h12–24  Címlapok VII. 1872 – 1874.

2013. 05. 29.  -   06. 20.

 

Tartalom

Bevezetés

Címlapok 1872 – 1874

 

1872. 3. MARCZIBÁNYI ANTAL.

        13. A pesti egyetem vegytani intézete.

         19. MORSE SÁMUEL

         23. Választási mozgalom a Király-utcában Pesten

         25. BACSÁNYI JÁNOSNÉ

         26. Hunfalvy János.

         37. Trefort Ágoston

         40. 489. A fejedelmek találkozása Berlinben.

1873. 43. Vilmos német császár.

            4. HEINE HENRIK

            5. BULWER EDUARD.

            8. KOPERNIKUS MIKLÓS

          14. FRANKLIN BENJAMIN.

           51. Vajda János: A leghíresebb pör.

1874.   7. TÖRÖK JÁNOS.

          14. KUBINYI FERENCZ.

          24. WALT WHITMAN

          29. PETRARCA.

          31. ROSTI PÁL

          33. PULSZKY FERENCZ

          48. ZUBOVICS FEDOR MEGÉRKEZÉSE PÁRISBA

 

 

Városok, várak

 

 

1872. 24.  293 - 294. Körmöcbánya

           30. 293. Sáros Vára

           32. 393. Pesti közvágóhíd: Főbejárat

           36. 440. Harkányi fürdő és vidéke.

           44. 544. A monsummanoi gyógy-barlang

           45. 556. Az „Ördög árka" a budai rácvárosban.

           52. 561. A nürnbergi új magány-fogház

 1873.   2.  17.  A lőcsei városháza

           8. 93 Az argyisi zárda és temploma.

         16. 189. Pesti Al-Duna sor. Tőzsdeépület

         24. 285. A bécsi Práterből: Orosz hinta

         33. 393. Karlsbad

         39. 465. Vörös-kő vára

         44. 524. A győzelmi oszlop Berlinben.

1874. 10. 149. „CÁR-KOLOKOL,"

          21. 325. KÉPEK A KELETI VASÚTRÓL

          27. 617. Az aradi színház megnyitása

          35. 548. MAGYAR-ÓVÁRI TANINTÉZET.

          39. 612. Díszelőadás Kolozsváron, a dalcsarnokban

Egyveleg

 

 

Bevezetés

A címlapok többsége személy. A lap szerkezetében nem észlelhető jelentős változás.

1874-től élőfejet alkalmaznak és a címlap-grafika is módosult. Folytatásokban közlik

Kazinczy: Fogságom naplója c. írását és Gróf Gyulay Lajos (1800 – 1869) naplóját.

Erről a h08-41 fejezetben is olvashatunk.

 

Vajda János egy szám erejéig újra ír címlap-szöveget. Képet kapunk a korszak hatalmi viszonyairól / 1872. 40/. Több gyógy-fürdőt ismerhetünk meg.   Az „Egyveleg” rovat címét a hetilapból vettük.

Az eddig áttekintett 21 évfolyamban / 1854 – 1874 /, a nevezetességek életrajzát, olvasva, azt látjuk, hogy az elit nagy része – ennek a fejezetnek az időszakában, 9 közül 6 személy - az elcsatolt területeken / főleg a Felvidéken/ született, ott voltak birtokaik. Ott találjuk a várakat, kastélyokat, a gazdag városokat. A bemutatott lapszámok a történelmi Magyarországot, annak jeles személyeit idézik fel.

*

Kazinczy: Fogságom naplója: VÚ. 1873. 414 – 562. oldal. Gyulay Lajos: 1875. 3. 41-42.

 

 

Címlapok 1872 – 1874

 

 

1872. 3.

Marczibányi Antal.

(1793-1872.)

 

…Csókái és puchói Marczibányi Antal, cs. kir. kamarás, Trencsén megye egykori főispánja, egy régi gazdag magyar család utolsó férfisarja az, kit az akadémia igazgató-tanács tagjai közül január 13-án a halál kidöntött.

A Marczibányi család, mely férfi-ágon most halt ki, egyike volt az ország leggazdagabb nemesi családjainak, s miután hajdan a harcmezőkön és a közszolgálatban jeleskedtek tagjai, utóbb nemzedékeken át a jótékonyság magas jellemvonásával tündököltek, miről számtalan jótékony, közhasznú és tudományos célú alapítvány maradandó tanúságot tesz. Legnevezetesebb amazok közt a közönségesen csak „Marcibányi-alapítvány" név alatt ismeretes amaz intézmény, melyet 1815-ben, Marczibányi István (a most elhunyt Antal nagybátyja) hagyományából s kifejezett végakarata szerint, testvéröccse M. Imre tett, 70 000 forinttal, azt Pestmegye kezelésére bízva, általa részletesen kijelölt célokra…Marczibányi Antal egészen méltó volt őseihez s apáihoz. Fiatal s férfi korában a közélet terén vitt munkás és hasznos szerepet; agg korának egyetlen örömét a művészet és tudomány pártolásában s a szenvedők nyomorának enyhítésében találta.

A múlt század utolsó tizedében, 1793. máj. 28-án született Puchón*, családja egyik ősi fészkén, Trencsén megyében. Bár nagy vagyon örököse, fiatalon már a közhasznú munkálkodásban kereste élete nemesebb célját, s alig végezve tanulmányait, tett- és hatáskört keresett magának. Megyei közhivatalra lépett s 20 éves korában Trencsén megye szolgabírája lett. Három év múlva főszolgabíróvá választatott, s e hivatalt nyolc éven viselte szülő megyéjében. Az 1825-ki nagyfontosságú országgyűlésre megyéje öt küldötte egyik követéül s ő a szabadelvű párthoz csatlakozván, miután az 1830-diki rövid (koronázó) országgyűlésen is képviselte megyéjét… 

 

 

 

 

MARCZIBÁNYI ANTAL. 

 

 

Az 1839—40-ki országgyűlésen még egyszer képviselte megyéjét; 1841-ben Árva megye főispáni helytartójává, 1845-ben pedig Trencsén megye főispánjává neveztetett ki. E tisztségében nemcsak megyéjének általános tiszteletét és szeretetét vívta ki, — hanem az ország történelmének lapjain is megemlítésre méltó helyet vívott ki magának. Az 1847-ki konzervatív mozgalmak alkalmával Pesten a szabadelvűség ellen szövetkezett 400 előkelő magyar családdal szemben, az ellenzék tagjain kívül ő volt az egyedüli a ki e szövetkezés és annak iránya ellen fölszólalt… A főispáni tisztségben 1848-ban a magyar kormány által is megerősíttetett, s az 1849-diki események befejezéséig viselte e méltóságot. Az ezután következő gyászos időben Marczibányi is sokat szenvedett hazaszeretete miatt. Hosszú ideig Pozsonyban volt internálva és csak tetemes birság (50 000 frt) lefizetése után bocsáttatott szabadon címeitől és rangjától megfosztva. Nemzeti életünk pangása idejében ő is visszavonult, s azóta nem szerepelt a politikai téren, és csak a jótékony adakozások lajstromain fordult meg neve a nyilvánosság előtt…

A nemzeti nyelv hő szeretete volt életének egyik legnemesebb s egyszersmind legállandóbb szenvedélye. Mikor főuraink elfordultak a haza nyelvétől, ő nemcsak hü maradt ahhoz, hanem gáncsolta s ostromolta a hűtleneket. Könyvtárában a nemzeti irodalom egy értékes könyve sem hiányzott, s ő nem csak gyűjtötte nagy úri passióból, hanem olvasta s élvezte is íróinkat. A legnemesebb típusú magyar emberek egyike volt, kiket a halál soha sem vihet elég későn el közölünk, ily alakokban amúgy is oly igen megfogyatkozott sorainkból.

Az akadémia igazgatótanácsa 1863. jan. 14-kén hívta őt meg kebelébe, mit annyival méltóbban tehetett, mert a Marczibányi-jutalmak elitélésénél is alapszabályilag jogosítva volt részt venni, mint a család legidősebb (s most már egyetlen) tagja.

A halál, magas életkorával járó végelgyöngülés következtében érte el, e hó 13-án. Végrendelete, mint hírlik, valószínűleg ismét tetemesebb adományokat fog köz- és jótékony célokra juttatni. Eletében, halálában egyenlő akart maradni magához. Ö is azokhoz tartozott, a kikre Eötvös szép sorai illenek:

 

Mely a hazáért élt: a hű kebel

Földjét termékenyítve hamvad el;

Es szelleme a sir körül marad,

Tettekre intve az utódokat.

 

   ár

 

*Puhó (szlovákul Púchov) város Szlovákiában, a Trencséni kerület Puhói járásának székhelye. 2011-ben 18 168 lakosából 26 263 szlovák és 135 cseh volt.

 

 

 

1872. 13.

 

A magyar vegytani intézet.

 

A vegytan egyike azon tudományoknak, melyek kezdettől fogva különösen felkeltette az emberi szellem tudásvágyát…Kezdjük belátni, hogy a természettudományoknak külön, nekik való előadási hely kell, különben nem természettudomány az. Hogy mily szorosan összefügg egy ország fejlődése politikai életével, épen ez eset is bizonyítja. Alighogy átvette ismét a magyar kormány hazánk ügyeinek vezetését, az egyetem ifjú tevékeny vegytanárának, dr. Than Károlynak sürgetésére, e tekintetben is mindjárt nyiladozni kezdettek előhaladásunk ösvényei. A megboldogult kultuszminiszter b. Eötvös szokott lelkesültségével fogadta az eszmét, hogy a külföld példájára hazánkban is egy egészen külön, intézet épüljön a vegytan számára. Az országgyűlésnek nem kevesebb dicsőségére válik, hogy ép ily készséggel megszavazta a kívánt összeget.

A kérdés tehát már most csak az volt, hogy miként? Ez egész terhével szintén a fiatal tanár vállaira nehezedett. De dr. Than kész volt e föladatra is. Többször beutazta a külföldet, hogy ismereteket szerezzen oly téren is, melyeket a vegytanár nem bírhatott…

 

 

 

 

 

A pesti egyetem vegytani intézete.

  

 

 

Elkészítette a tervet, és ki is vitte azt. Ott áll most előttünk, a régi botanikus-kert helyén az a sajátságos alakú, tömzsök épület…Elől a csinos bejáratú tágas csarnokba, illetőleg folyosóra  vezet bennünket, melynek falain a vegytan halhatatlanjainak dombormű mellszobrai vannak bevésve. Ugyan ide jön majd a megboldogult kultusz-miniszternek szobra is. E csarnokból egy felülről világított díszes széles lépcsőzet vezet a nagy előadási terem felső bejárataihoz…

Részint a szuterén, részint a földszinten különös célokra szánt egyes helyiségek, mint éleny-légtár, villámtelep, a jegesítő, vetítési fülkék, olvasztó kemencék, légelemző, mérlegház, mind megannyi sajátságos összeállítással, foglalnak helyet…

A szellőztetés a rajzunkon jól látható nagy kémény által történik, mely nem egy, hanem kettős kémény, melynek külső vastag kőfala egy fél öl átmérőjű négyszögű csövet képez, az épület minden részével közlekedik. E nagy csőbe van beállítva egy vékonyabb vascső, a tulajdonképpeni kémény, mely az oldalt levő gőzkazán kemencéjével van összekötve, annak füstjétől fölmelegedik és így körülte is fölmelegítve a nagy kéményben levő levegőt, az gyorsan fölfelé száll, s helyére a termek romlott levegőjét szívja be. Épp ily bonyolult készülék szolgál az egész intézet vízzel való fűtésére, és számtalan külön csővezeték, melyeknek tökélyét csak a helyszínén észlelés által lehet fölfogni.

Az egész épületet inkább egy gépezetnek, mintsem épületnek tekinthetjük, még pedig oly célszerűen berendezettnek, hogy már eddig is több külföldi hasonló célú intézethez vették mintául, mint a florenci és a berlini új vegytani intézet…

 

Than Károly (Óbecse, 1834. december 20.Budapest, 1908. július 5.) kémikus, a budapesti tudományegyetem kémiatanára, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

 

Óbecse (korábban Rácz-Becse, Magyar-Becse vagy Vetus-Becse, szerbül Бечеј / Bečej,) város Szerbiában, a Vajdaság Dél-bácskai körzetében, Óbecse község

 központja.

 

 

 

 

1872. 19.

 

Morse Sámuel.

(1791-1872.)

 

Művész s tudós hazája a nagyvilág. Kik egy ország s egy nép szűk körén túl az emberiségnek szereztek gyönyört vagy hasznot, kik milliókat emeltek föl, vagy lelkesítettek, milliókkal tettek jót, bár a föld, mely szülte, s a nemzet, melyhez tartoztak, büszkélkedik, hogy magáénak vallhatja, ők az egész világéi s az emberiség tart jogot hozzájuk. A tudomány nagy bajnokai s az életre alkalmazói kétségkívül az emberiség elsőrendű jótevői közé tartoznak. Ellenkezőleg a hódítókkal, kiket, a merre mennek, romlás és átok kísér, a béke e nagy munkásainak nyomain jóllét virágzik föl s áldások tenyésznek.

Morse Sámuel, a villany-távírda feltalálója, is ezek közé tartozik.

Charlestown-ban, Amerikában, 1791. április 27-én születvén, 81-dik évét töltötte be, midőn f. évi ápr. 2-kán New-Yorkban családja s barátai körében elhunyt…

A nagyszerű s csodás találmány, a vasutak- és gőzhajókkal együtt s óriási alkalmazásuk az életre, átalakító befolyásuk a társadalomra, magukban is elegendők volnának halhatatlanná tenni a századot, mely ezeket szülte…

A félretett rajzónt, s festékládát a szenvedély mindig újra fölkerestette a tanulmányait kitűnően végzett ifjúval, s végre apja is átlátta, hogy hajlamának nem állhat ellent. Londonba küldte tehát 1811-ben a húsz éves Sámuelt a királyi festő-akadémiába.

1815-ben hazájába térvén vissza, magát egészen művészeti tanulmányoknak szentelte. New Yorkban, mint arcképfestő nagy szerencsével működött…

1829-ben ismét Európába jött s három évet (1832-ig) töltött itt, legnagyobb részt Angliában. De New York sajnálta távozását; több ízben írtak utána s kérték: térjen vissza. Tanszéket állítottak számára, melyen irodalmi s művészeti felolvasásokat tartson. S midőn 1832-ben visszatért, csaknem diadalmenettel fogadták…

 

 

 

 

MORSE SÁMUEL 

 

 

Eletében a forduló pont akkor állott be, mikor Európából hazájába visszatérendő, 1832 őszén, Havre-ben a Sully nevű szállító hajóra lépett. E hajón értelmes, művelt társaságra talált, s mindenekfölött a hajó kapitánya Marshall úr kitűnő képzettségű s szellemdús ember volt. A tengeri út hosszadalmas volt. Volt elég idő a társalgás és vitatkozás minden lehető tárgyait kimeríteni. A villanydelejes folyamok közül legutóbb tett fölfedezések is szóba jöttek…Eljön az idő, mikor e villanyfolyam az emberi gondolat leghatalmasabb közege lesz, csak az áttétel eszközét kell kitalálni. Ez elejtett és senki által figyelembe nem vett észrevételt a Morse szelleme megragadta…

E pillanattól fogva Morse Sámuel igazában nem foglalkozott egyébbel, mint oly készülék szerkezetének föltalálásával, mely az emberi eszme vagy akarat nyilatkozatait egy villanyfolyam által mozgásba tehető delejre vigye át, s  látható vagy tapintható jelekben fejezze ki bármely távolságban, tudva levén az, hogy a villanyszikra gyorsasága a gondolat röptével egyenlő s a legnagyobb földi távolság befutására sem kivan emberileg észlelhető időközt…

A találmány sorsa akkor dőlt el, midőn az Egyesült Államok kongresszusának 1842 — 1843-diki ülésszaka döntő kísérlet tételét rendelte el a baltimore-washingtoni vasútvonalon. A kísérlet megtörtént és pedig határozott sikerrel. 1844-ben már rendesen működött a villany-távírda…

A tengeralatti távíró létesítésében neki is nagy része van, s Field Cyrus, ki az első kábelt az atlanti tenger alá bevezette, annyi gúny, megtámadtat ás s akadály közepette…

1858-ban még egyszer meglátogatta Európát, s Londonban, mint Parisban úgy fogadtatott, mint az emberiség egyik nagy jótevője. New-York életében szobrot emelt neki…

ár

 

 

1872. 23.

 

A választási mozgalmak

 

….Mint a trójai háborúban „a falakon kívül és belül egyaránt voltak hibák": éppen úgy vannak nálunk is jobb- és baloldalon egyaránt, mert e hibák nemzeti gyengeségeink, az ettől való mentességre egyik pártnak sincs szabadalma. Inkább érdekel minket még most is a dolgok külszíne, mint azok belső lényege. Inkább szeretjük a tüntetésekkel vakító jelöltet, mint dolgozni szerető csendes munkás polgártársunkat; többet ér egy tucat zászló, mint a közügyek szolgálatában töltött tíz-tizenöt év; többet használ egy szép ragyogó programbeszéd s a rá következő lakomán egykét talpra esett, rögtönzött felköszöntés, mint az állami, üzleti, kereskedelmi vagy pénzügyekben való szakavatottság.

Pedig a sok szép választási ragyogvány nem esik ám ingyen! Az a sok zászló, az a sok fényes ki- és bevonulás, azok a díszes bandériumok, száz esetben egyszer történnek tekintélyes költségek nélkül.

Például ott van a pesti belváros! Azt már nem akarja senki elvitatni, hogy ott Deák Ferencet megválasztják. S íme, a tüntetések közül semmit se látunk, csak azt a sok lobogót, mely szintén elég felesleges. Vagy Komárom városában, a hol Ghyczy Kálmán fellépte óta álmában sem reméli senki, hogy ő ellenében megválasszák, mily csend van ahhoz képest, amit a város körül a megyében véghezvisznek!

 

 

 

 

 

 

Választási mozgalom a király-utcában Pesten.

 

 

 

 

Van is ám mindenféle látványosság mindkét részről! A rengeteg sok zászló, egyik hosszabb, mint a másik, egyik fent, másik alant, egyik nemzeti színű, a másik fehér, mert békét akar jelenteni. S aztán az a sok összejövetel esténként, ünnepnapokon, s mikor csak érkezésünk van! Szép nyelven úgy fejezzük ezt ki, hogy „eszmecsere végett gyűlünk össze; felvilágosítást adunk egymásnak, politikai viszonyaink és közügyeink felől", de valóságban biz' ez csak azért történik, mert szükséges. Ha az igazi érdeklődés nincs meg, tehát teremteni kell érdeklődést mesterségesen. Azok a gyújtó hatású szép beszédek csiklandozzák az érzelmeket, felkeltik a képzelődést, mint a mennyit az értelmen és belátáson világosítanak,…

A kétes helyeken a fő dolog az, hogy a jelölt légyen érdekes, vagy a párt gerjesszen vakító jelenetekkel egész az izgatottságig fokozódó figyelmet maga iránt, s a diadal biztos….

A vidéki kortesek, bár szintén tanult és tapasztalt férfiak s ők sem estek a fejük lágyára, már valamivel egyszerűbb emberek. Szabják magukat a közönséghez s a vidéki közönség igényei még csekélyebbek. Ott egy kócsagtollas kalapú, nyalka kopogós csizmás, szép, délceg legény úgy meg tud babonázni asszonyt, férfit egyaránt, hogy valami nagy és mesterséges fogásokra ritkán van szükség, hogy a szívek mellénk hódoljanak. Igaz, hogy a „szép beszéd" ott is csak olyan édes, olyan kedves, mint a „színméz", de a kapacitálás fő-eszközei (a nem tisztességeseket nem számítva) csak olyan talpraesett mondásokban állnak, mint az, hogy „már édes bátyámuram! Mégis, csak jobb ott, a jobb, mindig!" vagy pedig: ,.tudja, lelkem húgomasszony! a szívünk is bal felől van, hogy ne hajlanánk hát arra ?" Ha aztán még egy kis magyarázatot is tud adni az ország állapotairól: akkor aztán igazi okos ember! Ha modorában van némi egyszerű tisztességtudásnál több választékosság: akkor meg valóságos selyemember!

Mennyi pénzt is elfecsérlünk még mi szegény magyarok is ilyen hiúságokra, mikor annyi minden szükségesre is el lehetne költenünk! S ha arra kérik, rövid válasz, hogy „nincs!'- Ha azokat az összegeket, amiket a választások forgalomba hoznak, iskoláink javára lehetne fordítani: tanügyeinket maholnap a svédeké mellett emlegetné a világ, s bizony a tudományosság sokszor maradandóbb emlékeket teremt a nemzeteknek, mint a politikai élet! -r. -s.

 

 

1872. 25.

 

Bacsányi Jánosné.

(1766-1839

 

Egy nemes szívű s emelkedett szellemű nő eszményi alakját mutatjuk be ma olvasóinknak, ki bár nem hazánk szülötte, s talán soha sem is látta Magyarország határait, szíve vonzalma s e hazán rajongó szeretettel csüggő férje után magyar asszony, s bár német írónő, irodalmunkkal is összeköttetésben jött… Bacsányi Jánosné, született Baumberg Gabriella bécsi költőnő… Baumberg Flórián János cs. kir. udvari titkár és levéltár igazgató és Rodius Krisztina leánya Gabriella (Marianna), 1766. március 24-dikén született Bécsben…Még serdülő leányka volt, mikor verseket kezdet írni… s csakhamar legyőzhetetlen szenvedéllyel csüngött a költészeten. Egy barátság, a Pichler udvari tanácsos leányával, a termékeny s híres írónő Pichler Karolinával*, — ki születési nevét írói névül azután is megtartotta, mikor Greinerné lett, még jobban kifejté Gabriella tehetségét. Iránta nemsokára az udvarnál is némi figyelem ébredt, melyet egyes sikerült alkalmi költeménye annyira fokozott, hogy őt a császárné is ismerni kívánta s több ízben kegyesen fogadta.

Egy esemény azonban csakhamar határozottabb irányt adott a fiatal nő lelkületének, s azzal együtt költészetének. A kilencvenes évek elején a nála csak három évvel idősebb, Bacsányival ismerkedett meg, kinek gyönyörű alakja, nyílt és eszes tekintete, lángra lobbanta a költői hajlamokkal teljes leány szívét.

 

 

 

 

 

 

BACSÁNYI JÁNOSNÉ. (Egykorú festmény után.) 

