9. kötet

 

 

2042.

 

Kis János — Kazinczynak….                                                            júl. 18. 1811.

 

…Egy Magyar poetai Anthologia’ kiadása — ez az a’ mire elveszett levelemben kértelek, ’s most újra kérlek. Tanúló ifjainknak ha valamire, erre nagy szükségek volna. Más nemzeteknek efféle gyüjteményeik nagy számmal vagynak; ’s a’ Frantziák egynéhány esztendőktől fogva egy efféle újabb gyüjteményt publica auctoritate tettek közönségessé. Mi annál nagyobb fogyatkozást szenvedünk e’ részben, minthogy jobb költőink munkái nem is találtatnak mindenütt, nem úgy, mint a’ sokszor és olly sok formákban kijött frantzia Classicusok, ’s ha találtatnak is, nem kevés van bennek, a’ mit az ifajknak remek gyanánt kezekbe adni nem lehet. — Ki volna alkalmatosabb az illy munkának redigálására, mint Te, Barátom, a’ ki a’ legtisztább ízlést a’ Magyar literatura esmerésével olly szerentsésen egyesíted? Tselekedd-meg, kérlek, ha időd engedi, vállald magadra ezt a’ nem fényes, kevésé ditsőséges, de annál hasznosabb foglalatosságot….

 

 

2052.

 

Kazinczy — Pápay Sámuelnek.                                        Széphalom, Aug. 11d. 1811.

 

…Térjünk által Literaturánk’ tárgyaira. — Örvendve hallom, hogy a’ Rájnis Georgiconjai Veszprémben nyomtattatnak. Köszönöm e’ jótétét a’ széplelkű Takácsnak, kit, kérlek, tisztelj a’ legbarátibb idvezlésekkel. Ohajtom és reménylem hogy ezen rég olta készűlt munka felől nem olly ítéletet fog tenni Recensora mint én tettem az Annalisok Júniusi fűzetében a’ Szabó Aeneise felől. Ohajtanám, édes barátom, hogy azt a’ Recensiót látnád, hogy nevezetesen azt  a’ §t, hol a’ Tros Rutulusve fuat fordúl elő, figyelmedre méltóztatnád. Nagy kárára van Literatúránknak, hogy mindég csak nyaljuk egymást, és eggy bizonyos átallás félénkekké tesz bennünket a’ scaphát scáphának nevezni. Sajnálom, hogy Sz[abó] felől, kit hogy tisztelek, megmutattam Töviseimben: (artic. Sylvester.) minden jót nem mondhattam. De imhol vagyok: kövezzenek-meg, ha nem igaz a’ mit Recensiom mond Aeneise felől. ’S az a’ nevetséges Dedicatio ’s még nevetségesebb Praefatio! Nagyon jól tesszük, ha a’ mit nyomtattatni akarunk, elébb másokkal megolvastatjuk, másoknak értelmeket kikérjük ’s használjuk. — Ugyan azon fűzetben lelém Töviseim Recensióját, mellyen kevélykedhetném ha a’ barátság megvakításának nem kellene tulajdonítanom magasztalásait. Azt hittem, hogy már is sok a’ Magyarázat a’ kevés textushoz. Bár csak még eggyszer kellene ki adnom, hogy a’ 3 ívnyi vershez nyomtattathassak 6 ív magyarázatot. — Nincs ember a’ ki a’ Himfy Szerelmeit szívesebben becsűlje, a’ ki azokat inkább csudálja nálamnál. Ezt mutatja Recensióm is. De az én Epigrammám Himfyre nem virágos Tövis — hanem tövises Virág. A’ kettő köztt épen az a’ külömbség, a’ mely a’ dolce piquante és a’ Wienerische Trankel között. Mi azt szeretnénk, hogy minden hangunk exstasissal fogadtassék. — Lukaimat (a’ Tövisekben) eggy általam szívesen tisztelt Férjfi magára vette. Talán sugdosóji voltak. Vitkovics nála vala Bécsben, és meggyőzte a’ felől, hogy az egészen más és nem ő. Az a’ más ki volna nevezve, ha méltó volna, hogy eggy nyil által megtiszteltessék, mert én sicárius nem vagyok, ’s szembe kelek azzal a’ kit bántanom kell….

… Most a’ Fejér Pályaírását recenseáltam a’ felállítandó Magyar Társaság felől, a’ Horváth Pest-Ofenjét, a’ Virág Poemájit, a’ Szent-Györgyi Sallustját, és ha reá fogok érni hideglelésem miatt, a’ Kis Horátzát és a’ Nagy Ferencz Bionját. Nem csinálok titkot Recensióimból, ’s ez jele lehet, hogy csapásaimért nem szükség pirúlnom….

 

 

 

2059.

 

Kazinczy — Rumy Károly Györgynek.                                         den 23. August 1811….

 

….Heute in der Nacht habe ich Bions 3te Idylle übersetzt. Hier blieb so viel leerer Platz, dass ich sie Ihnen mittheilen kann, und ich schreibe sie also ab.

 

Szunnyadozám, ’s a’ szent Cytheréa megálla fejemnél,

’S a’ kis Erószt, rózsás ujjakkal fogva, vezérlé

(A’ ki — oh a’ mámbort! — csak földre tekingete), ’s így mond:

Fogd fiamat, kedves Pásztor, ’s dalaidra tanítgassd.

Ezt mondá, ’s eltűnt. Én, ostoba, dallani kezdém

Énekimet, hogy Pán mint lelte-fel a’ furulyát, és

Pallász a’ sípot, lantját Mercúriusz, a’ szép-

Zengésű Cytherát Admétnak pásztora, Phoebusz.

Nem tetszék leczkém, ’s ő kezdte dalolni szerelmeit,

Égiekét és földiekét, ’s lator anyja’ csudájit.

’S a’ mikre én akarám Érószt oktatni, kiestek

Elmémből, de az ő leczkéji elmémbe tapadtak.

 

 

2062.

 

Kazinczy — Nagy Gábornak.                                                                 7. Sept. 1811.

 

A’ Sallustot és az Annálist végre megkaptam, de ismét tapasztalván, melly veszedelmes dolog könyveket kölcsön adni. Ez nem az Urat illeti, ez a’ panasz, hanem azokat a’ kik Patakon tartóztatták. Mint rettegtem hogy soha többé meg nem kapom! —…

 

 

2068.

 

Pápay Sámuel — Kazinczynak.                                                    Pápa Sept. 18d. 1811.

 

….Himfy nem vehette neheztelés nélkűl, hogy 7/8adát verseinek tűzrakásra ítéltetted, és pedig egy még esméretlen Dayka által. — Szabó Eneisse’ Recensioját nem kelle megírnod, hogy az Tőled van. …Te recenseáltad minden bizonnyal Fáy Bokrétáját is. …A’ Bétsi Annalokban, sajnálni lehet, hogy olly kevés Magyar Munka fordúl elő; ’s azt is igen tsak Neked köszönhettyük, hogy néha Magyar Munka is recenseáltatik, volna pedig elég nevezetes recenseálni való, mint Fejérnek Ember kimíveltetése, Verseghynek Emb. Nemz. Történ., ’s több derék Munkák. Az Intelligenzblatt jobbára a’ Lutheranusok tudósításaival van tele ….Kultsárnak roszszúl írták Veszprémbűl, hogy Rajnis Georgiconait Takáts — ott — nyomtattattya. Nem tud errűl semmit a’ Veszprémi Typographia. Ha Takáts nyomtattatna valamit, az az én Munkám’ folytatása volna; de még nints fundus — kivált most. — A’ Minerva’ 5dik Kötetéűl más Munka jő ugyan közre …

 

 

2070.

 

Kazinczy — Sipos Pálnak.                                                       Széphalom, Sept. 27. 1811.

 

…A’ kis Döbrenteinél szeretetre méltóbb fiatal embert alig ismerek. Feleségem nagyon megszerette. Gyönyörű láng ég lelkében. A’ poesisnek vannak olly nemei, mellyekben ő nagyon szerencsés. Az az egy baja hogy erejével nem tud gazdálkodni, és sokra terjeszkedik ki. /pl. az akadémiai titkárságot is elorozta Kazinczy elől.G/

 

 

2072.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                                      Octób. 3d. 1811.

 

….Reménylem, édes barátom, hogy Te a’ Diaetáról meghozod ezen czímű könyveket:

Gustermann, über die Ausbildung der Constitution und Gesetze der Ungarn, Wien, 1811.

Piringer, über Ungarns Banderien, Wien, 1810.

De potestate ac jure Status in bona Ecclesiae et Cleri. Viennae, 1811.

és így Tőled megolvashatom….

 

 

2083.

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                      Széphalom, Oct. 18d. 1811.

 

….Édes Gergely, mondom, arra kér, hogy találjak módot reá, hogy ő nékem valamelly bizonyos alkalom által 8 Tómus Verseit, eggy Epopoeáját, a’ Born kiadása szerént újra dolgozott Anacreon fordítását, 132 Anacreoni Danájit, ’s Magyar Grammatikáját, mellyet ő tökéletesebbnek itél a’ Révaiénál, felküldhesse. — Levelét eltéptem, ’s válasz nélkül hagytam. Certe furit! (Horat.) — Ez az Édes Gergely ime 8, 9. vagy 10. Kötet verseket írt ugyan annyi esztendő alatt: én pedig annyi igyekezet után alig mutathatok valamit…

 Marmontelnek Memoirjait négy kötetben bírom. Gyönyörű lectűr…

…Én Oct. 27dikén lépek belé életemnek 53dik esztendejébe. Be szeretnék feleségemmel, gyermekeimmel, barátimmal még 52t egéssségben, nyugalomban, ’s nem papiros hanem pengő pénzzel élve tölteni, ’s hazánk ’s literaturánk’ virágzását látni!

 

 

2099.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                      Széphalom, Nov. 22d. 1811.

 

…Horátzod Recensióját a’ Lips. L. Zban is olvastam. Mit tartok ezen Rec. felől, mutatja az én Recensióm….. A’ te Horátzod nekem gyönyörűségem. Azt vallom, hogy becsesbb productuma még nincs literaturánknak. Bár a’ 2dik részt is hamar vehetnénk! …

Mit mondasz Sallustomra? Az olta megint változtattam holmit az első Fejezet fordításán, ’s Magyarázatom sokkal bővebb lett. Nem hinné némelly ember mennyibe kerül az illy munka. Octoberi Heftjét az Annalisoknak talán holnap veszem. Bár a’ Te Horátzod Rec.ja volna a’ Novemberiben….

 

 

2102.

 

Kis János — Kazinczynak.                                                  Soprony, Nov. 23dikán 1811.

 

…Az Annalisokba már egy időtől fogva semmit sem küldöttem. A’ Te Töviseid és Virágaid recensálása volt bennek egyik legnevezetesebb munkám, a’ többit tsak apróságoknak lehet mondani. Nem tudom fogok-e többet beléjök küldeni. Felette sok protestans szemét van bennek,…

 

 

2107.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                             Nagy-Váradon, xbernek 6d. 1811.

 

…. Eggyet kérek Tőled és Rumitól: az Istenért ne recenseáltassék ez az Óda! Helmeczi nincs isteni adomány nélkűl, de a’ munkán kilátni hogy Kezdőnek munkája. Én ezt az Ifjat soha nem láttam, sem levelekből vagy hírekből nem ismertem…

 

Fiam, ki kedves anyja’ karjain

Csak fájdalomnak hangjait adja még,

Hálája tolmácsává atyját tevé.

Vedd nyájas arcczal azt, ’s a’ gyermeket,

5.         Ki lantod’ énekére felfülel

            ’S nevét örűlve hagyja zengeni,

            Szeressd tovább is. — Boldog jósolat!

            Nem lett az Isteneknek ellenekre,

            Kit Papjok édes dallal idvezel….

             …..Lángolva sír majd Daykám ’s Berzsenyim’

            Tropéumaik körűl, lángolva sír majd

             Desőffynek,

 

 

 

2148.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                         Széphalom, Febr. 14d. 1812.

 

….Eggy 6 ívből állandó munka’ Kézirását holnap viszik Ujhelyből Pestre Vitkovicshoz, hogy azzal Daykám’ Verseinek testetlen kötetét vastagítsa. Czímje ez: Kazinczynak Poetai Berke. Nem akartam, szerénységből, Erdőnek (silva ýëç) nevezni: de épen az, a’ mi a’ silva poetica. — Igen rövid Praefatiójában azt mondom, hogy itt csak azon verseim ’s fordított darabjaim vétettek fel, mellyeket később’ kiadandó Verseim kötetéből kirekeszteni szándékozom. A’ Publ. már ismeri eggy részben, de olly készűletlenűl, hogy tisztem volt őket vele ezen újabb Kiadás által elfeledtetni. Eggy Angol Író azt mondja, hogy fiatal Iróban nincs dicséretesebb tulajdon mint törleni tudni. Bízvást hozzá tehetjük: nincs nem fiatalban is; ’s annak ki el van telve azon panasszal, hogy Iróink virágaikkal szemetjeiket is a’ Publ. elébe viszik, illő vala megmutatni, hogy maga ment ezen setétségtől. — Ennyi a’ Praefatio. —

A’ darabok ezek: 1. A’ gyermek Poeta. — 2. a’ félénk szerelem. Metastasióból. — 3. Az Esthajnalhoz. — 4. Minnyihez. — 5. Chloe. Kleists Lalage. — 6. Klopstocks: Im Frühlingsschatten fand ich sie. — 7. Klopstocks: Dein süsses Bild, o Lyda. — 8. Ah ki hozza vissza nekem. Gőthe. — 9. Életem fogy etc. — 10. Boldog alkony. 11. Lollym’ szája (Secundusból.) — 12. Holnap. (Lessing.) 13. 14. Horatius’ két Odája. — 15. Caesar és Roma (Kästner). — 16. Vay. — 17. Bion. Idyll. — 18. — 26. Anacreon. — 27. Göthéből Ganymed. 28. Prometheus. — 29. Az én Istenném. 30. Emberiség Határai. 31 Az Isteni. 32. Reggeli Panasz. — 33. Azzán Aga. — 34—36. Herder 3 Paramyth. Jambusban. — 37. 38. Dénisből két Óda….

 

 

2156.

 

Kazinczy — Fazekas Istvánnak.                                             Széphalom Febr. 23d. 1812.

 

….Az Úr azt vallá nékem maga felől, hogy verseimet nehezen érti.Ezt sokan panaszolják; ’s ezt panaszolja Ex-Professor Sípos Úr is, ki maga nem csak Versifex, hanem nagy valóban igen nagy Poeta. Én ez általmagamat elrettentetni nem engedem, mert ez az itélet jól megfontolva a’ legszebb dicséret. Homályt és dagályt Poetának nem kell keresni: de midőn csak az nem érti-meg, a’ kinek az illyen Új, a’ kinek pedig nem új, megérti, könnyen megnyugtathatom magamat. Nincs semmi bizonyosabb mint az hogy a’ Görög Anthologia Epigrammáji az emberi elmének leggyönyörűbb productumai közzé tartoznak. A’ midőn tehát a’ mi Epigrammáink ezekhez hasonlók, akkor nem kell fel akadnunk azon hogy bennünket igen ritka olvasó ért meg. Minap eggy éjtszaka az itt következő három epigrammát írtam; a’ két első egészen az Anthologia ízlésében készűlt, ’s akármit mond immodestiámra a’ ki hallani találja, bátran kimondom, hogy ez sokkal jobb mint az Anthologiának némelly darabja. Közlöm az Urral, de elébb holmit bocsátok előre magyarázatúl….

 

Pászthory’ sírja.

Zúgj búsan, ’s hullasd e’ sírra virágidat, ákácz — —

 

 

 

2164.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                           Széphalom, Mart. 3d. 1812.

