Találkozásaim Prousttal

 

 

                                          Tartalom

                                         

                                          A kezdet

                                          Márai: Naplók

                                          Interneten

                                             Szemelvények

                                                                                      Publikáció

                                                                                  Dunajcsik

                                                                                  A megtalált idő

 

 

 

A kezdet

 

Nagy szám volt 1961-ben Gyergyai Proust-fordításának kiadása. Megjelenésekor megvettem, erről az 1960-ban nyitott katalógus is tanúskodik. A P- betűnél Proust a 7. Honnan tudtam róla? Az óvári gimiben aligha volt tananyag.

Ennyi a Proust-kollekcióm. Amikor a Jancsó Júlia fordításai kezdtek megjelenni, a köteteket nem vásároltam meg, hanem a Szabó Ervin könyvtárból vettem ki azokat.

A Márai naplók világirodalmi portréit 2003-ban, számítógépes korszakom kezdetén kezdtem összeállítani.

 

Proust

A la recherche…I.

Du coté de cehez Swann   Gallimard

1926

 

Az eltűnt idő nyomában

I. - II. Gyergyai Albert

    Európa

1961

André Maurois

Proust

Szávai Nándor

    Gondolat

1976

Réz Pál

Proust

 

    Gondolat

1961

G. Cattaui

Marcel Proust

 

Ed. Universitaires

1958

 

   MÁRAI : NAPLÓK

 

 

Proust, M. /1872 – 1922 /

 

1/222. Elalvás előtt, találomra, hosszú idő után megint egyszer, Proust. Szórakozottan, figyelmetlenül kezdem olvasni: s egyszerre megragad ez a titokzatos erő, mely e művet megalkotta. Mert nemcsak művészete bensőségéhez kellett isteni erő, hanem a méretekhez is, a nyersanyaghoz, e millió­* betűhöz. A gyönge, beteg test is bírta az iramot, nemcsak a csodálatos, érzékeny lélek. Ilyenkor mindig elszégyellem magamat. Nincs mentség, nincs kibúvó – betegség, világháború – minden kevés, mikor a munka kötelessége hív. Proust a példa: s mind a többiek.

*Márai számolni is tudott. Ha 15 kötetet veszünk alapul, egyenként 20 ívvel, az 12 millió karakter

 

1/248. Giraudoux: „Bella”. Hogyan írta volna meg művét Proust nélkül? S mégsem „plágium”, nem is „hatás”, amit ír, egyszerűen csak szerves szaporodása egy szellemi tüneménynek, többlet. De Proust nélkül soha nem született volna meg ez a többlet.

 

2/111. Proust, Párizsban, a parafával bélelt szobában ráért kergetni az eltűnt időt, vagyonos volt…Gidenek birtoka volt Cuvervilleben. Ezeket a példákat a beavatottak rezignáltan emlegették az irodalmi kávéházakban, Pesten. Kevesen tudták, hogy a nyugati írók egzisztenciális körülményei ritkán voltak előnyösebbek, mint a magyar írók létezési feltételei. De a magyar író, mint az elszegényedett nemes ember, valahogy mindig röstellt beszélni a szegénységről Nyugaton az írók bátrabban mutogatták, hogy nincs semmijük.

 

3/230. Proust regényében a combray-i polgárság nem érti, hogy a helybeli tőzsdeügynök fia, Swann, hogy járhat látogatóba Faubourg Saint Germain szalonjaiba, miért ebédel az Élyséeben, miért vacsorázik a welszi herceggel, - nem értik, mi ­szüksége van erre, mikor „igazi polgár”, tehát abba a szigorúan zárt életkörbe tartozik, amelyből a rangérzékű polgár nem akar kilépni, - sem lefelé, sem felfelé nem hajlandó kilépni. A polgár szemében igazán „eltévedt fiú”, aki hercegekkel vacsorázik, s talán még inkább „délassé” az ilyen, mintha csavargókkal töltené estéit. De ilyen polgárság csak Franciaországban volt, s talán még nálunk. Őseim, a szász polgárok, akik egy színes, érdekes nép földjére jöttek, mint pionírok s aztán városokat és városi műveltséget építettek…

 

3/243. Mauriac jegyzetei: Du côté de chez Proust, - példa arra, mit érez egy jó író, mikor fogvicsorgatva kénytelen bevallani, milyen meglepetés volt számára megtudni, hogy egy Nagy Íróval egy időben élt. Ez a Nagy Író – Proust – különösen becsapta kortársait: műkedvelőnek álcázta magát, a Hivatásosak így is tekintették, s ilyen kíméleti állapotban ő, Proust, csendesen és óvatosan, belenőtt a világirodalomba.

 

3/298. Lehet, hogy Proustnak volt igaza, aki azt hitte, a művész, az író igazában mindig  e g y  témán dolgozik, mindig „ugyanazt” a könyvet írja, azt a témát festi. Ő változhat, de a téma és a műfaj, amely csak az övé, nem változik számára.

 

4/19o. Proust a Guermantes-rész. S Catullus klasszikus disznóságai, Devecseri Gábor kitűnő fordításában. A hexameter nem olyan halott ritmus, mint ma hiszik..

A prousti prózában, ebben a hömpölygésben van valami a hexameter áradásából. Kötetlen, feloldott, prózává hígított époszi erő ez, felvizezett hexameterek.

 

Repríz a Guermantes-részből. A nagymama halálát olvasom. Kitűnő jelenet, mikor Guermantes herceg a nagymama halódásának hírére látogatóba jön, nem törődik a családtagok fájdalmával, s a halál körüli felfordulás közepette elfogulatlanul cseveg arról, - az előszobában! – hogy ő sokkal előkelőbb ember, mint a Charteresi hercegnő, aki pedig királyi vérből származik. Proust e gúnyos részletekben teljesen fölényes, ilyenkor valóban prousti: nem mindig az, mikor bölcselkedik, vagy analizál. De a legkülönb talán, mikor leír valamit, vagy valakit: egy képet, egy embert. Színei, rajzolási képessége, mindez utolérhetetlen. Újraolvasni Proustot, különös élmény! Mint mikor a szerelem első zavara elmúlik, s az ember látni kezdi azt, akit szeret, orrát, szemölcsét, kéztartását. Csaknem izgalmasabb ez, mint az első, zavaros, ködös élmény.

 

4/272. Prousthoz, mint bizonyos zenékhez, idő kell, amíg az ember idegrendszere átveszi hangját, dallamát: negyven-ötven oldalt kell olvasni előbb ahhoz, hogy hallani kezdjük a hangját. Akkor aztán nem enged el.

 

4/310. Proust. A Du côté de chez Swann vége felé. Milyen káprázatos az írói erő, hogy ilyen emberekkel, mint a sznob Swann, a ringyó Odette és a vacak Verdurinék: az életben egyetlen óra hosszat sem volnék hajlandó együtt lenni. De Proust akaratából hetek óta együtt élek ezekkel az emberekkel, sorsuk, alpári sznobizmusuk, lényük ordenárésága, minden érdekel, szavaik és véleményeik visszhangoznak bennem. S amellett valamilyen rovartani hűséggel írja le a különös bogarakat, csaknem szárazon, szakszerűen. Förtelmes nép, még csak nem is nagyszerűen bűnös, nem, közönséges és aljas, ez minden, s nem tudom a könyvet letenni.

 

5/63-64. Francia folyóiratot küldenek Párizsból. Gide és Proust levélváltását adja közzé a lap, 1914-ből, az időből, mikor Proust nagyjából megalkotta már az „Elveszett idő „ /sic!/ legfontosabb köteteit, s Gide bocsánatot kér, mert a Nouvelle Revue Française fatális tévedéssel – melyben ő, Gide sem volt ártatlan, - visszautasította a kéziratot. A levelek hangja valóban érdekes: Gide mindvégig a szakmabeli marad, elismerése is fölényes: Proust a nagy műkedvelő e levelekben, aki elfogadja Gide szakmai fölényét. De az idő még nem döntött ebben a perben.

 

7/12. Proust, Jean Santeuil. Az ifjúkori, vázlatos mű magával ragadó, mint egy zenei kompozíció. Ezeken az oldalakon először szólalnak meg a „Temps perdu” / pontosan: A la recherche du temps perdu. B.G. Felesleges, ezt nyílván Márai is tudja/ fugái, szólamai. Millió szóval csak a szükségeset mondja, mint később, a teljes műben. De ehhez a mutatványhoz kell az is, hogy az író ismerje olvasóit, tudja, kihez beszél? Feltétlen intimitás kell ehhez a stílushoz. Ez hiányzik Amerikában. Itt az író nem látja olvasói arcát, a sötétbe beszél Henry James, Eliot és még sokan mások, ezért szöktek meg innen.

 

7/203. A Temps perdu olvasása közben a csodálatos szimfóniából kihangzik egy kérdés: mi az Idő? Térfogat vagy energia? Az író nem fogalmazta meg a kérdést, sem a fizikusok. De lehet, hogy ez a kérdés, aminek perspektívájában az emberi sors értelmet kap

 

Márai az időről: 11/88. Egyáltalán nem biztos, hogy van „Idő”. Az ember kínjában feltalálta ezt a fogalmat – később elnevezte térfogatnak – mert a világ nem fért el az „abszolút” időnemben. De ez az idő lehet segédfogalom és rögeszme is. Mert ha van Idő, akkor van Kezdet és Vég is – de semmi bizonyságunk nincs arra, hogy van Kezdet, amelyet Időben lehet mérni, és mi volt „elébb”?  A Kezdet és az Idő előtt?  Valószínűbb, hogy az evangelista ezt jobban tudta, amikor bejelentett, hogy „Kezdetben volt az Ige és az Úr lelke lebegett a vizek felett”. Ez érthetőbb.