 

 

 

 

Bacsányit, mint a Martinovics összeesküvésének részesét vagy legalább tudóját, rövid pör után, egy évi várfogságra ítélte a megrémült hatalom. Bacsányi büntetését Kuffstein-ben töltötte ki… A magyarokhoz intézett ismeretes proklamációja végzetessé vált Bacsányinak. A francia forradalmi eszméken táplálkozott szellem a bécsi hivatal nyűgeinek örökre lerázására eljöttnek vélte az időt, s oda kölcsönözte tollát a proklamáció lefordítására… Parisból irt levelei s Gabriella válaszai tanúsítják szerelmük és hűségük változatlanságát…Bacsányiné pénzé tette minden ingóságait s 1811. tavaszán Parisba érkezett. Itt éltek, csöndes egyszerűségben…1814-ben Bacsányiné Bécsbe utazott, azon elhatározással, hogy férje haza-térhetésének útját egyengesse…. Az ábrándból egy váratlan esemény kegyetlenül riasztotta föl. Parist a szövetséges hadak elfoglalták s Bacsányi 1815. augusztus 5-di-kén az ausztriaiak által elfogatott s rövid bebörtönzés után, folytonos őrizet alatt, Brünnbe kísértetett…A hü nő naponként irt neki, levelei részint eltévedtek, részint nem adattak kézbe s csak később jutott hozzájuk…Gabriella fáradhatatlanul járt, ajtóról ajtóra, a hatalmasok pártfogásáért, kegyelemért,  hasztalan. Végre megengedték, hogy leveleket váltsanak…Öregek voltak mind a ketten. Nemcsak a kor (túl a hatvan éven), még inkább a testi és lelki szenvedések s hányattatások vénítették meg… Csak szerelmük és hűségük melengette még agg napjaikat. Gabriellát a kiállott szenvedések megtörték. Éveken át közelebb állott a halálhoz mintáz élethez. S 1839. júl. 24-én, több évi sorvadás után, lehunyta egykor oly szép szemeit s kilehelte nemes lelkét. Férje 6 év múlva (1845. máj. 11-én) követte öt sírjába, a linzi köztemetőben…- a – r -

 

*Karoline Pichler, also spelled Caroline Pichler, (7 September 1769 – 9 July 1843) was an Austrian novelist.

 

 

 

1872. 26.

 

Hunfalvy János.

 

….Hunfalvy János született Nagyszalók* Szepes megyei németajkú faluban a Tátra magas ormainak tövénél, 1820. jún. 20-dikán. Első oktatását a helybeli elemi iskolában nyerte. Atyja, noha egyszerű földműves volt, gondosan ügyelt nevelésére, gyakorolgatta a helyesírásban, számtanban. Noha felsőbb iskolába soha sem járt, mégis a megyei urakkal, mint falusi előjáró, s egyéb minőségben gyakran érintkezett s velük társalogván, a latin nyelvet is megtanulta. Nagyszalók, a gróf Csáky-család egyik birtoka levén, bizonyos sérelmek miatt port folytatott az urasággal s Hunfalvy atyja e pör ügyében többször járt Budán József nádornál, sőt Bécsben a királynál is. Világot látott ember volt…

Jánost atyja valami mesterségre akarta adni, de a falusi iskola közvizsgálata után Schneider volt híres késmárki jogtanár s a helybeli evangélikus és katolikus papok rábírták az atyát, hogy Jánost is Késmárkra küldje a tudós iskolába. János tehát 12 éves korában Késmárkra került s ott az akkori beosztás szerint az első és második grammatikai osztályt s az első syntaxist végezte. A tanárok mindjárt az első évi vizsgálaton nyilvánosan megdicsérték…Azután Miskolcra került az evangélikus  gimnáziumba…Miskolcról Eperjesre ment s ott a bölcsészeti, jogi és teológiai tanfolyamokat végezte el; az utóbbit már, mint magántanuló. 1840-ben gróf Dessewffy Egyed nevelőjévé lett, s így nem járhatott többé iskolába. Gr. Dessewffy házában alkalma volt gr. Dessewffy Józseffel, gr. Dessewffy

Ferenccel, gr. Haller Ferenccel megismerkednie; továbbá Pulszky Ferenccel is, kinek könyvtárából néhány becses könyvet kapott…

Négy évet töltvén gróf Dessewffy házában, s ez alatt az eperjesi rabbitól a héber nyelvet is megtanulván, a protestáns teológiai vizsgát (candidatiumot) tette le Jozéfy szuperintendensnél, s ezzel 1845-ben Németországba ment, hol a nyári szünidő alatt Greguss Ágosttal együtt bejárta a Harz vidékét, Wesztfáliát s a Rajna-vidéket, azután félévet a berlini egyetemen töltött…

 

 

 

 

4

 

Hunfalvy János.

 

 

 

Hunfalvy János hivatalától felfüggesztetik s rendőri őrizet alá helyezik. Újra ment

Küldöttség, és folyamodvány Budára, egy évnél tovább tartott a huzavona, de a válasz

csak az volt, hogy ő nem lehet többé tanár.

Még előbb a fogságban kezdette írni „Egyetemes történelmét", mely 1850-ben és 1851-ben meg is jelent 3 kötetben. E mű, az első magyar világtörténet tudományos alapokon és alakban, méltó elismerést nyert. Az akkori hatóság eltiltotta használatát az iskolákban, mindazáltal máig összesen 7 kiadást ért. Ugyancsak 1851-ben folytak az alkudozások a késmárki iskola átengedése iránt, Hunfalvy az Eperjesen tartott iskolai gyűlésen hathatósan felszólalt…

Négy évet töltvén Leiningen grófné házában, e nevelői működése után kizárólag az irodalomnak szenteli erejét. Megnősülvén Budára költözött. 1861-ben a budai politechnikumban helyettes tanárává lett a földrajzi, statisztikai és történelmi szaknak, 1864-ben ugyanott rendes tanárrá, 1870-ben a m. kir. Tudományegyetemhez hivatott meg, mint az egyetemes és összehasonlító földrajz tanára. Mint tanár is teljes mértékben igazolta az irodalmi munkái után tudományos készültségéhez kötött nem közönséges várakozásokat…Irodalmi téren is behatóbb s maradandóbb műveket hozhatott létre. Ezek közé sorozhatjuk „Magyarország és Erdély képekben" című dolgozatát, mely szép acélmetszetű képekkel, Lange György kiadásában jelent meg Darmstadtban, egyszerre német és magyar nyelven…

Részt vett Hunfalvy 1871-ben az antwerpeni geográfiai (nemzetközi) kongresszuson s ott jelesül képviselte hazánkat és tudományosságunkat, s egyik szakosztálynak elnökéül is választatott…

Irodalmi munkásságáról számos kisebb-nagyobb, de kivétel nélkül becses közleménye tesz még tanúságot a Budapesti Szemlében, hol az afrikai és az északi sarki újabb utazások tudományos eredményeit részletesen ismertette. Az Akadémiai Értesítőben is olvasható és az Értekezések közt, hol akadémiai felolvasásai foglaltatnak…- a – r –

 

*Nagyszalók (szlovákul Velký Slavkov,) község Szlovákiában az Eperjesi kerület Poprádi járásában.

*

Hunfalvy János: Magyarország és Erdély eredeti képekben [Magyar ...

http://www.mek.oszk.hu/06400/06446/

2008. nov. 17. ... Hunfalvy János · Magyarország és Erdély eredeti képekben · Történelem

*

Magyarország első útikönyve is szerepel a Szőnyi Antikvárium pénteki árverésén, 400 ezer forintról indul az eredeti kiadás…

Magyarország és Erdély eredeti képekben, című 400 ezer forintért kínált munkája. A 19. századi illusztrált magyar topográfiai irodalom főművét Hunfalvy János, a jog-, filozófia-, teológia- és földrajz- tudományokban egyaránt járatos tudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és Ludwig Rohbock, a kor egyik leghíresebb német művésze jegyzi.

http://www.deluxe.hu/elarverezik-magyarorszag-elso-utikonyve...

 

 

 

 

1872. 37.

 

Trefort Ágoston.

 

Trefort Ágoston, az új kultuszminiszter, európai műveltségű s széles látókörű ember. Hogy báró Eötvösnek sógora, az nála többet jelent, mint az esetleges rokoni összeköttetés egyszerű tényét…

Trefort viszonya Eötvöshöz nem határozódott abban, hogy Két testvért bírtak nőül. Első fiatalságuktól fogva szoros barátság fűzte őket össze. Közös eszmék lelkesítették s közös törekvések irányozták pályájukat.  Már első irodalmi fellépéseiknél együtt találjuk őket. Az induló „Budapesti Szemle" köteteiben egymás mellett áll nevük…

Az 1848-diki minisztériumban Eötvös tárcát nyert, Trefort, mint államtitkár (Klauzál mellett) foglalt helyet. Mikor a vihar felhői vészterhesebbekké váltak, mintsem a békés munkálkodásra még idő s tér lehetett volna, együtt hagyták el a haza földjét. Együtt tértek vissza ismét….Eötvös meghalt, Andrássy, akkor magyar miniszterelnök, Trefortot kínálta meg legelőször az üresen maradt székkel. Szíve sokkal jobban volt érdekelve a közcsapásban, mintsem erőt érzett volna magában, biztos kézzel fogni fel s reszketés nélkül szőni tovább az előtte oly drága kéz által elejtett fonalat. „Ne kívánjátok tőlem" — monda — „hogy az ő még meleg székébe üljek." Az események úgy hozták magukkal, hogy két év múlva ez mégis megtörténjék. S az ország most azt várja, hogy Trefort az Eötvös félbehagyott munkáját fogja folytatni…

E sorok írója, 1867-ben, a minisztérium megalakulása után kevéssel, a budai országház folyosóján találkozott Treforttal, épen a két ajtó között, melyek egyike a közoktatási, a másik a közlekedési minisztériumba vezetett. „E két ajtón belül van Magyarország jövője, mondta Trefort. Iskolák és vasutak: e két szóban van jövőnk programja…”

 

 

 

 

 

 

 

Trefort Ágoston.

 

Trefort Ágoston francia eredetű család sarja. Zemplén megyében Homonnán*, hol atyja orvos volt, született 1817-ben. Alsóbb tanulmányai végezte után a pesti egyetemen hallgatta a jogot, igen fiatalon, a harmincas évek elején s már 19 éves korában szárnyra kelt és Német-Francia-, Angol-, Orosz-, Svéd-, Dán- és Olaszországot beutazva, lerakta európai műveltsége széles alapjait. A különböző nemzetek műveltségi s nemzetgazdasági állapotainak tanulmányozása volt utazásainak fő szempontja és iránya. Másfél évi utazás után, tapasztalatokkal s irányeszmék és széles látkörrel gazdagon, tért vissza hazájába…

Első indítványozója volt a műegyesületnek, s bebizonyította ezzel is, hogy a hasznosat a széppel tudja párosítani. Eötvössel és Szalayval benső barátságba s irodalmi viszonyba lépvén, a külföldi s jelesen az angol folyóiratok mintájára kezdek szerkeszteni az első Budapesti Szemlét…

Önállóan a bankügyről adott Trefort ez időben egy alapos tanulmányt s neve mind ismertebbé és jobb hangzásúvá vált a hazában. Az 1843-diki országgyűlésen, mint követ jelent meg,…

1848 megalkotta a parlamenti felelős kormányzatot. S Szalay, Eötvös, Csengery és Trefort eszméi Kossuth által nyertek formát. A törvényhatóságok szervezete egy későbbi kornak tartatott fenn. Trefort Pestváros egyik képviselőjéül választatott a nemzetgyűlésre s az első minisztériumban Klauzál államtitkára lett s ennek (az egész minisztériummal együtt) lemondása után a közgazdasági és kereskedelmi tárcát önállóan vezette szeptemberig, mikor Eötvössel együtt kivándorolt. De már 1850-ben visszatért s neje (Rosty Ilona) után birtokolt békésmegyei jószágára költözvén, gazdálkodással és tanulmányokkal foglalkozott…

Az akadémiában, mely levelező tagjai sorából a tiszteletiek közé emelte, leginkább, mint külföldi tudósok (az akad. külső tagjai) emlékszónoka szerepelt: így Makaulay, Tocqueville**, Fallmaeyer fölött. Emlékbeszédei tartalmasság és eszmegazdagság tekintetében kitűnők; látszólag szónoki hatás nélkül, de teljes áttekintést nyújtva tárgyaikról.

Az 1865-ki országgyűlésen az orosházi, az 1869-kin a pápai kerületet képviselte; a jelen országgyűlésen, mint a soproni kerület képviselője jelent meg….Számos kereskedelmi-, ipari-, s nemzetgazdasági vállalatnál működött, mint igazgató-tanácsos s választmányi tag. Miniszterséget vállalván, mindezekről azonnal leköszönt, példát akarva adni, hogy a közszolgálat embere nemcsak összes idejével és erejével, de önérdekei s anyagi hasznai föláldozásával is tartozik a közügynek. Ily előzmények, ily pálya, mennyire képesít valakit a magyar kormányban a vallás- és közoktatási tárca elfoglalására: Ítélje meg a közvélemény, mely nagy várakozásokkal fordul Trefort új működési köre felé; s meg fogja ítélni — a jövő… — á—r—

 

*Homonna (szlovákul Humenné) város Kelet-Szlovákiában,
Eperjestől 70 km-re keletre, a Laborc folyó partján.

 

**Alexis Charles-Henri Clérel de Tocqueville (Verneuil-sur-Seine, Île-de-France, Franciaország, 1805. július 29.Cannes, 1859. április 16.). Francia politikai gondolkodó, történész, a szabadság és a demokrácia eszméinek tudós szószólója….Leghíresebb műve Az amerikai demokrácia (De la Démocratie en Amérique, 1835, 1840 I. ill. II. kötet

 

 

1872. 40. 489.

 

A fejedelmek találkozása Berlinben.

 

….Udvariassági tény nem volt, az több mint valószínű. Egy angol lap, mely után képünket közöljük, a következő érdekesen egybeállított közleményt adja a kép és az esemény magyarázatául. Egy kevéssel több, mint két éve, ha valakinek azt mondták volna, hogy három császári koronás fejedelem szándékszik találkozni fontos állami, ügyek feletti tanácskozásra, természetes, hogy Napóleon császárt nevezte volna a trió egyikének. A történelem azon idő óta kivételes gyorsasággal készült, s míg Napóleon most száműzetésben és megvettetésben füstölgeti szivarját, három másik császár igyekszik az ügyeket elintézni, nélküle, derék minisztereik által támogatva. De ugyan mi célja van e császári találkozásnak? Senki sem tudja tökéletesen; lehet, hogy még maguk a császárok sem; s e bizonytalanság kétségkívül okoz némi nyugtalanságot az európai közvéleményben, ha nagyon nem törik is magukat az emberek miatta. Nem valószínű, hogy Franciaország nagy kedvteléssel nézne a berlini császári teremre, látván, hogy neki, ki nemrég, a világ ítélő-bírája volt, most egyszerűen az orra előtt csukták be az ajtót. Hanem a szabadelvű pártoknak sincs nagyon ínyük szerint a kongresszus. Ha Napóleon ott lett volna, ő, mint a tömegeknek választott fejedelme, némi demokratikus szint adott volna a találkozásnak. A mostani találkozók csak az egyeduralmat, örökösödési jogot és a nagy hadseregeket látszanak képviselni.

 

 

 

 

A fejedelmek találkozása Berlinben.

 

I Bismarck herceg.

I. Vilmos német császár

 

Andrássy gróf.

I. Ferencz József császár és király

 

Gorcsakov herceg.

II. Sándor orosz cár

 

 

 

 

 

 

 

Mi, kik csaknem abszolút urai vagyunk három hatalmas birodalomnak, - mondják - találkoztunk barátságos eszmecserére. Eltérési pontok, minő Oroszországnak vágya déli területekre, elválaszthatnak ugyan bennünket a jövőben, de jelenleg egyesülve vagyunk, és minthogy egyesülve vagyunk, megmutatjuk magunkat intés gyanánt ama két rettentő kísértetnek, melyek a világ békéjét fenyegetik: az ultra-monetárius fekete és az internacionalizmus vörös kísértetének…

Franciaország még folyvást bosszút szomjaz, gyászolja elvesztett darabjait s örömmel üdvözölne bármi szövetségest, legyen az vörös vagy fekete, a ki megmutatná neki, hogyan nyerheti vissza azokat….

I. Vilmos császár testvére a meghalt porosz királynak, kit közönségesen, de nem méltán Cliquot néven neveztek. Kivéve a pápát, ki 1792-ben született, Vilmos császár a legékesebb uralkodó Európában….

I. Ferenc József 1830-ban született s császárrá lett, midőn nagybátyja lemondott 1849-ben. Uralkodása elég viharos volt, mert forradalommal kezdődött Magyarországon, míg császárságának olasz birtokai két szerencsétlen háborúban vesztek el Francia- és Németország ellen. E keserű gyógyszer azonban kétségkívül javára vált a monarchiának és sok hasznos reformot vitt keresztül először Beust gróf, majd utódja Andrássy gróf….

Az orosz- 11. Sándor 1818-ban született s 1855-ben követte atyját, Miklós cárt. Éppen akkor dühöngött a krimi háború, de mihelyt a béke helyre állott, az új fejedelem reformokra fordította figyelmét. Uralkodásának nagy dicsősége a jobbágyok rabszolgaságának megszüntetése…

Nem üdvözlési és szerencsekívánási látogatásra mentek Berlinbe, s tán azért, hogy tanúbizonyságot tegyenek megelégedésükről a dolgoknak azon új rendjével, mely az ő új császári testvérüket az egyesült Németország fejévé tette. Ferencz Józsefnek el kellett felejteni családja minden meghiúsult igényeit, és II. Sándornak le kellett mondani nemzete hagyományos politikájáról. Tény, hogy a császárok találkozása békés. Franciaország kapott is erre nézve egyenes és nyílt diplomáciai közleményt. II. Sándor, ki szívesebben enged ösztöneinek, mint császári testvérei, egy megható üzenetet küldött Thiersnek, emlékeztetvén, ama nagy feladatú látogatásra Szentpéterváron a háború alatt, s biztosítván, hogy „semmi feltétel alatt nem jött volna Berlinbe, hogy egy találkozásban vegyen részt, melynek ellenséges céljai vannak Franciaország ellen."

 

 

1873. 43.

 

Vilmos német császár.

 

Európa leghatalmasabb embere kétségkívül elég érdekes alak arra, hogy időnként ismételve is / lásd: 1872. 40 / bemutassuk öt olvasóinknak, kivált pedig olyan jelentőségteljes és mindenesetre örvendetes alkalommal, mint a jelenlegi. A hatalmas „seregek ura" Bécset meglátogatván, félig-meddig vagy legalább csak „némileg" a mi vendégünk is volt, a mennyiben az osztrák császár, ki öt székhelyén fogadta, egyszersmind a mi királyunk is…

Évekkel ezelőtt kissé bosszankodtunk azon, hogy szegény francia barátaink vörös nadrágjait oly igazi német gorombasággal és kissé túlságosan szigorúan találta kiporolni. Azóta sok olyasmi történt, a minek folytán ebbeli neheztelésünket, jó részt feledjük…Hetvenhat éves és e nagy életkor daczára ritka eréllyel végzi uralkodói feladatát, minek legújabb fényes példája a pápával váltott levele, annak szilárd méltóságteljes hangja és határozottsága, mely követendő példányul szolgálhat többi magas kollégáinak is, és kétségkívül nem is marad el annak ebbeli jótékony hatása….

Első Vilmos császár született 1797. március 2-án. Jelen volt az Első Napóleon elleni 1813 — 1814-ik hadjáratokban, tehát, egyebek közt a szövetséges hadaknak első párisi bevonulásuknál is. Nagy kedve volt a katonai pályára, s szilárd lélekkel elhatározta, hogy testét is szilárd keménnyé edzi e pályához…

Az 1861-iki év január 2-án trónra lépett, mint Poroszország királya és erre éppen tíz év múlva, 1871-iki újév napján fogadta el Versailles-ban a német birodalmi gyűlés követeinek kezéből a német fejedelmek kezdeményezése folytán hozzá intézett ama föliratot, mely öt a császári koronával megkínálta. Erre következőleg ugyanazon jan.-hó 19-én a császárság ünnepélyesen kikiáltatott.

 

 

1873. 4.

 

Heine Henrik.

(1799—1856.)

 

Heine Henrik, a németeknek Goethe után legnagyobb, költője, a modern német szellem leghívebb kifejezője, minden idők s népek dalköltői közt a legnagyobbak egyike, ki e nemben Horácz, Béranger, Burns s Petőfi mellett áll…1799. dec. 12-én Düsseldorfban született, zsidó szülőktől….Költői szelleme, mely a kereskedőivel semmi rokonszenvben nem állott, csakhamar gyűlölettel, sőt undorral fordult el a választott pályától. Szülői és nagybátyja nehezen elnyert beleegyezésével végképp fel is hagyott vele. A jogi tanulmányok felé fordult, s a bonni, berlini és göttingeni egyetemeket látogatta, s ez utóbbin jogtudorrá is avattatott (1825-ben), de csak miután előbb a keresztyén hitre tért át….

1827-ben a „Buch der Lieder" („Dalok könyve") első kiadása után a német közvélemény egyszerre Goethe mellé állította a fiatal dal-költőt. S méltán. — Heine költészetének fő jellemvonásai, bár később még inkább kifejlődtek, e gyűjteménnyel már teljes világosságban állottak a német közönség előtt, ő a romantikus s egyszersmind naiv-népies költői hangot egyesítette dalaiban….

Egyik prózai művében maga jellemzi a romantikát, megkülönböztetve a klasszicizmustól, hogy míg ez az eszme és kifejezés azonos voltában áll, midőn a kifejezés alakja teljesen megfelel a kifejezendő eszmének, a romanticizmus abban áll, hogy a forma nem fejezi ki azonosan az eszmét, csak képletesen sejteti azt…

 

 

 

 

HEINE HENRIK

 

 

 

 

A század harmadik tizedében nevekedett s fejlődött tehetsége, Németországon a hanyatlás e szomorú korszakában. A szabad szellem erőszakos elnyomatása, nyílt visszahatást nem költhetve, a frivolság szellemét szokta fölidézni, mely soha oly mértékben nem nyilatkozott Németországon, mint éppen e korban, midőn Heine föllépett s fájdalom öt is megragadta. Vele született humora, elméssége, a létező, de már tűrhetetlen állapotok iránti fullánkos iróniában és szatírában mutatkozott meg….

1830-ban a júliusi forradalom Parisba vonzotta. Szellemét rokonabbnak érezte a szabadságért rajongó s egyszersmind frivol franciával, mint saját népével s önként kivándorolva magát, állandóan Parisban telepedett le….

Franciára fordíttatásukról maga gondoskodott s rokon szellemű barátai az ő felügyelete alatt teljesítették azt. Költeményeinek válogatott nagy gyűjteménye prózai, de valóban művészi fordításban öt a franciáknál is nagyon népszerűvé tette, összes műveinek teljes kiadása németül csak halála után jelenhetett meg, 20 kötetben s egy pótkötetben, mely hagyományait tartalmazta. 1844-ben hagyta el utoljára Parist, meglátogatván Hamburgot…Kínjának, végkimerültségével, 1856. febr. 17-kén vetett véget a halál.