 

Sipos Pál rajta kapta a’ feleségét, Beöthy Fannyt, hogy valamit írogat, ’s előtte titkolgatja. Addig mesterkedett, míg lopva hozzá fért az íráshoz, ’s magához vette, ’s elhűlt rajta, hogy felesége poetizál; ’s isméretes játszisága szerént nem szólla neki semmit, még midőn az ezt kereste is, ’s közlötte Dókus Lászlóval, ki ismét velem közli. Vedd azt, és sajnáld, hogy ez a’ szép lelkű asszony nem magyar, hanem tüdesque nevelést kapott, ’s nem magyarúl ír, hanem németűl. Fanny elárúlva látta magát, ’s minthogy Dókus kimondotta néki hogy közleni fogja velem a’ verset, Fanny azt kérte ki, hogy addig ne, míg ő eggy levelet tészen mellé, melly őtet mentse-ki azon vakmerőségéért, hogy asszony lévén, poetisál. A’ levél ér annyit mint a’ vers, ’s nem tudom mellyik talentumát becsűljem inkább — mind a’ kettőt becsűlöm. Élj a’ lefordított verssel tetszésed szerént, de a’ Fanny nevét csak barátid előtt engedd tudni…

 

Fannyhoz. (Marti. 4dikén 1812.)

midőn az Imperiosa necessitas német fordításában lelé férje, ’s azt tőle (de nem az itt elbeszéllt fortéllyal) elvette, ’s férji büszkeséggel ’s hogy a’ Poetriát szerelmesen piríthassa, mindennel olvastatta.

 

Mondják, eggy Úr nagy gondba jött,

Látván, hogy kedves Asszonykája

Gyakran elzárkozik a’ négy falak között;

És még inkább megütközött,

Midőn a’ szép Asszonyt felugratván lármája,

Ez néki elébe lép, s mind ujja mind orczája

Elárúlják hogy írt — «Mit ír? — Az ő hibája

Nem volt eddig titkolgatás.

Jót nem jelent a’ hallgatás.

Azt a’ ki engem csal, nekem sem vétek csalni.

Hogy rajtam is kaczagjon más . . .?

Nem, nem! készebb vagyok meghalni! —

Az álnoktól nem vártam ezt.

Ah! a’ kaczér asszony a’ legnagyobb kereszt!»

 

Nem szóll ’s megyen. — A’ Szép leül asztalkájához

Örvend hogy egyedűl maradt —

’S hozzá fog ismét a’ munkához.

De ah! ki bízhatik magához!

Ajtója a’ sietés miatt

Tátva áll, ’s a’ Sullogó belép — Megrezzenéssel

— Pislongunk — (ha meglátta-e? —

’S eggy mesterséges billentéssel

Millyen lenni szokott a’ Kartenmischeré,

Az írás fedve van) — kényetlen öleléssel

Repűlünk a’ nem-várt Herr Eh’gemahl felé.

Ez érti a’ Gonoszt, ’s szintén kékűl belé,

De phlegmában marad; ’s Szépjének példájára

Tüzet hazud, ’s felel fortéllyal fortélyára.

’S míg a’ csak színlett csókokat

Bosszúsan szórja orczájára

’S mindég igaznak lelt de most hazug ajkára,

Lesegeti ujjain a’ tinafoltokat,

’S lelkének nagy vídúlására

Ottan leli —

 

«Csak a’ levelkét

Lehetne megkapnbom!» — ’s asztalkájára

Tolvajszemmel tekint ’s megsejti. — «A’ levelkét!

Csak azt! hogy végre ismerjem lelkét!»

 

Ámor kaczag. Oh Esztelen!

Mond: űzzd az elkezdett játékot,

’S csald a’ ki csalni akar. — A’ leczke hirtelen

Munkába vétetik, ’s a’ szép Hűségtelen

Visítva fut ’s nem is gyanítván a’ szándékot,

Férjének hagyja az ajándékot.

Ki mostan azt, mint martalékot,

Felkapja, ’s örvendez a’ jól elsűlt cselen.

 

’S mi volt ez a’ mit lelt? —

Egy még nem kész kis ének,

Mellyen a’ szép Elzárkozott,

Tartván fúlánkjaitól férjének,

’S szerény érzésivel nemének

Gyakorlatlan kezekkel dolgozott,

’S — meséjévé lett a’ Megyének! —

 

Fanny, ki vesztett itt dalán?

Nagysád pirúl? sohajt? — Talán . . .? talán . . .?

Ah, értem a’ pirúlót, a’ sohajtót!

Jó; — másszor zárja-bé az ajtót,

’S ne hagyja írásit asztalán.

 

 

2184.

 

Csehy József — Kazinczynak.                                                                     24. Mart. 1812

 

Általjában az ötlött eszembe e’ recensiókról, hogy íróink szint olly törvény alatt élnek, mint Nemeseink, úgy mint hogy snetentiájokat idegen nyelven kapják. Lesz talán még a’ ki ezeket a’ recensiókat, vagy azoknak javát ki fogja venni az Annalokbul, és egy csomóban magyarúl kiadni, külömben ezek az üdvösséges leczkék sikeretlenekké lennének azokra nézve, a’ kiknek számokra írattak.

Milly szörnyűség az, hogy annyi becses munkák, mint a’ mellyekről írsz, nyomtatlan hevernek….

 

 

2191.

 

Berzsenyi Dániel — Kazinczynak.                                                 Nikla, April 2dikán 1812.

 

Barátom! Ma rakódtam új szobáimba, le tettem nyoszolyámat azon szegletben, mellyben én haldoklani fogok, el gyújtottam kandallómat, mellynél életemnek örömeit, bolondságait gyakran vissza fogom kérődzeni, ’s vénségemet melengetni….

 

 

2196.

 

V. Nagy Ferencz — Kazinczynak.

 

…Én, mint fordító, a’ Jézsuiták’ szokása szerént a’ könyvet megnem castrálhattam: azon eggy ’s két sorokért, mellyek botránkoztatóknak tetszhetnek, a’ sok szépet el nem hagyhattam: pedig csak megvallhatja minden, a’ kinek gustusa van, hogy mind Bionbann, mind Moschusbann találtatnak szép Darabok; mellyek ma is mustráúl ’s példáúl szolgálhatnak. Illyenek az Adonis’ és Bion halálára irtt Keservek, ’s mások többek-ís….

 

 

2203.

 

V. Nagy Ferencz — Kazinczynak.

 

A’ velem közlött Literaturai Ujságokat nagy köszönettel vettem. Igen óhajtom, hogy Berzsenyi Odáji kiadattassanak: a’ hit emberei a’ kis Papok megszégyeníteni fogják a’ Virág’ dúsait: kik önn érdemeiket az Ujságlevelekbenn a’ csömörig kolompoltatják ugyan; de ott, hol a’ Patriotismus eggy kis áldozatot kíván, hidegek, fösvények, némák ’s csak ott kezdenek valami füstöt gyújtani, hol mások szemekbe csapodárkodnak ’s az eszem iszomért magasztalják a’ Bál óltáránál….

 

 

2209.

 

Kazinczy — Kulcsár Istvánnak.                                                                          (1812. Apr. 19.]

.

Köszönöm, kedves barátom, hogy a’ Helmeczi’ Sonettójának mind a’ két exemplárjával megajándékozátok. Szép jelenés. Itéletemet róla az Annalisokban fogjátok olvasni. (A’ Wallaszky’ munkájának engemet agyon-magyasztaló Recensióját soha nem olvastam elébb mint nyomtatásban. Itéletem némelly Iróink felől azért eggyez az ott hozott ítélettel, mert a’ Rec. exerpálta Tübingai pályaírásomat.)

…..

 

 

 

2210.

 

V. Nagy Ferencz — Kazinczynak.

 

…A’ Festésről való értekezetet, hogy a’ Tek. Uré légyen, már az elsőbb sorokból észrevettem: nem csak a’ Stilusból, hanem az ideákból-is. Vaj mi kevesen vagynak a’ Magyarok között, kik az illyenekhez értenének, vagy csak figyelmeznének is a’ szépségre! csak ezen tekintetből is Széphalomra kellett képzelődnöm…

 

 

2212.

 

Kazinczy — Nagy Gábornak.                                                         Széphalom, apr. 24d. 1812.

 

….A’ Hazai Tudósításokban eggy Aufsatzom van a’ Festésről. Ki hagyák a’ szép reflexiót, melly ez: Miolta a’ Görögök szép vallása eltöröltetett, a’ Római Ecclesiáé az az érdem, hogy az embernemesítő Mesterségeket fenn tartotta. Mi volt volna az emberiségből, ha a’ Luther tudománya eltolhatta volna azt?

 

 

2215.

 

V. Nagy Ferencz — Kazinczynak.                                               Patakon, April 25-dikén 1812.

 

…A’ festésről írtt Reflexiót szívesen vártam, de most az Ujságom elmaradván, nem tudom kijött é, vagy nem? Mit mondjak reá, nem tudom: az érzékiséget kell é ott nevelni,…. érzékiség által ébresztett isteni tisztelet több rosszat szűlt….. A’ Görögök között a’ pompás, czeremoniákkal véghez ment ’s szép Asszonyokkal tele isteni-tiszteletnek sok erköltstelen következései vóltanak. Ez psychologice lehet igaz; mert a’ szem leghamarébb elkapja a’ bájoló képeket, leghamarébb fellobbasztja a’ képzelődés tehetségeit, mellyek a’ vért felforralván, az észt ’s buzgóságot elnyomják….                       

 

 

 

2218.

 

Kazinczy — Virág Benedeknek.                                                  Széphalom Apr. 29d. 1812.

 

…A’ Herczegi-Mennyel kevélykedő Festetics a’ maga Embereinek (— a’ szót nem a’ megvetés hanem a’ tisztelet értelmében vedd —) fizetéseket megnyirbálta ’s Ruminak Monumenta Hungaricájit azért nem engedte magának dedicáltatni; mert nem segéllheti nyomtatását, nekem ugymond ő, a kitrombitált Maecenás, a’ magyar Literatúra úgy is igen sokba vagyon már. Ha én a’ Festetics birtokának ezred részét bírnám, megmutatnám mit tennék…

 

 

 

2222.

 

Cserey Miklós — Kazinczynak.                                                M. Vásárhely. 1-a May. 1812.

 

….A’ Rumi Monumentumiról írtam, 40 Exemplárt hozatok Erdélybe, ’s ebből még tovább is jut. Mihent nállunk holmi productumoknak az ára illendőleg emelkedik, gondom lesz arra is a’ mit ajánlasz, hogy segéltsem. Hanem megvallom, hogy a’ munkát nem ismerem: lehet, hogy nem függesztette ki a’ nevét, ’s mikor olvastam, nem tudtam ki az összeszedő…

 

 

2224.

 

V. Nagy Ferencz — Kazinczynak.                                          S. Patakon Majus 87dikén 1812.

 

…El nem hallgathatom mi ötlött eszembe minap, midőn a’ festésről ’s a’ sensualitást ébresztő isteni tiszteletről volt szó Leveleinkben, ’s a’ Tek. Ass. Úr méltóztatott írni, hogy Porcia és Cornélia nem szégyenlettek Priápus képe előtt a’ termékenységért esedezni. Ez ötlött tudniillik eszembe; vallyon ezek a’ Matrónák nem nevették e el magokat, midőn Priápus képéhez közelgettek? mert tele aggatva vólt már ez akkor minden féle botránkoztató versekkel….                           

 

TÁBORI DALOK

1.

Már a’ Had Aspis Istene szűnik górálni Mennyköveit dühösen;

A’ Békesség olajága kezd zöldelleni kellemesen.

A’ komor Ágyúk már nem okádnak romlást, halált iszonyú torokkal;…

                      ./nagyon hosszú, feltehetően a levélíróé/

 

 

 

2232.

 

Kazinczy — Sipos Pálnak.                                                       Széphalom, Maj. 17d. 1812.

 

Töviseimben és Virágaimban már megmondottam hogy a’ prósai és poetai publicum közt nagy külömbséget tartok, ’s szeretek a’ poetában [!] lenni, ’s a’ prosaitól minél tovább eltávozni, nem kevélységből, hanem azért, mert a’ vulgaris ember veritasa szomorú veritas. Látjuk Voltairon, mi az a’ józan ész, mellyet ő az igazság kirekesztő criteriumának veve? Ugy itéltem tehát hogy a’ szabadságról szólló Oda némelly lelkekbe szikrát vet, ’s arra fogja szoktathatni, hogy érteni igyekeznek a’ mit eleintén meg nem értenek. Továbbá óhajtottam a’ Magyarságra nézve is hogy ezek mondattassanak. Elhitetém magammal hogy ennek az abstracta dolognak lepel kell, és hogy ez a’ lepel nem lehet más, mint játékos szinű, — nem fekete, hanem ollyan, melly a’ szemet a’ maga változásai által, sárgából zöldessé, vagy veresre csapván mulathassa — az az, metaphora nélkűl: elhitetném magammal, hogy ez az abstracta dolog in toto serie elő nem adathatik, mert úgy keveset fog vonzani a’ maga olvasására, hanem hogy ironiát kiván…

 

 

2243.

 

Kazinczy — Fazekas Istvánnak.                                                      Széphalom, Jún. 1. 1812.

 

Az idvezűlt Urnak biographiáját nagyon megrövidítve, de holmivel meg is toldva felküldém az Annalistáknak, és ha attól nem kellett volna tartanom, hogy a’ Magyar Kurír és a’ Hazai Tudósitások’ számára meg nem küldötte valaki, oda is felküldöttem volna, ’s felküldöm ezután is ha látom hogy ott meg nem jelen. Az illy cselekedetekben én azt tartom hogy valamelly actus pietatis van; nagyon jól esik a’ megholtak körűl utolsó tiszteletet tenni. Az Annalisokban az atyafiak’ előszámlálása helyt nem talált volna: de már az helyt talál, hogy az Austriai Császárság örömére tartott solemnitáskor Esperest Úr hívattatott-bé Actornak, és ugy predikált, hogy a’ várakozást messze maga után hagyá. Bele tevén azt is, hogy a’ Superintendentia Esperest Urat tisztelte-meg a’ nevezetesebb dolgokban az Operatumok kidolgozásaival. Hogy Librorum Revisor volt, azt ki hagytam, nem, mintha tisztesség nem volna, hanem azért, mert én a’ Censorokat nem kedvelhetem…

 

 

2244.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                                      Pest, Junius 4dikén 1812.

 

KAZINCZYNAK.

Meine trüben Augen (Blicke) hängen wieder an dir,

Du unbekannte, geheimniszvolle, schöne Gegend!

Du dort, vom West auf mich herablächelnd,…

 

….Ezen ítéletek között az Édes Uram Bátyámét óhajtom leginkább hallani; kiváltképen ha az nem ollyan ledicsérő lessz, mint a’ minapi volt. Szemere és Kazinczy, Ilosvay és Isten! Ki nem von erre szájat? A’ Triász két tagjai ugyan vontak. Legnagyobb javalásúl fogom venni azt, ha Édes Uram Bátyám e’ darabot érdemesnek ítélendi arra, hogy magyarba általtegye ’s nekem levélben megküldje. Ezt minden esetre instállom. Mesterem minden bizonnyal érti, miért instállom ezt….

 

 

2257.

 

Csehy József — Kazinczynak.                             Marsban Siedlec tájékáról 25. Jun. 1812.

 

….Reménylem, hogy ebben a’ háborúban, a’ hol a’ Muszka Birodalomnak sokféle nemzetségeivel lesz dolgunk — módom lesz az Asiai magyar atyafiakról, Vogulokról, Perniekről, vagy Mandsurokról felfedezéseket tenni. Ez politicus tekintetből is hasznot tehetne, mert hajlandóság fogna támadni ezen népekben hozzánk. — Élly kedves barátom ’s írj valamit az otthoni dolgokrul, mert mi semmit sem tudunk.

Szeretném Virágot rábeszélni, hogy Horatiusnak ezt az odáját Coelo tonantem credidimus Jovem fordítaná le igazi római Colorral; p. o. nem volna szabad lictor helyett poroszlót tenni, kérnéd reá őtet, magam is fogok talán ez iránt írni…

 

 

 

2262.

 

Vitkovics Mihály — Kazinczynak.                                            Pest, Jún. 29d. 1812.