    

8/201. Viszontlátás: Proust. /Sodome et Gomorrhe, harminc év után újra /. A prousti mű olyan, mint egy tündérmese. De ezt a tündérmesét nem a felnőtt meséli a gyereknek, hanem egy gyermek meséli a felnőtteknek. Ez a gyerek /Proust/ rendkívül élelmes, értelmes, kaján fiúcska, aki lelkesen, lázasan mondja el, amit leselkedés közben megtudott a felnőttekről Hogyan élnek, hazudnak, kéjelegnek, gonoszkodnak a felnőttek? Benézett a kulcslyukon, elbújt az ágy alatt, elrejtőzött a hálószoba ablakfüggönye mögött, mindent látott és hallott és most elmondja - lihegve, lélegzetvétel nélkül, csillogó szemmel – amit a varázsos és gonosz világban látott. Közbül gyermekesen henceg is, dicsekszik azzal, amit itt-ott megtudott, felszedett: beszél képekről, zeneművekről, tájakról, ahogy ezt a felnőttektől – akik nem ügyeltek a gyerekre, szabadon beszéltek előtte – hallotta. Ez a tündérmese tele van gyerekes gonoszsággal: elhadarja, ahogyan utánozták ők, a gyerekek a felnőtteket, amikor az árnyékszéken pajkos játékokat játszottak, ahogy a kulcslyukon át látta, mit művelnek egymással a felnőttek, amikor pajkosak? Van valami ezeregyéj-szerű ebben a tündérmesében. A csillogó szemű, értelmes és ideges gyerek kéretlenül, sebes szóval mesél a felnőtteknek, akik fanyar elragadtatással hallgatják és van, aki azt gondolja: „Jobban kell vigyázni”.

 

8/219. Néhány nagy alak a Proust-tündérmesében: Guermantes hercegnő, aki nem „nyájasan leereszkedő”, amikor leül trécselni Párizsban a sarki kofával, hanem őszintén egy szinten érzi magát, mert mindketten ahhoz a franciasághoz tartoznak, amelyen belül vannak társadalmi különbségek, - egyik hercegnő, a másik kofa – de nincs emberi különbség: mindketten részei egy testnek, a franciaságnak. És Françoise, az öreg cseléd, - kegyetlen, kapzsi, nem bocsátja meg az urak gyöngéit, - berzenkedés és tiltakozás nélkül tudja, hogy mindig voltak és lesznek urak – és aztán lesznek mások, akik nem urak, csak úgy tesznek. Elismer egy hierarchiát, amely felett ő, a paraszt cseléd, a maga módján irgalmatlanul uralkodik, akkor is, amikor szolgál. A prousti menazséria másik nagy alakja St. Loup, a monoklis arisztokrata / a múlt századvég arszlánjai, a dandyk még monoklit viseltek /. Proust leírja a St. Cyrbennevelt, kitenyésztett francia úrfit, aki a kötelező katonai szolgálatot sportszerű időtöltésnek fogja fel. De ez az arrogáns, effeminált francia dandy-katonatiszt a két világháborúban nem viselt monoklit, nem kért felmentést, hanem mindenütt az első élvonalban /van második élvonal? B.G./ harcolt…

 

9/101. Proust, Textes retrouvés. Kísérletek a századvég éveiből, újságokba /Gaulois, Figaro/ írott beszámolók társadalmi, művészeti jelenségekről. Egy fiatal virtuóz ujjgyakorlatai, de a hangütés már biztos...egy nagy tehetség területen kívüli privilégiummal ajándékozza meg a szereplőket. Ezek a hercegnők, sznobok, különc kéjencek nem torzak, mert Proust függetleníti őket a kortól és a társadalomtól, amelyben élnek. Szuverénül egzotikusak.

 

9/128. Proust. A zseniális olyan erővel lobban fel a majdnem-nyomorék testben, hogy letiporja azt, ami beteges, és a legnagyobb szellemi erőfeszítésre készteti. Proust halála, mintha egy beretválatlan angyal halna meg, aki utolsó pillanatig asztmás melléhez szorítja a hárfát.

 

12/214. Proust – Maurois könyvének néhány új levél-adata szerint – ifjú korától rejtegette homoszekszuális hajlamait és élményeit: először szülei és családja elől, később barátai és társadalmi ismerősei elől. Gide, aki hivalkodóan volt homoszekszuális, nem értette ezt az önmegrovó szemérmet, s néha beszéltek erről Prousttal. Ez a titkosság, rejtőzés megmérgezte életét. Asztmájának, „légszomjá”-nak egyik oka lehetett ez a rettegő titoktartás.

Maurois könyvének utolsó oldalai meggyőzőek. A haldokló Proust már tudta, hogy ő Proust: kevéssel elébb a világ is, Proust is kételkedtek ebben. Halála olyan tökéletes volt, mintha ő írta volna. Belehalt a regénybe, a proustiasságába, utolsó időben az élete és műve már teljesen, szervesen eggyé olvadt.

 

 

Jeyzeteimből:

07. 07. 23. Amikor Proust megfog, jó Márait olvasni. Az apropó: a hálón megtaláltam mind a 15 kötet szövegét, eredetiben. Nem találtam magyar fordítást és Dezsőnek a madelein-jelenetet leírtam magyarul. Próbáltam beleolvasni a Sodomába. Hát az bizony keményebb dió.

A Tiszatáj 2001. 10. számában Ördög Ottó paródiákat közöl, köztük Proustot is:

…bizonytalanságom tükörképe, melyet az Időbe nézve látok időnként. Néztem a számlapot, hány órát voltam távol, mennyi maradt ki örökre életemből és hogy milyen hosszú ideig tartott az álom, amelyről csak akkor tudtam meg, hogy volt, amikor már sehol sem volt…

    

     Albertine nincs többé Atlantisz, 2005. Ford: Jancsó Júlia

/144/  Minden egyes régi nap letétbe helyeződik bennünk, mint egy hatalmas könyvtárban, ahol a legöregebb könyvekből is van egy-egy példány, amit nagy valószínűséggel soha senki nem fog kikérni…Énünk nem más, mint állapotaink sorának egymásra rétegződése. A hullámzás folyton a felszínre vet egyes régebbi részeket…

/159/ Ahogy van térgeometria, van időpszichológia is, melyben a „síklélektan” számításai már nem bizonyulnának pontosnak, hiszen nem számolnánk bennük az idővel, azaz az Idő egyik formájával; a felejtéssel…fokról fokra elpusztítja bennünk a tovább élő múltat…

/162/…egyik sem egyenes, mert a feledés csakúgy, mint a szerelem, nem szabályosan halad…

/200/…bár a feledést az idő hozza meg fokozatosan, a felejtés maga is mélyrehatóan átalakítja az idő fogalmát. Az időben éppúgy vannak optikai csalódások, mint a térben…az időbeli távolságok itt összeszűkültek, ott megnyúltak, s emiatt hol jóval távolabb éreztem magam a dolgoktól, hol jóval közelebb hozzájuk, mint valójában voltam…

 

08. 02. 19. Van akit nem fog meg Proust. Ilyen Lengyel József, aki 1955- 75 noteszeiben ezt írja /216. old./

<< A király meztelen. Azaz Proust.

Proust a sznobizmus enciklopédiája. És „finom” emberei is vulgárisak. A mélységei laposak, művészetszemlélete bután – finomkodó. Mikrovilága felfújt és unalmas, és Gyergyay a fordító méltó hozzá sznobizmusban.>>

Sajnálom Lengyelt. Nem elég, hogy megjárta a SZU lágereit, még Proustot sem érti.

 

 2016.05. pótlás:

Máraitól több P-idézet olvasható a Nalójából a Proust-fejezetemben.
Illyést korábban nem találtam, most pótolnám::

Illyés: Naplók, 1979-1980., Századvég, 1994..9. oldal
"Amikor az emberek fölfedezik a természetet, nemcsak a festészet van tele tájképekkel, hanem a regény is. Mi unjuk már Walter Scott vége-hosszatlan tájleírásait, de az embereknek a regényben is újdonság volt.
Átlapozzuk sok helyen Zolát is.
Egysíkúnak találjuk már őt is. Már.már laposnak.
Miért mélyedek bele viszont Proustba?
Mert ő nem egysíkú. Keresztmetszeteket ad.
Fölbontja az időt is."


 

INTERNETES KORSZAK

 

     Szemelvények

 

PROSTOUNAUTA    Dunajcsik kifejezése. A Proust-rajongókat nevezik így.

 

Hibát találok Gyergyai fordításában: Eltűnt I. Európa 1961. 43. old.

Coefficient social = társasági együttható –nak fordítja. Az első jelentést vette, a 2. tényező

 

Proust-paródia jelenik meg a Tiszatáj-ban  /Az alábbiakban idézem/

 

A Révai Lexikont fellapozom. 1922. 15. kötet O – R betűknél semmi Proustról.

20. utolsó 1927. a kiegészítésben 7 sor. 21. pótkötet 1935. ismét semmi

 

STIERLE, KARLHEINZ:
A világ fabulája.
Nagyvilág, XLVII. évfolyam, 4. szám, 2002. április.
[Tanulmány. Ovidius Átváltozások, Dante Isteni Színjáték és Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában - a világ fabulái.]  Szemle. Schein Gábor fordítása.