Heine költészetének a magyar irodalomban is többen készítettek utat, már régóta. Számtalan költeménye jelent meg…/ Szász Károly fordításában két költeményt közöl a lap. G. /

 

 

 

1873. 5.

 

Bulwer Eduard, lord Lytton.

(1805-1873.)

 

Nem egészen tíz év alatt három, Scott Walter óta legnagyobb regényíróját vesztette el az angol nemzet. Thackeray, Dickens és Bulwer az egész műveit világban ismert nevek s műveiknek csaknem minden nemzet irodalmára volt hatása…Bulwer f. évi január 18-án halt meg 68 éves korában. 1805-ben született s teljes neve earl (gróf) Lytton Bulwer Eduárd György volt, második fia levén a régi családból származott Bulwer tábornoknak…Egyetemi pályáját nyilvánosan Cambridge-ben végezte a szentháromságról címzett kollégiumban, hol egy angol költeménnyel pályadíjat is nyert. Azután utazni ment; gyalog járta be Angol országot és a skót alföldet és felföldét, lóháton Franciaországot…

Irodalmi pályája 1827-ben kezdődik Falkland című regényével, melyet aztán évenként egy-kettő követett…A divatos, előkelő világbeli regények ideje volt az a kor, mely minden írót szívesen fogadott, mohón olvasott, a ki a londoni West End-en lakó előkelő világba csak egyszer beüthette az orrát s le tudta írni az éppen akkor divatba jött ezüst villákat vagy a nagyúri bitangok előkelő modorát s a hölgyek szeszélyes túlzásait…

„Devreux" némi történelmi búvárlat eredménye volt, melyben a francia és angol udvart festi Anna királyné, I. György és Orleans régens idejében…

Bulwer sok részben előfutára volt annak az iskolának a francia és angol regényirodalomban melyet mai nap sensations-regény-nek nevez irodalom s közönség. Míg az irodalom kárhoztatja, a közönség dermedt idegzettel, lélegzet-fennakadással és meredt hajjal és szemmel olvassa….

 

 

 

 

 

 

BULWER EDUARD.

 

 

 

Egy angol kritikus szerint a regénynek nyolc faját művelte, s ezek:

1) az angol regény,

2) az idegen történeti regény,

3) az angol élet és angol erkölcsök rajzát tárgyazó regény;

4) a divatos előkelő világi regény,

5) a bűnesetekről szóló regény,

6) az utazókról, turistákról szóló regény,

7) a természetfeletti képzeletek és rémképek regénye („Zanoni"),

8) művészeti irányregények, melyekben Göthe „Wilhelm Meis-ter"-je a fő minta….

Bulwer az angol regényirodalomnak mindig egyik elsőrendű alakja marad…Az angol nemzet az ő sírjára is méltán felírhatja azt a latin mondást, melyet a „Wakefieldi pap" szerzője, Goldsmithnek a Westminster apátságban álló emlékére az öreg Johnson irt:

 

„Nullum fere scribendi genus non tetigit; nullum quod tetigit non ornavit."

 „Alig van irodalmi műfaj, melyen nem dolgozott, s a melyen működött, mindannyinak díszére szolgált."

 

*

Edward George Bulwer-Lytton, 1. Baron Lytton (* 25. Mai 1803 in London; † 18. Januar 1873 in Torquay) war ein englischer Romanautor und Politiker des 19. Jahrhunderts.

 

 

1873. 8.

 

Kopernikus Miklós.

(1473—1543.)

 

A tudományok történelmében alig van olyan nagy fontosságú tünemény, mint azon férfiú által létrehozott reform, kit jelenleg születésének négyszázados évfordulója alkalmával olvasóinknak bemutatunk…

Évezredeken keresztül mindennap s mindenkor változatlanul látták az emberek, mint kel föl a nap reggelenként, mint futja meg az égboltozaton rendes útját s hanyatlik le este, hogy reggel újra fölkeljen. Senki sem gondolt, s természetes ésszel nem is gondolhatott arra, hogy mindez csak csalódás, hogy azon óriási nagy föld, melyen járunk mi magunk is, csak egy jelentéktelen része azon csillagos boltozatnak…

Íme, egyszer Kopernikusz azon merész s tudományosan bebizonyított tétellel lepte meg a világot, hogy a föld mozog, s az álló nap körül évenként bizonyos körutat tesz meg, hogy végre a föld, melyen országok s tengerek léteznek, ama parányiaknak látszó csillagokkal szemközt eltűnő kicsinység…

Ismeretes Galilei esete, kit épen azért, mert e tant nyíltan elismerni elég bátor volt, az inkvizíció elé vonszoltak s az „eretnek tan" megtagadására kényszeri tettek….

Kopernikusz Miklós, e nevezetes tan megalapítója, 1473-ban febr. 19-kén született Lengyelország Thorn nevű városában…

Az egyetemtől visszatérve egy ideig Thornban időzött, később, 23 éves korában, Olaszországban tett nagy utat, hol nemcsak előadásokat hallgatott, de Rómában nagyhírű matematikai előadásokat is tartott. Hazájába visszatérve, Frauenburgban egy kanonoki állomást nyert, a mely külső állásában haláláig megmaradt. Ezen idő alatt két ízben püspöki helyettes, egyszer lengyel országgyűlési képviselő volt, s a káptalan ügyeit védelmezte…

 

 

 

 

 

 

KOPERNIKUS MIKLÓS

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggódott, hogy az új tan eretnekségként fog kihirdettetni s elítéltetni. Művének híre azonban már így is elterjedt. Több tudós másolatokat készíttetett abból magának, egy ifjú wittenbergi tanár Rheticus Joachim egy részt ki is adott belőle. Európa minden részéből számosan keresték föl személyesen vagy levél útján az agg tudóst, hogy az új csillagászat-tannal megismerkedjenek.

Barátainak folytonos buzdításai következtében, s talán mert érezte is élte végének közeledtét, végre 1541-ben sajtó alá adta művét…

Az agg Kopernikusz azonban még a nyomatás alatt beteg lett, szélütés érte, eszmélete hanyatlott s 1543. máj. 24-kén meghalt. Csakis pár órával halála előtt jutott kezébe nagy művének első kész példánya…Kopernikusz műve, melyben egész rendszerét kifejtette, nagy folio alakban, Nürnbergben jelent meg s következő címet viseli /Latinról magyarra fordítva.  G. /

 

,,A thorni születésű Kopernikusz Miklós hat könyve az égi testek változásairól, a mely könyvekben a szerző úgy az állócsillagoknak mint a bolygóknak mozgásait összeállította régibb s újabb vizsgálatok alapján. Ezenkívül, bő és részletes táblázatokat is adott hozzá, a melyekből a matematikai tanuló ama mozgásokat bármely időre igen könnyen kiszámíthatja. Nürnberg 1543."

 

Kopernikusz fölfedezése nemcsak azért tekinthető nagyszerűnek, mert egy új tudományt tárt föl előttünk, hanem sokkal inkább azért, mert megtanította a nagy tömeget is gondolkozni…

György Aladár

 

 

 

1873. 14.

 

Franklin Benjámin.

(1706-1790.)

 

…Tökéletes mintája az észak-amerikai polgárnak, ki maga képzi ki magát mindenben, a mire szüksége van; maga teszi magát azzá, a mi lenni vágyik; magától tanul mindent s a maga emberségéből élve, megtanul másokon is segíteni, s mégis nagy vagyont szerezni. Gyakorlatibb, mint az iskolázott tudós; közvetlenül az életbéli siker után törekszik, de e siker minden eredménye legalább felében, példaszerű hatása pedig egészen a közjóra szolgál. Életét folyvást oly üzletben és vállalatokban tölti, hogy alig lehet külön választani, hol kezdődik magán, hol nyilvános életének határa.

Franklin Benjámin született 1706. január 17-én Bostonban, hová atyja Angliából, mint szigorú puritán még a megelőző században költözött ki s ott szappanfőzéssel és gyertyamártással foglalkozott. Benjámin, ki tizenhét gyermek közül a tizenötödik fia volt atyjának s utána csak két leány következett, már korán papnak volt szánva…A latin iskola otthagyása és a nyomdászat választása, két olyan forduló pont Franklin életében, melyek élete és jelleme fejlődésére nagy befolyással voltak…A nyomdai munkákban rendkívül gyorsan haladt, s midőn bátyja egy lapot indított meg, ez volt a második hírlap Amerikában.  Benjámin a szedésben, nyomtatásban, a lapkihordásban s utóbb a lap írásában is fáradhatatlan buzgalommal dolgozott. Midőn egyszer bátyjának a kiadás megtiltatott s lapja miatt fogságba került, Benjámin neve alatt jelent meg az egész lap…Bostonban nyomdai munkát nem kapott, ment tovább New-Yorkba s onnét Philadelphiába….Itt hamar kapott foglalkozást sőt, alig másfél évi munka után, a tartomány kormányzója biztatására Londonba indult, hogy egy önálló nyomda fölállítására szükséges holmikat vásároljon…

.

 

 

 

FRANKLIN BENJAMIN.

 

 

 

Nemcsak a nyomdász, hanem az író is folyvást emelkedett…1732-ben megindult s aláírásokat gyűjtött az első nyilvános könyvtárra, mely „Philadelphiai könyvtár" cím alatt országossá lett. 1738-ban alapította az első tűzoltó, s nem sokkal aztán az első tűzkár elleni biztosító társulatot. 1749-ben egy nyilvános iskolára (akadémia néven) gyűjtött alapítványokat, a melyből a pennsylvaniai egyetem lett. 1752-ben pénzt gyűjtött és a törvényhozástól segélyt kért az első kórházra Philadelphiában. 1754-ben indítványt tett, hogy a tartományok szövetkezzenek a vadak berontása és Anglia elleneinek támadása ellen. Ez lett az Észak amerikai államok egyesülésének első csirája. Mindezen kívül sok társaságnak volt buzgó tagja, melyek közt említésre méltó a börtönök javítására alakult egylet s a rabszolgaság eltörlését célzó társaság….

Megmutatta, hogy a villám ugyanolyan villanyfolyam, mint a villanygép által létre hozott villanyosság, a melyre nézve már korábban alkotott egy elméletet. A papírsárkány, melynek vasas fejéhez a felhők villanya oda vonzódott, a villámhárító fölfedezésére vezette…

Nagy tiszteletben részesítették polgártársai. Már 1736-ban a philadelphiai képviselők gyűlésének jegyzőjévé választották, egy évre rá a tartomány fő postatisztje s 1747-ben egyike lett a philadelphiai követeknek; 1753-ban pedig kinevezték a brit gyarmatok főpostamesterének…

Polgártársai többször elküldték Londonba, hogy a közügyekben képviselőjük legyen Ez időben már Európában is nagy híre volt s több tudományos társulat tagjai közé választotta, az angol és skót egyetemek pedig jogtudori oklevelekkel tisztelték meg….

Diplomáciai küldetésének eredménye az lett, hogy a francia kormány háta mögött megkötötte a békét s Amerika fölszabadult és megmenekült a francia szomszédságtól, mert Franciaország elvesztette Kanadát. 1785-ben küldetése célját betöltvén, öreg kora miatt visszahívatta magát s otthon Philadelphiában, a kongresszus akkori székhelyén, a város végrehajtó tanácsának tagja, majd elnöke lett. 1787-ben pedig Pennsylvania részéről tagja volt ama gyűlésnek, mely Washington elnöklete alatt, az Egyesült Államok ma is fennálló alkotmányát szerkesztette. Utolsó nagy politikai műve az a fenn maradt beszéd, melyben kéri társait, hogy a közjóért mondjanak le saját egyéni külön véleményükről s hajoljanak meg a többség határozata előtt. Legutolsó cikke 1790. március 25-én jelent meg s a rabszolgaság eltörlésének elleneit egy aggastyán bölcsességével cáfolja, s egy ifjú elevenségével és találékonyságával teszi nevetség tárgyává…Halálát tüdőszélhűdés okozta 1790. április 17-én, 84 éves korában….

R.S -.

 

 

1873. 51.

 

Vajda János: A leghíresebb pör.

 

/ Címlapkép: Bazaine és kísérete a tárgyalás alatt Trianonban. A képet elhagytuk. G./

 

Valóban, aligha tévedünk, ha ezt tartjuk a legnevezetesebbnek az úgynevezett „causes celebres"-ek között, melyek a világszerte olvasott Pitaval-féle gyűjtemény idegfeszítő tartalmát képezik. Csak az a kár - azaz: hogy bocsánat, sem a politikai, s a költői szempont által még kevésbé akarjuk magunkat e kegyetlen kitételre ragadtatni. Derék budapesti tűzoltóinknak szabad és illik ugyan ilyképp dicsekedni, hogy ma igen „szép" tüzünk volt; mert hát ebben a kifejezésben csak dicséretes buzgalmuk nyilatkozik, ama nemes szenvedély, mely a közveszély elhárításában leli gyönyörét. A francia dicsőség megcsonkulását fájlaló katonának, a börtönben szenvedő közös-pártinak is megengedhető, vagy legalább érthető volna, ha ily őszintén fejezné ki elégületlenségét a pörnek, hogy úgy mondjuk, nem eléggé nagyszerű kimenetele fölött. Hiszen, ha meggondoljuk, mi volt, mekkora volt az a francia dicsőség, melyet e pör főhőse eltemetett. Legalább eme dicsőség zászlóit is igyekezett volna francia földbe temetni, nehogy a gyűlölt ellen diadal-ünnepélyeinek díszítésére szolgáljanak. Nagy szerencsétlenség abból származott az országra, hogy a trianoni vádlott — már akár szándékos rosszakaratból, akár erkölcsi vagy szellemi gyöngeségből, nem teljesítette kötelességét. Nem tett meg mindent, a mit a katonai becsület kívánt. Nem lehet csodálkoznunk azon, ha nem csupán a francia, de a világközönségben is van egy tetemes rész, mely az ítélettel, illetőleg annak a jelenlegi módosításával nincs megelégedve. Mi azonban, mint távoli szemlélők s közvetlen nem érdeklettek, elfogulatlanabb s tárgyilagos szempontra helyezkedve, hogy cikkünk fonalára visszatérjünk, csupán azt mondjuk, miszerint a legnevezetesebb pörnek csak az a híja van, egyéb hasonló fontosságú társai közt, hogy nem végződik oly tragikailag megrázón, mint sok más pör, melyet nem annyira az eset maga vagy annak fontossága, mint épen csak a hellyel-közel meg sem érdemelt halálos vég tett nevezetessé.

Ami a nevezetességet illeti, Bazaine pöre e szempontból nem szorult arra, hogy a tragédiák katasztrófáihoz hasonlón végződjék. Érdekes és nevezetes marad az így is. Két hónapon át tartotta egyre, s a lázasságig fokozódó feszültségben a művelt világ hírlapolvasó közönségét, s most, miután az ítélet meghozatott, s az illetőnek, előbbi alárendeltje, megkegyelmezett — még mindig vele foglalkozik Franciaország és a körüle mintegy színpadi közönséget képző kerek világ.

S nem ok nélkül. Az esemény, melyben az illető volt a központ és a fő tényező, nemcsak igen nagy mérvénél, de ama hasonlatosságánál fogva is leköti a figyelmet, mely közte és más nemzetek egynémely történeti epizódja és főszereplő személyei közt fönnforog. Kisebbek a mérvek, arányok, a mozgó tömegek, de az eset főbb vonásaiban ugyanaz. Csak Sedan tűnik föl páratlannak, legalább az új kor történetében, de Metz és Bazaine megvan majd minden európai nemzetnek, s egyebek közt a magyarnak is. Azaz: hogy, kérjük alássan; e pont igen kényes, nem szeretnénk félre értetni. Ilyen Metzünk és Bazaine-ünk — erkölcsi értelemben talán még sincsen. Nem, ezt már nem állíthatja Világos legszigorúbb ítélője sem! Es tegyük hozzá, hogy más, történelmileg ismert új-kori népnek sem. E tekintetben nemcsak Sedan, de Metz is páratlan.

S íme, a mérvek nagyságán kívül ezen oldala a pörnek az, mely azt kivált világrészünk különféle népei előtt oly tartósan, csaknem szünetlenül érdekessé teszi. Összehasonlításokat tesz mindegyik, és mondjuk ki azonnal, hogy ez összehasonlítások mindenütt a vigasz azon nemét keltik föl az illető népekben, melyet a latin költő emez örökbecsű hexameterben fejezett ki: Solatium est miseris, socios habuisse dolorum.

És pedig milyen sociust /szövetséges/! Katonai dicsőségben a francia mindent fölülmúlt ezen és tán az ó-korban is. Ezt a dicsőséget ő csaknem kiváltsággá tette. A világ egyhangúan ismerte el azt. Nem is említve a „nagy”-ot, még a nemzete-nagy költője által „kis”:-nek nevezett Napóleon is néhány évvel előbb azzal dicsekedett egyik trónbeszédében, hogy seregei Európában, Ázsiában, Afrikában és Amerikában mindenütt diadalmaskodtak. S egy fél évtized múlva e seregek dicsőségén akkora folt esett, a mekkora csakis a francia dicsőség nagyságán férhet el. És a melynek sötétsége mellett az Ulm, Lissa, Világos fölött terjengő árnyék csaknem „világos" derűnek tűnik föl!

A két előbbi egyébiránt majdnem a közönséges események közé süllyed a legutóbbi háború rendkívüli mérvei és hallatlanságai mellett. Csak az utóbbi esetnek van még egyebek közt az a rokonsága is a szóban forgóval, — a mi egyébként a pör legátalánosabb érdekű oldalát képezi, — hogy nevezetesen mindkettőnél bizonyos politikai pártnézetek vegyülnek az illető vezér eljárásának indokai közé. Ezek a kérdést bonyolulttá teszik, s míg az előbbiek iránt a világ tisztában van, az utóbbiakat illetőleg sokáig vita tárgya marad az, hogy vajon mi lehetett megfoghatatlannak látszó eljárásuk legvalódibb indoka? Mikor valaki egy országot menthet meg, minő Francia- vagy akár csak Magyarország is, ez oly rendkívüli s oly nagy jutalmakkal járó dicsőség, hogy józan ésszel, alig képzelhetni valami nagyobb érdeket, mellyel az illetőt megvesztegetni lehessen. Ki adhat nagyobb rangot, több pénzt, forróbb szeretetet s őszintébb tiszteletet az ily vezérnek, mint az az ország, melyet megmentett? Van-e az ellenfélnek, van-e az egész világnak annyi pénze, mely mindezekkel fölér? És mégis világos tények azt látszanak mutatni, mintha az illető vezérek nem tettek volna meg mindent, a mi tehetségükben és módjukban állott. Nevezetesen a mi Metz-et és főparancsnokát illeti, merő lehetetlenségnek látszik, hogy 180 ezer főnyi vitéz francia hadsereg körülbelül ugyanannyi vagy alig több körülzároló ellenséges csapatokon keresztül ne törhetett volna, ha azt fővezére komolyan akarja.

Tény ugyan, hogy a rajnai hadsereg főparancsnokát úgy, mint egynémely más nemzetbeli hasonló végzetű társát, bizonyos politikai nézetek vezették és hozták ellenkezésbe nemzete fennálló kormányával. De a haza, a nemzet becsülete nem fölötte áll-e minden pártnak? Miként lehet egy oly erős fő, minővel a fővezérek szoktak bírni, oly örült vagy botor, miszerint egy párt miatt, melynek érdekét előmozdítani akarja, tönkre tegye magát, e pártot és vele az egész nemzetet?

E megfoghatatlanság homálya az, mely a trianoni elítélt és a vele rokon történelmi alakok szomorú érdekességének egyik legfőbb indokául szolgál.

Képünk azt a jelenetet ábrázolja, midőn a tábornagy a francia ügyvédek szertartásos ruhájába öltözködött védőivel: Lachaud-dal, ennek fiával, s hű hadsegédével Viliette ezredessel a tárgyalási terembe indul.

Egyébiránt, hogy e mindenesetre nagyszerű dráma hőse életének befejező szakasza, melyet egykori fegyvertársa Mac-Mahon kegyelme föltartóztatott, miként fog végződni: annak titka még a jövőben rejlik.

A lehetetlenségek korszakát éljük, kiváltképp Franciaországban. „Ha sarokba szorítanak, —így fejezte ki magát bizalmas körben hónapokkal előbb Bazaine — majd én is beszédessé leszek, és nem kímélek senkit." Ausztria legközelebbi történetéből tudjuk, hogy itt is van néhány, de különösen egy fővezér, kinek még katonai egyéniségében is sok hasonlatos van a francia sorstárshoz, kit a közvélemény szintén súlyosan ítél el. Természetesen hasonlíthatatlanul csekélyebb hibájához aránylag sokkal szelídebben — s akiről bizonyos, hogy szintén azon hamis helyzetben van, miszerint ha szólhatna, annak tetemes részét, mely őt most is még mindig nyomja, eloszlathatná maga körül. De nem oszlathatja el, mert — nem szólhat, hallgatás levén kötelessége oly személyiségekkel szemben, kik iránt hasztalan lenne kíméletlen, mert kísérlete talán veszélyesebb lenne rá nézve, mint magának a közvéleménynek kárhoztatása. A kegyelem alatt, melynek ténye Mac-Mahon népszerűségét nem gyarapítja, meglehet, oly titkok lappanganak, melyek e kegyelmezést talán kényszerű kötelességgé tették a köztársaság elnökének, ki a háború legfontosabb pillanataiban Bazaine alárendeltje volt, és szintén határozott híve volt a császárságnak.

Egy szóval valószínűleg még lesz alkalmunk találkozni a francia tábornagyok csarnokának e legtragikusabb alakjával, ha máskor nem, azon alkalommal, midőn majd azon börtönbe lép „önkényt, hol nem földi bíró lát fejére törvényt." Hogy ez milyen alakban, hol és mikor fog elkövetkezhetni, oly módon-e, mely a tragédia-író számára kész hősként fogja öt szolgáltatni, vagy talán némileg enyhíteni ama rettentő vádat, mely ma őt nemzete részéről sújtja — ennek megjósolására legkevesebb hajlamot sem érzünk magunkban. Különben is a jövendőmondás nincs az újságíró konvenciójában.

*

A francia tábornagyot / 1811 – 1888/ a francia-porosz háborúban tanúsított magatartásáért halálra ítélték. Mac Mahon tábornagy, köztársasági elnök az ítéletet 20 évi várfogságra módosította. Bazain a fogságból 1874-ben megszökött, Spanyolországba távozott, ott halt meg. / G. a Révai Lexikonból. /

 

 

1874. 7.

 

TÖRÖK JÁNOS.

1809-1874.