 

…..Dajka’ életét és a gyönyörű Berket vettem. Helmetzivel tartott hoszszas tanácskozás után az egész Munkát Trattnernek általadni eltökéllettük, de ugy, ha mindgyárt akarná nyomtatni. Mivel Kis Urnak Verseit igen sokára kezdi nyomtatni. Sokat nyomna, ha őtet Levél által ezen szándékunk tellyesítésére megszóllítani méltóztatnál. Fő motivumúl meg lehetne neki írni, hogy Két száz subscribenseink már is vannak, és ennél fogva, mihelyt elkészűl a Munka, 200 példány azonnal elkel. Sághy Úr, kit egynehányszor megszóllítottam Dajka iránt, tsak azzal a bíztatással áll elő, hogy augusztusig várjunk, akkorára valamint egyéb portékáknak szemlátomást alább kezdett szállani az árok, a papíros is ótsóbb leend. Mind e mellett ha Trattnerrel meg lehetne egyezni, és a hamar nyomtatást fogadná, Dajka Verseit nyomtathatnánk….

 

 

                                                                                10. kötet

 

2267.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                                                         Széphalom April. 2d. 1812.

 

Kedves barátom! Kertemben dolgoztaték, ’s cselédem jő a’ postáról: Kistől hoz eggy levelet, Berzsenyitől, ’s Tőled; Sípostól pedig, a ’Poetától ’s Philosophustól ’s Tordasi Paptól, kettőt. Kevésbe múlt hogy úgy nem járék mint a’ Buridán fülese, a’ ki, meg nem tudván határozni, ösvényének jobb vagy bal feléről tépje e eledelét, éhen marada. Elsőban akarám vala mindenitek’ levelét olvasni; végre nem bírván nyugtalanságommal, a’ Kisét bontám-fel, a’ Tiédet másodikká, harmadikká a’ Berzsenyiét, utolsóvá a’ Sípostól vetteket tevém. A’ Kisé csak 11 sorból állott, és eggy szép Ódát hoza; így hamar juték-el a’ Tiéd’ olvasásához, ’s megolvasván, bántam hogy ezé nem leve az elsőség. El vagyok ragadtatva azon tudósítások által a’ mellyeket az nékem hozott….

…A’ mit Leveleim’ öszveszedéséről írsz, pirít is, el is rettent, de megvallom, olly kedves is nekem, hogy kedvesebb alig érhet. — Az én leveleimnek eggy érdemek vagyon: az, hogy forró lélekkel írom, ’s látszik rajtok, hogy minden tartalék nélkűl írom; hogy azt a’ kihez írom, a’ barátságnak minden érzéseivel szeretem. Betűim mutatják, hogy gond nélkül ’s minteggy reptében vagynak írva. Remekek tehát nem lehetnek. Kinevettetném én, kinevettetnék Kiadójok, ha illy végből adnánk-ki. De van eggy tekintet, a’ melly miatt a’ feltételnek örűlök: az nem egyéb mint az, hogy így nem kellenék attól rettegnem, hogy halálom után olly valaki csinál belőlök könyvet, a’ ki hozzá nem tud, és hogy időm volna holmi botlást megigazítanom, holmi hijánost kipótlanom, holmit, a’ mi külömben feledékenységbe menne, feljegyeznem. Magam akartam megtenni e’ munkát, de ha ismét élhetnék is 52 esztendőt, erre még sem érnék. Szeretném, kedves barátom, ha Te ezt a’ munkát együtt tehetnéd meg Szemerével, kit én rég olta Biographusomnak óhajtok, és a’ ki által magamnak ezt félig már meg is ígértettem. Ő nékem vér szerént rokonom, ’s Patakon tanúlván, a’ hol én, sokat megértene, a’ mit Ti, kik ott nem tanúltatok, ’s a’ személyeket, a’ szokást nem tudjátok, meg nem értenétek. Ezen munkának, (Leveleim’ gyűjteményének) nem lehetne más czélja mint az, hogy Literaturánk progressióját fessék. A’ munkát tehát a’ Ráday, a’ Horváth Ádám’ és a’ Földi’ leveleinek végig olvasásain kellene kezdenetek. A’ Rádayéi eggy egész Kötetet tesznek, ugyan annyit a’ Horváthéii [!] is, a’ Földiéi kevesebbet. Ámbár ezen kincseket kezemből kiadni rettegek, mert elveszhetnek, ellopattathatnak, eléghetnek: még is kész volnék őket, valamint az én Triaszoméit is, néktek által adni, hogy olvassátok-meg, jegyezzétek-ki Elenchus formán, hol áll valami a’ mit meg kellene tekintenem, újra dolgoznom, felvilágsítanom etc. etc. ’s én ezen kijegyzéseket munkába venném. Így közleném véletek mind azokat a’ miket Virágtól, Kistől, Berzsenyitől, Báróczytól ’s Literaturánknak jó ’s rossz munkásaitól vettem minden kifogás nélkül; mert a’ czél érdemli, hogy minden más tekinteteket elnémítsak. Melly kár hogy a’ Dayka’ leveleit 1794-ben elégettem, rettegvén, hogy, ha azok rossz kézbe akadnak, ’s az ő lánczokból kikölt gondolkozását nyilvánná teszik, ő szerencséjét eljátssza, ’s kivettetik hivataljából. Leginkább szeretném, ha Szemere két holnapra hozzám jönne ’s ezt a’ munkát itt tenné…

Édes barátom! Eddig Vitkovics vette a’ Dayka’ Biographiáját ’s Poetai Berkemet. Ő jó, ő szeretetre-méltó barát, de rest levelező, ’s praescribált, hogy tőle gyakor levelekre nem is tartok számot. Kérlek, buzdítsd, hogy valaha Daykát és Poetai Berkemet eggyütt adja-ki azon formában mint hozzá írt Epistolám, és segélld, Te a’ ki Berzsenyiért olly sokat tevél, hogy Dayka is világot láthasson. Poetai Berkemnek nem szabad elmaradni Daykától. Illik, nem illik, mondanom, kimondom, hogy az nem illetlen Pendant Daykához….

 

 

2270.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                        Széphalom, Majus 6d. 1812.

 

….Szegény Czinke! ’s Horvát előtt illyen ember kapá-el a’ Révai’ székét! Kérem a’ mi Képlakinkat, hogy ha Czinke az új bodza furuglyát ismét megfújja, az az, ha ki találja adni ezt az újabb idétlen fajzatot, Képlakinak elég Resolutiója legyen, ellene kikelni. Az illyen embert eggy lépésnyire sem kell menni hagyni, ’s addig kell scuticázni, még kötelet kap ’s magát felakasztja — magát, az az a’ Németek’ szóllása szerént, Professori characterét szegre függeszti, ’s maga kifütyölve leszáll a’ theatrumról. Meg nem foghatom, melly Concursus lehetett az, a’ melly ezt a’ Magyar nyelv’ Professorságára ugyan egészen alkalmatlan embert a’ Révai’ Kedveltjének elébe tehette.

Én e’ napokban Bácsmegyeimet vevém elő, ’s sajtó alá készítem, újra megszóllítatván, hogy adjam-ki, vagy engedjem-meg, hogy, úgy a’ hogy’ van, kiadhassák. …

 

 

 2271.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                Széphalom, Jún. elsőjén, 1812.

 

….Fordított Egyveleg Irásaimat másképen kell kiadnom mint kezdettem; először azért, mert illy papiroson és annyi képpel az idők’ mostohasága nem engedi folytatását, — másodszor azért, mert az első Kötetben sok igazítani-való vagyon. Én ezen fordított írásaim’ gyüjteményét képek nélkül, de eggy rézbe metszett czímlappal (mellyen eggy Vignette állana) és ha a’ költség engedné minden Kötetet eggy portréval azon nemű papirosra, a’ mellyre a’ Budai Titulárék nyomtattatnak, Falkának betűjivel szeretném kiadni, hogy így a’ kiadás legalább csínos volna, ha nem pompás is többé. ’S a’ gyűjtemény ezekből állana:

I.          Kötet. Marmonteli Regék; megtoldva eggy Könyvvel.

II.        Kötet. Sztélla. Clavígo. A’ Testvérek (Göthe darabjai) és a’ Yorick’ és Elíza’ Levelei, Raynalnak keservével Elíza után.

III.       Kötet. Emília Galotti és Minna von Barnhelm.

IIII. Kötet. Paramythek. Ariadne Libera. Prometheusz (Herder után), Lessing’ Meséji, és eggy kis darab: Aetna, Brydone után.

V. Kötet. Ossziánnak válogatott darabjai, ’s töredékek a’ Messziásból.

VI. Kötet. Bácsmegyei. A’ Vak Lantos. A’ repűlő szekér. (Napkeleti Rege, Herder után.)

Ha el lehetne bírni a’ költséget, szeretném a’ Kötetek elébe ezeknek képeiket tenni, de nem ezen renddel.

1.         Wesselényi Miklós.

2.         Báróczi Sándor.

3.         Révai Miklós.

4.         Pászthori Sándor.

5.         Generális Orczy.

6.         Gróf Desőffy Jósef vagy Gener. B. Vay Miklós…..

 

…Nagy örömet csináltál nékem elmondván, miként történt, hogy Czinke kapta-el a’ Révai székét, holott azért Horvát is concurrált. Holmit magam is tudtam nem ugyan a’ szék’ elnyerése ’s el nem nyerése felől, hanem azok felől, a’ mik azt követték. Miként kevélykedhetik az ember hivatallal, mikor effélét lát! Boldog a’ ki hivatal nélkül elélhet és a’ nélkül másokra hathat, a’ jónak szolgálhat…

 

 

 

2272.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                       Széphalom, Jún. 17d. 1812.

 

Origináljaim’ érdemekről nem szóllok — a’ két leggyengébb: Bácsmegyei és a’ Vak Lantos, bírja ’s mindég bírni fogja a’ nagyobb Publicum’ kedvét. A’ fordításról azt reménylem, hogy barátjaim érzeni fogják, mint erőlködtem, méltónak találtatni azon javallásra, mellyel engemet ők tiszteltek-meg. Óhajtanám nevezetesen, hogy ezek Bácsmegyeimen végig-futván, figyelmeznének-fel, mit változtattam az első kiadáson, és miért.

Ez a’ Bácsmegyei lévén az a’ kedves csemege, mellyen a’ nagy Publicum kap, jónak látnám a’ kiadást ezen az 5dik és véle eggyütt 2dik Köteten, és nem a’ mint Te tanácslod, kedves barátom, Bácsmegyein és Karikk-Thúrán kezdeni. Ez bizonyosan annyit fogna behozni kevés holnapok alatt, hogy utána a’ 3dik és 4dik Kötet is közre léphetne, és osztán az első…

                                                                                                                          

 

2273.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                     Széphalom Jún. 22d. 1812.

 

Érdemes barátom! Bácsmegyeimet, a’ Vak Lantost, Herderből a’ repűlő szekeret és Brydonne után Etnát, mint ford. egyv. Irásaimnak utolsó az az 5dik Kötetét, Sztéllát pedig és Clavígót, a’ Testvéreket Göthéből ’s a’ Yorick’ és Elíza’ Leveleit, mint azoknak 2dik Kötetét, a’ Tataynak készített ajándékkal ’s a’ Kovachichnak szólló Pataki Bibliotheca’ MSainak Catalogusával e’ napokban vivék Kassára Rumi Kereskedőhöz, hogy a’ nyalábot a’ te adreszed alatt küldje Pestre. Ő holmit illyet Liedemannhoz szokott utasítani. Hogy annál elébb vehessd, jól tennéd, ha Liedemannal előre szóllanál. Ajánlom őket barátságodba, ’s kérlek, hogy a’ nyalábban találandó oktatás szerént végezz kiadások eránt Institórisz Úrral, ’s azonnal tudósíts.

Most épen Emília Galottit tisztázom, attól tartván, hogy a’ sok igazítások megtévesztendik a’ Betűrakót. Ezt Barnhelmi Minnával, mint egyv. fordításaimnak 3dik Kötetét, ’s a’ 4dik Kötetet, tudnillik Herdernek Paramytheit, Ariadnejét, Prometheuszát és az Ossziáni darabokat Júliusban bizonyosan fogod venni, olly véggel, hogy Institórisz Úr láthassa, melly írásoknak kiadására kérettetik. — Az első Kötetet, melly még eggy Könyvet kap a’ Regékből, Augusztusban küldöm-meg. Ámbár Institórisz Urat csak Bácsmegyeim kiadására kértem-meg ’s nyertem-meg, leküldöm mind az öt Kötetet… Édes nékem azt reményleni, hogy a’ mit olly sok esztendők olta készítgetek, végre csakugyan közre lép. Ámbár Vitkovics eddig kevésre ért, Szemerének levele szerént sokat járván-ki, úgy hiszem hogy vége lévén a’ Dietának, többet lesz veletek, ’s Berzsenyinek is Daykának is kiadásához hozzá látat. — Ha késend, kénytelen leszek Daykát ’s Poetai berkemet visszakérni tőle….

 

 

2278.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                     Széphalom Júl. 11d. 1812.

 

….Jún. 23dikán írja Helmeczi, hogy Trattner visszaküldötte Msodat. Azonnal írtam Trattnernek, ’s kértem, hogy ajánlását ne vonja vissza, ’s a’ mennyire tehettem, felvilágosítottam megtévedése eránt. Reménylem, hogy a’ kérés nem lesz haszontalan. Sajnálnám, ha Trattner makacsabb volna, mint gondoltam, mert 36 ívnyi munka’ kiadására nehéz dolog nyomtatót kapni. — Alig méne-el levelem ’s íme veszem a’ Vitkovics’ intését, hogy, minthogy Trattner a’ Te verseid’ kiadásokról letett, nyerjem-meg tőle a’ Dayka verseinek nyomtattatását, mellyre már (úrgy írja Vitkovics) hajlék. Nem tudván, ha öszvebomlott dolgaid lelhetnek e feloldást, ’s látván hogy Vitkovics (talán Helmeczi által) a’ dolgot elindította, írtam Trattnernek: de Te tudod, hogy a’ Te Verseidnek kiadása nekem nem fekszik kevésbbé szívemen mint a’ Daykáé, sőt hogy inkább óhajtom a’ Te verseidnek megjelenéseket látni, mint a’ Daykáéinak, mert ezek félannyiban fognak kerülni ha magam nyomtattatom is, az az, ha reá Kiadót nem találok is, mit a’ Tiéid; azért még ma írom-meg levelemet Helmeczihez, hogy dolgaimat vigye úgy, hogy azok a’ Te dolgaidnak kárt ne okozzanak. Nem lesz nyugtom míg meg nem értem, mit végzett. Daykára 200 praenumerans é vagy csak Subscribens vagyon, és így azt kiadnom nem lesz igen nehéz.

A’ melly verseket leveledbe zárál, azok valóban nem nagy fényére vagynak új Tisztségednek….

 

 

2280.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                     Széphalom Júl. 12d. 1812.

 

Kedves barátom, Superintendens Kisnek tegnap vettem levelét. Jelenti, hogy Trattner Úr letett verseinek kiadásáról, és hogy ő (Kis) azt kívánja Trattner Úrtól, hogy vagy térítse-meg költségeit, vagy álljon-meg előbbi ajánlása mellett, az az, a’ munkát nyomtassa, ’s a’ rezekre adja-meg az ajánlott száz frtot Váltó czédulában. — Nem kétszázat tehát, a’ mint Te is értetted.

Ezek így lévén, kérlek, ment el Trattner Úrhoz, ’s ajánld neki nem a’ Dayka’ kieresztését, hanem a’ Kisét. Daykát én más úton is kiereszthetem minekutána a’ te barátságod két száz Praenumeránst e vagy csak Subscribenst szerzett; de a Kis’ versei bizonyosan nyomtatatlan’ maradnának. Tégy-meg, édes barátom mindent, hogy Trattner Úr a’ Kis Verseit azonnal vétesse munkába. Felette fájna nekem, ha Kist az a’ gyanú környékezhetné-meg, hogy én az ő verseinek ezen elakadásokon kaptam, és hogy ha Daykával meg nem kínáltam volna Trattner Urat, az ő versei ezen félre értetés mellett is meg fogtak volna jelenhetni….