 

 

 

 

 

Les citations   La prisonnière  / A fogoly lány/  Egy francia honlapról

«Si tranquille qu'on se croie quand on aime, on a toujours l'amour dans son coeur en état d'équilibre instable.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

«La jalousie finit ainsi faute d'aliments et n'a tant duré qu'à cause d'en avoir réclamé sans cesse.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

«La possession de ce qu'on aime est une joie plus grande encore que l'amour.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière


«On a dit que la beauté est une promesse de bonheur. Inversement la possibilité du plaisir peut être un commencement de beauté.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

«L'accouplement des éléments contraires est la loi de la vie, le principe de la fécondation, et comme on verra, la cause de bien des malheurs.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

«Souvent les femmes ne nous plaisent qu'à cause du contrepoids d'hommes à qui nous avons à les disputer.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

«On déteste ce qui nous est semblable, et nos propres défauts vus du dehors nous exaspèrent.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

 
«Mort à jamais ? Qui peut le dire ?»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

«La constance d'une habitude est d'ordinaire en rapport avec son absurdité.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

«La jalousie n'est souvent qu'un inquiet besoin de tyrannie appliquée aux choses de l'amour.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

«Autrui nous est indifférent et l'indifférence n'incline pas à la méchanceté.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

«Le témoignage des sens est, lui aussi, une opération de l'esprit où la conviction crée l'évidence.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

«L'irresponsabilité aggrave les fautes.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

«On n’aime que ce qu’on ne possède pas tout entier.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

«La musique est peut-être l’exemple unique de ce qu’aurait pu être - s’il n’y avait pas eu l’invention du langage, la formation des mots, l’analyse des idées - la communication des âmes.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

«L'amour, c'est l'espace et le temps rendus sensibles au coeur. »
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

«L'univers est vrai pour nous tous et dissemblable pour chacun.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

«Les choses dont on parle le plus souvent en plaisantant sont généralement celles qui ennuient, mais dont on ne veut pas avoir l'air ennuyé.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

«On ne supporte pas toujours bien les larmes qu’on fait verser.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

«Nous trouvons de tout dans notre mémoire. Elle est une espèce de pharmacie, de laboratoire de chimie, où on met au hasard la main tantôt sur une drogue calmante, tantôt sur un poison dangereux.»
[ Marcel Proust ] - Extrait de La prisonnière

Présentation de l'éditeur:     /A kiadó ajánlása/

La Prisonnière de Marcel Proust questionne le lecteur sur ses passions en lui montrant la complexité souvent inextricable de l'amour, du pouvoir et de la jalousie à travers Albertine et le héros, le baron de Charlus, Jupien et Morel. Quelle serait la solution ? Le mensonge, le rêve ou la fiction ? Que faire de la perversion ? L'analyse de La Prisonnière par Philippe Willemart donne une perspective de réponse.

Fiches de lecture

 

 

La Prisonnière de Proust

De retour à Paris, le narrateur héberge Albertine chez lui. Sa présence est à peu près tenue secrète car le narrateur veut à tout prix empêcher qu’elle entre en contact avec des gomorrhéennes ou d’autres hommes. Il voit très peu de personnes et fait accompagner Albertine par Andrée, leur amie commune en qui il a toute confiance, ou par un chauffeur dévoué. Le soir, ils se retrouvent en des tête-à-tête de plus en plus tendus et fantasmatiques. Pendant cette période, il se rend à une soirée chez les Verdurin où il pense trouver Mlle Vinteuil. Celle-ci est absente mais on joue une symphonie composée par son père et publiée par elle. Cette symphonie réveille chez le narrateur une aspiration vers l’absolu qu’il avait depuis longtemps abandonnée. La soirée se termine par une scène de rupture entre M. de Charlus et Morel manigancée par Mme Verdurin. A son retour chez lui, le narrateur a une première dispute avec Albertine. Celle-ci est furieuse qu’il soit allé en cachette chez les Verdurin après lui avoir interdit de s’y rendre. Les choses se dégradent entre le narrateur, de plus en plus manipulateur, et Albertine, qui semble agacée. Un matin, Françoise annonce au narrateur qu’Albertine est partie.

             

2007. 08. 23.

 

A könyvtárból kivettem A fogoly lányt.** / Ford: Jancsó Júlia/ Közben a Központi Antikban az 1979-es kétkötetes Kazinczy-gyűjtemény első kötetét vettem meg. A másodikban vannak a levelek, azokkal elég sokat foglalkoztam. Az Abafi-féle Összes költemények is benn volt, de azt ott hagytam. A versek három változatban is megvannak, a könyvtárból kétszer is kivettem az új, Gergye-féle gyűjteményt. 

Most  úgy vagyok Prousttal, mint korábban Kazinczyval. Igyekszem a tartós, 30°C feletti meleggel nem törődni.

 

07. 08. 28. ** A 473 oldalból a 210-ig jutottam, de nem olvastam el minden sort. Közben nagyon tetszett Németh László 1932-es véleménye:

„…a gyöngysorban a legértéktelenebb a zsinór, de a gyöngyből sohasem lesz zsinór nélkül nyakék.” Ez volt az első benyomása, majd korrigál: ez téves. „…Proust az emlékezés lélektanára bonyolult elbeszélő módszert épített, melyhez az ember lassacskán alkalmazkodik…”

Én még a gyöngyszemeknél tartok, ezekből néhány:

 

27. old….a gallyacskák szaga a fagyos levegőben mintha a múlt egy darabja lett volna, egy régi télről levált láthatatlan jéghegy, mely beúszott a szobámba…

27. old…a házasság…azt a feladatot rója rám, hogy egy másik embernek szenteljem magam…ez a másik állandó jelenlétével az önmagamból való kilépésre kényszerít, s ezzel mindörökké megfoszt az egyedüllét örömeitől…

44. old..,.a zsidók sohasem ismernék el, hogy egy hitsorsosuk áruló, akkor sem, ha megbizonyosodtak róla…    /Dreyfus-ügy/

69. old…a gazdag nők tengernyi kalapjukkal és ruhájukkal olyanok, mint azok a látogatók, akiknek a múzeumi séta, melyet nem előzött meg semmilyen vágyakozás, csupán fejzúgást, fáradságot és unalmat jelent…

92. old….amint lustán kapaszkodtam egyik napról át a másikra, akár egy bárkára, mindig új meg új, varázslatos emlékek bukkantak fel előttem, melyeket nem én választottam, melyek az előző pillanatban még láthatatlanok voltak, s melyeket emlékezetem szép sorjában mutatott meg anélkül, hogy választottam volna közülük…

110. old…a hazugság nem nagydolog, mindnyájan benne élünk, és csak mosolygunk rajta, magunk is élünk vele abban a hitben, hogy nem ártunk senkinek…

144. old…gyakran járt a Ritz szállóba

175. old…Az emberiség igen öreg. Az öröklődés, a keresztezések leküzdhetetlen erőt adnak a rossz szokásoknak, a hibás beidegződéseknek…

210. old…Bergotte…ott állt Vermeer előtt /Delfti látképe/, mely az emlékeiben ragyogóbb volt…először vette észre a kék ruhába öltözött, apró emberalakokat…legurult a kanapéról a földre, a látogatók és a teremőrök azonnal gyűrűbe fogták. Halott volt…az a gondolat, hogy Bergotte nem halt meg örökre, nem minden valószerűség híján való…

221. old…A „könyv” szó a közönséges halandó számára nyomtatott írásművet jelent, a felséges asszonyok és az inasok szótárában elveszti ezt a jelentését. Az utóbbiaknak a háztartási könyvet jelenti, az előbbieknek azt a vendégkönyvet, ahova a látogatók feliratkoznak. /L hercegnő egyszer azt mondta, hogy nem hozott magával könyvet, s én már-már azon voltam, hogy kölcsönadom neki az Izlandi halászt…/

224. old…az egyszerűség kedvéért csak halálról beszélünk, de halál úgyszólván annyi van, ahány ember a földön…Ezek a halálok gyakran csak két-három év múlva szabadulnak meg feladatuktól. Gyorsan odaszaladnak, hogy rákot ültessenek egy Swann testébe, majd továbbállnak, hogy újabb munkát végezzenek el, és csak akkor térnek vissza, mikor a sebészek beavatkozása után ismét be kell ültetniük a rákot…a halálok sokfélesége, útjaik rejtélye…teszi megindítóvá a halálról szóló híreket…

08. 29. Megnéztem a francia kiadók hirdető szövegeit a regényről. Adnak rövid ismertetőt /a könyv témája a szerelem, a féltékenység…/, de inkább bő idézetekkel mutatják be. Ezek között megtaláltam a zenéről szólót /293.old./, amit én is észrevettem. Ezt a „kötetet” is megfilmesítették legutóbb meg az utolsót. Szolnokon elő is adták, Alföldy R. közreműködésével.

267. old. a politika mulandó, kormányváltáskor a viták tartalma is változik

293. old. a zene is lehetne a kommunikáció eszköze a beszéd helyett /arról nem ír, hogy a zenéhez hangszer kell/

431. old. Munkácsy képein azt szeretné láttatni, hogyan képzeljük magunk elé a halálra ítéltet abban a pillanatban…

 

 

Publikáció         

                     PARÓDIA

Ördög Ottó: Az eltűnt madeleine nyomában, Tiszatáj, 2001.10

...bizonytalanságom tükörképe, melyet az Időbe nézve látok időnként…Első teendőm az volt, hogy az órára néztem.. Néztem a számlapot, hány órát voltam távol, mennyi idő maradt ki örökre életemből és hogy milyen hosszú ideig tartott az álom, amelyről csak akkor tudtam meg, hogy volt, amikor már sehol sem volt...A következő elmúlt pillanatban megremegtem, mert úgy éreztem   valami rendkívüli történik velem, bennem, nekem. Hiányérzet áradt el rajtam, betöltve egész bensőmet, hogy valami már nincs, hogy ami volt, az sose volt, ráadásul el is veszett, hogy már csak…./Rövidítette: B.G./

 

 

Fülöp Erika    Hatvani István Szakkollégium
NÁRCIZMUS ÉS ESZTÉTIKUM MARCEL PROUST AZ ELTŰNT IDŐ NYOMÁBAN CÍMŰ REGÉNYÉBEN

Proust hétkötetes regényének különös aktualitását adja, hogy sok évtizedes szünet után végre az eddig lefordítatlanul maradt négy kötet is lassan hozzáférhetővé válik magyarul, hála az Atlantisz kiadó Veszedelmes viszonyok című sorozatának.

A 20. századi regényirodalom egyik meghatározó fontosságú műve Proust regényfolyama, melyben a ,,regényiség'' átértékelődésével találja szembe magát az olvasó. Az életet többé nem annyira az ,,objektív'' valóság eseményei határozzák meg, mint a nézés, látás és megértés. A szubjektum többre értékeli azt, amit az évszázadokon áthagyományozódott műalkotások mondanak neki, mint az őt körülvevő valós személyek szavait. Minden az esztétikum körül forog, idevezet az ,,Ismerd meg önmagadat!'' ősi parancsa is: a mű nem önmagában értékes, csak a személyiség rávetülő képe emelheti ki örök igazságát. A tükör problematikája sokat foglalkoztatta a múlt század irodalmárait, de a kérdés nem avul el, sőt, igazsága folytonos újraértékelésre késztet. Az alkotás tükör úgy az alkotó, mint a szemlélő számára, s a befogadó nem tagadhatja, hogy valójában önmaga áll minden keresés kezdet- és végpontján.