 

Pusztul / A „P” betű iniciálé. G./ a régi gárda. Azok közül, kik a magyar társadalmi és politikai hírlapirodalmat egyszerre megteremtették és naggyá növelték, alig jelenik meg néha-néha az epigonoknál egy-egy fővel magasabb alak azon arénán, mely annyi babért és elismerést tűzött homlokukra. Akik a hírlap-irodalom terén is legmagasabbra emelkedtek: Széchenyi, a Dessewffyek, Szalay László, Eötvös, lenn vannak a sírban. Kossuth csak nagy ritkán szólal meg egy-egy levelével, Kemény élőhalott, Csengery, Lónyay, Pulszky, Trefort munkássága más irányt vett. Volt még egy a hírlapirodalmi téren a régi bajnokok közül, hol versenytárs, hol ellenfél a többi nagyokkal: Török János, a nagy készültségű, világos, vonzó és erőteljes irályú publicista. E hó 9-én, reggel óta ő is átköltözött az elhunyt úttörők közé.

Már hetekkel előbb közölték halála hírét a lapok. E hírek szerint éppen az ölte volna meg, a min egész életén keresztül teljes lelkével csüggött, — páratlan könyvtára, mely különösen hungarikában volt gazdag, melyet nagy gonddal gyűjtögetett, és amelytől meg kellett válnia. Mikor könyvtárának utolsó részletét elszállították, az öreg tudós szélhűdéstől érve holtan roskadt össze….

Török János Zala megyében 1809. június 6-dikán született Tapolcán. Atyja, Antal, egykor gróf Batthyány Lajos gyermekkori tanítója s Kopácsy prímás, Kisfaludy Sándor és Bacsányi János iskola-társa és barátja, minden gondját fia kiképzésére fordította. Leginkább a már megjelent magyar irodalmi termékeket, hazai történetet és a klasszikusokat olvastatta vele. Nyolc éves korában már a második latinba járt a veszprémi gimnáziumban, s tanulmányait Keszthelyen, Budán és Pesten folytatta, ritka sikerrel. Majd a gratzi Johanneumban a természettudományi, matematikai és gazdasági tanulmányokat végezte. 1830-ban herceg Eszterházy Miklós Kismartonban székelő uradalmánál lelt alkalmazást.

Ekkor kezdődött hazánkban az ujjá-teremtési eszmeharc. Akkor villanyozta föl az országot Széchenyi „Hitele", s a reformok küzdelmét a párisi júliusi napok akkor támasztották föl nálunk is…Pestre költözött, s itt 1839-ben megindította a „Magyar Gazda és Műipar" című folyóiratát. Lapja jótékony mozgalmat idézett elő a gazdaközönségben s a legkapósabb lapok közé tartozott hasznos tartalmánál s világos és vonzó stílusánál fogva. E lap legérdekesebb korszakát azon eszmeharc képezi, mely közte s Kossuth iparközlönye a „Hetilap" közt 1845-ben mindkét részéről a tehetség legnagyobb kifejtésével viseltetett e kérdés fölött: üdvös és kivihető-e az iparvédegylet és védvám…

 

 

 

 

 

 

 

TÖRÖK JÁNOS.

 

 

 

 

A mezőgazdasági irodalmat még négy önálló dolgozattal is gyarapította. Az „Okszerű kalauz"-nak második kötete is sajtó alatt volt már, midőn annak megjelenését a közbejött szabadságharc megakadályozta…

Főbb munkái: a „Mezei Naptár", „Gazdasági Kistükör", Schamsz szőlőiskolája. Országos gyümölcskert, gazdasági, gyümölcs - és szőlő-kiállítások, a jobb ekék és gépek terjesztése, állattenyésztési jutalmazások, mezőgazdasági szakképességek neveltetése a külföldön, számos fiókegyesületek alakulása, mezőgazdasági korszerű törvények előkészítése, az egyesületnek országgyűlési befolyása, a természetvizsgálók vándorgyűlései, s a „Köztelek” kiépítése. Munkássága mindenfelől elismerésben és méltánylásban is részesült; a Magyar akadémia levelező tagjává választotta, az ország számos megyéjében táblabíróvá neveztetett s számos külföldi mezőgazdasági társulatnak is tiszteletbeli tagja lett. Ez irányú munkásságát az 1848-ki események megszakították…

Midőn a „Pesti Hírnök"-öt megindította, (1860.), az egykor liberális szóvivő egyszer csak ó-konzervatív irányt kezdett követni s bajtársai lassanként szemben találták vele magukat…

Legutolsó kiadott műve Széchenyi István összes munkáinak kivonatos kiadása volt három kötetben. Röpirat-gyűjteménye kiegészítésére még néhány héttel ezelőtt mindent elkövetett, s csakugyan sikerült oly gyűjteményt összeállítani, mely az egész országban nem találja párját, többet tartalmazván 20 000 darabnál. Végső idejét országos levéltárnoki hivatásának szentelte, de utóbb meggyengült egészségi állapota ettől is elvonta….

Rendkívüli tehetsége és az erő és ügyesség, mellyel a hírlapírói tollat forgatta, bár a kor szellemének hatalmas védőszárnyai alatt álló ügynek nem tudott is ártani, de hősileg tudta védeni a maga ügyét s képes volt fogalmat nyújtani arról, hogy minő ünnepelt tekintély lett ő akkor, ha a korszellemet nem szemben magával, de maga mellett találja….

*

1858 – 59-ben, Pesten szerkesztette a HAZÁNK c. honismereti folyóiratot. A gazdagtartalmú 1858-as évfolyam a birtokomban van. G.

*

Török János (közgazdász) - Wikipédia

http://hu.wikipedia.org/wiki/Török_János_(közgazdász)

*

Galéria „Az értelmiség a képzőművészet szemében (1850–1867)”

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tan...

A pesti Hazánk című időszaki folyóirat Török János szerkesztésében jelent meg 1858-tól. Abban az időben tehát, amikor előtérbe került a közművelési…

 

 

 

1874. 14.

 

KUBINYI FERENCZ.

1796-1874.

 

Ismét egyikét kísértük sírba a régi gárda ama férfijainak, kik még a múlt századból származva, annak erényeit a jelen kor eszméivel, s irányzatával tudták összekötni. Kubinyi Ferenc az, a testben aggastyán, lélekben mind végig fiatal, kit élete 79-dik évében, március 29-kén kísértünk a Kerepesi temetőbe…

Kubinyi Ferencz ősrégi családból, mely még szent István atyja, Gryejcs fejedelem alatt beköltözött, Hunt lovagig tudja fölvinni nemzetségfáját. A Kubinyiak ősrégi nemzetségéből, 1796. márc. 21-én született Nógrád megye Videfalva* községében. Első szellemi képeztetését szülői házánál, első iskolai oktatását Besztercebányán nyerte; majd Debrecenben végzett s kétévi joggyakorlat (u. n. patvarista) után Pest megyében, mint aljegyző kezdte meg politikai és hivatalos pályáját. Nemsokára szülőmegyéjébe tért vissza, s mint Nógrád megye fő-szolgabírája, majd három ízben (1833, 43, 47-ben) országgyűlési követe, mindig a tevékenység s a szabadelvű haladás embere, működött…

Blaskovich Bertalannal együtt, anyagi segéllyel, lehetővé tette a Kisfaludy Károly első évi Aurorájának megjelenését. Az 1832/6-ki országgyűlésen ő pendítette meg és sürgette, hogy a nemzet a Széchenyi Ferencz által alapított, de még elhelyezetlen s pólyáiból kibontakozni nem képes múzeumot 500 000 forinttal segélyezze…

 

 

 

 

 

KUBINYI FERENCZ.

 

 

 

Kubinyi maga is nevezetes gyűjtő volt, a régiségtanban, a természetrajz különböző ágaiban és a múlt történelmi tárgyakban is…

Mint író s tudós is jelentékeny művekkel gyarapította a magyar tudományos irodalmat. Művei közül legbecsesebbek a hazánk kozmográfiájára vonatkozók s számos archeológiai és műtörténelmi közlemény. Az akadémia már 1840-ben levelező tagjául választotta, 1858-ban pedig tiszteleti tagjai díszes sorába emelte, hol székét őslénytani értekezésével (a lóról) foglalta el. A tudományosság iránti érdeklődésének egyik példája: öreg kora daczára, már 67 éves, elhatározta, az egykor Mátyás könyvtára kincsei — a konstantinápolyi Korvinák megszemlélése, ha lehet, visszaszerzése végett, Ipolyi és Henszlmann tudós társaival Konstantinápolyba utazni….

1861. után nem jelent meg több országgyűlésen. De bár 1867-ben súlyos, majdnem halálos betegséget állott ki, s bár aggkora s egyéb körülmények testét egészen megtörni látszanak, erélye s munkássága ezután sem lankadt… Régiségeiből kiállítást rendezett Pestmegye termeiben. Ott fáradozott, jött-ment, beszélt és magyarázott, mutogatott és buzdított a lelkes öreg, régi magyar mentéjében meggörnyedt vállán, sarkantyús kordován csizmával roskadozó lábain s színe hagyott fakó arcából kivilágló szemeivel… Csak pár napig volt beteg; s bár a nyolcadik évtized végén: halála sokakat meglepett. Vajha példája buzdítson sokakat s emlékére későn boruljon a feledés árnyéka! —á—r—

 

*Videfalva (szlovákul Vidiná, németül Weidenau) község Szlovákiában, a
Besztercebányai kerületben, a Losonci járásban.

 

 

1874. 24.

 

WALT WHITMAN,

a demokrácia költője.

 

1855. év nyarán száz lapra terjedő kis füzet jelent meg, »Fű-levelek« címmel,  New-Yorknak egyik jelentéktelenebb kiadójánál. A könyv címlapján a szerző neve helyett egy acélmetszet volt, mely egy 30—35 éves férfit ábrázolt, minden felső öltöny nélkül, nyitott gallérú ingben, egyik keze nadrágja zsebébe dugva, a másik csípejére fektetve. Arcát szakáll fődé, kalapja homlokán kissé hátra tolva s szelíd tekintetű szemeivel elég szilárdan nézve a szemlélőre. A könyvet senki sem vette; a hírlapok, a melyeknek példányokat küldtek, hallgattak róla; néhány tekintélyes egyén pedig egyenesen méltatlankodó megjegyzésekkel küldte vissza az ajándék példányt. Az egyetlen említés róla az volt, hogy egy pár helyen, mint különösen nevetséges burleszket mulattatásul fölolvasták. A midőn Emersonnak* néhány magasztaló sora jelenik meg a munkáról, s pár hónap alatt az egész kiadás elfogy. A névtelen mű szerzője Walt Whitman. Arra volt rendeltetve, hogy nevét és műveit rövid időn ne csak Amerika, hanem Anglia és az egész európai kontinens ismerje. A magasztaltatás mellett hosszú éveken keresztül éles támadásban és kigúnyoltatásban is részesült…Egészen új és rendkívül merész irodalmi iránynak kezdeményezője, tekintélyes angol kritikusok a demokrácia és az amerikai talaj költőjének nevezik, Újdonságánál és merész eredetiségénél fogva is megérdemel annyit, hogy róla mi is megemlékezzünk.

Walt Whitman született West-Hills (Nyugati halmok) nevű falucskában, New-Yorktól mintegy 30 angol mértföldnyire, 1819-ben május 31-kén. Ősei Angliából jöttek, az első beköltözők közt, arra a helyre, s mintegy négy vagy öt nemzedékkel előbb telepedtek meg ott. Anyja holland. A fiú alig hogy valamit tanult, 13 éves korában egy könyvnyomdába állott be szedőnek; három év múlva, mint vándorló néptanítóval találkozunk vele, a ki a tengerpart mentén fekvő falukban, itt is, ott is, gyermekeket tanít, s a tanítványok szülőinél nyer ellátást. Már innét ír néhány rajzot a Democratic Review számára… New-Yorkba megy, hogy a zsurnaliszták azon könnyű fegyverzetű csapatában próbáljon szerencsét, a kik mindenfélét írnak, mulattatására a közönségnek. Néha-néha a politikába is elegyedik; gyűléseken szónokol, s a falusi vidékeken hatást is kelt; azonban fő célja az ember- és világismeret, s az élet örömeinek élvezése.

Az 1837-től 48-ig terjedő időközben az élet minden oldalát megpróbálta, annak minden szenvedélyeivel, gyönyöreivel és elhagyatottságával. Költeményeinek egy részén meg is érzik ez élet nyoma. Nemcsak életének ezen időszakában, hanem később is állandóan, szerette a köznépet és annak társaságát. A matrózokat, halászokat, vidéki földművelőket, gyári munkásokat s különösen az országutak kocsisait…

 

 

 

 

 

WALT WHITMAN

 

 

 

1853-ban kezdte írni a Fű-leveleket, miután üzlete elég szabad időt engedett neki rá.….Midőn az amerikai háború kitört, 1862-ben ő is a hadsereghez megy, mint önkéntesbeteg-ápoló, a kórházakban foglalkozva…A háború alatt ápolásának és vigasztalásának jótéteményét, s a kórházak látogatása, betegek és szegények gyámolítása azóta is foglalkozásának legfőbb és legkedvesebb részét teszik. A háború után Washingtonban nyert az államnál alkalmazást, s jelenleg is a pénzügyérség egyik osztályában működik…

Hat láb magas alakja, tiszta, szürke vagy kékes öltözete, nem kevésbé nagykarimájú kalapja, nyitott inge, ősz szakálla, egészséges piros arca azonnal föltűnnek, s önkénytelenül kérdezzük, ki ez az ember, kinek egész lényén annyi jóság és természetesség ömlik el; kit mindenki szeret és ismer…

Verssorozatában a fiatal katonák ezreit és százezreit siratja meg, kik ifjan, örömmel, büszkeséggel sereglettek a falukból, az eke mellől, az üzletből, az irodából a zászlók alá, hogy békés honukba soha vissza ne térjenek, hanem pihenjenek a közös sírban, egymásra hányva, jeltelenül…

A tipikus nő nála, a ki dolgozik magáért és másokért, s mind több és több részt vesz az élet fáradságában; ki megáll a maga helyén, sőt versenyre kél a férfiakkal. Amellett erős, egészséges, szép; a maga nőiségének (testinek és lelkinek) teljes érzésében. Whitman azt vallja, hogy a természet és az ember összhangban működnek, örök, isteni törvények szerint. A nagy természet a tökéletes költemény, és egyedül a Kozmosz az igazi költő…

Versformája is egészen új és az övé. Sem rím, sem mérték, sem a sorok hosszának bizonyos rendje abban nincs; mind amellett a ritmust, erős lüktetést, bizonyos zeneiséget, szabályos szaggatottságot lehetetlen attól eltagadni, ez nem próza, hanem vers, de néhol azt is érezzük, hogy szép….

Lehet, hogy ez az egész kísérlet csupán Walt Whitman személyéhez van kötve, s mint költészet elmúlik minden mélyebb nyom nélkül, s Whitman inkább, mint egyén és filozófus lesz érdekes később. Ha pedig egy származásában demokrata társadalomnak költészete csakugyan ilyen alapon és formában fejlődnék tovább (a mi előttünk nagyon kétséges), akkor bizonnyal a költészet egészen mássá fog lenni ott, mint a minőnek eddig ismertük és tudtuk a vén Európában. B. F.

 

*Ralph Waldo Emerson (Boston, Massachusetts, 1803. május 25. – Concord,
Massachusetts, 1882. április 27.) amerikai esszéíró, költő, unitárius lelkész

*

Walt Whitman  /1819 – 1882 /- Wikipédia

https://hu.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman A farmer, ácsmester Walter Whitman és Louisa Van Velsor második gyermekeként látta meg a napvilágot…

 

 

 

1874. 29.

 

PETRARCA.

(1304 1374.)

 

Mikorra e sorok megjelennek—július 19-én —ötszáz éve lesz, hogy Vancluse dalnokának, a Laura kedvesének, hamvai fölött az arquai sir bezárult….Petrarca szonettjei örökké visszhangokat fognak költeni az érző szívekben.

Dante negyven éves volt, mikor egy nemzedékkel utóbb jött kortársa, költőtársa s egyszersmind honfitársa, a szintén fíorenci szülőktől származott Petrarca Ferenc, 1304. július 10-én Arezzoban született, hova szülői — szülővárosukból Dantéval együtt száműzve az üldözés elől, vonultak. Hazája s nemzete pártviszályai korán befolyást gyakoroltak sorsára. A pápai székhely, nem biztos többé Rómában, 1305-ben Avignonba* helyeztetvén át hogy »a világ még a római udvarnál is romlottabb valamit láthasson, tudniillik az avignoni udvart «  Követte azt a Petrarca apja is. Itt kezdte, majd Montpellierben és Bolognában folytatta s végezte tanulmányait a fiatal Petrarca.  Atyja jogi pályára szánta s azt akarta, hogy a gyakorlat embere legyen…A klasszikusok tanulmányozása akkor, a középkor végszakában, e vasidőben, mely a műveltségtől az erőszak uralma felé fordult, egészen el volt hanyagolva s az újjászületés (renaissance) hajnalán Petrarca volt


a gondviseléstől kiszemelve arra, hogy a klasszikusok szeretetét s szellemét ismét fölidézze… A trubadúrok énekei, melyeket második hazájában a Provence-ban hallott, nagy hatást tettek fogékony kedélyére s fölébresztették benne saját költői tehetsége öntudatát. A római (latin) költők és szónokok műveinek tanulmányán finomított ízléssel klasszikus ízlés felelevenítésén működött, másfelől saját nyelvén a trubadúrok énekeit igyekezett elhomályosítani. Bolognában befejezvén tanulmányait… minden vagyonból kifürösztve, kénytelen volt az egyházi hivatali pályára lépni. Az egyetlenre, amely könnyű megélhetés mellett elég időt és alkalmat biztosított tudományos és irodalmi foglalkozásokra, s a pápai udvar akkori romlottsága mellett, a víg élet és szerelmeskedés elébe sem állított semmi korlátot.

 

 

 

 

 

PETRARCA.

 

 

 

Petrarcát szép külseje, szeretetre méltó egyénisége, élénk és gazdag szelleme, az avignoni körök legkeresettebb vendégévé tette. Huszonkét éves volt s már ünnepelt író és tudós. A következő évben (1327) megismerkedett De Sade Hugó előkelő nemes nejével, akit Laura név alatt örökhírű szonettjeiben örökített meg. Az Avignon melletti Vancluse zárt völgye, az olajfák hűs árnya, a kéjbe ringató magány volt szerelmének tanúja…A költőt egész nemzete ünnepelte. Tiszteletére ismét visszaállították a szokásból rég kiment költő-koszorúzást, s 1341. április 8-kán, a római Capitoliumban, óriási néptömeg üdvkiáltásai közepette, Orso del' Angvillara szenátor Petrarcát ünnepélyesen megkoszorúzta.

A római klasszikusok munkái iránti érdeklődést — elfelejtett remekeik fölfedezésével s ismét napvilágra hozásával, ő élesztette föl…. A régi pergameneket, melyeken Homer költeményei s a Platón beszélgetései voltak egykor írva, s melyeket — mint egyéb haszonra nem alkalmasokat — a buta szerzetesek csakis pergamenül tekintettek s saját szőrszálhasogató értekezéseiket írták a régi remekek fölibe, ő kivonta a homályból. Nagy gonddal mosta le róluk az új írást, állította vissza a megbecsülhetetlen régi szöveget. …

A nála, minden összehasonlítás nélkül, végetlenül nagyobb költőt, Dantét, szigorú köztársasági szellemével s erkölcsi fenségében, korántsem méltányolták annyira korában. Petrarca lágy dalai a kor szellemének kivonatai voltak s hatásuk közvetlenebb. Dante nem is teremtett iskolát, míg Petrarca már életében egész sereg utánzóra talált. A szonett a szerelmi költemény legnépszerűbb alakja lett…Ha, mint költő kisebb is Danténál, a ki megelőzte, s Ariostónál és Tassónál, a kik követték: de sem a tudomány iránti érzék, sem a nemzeti irodalom fölébresztésében egyik sem versenyezhet vele. E részben csak Boccaccio osztozik babérjaiban…

A hír és jólét, a gyönyörök és dicsőség poharát fenékig ürítve, agg napjaira  magányba vonult. Az euganéi hegyek szűk völgyében fekvő kis falut, Arguát (Padua közelében), választotta remetesége helyéül. Itt élte le végéveit; itt halt meg 1374. július 19-én,…

—á—r—

 

*avignoni fogság, 1305-76: a pápák avignoni tartózkodásának időszaka. A kortársak Izrael 70 éves babiloni fogságára utalva nevezték avignoni fogságnak.

*

Petrarca szonettjeiből. Szász Károly. / Az életrajz után olvasható. /

 

 

 

1874. 31.

 

ROSTI PÁL.

1830-1874.

 

…Óriási változást talál az, aki a forradalom utáni korszakot átélte, s a mai társadalmat figyelemmel tekinti át. A politika, melytől kényszerrel el voltunk zárva, legalább nem mérgezte meg életünket s nem zavarta fel békés házainkban a testvérek és rokonok egyetértését. Mint a zivatar elől ösztönszerűleg egy csoportba gyülekező madarak, összetartott az egész nemzet. A társadalmi élet Magyarországon soha sem volt sem elevenebb, sem nyájasabb, mint a Bach-korszakban*. Azon felül, a politika nem emésztvén föl minden valamire való tehetséget, nem táplálván minden előre törekvő dicsvágyat, a tudomány, irodalom s társadalmi működés sok olyan elmét és szívet vont magához, melyet ma kétségkívül a parlamenti küzdelem emésztene föl s égetne össze…

A szomorú korszaknak társadalmilag sokat köszönhetünk; nemzeti összeforrást, igen sok jó napot társadalmilag, sok nemes és közhasznú kezdeményt, mely ma is gyümölcsözik. A közös szerencsétlenség és elnyomatás e szomorú korszaka megtanított bennünket arra, a mit jobb napokban megtanulni nem tudtunk: az összetartásra és egyetértésre….

Rosti előkelő családból származott. Atyja, Albert Békés megyének alispánja s országgyűlési követe volt. A telet rendesen Pesten töltötte; rokonságban állva az Amadé, Eötvös s Trefort-családokkal (mind a két miniszter nejének fivére): a felsőbb körök azon részében, melyek az irodalom és tudomány s általában a szellemi érdekek iránt érdeklődnek, Rosti fiatalsága óta bejáratos volt és a magasabb műveltség elemeit nemcsak könyvekből, hanem a kiválóbb szellemekkel való érintkezésből is sajátíthatta el…

 

 

 

 

 

ROSTI PÁL.

 

 

 

Az ötvenes években a hazafiaktól a tett pályája el volt zárva, s az ifjúságra nézve a jogi és publicistai pálya épen nem ígérkezett kecsegtetőnek. A fiatal Rosti Pál miután a forradalomban, mint Károlyi-huszár vett részt, s a besorozás elől, sógora Trefort közbenjárásával, külföldre, jelesül Münchenbe menekült. Ott előbb a természettudományokra, különösen a vegytanra, melyhez utóbb Parisban a fényképészetet is kötötte; utóbb mindinkább a földrajzi és népismei tanulmányokra fordított komoly előkészületeket.