 

 

2289.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                       Széphalom, Juliusban 1812.

 

……JELENTÉS

A’ DAYKA’ VERSEINEK

NYOMTATÁSA ERÁNT.

Dayka ifjúságának virágában hala-meg. Nem futhatta végig a’ pályát, mellyre ragyogó fényben lépe-fel: de az a’ kevés a’ mit megfutott, elég vala, halhatatlanná tenni nevét, valamíg a’ Magyar Nemzet és Nyelv el nem hunynak. Ha valakit, őtet maga a’ Természet kente-fel Poetává. Lángoló szívet, lángoló phantasiát ada neki, nyílt fűleket, zengő, kerek, édes ajkakat, ’s azt a’ hajlékonyságot, melly a’ legszorosbb bilincsek köztt is kénye szerént mozoghasson. Ezekhez maga fáradhatatlan volt beszerzeni azon sokféle, és sok isméreteket, mellyek neki segédjére leendhetnek a’ szép pályán, ’s képzelhetetlen szerencsével nyesegette és bővítgette, csinosítgatta és tisztongatta azt a’ nyelvet, melly a’ tökéleteknek magában hordja ugyan minden magvait, de a’ melly (a’ mit mindazáltal kevesen tudnak ’s akarnak érteni) csak a’ mi időnkben fakadozik a’ maga szép virágzatjára. Ha a’ mi Daykánk azon két dalánál, mellyeknek első soraik ezek: Homályos bánat dúlja lelkemet — és: Ti, boldogító érezések! Ti, kínos-édes nyögdelések ’stbb. soha egyebet nem írt volna is, már méltó volt volna Apollonnak legszebb koszorújára, méltó volt volna, hogy Virág és Berzsenyi ’s Kis és Himfy köztt széket űljön.

’S íme eggy illy Írónknak Versei tizenhat esztendő olta nyomtatatlanul hevernek! azalatt míg a’ vaksi nyerekedés halmozva küldi-ki Publicumunkba a’ legsilánybb mázolásokat. Több rendbeli megcsalattatásaim után Trattner Úr, Hazánknak a’ derék Wéberrel eggyütt legtiszteletesbb Nyomtatója, ’s hív elősegéllője Literaturánknak, elfogadta ajánlásomat, de kikötvén, hogy, a’ megnehezűlt időkhöz képest, előfizetéssel segélltessék. A’ kik tudják, hogy a’ szorgalomnak minden ágai köztt alig van eggy, melly az idők’ sullyát inkább érzené, mint a’ nyomtatás, ’s a’ nyomtatásban sem úgy semmi, mint az emberi elmének legszebb virága, a’ Poesis — mert a’ kenyeret-adó isméretek ’s holmi a’ mi a’ sokaságnak kell, segéd nélkül is találnak útat — barátomat, ki a’ munkát egyedűl a’ maga koczkájára ereszti-ki, és a’ kitől elég, hogy valamit koczkázott, nem fogja megítélni. Merészségem, hogy a’ Praenumeratio’ Bészedőji között tisztelt neveket említek, azt mutatja, hogy a’ nagy czél’ elérése végett méltónak állítottam szokatlan lépést tenni, és hogy bízom, hogy a’ tudományos fők előtt ezért mentve lészek. —

KAZINCZY FERENCZ…..

 

PRAENUMERATIÓ-SZEDŐK.

Pest Vármegyében. Pesten: Maga a’ Nyomtató, ’s Eggenberger és Kiss Urak. — Váczon — — —

Kalocsán. T. Mészáros László, Gymnasiumbéli Director.

Pétsett. T. Bregonics Antal, Philologiai Professor.

Váczon. T. Meszlényi Molnár János, a’ Siketnéma Intézetnek Professora.

Sopronyba. F. T. Kiss János, Superintendens Ur…..

 

 

2292.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                        Széphalom Aug. 9d. 1812.

 

Szemerénk még sincs. El nem képzelhetem miért nem jő, ’s már nem merem reményleni, hogy jő. Sok örömektől fosztott-meg, és ha már eljő is, nehezen lelem-fel az örömnek azt a’ tónusát, mellyel eddig fogadtam volna.

E’ napokban Kassára kelle küldenem eggy gyalog embert. Azt remélvén, hogy Szemere bizonyosan itt lesz, kértem Rumit, a’ Kereskedőt, hogy ha hozzád a’ Bácsmegyei’ csomóját még el nem indította, küldené-ki; alkalmam vagyon Pestre, az által akarom leküldeni. ’S Rumi nem csak a’ Bácsmegyei nyalábját, hanem a’ B. Barkóczy Lászlóhoz szóllót is vissza küldé, a’ mint ide zárt leveléből fogod látni. Többet őtet illy szolgálatra nem kérem.

Nem állhatatlanság veve arra, hogy Trattner Urat a’ Kis verseinek nyomtatásokra kérjem, noha már ezt Daykának megígérte volt, hanem barátság Kis eránt. — Eddig vetted jelentésemet a’ Praenumeratio dolgában, ’s látod belőle, hogy örömest kapok a’ Trattner Ur által ajánlott szolgálaton. Reszketek, ’s lángolok, látni, tudni, kapunk e elég praenumeránst. A’ mi rajtam állott, azt megtettem, ’s úgy hiszem, hogy Trattner Ur nem fogja Jelentésemtől megtagadni javallását….

…Aug. 11dikén.

Épen most veszem a’ Bécsi Annalisok Juliusi darabját. — A’ Szentgyörgyi Sallustját én recenseáltam, a’ Horvát Kalendáriomát el nem találhatom kicsoda; — én annak a’ Kalendáriomnak még csak eggy explját sem láttam, és így bizonyosan nem én recenseáltam. — A’ mik lap 138. és 139. állanak, azokat az én leveleimből vette eggy valaki, de hogy azok el fognak mondattatni a’ Publicumnak, azt én nem tudtam….

 

 

2295.

 

Kazinczy — Sárközy Istvánnak.                                           Széphalom Aug. 15d. 1812.

 

…Közöld levelemet az én Berzsenyimmel, és ha meglátod, csókold-meg újra. Mondjad neki, hogy Helmeczi Mihály Philosophia Doctora, wohnhaft in dem Gebäude der Universitaet zu Pesth neber [!] der Paulinerkirche, Stock I. Wohnung des Hn. von Siskovics, nagyon óhajtja azt a’ szerencsét, hogy vele Berzsenyi levelezzen, hogy őtet Berzsenyi barátjának nézze, és ezt Helmeczi jure suo kívánhatja Berzsenyitől, mert neki Versei körűl sokat szolgált és igen szép lelkű ember. Én kérem, írjon neki, és azt Római módon ’s a’ Kazinczy módjával, nem az Urnak, hanem Tenek szóllítván….

 

 

2297.

 

Kazinczy — Pápay Sámuelnek.                                                            Aug. 16. 1812.

 

…Daykának Verseit Trattner szándékozik kiereszteni, minekutána annak kiadásával Kis István sokáig csalogatott — csalogatott mondom, a’ szónak legútálatosabb értelmében vévén a’ szót — Vitkovics pedig e’ szándékáról önnmagától letett. Talán nem sokára venni fogod Te is az újság levelekkel az ezt illető Jelentést, mert Trattner, rettegvén az időtől, csak azon esetre fogadja kiadását, ha előre-fizetők által segélltetik. Tegyétek, barátim, a’ mi tőletek is kitelhet. Előttem fityeg Daykának képe, melly rézbe fog metszettetni. Kevés napja hogy azt Festőmtől megkapám. Lelkem öszveolvad az övével, midőn e’ képben őtet látom ismét, a’ szeretetre olly igen méltót! azt a’ szabad, szép lelket! azt a’ bolondságokat gyűlölő fejet! Hinc tantum populo monstrarunt fata!

Trattner elébb Kis Jánosnak verseit akará kiadni. Nem jól értette Kisnek eggy kívánságát, ’s ezt nemtelen szándék’ gyanújába vevé, ’s így a’ Manuscriptumot neki vissza küldé. Én azonnal felléptem nála a’ Dayka eránt tett kéréssel, félvén hogy más valaki megelőz. Trattner reá álla, Előfizetés kívánása nélkül. Most Kis szorította, hogy vagy teljesítse ígéretét, vagy fizesse-vissza az általa ezen remény fejében tett költségeket. Tr[attner] ismét megígérte a’ nyomtatást, de csak Dayka után. Berzsenyinek versei mint fognak nyomtattatni, nem tudom. Ő nekem azt írá, nem tudom már hány holnap előtt, hogy tulajdon költségén ereszti-ki; ’s annyit már tett, hogy Bécsig útazék, hogy jobban festethesse magát mint 1810. Pesten történt, ’s ezt az ott tett festést Blaschke által ki is metszeté. Nem láttam a’ metszést, de hallom, hogy nem sokat ér. Én Blaschke által nem dolgoztatnék portrét. Ott John és Neidl arra a’ czélra.

Ismered e Te, édes barátom, Helmeczi Mihályt? Ez Expiarista, Zemplényi születésű, Philos. Dr., és nevelője az ifju Siskovicsnak. Esztendeje hogy ezt a’ nagy talentomu, nagy szorgalmu Ifjat barátimnak körökben látom. Ha Pesten dolgaid vannak, (tudományosokat értek) szóllítsd-meg őtet; híven eljár dolgaidban ’s megbizonyítja, hogy bízodalmadra érdemes. Szeressd őtet, mert ő enyém.

Bácsmegyeimet, Vak Lantosomat, eggy Napkeleti Regét, ’s Brydonnak Etnáját Júniusban indítám-le Pestre hozzá, mert ő (Helmeczi) megnyerte Institóriszt, hogy egyveleg fordításaimnak 5dik Kötetéül ezeket a’ darabokat, kiadja. Elsűl e a’ szándék, nem tudom; mert az idők megnehezűltek fejeink felett….

…A’ Fejér Pályaírásának Recensiója ’s a’ Szent-Györgyi Sallustjáé az enyém. — A’ Wallaszky Conspectus Reipublicae Litterariae Recensense azt írja, hogy ellene eggy mérges Antikritikát íra valaki, ’s őtet Schwartnernek gondolja. 3 árkust felel neki a’ Recensens, és így elmarad mind az Antikritika mind a’ felelet. — Örvendek rajta. A’ Wallaszky Recensióját én csak nyomtatásban láttam. Debreczen azt hiszi, hogy azt én írám….

 

 

2298.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                                Sz. Mihály, 16dik Aug. 1812.

 

Kazintzy Ferentznek, Gróf Dessewffy Jó’sef egésséget, bóldogságot!

 

Későnn és lassan valamint környéke Tihanynak,

Visszonzom gyönyörű versed’, szívellte Barátom.

Nem szökik úgy szárnyas paripám mint ennek előtte

Tudnilik; ha kemény vas arkantyúra szorúlt már.

Őszülök, alkonyodom, Fébus szellője’s az íhlet

Ritkábban fúvall ’s tsak szűkön súgnak a’ Múzsák… /még sok hosszú szakasz és hosszú a próza is//

 

 

2302.

 

Édes Gergely — Kazinczynak.                                                      Csórott 21. Aug. 1812

 

Ezt az Impúrumot küldöm ezen szabad Postától! ígéri hogy kézhez szolgáltatja. A’ Púrumot kiadom a’ Te Neved alatt eggy Jegyzetekkel megdicsőitett Előbeszéddel. De hozzá adva tökélletesen akarván fordítani ’s kisimíttani ezeket is. Hor. Libr. II. Ep. 2. (Flore bono claroque) és Libr. I. Ep. 14. (Vilice sylvarum, úgy Libr. I. Epist. 7. (Quinque dies tibi) Ismét Lib. II. Sat. 6. (Hoc erat in votis) Osztán Lib. I. Ep. 16. (Ne percunctaris) Végre L. I. Ep. 19. (Prisco si credis) Szerettem volna ha előre megolvashatta volna, de már Pestre viszem ’s ha eladhatom, kiadatom. Sokat nem írhatok hogy ezen útast ne várakoztassam. Az ajánló Verseimet is megírnám, de legyen újság akkor mikor világot lát. Az Ars Poetica már ugyan külömb ennél, a mellyet küldök, mivel mikor letisztáztam sok javítás esett rajta: de azt nem küldhetem, ebbőlis általláthatja fordításomat akárki. Reménylem hogy az én Fordításom Világot nyújt sok homályos textusának az eredeti munkának.

 

 

 

2311.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                               Széphalom Septb. 10d. 1812.

 

…Szokásom szerint sorba megyek leveled’ czikkelyein. — Az a’ Czinke! — Keresztet vetek magamra ’s mondom: Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo! — Patakon volt hajdan eggy elöregedett ’s hívataljába nagyon beleúnt Professor. Ez, hogy készűletlenül járhasson-fel a’ leczkékre, tanítványait szollongatta, hogy (talán) Liviusból exponáljanak. Ináncsi nevű deák elolvassa a’ Livius textusát, ’s exponál. A’ szegény Öreg megborzad, hogy eggy hat hét exsztendős Togatus olly bolond értelmet rak Liviusba ’s felkiált: Frater Ináncsi, Isten uccse bolond vagy. Az egész Auditorium elborzad, hogy eggy Kalv. Pap Prof. Isten uccséz, ’s Bányai maga is érzi, hogy sok a’ mit teve, ’s monda: Salva res est; erubuit! Frater Ináncsi, tanúlj; ember lész belőled. — Ezt előttem midőn Pataki lakos levék, mint nagyot beszéllgették a’ régibb Togátusok, Czinke eszembe juttatá. Csak hogy neki nem lehet modnani, hogy ha tanúl, ember lesz belőle. Soha! soha. Oremus: Sed libera etc. etc. — Rettenetes dolog illyeket írni mint ez a’ PRÓBATÉTEL.

«’S Pesten néked örűl eggy Universzitás!» FAMA VOCAT! — Az illyen ember nevetségessé tehetné a’ legtiszteletesbb érzést is — a’ Hazaszeretetet.

A’ Brunner imáds. könyve magasztalása a’ L[iteratur] Z[eitung]-ban engem nagyon megtéveszte. Meghozattam ’s nem leltem-fel benne a’ mit vártam, de az talán az én hibám és nem a’ könyvé…

 

 

2312.

 

Sipos Pál — Kazinczynak.                                                                 Tordos 5a 7br. 1812.

 

….Sombori emlékezete.

 

Lanttal akart Musám keseregni: lantya de kéttszer

Tsökkene; tám gyászol, Sombori, téged ez is.

Ujra kezem botlik, ’s panaszos Alagyára szaladnak

Verseim; és a’ lant hurja kezembe szakad….

 

….Hosszu éj ködjéből szóllalt meg Bárdusi nyelvén

Osszián; ’s késő nap hozta ki fényre nevét.

Sok év mulva kerűl magyar ég színére fel ismét,

’S meszszire meg pendűl Sombori lanttya megint:

Akkor az iffjabbik századnak Gyermeke nyugvó

Heljire, ’s véletlen’ sirja’ nyomára talál

Halma le süjjedt már; emlék-köve dűlve mutattya

El sorvadt betükön Sombori drága nevét.

 

* * * *

Itt nyugoszik Erdély Lantos fia, Sombori: lantya

Hallgat már; de a’ Sztrigy meszsze zugattya nevét.

Sipos Pál.

 

 

2313.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                              Széphalom, Sept. 11d. 1812.

 

Melly meglepés, édes barátom, mint a’ Horvát’ részéről, mind a’ tiédről! — ’S melly boldogság illyektől szerettetni! ’s így szerettetni! — Elszédített a’ nagy öröm, ’s nem csuda ha elnémúlok. — Csak azt még is, hogy Te vagy a’ kitől a’ Sonetteket veszem, a’ kitől a’ Sonetteknek csak hírét is veszem!

———

A’ Horvát’ előbeszéde gyönyörű! — igen gyönyörű!....

 

Ma indúl Pestre a’ testvérem szekere által Bácsmegyei és a’ mit ezzel eggyütt akarék küldeni Kassáról. Élj! élj!