 

 

 

 


Karlheinz Stierle A világ fabulája

OVIDIUS, DANTE ÉS PROUST, AVAGY: AZ IDŐBELISÉG ÉS AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG

Tudományos bizonyosságaink ingatag alapjáról szóló rövid elmélkedésében Friedrich Nietzsche arról beszélt, “miként vált a valós világ fabulává”. A világ fabulája Nietzschénél kétértelmű kifejezés. Egyrészt az emberi öncsalásra vonatkozik, de Vico és Rousseau nyomán kész arra, hogy elismerje, a fikciónak is megvan a maga valósága: “Miért ne lenne a világ, amely bennünket illet, fikció?” De ha világunk fabulává vált, bemutathatjuk-e másképpen, mint fabulák és fikciók segítségével? Nietzsche gyökeres szkepszissel vezeti be a világ poétikus megközelítését, ami egyszersmind a filozofálás eseménye is. Hiszen pontosan annyi fabula van, ahány pillantás vethető a világra. Ennek ellenére megteremteni a világnak egy olyan fabuláját, amely minden jelenségében teljesnek bizonyul, ez hallatlan vállalkozás, és a költészet számára a legnagyobb kihívás.

Európa irodalmi hagyományában három rendkívüli mű olyan konfigurációjával találkozunk, amelyeket a szó legszigorúbb értelmében a világ fabuláinak nevezhetnénk: Ovidius Átváltozások, Dante Isteni Színjáték és Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című művéről van szó. E különböző irodalmi korszakokban keletkezett három mű között több a kapcsolat, mint bármelyikük és a saját koruk egyéb alkotásai között. Mindhárom mintegy mértéke annak, hogy mit érhet el a költészet, ha a világot fabulává kívánja változtatni.

Az időtlen megjelenése

Mindez először is azt jelenti, hogy e művek az elbeszélést lehetőségeinek határaiig kiszélesítették. Az elbeszélés, legyen az mítosz, történet vagy regény, a világnak mindig csak egy szeletét ragadja meg. A világ fabulájának viszont radikálisan fel kell tennie a világ időbeliségének és örökkévalóságának kérdését. E szempontból vizsgálva az elbeszélésnek minden formája elégtelen. A világ fabulája az elbeszélhetőség válságát idézi fel, hiszen egyaránt fel kell esküdnie az időre és az örökkévalóságra. Ovidius Átváltozásokja mutatja az idő dramatizálását, kicsúcsosodását és a történeteknek az időtlenbe való átváltozását. Az időnek az időtlenbe való átváltozására a legszebb példa Apollón és Daphné szerelme és a nimfa babérrá való átváltozása. Látjuk a vágytól lángra lobbanó istent és a menekülő nimfát, aki abban a pillanatban, amikor Apollón azt hiszi, hogy az övé lesz, a babér időtlen alakját ölti magára:

Így csak alig szólt esdve, merev lett máris a teste,

zsenge leánykebelét friss kéreg övezte.

Fürtjei lombokká, fordult két karja faággá;

a lába, imént oly gyors, végződik lomha gyökérben;

arcát lomb fedi már, egyedül szép fénye a régi.

(Devecseri Gábor fordítása)

A mozgásnak és a mozdulatlanságnak ez az egyidejűsége az átváltozás pillanata. Dante Isteni Színjátéka a világnak olyan fabulája, amely újra és újra nyomatékosítja kapcsolatát Ovidius Átváltozások-jával. De az idő és az időnkívüliség viszonya itt sokkal összetettebb. A pokol elátkozott lelkeinek legnagyobb büntetése, hogy örökké ismétlődve át kell élniük időbeli életüket, főként azt a pillanatot, amely a túlvilág reményét elrabolta tőlük. Megváltatlan rögzítettségük rossz örökkévalósága olyan változó színjáték, amely Dantét, a világ vándorát, mélyen megindítja. Minden elátkozott időbeliségének rejtvénye, mielőtt ez az időbeliség elbeszéléssé nem sűrűsödik. Dante továbblép az örökkévalósággá merevedett időbeliség világából, és a legmagasabb boldogságnak abba az állapotába emelkedik, amelyben a Paradicsom lapjain megpillantja Isten arcát, az örökkévalóságnak eme tökéletes megjelenését. Dante azonban a legnagyobb intenzitásnak ebben a pillanatában elveszíti tudatát, és visszatér az időbeliség világába, amelyben hallatlan tapasztalatainak csak határozatlan emlékeit őrizheti meg. Ha a pokolban az időbeliség világa sub specie aeternitatis jelent meg, akkor most az örökkévalóság sub specie temporis. Dante az elveszett örökkévalóság keresése közben olyan költővé válik, aki az elképzelt dolgokban a kihunyt emlékeket keresi.

Ahogyan az Isteni Színjáték Ovidius Átváltozásokjára felel, úgy felel Proust Az eltűnt idő nyomában című regényfolyama Dante költeményére. Az örökkévalóság jegyében telő idő és az idő jegyében álló örökkévalóság, a dantei tapasztalatnak ez a kiazmusa Proustnál az emlékezetben visszanyert idő örökkévalóság-tapasztalatává alakul. A lineáris idő az emlékezet számára egyidejűséggé alakul, amely a tudat valóságaként immár nem felel meg a külső valóságnak.


A mű akarása

A világ fabulája a világ számára mindenekelőtt mű, legyen az, mint Ovidiusnál és Danténál, egy teremtő isten mesterműve, vagy, mint Proustnál, az emlékezet alkotása. Ám a költői mű, amelyben a világ fabulája kifejeződik, nem egyszerűen a világot igyekszik műként bemutatni, sokkal inkább saját képét akarja konstruktív módon létrehozni. Ovidiusnál csakúgy, mint Danténál és Proustnál a mű akarását érzékeljük, ami a műtől a legmagasabbat követeli. A mű Ovidius Átváltozásokjában ébred először önmaga tudatára. Az első könyvben a költő részesévé tesz bennünket annak a pillanatnak, amikor egy isten formát ad a világnak a káoszból, még mielőtt Prométheusz az istenek képére megformálta volna agyagból az embert.

Ezután következik az átváltozások, a formáról formára való átmenet hosszú története Ovidius saját jelenéig. Az átváltozás mindig egyetlen embert ragad meg nevének egyszeriségében, és az élőlények, a madarak, a virágok, a fák és az állatok nembeli példájává változtatja. A világ fabulája a szavak korában a nevek korára emlékeztet. Ehhez költészetre van szüksége. És végül egy újabb átváltozásra. Hogy a világ fabulájából költői mű legyen, és a tartam örökkévalósága a mű örökkévalóságává váljék, amely megszünteti magában az átváltozások időbeliségét. A költészet a legmagasabb fikcióvá válik, amely a teremtő isten eredeti fikciójára felel. Ovidius “örök dalát” (perpetum carmen) amaz istennek a hatalmas gesztusával kezdi, aki a káoszt világgá rendezi, és annak a szerzőnek a győzelmes gesztusával fejezi be, aki megteremtett egy olyan költői művet, amelynek tartóssága még Jupiter számára is kihívást fog jelenteni:

Véget egy isten adott, meg a jobb természet, e harcnak:

elszakított égtől földet, vizeket meg a földet,

hígabb égi leget sűrű légtől elkülönített.

Ezt alkotta, s a vak halmazból ő kiemelte,

s rakta helyükre, szilárd békével fűzte is össze.

                                                                        (Devecseri Gábor fordítása)

A mű eszménye Danténál is emfatikus jelentőségre tesz szert. A túlvilág három tere, a pokol, a purgatórium és a paradicsom megfelel a Színjáték három részének; és e hármasság a legegyszerűbb poétikai mozgásokat is meghatározza a terzina formájában. A mű itt is fikciónak bizonyul, kettős értelemben: miközben elbeszéli a világ fabuláját, maga olyan konstrukció, amely a konstrukcióra irányuló racionális akaratból származik. Ovidius perpetum carmene szent költeménnyé (sacro poema) válik. Dante, a költő, elveszítette az örökkévalóság hallatlan tapasztalatának emlékét, poétikai kapcsolatok segítségével kell megpróbálnia megtalálni.

Így bizonyos értelemben Dante egész Színjátéka nem más, mint hivatásának története. A Színjáték utolsó pillanata e hivatás működésének kezdete. Proust, vagy inkább Marcel, aki az elveszett idő nyomába indul, de az író hivatásának keresésére is, átveszi Dantétól az örökkévalóság keresésének modelljét. Ahogyan Danténál, Proust művében is egybeesik a mű és az előtörténet, a keresés és a keresés tárgya. Hosszú kerülők után az elveszett idő keresése elérkezik ahhoz a döntő pillanathoz, amikor az újra meglelt idő a megalkotandó mű tulajdonképpeni feladatának bizonyul, és e mű éppen az, amelyen az imént keltünk át. A mű az a hely, ahol egy pillanat intuíciója örök formát nyerhet, ahol az időnkívüliség az önmagára reflektáló emlékezet tapasztalataként a mű immanens örökkévalóságába fordul át.

Ha a mű az a hely, ahol a világ fabulája megjelenik, akkor egyszersmind az a hely is, ahol a művészet láthatóvá teszi önmagát. Ez ennek a bámulatos konvergenciának a harmadik aspektusa.