Megindult 1856. aug. 4-én, az Alma nevű francia csavargőzösön a Havre-de-Grace-i kikötőből, a föld túlsó oldalára. Hazánkfiai közül többen, a forradalom viharától szétszórva, Észak Amerikában, a szabadság klasszikus földjén települtek le….

Mexikót, Texast, Havannát s Közép-Amerika szigeteit kereste föl; a természetet és az embereket ott akarta tanulmányozni Egész európai felszereléssel ment oda, hogy benyomásait ne hagyja elröppenni. A rajzolásban és festészetben elég előismeretet szerzett magának, hogy fényképező gépét maga kezelhesse és levett képeit művészileg alakíthassa…

Képei nagy részét pompás utazási munkában adta ki, mely máig is a legszebb magyar disz-könyvek egyike. E műve szerezte meg számára az akadémiai tagságot is; e megtiszteltetés 1861-ben érte… Csónak- és hajósegyleteket alakított, versenyeket rendezett. Legnevezetesebb vállalkozása volt e téren ama nagy csónak-út, melyet 1862-ben Birly István barátja társaságában hajtott végre. Csónakjukon, melyet Angliában készítettek Rotterdamtól kezdve a Rajnán föl s a Dunán le, mindenütt vízen jöttek Pestig…

Pár év óta ritkábban lehetett találkozni vele a fővárosban, ahol született…A Duna mentén, nem messze a fővárostól, a Fehér megyei Duna-Pöntöle**, e bájos fekvésű s dús tenyészetű falun kívül feküdt lakhelye. Kertje ritka szép és gazdag rózsa-gyűjteményéről nevezetes….Családja nem levén, a természet ölén lelte enyhülését…Alig 44 éves életének s szenvedéseinek e hó 7-dikén vetett véget a halál. —á—r—

 

*Berzeviczy Albert: Az abszolutizmus kora Magyarországon 1849-1865. I-III. Bp.1922-1932 c. monográfia nem erről tanúskodik. G.

 

**Dunaújváros, 1951 előtt Dunapentele, 1951–1961 között Sztálinváros.

 

*

Dunaújváros Rosti Pál Iskola

http://rosti.blog.hu/

 

 

 

1874. 33.

 

PULSZKY FERENCZ

 

…Midőn hazánk e kitűnő fia s tudományosságunk egyik kiváló dísze, egy újonnan teremtett nagy fontosságú állásra, a közhasználatra szánt gyűjtemények és könyvtárak országos felügyelőjévé neveztetett ki, nem akarjuk elszalasztani ez alkalmat, hogy…Pulszky Ferencz élete és tevékenysége minden oldalára kiterjeszkedő— bármily vázlatos — rajzot adni igyekezzünk…

Pulszky Ferencz 1814-ben, szept. 17-én született Eperjesen*. Művészi, régiségtani s gyűjtői hajlamait anyai ágon örökölte. Anyai nagyapja volt ugyanis Fehérváry Károly, a kinek nagybecsű kézirat- s hungarica-gyűjteménye a

Jankovich-gyűjteménybe ment át…

Fehérváry Gábor 1831- ben bérbe vévén a Sáros megyei opál-bányákat, oda tette át lakását és sógora (Pulszky atyjának) házában telepedett le. A fiatal öcs, ki már ekkor Eperjesen, Henszlmann Imrével együtt, befejezte iskolai tanulmányait, s görögben és archeológiában is szemelgetett, nagybátyja vezetése alá kerülve, egész lélekkel vetette magát e tárgyakra, melyek a múlt porával födve, de az ifjúi képzeletnek, s kedvnek mégis annyi tápot képesek nyújtani….

1833-ban Pulszky megindult Olaszországnak. Először Bécsben állapodtak meg,

München volt a második megállapodási pont. A gliptotéka** már állott ekkor s Thiersch, a tudós archeológus volt a gyűjtemény szenvedélyes őre és tudósa. Fehérváry tudta, hogy kell kegyébe jutni. Először látogatást tett nála öccsével; másnap 12 üveg tokaji aszúval kedveskedett neki…

Végre Olaszországba érkeztek. Bunsen, korának egyik legnagyobb tudósa s szelleme, mint nagykövet, akkor a római udvarnál volt s Pulszkyék gyakran voltak vendégei Frascatiban. Nála ismerkedtek meg Mezzofantival is, a ki vagy 60 nyelvet beszélt, de semmit sem irt. Róla Bunsen azt a bonmot-t mondotta, hogy »jó volna kincstárnoknak, mert minden szekrény kulcsa a kezében van s még sem nyúl belé egyikbe sem«. Pulszkyt (aki már jártas volt vagy nyolc nyelvben) arra akarta rá beszélni, hogy hagyjon föl minden egyébbel s adja magát egészen a filológiára…

Megrakodva nemcsak ismeretekkel, hanem műkincsekkel is, mert Fehérváry folyvást vásárolt, s a fiatal gyűjtő is egy ritka becsű darabbal vetette meg saját gyűjteményei alapját, a Grimani-féle bronz díszedénnyel, mely szépségben majdnem páratlannak mondható, s melytől nem is tudott megválni soha. Ismét Bécs felé vették útjukat. Böhm Dániellel ismerkedtek meg, a cs. pénzvésnöki akadémia igazgatójával, a ki magyar ember létére, nagy örömmel, s szívességgel látta és fogadta….

Műkincseken, s ismereteken kívül még egy kitüntetést is hozott magával fiatal tudósunk Olaszországból: a római Instituto archaeologico levelező tagsági oklevelét; számtalan akadémiai oklevelei ez első zsengéjét.

 

 

 

 

 

PULSZKY FERENCZ

 

 

Az 1834'5-diki évet a pozsonyi országgyűlésen töltötte, mint az ifjúság egyik vezértagja. Itt kezdődik politikai szereplése. Atyai nagybátyja Pulszky Károly, mint a Koburgok birtok-igazgatója Bécsben lakván, Pulszky gyakran rándult föl hozzá. Érintkezésbe jött a hercegekkel (köztük a későbbi spanyol királlyal s exkirállyal is); de főleg folytatta régiségi s művészeti tanulmányait, Bécs gazdag gyűjteményeiben s tudósai körében.

Az országgyűlés végeztével, szerencsésen menekülve a Kossuthra és Lovassyra nézve oly végzetessé vált üldöztetés elől, ismét külföldi útra indult. Ezúttal nyugat Európát látogatta meg: Német-, Francia-,és Angol országot. Ez útjáról adta ki első könyvét, németül, »Egy Angliában utazó magyar Naplója«…

Visszatérve útjából, itthon megyei, politikai s irodalmi tevékenység közt osztotta meg idejét…

Az akadémia már 23 éves korában (1837.) levelező tagjai közé sorozta. Pulszky így az akadémia legrégibb tagjai közé tartozik. 1840-ben rendes taggá lett s 1841-ben mű-történelmi értekezéssel foglalta el székét.

1844-ben ismét meglátogatta Olaszországot…

Az 1839-diki országgyűlésen Sáros megye követe volt, 48-ban nagy szerepet játszott a pozsonyi és pesti márciusi napokban, s azután a király személye melletti minisztériumban vállalt államtitkárságot. Mily része volt az októberi napokban? Majd elmondja maga emlékirataiban. Kibujdosásáról, az emigrációban töltött évei alatti nagy tevékenységéről is olvashatunk…

Olaszországban, Turinban három évet töltött. Gyűjteményei ez alatt pihentek, ládákba csomagolva. Maga a politika és diplomácia magas rendű sportját folytatta. Florencben kiállította gyűjteményeit s jelesen a középkoriakat a Bargellóban; a mellett folyvást gyarapította vételekkel és szerzeményekkel, melyekre évenként tetemes összegeket költött….1869-ben éppen a választások alatt, a Nemzeti Múzeum igazgatójává neveztetett ki….

Társadalmi központot teremtett. Az akadémia I. (nyelv- és széptudományi) osztálya őt választván elnökévé, az osztályt s aztán a főváros tudósait, művészeit, mű-barátait meghívta szombat-estéire, melyek a legkülönbözőbb pártok és szakok képviselőinek kellemes találkozói. Fölolvasásai az akadémiában és Kisfaludy-társaságban műtörténelmiek —, az egyetemi ifjúsági s más körökben társadalmiak és életrajziak, irodalmi közleményei a »Budapesti Szem-lé«-ben s máshol — mind egy-egy üdítő hullámvetése ismeretekben, s szellemben egyaránt gazdag lelkének.

Legújabb kineveztetését, mely roppant tudományának, s tapasztalatainak az eddiginél tágasabb működési tért nyit: kétségkívül örömmel fogja üdvözölni az egész ország. Könyvtáraink és gyűjteményeink a Pulszky felügyelete alatt kétségkívül eddig nem ismert virágzásnak fognak indulni. —á—r -

 

*Eperjes (szlovákul Prešov) város az Eperjesi kerület (Prešovský kraj) és az Eperjesi járás székhelye.

 

 

**Vésett kövekből álló gyűjteményt jelent, átvitt értelemben azonban
egyáltalában szobrászati gyűjteményt is értünk alatta.

 

PULSZKY Ferenc: Életem és korom. Számkivetés alatt Olaszországban. Bp., 1882. Ráth Mór. 332 l.

Életem és korom I-II. 1884 (becses történelmi könyv) 

504+541 oldal, Franklin

*

 

 

 

1874. 48.

 

ZUBOVICS FEDOR PÁRISI UTJA

 

…Gróf Sándor Móric a budai vár lépcsőzetén négyes fogatot hajtott lefelé, átugratott egy parasztszekeret s kisebb távolságokat hihetetlen rövid idő alatt röpült be lóháton, inkább a bennük kifejlett merészség által váltak feltűnővé a sportvilágban.

Zubovics Fedornak Bécstől Parisig tizennégy nap / 13 nap, 16 óra, ugyanazon a lovon. G./ alatt megtett útja a lóidomítás egészen másnemű modorában érdemel figyelmet. Itt nem merész ugrásról, vakmerő szélsebes hajtásról van a szó, minőkre az egzaltált kedély nem ritkán vállalkozik, — hanem higgadt, hidegvérű, tudományos számításról, a ló és lovas erejének és kitartásának kiszámításáról, s annak megállapításáról: mily huzamos és tartós erőkifejtésre képes egy ló és lovas, mind a kettő erejének lehető kímélésével….

 

 

 

 

 

ZUBOVICS FEDOR MEGÉRKEZÉSE PÁRISBA

 

 

 

Zubovics lovas-útja nemcsak érdekes, de a lótenyésztés és idomítás terén becses adatokat szolgáltat… A sport egy oly nemének fejlesztésében, mely távol van az állatkínzásnak még árnyékától is…A hajdankori, merész rohamú s nyers erőre támaszkodó hadviselést a jelenkori, számításon alapuló hadmozdulatok vették át…Korunk finomult felfogását jellemzi, hogy Zubovics párisi lovas útja oly általános feltűnést okozott a sportvilágban. Merész hajtásokkal, vakmerő ugrásokkal aligha vonta volna magára annyira a közfigyelmet. Legfeljebb beszéltek volna róla a sportvilágban egy ideig…

A párisi út csak egy felette ügyesen megválasztott reklámja azoknak az értékes tapasztalatoknak, melyeket Zubovics a lóidomítás terén gyűjtött s melyek ezen az utón alkalmasint közkinccsé fognak válni. Bemutatta a világnak, hogyan kell a lóval bánni, hogyan kell erejével takarékoskodni. Hogyan kell ápolni, hogy oly erőkifejtésre legyen képes, a minőre addig senki sem gondolt, s maga az erő még se csökkenjen teljességében, hanem megmaradjon csorbítatlanul….

Tagadhatatlan, hogy a magyar lovas elfeledett régi jó hírnevét ismét emlékezetébe hozta a világnak.

*

Zubovics Fedor huszárkapitány / 1846 – 1920 / a Migazzi-kastély bérlője volt. A kalandos életű katonatiszt kereste a veszélyt és a különleges embereket. Járt Egyiptomban, Törökországban, Afrikában. Révai Lexikon

 

 

 

 

Városok, várak

 

 

1872. 24.  293 - 294. Körmöcbánya.

Az újabb időben épített s építendő vasutak által hazánknak több oly városa lett ismeretesebbé, melyek a nagyobb közlekedési vonalaktól távol eső fekvésük miatt csaknem egészen el voltak zárva a nagyvilági forgalomtól. Ezek közé tartozott Körmöcbánya is, mely, noha egyike legrégibb városainknak, miután a kir. városok szabadalmaival, még Kálmán király által ruháztatott fel, utóbbi időkben már csaknem hanyatlásnak indult. A Pestet Oderberggel csaknem egyenes irányban összekötő vasút egyik állomásának lévén kiszemelve, máris igen élénkült a vasutak építésével járó forgalom által.

Körmöc Besztercebányától nyugatra 3, Selmectől északra 5 mértföldnyire, Bars megyének északi szélén fekszik, a város magas kopár hegyektől képezett szűk völgyben terül el. A kőfallal kerített belvárosba ódon kapuk vezetnek. Ezek elevenen tüntetik fel a harcias századok építésmodorát… A város észak-keleti részén levő hegyoldalon áll a régi vár. Épületei többnyire romban vannak, csak a XII. és XIII. században épített gót egyház, s a később mellé épített harangtorony áll még épségben…

 

 

 

 

Körmöcbánya főtere — (Fénykép után.)

 

 

Körmöc legcsinosabb része a képünkön látható tér…, hátterében a magasan fekvő vártemplommal. Az e képen balról látható szögletház pincéjében van a pénzverde, melynek megtekinthetésére az illető kir. hivatal engedélye szükségeltetik. Érdemes megnézni az ezüstpénzek s a forgalomban oly ritkán látható körmöci aranyak gyártását.

Ugyanezen a téren áll, a kéttornyú katolikus egyház, gazdag, de ízléstelen belső berendezéssel; a templom előtt egy szép szobor, s a városház. Körmöc lakossága a legújabb népszámlálás szerint 8442 kik tótok, németek, s csak kis részben magyarok. Foglalkozásukat leginkább a hajdan oly híres arany s ezüst bányákban s olvasztó házakban találták, legújabb időben azonban a körmöci bányák jelentősége igen csökkent. Van még itt továbbá sok varga, takács és tímár is. A megnyitandó vasút új lendületet ad Körmöcbánya felvirágozásának is…

Körmöcbánya (szlovákul Kremnica) város
Szlovákiában, a Besztercebányai kerület Garamszentkereszti járásában.

 

 

 

1872. 30. 293. A nagy-sárosi vár.

 

Eperjestől észak-nyugatnak 1 '/8 mérföldnyire kúp alakú magas hegy emelkedik ki a regényes Tárca völgyből. A hegy oldalait bükkös erdő borítja, tetejét pedig a sárosi vár festői romjai koronázzák. Ki építette e várat? Annyi bizonyos, hogy már az Árpád-házi királyok alatt is, mint elsőrangú vár szerepelt. Később a Rákóczi család birtokába került, míg a XVII. század vége felé, vigyázatlanságból eredő lőporlobbanás következtében a belső vár nagyobb része romba dűlt,, s lakatlanul maradt. Azóta napról napra kevésbé képes ellenállani az elemek rombolásának.

Alulról tekintve, a jelentékeny magasság miatt a vár még meglehetős jó karban látszik lenni, de ha a hegy déli oldalán fölvezető s kocsik által is használható úton a falak közelébe jutunk, minden, a mit látunk, pusztulásra mutat. A fő bejárás a vár nyugati oldalán volt, itt a kapu fölötti őrtorony még meglehetős épségben maradt. A felső emeletéből gyönyörű kilátás nyílik a szép Tárca-völgy számos falvaira, Eperjesre 8 az északon egy órányi távolságra fekvő Kis- 'Szeben városra, tiszta időben észak-nyugatnak a háttért a tátrai havasok képezik.

A bozóttal benőtt várudvar közepén igen erősen épített magas torony emelkedik. Ez a romok legmagasabb pontja, kis fáradsággal tetejébe lehet jutni a innen minden oldalra szabad kilátást élvezhetni. A torony körül beszakadozott pincék s börtönök vannak.

 

 

 

 

 

Sáros Vára. — (Fénykép után.)

 

 

Ezek között egy igen mély, sziklába vésett kút található, melyről azt állítják, hogy cseh foglyok ásták. Valószínűbb, hogy ez is az e vidéken hajdan embertelenül felhasznált jobbágyok munkájának eredménye. A várudvar kiterjedése igen nagy, s a vár maga nagyobb helyen fekszik, mint a szomszédos Kis-Szeben királyi város. A belső épületek annyira össze vannak düledezve, hogy sejteni is alig lehet hajdani rendeltetésüket. Ellenben a vár külső kerítését képező s sok bástya-toronnyal ellátott kőfal, erős építési modoránál fogva még ellenáll az idő viszontagságainak. A várhegytől keletre a Tárca vize mellett Nagy Sáros mezőváros terül el, mely még II. Béla királytól kir. szabadalmakat nyert, s azokkal egész Zsigmond országlásáig élt. Midőn azonban a város egy, a fejedelemtől kívánt kölcsönt megtagadván, általa a kir. városok közül kitöröltetett. Közvetlenül a várhegy tövén csinos kert közepéből a Rákóczi-család történelmű emlékű várkastélya emelkedik. Az épület azonban újabb ízlésű födelével s meszelt falaival ki van vetkőztetve ősi alakjából.

E kastélyban fogatott el 1701-ben a barátai körében mulató Rákóczi Ferencz.

A várkastély s vár a Rákóczi után a Wolkenstein család, s később egy e családból leszármazó báró birtokában volt, legújabban azonban idegen kézre került.

*

Nagysáros, (szlovákul Veľký Šariš) város Szlovákiában, az Eperjesi kerület Eperjesi járásában. A 18. század végéig, Sáros vármegye székhelye. 2011-ben 5292 lakosából 4348 szlovák és 476 roma volt.

 

 

 

1872. 32. 392. A pesti közvágóhíd

 

Múlt hó 27-én vette át Pestváros közönsége azt a nagyszerű épületet, melyről „közvágóhíd" név alatt annyiszor volt szó a hírlapokban, s melyhez fogható, hasonló célra emelt épülete csínra és célszerű berendezésre nézve Európa egy fővárosának sincs….

A soroksári út végén, közel a Dunához egy 10 holdnyi területű telek jelöltetett ki. Pályázatot hirdettek a terv elkészítésére A beérkezett hat pályamunka közt a Hennicke-é találtatott jutalomra méltónak…

A vágótermek, külön osztályokkal a francia, a hűtőtermek, a földszint felett álló jégvermekkel pedig az amerikai rendszerből vannak véve. Az istállókban 600 darab marha helyezhető el, és a harminc vágóteremben — mely szám még szaporítható — 180 marhát lehet levágni naponként. Az egymást kiegészítő két telepet a vasúttal összeköttetésbe hozzák, a soroksári vámot pedig kívül helyezik a vágóhídon. A vám számára, külön épület emeltetett…A város a Buda és Pest indóházait összekötő vasút területét ingyen engedi át. Az építkezés mind Hennicke személyes vezetése alatt történt, de a főfelügyeletet a pestvárosi hús bizottság viselte Kammermayer Károly városi tanácsos elnöklete alatt. …

A főkapu két oszlopát két kőfaragvány ékíti, az egyik egy bikát vezető, a másik egy bivallyal küzdő férfit ábrázolva. Mind a kettő Begas Reinhold* berlini tanár mintája után készült, 8 láb magasságú s egy-egy 500 mázsa súlyú sóskúti kőből készült….

 

 

 

 

 

 

Pesti közvágóhíd: Főbejárat

 

 

 

Az istállók vassíneken nyugvó tűzmentes boltozattal vannak ellátva, talajuk pedig kongó téglával kövezve. Az istállók felett elkülönített fedél és felhúzó erkélyekkel ellátott takarmánypadlások vannak.

Az istállók ganéj lefolyói vízzár által a levezető csatornába torkolnak, a marhaitatásra szolgáló márvány-vályúk a vízvezetékből töltetnek meg, a vízfelesleg pedig az istállók takarítására szolgál.

A francia modorban épült vágó-kamrák osztályzatokkal bírnak, hossza mindegyiknek 7, szélessége 4 öl, magasságuk 17 láb. Tűzmentes boltozatuk, s cementbe rakott kőlemezekkel borított faluk van s betonrétegen fekszenek. Minden vágókamra vízvezető csővel s lecsapoló csatornával van ellátva, belső falai pedig márványtáblákkal vannak kirakva. Egy-egy csoportban van 20, összesen tehát 40 vágókamra. Egy ily kamrában egyszerre 6 db marhát lehet levágni.

A jégtartók padozata vaslemezekből készült és 50 000 mázsa jeget fogadnak magukba, mely egész október haváig eláll. A jégtartók alatti hűtőkamrákban a marhahús a jég érintése nélkül hosszú ideig friss állapotban tartható el…

*

1872. 33. 406. …A helyiségek, udvarok és utcák légszesszel vannak világítva, s valamennyi kövezettel ellátva. Az intézet önálló vízvezetékkel és a Dunába kiágazó csatornázással bír. Több helyen angol modorra épült árnyékszékek léteznek, úgy hogy az intézetben, dacára annak, hogy 100—120 marhát vágnak le naponként, a legnagyobb tisztaság uralkodik…

 

*Reinhold Begas. Szobrász. 1831. július 15. (Schöneberg) - 1911. augusztus 3. (Schöneberg). Legnépszerűbb alkotása: a Bp. Közvágóhíd bejáratának szobrai

 

 

 

1872. 36. 440. A harkányi fürdő.

 

Baranya megyében, félórányira Siklóstól és kétórányira Pécstől, az elterülő hegylánc déli oldalán Harkány falu mellett gyönyörű kies vidéken fekszik a fürdő, melynek rajzát mai lapunk hozza.

A fürdő a Batthyány-család siklósi uradalmához tartozó nagy angol-park közepén terül el. Német újvári gr. Batthyány Albert 1823-ban a siklósi uradalmat elborító posványok lecsapolását elrendelvén, a munkások akkor akadtak rá a természetes meleg forrásra, mely kitűnő gyógyerejénél fogva hivatva van a harkányi fürdőt hazánk első rendű gyógyfürdőinek sorába emelni

Az uradalom tulajdonosa hírét vévén a meleg forrás gyógyhatásának: azonnal intézkedett, hogy a forrást kúttá alakítsák, s attól a bele tóduló hideg víz el legyen zárva. Ezért ismét nagyobb mérvű csatornázási munkálatokat végeztek. Később ideiglenesen néhány fürdőszobát, éttermet és konyhát emeltetett deszkákból s 55 holdat, a fürdő jelen területét kihasítatva, letették a fürdő alapkövét.

Fia, Batthyány Kázmér, utolsó szabadság-harcunknak ez előkelő hőse és mártírja, folytatván atyja munkáját, felépíttette a jelenleg fennálló díszes szállodát, a felső és alsó fürdőhelyet s tömérdek költséggel gyönyörű parkot teremtett, a mindinkább hírre kapó fürdő körül.