 

 

2315.

 

Kazinczy — Fazekas Istvánnak.                                                               Sept. 12d. 1812.

 

…Ez úttal nem küldhetek az Urnak Annalisokat, mert kiadtam olvasni. Azok helyett Ujságokat küldök: de azon conditóval, hogy sem elmocskoltatniok, sem elveszniek nem szabad. Az úgy esik-meg legbizonyosabban, ha az Úr másnak nem adja olvasni. — Csudálom hogy Semlyén ujságot nem tart. Én inkább nem eszem, bort nem iszom. A’ lelki szükség is szükség mind annak a’ ki érzi hogy ő nem csupa test…

 

 

2316.

 

Kis János — Kazinczynak.                                                              Soprony, Sept. 12dikén

 

…Trattner Aug. 22dikén Pesten a Generális Convent alkalmatosságával adott nekem is egynehány exemplárt a’ Dayka’ Versei felől való tudósításból. Tizenkét Praenumerans már vagyon, meg lehet, hogy még egy kettő találkozik.

A’ több mint hat rendbéli nyomtatott versek ’s írások között, mellyekkel Superintendenségemhez gratulálnak, vagy egy pár ollyan is, mellyek megérdemlik az elolvasást. Ezeket más egypár könyvel együtt minden órán Pestre indítom Sztrokayhoz. Ird-meg, kérlek annak, merre küldje Hozzád, vagy vitesd el tőle….

 

 

2319.

 

Cserey Farkas — Kazinczynak.                                              Károlj Vár 23dik Sept. 1812.

 

….A mit én Rumi iránt tettem és tenni mér akarok, ez nem egyéb, hanem az, a mivel az Érdemnek tartozom, és a mit tehetni valamint igen forrón ohaitom, ugy valóságos örömömnek is tartom. Nagyon ohaitanám, ha Rumi mentül előb irna utasitásom szerint Seiwerth Urnak) — én innen uira fogok Seiwerthnek, ki nékem régi jó emberem, írni és őtet uijabban is Rumira emlékeztetni.

Én a Dayka verseinek ki nyomtatásokrul semmit se tudtam eddig, és köszönöm Néked, hogy tudósitottál ez iránt. Én magam is praenumerálok 1 exempl. Velinre, 1 exempl. iró papír[osúra] és így 2 exemplárra; hanem most a pénzt fel nem küldhetvén, kérlek, tégy csak a praenumeransok sorába, és én ha előb nem is, innen való haza menetelemkor köszönettel valami uton meg küldöm néked. Egy jó emberem ada még 2 fl. kezembe, hogy eő is ezzel 1 exempl. iró papirosra praenumerálván, méltóztassál ezen praenumeratiót is ugy tekinteni, mint a meljet az enyimmel eggyütt bizonyossan kezedbe kapsz…

 

 

2320.

 

Vitkovics Mihály — Kazinczynak.

 

Örömmel tellyesítettem mind azt, a mit rám méltóztattál bízni. A fejér papirosbúl fél rizmát 7 fton váltóban megvettem. A másik nembűl Ľ rész rizmát, magátúl Trattnertűl vettem, mellynek az árát 7 fl. és 30 xrt váltóban le is tettem. Ezen két nemű papiros mellé zártam az én Meséimet. Ezeket pogány létekre Hozzád bátorkodom kűldeni a végre, hogy Literátori szent Lélkednek [!] hatalmával, még pedig a mindeneket megtisztító Tűz által keresztelnéd meg. Nagy Érdemű Barátom! A Magyar Publicum elejébe vágyok lépni. Eggy olly Lépés, melly a többi literatori lépéseimet végképpen elhatározza. Barátságunkra kérlek, felejtsd el, hogy engemet szeretsz, és a legmostohább criticusi kézzel fogj Meséimnek rotáltatásához. Számtalan, legalább sok hazai Írókat munkáid, és crisiseid által jó útra vezettél. Engem, kit több esztendők olta forrón szeretsz, ne haggy eltévedni. Mond ki kereken Meséimre és Epigrammáimra az utolsó ítéletet. Egyedűl azok, a mellyek javallásod’, ’s helybehagyásodat megnyerendik, fognak Napvilágot látni, hogy így azon reménységnek, mellyet a hozzám írtt betses Epistoládban felőllem támasztottál, tökélletesen megfelelhessek. Horvát, de leginkább Szemerénk sokat javították e két munkátskámat; mind e mellett a te elhatározó ítéletedet várom. Te tettél Idylliumid és Bátsmegyeid által tsinosabb tollú Magyarrá; tedd, könyörgök, azt is, hogy a Publicum, a jobb fejű Publicum ezen kiadandó Munkátskáim által esmérjen benem Tanitványodra, hív követődre. Erre, Erre kérlek barátságosan esedezve….

….Dajkád’ Verseire 36 praenumeranst szerzettem eddig, még pedig többnyire velín papiros példányokra. Novemberig tán meg is dupplázom….

 

 

2322.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                                          Péczel, Sept 29d. 1812.

 

Felküldém az Echót, ’s kérém Édes Uram Bátyámat ítélete felől ’s nem jöve válasz; felküldém a’ Szökd[ellve] Sonettet, ’s instáltam észrevételeit Kedves Uram Bátyámnak, könyörögtem a’ Vidavers újjáformáltatása felől, kértem Döbrentei Sonettóját, ’s nem jöve válasz; felküldém Törtelyről a’ Boldog Párt, ’s esedeztem a’ poetai Tájfestés theoriájáért, ’s elmúlt Julius, elmúlt Augustus, ’s három levelemre még September eleje sem hoza választ….

 

 

 

2323.

 

Kazinczy — Szentgyörgyi Józsefnek.                                  Széphalom, Sept. 30d. 1812.

 

…Octóber 7dike táján Bécsbe megyek-fel, de még Octóberben ismét itthon leszek. A’ mi Kisünket így meg látni nem fogom. Minden üres órám Bécsben a’ Belveder Istenségeinek, a’ szebb Templomoknak, ’s a’ Művészek dolgozó szobájiknak ’s a’ theatrumnak ’s kerteknek lesznek szentelve. ’S meglátom mint néz-ki Bécs, minekutánna bástyájit az, a’ ki most Moszkvában siralmas Hoszpodi pomilujt énekeltet, lerontotta….

 

 

 

2325.

 

Kazinczy — Sipos Pálnak.

 

Juniusban az a’ gondolatom jőtt, hogy jó volna papirosra tenni, még pedig parallele hat columnában eggy más mellett, mit tart azok felől a mit vallásra tartozó dolgoknak mondunk a’ keresztyén in sensu sublimi, crasso, crassissimo, ’s a’ nem keresztyén sensu sublimi, non sublimi, et minime sublimi, ’s ezt az Isten, Teremtés’ articulusán kellene kezdeni, ’s ott végezni, hogy mind a’ hat miképen foly-bé a’ moralra, ’s boldogságra. Bár csak Te ezt a’ munkát megtenni akarnád, de mind a’ hat columnában, olly hűséggel hogy a’ ki téged nem ismer, ne tudhassa mit hiszel, és hogy mind a’ hat feleket’ tagja azt higyje, hogy a’ ki az ő credoját a’ columnára írta, az az ő hitén állott. Valami illyent próbált vala Rousseau a’ maga Confessioját; de az nékem nem elég. Osztán én nem eggy keresztyén bölcs confessioját óhajtanám, hanem hat rendbéli emberen eggymásnak confessioja mellett…

 

 

2327.

 

Kazinczy — Berzsenyi Dánielnek.                               Széphalom, Octób. 2d. 1812.

 

….Helmeczi téged Novemberig meglátogatni készül. Ha nálad lesz, csókold-meg az én nevemben. Ez a’ fiatal barátunk mind kettőnk eránt különös hűséggel viseltetik, Verseidnek és a’ Daykáéinak megjelenhetések eránt tetemes szolgálatokot tett, tiszta a’ feje ’s a’ szíve, ’s a’ mi megbecsülhetetlen, szorgalmas levelező, ’s a’ válasz után várással nem öldökli az embert. Háladatlan volnál eránta, ha dolgaidban nem vele, hanem Tatayval leveleznél, a’ ki Helmeczinek szoros és szíves barátja, de tégedet Helmeczinél inkább nem szerethet, és a’ ki el lévén zárva a’ Papi-nevelőbe, nem járhat el olly szabadon dolgaidban mint Helmeczi. De Te ne hidd, hogy én Tégedet Tataytól egészen elvonni akarjalak. Te nem szeretheted inkább Tatayt mint én. Csak arra czélzok, hogy Helmeczi is érezze szeretetedet, bízodalmadat.

Trattner Novembernek vége felé nyomtattatni fogja Daykámnak Verseit. Azután a’ Kiséit fogja, ’s ezt néki már megigérte. Melly igen óhajtanám, kedves barátom, hogy a’ Te Verseid is ugyan ott és ugyan azon formátumban nyomtattatnának! Trattnernek annyi sajtója van, hogy ha egyéb munkákat nem vállalt, a’ Dayka és Kis Verseivel eggyütt is nyomtathatja a’ Tiéidet….

….Édes barátom, úgy készűl plánumunk, hogy én öt nap múlva Vay Ábrissal (a’ Septemvir fijával ’s Kazinczy Péter onkelem Vejével) eggy szekeren megyek Bécsbe, de szüretünkre, melly ezen holnap vége felé lesz, itthon leszek. Így Miklát és Sopronyt meg nem láthatom, de hidd-el, hogy sajnálom, hogy meg nem láthatom. Hogy Bécsben a’ Festés és Faragás helyei (tudniillik Belveder, Academia, Eszterházy Galleriája ’s Miller Gyűjteménye, ’s a’ Mívészek szobáji), a’ theátrum és a’ kertek lesznek azok a’ helyek, a’ mellyekben élni fogok, tudhatod, de megnézem még is a’ legrégibb magyar Mss Bibliát a’ Csász. Bibliothecában…

 

 

2331.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                         Széphalom, Octób. 6dikán 1812.

 

Könyveidnek Catausát imhol küldöm vissza igen nagy köszönettel. Igen sok derék és becses munkákat bírsz, ’s bátorkodom reményleni, hogy megengeded, hogy közzűlök nehanyat megolvasás végett Tőled kikérhessek. Imhol vannak neveik.

 

Meyer, Briefe aus der Hauptstadt und dem Inneren Frankreichs. Tübingen, 1803. 1. 2. Th.

Kotzebüe, Erinnerungen aus Paris. 1804.

Säume, Spaziergang nach Syracus, 1802.

Sabina, von Böttiger,

és osztán három isteni Költőt:….Benard, Boufflers, Chaulieu…

…A’ mi Párist illeti, mind azt mohon kapom….

 

 

2332.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                                      Péczel, Octób. 6d. 1812.

 

…Megkaphatnám e Döbrenteinek Sonettóját? Pirúlnom kell, valahányszor e’ kedves nevet említem. Második esztendőre fordúl, miolta közöttünk a’ levelezés láncza megszakadt, ’s az én restségem miatt. D. nem régen is íra Széphalomra. Méltóztassék Édes Uram Bátyám engemet tudósítani, levelemet D-hez hová, és melly Postákon küldhetem. Hát Kölcseynek nem lehetne e nyomába akadnom, nem lehetne e kitapogatnom, hol lakik?...

 

 

2337.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. ….                              Széphalom, Novemb. 8d. 1812.

 

….A’ Dayka MSt vedd-elő és tedd benne ezen jegyzéseket és változtatásokat:

1.) A’ Dayka’ élete épen azon betűkkel és nem nagyobbakkal rakattassék-ki, a’ mellyek a’ versek nyomtatásokra fognak fordítatni.

2.) Ird-ki nekem azon utolsó §t a’ Dayka életében, a’ hol az ő képéről van a’ szó, és a’ hol a’ dátumom áll. Ugy jut eszembe, hogy én ezen § mellé eggy Appendixet is vetettem, hol epém kifakada Kis István Pesti Könyváros ellen. Ird ki ezt is, és közöld első leveledben, hogy idejében lehessen megváltoztatnom.

3.) A’ Versek Schmutztitelek által vannak külön szakaszokra osztva. Az első mingyárt illyen.

ELSŐ KÖNYV.    ÓDÁK ÉS DALOK.

Itt, és minden egyéb illy Schmutztitelen töröld ki ezt ELSŐ (MÁSODIK, HARM. etc. etc.) KÖNYV. Törüld-ki a’ Columnentiteleket is, és a’ helyett tedd a’ pagináknak illyen jeleit    123 —

4.) A’ Dayka életét és a’ Versek legelső árkusát addig le ne nyomtassék, míg nekem meg nem külditek a’ Correcturbogent, hogy valami kedvem ellen ne nyomtattassék. A’ küldött próbában már az maga is rosszúl volt, hogy az Alcaicusban a’ 3dik és 4dik sor sokkal beljebb ponton kezdődött, mint kezdődnie illett volna. Van abban ezen kivül más botlás is.

Superintendens Kis Urnak leveléből tudom, hogy Daykára Sopronyban 12 előre fizető találtatott. Találtattak nehanyan Döbrenteinél is Erdélyben, de ezek a’ pénzt csak akkor teszik-le, mikor a’ munka kijő, tapasztalván hogy sok előre fizetés oda vesze.

Nagyon szeretném, ha a’ nevek Catalogusát Trattner Ur velem dolgoztatná, a’ titulusok etc. miatt, melly gyakorta neheztelésre ád okot

 

 

2341.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                         Széphalom, Novemb. 15d. 1812.

 

Prónay felett mondott beszéded olly szép, hogy alig várom az időt, mellyben Tübingi Pályairásomat újra dolgozhatom, ’s abban ezen Beszédnek elejét úgy fogom felhozni, mint remekét a’ Próza’ fenntebb nemének. Melly felséges folyamat, melly antik manier! — Elragadtatások köztt olvastam e’ munkádat a’ szekérben, midőn Novemb. másodikán Pestet elhagyám, ’s örvendettem újabb dicsőségednek…

…Pesten Kultsár ebédet ada, azt remélvén hogy magánál láthat engemet, de én el valék foglalva. De még is itt láttam Sztrokait, és szép feleségét, kit osztán Kultsárral ’s Vitkoviccsal haza kísérénk. Vacsorát Vitkovics és én Kultsárnál evénk. Kultsár itt tevé nékem is előmbe azt a’ kérdést, mellyel eggykor Téged kísérte kaczagásra, hogy melly czímet kellene adniok folyó-írásoknak? ’s magyarázta, melly tekintetekre nézve volna mindeneknél jobb a’ Lehel’ kürtje. Alig tartóztathatám-meg magamat, hogy hangosan ki ne fakasszam kaczagásomat. Megvallám, hogy az a’ czím nekem nem tetszik, de mellé vetém, hogy azon akadozni nem fognék, csak indúlna. Még inkább ellenkezém abban, hogy ezen folyó írások füzeteibe menjenek-bé a’ Tudományoknak cyclusi Epitoméji. Az nem illyen írásba való….

 

 

2344.

 

Kazinczy — Nagy Gábornak.                                         Ér Semlyén Nov. 21d. 1812.

 

….Én Nov. 5dikén értem haza Bécsből, hová Vay Ábrissal Octob. 7dikén indúltam. A’ Havercamp Sallustját Binz antiquariusnál magam is épen 25 f. Valután vásárlám meg; 28-on tartotta. Kegyetlenűl sajnáltam hogy annyi pénzt kelle értte adnom, de reá halaszthatatlan szükségem volt, a’ Sinai Úrét többé reményleni nem mertem, ez minden firkálás nélkül van, ’s Ocsovszki Ur mondá, hogy bancóban is elment valaha 50 fton. — Soiha én még Bécsben úgy nem úsztam a’ gyönyörben, mint most, minden órámat a’ festők köztt és a’ theatrumokban ’s a’ Cleynmann predikaczióján és eggy idegenén szent Istvánnál, ki ollyat monda a’ millyet Debreczenben nem igen merne a’ sok Protestans tolmácsa az Istennek, noha ők azt tartják, úgy gondolom, hogy az igazság csak az övék. Elbeszéllem valaha az Úrnak. Itt mind a’ szép mákokból küldök Kis és Fazekas Uraknak, mind némelly Bécsi útamban a’ Pesti és a’ Bécsi botanicus kertekben lopdosott magokból….