Az Ovidius-kutatás, úgy tűnik, az Átváltozások nagy témáinak egyikét kevés figyelemben részesítette: e téma a művészetek születése. A nevek korában születnek meg azok a művészetek, amelyek egyedül képesek még jelenvalóvá tenni a szavak korában a nevek korát, amelyből származnak. Ovidius ellentétes utat jár be: a szavak korából visszalép a nevekébe, hogy meglelje azt a pillanatot, amikor a művészetek megszülettek. Prométheusz, aki az embert megformálta, a szó elemi értelmében az első művész. Prométheusz megkettőzi magát Pügmaliónban; Nárcisz és Ékho szerencsétlen párosa pedig két olyan művészet tapasztalatával szolgál, amelyek a médium redukciójában jönnek létre. Amikor Nárcisz megpillantja arcát a forrás tiszta vizében, egy önmagától eloldott képet lát, amely a tovarohanó víz felszínén lebeg. Ez a festészet ősjelenete. Ékho viszont tiszta hangzás, muzikalitás, amely eloldódott testiségétől. Apollón abban a pillanatban válik költővé, amikor Daphné eltűnik előle és babérrá változik. Syrinxből, a nimfából, aki elmenekül Pán elől, nád lesz, a nád pedig sípként szólal meg. Pán feltalálja a zenét, hogy a síppá változott nád segítségével jelenvalóvá tegye a náddá változott Syrinxet. A művészet jelenvalóvá teszi, ami tiszta távollét lett.

Dante abban is Ovidiustól merítette az ihletet, hogy fabulájának olyan formát adott, amely művészi ábrázolás minden lehetőségére reflektál. Míg azonban az Átváltozásokban a művészetek születéséről szóló történetek a mű egészében szétoszlanak, Danténál a művészet különféle megnyilvánulásaival való találkozás a purgatóriumra korlátozódik, amely egyaránt ellentétes a pokol változtathatatlanságával és a paradicsom örökkévalóságával. Dante itt találkozik a zene emlékeket idéző varázsával, itt tapasztalja meg a látható beszéd erejét a keresztény alázat jeleneteit ábrázoló reliefen, amelyet maga Isten faragott, és amelyeken a gőgösök lehorgasztott fejjel vonulnak el. Találkozik költőkkel is, és a velük való beszélgetésben szó esik arról is, mi kölcsönöz erőt saját költeményének. Vajon mi az oka annak, hogy Dante a szépművészeteket, egységüket és különbségeiket, ilyen nyomatékosan éppen a megtisztulás szigetén gyűjti össze? A megtisztulás szigete az átmenet helye két olyan világ, a pokol és a paradicsom között, ahol semmi sem változik. És vajon nem átmenet-e maga a művészet is? És így vajon nem a purgatórium nagy metaforája-e, ahogyan a purgatórium pedig a művészet metaforája?

Ahogyan az Átváltozásokban és az Isten Színjátékban, Proust regényében is hangsúlyosan jelen vannak a művészetek: a zene, a festészet, a szobrászat, a költészet, az építészet, a színház és a kertépítés. A művészetek és azok viszonya az emlékezethez a regény középpontjában állnak. Marcelnek, költői hivatását keresve, először a művészet lényegét kell megértenie, mielőtt meglelheti saját művészetét. Egyetlen más modern regény sem utal ennyi irodalmi, festészeti, zenei, építészeti, színpadi, textilművészeti, sőt tájművészeti alkotásra, mint Az eltűnt idő nyomában. A regény bizonyos értelemben egy elképzelt múzeum. A világ fabulává lett, amennyiben időn kívülivé változott, de ez a fabula átváltozása során művé kíván válni. Mit jelentenek tehát a művészetek és a művek az emlékezet számára, amely, hogy megvalósuljon, maga is művé változik?

Az emlékezet

A regény befejező részében, A megtalált időben, Marcel hosszú távollét után visszatér Párizsba. Guermantes-ék palotájának udvarán, ahová meghívták, nekiütközik egy járdakőnek, és hirtelen a boldogság erős érzése keríti hatalmába, aminek eredete rejtve marad előtte, olyan érzés, amely valaha már átjárta abban a pillanatban, amikor a hársvirágteába mártott Madeleine-keksz megnyitotta előtte Combray-ban töltött gyermekkorának elveszett világát. Most, tudatának nagy megerőltetése nyomán, előcsalja emlékezetéből egy velencei utazás aprócska részletét: a Szent Márk-katedrális keresztelőkápolnája előtt a járdán volt egy kis gödröcske. A boldogság oka, hogy e két pillanat, amelyek önmagukban teljesen kontingensek, hirtelen egyidejűvé válik, ami e két pillanatot kiemeli az idő kontingenciájából. A velencei kő így válik “az emlékezet roppant épületének” zárókövévé.

Proustnál mély rokonság áll fenn az emlékezet és a mű időn-kívülisége között. De ez nem minden. Úgy tűnik, hogy Proustnál azért játszanak különleges szerepet a műalkotások, mert ezek képesek a megélt pillanatokat az emlékezetként való újjászületésre előkészíteni. Ha egy kapcsolat megteremtődött, amely valami elveszett, múltbeli dolgot újra mozgásba hoz, akkor a műalkotás tapasztalata által elképzelt pillanatok lesznek azok, amelyek az újra megtalált emlékek vagy “a létnek az időtől eltávolított töredékei” köré gyűlnek. A mű időnkívülisége idézi fel a megélt pillanatot, és emeli ki a múló jelenségek sorából. A mű teszi őket átláthatóvá a pillanat számára: de éppen a pillanat, a mű és a mű időnkívüliségének összekapcsolása menti meg a pillanatot az emlékezetben való újjászületés számára. Mindez pedig újra csak azt követeli, hogy a pillanat művé alakuljon.

Az emlékezet minden világában, amelyeket Proust hatalmas művében egymás után megteremt, a műalkotások a legkülönbözőbb módokon töltenek be jelentős szerepet. Az emlékezet első, zárt világában, amelyből minden további kibomlik, Marcel gyermekkorának Combray-ában, a jó-éjt-puszi pillanatát a művészet két megjelenése veszi körül, amelyek e kis eseménynek mély jelentést kölcsönöznek. Az a pillanat, amely a lefekvést megelőzi, minden este a laterna magicáé, Golo és brabanti Genevieve történetét vetítik. A laterna magica egyszerű modellje a harmadik dimenziónak, amely művészet és a megélt pillanat egymásra rétegződéséből megszületik. Annak az estnek az emléke, amikor Marcel anyja első alkalommal nem a megszokott jó-éjt-puszival köszönt el, eltéphetetlenül összekapcsolódik azzal az emlékkel, amikor az anya, hogy megnyugtassa zavarodott fiát, egész éjszaka George Sand François le Champi című regényéből olvas fel neki, és Marcel így tapasztalja meg először azt a mély boldogságot, amelyet egy pillanat és egy olvasmány elképzelt valóságának kapcsolata ébreszt. De Marcelnek a világgal való első ismerkedéseit is a nagymamától kapott képeslapok közvetítik, amelyeken festett városok és tájak reprodukciói láthatók, többek között Tiziano egyik velencei képének reprodukciója is, amely elsőként ébreszt vágyat a gyerekben egy város iránt, ahová Marcel csak jóval később jut majd el.

Az emlékezet új dimenziója és a műalkotások világához fűződő mély kapcsolata nyílik meg abban a pillanatban, amikor a tea és a Madeleine-keksz profán csodája által egy új Combray születik meg, amely most már az időben lépett elő. Ahogyan a laterna magica katalizátorként hatott a gyermeki félelmek emlékezetére, úgy válik most a kisváros fölé magasodó templom az emlékezet időn-kívüliségének és művé való átváltozásának metaforájává. A templom mint az idő formája az idő transzcendenciáját jelöli az időn belül. Combray-t Marcel olvasmányai világítják meg, kivált Bergotte, a költő és regényíró művei, amelyeket először olvas. Combray világában Marcel, hála azoknak a képeslapoknak, amelyeket Swann rendszeres látogatásaira magával hoz, megismerkedik Giottónak az erényeket és a bűnöket ábrázoló allegóriáival, amelyek az Aréna-kápolnában láthatók Tiziano velencei képével együtt; ezek az allegóriák Marcel Velence utáni vágyának forrásaivá lesznek, amelynek témája az egész regényen végighúzódik. A Giotto által megfestett erények és bűnök az első profán leckéjét adják annak, hogy mindkét dologban mindig jelen van az ellentéte is. A műalkotás és a világ áthatja egymást, amikor Swann Giotto szeretetéről beszél, és közben a nagyanyja egyik konyhalányára gondol.

Combray világa alkotja az emlékezet épületének alapját, és központi szerepet kölcsönöz az irodalomnak, a festészetnek és a szobrászatnak az elveszett idő életre keltésében. Swann világának bemutatásával és Odette de Crécy iránti szerelmével, akit később feleségül vesz, a zene győzelmesen bevonul az emlékezés világába. A Vinteuil szonátái oly maradandóan összekapcsolódnak Odette jelenlétével, hogy még akkor is képesek újra meg újra felidézni, amikor Swann szerelme már régen kihunyt. Ahogyan Danténál Casellas dala, Swann esetében Vinteuil szonátái ébresztik fel a legmélyebb emlékeket.

Velence - a zárókő

Combray és Swann világát a nevek világának feloldódása követi, és ami a helyén megszületik, az már az aurájukat vesztett szavak világa, amelynek középpontjában Marcel és Odette de Crécy kétszeri találkozása áll, abban a Bois de Boulogne-ban, amely ezáltal mitikus tájjá mélyül, hogy Akácsorában már-már megelevenedni látszik az Aeneis mirtuszerdeje. Emez átváltozás során valószínűtlen fény vetül azokra a szépségekre, amelyek szinte már önmaguk árnyékai, még mielőtt egy új jelen az árnyékok árnyává változtatja őket. Az emlékezetnek újabb és újabb világai követik egymást, és az elveszett idő mindig műalkotások időnkívüliségébe húzódik vissza, hogy bennük nézzen szembe saját feltámadásával. Balbec világa, ahol Marcel Albertine-nel találkozik, újra a festészet és különösen Carpaccio, velencei festő jegyében áll, de ugyanígy jelen van benne a textilművész Fortuny is, aki Carpaccio festett brokátkárpitjait ismét életre kelti. Az Albertine-nel töltött közös élet, a fájdalmas, kétségbeesett féltékenység, amellyel Marcel megpróbál behatolni Albertine rejtett leszbikus hajlamainak titkába, nyitottá teszi őt a művészet legmélyebb megtapasztalására, ami Vinteuil posztumusz szeptettjében nyilvánul meg, ahogyan nem sokkal korábban Bergotte, a költő, megpillantva Vermeer van Delft egyik képét, megérzi az abszolút művészet jelenlétét és ezzel együtt saját kudarcát, hogy aztán a kiállításon holtan essék össze.