De a mint a fürdő híre növekedett, úgy szaporodtak az iránta támasztott igények is, a így törtónt, hogy elhatározták a meleg forrásba még mindig befolyó hideg vizet tökéletesen elrekeszteni egy artézi kút fúrása által. Zsigmondi Vilmos bányamérnök meg is bízatott. Feladatának annyira megfelelt, hogy 1866-ban a kút teljesen elkészült és most óránként 45 000 akó 50° R. hőmérsékletű vizet szolgáltat…

 

 

 

 

 

Harkányi fürdő és vidéke.

 

 

 

A forrás vize két módon használtatik: ivásra és fürdésre. A fürdő-épület két osztályból áll, a felső 24, az alsó 16 káddal van ellátva. A fürdőszobák kényelmesek, magasak és világosak. A fürdő-épületben van az artézi kút, mely a fürdéshez és iváshoz szükséges vizet szolgáltatja. A magasra feltóduló meleg víz, gép segélyével vitetik a helyiségekbe a ugyanez a gép szivattyúzza a szükséges hideg vizet is. Van ezen felül a szegényebb osztály részére, mely nagy tömegekbe gyűl ide búcsúra a gyüdi Szűz Máriához, egy nagy közös uszoda. A szállodában 67 kényelmes szoba van berendezve, de a közel Harkány falu lakosai is mintegy 300 szobát bocsáthatnak a vendégek rendelkezésére.

Félórányira van a fürdőtől Siklós, a Gara nemzetség híres vára, hova az ország főnemessége 1401-ben az erőszakos Zsigmond királyt elzárta a fél évig fogva tartotta. A király börtönéül szolgált terem falán még ma is tisztán olvashatók a következő sorok:

 

MISIT DEVS MISERICORDIAM SVAM SVPER ME ET ERIPVIT ME DE MEDIO CATVLLEONVM DORMIVI CONTVRBATVS.

 

Állítólag e szavakat maga Zsigmond véste volna a falba. Siklósnak egy tökéletesen ép, török mecsetje is van még, melyet a keleti zarándokok el nem mulasztanak fölkeresni. Közeli kiránduló helyet képez Gyüd helysége is, a sz. Ferencz-szerzet zárdájával, melynek ódon templomát még II. Géza építtette 1148-ban. Látogatott búcsújáróhely. A harkányi fürdőnek mind gyógy-hatását, mind szép fekvését, mind berendezését tekintve, elmondhatjuk, hogy szép jövőnek néz elébe s rövid időn elsőrangú fürdőhelyiséggé emelkedhetik

 

 

 

1872. 44. 544. A monsummanoi gyógy-barlang, Olaszországban.

 

Az Apennin hegység legszebb táján, a Nievole folyócska völgyében Pistoja mellett, a szenvedő emberiségnek 1849 óta új menhely nyílt meg. Gyógyhatásai oly sikereseknek bizonyultak, hogy mindazok, a kik valaha e gyógyhelyen megfordultak, Európa leghíresebb gyógyfürdői mellé helyezik …

Azt a fölfedezést tették, hogy a barlangban több, kiválóan mésztartalmú víz által képezett apró tavacska van s a legpompásabb képződésű stalaktitok és stalagmitok nagy mennyiségben találhatók benne…A tulajdonos a bejáratot kiszélesítette, s a barlang belsejében az ösvényeket járhatóvá helyezte…A vizesebb helyekre, melyeken most hidak vezetnek át, több apró csónakot vitetett. Ezután a barlangban levő víz és levegő vegyi bontását kísérelték meg, s az eredmény a lehető legkedvezőbbnek mutatkozott. Grandeau párisi vegyész, ki a barlang vizét szintén megvizsgálta, azt jövendölte, hogy a monsummanói barlang rövid idő múlva egyike lesz Európa legszebb és legpompásabb meleg fürdőinek. Az utóbbi évekig csak beavatottak bírtak tudomással e jótékony gyógyhely létezéséről. Csak mióta Garibaldi 1867-ben és Kossuth 1870-ben oly szerencsés gyógyulást nyertek ott, és nagy neveik fénye által a világ figyelmét az Apennin-hegység egyik félre eső zugában rejtőzködő szerény városka felé terelték…

A barlang levegője háromféle tényező által hat: 1. Alkalikus (lúgos), a vérnek élességét neutralizáló részecskék belehelése által; 2. a megromlott nedveknek bő és erőteljes izzadások útján való kiűzése, s végre 3. az idegrendszer villanydelejes élénkítése által. A fürdő fekvése igen szép, regényes; közelében gyönyörű kertekkel borított halmok emelkednek, és buja növényzet virul mindenfelé. A kis völgy lakóinak szokásai és erkölcsei szelídek és barátságosak, mint kellemes toskánai tájbeszédjük, az utak mintaszerűen vannak tartva s az élelmiszerek és lakások árát még nem csigázta föl túlságosan az „auri sacra fames" (az arany utáni szent éhség).

S. L.

 

 

 

1872. 45. 556. Az „ördög árka" Budán.

 

….A napjainkban oly sokat emlegetett és szidott „ördög árka," melynek „érdekes és festői bája" tőszomszédságunkban, ős Buda területén virul. Igaz, hogy bűze nem érzik meg képünkön sem, mely híven ábrázolja egyik legérdekesebb részletét a Rácvárosból. Jelenleg a járvány idején nem akadna több rajzolónk, ha mindjárt fertőtlenítő savba és aranyba fürösztenők is, a ki a környék levegőjét megmételyező ároknak többi festői részleteivel olvasóinkat megismertetni hajlandó volna.

A titokzatos nevet viselő ördög árka semmi más, mint a hidegkúti lapályon összegyülekező vizek levezetésére szolgáló csatorna. Már a rómaiak idejében is ezt a szolgálatot tette, s hivatásának fontossága mellett is századokon át annyira elhanyagolták, hogy a benne levő bűzös iszap, s az ebből eredő egészségtelen kigőzölgés valóságos nyílt sebet képezett Buda városnak különben regényes fekvésű területén, sőt némely utcáin is, melyeken keresztül a Dunába szakad. Ebbeli tulajdonságának köszöni nevét is. A csatorna mintegy másfél mértföld hosszú, a hidegkúti határban ered, s a vérmezőt és a városi majort átszelve, a Rácz-fürdő előtt elhaladva, a Rudas-fürdőnél a Dunába ömlik.

 

 

 

 

 

Az „Ördög árka" a budai rácvárosban.

 

 

A városon keresztül vonuló kisebb része jól-rosszul már boltozva van. Ez nem képes meggátolni a bűzös kipárolgást, mely nagyon ártalmas hatást gyakorol a budai Tabán s Rácvárosi lakosok egészségi viszonyaira. A vérmezőt hajdan, csaknem felében szelte át a csatorna. Az ötvenes években, a vérmezőt katonai gyakorlatokra rendezték be, a csatornát szükségkép szabályozni kellett. A szabályozás kétféleképen volt tervezve: vagy úgy, hogy középen meghagyva, beboltozzák, vagy pedig, hogy a vérmező szélére helyezik át. Talán gazdasági szempontból az utóbbi tervezetet fogadták el, beboltozatlan áll. A vérmező szélére helyezték át, s így ördögi jellegét nem veszítette el ezúttal sem.

Újabb időben azonban az egész csatorna rendezése szóba kerülvén a fővárosi közmunka-tanácsnál, az egész csatorna kitisztítása és beboltozása elhatároztatott. A munkálat már ki is adatott létesítés végett, s így kilátásunk lehet, miképp a csatorna nemsokára már csak majd nevénél fogva emlékeztet az ördögre…

Mindamellett ez órában még régi festői rondaságában díszlik az árok, s szemétdombjai bő táplálékot nyújtanak a kolerának, a rongyszedőknek és a patkányoknak.

*

A Tabán (németül Raitzenstadt) Budapest I. és kis részben XI. kerületének is egyik városrésze. Egykor önálló település volt…Az 1690. évi "Nagy szerb vándorlást" követően nagyobb számban szerbek települtek ide. Róluk kapta a városrész a Rácváros elnevezést; hajdani ittlétükre ma a Rácfürdő és egy kőkereszt utal.

 

 

 

1872. 52. 560. A nürnbergi magány-fogház.

 

Társadalmi életünk egyik legnagyobb betegségének jele az, hogy míg a becsületes szegény ember gyakran hajléktalan, vagy legfeljebb tán sárkunyhóban lakik: kénytelenek vagyunk palotákat építeni a társadalom söpredékeinek, hogy a kunyhó lakója békén nyugodhasson. S még kiáltóbb jele az a társadalom romlottságának, hogy az előrehaladás magas fokán állónak kell tekintenünk az oly államot, melynek minél több, minél nagyszerűbb ily palotája van a bűnösök számára….

Állami fogházunk van összesen nyolc, Vácon, Lipót-váron, Munkácson, Lepoglaván, Szamosújváron, Illaván, Mária Nostrán és Zágrábban, s ezek sem felelnek meg a kor igényeinek.

Külföldre kell folyamodnunk mintákért. Ilyen a nürnbergi, magány-rendszeren alapuló fogház, melynek rajzát mai számunkban adjuk, mely a fogságbüntetés fogalmához kapcsolt céloknak a lehetőleg megfelelni igyekszik.

E fogház 1869 végén nyittatott meg s a bajor kormány fényesen megcáfolta e nagyszerű épület, felállításával azt a föltevést, hogy a magánrendszer alkalmazása a fogházaknál drága. Magukkal a foglyokkal készíttette e telep egyes részeit, nevezetesen az épület egész negyedik szárnyát, a séta-udvarokat s a föld-egyengetési munkálatokat….

A körfal előtti tért az úttól vasrácsozat választja el, mely mögött, a bejárattól jobbra és balra a főfelügyelők lakai, s valamivel odább mosolygó kertek között a többi személyzet s a nős felügyelők két háza áll. Ezek között száz méter hosszúságú kettős fasor vezet, vörös virágú gesztenyefákból a főbejáratig…

Egyetlen feljárás vezet a körfal tetejére, honnan messze kilátás nyílik. Jobbra pedig a kapuőr lakása, a látogatók számára egy váróterem, s a halottas kamra áll. A belső kapun belépve, az idegenek udvarába jutunk, melyet a bemenet a fogházba, a központban levő igazgatósági épület s a kórház határolnak. Jobbra-balra pedig alacsony fal választja el a fogházat körítő udvaroktól. A látogatót először is a jobb kéz felől eső udvarba vezetik, mely tágas és szellős s vetemény- és virágágyakkal, gyepes terekkel és facsoportokkal van tele….

 

  

 

 

A nürnbergi új magány-fogház.

 

Magáncella; Elkülönített ülőhelyek a templomban és iskolában; Templom

 

 

 

Minden szárny az első emelettől számítva még három emelettel bír, s minden emeleten a folyosótól jobbra-balra 17—17, összesen tehát 34 magáncellának, felügyelő szobának és szertárnak az ajtaja nyílik. A négy épületszárnyban van összesen 24 felügyelő szoba, 8 raktár, és 400 cella. A cellák közötti folyosó bevezet minden emeleten a központi csarnokba, s annak falain karzatot képez köröskörül, úgy hogy az egyik szárnyból a csarnok karzatán át a másik szárnyba lehet eljutni. A második emeleten valamennyi folyosó egész a csarnok középpontjában fut össze, s itt van az oszlopokon nyugvó figyelőszoba. Ebből a szobából az egész épület és annak minden helyisége belátható. Az emeleteket tíz egyenes és csigalépcső köti össze egymással. A karzatok. lépcsök és födém-oszlopok öntöttvasból vannak. A központi csarnok földszintje sírboltszerű termeket képez, honnan ismét az egész földszint belátható.

Itt van a sütőműhely, liszt-, fa- és kenyérraktár, a konyha öt gőzüsttel, két tűzhely, a mosógép, szárító, mángorló és vasaló szerkezettel, a gépész, a szakács és különböző felügyelők szobája, fürdőszobák. A tömlöcökből, kettő sötét s olyan műhelyek és gépek, miknek befogadására egyes cella kicsiny volna, vagy a mik mellett több fegyencnek kell egyszerre dolgozni.

A cellák mindegyikének van egy üvegablaka, melyet azonban a fegyenc csak úgy nyithat fel, hogy levegő, világosság behathat rajta, de ő ki nem lát. A cellákat este gázzal világítják. Minden cellában van egy asztal, egy szék, egy ágy, mosdó és evőtál és. vizes korsó, egy faliszekrény, egy távírda-gomb, seprő, kefe, köpő-láda, s egy leleményesen készült, vízzel tisztítható árnyékszék, mely bűzös kigőzölgést nem enged.

A házirend szerint a fegyenc, amint bejön, munkára szólítják, melynek meghatározásánál nemcsak az illető képességei és hajlamai, de jövendője is szem előtt van. Kevés fegyenc tud valami mesterséget s itt a fogházban képeznek belőle szabót, vargát, asztalost, takácsot, könyvkötőt, lakatost. Minden fegyencnek, ott vannak cellájában a mesterségéhez szükséges szerszámok, s tapasztalt kiképző tanítja azok kezelésére. Van minden rabnak palatáblája, irkája, tolla, tintája, fali naptára s kap iskolai és erkölcsjavító könyveket és egy nyomtatott magaviseleti utasítást, melyből megtudhatja, hogy javulása mértékéhez képest micsoda kedvezményekben részesül….

A templom az épület három felső emeletét tölti be. Világos és barátságos s egy oltárt, orgonát, hivatalnok-karzatot és 248 egy-egy fegyencre készített páholyt foglal magában. Az iskolaterem hasonló szerkezetű; 32 külön zárt szék van elhelyezve négy sorban egymás fölött…

*

 

1874. 50. 804. A budapesti börtönegylet vasárnap bizottsági ülést tartott, s ez alkalommal több megszabadult fegyenc részére pénzsegélyt utalványozott. Az alapszabályok értelmében minden kerületben egyleti pártfogók jelöltettek ki. Örvendetes a fölolvasott jelentés azon része, hogy a budai börtönökben nov. 30-án megkezdődött az oktatás. A belügyminiszter levelet intézett az egylethez, köszönetet mondva, hogy tiszteletbeli tagul választatott. Az egylet eddigi bevétele 830 forint, kiadása 337 ft. Tekintetbe véve a nagy horderejű társadalmi célt, melyet a börtönegylet maga elé tűzött, kívánatos volna, hogy minél tömegesebb pártolásban részesüljön.

 

 

 

 

 

1873. 2. 17. A lőcsei Városház.

 

E tisztes, ódon épület, melyet képünk ábrázol, Lőcse sz. királyi városának tágas, ritka nagyságú piacán emelkedik. A terjedelmes épület tömör falakból alkotva, egy emeletes; külső oldalait fenn és alant erős oszlopú folyosó veszi körül. Első alapjainak lerakását a XVI. század közepére vihetni fel. Ez időben, — a lőcsei krónika szavai szerint — 1550. június 7-kén vasárnap délután, nagy szél támadván, roppant tűzvész keletkezett Weger Jánosnak csűrében. A városnak

Abban a kis utcájában, honnan a piacról a kolostor felé menve Gordan Antal és Genersich Menyhért lakházaik álltak. A nevezett nürnbergi származású Weger János puskaműves lévén és csűrében valamely lőporos készülékkel tévén kísérletet, a tűz ebből támadt. A dühöngő szélvész miatt oly gyorsan és akadálytalanul terjedt, hogy másfél óra alatt, 118 házat kivéve, az egész Lőcse városát földig hamvasztotta. Ez alkalommal égett el a városháza is összes kiváltság-leveleivel, lajstromaival, könyveivel és pénzével együtt, miután falai és boltozatai is a roppant tűzvész miatt összeroskadtak. Ekkor égett le a templom is tornyostul, melynek négy harangja is összeolvadt. Elégtek a város körfalainak kapuja és összes ajtai. A lakosok egy része, férfiak, nők, gyermekek pincékbe rejtőztek, de ezekből is hatvan odafulladt. A tűzvész okozója, Weger János Krakkóba futott, azonban tanukkal bebizonyíttatván bűnössége, kiadatott és ítéletileg tűzbe vettetett.

 

 

 

 

 

A lőcsei városház. (Myskovszky Viktor rajza után)

 

 

 

E csapás után a város szept. 16-án I. Ferdinánd királytól új címert és kiváltság-levelet nyert tíz évre, azzal az ígérettel, hogy minden egyéb kiváltságai is meg fognak erősíttetni, ha a felség a városnak az építkezésben szorgalmát tapasztalja. Maga I. Ferdinánd király gróf Salm Miklós által 600 Frt-ot küldött segélyül a templomtorony, városház és körfalak fölépítésére. Azonban a roppant kárt szenvedett városnak mindez nem volt elég. Ez okból 1551. június 10-én a szentségtartó (Monstrancia) is, mely a tűzvész alkalmával tönkrement, a városház építésének költségeire fordíttatott. Úgy látszik, ebben az évben a városház elkészült. 1853-ban a fegyvertár (Zeughaus) és az iskola épülete végződtek be; legtovább készült a templom tornya, melyhez 1554-ben I. Ferdinánd még tíz mázsa rezet ajándékozott.

Mind ezen építkezéseket alig egy félszázad múlva 1599. szept. 15-én egy második tűzvész ismét semmivé tette. Az új-utca 45 házát kivéve, az egész város templomaival, tornyaival, az iskola és tanácsházzal együtt elhamvadt. E tetemes károsodás, a lakosság csekély száma, a víznek hiánya, mihez járultak még a hadjárati kemény sarcok, mindezek együtt okozzák, hogy a kitartó szorgalom és ipar daczára a város évekig tartó építkezésekkel pótolhatta csak ki a tűzvész által szenvedett veszteséget… 1606. októberben végezték be a harangházat és 20-án függesztették bele nagy fáradsággal a harangokat és már 1608. szeptember 29-én a villám a toronyba csapott és lángba borította. De a vasszorgalom ezután sem szűnt meg a romboló elem pusztításait helyrehozni, és felemelni. A fáradhatatlan munkának köszönhető, hogy a városnak e százados építménye mostanáig fennáll, erőteljes ódon-szerűségében. N.—n.

*

 

1873. 18. 216. Tűzi fecskendők. A tűzveszélyek elfojtására szolgáló vízi-puskákat már Krisztus születése előtt is több századdal ismerték és használták. Angliában 1582-ben Maurice oly vízfecskendő gépet mutatott, mely a vizet a londoni szt. Magnus tornyainál is magasabbra lövellte. Ez idő előtt Angliában a vizet ily magasságra sohasem tudták fölfecskendeni. A tűzi fecskendők készítés-módját ez idő óta folytonosan tökéletesítették. Már 1634-ben és 1635-ben John Batt a művészetről és természetről írott értekezésében hét fajta olyan gépet ismertet, a melyek a vizet szivattyú segélyével bárhonnan kiemelik. A németországi Hautsch gépei, melyeket a londoni híd égésénél használtak legelőször Angliában, már az előbbieknél is jóval tökéletesebbek voltak…

 

 

 

 

 

1873. 8. 93 Az argyisi zárda és temploma.

 

Oláh-ország legszebb régi temploma és ódon zárdája Argyisban van s ez egyszersmind egész Románia anya-egyháza gyanánt tekinthető. Argyis jelenleg csak egy jelentéktelen falu, de valamikor az oláh fejedelmek székhelye volt s annak is volt szánva már alapításakor, a tizenharmadik század közepén. Hanem a templom jóval későbben épült, mert ennek építését csak 1518-ban kezdték el s tíz év alatt végezték be. Az egész épület a keleti keresztyén, vagy görög építészeti stílus merész képzelettel alkotott mintája, abban a korban, mikor még egész nyugaton a gót-stílus volt uralkodó.

Argyisnak ma már csak egyetlen utcája van, s az is faházakkal van két soron végig építve.  Az oláh fejedelmi szék régi fényéből és pompájából egyéb sem maradt, mint a zárda és templom,

 

 

 

 

Argyisi zárda (Oláh-országban)

 

 

 

A román népköltészet egyik legszebb terméke  az a monda, mely az argyisi zárda építéséről szól.  E népköltemény fordítását mutatta be nemrég a Kisfaludy - társaság egyik havi ülésén Vulatt József a társaság kültagja, s ugyanez már Ács Károly fordításában is régebb idő óta megvan irodalmunkban. Címe „Negru vajda és Munoli, vagy az argyisi zárda." (Virágok az oláh népköltészet mezejéről. Ács Károly. Pest. 1858. 29.1.)…

A székely népköltészet újabban fölfedezett kincsei közt van egy „Kőműves Kelemen" című szép elbeszélés, melyben az argyisi zárda Manolijához egészen hasonlóan, Kőműves Kelemen is saját nejét falazza be a dévai várba, hogy a vár fala össze ne omoljon….

„Az argyisi zárdát — mondja Ács Károly fentebb — Radu negru (fekete Rudolf) építette a tizenharmadik században, a mikor egy csapat románnal Erdélyből a déli határhegyeken át kiköltözvén, az Olt és a Duna között talált rokon néppel egyesülve, az oláh országi fejedelemséget alapította, melynek székhelye Argyis volt. Következőleg e legenda eredete az említett időre tehető."

íme tehát e szép zárda és templom története és mondája a szomszéd román nemzetnek csaknem első állami alakulásának emlékével van kapcsolatban.

- r— j

 

 

 

1873. 16. 188. A pesti áru- és értéktőzsde új épülete.

 

A Lánchídon alul, az új Duna-sornak egyik nevezetessége a pesti tőzsde-épület, melynek képét, a túlsó oldalon, a hírhedt Stein Náthán-féle nagy házéval együtt veszik olvasóink. Helyesebben a pesti Lloyd-társulat házának kellene ugyan nevezni, mert az épület sajátképen a Lloyd-társulaté. Mivel a tőzsde csakugyan ebben a házban van, és mivel a pesti áru- és értéktőzsde meg a Lloyd-társaság elejétől kezdve folyvást oly szoros egybe-köttetésben állnak, hogy a kettőnek tagjai csaknem ugyanazokból az emberekből állnak: a tőzsde-épület név is bátran megilleti. A „pesti Lloyd", az „áru- és értéktőzsde" meg néha még a „gabonacsarnok" név is sokszor fölváltva használatosak egymás helyett. A Lloyd-társulat egy kereskedelmi kaszinó, minő számos van az országban. Az alapszabályok szerint célja az, hogy Buda-Pesten, mint Magyarország legfontosabb kereskedési helyén, központot állítson föl a kereskedelmi forgalom számára, a kereskedelem és iparszorgalom emelésére, élénkítésére és terjesztésére, valamint azoknak a termesztéshez való viszonylataira lehetőség szerint hasson, és emelkedésüket közvetlenül, vagy közvetve előmozdítsa.