2349.

 

Édes Gergely — Kazinczynak.       25. 9br. 1812.

 

….Fordított Epigrammáimból.

I. Katullból.

Nem lehet aszszonyom és kívűlem senki’ Kegyesse,

Ugy szól, bár Jupiter kérje-ki gyenge kezét.

Mondja! de bár mit mond hív Férjfinek a’ ravasz aszszony,

Azt gyors habra vagyis szélre jegyezni lehet.

 

II.

Lezbia mindég szid ’s nem hallgathat soha rólam

Ő; de, hanemha szeret Lezbia, veszszek-el én.

Honnét tudhatom ezt? Hát nemdenem őt szidom én is

Mindég ’s veszszek-el én újra ha nem szeretem….

 

 

2360.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                        Széphalom, Dec. 26d. 1812.

 

….Nagy gondokban vagyok, hogy Dayka hibásan nyomtattatik, mert az az ív, mellyet nékem mutatóúl küldél vala, tetemes hibákat mutat; ’s mi lesz belőle, ha a’ Variansok elmaradtak? Ragadj-ki rettegéseimből, ’s a’ már kész ívekből eggy nyomtatványt indíts hozzám első postával, nem kímélvén a’ pénzt a’ portoriumtól; ez most hozzád minden kérésem. Igy újra fogom dolgozhatni a’ Variánsokat is, ’s útnak indíthatom postán, hogy rajtam ne múljon a’ munka megjelenése….

…Felelj, mihelytt ezt vetted, ’s küldd a’ Dayka már kirakott árkusait, és a’ Berekét. Éljetek mindnyájan szerencsésen.

Sietve, lefektemkor.  Eggenberger Urnak ajánlj. Mondjad hogy a’ most küldött Marmontelek árát maga határozza-meg ’s fizesse Kiliánt.

 

 

2363.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                                         Dec. 29d. 1812.

 

…Bár csak az Édes UramBátyám Tübingi pályaírása mentől hamarább kinyomtattathatnék. Hadd tudnák olvasóink Kit és Miért kell becsűlni. Régen akarom kérdezni, ha azon írásban van e emlékezet a’ nyelv mívelésének eszközei között a’ tudós pennaharczok felöl. Nem volna e jó említeni, hogy ezek nálunk ritkák? ’s nem jó volna e elhisztorizálni, Kik, mikor, miért és miként harczoltak, mint Dévai Sylvester, Rajnis Baróti, Kazinczy Debreczen, Révai Versegi, Láczai Czinka Képlaki ’s a’ t.?...

…Dayka és Berzsenyi felől Helmeczi által írattam. Jelen voltam az első ív correcturáján ’s a’ Virtus Rénynek, a’ Csak jutni Eljutni-nak corrigáltatott így: A’ Rény Becse. Oh Rény, csak a’ te nyomdokidon lehet Eljutni ’s a’ t. Farkas Károly nyomtatatlan verseinek három csomóját — Dalok, Odák, eggy két Sonett, Mesék, Epigrammák — Fatawich barátom adta nékem által megtekintés végett. Himfynek testvér öccse, Felhadnagy Kisfaludy Károly is, nálam mutatta be verseit….

 

 

2364.

 

Sipos Pál — Kazinczynak.                                                        Tordos 30a Xber 1812.

 

…Egy folyó munka alatt vagyok, melj filosofiai gondolatokon indul el és lassan lassan transformálja magát theologiai gondolattá. A’ nevezetesebb dogmák benne elő fordulnak kritice világosítva. Tavaszig talám el végzem, de még se tudom, mert a’ munka kezem alatt nő és ki tudja mennyire fog még szaporodni. Azon lészek, hogy valamint a’ dolog ártatlan, ugy ártatlan szinbe is jelennyék meg. A’ heljtelen előadás sokszor a’ jó ügyet is el rontja….

 

 

2367.

 

Kazinczy — Patay Istvánnak.                                              Széphalom Jan. 9d. 1813.

 

….Az Erdélyi Fejedelmek’ dolgai azért mentek olly rosszúl, mert alig találunk közttök eggyet, a’ kinek volt volna feje. ’S kivált ezek a’ Rákóczyak! A’ ki uralkodni akar másokon, annak nem elég közönséges fejjel bírni. Hát ha még közönséges bennek a’ lélek is…

 

 

2368.

 

Kazinczy — Horvát Istvánnak.                                         Széphalom, Jan. 15d. 1813.

 

Régiségeimnek ’s Ritkaságaimnak IIdik Kötetét kiadni késedelmeskedni nem fogok. A’ nyomtatásra megkívántató kőltségről hagyj engemet gondoskodni, hanemha akár Könyvárosainknak eggyike, akár valaki azok közzűl, a’ kik nem épen hidegek Literatúránk gyarapodása eránt, erszényeket megnyitni kívánnák, melly nekem igen is kedves volna. Most engedd mondanom, miket vennék-fel ezen kötetbe:

1.)        Homíliák a’ Debreczeni Códexből.

2.)        Gr. Teleki Jósefnek Keserve a’ testvére hamvainál.

3.)        Gr. Teleki Domonkosnak Magyar fordítása a’ puskapor által elveszett Palatinus halálára készűlt Birckenstocki munka után.

4.)        Varjasnak e vocálisú Esedezése.

5.)        Ráthnak Jelentései magyar, deák és német nyelveken a’ Lexicon eránt.

6.)        Székely István Magyar Calendáriuma.

7.)        Némelly nagy Magyarnak (vagy tudósnak) kézírása, rézbe metszve.

A’ Kötet előtt Primás Barkóczynak képe fogna állani. — Ha Néked valamelly darabod volna, melly az itt jelentetteknél inkább érdemlené-meg a’ kiadást, azon felűl hogy ezt nagy örömmel venném-fel, véghetetlenül leköteleztetve is érzeném magamat.

Az ide zárt nyomtatott lapot add által Helmeczinek, hogy ez szerént nyomtattassa Berkemnek első dalát. Ölelem őtet, ’s kérem, hogy a’ Dayka nyomtatott íveit tégye hozzám postára, hogy az elveszett Variansokat újra kidolgozhassam. Tudom, hogy annak felkűldése pénzbe kerűl: de ő lássa mint küldi, de küldje.

Vitkovicsunknak Meséjit és Epigrammájit, ’s Szemerénknek Jottographuszát és Ypsilonistáját e’ napokban indítom hozzád olly rendeléssel, hogy a’ nyaláb Eggenbergernél tétessék-le. Te idvezeld Vitkovicsot, ’s kérd, hogy öveimnek árokat adja által Kiliánnak a’ Herderek árában, mert Cotta, a’ Tübingi Nyomtató, sürgetteti a’ pénzt…

….Rájnis nekem nem tészen eleget a’ Virgíl fordításában. Vessd öszve ezen öt soraimat az ő soraival és a’ Virgiléivel. Korántsem kevélykedem bennek, de talán jobbak mint a’ Rájniséi. Tataynknak megküldöttem régen, de azolta változtattam rajtok holmit.

 

Mint mikor a’ liget’ árnya között a’ fülmile gyászol

Fészkéért, mellyből még pelyhes kisdedit a’ vad

Földmivelő kiszedé, végigcsattogja magános

Éjjeleit gallyán, epedezve újítja siralmát

Szüntelenűl, ’s a’ tájt messzére eltölti keservvel.

 

 

  

   2370.

 

  Kazinczy — B. Prónay Sándornak.                                       Széphalom Jan. 17d. 1813.

 

….. Horvát nekem és az én kedves Szemerémnek hat Sonettjeinket adta-ki, de az eníyéimeket némelly változtatásokkal, mellyeket én jobbításoknak nem ismerhetek. A’ Szemeréiben véghetetlen édesség vagyon. Irígylem ezen halhatatlan virágokat kedves barátomnak; inkább irígylem e’ kevés sorokat, mint mind azt másoknak, a’ mit a’ nagy sereg csudál. De ezek a’ Sonettek is fentebb szépségű ’s illatu virágok, hogy sem a’ közönséges Olvasónak tetszhessenek….

 

 

2379.

 

Kazinczy — Berzsenyi Dánielnek.                                        Széphalom, Febr. 3d. 1813.

 

Ma, és csak ma leve enyém az a’ régen várt öröm, hogy Blaschke által metszett képedet láthatám. Helmeczi küldé meg azt nekem Postán Daykának Verseivel; ezeket, hogy a’ Nyomtató’ botlásait bennek kiszemelhessem, ’s hogy az elveszett Variánsokat újra kidolgozhassam, eggy vastag csomójú levélben. A’ Dayka’ Versei 136 lapot tesznek; a’ 137diken Poetai berkem kezdődik. Elkészűl tehát a’ munka bizonyosan a’ Martiusi Pesti vásárra. Tedd-meg a’ rendeléseket, hogy azt minden késedelem nélkül vehessd. — A’ nyomtatással nagyon meg vagyok elégedve. Bár a’ Te Verseid is épen azon formában, ’s azon betűkkel nyomtattatnának, és mingyárt tavasszal….

 

 

2382.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                               Széphalom, Febr. 6. 1813.

 

….Daykának Versei és az én Berkem eggyütt egynehány levéllel tesznek többet 15 ívnél. Tegnap tevém postára válaszomat Trattnerhez erántok, és a’ Praenumeransok neveik mintegy 3 ívet fognak tenni. Gyönyörű nyomtatás! A’ Martiusi Pesti vásárkor fogja árúlásra bocsátani Trattner. Ő most eggy kedves tisztet teve rám, hogy Báróczynak minden munkájit bocsássam-ki, írjam-meg életét, ’s képét küldjem-le, hogy kimetszethessék. Örömmel teljesítem.

Belé únván a’ Prókátori, osztályunkra tartozó dolgokba, a’ tudományokhoz lopom magam, ’s Régiségeim II. Kötetét készítem sajtó alá. Gratulálj nekem, hogy nyughatatlan ’s Ulyszesi lelkem ismét teve eggy tudós larcint, mint mikor a’ Sylvester Grammaticáját az azt féltő Sinaitól ellopattam, leírattam, kiadtam, de az originált Sinainak visszaadván. — A’ Debreczeni Coll. Bibliothecájában tartatik eggy XIV. századbeli Codex, Magyar nyelven írt Homíliák vannak benne. A’ Debr. Kalvinista dölyf meg nem engedte, hogy a’ Cornidesek, Révaiak és Telekiek leírattathassák. Nékem is csak megpillantanom vala szabad. Neki kerűltem, ’s annak a’ sárkánynak híre nélkül, melly azt őrzi, jó darabját leírattam, és Debr. elhűl, mikor nyomtatva látja. A’ Nemzet előtt a’ Nemzet képében kérem meg őket, hogy későbbi Kötetimbe tegyék le a’ mi leírva nincs. Talán elpirúlnak, ’s megengedik.

Ruminak Magy. Monum. még nem nyomtattatnak. —

Bécsben semmi gondom nem volt Nagyjainkra. Olly szándékkal mentem-fel, hogy minden óráimat kirekesztőleg a’ Mesterségnek fogom valaha szentelni. Ebben ugyan nyakig úsztam is…

 

 

2385.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                    Széphalom Febr. 7dikén 1813.

 

…Berzsenyinknek képével én sem vagyok megelégedve. Már az a’ fonákság, hogy a’ mentekötő mente nélkül van rajta. De Blaschke sem dolgozott úgy, a’ hogy tőle annyi pénzért várhatánk. ’S azok a’ dolmánygombok — fejér pontok! De ne gondoljunk ezzel; elég, hogy a’ képből az ember kitetszik, ha a’ Poeta ki nem tetszik is. Pedig Berzsenyiben nem csak a’ Poeta tetszhetik. Nem kevésbb ő úgy, mint Ember…

…Daykának külsője kivált velinre, igen igen szép, Te pedig a’ legelkészűltebb Corrector vagy. Kevés hibát vett észre szemem…

…Báróczinak munkáji eránt írtam Trattner Úrnak. Oh, ölelem azt az értelmes embert, a’ kinek lelkében a’ szép gondolat támadt! Régen, régen óhajtottam azt. Képét küldöm, mihelytt hozzá akar fogni a’ Metsző. Életét megírom, ’s Danczkaitól (ki most Erdélyben van) kérek hozzá tudósításokat. Beszélld reá Tr. Urat, hogy ne hagyja Kassandrát magát kimenni, ’s vegye mellé az Erkölcsi Regéket, Leveleket, és Védelm. Magy. Nyelvet is. Csak eggy Kötettel lesz így bővebb a’ munka, ’s a’ Publicum le lesz kötelezve Tr. Ur eránt örök hálával…

 

 

2387.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                       Széphalom, Febr. 9d. 1813.

 

….Én most Magy. Régis. II. Kötetét készítem sajtó alá. — A’ Debreczeni Collegiumban van eggy Codexe a’ XIV. száznak, ’s Magyar nyelven írt Homoliákat foglal magában. Nem igen sokkal ifjabb tehát a’ Látjátok feleim-nél. Ezt a’ Telekiek, Cornides,Révai hijába igyekeztek megkapni másban. Én elaltattam a’ sárkány, melly rajta ül, ’s derekasan elhaladott leírásában emberem, midőn csak nem rajta veszte, ’s így aba hagyá. A’ mit megkaphattanm, itt adom-ki. A’ Debreczeniek szemeket csinálnak, ha meglátják. A’ Nemzet előtt fogom őket kérni, hogy a’ hátra való részt engedjék ide M. Régis. későbbi köteteinek.

Febr. 4d. vettem a’ Dayka Versei és Berkemnek 15 íveit. A’ Berekből csak négy lapnyi vala akkor nyomtatatlan. Most Daykának életét és a’ sok Praenumeránsok neveit nyomtatják. A’ munka tehát árúltatni fog a’ Jósef napi vásárkor. Gyönyörű nyomtatás. Válasszd, kérlek, épen ezen formatumot Te is Verseidhez. Ezt óhajtom a’ Berzsenyi verseinek is, kinek rézbe metszett, de nem szép, képe asztalomon van.

Engem Trattner most azon kínálásával tisztele-meg, hogy Báróczynak életét írjam. Elébe akarja tenni Kassandrának. Fogom teljesíteni örvendve, kevélykedve. De én viszont azt kérem, hogy ne csak Kassandrát, hanem Erk. Meséjit is, leveleit is ’s a’ Védelm. M. nyelvet is nyomtassa, ’s így adja-ki az egész Báróczit, a’ hogy én gondolkoztam. Nem akarok semmit, nem még gramm. botlásait is igazítani, hogy az olvasó lássa, melly gradusában volt a’ kimíveltetésnek nyelvünk, midőn B. írni kezdett.

Ide zárom ezen esztendőben az az Januar elsője olta készült verseimet. De a’ Csüggedés nem mostani mívem. Engem most semmi csüggedés nem ért. Nem is 1794—1801 között[i] csüggedés íratta velem az Ódát. — Sonettemnek minden sora vocálison végződik, és mindenik endecasyllabikból áll, ’s a’ terzettek is a’ szerint vannak írva, a’ hogy az Olasz írja. Eggy szóval ezen Sonettem azt akarja mutatni Magyarjainknak, hogy millyen az Olasz Sonett. — Doromb, dromb, nem tudom isméretes szó e nálatok. Német nyelve ez: Maultrompe.

Ujhelybe kell indúlnom, Lovaim fogva  vannak, ’s végzenem kell. Egész levelem mutatja nagy sietésemet. De tarts kimentve. — Élj szerencsésen…

 

 

 

2389.

 

Kazinczy — Szentmiklóssy Alajosnak.                  Széphalom, Februarius’ 9dikén, 1813.