Miután Albertine elmenekül, és leesvén a lóról meghal, Marcel végre megvalósíthatja régóta tartogatott álmát, elutazhat Velencébe. Velence az emlékezet utolsó világa, pontosabban az emlékezet épületének záróköve. E valószínűtlen szépségű város az emlékezet helyévé válik, minden szintjével és rétegével együtt. Velence, amely maga is műalkotás, olyan érzést kelt, mintha ki lenne emelve az időből, és mégis magába zárná azt. A mű és az emlékezet időnkívülisége megfelelése Velencében jut el csúcspontjára. Velence emlékeztet Combray-re és Balbecre, és Marcel számára e két hely elképzelt szintézisét alkotja. Velence azonban egyszersmind elképzelt színház is vagy laterna magica, amely felébreszti a múlt árnyait. Megnézve Carpaccio A gradói vén, amint egy megszállottat gyógyít című festményét, Marcel ráismer arra a kabátra, amelyet Albertine viselt, mielőtt elhagyta. Padovában, az Aréna-kápolnában végre megláthatja Giottónak az erényeket és a bűnöket ábrázoló képeit, amelyeket már oly régen ismert. Miközben belép a kápolnába és a festett ég mély kékjét megpillantja, Albertine-re emlékezik anélkül, hogy tudná. A művészet, az építészet és a kövek mindenütt az emlékezetről beszélnek. Marcel minderre végletes választ ad: meg akarja változtatni jelenét, hogy a mű időnkívüliségének jövőbeli emlékezete legyen. Anyjának, aki elkíséri és aki bánatában Carpaccio Szent Orsolyájára hasonlít, Marcel a Szent Márk-székesegyházban “egy neki tartogatott, mozdíthatatlan helyet” talál, mely olyan, “mint egy mozaik”, hogy megmentse képét a feledéstől.

Amikor anyja elhatározza, hogy elutazik, Marcel még Velencében szeretne maradni. De a szomorúság pillanatában Velence másképpen mutatja meg magát neki, a nevek korának városa egy tetszőleges hely banalitását ölti magára, ahol a nevek helyett már csak szavak vannak. “Egész személyisége, neve csalóka képzelődésnek tűnt nekem, amit nem volt bátorságom a kövekre bízni.” Ekkor megüti fülét az “O sole mio” banális, csábító melódiája, amely a két Velence közti küszöböt jelöli. Marcel Velencéjének romjaival szembesülve elmenekül, és még utoléri az anyját. Vele tér vissza a Padovát és Veronát érintő vonattal Párizsba.

Guermantes-ék udvarában egy kő sokkal később váltja ki azt a megrázkódtatást, amire szükség volt ahhoz, hogy a feledésből kiemelkedjék Velence köve, amely az emlékezet épületének záróköve lesz, amely anélkül, hogy tudta volna, benne már felépült, és amelynek egy másik művet kell napvilágra hoznia, azét az íróét, aki végre megtalálta hivatását. De a megvilágosodást követő pillanat mély sokként éri: belép a szalonba, ahol régi barátai és barátnői gyűltek össze, és megérzi “a fejek labdáinak” ijesztő ürességét, az idő által elnyelt idő, az Ovidius és Dante nyomában járó ironikus és szörnyű átváltozások karneválját. Az idő győzelme azonban nem az utolsó szó. A világ fabulája, amely egyesíti magában az emlékezet időnkívüliségét és annak képét, a mű időnkívüliségét, győzedelmeskedik mindezen. Marcel, az idővel való versenyfutásban, munkához lát. Írni kezd: sokáig a hajnali órákban feküdtem ágyba - “longtemps je me suis couché de bonne heure”.

                                                                                                                                  SCHEIN GÁBOR fordítása

 

 

 

 

Albert Béguin     A modern francia irodalom

Korunk, 2001 

 

….Megtalált idő utolsó lapjain kifejti ugyanis, miképpen vállalkozott nagy műve megírására, miután tudatára ébredt ennek a végső következtetésének, amely regényének lényegét-, valós értékét alkotja) megmagyarázza ennek az oly terjedelmes műnek sokszerűségét és megmagyarázza, hogy mindaz, ami eleinte töredéknek látszott, menynyire az egységes szerkezet része, amely nem külsőleges, hanem bensőségesen összefüggő és az olvasót az író minden útján végig kíséri. Így például a társadalmi miliők leírásai, az utolsó harminc év fejlődésében, magukban is mélyen igaz képet nyújtanak, de az író emlékezésének elrendező hatalma alatt állnak, így hozzákapcsolódnak a mű egységes menetéhez és hozzájárulnak a prousti idő-fogalom meg­határozásához. A regény – mondta Stendhal – tükör, amelyet végig vezetünk egy út egész hosszán – az évek és napok során – így kellene ezt mondanunk, ha Proust regényét jellemezzük.

 

Lehetetlen néhány sor kapcsán érzékeltetni az ilyen gazdag költői mű minden értékét, behatolni a személyek, a szerelemről vallott elvek, a féltékenység, a világi élet művészetének, a bűnnek részletes ismertetésére, amint őket ebben a regényben feltalálhatjuk. De egyáltalában nem merész jóslat az, hogy Proust a mi időnkre épen olyan jellemző marad, mint Balzac és Stendhal saját korukra, a XIX. századra.

 

 

 

 

 

Dr. Kenyeres Zoltán egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

 

KENYERES Zoltán, A Proust-recepció körül, in Uő, Korok, pályák, művek, Bp., 2004, 293-310.

 

                                                           *  *  *

1.     Kenyeres Zoltán: Proust, Nyugat, szellemtörténet

Kenyeres Zoltán. PROUST, NYUGAT, SZELLEMTÖRTÉNET. I. (A montázs és kollázs) Michel Butor írja egy helyen, hogy „az egyén műve egyfajta csomó, ...

 

Kenyeres Zoltán: Proust, Nyugat…. Értelmezések az ezredvég felé. A Proust-kutatásokban a második világháború után kezdődött új korszak. Az amerikai Philip Kolb 1949-ben állította össze Proust levelezésének katalógusát (az anyag maga 1970 és 1993 között huszonegy kötetben látott napvilágot), 1952-ben jelent meg a korai félbehagyott regény, a Jean Santeuil. Bár a strukturalizmus csak néhány évvel később, a 60-as években lett a nyugati irodalomkutatás számottevő irányzata, Hans Robert Jaussnak 1955-ben megjelent Zeit und Erinnerung in Marcel Proust című könyve már e felé mutatott. Az időnek és az emlékezetnek, ennek a szubjektum látószöge felől egymástól két elválaszthatatlan fogalomnak az elemzése révén Jauss arra tette kísérletet, hogy megvilágítsa a hatezer oldalas regényfolyam szerkezeti felépítését. Pontosabban szólva arra törekedett, hogy megkeresse azokat a strukturáló elveket, amelyek működtetik és egységbe foglalják ezt a hatalmas szöveg együttest. A feladat annál lényegesebb volt, mivel az olvasói tapasztalat gyakran elveszett a részletekben, feloldódott az asszociatív elágazások roppant gazdagságában és nem érzékelte a megszerkesztettség hatását, nem érzékelte a szöveg-előrehaladás teleologikus rendjének szépségét és nagyszerűségét. (Ami talán, hozzá tehetjük: nem is mindig baj. Az utóbbi években számos bírálat érte nálunk hasonló szemszögből Ottlik Géza posztumusz regényét, a Budát: nem elég megszerkesztett, nem elég feszes. Ezekre írta válaszul Tandori Dezső, hogy éppen ez a jó: lehet benne kotorászni. Az eltűnt időt is szabadon lehet olvasni, felütni bármelyik kötetét, Tandori szavával, kotorászni benne.

Jauss mindenesetre beleállította Az eltűnt időt abba a gondolatfolyamatba, amelybe nemcsak a másik két nagy idő-regény, a Varázshegy és az Ulysses tartozott, hanem amely a modern nyugati bölcselet egyik fontos áramát is jelentette a 20-as években, az 50-es évek perspektívájából tekintve legfontosabb áramát. Véletlen egybeesés volt, de jelképszerűen is felfogható, hogy a zárókötet, a Le temps retrouvé ugyanabban az évben, 1927-ben jelent meg, mint a Sein und Zeit. Az idő és emlékezés fogalmának és regénybeli megjelenésének elemzése, mégpedig a korábbi, főként Bergsonnal való összehasonlítások szakaszán messze túlmenő elemzése  adott alkalmat és lehetőséget Jaussnak arra, hogy megpróbáljon kulcsot találni a regényfolyam szerkezetéhez. Feltevése szerint Az eltűnt idő egy térszerkezeti antinómiának az időszerkezeti feloldódásán alapul: a két oldal, a du côté de Guermantes és a du côté de Méséglise közötti antinómia érvénytelenné válására épül.26 Az elemzés érvei között szerepel, amit a korábbi kritikusok és elemzők is észrevettek, hogy a regény végén elkezdődik annak a regénynek írása, amelyet addig több ezer oldalon át olvastunk. A kulminációs pont a befejező jelenet híres kijelentése: holnap írni fogok, demain jécrirais. Ezért  írja Jauss :Az eltűnt idő nem csupán egy esszenciáját kereső egzisztencia, sem pedig kizárólag az emlékezés regénye. Marcel útjának van még egy másik, rejtett értelme is. Ez a rejtett értelem a vocation invisible, a láthatatlan elhivatás, az írás, az írói lét elhivatása.