A pesti áru- és értéktőzsde pedig egy legfelsőbb helyen engedélyezett egyesület, melynek célja mindennemű kereskedelmi javaknak, veretlen aranynak és ezüstnek, pénznemeknek és váltóknak, záloglevelek és állami kötelezvényeknek, valamint ipar-vállalatok által felsőbb engedély folytán kibocsátott részvények s kötelezvények eladását s vételét, végre zálog-, biztosítási és szállítási üzleteket könnyíteni…

Nehéz volt a hozzá épített tőzsde-épületet úgy kiállítani, hogy az a Stein-ház függeléke gyanánt ne tűnjék föl. E célra szolgálnak a tőzsdeépület tornyai, melyek egyszersmind a Wurm-utca és Mária-Valéria utca felé eső homlokzattal a palotát kiemelik s egyszersmind a két ház által alkotott, képünkön látható csoportozatot mintegy bezárják.

 

 

 

 

 

Pesti Al-Duna sor. Tőzsdeépület

 

 

 

Az épület egy része, a második, harmadik és negyedik emeleten bérház gyanánt szolgál, és a Lloyd-társaságnak jövedelmez…Földszinten, a Dunára nézve, fekszik a gabonacsarnok, melyben az egyes nagyobb malomüzletek egy-egy ablak terét bérlik évenként 1000 forintot fizetve; egyes magán kereskedők pedig egy-egy fiókkal rendelkeznek. A Mária Valéria utca felé fekszik a kávéház, mely a maga nemében egyike a főváros legjövedelmezőbb üzleteinek….

Az első emeleten balra a Lloyd-Club helyiségei vannak, nagyon ízléses bútorzattal és Lotz szép festményeivel, oly művészi dísszel berendezve, hogy nemcsak a pesti kaszinók közt páratlan, hanem talán az egész monarchiában, sőt egyéb európai nagy városokban is ritkítja párját…

A tőzsdebíróság négy szobája is a Duna felől fekszik csigalépcső által összekötve a földszinti gabonacsarnokkal, s a negyedik oldalon a Stein-ház felől a nagy tőzsde-terem előcsarnokába lépünk, mely olyan díszes lesz, hogy méltán meg fog állni európai társai sorában…

Az építés 1870-ben kezdődött s a több részből álló s több célra szolgáló épület, különböző időben készült el. A harmadik és negyedik emeletben levő bérlakok már 1871 novemberében kiadattak. A Lloyd-klub 1872 novemberében költözött helyiségébe, míg a gabonacsarnok, kávéház és földszinti börzehelyiség már a múlt év tavaszán készen volt. A nagy, díszes tőzsdetermen még folynak a végső díszítési munkálatok.

A Lloyd-társulat e háza a Duna szabályozás által nyert térre épült nagyszerű szép Duna soron a második épület. Az első a Stein Náthán-féle ház, mely tisztán bérháznak épült s csak külső ékítményei mutatnak némi palota-szerűséget. E házban van a magyar királyi természettudományi társulat helyisége is…

 

 

 

 

1873. 24. 284. A bécsi „Práter"

 

Nem igen van több oly nagy európai város mely közvetlen szomszédságában hasonló hatalmas növésű erdőt volna képes fölmutatni, mint Bécs….

A Práter nyíl-egyenességű főfasorába messze belátunk, Bécs különlegességei közé tartozik. Évtizedek előtt még, midőn az osztrák fővárosnak nem volt annyi nyilvános mulatóhelye, mint jelenleg, és midőn a környék szebb pontjai nem voltak még minden irányban vasút által összekötve Béccsel — a hamisítatlan bécsi népélet úgy szólva egyedül a Práterben zajlott….

A Práter az uralkodó-család tulajdona — még a múlt század végén a bécsi nép mulatóhelye gyanánt jelölték ki. Emberemlékezet óta tehát csak a Wurstelpráter volt, e nagyerdő azon része, hol fölüthették bódéikat mindazon vállalkozó szellemű egyének, a kik látványosságaikkal gyönyörködtetik a közönséget…

.A Práternek más rendeltetés is van. A kizárólag sétahely, széles fasorokkal, melyek közül néhány külön a kocsiké, másik a lovasoké. A gyalog járó közönségnek száz meg száz út kínálkozik elhagyni a főfasort, és bemélyedni jobbra vagy balra az erdő sűrűjébe, a hol virányos rétek váltakoznak sötét árnyat vető facsoportokkal. A főfasor mellett egész sora vonul végig a vendéglőknek és kávéházaknak, a fagylalt-, sütemény-, szódavíz- és szivar-bódéknak….

Hét, kilenc- és tizenegy ágú koronákkal díszített hintók a magas arisztokrácia női tagjait viszik tova, a bámulok szemei elől. Számozatlan bérkocsik párnáin az „előkelőbb" demi-monde hölgyei helyezik kirakatba bájaikat és ruháikat…

 

 

 

 

A bécsi Práterből: Orosz hinta

 

 

 

 

Vendéglők és a kávéházak mögött messze elterülő pázsiton élénk vígság uralkodik. Az ott ezrekre menő gyermeksereg délutáni játszóhelye. Apró legénykék, a kik még alig látszanak ki a fűből, ingerülten tépik dajkájuk ruháját,  mert nem szabad nekik azon kis századdal masírozniuk, mely dob- és trombitaszó mellett gyakorolja, a jobbra fordulj és balra fordulj-t, puskával kezében és borjúval hátán. Valamely intézet növendékei, a kik tanítóik felügyelete alatt az „ifjúsági véderő" együttes gyakorlataira készítik elő magukat. A szülék közül is sokan vonultak ki a Práterbe gyermekeik katonásdi játékának szemléletére…

Régen szerény igényekkel beérte a bécsi nép, ha vasárnaponként mulatni és szórakozni akart. Ma azonban összpontosítva van itt minden látványosság, a mely egy nagyváros lakosságát kielégítheti

Panorámák, a melyekben az újkor valamennyi nevezetes férfiját, nagy ütközetét, híres városát „csupán" tíz krajcárért megláthatod. Viaszbáb kabinetek, a melyekben Július Caesartól Fra Diavolóig, és Nagy Sándortól Rózsa Sándorig nézelődhetsz…

Bábszínházak, a melyekben az ördög magával viszi a zsidót, mindkettőt pedig elnyeli a fogvicsorító krokodilus…

Vannak itt hinták, a melyek egyszerre tíz-húsz személyt röpítenek föl a magasba, és körben forgók, a melyekben zsiráfok, tevék, szarvasok és egyéb csodás állatok hátán ül a vasárnapi piperében ékeskedő cseh szakácsné, magyar baka, német mesterlegény, és lerchenfeldi vagy „thurigrud"-i vasárnapi uracs,  amint képeink igen jellemzőn mutatják.

Valóban a bécsi népnek, mely második otthonát a Práterben találja föl, van oka miért hálával emlegetni II. József császár emlékét, a ki, 107 évvel ezelőtt az akkor még vadaskert gyanánt használt Prátert megnyitotta a lakosság előtt, s azt a „nép mulatóhelyéül" ajánlotta fel.

Borostyán Nándor

 

 

.

 

1873. 33. 393. Karlsbad.

 

A Lajtán-túli fürdők között ránk magyarokra nézve talán egy sem oly nevezetes, mint Karlsbad, hova minden évben számtalan kitűnő hazánkfia vándorol üdülést keresni…Évenként nyolc - tízezer ember zarándokol Karlsbad híres forrásaihoz, melyeket a monda szerint maga IV. Károly császár fedezett föl…Humboldt Sándor Karlsbadot Európa öt legszebb pontja közé számította…

Karlsbadnak társadalmi élete zaj és mulatság tekintetében aligha közelíti meg a többi nagyhírű gyógyhelyekét Hanem a természet gazdagon kárpótolja az orvosok által különben sem igen ajánlott viharosabb mulatságok hiányát…

Este 9 óra után az utcák némák, kihaltak, de annál népesebbek hajnali 6 óra után. A korai órákban a kocsi közlekedés a Tepel egész bal partján el van zárva, éppen úgy a jobb parton is a „Sprudel" mellett vivő úton. Bal felől alig néhány lépésnyire következnek egymásután a leglátogatottabb források: a Markt-brunnen, Mühlbrunnen, Theresienbrunnen és a Felsenquelle (sziklaforrás). Ez az oldal a legszebb, mert itt emelkednek a katonai kórház, a gyógy-ház és a Malomkút oszlopcsarnokának modern díszépületei s ezen az oldalon terül el a vásártér is a tanácsházzal.

Az idegenek legelébb is természetesen a „Sprudelt" keresik föl. Félbe szakítás nélkül bugyog az föl, forró vízgőzbe burkoltan, mint ama földalatti hatalmak örökéletű nyilvánulása, melyek odalenn, a szenvedő emberiség számára gyógyszert készítenek…

Vizét a szomszéd fürdő-házban lehűtik, mielőtt a kádakba bocsájtanák. A Sprudel hőmérséklete mindig egyenlő, míg a többi forrásoké változik. A Marktbrunnen egykor a legforróbb vizű forrás volt és most a leghidegebb. A Schlossbrunnen pár év óta tetemesen forróbbá lett. Leghidegebb a Schlossbergen levő s az „orosz koronához" címzett forrás vize, melynek hőmérséklete 25 R. fok, míg a Sprudelé 59 R fok / 73,7 º C. /

Karlsbádnak e nyáron is számos magyar vendége van. Ott van a többek közt Arany János is, a ki a vendégek közt általánosan kedvelt és tisztelt egyéniség. Az udvarias bérlő jeles hazánkfia költségeinek egy részét nagy titkon el akarta engedni, mely udvarias előzékenységét a magyar költő azzal viszonozta, hogy az elengedett összeget a karlsbadi szegényeknek ajándékozta. S. L.

 

 

 

 

 

1873. 39. 465. Vörös-kő vára.

 

Ama festői képek között, melyeket Pozsony-megyében a Fehér-hegység a legnagyobb változatokban tár elénk, bizonnyal egyike a legérdekesebbeknek Vörös-kő vára. Magas hegyen fekszik s még magasabb hegyektől körülvéve. Csupán keletnek bír szabad kilátással, de arra aztán oly távoli panoráma nyílik, ellátni a derengő távolban a „szép, kék Dunáig."…

Régiségtára egész kis múzeum, hogy kápolnáját szép képek díszítik, hogy színháza van csinos freskókkal s mozaik-pallóval, s hogy pincéje egyike a legnagyobb ritkaságoknak, miután három-négy emeletre van osztva, s 30,000 akó bor is kényelmesen elfér benne. E pince egyik szögletében van a mérhetetlen mélységű várkút is, melyről azt tartják, hogy mélysége egyenlő a vár magasságával; van itt aztán egy jól berendezett lovarda…

 

 

 

 

 

 

Vörös-kő vára (Benedek Aladár eredeti rajza.)

 

 

 

A vár nagy négyszög épület, s e kép a keleti oldalról tünteti föl, nagy kerek tornyával s a bástyával, melynek tetején kellemes séta esik. Ez oldalról az erdő felé egy térdelő angyal mutatja az utat, — s ki ne indulna ily vezető után? Ez utón egy szép kis kápolnához érünk, mely félig elfedve áll az erdő fái között, s a gróf Pálffy család egyik ágának sírboltul szolgál. De e kedves, csendes

helyen, hol a vadgalambok halkan panaszkodnak s az őzek biztosan tanyáznak, a rejtett kis kápolna épen nem bír a sírboltok borzalmasságával, hisz világos ablakain ott csillog a fényes napsugár, s a lombok oly lágyan, altatón susognak körülte, hogy azt a gondolatot ébresztik: mily édes lehet itt megpihenni, a földi út után, az égi út előtt! A kápolnától feljebb a hegyen, még jobban elrejtve, mert út sem vezet oda, áll sziklák közt a kálvária. Ez aztán igazi „szent magány!" Itt az erdő hangjai egészen elnémulnak. Egyetlen zörej, egyetlen zizzenés sem zavarja az áhítatos csendet. Csupán az erdei virágok illata száll csendesen, mint tömjénfüst az égbe . . . Óh, de erről nem is lehet írni, itt csak érezni leheti S a ki soha sem imádkozott, az jöjjön ide, s ha nem is tudná az ima szavait megtalálni, — a mit itt érezni fog, az a valódi imádság! B. Lina.

 

 

1873. 44. 524. A győzelmi oszlop Berlinben.

 

1873. szeptember 2-ik napja sokáig élni fog a berliniek emlékezetében. Ezen a napon leplezték le azt a győzelmi oszlopot, melyet az 1864., 1866., 1870. és 71-dik évi diadalmas katonák és az általuk kivívott győzelmek emlékének megörökítésére, emeltetett….Délelőtt 11 órakor, a német császár parancsára a csapatok tisztelgése és „hurrá" kiáltása között, mialatt a zenekarok a győzelmi dalt játszották, az emlék-oszlopot elfedő leplek széttárultak és az emlék teljes pompájában állt ott a sokaság szemei előtt. Az ünnepély a „ Königsplatzon " ment végbe. A városból az összes harangok zúgása hangzott és 101 ágyú-lövés dördült el… Az emlék-oszlop, miként mellékelt rajzunkon látható, egy négyszögű alépítményből áll, melynek gránit lapján a templomszerű csarnok és a győzelmi oszlop emelkedik, tetején Victoria szobrával.

 

 

 

 

A győzelmi oszlop Berlinben.

 

 

 

 

Az alépítményt fél-domborművek díszítik, melyek az utolsó három nagy háborúból tüntetnek föl egyes jeleneteket. Többek közt a győzelmes hadsereg bevonulását is Berlinbe 1871. június 16-án, Az előoldalon e fölirat olvasható:

Das dankbare Vaterland dem siegreichen Heere."

„A hálás haza a győzelmes hadseregnek."

 A csarnok, melyet 16 egy kődarabból kifaragott oszlop tart, 30 lábnyi átmérőjű teret foglal magában. Ez oszlopos körcsarnok belsejét körfestményei díszítik, a melyeket később mozaikképekké fognak kidolgozni. A templomcsarnok tetejéről emelkedik föl a győzelmi oszlop, melyet három egymás után következő fokozatban 20—20 dán, osztrák és francia megaranyozott ágyúcsőből képezett koszorú díszit. Az oszlop csúcsán trónol a Drake által készített Victoria, sassal koronázott sisakban és magasra tartott babér-koszorúval; balkezében melynek hegyéig az emlék-oszlop 194 és 7, láb magas.

Az oszlop belsejében 192 fokú kényelmes csigalépcső vezet föl a márvány falak mellett. Két-három helyen pihenők szakítják félbe a lépcsőt, hol alkalmas ülőhelyek várják az elfáradt fölmenőket. E lépcsőt keskeny ablakok világítják, melyek lőrések módjára vannak a falba vágva. Fönt a kőlépcső vaslépcsővé változik át s a fölmenő végül egy cserfából készült kijáró ajtóhoz ér, melyen át a balkonra jutunk, a Victoria lábaihoz…Bár a legtöbb németországi lap tele van e győzelmi oszlop nagyszerűségének magasztalásával, tagadhatatlan, sőt néhány lap be is vallja, hogy valami magasabb műízlést aligha képes volna kielégíteni.

S. L.

 

 

1874. 10. 149. Moszkvai képek.

 

1. A Kremlin. A vén Moszkva, az oroszok szent városa és a birodalom legrégibb s jelenleg is második székhelye. Osztozkodott az ifjú Sz.-Pétervárral a nemrég lezajlott nagy ünnepélyekben, melyeknek hosszú sorát múlt hó 24-én az osztrák-magyar uralkodó látogatása és elutazása fejezte be. Moszkva nem csupán az orosz birodalomnak, hanem bizonyos tekintetben az egész világnak is kétségtelenül a legérdekesebb városa. Az orosz nemzet minden büszkesége, egész rokonszenve e tiszteletreméltó régi városban összpontosul, melynek öt négyszög mérföldnyi területe, 400,000 lakója, négy belváros része, 32 külvárosa, 356 temploma s két cári palotája van.  Moszkva központját, legfőbb ékességét a Kremlin palota roppant terjedelmű épülettömege képezi, mely már maga is egy valóságos városrész, tele a legfényesebb templomokkal s más díszes épületekkel. A Kremlin körülbelül a XIII. század közepe táján épült s azóta legalább hatszor leégett, de mint a főnix madár, mindannyiszor új életre támadott hamvaiból….

Legmagasabbra, 325 lábnyira emelkedik az Iván Veliki templom gyönyörű tornya, melyben 34 harang zúgása hozza létre a világ legnagyobb harang zenéjét. Ezután következik az egyik (nagyobbik) cári palota, a Feltámadás

Székesegyház, és több apróbb templom, palota, középület. A Kremlin épületei sajátságos vegyületét képezik Európa és Ázsia, különböző népei és a különböző századok építészeti ízléseinek.

 

 

 

 

 

„CÁR-KOLOKOL," a moszkvai nagy harang.

 

 

 

 

2. A világ legnagyobb harangja és ágyúja. A „Cár-Kolokol," a „harangok fejedelme," melyet Moszkvában először 1553-ban öntöttek, méltán mondható a világ legnagyobb harangjának. A londoni Szent-Pál templom tornyában levőnél 14-szerte, a burmai harangóriásnál pedig legalább is háromszorta nagyobb és nehezebb. Mikor először megöntötték, 360 mázsát nyomott és csak 24 ember volt képes ütőjét megmozdítani. Egy tűzvész alkalmával a harang leesett állványáról és összetört. 1654-ben újból öntötték s ekkor már súlyát 2880 mázsára szaporították. 1706-ban egy újabb tűzvész alkalmával ismét alázuhant és ismét összetört, s darabjai ott hevertek a földön egészen Anna cárnő uralkodásáig, ki azt 1733-ban megint újra önteté. Az 1737-iki tűzvész ismét nagyon megviselte a harangok fejedelmét, mert egyik oldalából egy jó darab kitört s úgy maradt a földbe fúródva 1836-ig, a mikor Miklós cár a mostani helyére állíttatta föl. A harang jelenleg 4440 mázsát nyom, 19 láb és 3 hüvelyk magas, kerülete alól 60 angol láb és 9 hüvelyk s oldalai vastagsága 2 láb, míg az oldalából kitört darab 11 tonnát (220 mázsát) nyom. A harang oldalain Elek cár és Anna cárnő alakjai vannak bevésve és egy fölragasztott pergamen darabon az Üdvözítő, a Szent-Lélek és az Apostolok láthatók, keruboktól környezetten s lábaiknál cirill-betűs fölirattal.

 

 

 

1874. 21. 326. A Kőrös-völgy szépségei.

 

…Célunk rendre, a vadregényes útvonalak panorámáiból, a tablóiból egynéhányat, rajzban is bemutatni olvasóinknak…Kezdjük a keleti vasúton…

Néhány év óta a Királyhágó, az annyit emlegetett választó fal Magyarország és Erdély közt, elvesztette minden jelentőségét. A két testvér ország ismét egyesült. A hegy választófal szerepe megszűnt; de ugyanakkor megszűnt a kikerülhetetlen átjáró is. Magyarország felöl meglehetősen lankás, Erdély felől azonban igen meredek volt. Azelőtt nagy nehezen küzdött föl a jármű s mellette többnyire gyalogolva baktatott a kevésbé kényes utas. Borzadozva néztünk le a mélységbe, mely egy-egy ponton megnyílt, honnan a Körös szelíd patakja fel-felcsillant. Hasonlóan a Tordai hasadék fenekén csörgedező patakhoz, melyet a babona a föld méhéből kiragyogó arany- vagy ezüst-érnek vélt hajdan…A szűk nyílás szoros útjain ember csak nagy fáradtsággal, s veszéllyel járhatott s egy-egy merészebb turistán kívül csak a bérc-vidék oláh kecskepásztorai ismerték egész hosszában a Körös-völgynek Magyarországba kivezető szorosát….

 

 

 

 

 

KÉPEK A KELETI VASÚTRÓL.
Fenn: Tündérvár, a Körös völgyében;
Lenn, balra: Vízesés Rév mellett;
Lenn, jobbra: Alagút Rév és Brátka közt

 

 

 

Nagy-Váradnál már kezdődik a hegyvidék; az alföld sík rónája, mely addig kísért délibábjaival, elmarad mögöttünk. Még elég széles völgyeken, szelídebb jellegű hegyek a erdők közt haladunk. Élesdtől* Rév-állomás felé jutva kemény kőlábakon nyugvó vasúti hídon robogunk át a Körösön. A híd a vadregényes szoros kapuja; a nagyszerű Dom külső boltíve ez, melyen a természet egyik legfelségesebb alkotásába belépünk.

A Révtől Brátkáig — csaknem 4 mérföldnyi — állomás az egész vonal legszebb, legregényesebb része. A sziklák közé mintegy befúródott, s azok fordulatait követő pályán minden percben változik a panoráma. A sziklafal, mely függélyes meredekségben magaslik előttünk, majd vörös, majd fehér, majd szürke bazalt, mintha egy király palotája volna.

A cukorsüveg alakú kis hegycsúcs tetejére várat építettek, melyből egy  ajtó, egy ablak ma is ott látszik még, s melyet a nép ma is Tündérvárnak nevez (1. első képet) Valószínűleg Gelu erdélyi-, vagy Ménmarót**  bihari fejedelemnek őrvára lehetett a honfoglalás idejében. Oly rég volt már, hogy csaknem a Tündér Ilona uralkodásával esik össze; azért csak maradjon tündérvár. Ha a rom maga nem is: a táj, melybe e durva kő foglalva van, csakugyan tündéries! Két alsó képünk egyike a Rév és Brátka közti első alagút (mert a vonalon összesen  három van) kijáratát —az Erdély felőli ; oldalt — tünteti föl…Setét torkában mintegy negyven másodpercig art az út, s éjféli abszolút sötétség uralkodik. Éjszaka világosabb (mert akkor a vonat lámpái égnek legalább). Másik képünk  a Körös festői vízeséseinek egyikét tünteti föl, a mint kőről kőre szökellve, fehér tajtékban omlik a mélybe a játszi szivárványszínekben csillog a rásütő napban….

- á – r -

 

*Élesd városa Románia nyugati részén, a Erdélyi-szigethegység északi peremén,
a Rév-Báród-i medencében helyezkedik el..

 

**A Névtelen jegyző szerint bihari vezér, a Tisza, Maros és Szamos vize s az Igfon erdeje közt levő terület ura volt s kazár népeken uralkodott.

 

 

 

 

1874. 27. 617. Az aradi színház megnyitása.

(Szept. 21—22.)

„Arad — halad!" Ez egy régi szójáték, a mit Arad csakugyan lelkiismeretesen iparkodik igazolni. Az utolsó pár év alatt valóban lázasan halad. Ha nem is említjük a három vasút össze-csatlakozását, és a holt Maros folyóvá tételének nagy munkáját… büszkén utalhatunk azon három monumentális középületre, melyekből a líceum és a színház már készen áll. A harmadik pedig: a városháza, az épülés stádiumában van; s melyekkel Arad városa méltókép sorakozik a művelt és haladó városok közé, sőt a főváros után erősen tör az első hely felé…

A színház ma már egész pompájában készen áll, s melynek megnyitását f. hó 21-ikén a közintézethez méltóan, megünnepeltük.