 

A’ mít Iskoláink tanítanak, hogy a’ Nyelvbeli Vizsgálatokban az Etymológia, az Analógia, az Euphónia, az Úsus a’ Törvény szabó, vagy, ha úgy tetszik, a’ törvényszéket-tevő Bírák, azt én kitoldottam az Izléssel (így hajdan a’ Pápay Sám. Munk. Recensiójában; ’s most Beregszászi és Sípos ellen: Tud. Gyüjt. 1817. XII. K.) és a’ Nyelvek Ideáljával. Uram Öcsém Főbírónak a’ Nyelv’ ügyében a’ mint látom, a’ NYELV’ GÉNIUSZÁT teszi.

Nekem úgy tetszik, hogy a’ Nyelv nagyon jól hasonlít az ég’ ívéhez: ebben is a’ színek úgy folynak egymásba, hogy a’ szem meg nem kaphatja a’ külömbözés’ határ-vonalait, de hogy más a’ kék szín, más a’ veres, már a’ fejér, azt jól látja. Mind az etymológia, mind az Analógia, mind az Euphónia, mind a’ Szokás, mind a’ biztos és jó mívek szemlélte [!] alatt gyakorlott Ízlés, mind a’ Nyelv Ideálja, mind a’ Nyelv Géniusza tisztelést kívánhatnak; de hol az eggyik a’ másika felett? azt sokszor csak az Ízlés határozza meg. Horvát István nagy megelégedéssel, javalással vette Recensiómat Pápay Sám. Munkája felől…

 

 

 

2390.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                            Széphalom, d. 10d. Febr. 1813.

 

…Sokat vártam a’ Rajnis Virgiliusi Georgicájitól, mert 1786 olta dolgozgatott rajtok, ’s rosszabb mint a’ Szabó Aeneisze. Tatayt kértem, írná-ki nekem a’ IV. könyvből azon ismeretes helyet: Ipse cava solans aegrum testudine amorem, hogy kivált az ismeretes Qualis populea moerens philomela etc. Sorait láthassam, mint fordította. Itélj érdeme felől:

 

Így nöyg az árnyékos fák köztt a’ fülmile, mellynek

Fészkéből a’ durva paraszt keze földre lecsapta

Pelhöskés fiait! Keserűl a’ bús anya ágon

Űlve egész éjjel szomorún foltatja nyögésit

És panaszos szava’ hangjával bétölti az erdőt. — Rajnis.

 

Én ezt, elkeseredve, hogy még Rajnis is igen rosszúl fordította, így próbáltam:

 

Mint mikor a’ liget’ árnya között a’ fülmile gyászol

Fészkéért, mellyből még pelyhes kisdedit a’ vad

Földmíves kiszedé, végig csattogja magányos

Éjjeleit gallyán, epedezve újítja siralmát

Szüntelenűl, ’s a’ tájt messzére eltölti keserve.

 

 

2392.

 

Kazinczy — Pápay Sámuelnek.                                         Széphalom Febr. 19d. 1813.

 

…Ma indúl Pestre Magyar Régiségeim és Ritkaságaim II. Kötete. Ebben legelöl a’ Debr. Collegium Codexének Homiliáji állanak, magyar nyelven. A’ XIV. százban vannak írva, ’s a’ Debreczeni gőg nem engedte, hogy mása vétettessék. Averruncáltam a’ sárkányt, ’s a’ Lelki-Pásztorok’ híre nélkül közel 100 paginára valót leírattam. Majd meresztenek szemeket.

Második darabja: Judicium de Cometa 1468 ad Math. Regem Hwngarie, per Martinum Archidiaconum S[a]g[ra]bien[sem?] Ecclesiae compositum. —

3dik a’ legelső magyar Calendarium.

4. Ribinyi Oratio de Cultura Linguae Hung.

5. Teleki Jósef Elegiája Toroczkainéra.

6. Birkenstock és Teleki Domonkos a’ Sándor Leop. halálára.

7. Magyar első Sonettek.

8. Epistola Berzsenyihez. (A’ Magy. Verselés Története.)

Toldalék 10 darabban és IV. Réz tábla ezeknek neveikkel:

Tab. I. Maria Theresia — Kaunicz — Eszterházy Fer. Cancell. — Pászthory — Kalocsai Érsek Szécsenyi Pál 1702.

Tab. II. Bocskay István. Báthory Gábor. Rákóczy György. Kemény János, Rákóczy Ferencz II.

Tab. III. Ráday, Báróczy, Barcsay, Bessenyei, Orczy, Ányós, Molnár János, Rát.

Tab. IV. Rájnis, Szabó Dávid, Révai, Virág, Kis, Berzsenyi, Dayka, Kisfaludy, Csokonay, Verseghy,

Wartung Lutherus   1519.

 

 

2394.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                       Széphalom Febr. 21d. 1813.

 

Kedves Barátom!   Már feküdtem, ’s első álmomat aludtam, midőn a’ cseléd, kit postára küldöttem vala, a’ nagy víz és sár miatt elkésvén, érkezék. Melly örömest hagytam abba az álmot, mint örvendettem hogy felköltének, midőn leveledet ’s a’ Tatayét, ’s a’ Tidében a’ Jelentést Báróczynak Minden Munkáji eránt ’s a’ Dayka három ívét megpillantám…

…Gyönyörrel olvastam a’ mi Daykának életében áll. De hát a’ Quackerek mint veendik? Tiszt. Báthori Gábor Uram mit mond vallyon reá? Nézzük-el, eltaláltuk e, vagy nem, a’ Publicum kedvét Daykával és a’ Berekkel. Vályi-Nagy azt mondja, hogy a’ Berek a’ könyv’ dísze. Elhiszem, mert sok isteni darab van benne görögből, németből, olaszból fordítva; de csak akkor hiszem, ha Daykának dalait feledni találom. Dayka 28 esztendős vala mikor elholt, ’s ennyit hagyott, és illyeket. Mit én ősz hajjal! —…

 

 

2395.

 

Vitkovics Mihály — Kazinczynak.                                             Pesten Febr. 23ikán 1813.

 

…..Azt már, hogy Donátnak ültünk, Tata˙ Úr’ levelébűl értetted. Mind kettőnket a szóig talált el. D. egy derék tudós ember. Az asszony megérdemli, hogy felesége. Köszönöm én is, Szemere is, hogy az ülésre buzdítottál. Tanúltabb kéz nem rajzolhatott. Mostan igen sokan ülnek neki. Mind e mellett meg kell azt is vallanom, hogy se Te, se Horvát a kitsiben el nem vagytok találva. A Foverotatoszom, a ki Téged, mint tisztelt felejthetetlenét, édesen csókol, Képedet Kováts Doctoréhez hasonlította. Ugy veszem észre, hogy a kitsiben Donát nem szerentsés, és ezt szeme gyengeségének tulajdonítom.

Dajkánk már elkészűlt. A praenumeransok’ lajstroma tegnap készűlt el. Ezen a Munkán Trattner sokat fog nyerni. Kis előtt, valahányszor Boltyába bekukkanok, ezt a nyereséget emlegetem azért, hogy sok hazugságait büntessem.

Horvát Posonbúl megérkezett, és a sok Misemondó könyvet elhozta magával. Nem olly bőséges vala buvársága, mint előre gondolta. Ő még a régi hivatallyát folytattya, minthogy a Resolutioja még nem jött…

 

 

2397.

 

Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának.                                Széphalom Febr. 28d. 1813.

 

Angyali szívü kedves gyermek!

…….

MEZEI KOSZORU. (Feldblumen.)

GRÓF GYULAY CAROLINÁNAK.

 

Kerti virágoknak remegünk tartatni magunkat,

Istennénk kegyeit nem pazarolta reánk.

Minket az aljas rét, ’s eggy szűk völgy’ keble, ’s az árnyas

Erdők, ’s e’ kisded csermelye’ habja nevelt.

Lolly ide jár, szedi kincseinket, ’s koszorúba kötözvén

Hordja a’ szép mellynél ’s üstöke’ fürtjeiben.

Flórai nép, mosolyogva fogadd vendégedet; ím jön! —

Boldog az, a’ kit az ő jobbja szeretve fog-el!

 

2.

Szép vagy, rózsa; de tündöklesz ’s tündökleni kívánsz.

Büszke, te nem kellesz; mert maga Lolly szerény.

 

3.

Tiszta vagy és szép vagy, liliom; de homályba borítsz mást.

Nem kellesz te, kevély; mert maga Lolly nem az.

 

4.

Atyjának sírjére Lolott szent könnyeket önte,

’S a’ könnyből te levél, lengenye, gyenge virág.

 

5.

Lotti, Lolott és Lolly nekem neve az édes lyánynak.

Változtatja hevem a’ nevet; ő kecseit.

 

Ezek a virágok, édes Lolott, görög illatúak. Nur ein fein fühlender Geruch empfindet ihren Duft. És épen ez teszi a’ mívet poetai mívvé. Nézzük mind ezt német nyelven….

 

Bár csak az én Döbrenteim arra vezette volna Nagysádat, hogy minden Olvasásai köztt Göthe volna a’ favorija [!], ’s az ő lelke válna lelkévé Nagysádnak. Melly sokban marad hátra, a’ ki őtet úgy nem érti, mint illik! Nekem az minden kevélységem, a’ mit compliment gyanánt hallék e’ napokban, hogy az én verseimet kevesen lelik szépeknek. Soha ennél nagyobb megtiszteltetésre nem vágytam. Higyjen nekem Nagysád, a’ Wesselényihez ’s Csereyhez írt Epistolám, melly olly sok szeretőkre talált, nem ér annyit mint ez a’ két sorom, mellyet nem győzök eléggé szeretni a’ maga Zartheitja miatt:

                                     Távol vagy mindég ’s mindég közel, Eddy! Szemem lát,

                                     Hall fülem; ah de karom, Eddy, hijába keres….

 

….Daykának versei kijöttek. Köszönöm Nagysádnak, hogy neve a’ Praenumeránsok között megjelenhetett; ’s ajánlom Báróczynak Minden Munkájit is, mellyeket 8 Kötetben most adat ki általam Trattner. Tegnap küldém-le hozzá Báróczynak képét, mellyet nekem maga ajándékozott. Életét az I. Könyv előtt fogja venni az Olvasó. — Ha 200 Praenumeráns nem lesz, Trattner hozzá nem fogat. Kénytelen leszek mindenfelé írogatni, hogy a’ szándék segélltessék                                 /Ez marhára érdekelhette a csajt G/

 

 

2399.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                      Széphalom, Mart. 4d. 1813.

 

….Gőthe még nagyobb tűzbe lobbantott; legalább a’ sikeréről ítélvén. Az az ember nekem legfőbb bálványom. Velenczei Epigrammájit örökké új gyönyörrel olvasom, valamikor szemem elébe akad. Csak lássd, mit tuda teremteni a’ Vier Jahrszeitenjeiben. — A’ mi Döbrenteink tanítványának Gróf Gyulai Carolinának szeretnék ez idén fűzni eggy görög illatú Koszorút. Ha a’ többi ollyan volna mint a’ már kész rész, elértem volna, a’ mit szemem előtt lebegtetek. Halljad, barátom, ’s ítéld-meg:  mint a 2397. számú levélben.

Daykának versei elkészűltek. Trattner rajta sokat nyere, úgy írja Vitkovics. Nagy örömet tennél nekem, ha Te és nem valami Mendikás-hangu ember recenseálná, ’s kivált ha azt is megitélnéd, a’ mi XX—XXXVIII lap. áll. Kérlek, siettessd Verseidet, ’s ha teheted, a’ Berzsenyiét. Hadd legyenek sok kezek köztt minél elébb. Az enyéimek 16 ívet tennének már, de még sok híjok van. Recensiódban szeretném ha e kérdést fejtegetvén: reá vihet e a’ tágíthatatlan szükség, hogy szókat teremtsünk?....

…..Eggy Egerben törvényttanuló Ifju Novemb. Ezt írta hozzám, a’ mi itt következik. Consil. Szent Miklósy Lászlónak fija Gömörből. Versei könnyen folynak, és nem diarrheai fecsegéssel, nem üresen. Ez méltó tanítványod. Csillag lehet valaha nálunk:

Te a’ Heliconi szűzek hű barátja,

Kiben Hazánk eggy fő Nyelvgyámolát látja,

Ki nyugszol a’ kies Dicsőség karjain,

’S lebegsz a’ jó hírnak mennyei szárnyain,

Nagy Lélek! eggy ifju siet megtisztelni,

Ki malasztot óhajt nálad, ’s kedvet lelni.

Kiben a’ dicsvágyás tüze felgyúladván

’S merész képzetekre lelkét elragadván,

Azon fényes pályát kívánja megfutni,

Mellyen lehet a’ Hir’ templomához jutni.

Holott koszorúzott fővel te már régen

Mulatsz a’ Bölcseknek dicső seregében.

’S ki hogy ezen magos czélját elérhesse,

’S a’ díszadó pályaágat megnyerhesse,

Arra kér, hogy tekints erőtlenségére

’S nyújtsd tehetős karod’ felsegéllésére,

Mellyet hogy ha tőle meg nem fogsz tagadni,

Lelkét mennybe fogja az öröm ragadni.                 Primóczy Szent Miklósy Aloyz.

 

 

 2401.

 

 Vitkovics Mihály — Kazinczynak.                                     Pesten Martius 6ikán 1813.

 

….A Donáttúl festett kitsit is küldöm, láthassd, melly meszsze áll attúl, hogy képedet állitsa elő. A Horvátét mostan nem küldhettük el, de a Vásári alkalommal veended. Azonban előre is tudd meg, hogy valamint Te, szinte ugy Horvát sints eltalálva. Ezen két példábúl azt hozom ki, hogy a nagyban legszerentsésebben találó Donát a kicsinyben igen nem szerentsés….

 

 

2403.

 

V. Nagy Ferencz — Kazinczynak.                                                       Mart. 6dikán 1813.

 

…..Mélt. Kanyó László Úr nékem 400 Rf. Ajánl, ha Homér Iliását magyarra fordítom. Döbrentei Aprilisben kiadni kezdi Muzéumát. Sipos Urtól még sem kaptam Levelet, sem Kenderey Urtól. Alig, ha az Erdélyi ajálást elfogadhatom, mert a’ munka sok időt, erővesztést, és csendességet kíván; ez nincs, a’ másikat kémélnem kell.

A’ Dayka Verseire hárman praenumerálnak:

1.         A’ S. Pataki Bibliothéca. 1.

2.         Ádám István Biblióthecarius 1. két forintjával.

3.         Czider Antal Pataki Deák 1.

                  ha bémehetne a’ praenumeransok közibe:

4.         Cseresnyés Sámuel Candidatus Theologiae, igen szeretném: azt is igen szeretem, hogy

5.         Magam is benne lészek.

 

 

2404.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                      Széphalom Mart. 8d. 1813.

 

közelgetvén a’ Pesti vásár, midőn D. kilép, úgy bíztat a’ remény, hogy nem retteghetek semmi kedvetlen történettől…

…Most küldöm Ideáimat Báróczynak Kiadásához. Tedd, barátom, a’ mit legjobbnak látsz, ’s örűlj azon szerencsének, hogy általad Literaturánknak eggyik legtiszteltebb férjfija megtiszteltetik. Láttad leveleimet, melly elragadtatásba hozattatám, látván, hogy az ő tisztelete, mellyet néki rég olta készítgettem lélekben, közttünk megújítatik. Örűlök, hogy itt is kézen fogja jelenünk-meg egymással, mint Daykának kiadásában. Az eránt is várom tőled a’ hírt, ha Tr[attner] Úr javalja e, hogy historiai rajzolatok helyett vignettes czímlapok metszettessenek, ’s B[áróczy] képe újra rajzoltassék.

Mit mondatok M. Rég. És Ritk. II. Kötetére? Mit nevezetesen Horvát?...

 

 

2408.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak                                                       Mart. 18d. 1813.