A korábbi értelmezésekben az olyan szavak, mint láthatatlan, rejtett, titkos, titokzatos és ezek lehetséges szinonimái (már a Vermeer-elemzéseknél is) a gondolatmenetek olyan alig kifejtett, de mégis érzékelhető irányulását fejezte ki, amely áthajolhat transzcendens és metafizikai instanciákba. Jaussnál szó sincs ilyesmiről. Az ő tanulmánya az első nagyobb szabású írás, amely határozottan lezárja Prousttal kapcsolatban az átjárást mindenféle platonista értelemadás felé. Az ő diszkurzusában nincs két világ, az idő fölött semmi sem létezik. Az idő legyőzésével Marcel nem lép ki az időből, nem kerül fölébe, nem kerül valamely más birodalom dimenziójába. Jauss kijelenti: az, ami az Én számára egy olyan pillanatban nyilatkozik meg, amely kiszabadítja őt az idő rendjéből, paradox módon nem időtlen lét, hanem magának az időnek a szubsztanciája, amit az Én eddig nem volt képes érzékelni.28 Jauss az idő lényegiségeként értelmezi az azúr látomást, a vision dazur-t is, amit a korábbi értelmezések az időtlenség jelképének tartottak.

A következő években és évtizedekben a további értelmezések is többnyire ezen a nyomvonalon haladtak előre. George Poulet a Lespace proustien-ben (1963) nem annyira a térszerkezetet, mint inkább a regény időszerkezetét  boncolja nagy pontossággal, és szétszálazza az egymás mellett futó idősíkok hálóját, miközben felhívja a figyelmet arra a gazdag igeidő használatra, amellyel Proust él  és amelyet, tegyük hozzá, a magyar fordítások a magyar nyelv igeidő rendszerének eltérő jellege miatt nem képesek visszaadni. Gilles Deleuze továbbfejleszti Jaussnak azt a meggyőző gondolatát, hogy odafelé olvasva Az eltűnt idő véletlenszerű emlékezések szövedéke, visszafelé olvasva azonban fejlődési regény. A Proust et les signes (1964) című tanulmányában szembefordul azokkal a korábbi értelmezésekkel, amelyek az emlékezés lélektanát tekintették a regény alapjának, és azt írja, hogy Proust műve nem az emlékezés bemutatásán, hanem a jelek titokzatos megtanulásán alapul. Aki elfogadja Deleuze nézetét, egyfajta Bildungsromanként is olvashatja Az eltűnt időt. Ebben az értelmezésben az idő-kérdés és az idő legyőzésének kérdése már meglehetősen háttérbe szorul, s a diszkurzus még egy lépéssel távolabb kerül mindenfajta metafizikai vagy platonista magyarázat érintésétől. Anne Henry visszatér ugyan ezekhez a beállítódási kérdésekhez, de határozottan a metafizikai tradíció felbomlási folyamatában helyezi el Proustot. Áttekintve a Schelling-féle romantikus filozófiától a XX. század elejéig tartó filozófiai áramokat  amelyekben gondolatvilága alapján Proust helyét keresi  arra a megállapításra jut, hogy a regény nem az idő, hanem a romantikus azonosság-eszme kereséséről szól, egyszersmind a metafizikus hagyomány felbomlásának lenyomata.

 

 

 

 

Dunajcsik

 

Marcel Proust regényét Maurice Blanchot irányából közelítem meg. ... A dolgozat kifejtésében az Eltűnt idő nyomában indítását, valamint a VII. kötet végéről ...
web.uni-corvinus.hu/otdk 2005/bkae_tsz.php?id=702 - 73k -

Dunajcsik III.évf. ELTE-hallgató e.a. Proustról

 

 

 

Dunajcsik Mátyás (Budapest, 1983. december 9.) költő, író, műfordító, kritikus. A 2000-es évek elején kezdett rendszeresen irodalmi folyóiratokban publikálni, azóta versei, prózai munkái, műfordításai és kritikái többek között a Holmi, az Élet és Irodalom, a Jelenkor, a Kalligram, a Nagyvilág, az Árgus, a Puskin utca, a Parnasszus, a Kortárs, a Magyar Narancs folyóiratokban, illetve a litera.hu és a prae.hu internetes portálokon jelentek meg. Tagja a fiatal lírikusokat tömörítő Telep Csoportnak, valamint alapító tagja a Horizont Kutató Intézetnek. Esszéinek gyakori témája Marcel Proust                                                                                                                                           2009. Wikipedia

 

 

e-mail-váltás Dunajcsikkal

                                                                          Másnap válaszol, mini-esszét ír

 

 

 

 

On 2007.08.09., at 11:34, Berszán Gábor wrote:

Kedves Tamás /vagy Mátyás?/! Körön kívüli Proust-érdeklődő vagyok. 
Ha nem számit zaklatásnak: a hiányzó P-regényszöveg kinek a 
forditásában és mikor jelenik meg? Elképzelhetö-e, hogy valaki az 
egészet, megérhetö idön belül leforditja? Ha nem, mely 
forditásokbol rakható össze a teljes P ? Hálás köszönettel: B.G.

 

 

 

 

Feladó 

A üzenet fejlécének részletezéseDunajcsik Mátyás <tomdaedalus@gmail.com> 

Elküldve 

Péntek, Augusztus 10, 2007 4:31 de

Címzett 

Berszán Gábor <gabor.berszan@uni-corvinus.hu> 

Tárgy 

Re: Proust: A la recherche...

 

 

 

Kedves Gábor,

A magyar Proust-fordítás jelenlegi állása kissé szövevényes, de 
megpróbálom átláthatóan összefoglalni, pontokban, mert így talán 
egyszerűbb.

1. A helyzet szövevényessége onnan indul, hogy nincs egységesnek 
tekinthető francia Proust-korpusz sem, mivel az író meghalt az előtt, 
hogy művét befejezhette volna. (További csavar, hogy mivel Proust 
egyszerre az eleje és a vége felől kezdte el írni a regényt, s élete 
utolsó évében a középső részeken dolgozott, ezért nem is a regény 
vége, hanem bizonyos közbülső részek problematikusabbak.) Amióta a 
hagyaték és a szövegek, a szerzői jog lejártával, közkinccsé lettek, 
több szövegkiadás-verzió is létezik több kiadónál.

2. Ezek közül a (jelenleg) legnagyobb elismertségnek örvendő 
változatot Jean-Yves Tadié Proust-kutató felügyelete alatt állították 
össze a Gallimard kiadó Pléiade-sorozata számára 1987 és 1989 között, 
mely a legteljesebben megjegyzetelt kritikai kiadás, és függelékként 
a legtöbb szövegváltozatot, előzetes vázlatot, stb. is közli.

3. Ami mindenesetre bizonyos, hogy Proust hét, címmel ellátott, 
nagyobb egységre osztotta fel a regényt, mely felosztás a legtöbb 
esetben nem egyezik meg a szöveg kötetekre való felosztásával (ez így 
volt akkor is, amikor Proust még élt, és az első kötetek megjelenését 
felügyelhette). Hogy csak két végletet említsek: létezik tizenöt 
kötetre felosztott kiadás is, 1999-ben a Gallimard (a Quarto sorozat 
keretében) kiadó viszont egyetlen kötetben is piacra dobta a művet 
(ez a Tadié-féle változat alapszövege, jegyzetek nélkül). Ezek 
ellenére a hét, címmel ellátott egység tekinthető a Recherche 
legfelsőbb strukturális szintjének. Ezek a részek sorrendben a 
következők (a magyar címeket zárójelben, orientációképpen adom meg 
most, később kitérek rájuk):

I. Du cote de chez Swann (Swann)
II. A l'ombre de jeunes filles en fleurs (Bimbózó lányok árnyékában)
III. Le cote de Guermantes (Guermantes-ék)
IV. Sodome et Gomorre (Szodoma és Gomorra)
V. La prisonniere (A fogoly lány)
VI. Albertine disparue (Albertine nincs többé)
VII. Le Temps retrouve (A megtalált Idő)

4. A magyar Proust-kiadás hagyományosan ezeket a részeket követve 
osztja kötetekre a művet: tehát nálunk a "kötet" és a "rész" alatt 
ugyanazt lehet érteni, ha ez az egybeesés, mint fentebb írtam, 
francia kiadásoknál nincs is így. A továbbiakban tehát amikor kötetet 
mondok, az ezeket a fenti részeket jelenti.

5. A Recherche első három kötete Gergyai Albert fordításában 
olvasható, legújabban a Magvető, régebben az Európa kiadó 
gondozásában. Ezzel a fordítással, amellett, hogy kiemelkedő magyar 
nyelvi és irodalmi teljesítmény, s egyben kultúrmissziós hőstett volt 
a maga idején, fordítástechnikailag súlyos gondok vannak: 
eufémizmusok és fordítási hibák tömege van benne, de ez van, legalább 
a miénk. Ez a fordítás ráadásul a Pléiade-sorozat korábbi, 1954-es 
kiadásából dolgozik, ami Tadié változatának megjelenése után, 
legalábbis textológiai szempontból, elavultnak tekinthető.

6. A Recherche fordításának fonalát hosszú évtizedek után Jancsó 
Júlia vette fel, s a regényfolyam ötödik kötete 1995-ben jelent meg 
az Atlantisz kiadónál. Azóta szintén az ő fordításában megjelent az 
ötödik és hatodik kötet is. Jancsó Gergyaihoz képest mindenképpen 
hívebb fordítónak számít, ráadásul ő már az új, Tadié-féle változatot 
fordítja.

7. Ami tehát egyelőre semmilyen módon nem olvasható magyarul, az az 
utolsó, hetedik kötet. Tudomásom szerint ezen dolgozik Jancsó Júlia, 
és nagyjából egy-másfél év múlva várható a megjelenése.