Arad városa a kisszerű zug-színház mellett…régóta érezte már szükségét egy emelkedettebb igényeknek megfelelő színháznak. Az utóbbi időben több

ügybuzgó és lelkes férfiú erélyesen látott a dologhoz, s a várostól mindenesetre óriási áldozatot követelő színház-építési terv a közgyűlésen határozattá lett.

Az építkezésre hétszázezer forintos kölcsön köttetett s Skalnitzky budapesti építész nyertes terve szerint s saját és helyettese fölügyelete alatt csakhamar elkezdődött az építés s szünet nélküli kétévi munka után a kikötött határidőre megnyitásra készen áll a múzsák hatalmas és nagyszerű temploma…

A színház belső térmértéke oly nagy, mint a budapesti nemzeti színházé; színpadja csak igen csekéllyel kisebb. Négy sor páholya van, összesen 88 páhollyal, melyek oly tágasak, hogy mindegyikben 6 személy kényelmesen ülhet. A szögletpáholyok kettősek, az emeletiek előszobával. Az első emeleten jobbra van az udvari páholy, átellenben az állandó színházi választmányé.

Zártszék van 252 s földszinti ülőhely 50. Állóhely egy sincs, nem is lehet, mert a földszinti páholyok (különösen a hátsó tíz) oly alacsonyak, hogy még az előtte ülők által is némileg zavarva lesznek azok kibérlői. A színház díszítése meglepő fényű és szépségű s becsületére válik azok tervezője és festőinek: Bredow orosz csász. udvari festőnek és Colinszky Márton wiedeni (bécsi) színházi díszítőnek….Négy átelleni körben Szigligeti, Vörösmarty, Erkel és Jókainak Colinszky által festett arcképe; a közbeeső körökben pedig a költészet, vígjáték, tragédia és zene szimbólumai…

A színpadi gépezetekkel Galló budapesti ifjú gépész remekelt; kinek miniatűr gépszín-padjáról egy időben igen sok dicséretest mondottak a budapesti lapok… A süllyesztőket (milyen négy van) úgyszólván gyermekerővel kezelhetni s a színfalakat a legnagyobb könnyűséggel forgatni s helyezni lehet; sőt egy új mozdítással zárt szobát és nyílt utcát rögtönözhetni a kerekeken és forgókon járó falakból…

A kitűzött vígjáték, a „Mátrai vadászat" a jó öreg Fáytól, mely a megnyitási ünnepélyre épen nem volt szerencsével választva. Ez ódon darab épen ily megnyitási ünnepen a hosszadalmas jelenetek, a lapos mese és erőltetett bonyodalmak miatt, a művészek tökéletes alakítása daczára, tetszést nem arathatott….Másnap ugyanoly díszes közönség előtt sokkal nagyobb hatással, mint az első nap „Az ajtó tárva vagy zárva legyen" és az „Egy szellemdús hölgy" kis vígjátékok adattak; a kettő között Odry énekelt egy áriát az „Álarcos bál"-ból. Prielle Kornélia, Molnárné, Feleki és Nádai viharos tapsokat kaptak….

Varga János.

 

 

1874. 35. 548. A magyar-óvári felsőbb gazdasági tanintézet

 

Magyar - Óvár, előbb az Árpádház, majd a Szentgyörgyi grófok, majd a szerencsétlen II. Lajos nővére, Anna után I. Ferdinánd birtokába jutván, ez időtől fogva folyvást királyi javadalom volt. 1766-ban Mária Terézia egyik leánya után Albert szász-tescheni hercegnek esett osztályrészéül. Ennek folytán a nemes gondolkozású herceg a Magyarországon töltött kedves napok emlékéül és a magyarok iránti ragaszkodása jeléül, arról kért tanácsot Wittmann Antal jogügyi meghatalmazottjától, hogy mit tehetne legjobbat. Ennek javallatára és tervezete szerint alapította 1818. okt. 25-kén az I. Ferencz császár által is megerősített felsőbb magán gazdasági tanintézetet. Az intézet tehát, az alapító levél világos szavai szerint

in contestationem amoris sui erga Hungaram Nationem, et in emolumentum    Regni Hungariae"

tisztán a Magyarország kedvéért és javára alapíttatott, s eleinte a nezsideri uradalom 2000 frt jövedelmén kívül, a főherceg által körülbelül még 6000 frt-tal segélyeztetett évenként. Utána ez intézet 1822-ben előbb Károly főhercegre, az asperni győzőre, — majd 1847-ben a m.-óvári uradalom jelenlegi birtokosára, Albrecht főhercegre szállott, s az előbbi által folyvást 7000 forinttal segélyeztetett évenként….

 

 

 

 

 

MAGYAR-ÓVÁRI FELSŐBB GAZDASÁGI TANINTÉZET.

 

 

1848-ban az intézet tanárai közül csak 1, növendékei közül pedig csak 3 maradt meg.  1849-ben az intézetet bezárták, mígnem 1850-ben a bécsi kormány, mint állami tanintézetet újra megnyitni óhajtván, Albrecht főherceggel szerződésre lépett. A nezsideri kúria jövedelmének fejében kötelezte magát évi 800 ft-tal segélyezni, a mi az úrbéri papírokkal együtt 1400 frt-ra szaporodott, míg az intézet, a kastély, kert és földekért 3000 ft évi bért fizetett…Az intézetben az 1871/72-ik tanévben 8 német s 7 magyar előadású tanár működött. A növendékeinek száma ugyanazon évben Magyarországról 88, Európa többi részeiből pedig 62, tehát mindössze 150 volt. Van az intézetnek egy 347 holdra terjedő gazdasága, 10 hold kísérleti, s 12 hold füvészkertje, és többféle nagybecsű gyűjteménye. Magának a tanintézetnek s gyűjtemények és szertáraknak helyiségéül a képünkön látható ódon kinézésű régi várkastély szolgál, melynek hajdanta vízzel borított sáncaiban ma kedves gyümölcsfák díszlenek, míg a bástyák üregei raktárak …

 

 

 

 

1874. 39. 614. A kolozsvári dalárünnepély.

 

A dalárünnepélyek kezdenek nálunk is meghonosodni, mint az egyleti élet és társadalmi mozgékonyság terjedésének jelei. Nem olyan sok éve annak, hogy minden valamire való városban egymás után alakulnak a daltestületek. Azelőtt legfeljebb csak oly helyeken lehetett találni, hol nagyobb a diákság, főképp pedig a kálomista diákság, melynek „cantusa" képviselte széles Magyarországban a zengő-bongó dalt, a mi pedig nálunk csak úgy terem, hogy a cigány alig bírja hegedűjébe meg cimbalmába rakni. Az éjjeli muzsikák lassanként kezdenek kimenni a divatból, s a dalárdák életbe léptették a hangversenyeket és a koncerteket. Ezzel a keresztelők, névnapok sorai közé egy új alkalom ékelődött még a legkisebb város számára is, hogy a farsangon kívül is lehessen farsangolni, mert végre ez szintén tánccal végződik, még pedig kivilágos-kivirradtig. Hogy sok városnak oly dalárdája van már, mely a legnehezebb énekdarabokat is szabatosan előadja, ebben már művészies nyereséget is bírunk.

E dalárdákból alakult az országos dalárszövetség, mely minden két évben be-bevonul egy-egy vendégszerető városba, s vagy három napig eltölti azt dallal és énekszóval. Zeng minden, s aztán van vígság és jókedv, a mire hogy akad mindnyájunknak egy kis szükségünk, ezt legjobban maga érzi.

Az idén Kolozsvárnak jutott a dalárok hadjárata, s jövő alkalomra Szeged városa kérte ki magának a szerencsét. Majd akkor aztán egy másik város intéz meghívást, s így tovább vonul a dalos sereg az ország egyik részétől a másikig.

 

 

 

 

 

 

AZ ORSZÁGOS DALÁRÜNEPÉLY KOLOZSVÁROTT: Díszelőadás a dalcsarnokban - (Sárdy eredeti rajza)

 

 

 

Eddig Pécsen, két ízben Pesten, Aradon, Debrecenben, N.-Váradon s legutóbb Kolozsvárott volt országos dalárünnepély. A fővárosban nem tudott oly jelentőségteljes esemény lenni, mint a vidéki városokban, hol a csöndes társadalmi életbe új és pezsgő vérkeringést önt. Közel 2000-re megy azok száma, kik ilyen alkalommal részint, mint dalárok, részint, mint hozzátartozók, részint pedig, mint a kíváncsivá tett környék képviselői gyűlnek össze. Tökéletesen elég arra, hogy már tömegük erejénél fogva is rendkívül mozgalmas napokat idézzenek elő.

A kolozsvári dalárünnepély egyike volt a legsikerültebbeknek, s a kik jelen voltak, szívesen visszhangozzák még most is az ottani fogadtatást. Ez ünnepély mozzanatát tünteti fel egyik képünk, a legkiválóbb mozzanatot, mikor valamennyi dalárda sorba áll, s együtt énekel

Természetes, hogy erre nem igen akadhat elég nagy terem sehol, s külön kell gondoskodni alkalmas helyről. Kolozsvárott körülbelül 500 énekes vett részt a nagy előadásban, s ennyi énekessel szemközt egy pár ezer ember is ki akarja elégíteni fölizgatott kíváncsiságát.

A dalárok együttes előadására tehát külön dalcsarnokot építenek. Csakis az ő számukra, a közönség a szabadban marad…A kolozsvári dalcsarnok a sétatéren, közel a lövöldéhez emelkedett, s egészen hasonmása volt a nagyváradinak. A dalcsarnok egy óriási kagyló-héjhoz hasonlít, s nagyon emlékeztet a színpadok elején helyt foglaló súgólyukhoz. Egyszerű deszka alkotmány, két szárnyán némi díszítéssel. A boltozat hajlásánál kell kiszámítani, hogy a hangok jó erővel verődjenek vissza. A padozat is magasan van a földtől, s nemcsak arra való, hogy a dalárok jól szem elé sorakozhassanak, hanem ez az a dalcsarnoknál, a mi a hegedűnél a derék, a hangbölcső. Egészen üres, s nem vezetheti a süket földbe a hangot.

Építési költségeit a város áldozatkészsége viselte. A dalcsarnoki előadás nagy karénekei zárták be az ünnepélyt, s képezték az egész dalos napok különböző előadásainak erőteljes fináléját, mely után búcsúzott és oszladozott mindenki hazafelé.

 

 

 

 

 

 

Egyveleg

 

 

 

 

1872. 25. 309. A választások Buda-Pesten.   Pest, június 20.

Tegnap már kora hajnalban pezsgett, mozgott mindkét főváros. 5 óra tájban zenekarok vonultak végig az utcákon, a választók a gyülekező helyekre özönlöttek s az éljen ezerszeresen hangzott Pestről Budára, s onnan vissza a legkülsőbb külvárosokig. Egyes utcákon zászlós kocsik robogtak végig, a lovas bandériumok száguldoztak, s a katonaság elfoglalhatta helyeit. A sorkatonaság kordont vont a választási helyek körül, míg egyes utcasarkokon és népesebb helyeken a kirendelt huszárok s dragonyosok őrködtek a rend felett. A pestvárosi rendőrség egész személyzete is talpon volt, s a főkapitány lóháton járta be az egyes választó helyeket. Az utcákon óriási néptömeg állt, zajosan éltetve egyes képviselőjelölteket. A választások 8 órakor, a legszebb nyári reggelen vették kezdetüket.

 

 

1872. 33. 407. A magyarországi nemzetiségek.

Keleti Károly a „Statisztikai közlemények" nyolcadik kötetében azon adatok alapján, melyeket b. Eötvös. mint közoktatási miniszter 1870-ben gyűjtetett országszerte a végből, hogy a törvényhozás elé terjesztendő évi jelentésének alapjául szolgáljanak, hazánk nemzetiségi statisztikáját állítja össze….

A nemzetiségek:

 

 

Magyar

 

 

német  

 

 

román

 

 

tót      

 

 

szerb

 

 

horvát

 

 

orosz (rutén)

 

 

egyéb

 

 

 

A 13,2 millió összlakosságból: 6,3 magyar, 2,2 román, 1,8 német, 1,7 tót.

Erdélyben 1,3 millió román és 0,66 millió a magyar.

 

 

1872. 44. 546. A női mell a vad és művelt nemzeteknél.

A régi és új költők sokszorosan megénekelték a női mell szépségét, különösen a keleti lírikusok gazdagok a hasonlatokban. De mi természettörténelmi szempontból akarjuk azt vizsgálat alá venni. Míg a fej, a koponya, a haj, a bőrszín, a testi nagyság, a lábak és kezek alakja már mind tárgyul szolgált az összehasonlító népismei kutatásoknál: addig a női mellet és annak nagy alakváltozásait alig vitték tekintetbe…

A régi monda az amazonokról, kik leányaiknak jobb mellét eltávolították, hogy így könnyebben harcolhassanak, talán azon a tapasztalaton alapszik, hogy bizonyos népnél a harckedvelő nők szűk ruházat által a mellnek kifejlődését egészen egy oldalra szorították. A Dél európai nő csinosabb alkata magával hozza a mellnek korai és csinosabb kifejlődését is. Az európaiak között állítólag a portugál nők bírnak a legnagyobb, a kasztíliai nők pedig a legkisebb mellel…

Az angol nők, különösen a magasabb állásúak, aránylag igen kifejletlen mellel bírnak. A yankee nők New-Yorkban és Észak-Amerika más városaiban is, nyilvánosan és feltűnés nélkül viselik a mesterséges melleket, mint nálunk az álhajat…

A néger nők mellüket egy kendővel lefelé szorítják, úgy hogy az, mint valami bőrzsák majd térdükig lelóg.

Északon az eszkimó nőknek igen kifejlődött mellük van, míg az észteknél hiányzik a mell minden ápolása.

A 17-ik században a spanyol nőknél a mell kifejlődésének meggátlása kapott általánosan lábra, úgy hogy mellükön valóságos üreg keletkezett és ebbeli szépségükre oly büszkék voltak, hogy fedetlen mellel jártak az utcákon és nyilvános helyeken is. Ilynemű szokás napjainkban is föltalálható Németország egyes vidékein…

A mely népeknél a mellgombok igen kicsinyek és a hol a nők fűzik magukat, ott a gyermekhalálozás roppant mérvben el van terjedve. Érdekes volna statisztikailag kimutatni, hogy hány nő van különösen a városokban, ki mellének meggátolt kifejlődése folytán képtelen csecsemőjét táplálni és mily nagy veszteséget szenvedünk ez által évenként a népesség számában. K

 

 

1872. 44. 549. A kolozsvári egyetem megnyitása alkalmából rendezendő ünnepély programja: November 10-kén d. e. 10 órakor istentisztelet minden vallásfelekezet templomaiban: 2 órakor díszlakoma, este a város kivilágítása s a színházban, a himnusz éneklése után díszelőadás. Az egyetemi előadások megkezdése napjáról keltezve emlékérmek adatnak ki. A város pedig 8 ifjú részére alapítványt tesz.

Pályázat. A kolozsvári m. k. tudományos egyetem természettani, vegytani, állattani, ásványtani és növénytani intézetei tanársegédi állomásaikra folyó évi november 15-ig pályázatot hirdetnek. Ezen állomások mindegyike 600 frt évi fizetéssel és 120 ft. évi lakpénzzel van összekötve. A folyamodványok a nevezett egyetem mennyiség-természettudományi karához küldendők.

 

 

 

 

1873. 25. 301. Elevátor lesz a neve azon új hegyi pályának, melyet Széchenyi Ödön gróf a Gellért-hegy alján a Rudas fürdőnél tervez. Ez fogja a közlekedést a hegyre közvetíteni. Két egyenesen álló vasrámából fog állani, melynek sínein alá s felgördül a személyszállító kocsi. Fent a hegyen csinos indóház és jegyszedő helyiség lesz. E terv kivitele természetesen néhány évbe belekerül, s létesítése leginkább attól függ, mennyire lesz a Gellért-hegy a közönség mulató helyévé átalakítva.

 

 

 

1873. 26. 308. Kárpáti kunyhó.

Hatalmasabb határkövet egy országnak nem is teremthetett volna az isten, mint a Kárpátok. Az eget verő piramisok ezreinek egymásra halmozott csoportja az, megdöbbentő és elragadó. Megmérhetetlen távolra eltekint kopasz fejük s olyankor könnyű kékes felhőnek tűnik föl, mely a láthatárt csipkézi. Olyan átlátszó és lenge, mint a lehelet. Aki a szepesi Kárpátokat, szép tiszta júliusi időben a hegyaljai hegyekről látta, könnyen megérti, honnan veszik eredetüket a magyar népmesében annyiszor előforduló üveghegyek.

Este, ha a nap leszáll, rózsaszín fátyolba borulnak e hegyek; csúcsaik között szűrik át a nap arany küllőit, melyek ragyogást terjesztenek az egyik oldalon, míg a másik felől violába megy át a rózsaszín. Van a napnak egy bizonyos pontja, a mikor olyan az egész Kárpát-hegység, mintha lánggal égne.

Télen jégkristállyá fagy az egész hegység addig a határozott egyenes vonalig, a hol a fenyves erdő végződik. Onnan kezdve fehér, mint óriási cukorsüvegek csoportja. S oly tiszta, oly átlátszó a lég, hogy félóra alatt elérhetni véli az ember a hegyeket, holott talán egy egész napi járóföldre vannak.

És ott a hegyek között, a hol azt hinnéd, csak a kőszáli sas rakhat fészket, emberek laknak, szegény nyomorult pásztoremberek, kik fölhasználnak egy szikla-hajlást, barlangnyílást s az alá vagy az elé építik kunyhóikat. Gallyakból, gerendákból vannak azok összetákolva…

A pásztor, ki az ily kunyhóban lakik, melynek felét a természet, felét ő építette, nagyon szegény, de azért még sem annyira, hogy szíves vendégszeretettel ne fogadná az eltikkadt vándort, s egy csupor tejjel vagy egy darab sajttal meg ne vendégelné. Jó lelkű emberek ezek mind, nem kivannak ezek szívességükért semmit, s ha egy-két pipadohányt adsz nekik, túlságosan megjutalmazva érzik magukat s boldogokká tetted vele.

 

1873. 49. Salamoni ítélet. Amerikában egy vasúti vonat kisiklott, s egy utas meghalt, egy másik pedig egyik lábát vesztette el. Kárpótlást kértek a vasúti igazgatóságtól. A jury az özvegynek 5000, a lábát vesztett utasnak 15 000 dollárt ítélt meg. Az özvegy azonban nem elégedett meg ez Ítélettel, s kérdést intézett a bíróhoz: miért ér egy lábszár háromszor annyit, mint egy egész ember? A bíró válasza ez volt: „A dolog igen egyszerű. Az, kinek egy lábszára hiányzik, még 15 000 dollárért sem kaphat új lábszárat, de egy özvegy 5000 dollár hozománnyal mindig talál férjet, s talán még jobbat is, mint az első volt."

 

1874. 4. 56. A bíbornoki kar az új kinevezések után következőleg áll: van ma összesen 54 bíbornok, 2 pedig in petto /várakozó állás/; ezek közül 41 olasz, 3 ausztriai, 1 magyar, 1 spanyol, 1 portugál, 1 ír, a többi francia.  A bíbornoki kar teljes számához hiányzik még 14. IX. Pius pápasága alatt száz bíbornok halt meg, s ő 1846 óta 1873-ig 16 consistoriumban szintén százat nevezett ki. Életkorra nézve legöregebb bíbornok De Angelis, ki 1792-ben született. Rangra nézve azonban idősebb nálánál Patrizi, lévén ez 1834-ben kinevezve, míg Angelis kinevezése 1838-ban történt. Az utolsó konklávéban részt vett bíbornokok közül már csak 8-an vannak életben.

 

 

 

1874. 9. 138. A pápa udvara. A pápa udvarát képező személyzet a következő: 20 főudvarmester, 190 udvari főpap, 270 udvarmester, 6 udvarmester karddal, 30 őrtiszt, 60 nemes őr, 130 tiszteletbeli udvarmester, kik díszköpenyt hordanak, 200 tiszteletbeli udvarmester violaszínű öltözékben, 14 tiszt a svájci őröknél, 7 benső alamizsnaszedő és osztogató, 50 ugyanolyan tiszteletbeli, 17 ugyanolyan extra-urbe, 20 titkár, 10 palotaőr, 10 küldönc, összesen 1160 személy. Hozzá nem számítva még a 150 személyből álló szent kollégiumot (Sacra Collegio), 600 testőrt, és mintegy 1000-re menő alsóbb szolga személyzetet. Ezek nagyobb része a Vatikánban lakik. A roppant palotában körülbelül 6 ezer szoba van, mellette egy 18 négyszög kilométer területű kerttel.

 

 

1874. 33. 523. …A Kárpát-egylet, mely e napokban tartja közgyűlését… a

törtne1mi társulat, mely most kezdi meg üléseit Felső-Magyarországon, hol még a régi levéltárak, mint a melyek kevésbé voltak kitéve idegen hadak pusztításainak, sok földerítetten kincsét rejtik hazai történetünknek. A földtani társulat tagjai Máramarosnak földtani viszonyait vizsgálják…

 

 

1874. 33. 525. Rózsa Sándor és társainak bűnpere e hó 12-én került a legfőbb ítélőszék elé, melyben helybenhagyta a királyi tábla által Rózsára kimért halálos ítéletet. Az ítélet most a fennálló gyakorlat szerint a kegyelmi tanács elé terjesztetik. Rózsa cinkosai: Rózsa András 10, Tombácz Antal 15 és Csonka Ferencz 20 évi súlyos börtönre ítéltettek.

 *

Rózsa Sándor (Röszke, 1813. július 16. - 1878. november 22-én gümőkórban halt meg a szamosújvári fegyházban.

 

 

1874. 46. 732. Mac-Mahon családjáról. A walesi herceg együtt vadászott Mac-Mahonnal Franciaországban. Mac-Mahon családjának egyik ága él még Angliában s a családfő lord Hartland nevet visel. Lafayette marquis vezénylete alatt egy része a fiatal francia nemességnek Amerikába ment. A „Laigle" fregatt, melyen utaztak, 2 500 000 frankot vitt fedélzetén oly célból, hogy Rochambeau gróf ez összegből csapatait fizesse. A fregattot az angolok a Delamare torkolatáig üldözték, az aranyos tonnák egy naszádba helyeztettek el, melyre néhány fiatal szállt, hogy azt védelmezzék. Az angol sereg egy szakasza s a francia nemesség között élénk ütközet fejlett ki. A fiatal nemesek közül egyik, Mac-Mahon Károly marquis, a mostani francia köztársaság elnökének nagybátyja, az arannyal telt tonnákat egy partnál a tengerbe süllyesztette. Tovább folytatták útjukat, miközben az ellenség is megszűnt őket üldözni. Más nap az arany Mac-Mahon segítségével újra kihalásztatott és ily módon el lehetett látni pénzzel a csapatokat.