8. Mindezidáig két részlet érhető el ebből a kötetből magyarul: a 
regény legvége, melyet Jancsó az Enigma folyóirat Proust-számába 
(2000-2001./26-27.) készített, illetve egy másik részlet a saját 
fordításomban, mely egy kísérő tanulmánnyal együtt a Nagyvilág 
2005./12. számában látott napvilágot.

9. Egységes (egyetlen fordító által készített) Proust-fordítás tehát, 
szégyen és gyalázat, magyar nyelven nem létezik. Tudtommal azonban, 
ha kész van a hetedik kötet fordításával, Jancsó Júlia neki fog 
ugrani majd a harmadik kötet újrafordításának (fordítás szempontjából 
ugyanis ez a legproblematikusabb Gyergyai munkái közül), majd pedig 
az első kettőt is tervezi újrafordítani: ha ez meglesz, akkor lesz 
végre egységes és teljes magyar Proustunk. Csak szurkolni lehet, hogy 
kitartson addig Jancsó és az Atlantisz kiadó közös vállalkozása (nota 
bene: az Eltűnt idő-be maga a szerző, majd első magyar fordítója, 
Gyergyai is belehalt – reméljük Jancsóra nem ez a sors vár).

10. Összefoglalásként idemásolom a Jancsó Júliával készített 
nagyinterjúm végén közölt listát, ami talán átláthatóbb egy kicsit:

Kis Magyar Proustológia: Az eltűnt idő nyomában kötetei, fordítói és 
első magyar kiadásai:


I. Swann (Grill Károly kiadása, 1937. Ford. Gyergyai Albert.)
II. Bimbózó lányok árnyékában (Grill Károly kiadása, 1938. Ford. 
Gyergyai Albert.)
III. Guermantes-ék (Európa, 1983. Ford. Gyergyai Albert.)
IV. Szodoma és Gomorra (Atlantisz, 1995. Ford. Jancsó Júlia.)
V. A fogoly lány (Atlantisz, 2001. Ford. Jancsó Júlia.)
VI. Albertine nincs többé (A szökevény) (Atlantisz, 2006. Ford. 
Jancsó Júlia.)
VII. A megtalált idő (Atlantisz, előkészületben. Ford. Jancsó Júlia.)

                                                           /Időközben megjelent/
Remélem sikerült kissé világosabbá tenni a helyzetet, és nem voltam 
túl körülményes. És még egy megjegyzés: nem létezik körön kívüli 
Proust-érdeklődő, illetve elegendő Proustot bármilyen nyelven és 
bármilyen fordításban olvasni ahhoz, hogy az ember a körön belülre 
kerüljön. Hiszen végül is ez a lényeg.

Üdvözlettel,

Dunajcsik Mátyás / Daedalus Tamás
http://dunajcsikmatyas.hu | http://balbecbeach.freeblog.hu | http://
proustonaut.freeblog.hu

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/96-08/gyimesi.pdf         Proust és a homosexualitás

 

 

http://f.freeblog.hu/p/r/o/proustonaut/files/dm_retrouve.pdf  Dunajcsik Mátyás részlet a Megtalált időből, NAVI 2005. 12.

 

 

„Kedves Tamás” honlapjáról:

 

<<…Krakkó utcáin járva láttam életemben először olyan hivatalosan kitett, láthatólag államilag jóváhagyott hirdetési plakátot, melyben nyilvánosan gyalázták a csoportot, melyhez tartozom, s nem tartották nevetségesnek még Szodoma ősi városának nevét is belekeverni érvelésükbe…>>

 


KEDVES OLVASÓ!

Ennek a blognak kettős célja van. Egyrészt már régóta akartam egy helyet, ahová egybegyűjtöm a Prousttal kapcsolatos írásaimat, és remélhetőleg majd másokét is, hogy legyen egy oldal, ahol a magányos Proust-olvasó azt érezheti: nincsen egyedül. Ezt a funkciót főleg a két oldalt szereplő linkek töltik be. A bal oldalon találsz linkeket az Eltűnt idő francia szövegéhez és más forrásokhoz, a jobb oldalon pedig a kisebb-nagyobb tanulmányok, műfordítások, egyetemi jegyzetek kaptak helyet (a dokumentumok nagy része pdf formátumban került föl, és Adobe Readerrel olvasható, ami ingyen letölthető az Adobe honlapjáról). Ezekben a feljegyzésekben talán sok az önismétlés – más-más időpontokban, más-más céllal készültek – és főleg előfordulhat, hogy egy bizonyos dologról az egyik helyen ezt gondolom, a másik helyen azt: ez így természetes, hiszen bár jó pár éve elkezdtem már Prousttal foglalkozni, igazán egységes gondolataim még most sincsenek róla (és egyre inkább kezdem azt hinni, egy egységes rendszer kialakítása e szerző esetében nem is lehetséges).

A blog másik célja az önbátorítás: elhatároztam, hogy legkésőbb jövő februártól – vagyis a vizsgaidőszak végeztével – elkezdem szépen, rendesen elolvasni az Eltűnt idő szövegét franciául, és feljegyzek ide minden, az olvasás közben bennem felmerült gondolatot, nem annyira az utókornak, mint inkább saját magamnak, hogy az olvasással eltöltött idő ne tűnjön el nyomtalanul.

Ez a blog útinaplónak is tekinthető tehát, egy hosszú, fáradalmas, de mindenképpen örömteli utazás dokumentációjának, melyet a bolygónyi Proust-szöveg belsejébe teszek majd. Ha van közöttetek bárki, akinek van kedve elkísérni ezen az úton, csatlakozzon! 

 

Üdvözlettel, Daedalus Tamás

                                                                                            alias Dunajcsik Mátyás

 

 

 

…hogy én elkezdtem a fordítást, az Európa kiadó – ahol nem tudtak az Atlantisz terveiről – megbízást adott Bognár Róbertnek, így egy ideig párhuzamosan dolgoztunk. Sőt az is szóba jött, hogy esetleg megosztjuk a köteteket, de nagyon más elképzeléseink voltak. Hogy végül is ő miért hagyta abba, erről nincsenek pontos információim. Tehát nem volt közvetlen versenyeztetés. /Jancsó J . interjú /

 

Somlyó Bálint /2005/ :Gyergyai nem akart eljutni a Sodomáig. Eddig  Walter Benjamin is eljutott, de közbe jött a háború. Az Atlantisz vette elő, az utolsó két kötet van hátra. Ezekben van a legtöbb utalás magára a regényre.

 

Dunajcsik Mátyás az utolsó kötetből fordított egy részletet, megjelent a Navi 2005. 12-ben

 

 

 

 

 

 

A MEGTALÁLT IDŐ

 

 

Proust, Marcel A megtalált idő - Az eltűnt idő nyomában VII.


Bolti ár: 3895 Ft
Internetes ár: 3116 Ft (20% kedvezmény)

Oldalszám: 464
Atlantisz Könyvkiadó  2009
Fordító: Jancsó Júlia
Sorozat: Veszedelmes viszonyok

 

 

                                          AZ UTOLSÓ  /és utolsó előtti/ BEKEZDÉS

 

La date à laquelle j'entendais le bruit de la sonnette du jardin de Combray si distant et pourtant intérieur, était un point de repère dans cette dimension énorme que je ne savais pas avoir. J'avais le vertige de voir au-dessous de moi et en moi pourtant comme si j'avais des lieues de hauteur, tant d'années.

Je venais de comprendre pourquoi le duc de Guermantes, dont j'avais admiré, en le regardant [vol II.261] assis sur une chaise, combien il avait peu vieilli bien qu'il eût tellement plus d'années que moi au-dessous de lui, dès qu'il s'était levé et avait voulu se tenir debout avait vacillé sur des jambes flageolantes comme celles de ces vieux archevêques sur lesquels il n'y a de solide que leur croix métallique et vers lesquels s'empressent les jeunes séminaristes, et ne s'était avancé qu'en tremblant comme une feuille, sur le sommet peu praticable de quatre-vingt-trois années, comme si les hommes étaient juchés sur de vivantes échasses grandissant sans cesse, parfois plus hautes que des clochers, finissant par leur rendre la marche difficile et périlleuse, et d'où tout d'un coup ils tombent. Je m'effrayais que les miennes fussent déjà si hautes sous mes pas, il ne me semblait pas que j'aurais encore la force de maintenir longtemps attaché à moi ce passé qui descendait déjà si loin, et que je portais si douloureusement en moi! [Te

xte ne figurant pas dans le manuscrit]

 Si du moins il m'était laissé assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne manquerais pas de la marquer au sceau de ce Temps dont l'idée s'imposait à moi avec tant de force aujourd'hui, et j'y décrirais les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant dans le Temps une place autrement considérable que celle si restreinte qui leur est réservée dans l'espace, une place, au contraire, prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément, comme des géants, plongés dans les années, à des époques vécues par eux, si distantes, - entre lesquelles tant de jours sont venus se placer - dans le Temps.

                                                                            FIN

 

 

 

Proust: Le Temps retrouvé   Utolsó mondat

 

Ha marad elég időm befejezni művemet, nem mulasztom el ennek az Időnek rögzíteni jegyeit, melyek ma élénken foglalkoztatnak és megírnám az embereket, akik szörnyeteggé váltak, amint maguknak teret nyertek az Időben, helyet foglaltak, mértéktelenül terjeszkedve, mindent ellepve, elmerülve az években, korszakokat átívelve – egyre sokasodván a napok – az Időben.  /G/

 

 

 

09. 12. 16. Jancsó Júlia:  Így hát, ha elég időm marad, hogy művemet befejezzem, nem mulasztom el, mindenekelőtt úgy írni le benne az embereket – még ha ettől szörnyetegeknek látszanak is – mint akik a térben oly szűkre szabott helyükhöz képest nagyon is tekintélyes helyet, sőt mértéktelenül kiterjedt helyet foglalnak el- hiszen mint az évekbe merítkező óriások, egyszerre érintenek életükben egymástól nagyon távol eső korszakokat, melyek közé mennyi nap sorakozott – az Időben.

 

                                      Szerintem az enyém jobb – ha nem is teljesen pontos -, ezt a gép is igazolja.