 

….Tudósíts, vetted e a’ Vlahovicshoz útasított csomót és a’ Báróczi képe rollját. A’ melly csomót B. Barkóczy László vive-le innen, azt Vitkovics már vette, úgy írja. Igen is, tüzelni fogom, hogy Meséjit adja-ki ’s képét metszesse. Semmi az, hogy munkáji nem tennének eggy csomót. Vegye mellé Lessingnek Dissertatióját a’ Mesék felől, ’s írassa-ki valamelly ismerőse által betűről betűre a’ Pesti Gábor Fabulájit a’ Bécsi Csász. Bibliothecából, ’s nyomtattassa a’ maga Meséji ’s Epigr. Mellé, mint én a’ Berket a’ Dayka versei mellé. Ezt még ma tanácslom neki. Könyve a’ Pesti Meséji által még kapóbbá lesz….

…Tudassd azt is, mennyiért nyomtatná Tr[attner] Úr Régiségeim II. Kötetét 500 exemplárra nyomt. Pap., mert magam adom-ki. Elébe Prímás Barkóczy képe jön…

 

 

2415.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                                April. 15d. 1813.

 

….most engemet nem érdekel semmi a’ Literaturában. Holnapok olta nem olvastam és nem írtam. Csak a gazdálkodhatás forog eszemben, és a’ házasság. Hadd írjak inkább erről. Az építéshez hozzá fogattam, ’s a’ fa cselédház őszre készen lesz. Házassági lépéseimben nem haladtam az az új lépést nem tettem, ’s czélom mind eddig Fáy Zsuzsira van, minthogy az anyám őtet szeretné leginkább menyének….

…Döbrenteinek megküldöttem Sonetteimet, a’ hármat. Ezt írja: A’ most küldött három közzül az Emlékezet engem leginkább bájol. Ebben a’ legszebb elmultnak magát újra mulató szeliden-kedves, édes fájdalmas képe van. És tiszta. Tonusa Petrarcháé…

…Ezek a Darabok vannak Aurorámban, de nem illy renddel: A’ Nádor I. Magyar beszéde az emlékpénzt érdemelt Pest. Várm. Felkelők előtt, 1810. Hazafiui öröm a’ Palatinus azon szavain. Gróf Teleki László Maria Ludovicára. G. Dessevffi József. Hazaszeretet. Péteri Takács. Nagyhoz. Kis. Szép Rózsi. G. Ráday Gedeon. Az Isten dicsérete. Prof. Kézi. Kazinczyhoz, Virág. Bandi, a’ levélhordó Elyseumban. B. Orczy József, 1744. Horvát Istvánhoz. Vitkovics. Koporsói Vers. Rájnis. A’ Holdhoz. Szabó L. Szelmár és Szelma. Széphalmi. Orczyhoz Révai. A’ Felkelőkre, Virág. Boriska képe, Cons. Aranka. Mesék, Vitkovics. — Vígasztalás, Batsányi. Ismeretlen érzések, Farkas Károly. Pédlák Metastasióból, Döme. Epigrammák, Vitkovics. A’ Hűség, (Romanze Bürg.) Farkas Károly. Hősi Énekek, Döbrentei. Elmedalok, Sztrokai. Esdeklő Panasz. Batsányi. Magyar szóhangzás mértéke, Prof. Matsár. A’ Jövevény, Kisfaludy Károly. Eggy vén Házashoz, Prof. Fejér. A’ magyar nyelv’ kelete. Kultsár. Epigrammák, Virág. A’ Féltékeny, Fábri Pál…

….Térjünk szerelmes fecsegéseimre. Megjegyzésre méltó, hogy a’ Fáy lyánykák körül mindig van hat hét ifju. Az Öreg Úr maga, vagy testvére, Gábriné, játszák a Dáma-őrt…. Más napra ebédre valék hívatalos Susiékhoz. Igen jó kedvben voltam, épen ollyanban mint Ábris gyűrűváltásakor Szőlőskén, ’s az egész aszalt én múlattattam. Egyszer az ebéd vége felé kopogás hallatszik, ’s Szűts — eggy Juratus — bebóklik. Zsuzsi felugrik, fogadja ’s vele a’ más szobába megyen….

…Ez alatt Susienak kedves dalát, Vergiess mein nicht o Jüngling den ich meine, — régen sürgetett hogy magyarra általtegyem – ’s megvolt a’ béke. Imhol a’ darab.

 

El ne felejts o ifju, kedves lélek,

Te a’ kihez sohajt e szív,

Kiért az égre felsírok, ’s remélek,

El ne felejts te Hív!

 

El ne felejts ha más mosolyg szemedbe

’S epedve hódolásra hív,

Védangyalim sugják akkor füledbe:

El ne felejts te Hív!

 

’S ha hogy talán másért gyúlsz szerelemre,

’S másért dobog benned a’ szív,

O, akkor kénszerítlek hívségemre:

El ne felejts te Hív!

 

Ha útaink a’ Végzet elválasztja,

’S egymástól minket messze hív,

Ha távol tőled éltem bú hervasztja,…

                ….Februarius 26dika volt az a’ nap, mellyen Susie nyakamba borulva ’s ajkaimról csüggve ezer csókok között kérdezte tőlem ha én őtet igazán szeretem e, ’s ez a’ mód, ez a’ felmelegítés engemet megbolondított, — rettenetesen belészerettem Susieba. És még is nehezen tudnám meghatározni hogy megkérjem, kivált mostani környülállásaim között épen igen nehezen….

…Süsie nyakkendőjével firhangot csinálván felettünk, eggyik kezével a’ kebelt megnyitá, ’s a’ bimbó számban vala. Hiszi e Édes Uram Bátyám, hogy én mind ezen fellobbantások mellett is, mellyeket csonkán és hézaggal írok itt, vettem annyi erőt, annyi józanságot magamnak, hogy Susiet megvisgáljam, ’s megnézzem ha szerelem e az, erántam égő szerelem, melly vele ezt téteti?...

 

 

2417.

 

Cserey Miklós — Kazinczynak.                                                Széplakon. 18-a Apr. 1813.

 

….A’ Rhumi munkáira kevés előre-adót kaptam. Szük a’ pénz vagyis inkább a’ pénzjegy: szük a’ nemes indulatis, mert ha azt a’ mit a’ tehetősebbek tsupa heábavalóságra költenek, a’ Magyar Litteratura előmozdittására fórdithatnók, egynehány esztendők alatt utól érnők a’ Németeket. A’ technicus terminusokat ki véve, semmivel sem szűkebb a’ Magyar nyelv az övéknél; azokat pedig őkis a’ mü értünkre [!] faragták. Szépsége több van a’ miénknek, tsak természetéhez alkalmaztassuk a’ szóllást…. A’ Frantzia Nyelv Geniussa közelebbetske jár a’ Magyaréhoz, de azt sem jó igen buzgón követni. Bárótzi sok szépséget hozott által a’ Frantziából a’ Magyarba, de mind ollyanokat, a’ mik nem ellenkeznek a’ Magyar nyelv természetével. A’ Bárótzi munkáira előre látom, hogy sok előreadót kapok, mert az Erdélyiek rólla sokat tartanak: osztán az ő munkáira az Aszszonyokis praenumerálnak. Én magam egyedül Hat exemplárra adok. Tsak arra kérlek, hogy ne engedj semmi változtatást bennek: mert a’ mit ő irtt, annak éppen ugy kell maradni, a’ mint ő írta….

 

 

2418.

 

Édes Gergely — Kazinczynak. .                                                   Csórott 20a Apr. 1813.

 

 

….Én most ollyan munkánn izzadok gyenge szemeimmel, a’ millyent még ember annak Nemébenn nem olvasott — Bár csak veled közölhetném eztis. Igy kezdem:

 

Völgy van előttem! Völgy! Siralomnak völgye! De mégis

Mennyi hegyek, halmok ’s szirtok adódnak elő.

Mennyi setét erdő! Mélység ’s órjási magasság!

Mennyi sikamló hely! Mennyi halálos eset!

Mellyek ezen völgybenn felváltják szűntelen eggymást! —

Boldog Egek! Mint kell át-törekednem ezenn!

Látom az édes irányt, látom! Kívánatosabb nincs

Nála, de meszsze van! Óh mint jutok innen oda!

Nem rózsák, tövisek köztt kell bújdosnom alá ’s fel,

Míg amaz életnek tiszta vizére jutok,

A’ mellynél szomjú lelkem bétöltheti kedves

Kívánságait és édes örömre talál. ’s. a’. t. ’s. a’. t.

———

Jer szomorú Múzsám kísérj-át éneki hanggal

E’ siralom vőlgyénn etc. — e’ volt először kezdete mellyre Virág egy kis Poemájában czéloz —

Dayka szép! De az Eggyveleges írásod csupa Kellem! Szép a’ Berek is, még most fogom olvasni, mert mai napig kötetlen volt. Én Pestenn Institorisnak praenumeráltam rá, de ő mint a’ többiis igen hidegenn üti a’ vasat. Nekem nagy tehetségem nincs, de az igyekezetem legnagyobb. Élj és szeress

 

 

2419.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                    Széphalom April. 21d. 1813.

 

….Ér-Semlyénben három Epigrammát készítettem. Azokat általad a’ mi Tatainknak küldöm, mert úgy tetszik, hogy az ő ízlése az illy görög virágokat kedveseknek leli.

LAOKOONNAK STATUÁJÁRA.

Virg. Aeneid. L. II.

Ez a’ Régiségről által jött reánk, ’s ha nem ismernéd, hányd-fel a’ Bibliothekában.

 

Tűrd nagy kínjaidat, szent Polgár, ’s halj-meg. Hazádért

Tűrsz és halsz. Győzött a’ fene, ’s Trója nem áll.

 

Én minden elkészűlt darabomat más nyelvre szoktam fordítani, hogy lássam, mi benne csonka. Halld deákúl: Perfer cruciatus tuos, sanctissime Civis, et subi morten tibi imminentem. Ob charitatem patriae torqueris et peris. Quid te vivere juvat? Infensa tibi dea (Pallas) triumphat, et ruit Ilium.

VENUSZ KALLIPIGOSZ.

A’ Festők Legendája ezt beszélli: —Két szép leány, együtt menvén, azon kezde versengeni, hogy mellyíknek van több kecs a’ farán. Bírónak tettek egy Ifjat. A’ győzedelmes leány Templomot állíta a’ ÷áëëéđőăďň (szépfaru Istennének) ’s a’ szépet mindenben érző ’s becsűlő Görög Nép márványban metszeté-ki a’ szépfaru leányt. Annak gipszöntvényét láthadd Bécsben a’ Miller’ Kabinetjében. A’ szépfaru leány a’ farán kétfelé vonja az inget, ’s hátra felé mosolyog örömében, azon szép tetem felé, melly vele elnyereté a’ győzedelmet.

 

Mind! Mind, lyányka! Nem ezt egyedűl! ’s nagy Júpiter, engedd,

Váljon hármassá nékem is eggyszer az éj!...

 

…Csokonaynak mázolt, de zsenivel mázolt, verseit Márton adja-ki, a’ ki sem magyarúl nem tud, sem Literaturához nem ért, noha mind ennek mind annak Professora. Szép munka lehet! — Az is jó. Lássák, millyenek azok, a’ kik antagonismusban vannak velünk.

Báróczi eránt Erdélybe is, Desőffy Pipszhez is, másuvá is írtam ’s fogok. Rettegek, hogy elakadunk. De reményljünk minden jót. Ölellek nyomtatott leveledért. De midőn engem Göthének nevezel, jóságod nevetségessé teszen, nem tiszteletessé.

Ne akadj fel azon, hogy Berzsenyi hallgat. Más az ő hallgatása, más a’ Szemeréé. —

Bár is! haragudjon Kultsár és mások a’ Rényre. A’ Triász megeggyezésével éltem vele, ’s már fogok, ha magam maradok is. Az erény nekem nem jó, mert felakad az Olvasó, ’s azt gyanítja, hogy az értől, vena, rivulus ex flumine ortum ducens, jő. Az hogy rántottát is teszen, nem ok. Virtusnak nevet kell adni, ’s a’ monosyllabon szó azért kívánatos, mert a’ suffixummal, a’ derivatumokkal rövidebb lesz mint külömben fogott volna.

Én azt hiszem, hogy Berzsenyinknek verseit utasítása nélkül is kiadhatod — ha, a’ mint hiszem, írtál neki. Óhajtja a’ kiadást, ’s magának köszönje ha nem felel….

 

 

2421.

 

Kazinczy — Vida Lászlónak.                                                Széphalom Apr. 25d. 1813.

 

….Semlyénben nehány Epigrammát csináltam. Engedd, édes barátom, hadd írhassak ide kettőt belőlök.

A’ régiségből egy Laokoont repraesentáló márvány Státua jött a’ mi időnkre. Két kígyó halálig harapdálja a’ szegény Papot, ki ellene szegzette magát a’ Pallás által készírtetni parancsolt fa lónak, mellyet némelly tévedt polgártársai Trójába bévinni akartak. Ezt a’ Statuát most sok ideig néztem Bécsben. Olvassd meg a’ történetet Virgil. Aeneid. L. II.

 

Tűrd nagy kínjaidat, szent Polgár, ’s halj-meg. Hazádért

Tűrsz és halsz; győzött a’ fene (Pallás), ’s Trója nem áll.

———

Ismered a’ Bold. Szűz képétnálam. Copiája a’ Belvederben függő Carlo Dolce által festett képnek.

 

Melly báj! melly fennség! melly csendes bánat ez arczon — — —

[stb., mint a 2420. számú levélben.].

Az az, minthogy a’ kép téged Szent Szűz szenvedve ád elő, látni rajta millyen voltál midőn szenvedték. De a’ kép olly szép, hogy ha felvidúlva volnál festve ’s fájdalom nélkűl, azt is mutatná, hogy most, megdicsőülve, millyen vagy.

Gróf Desőffy, kivel ezt levélben közlém, nekem jött, ’s ezen Madonnára írt Epigrammámért öszve csókolt. Ezt szebbnek leli mint a’ Laokoonra írottat….

 

 

2426.

 

Kenderessy Mihály — Kazinczynak. .                                   Kolozsvár, 30-ik apr. 1813.

.                                                                                  

Dayka verseiért ide zárva küldök 30 váltó forintokat, és küldöm erdélyi fejedelem Bethlen Gábor tábora rajzoaltját. Ezt egy igen kedves és még vidám s egészséges 85 esztendős barátom, regius consiliarius és medgyesszéki polgármester Heydendorff hozta nekem valóságos mássába a szász nemzet archivumában lévő eredeti rajzolatból kiirva: én pedig azért mivel ott látta a Kenderesi Tamás zászlóját is a többek között. Cserei siet, én pedig állandóúl vagyok

 

 

2430.

 

Kazinczy — Szemere Pálnak.                                               Széphalom, Máj. 7d. 1813.

 

…Lángolok látni Szabónak Aeneiszét, ha Virágnak olly szépnek látszik. Rendes, hogy a’ Szabóé néhol szebb a’ Virgílénél. Geszner felől mondják, hogy ő gyakorta a’ vele közlött rossz munkákat szépeknek lelte, mert — ugymond Hottinger — a’ rossz munka olvasása altt magát olvasta…

 

 

2434.

 

Cserey Farkas — Kazinczynak.                                               Krasznán 15dik Maj. 813.

 

…Csákinak jó nevelés adódván és tapasztalása is lévén (Parisba járt és ott mulatot, háromszor volt Napoleon előtt) el ragadtatott szép érzésektül és azonnal le irta magának. Az annya Bécsbül haza menő uttyába a napokba itt volt nállam, nem győzi magasztalni Munkádot, és aszt mondja: hogy Bécsbe is sokaknak mutatván, mind el ragadtatással fogadták…

…Most Kolosvárt Döbrentei által meg kapván Dayka verseit és a Tiedet, most olvasom azokat nagy gyönyörüséggel. Dayka élete mind Néked és mind nékie nagy becsületet csinál….

 

 

2436.

 

Tóth Ferencz — Kazinczynak.                                                 Pápán Maius 16dikán 1813.  

…Most van legelőszször szerentsém a Tekintetes Urnak Levelemmel tisztelésére lenni: méltóztasson ezen Levelemben tett kérésemért megengedni. — Reménylvén, hogy a Tts Ur nem magyarázza bennem Vanitasnak, ha a Tts Urnak, mint Hazánk Felszentelt Tudóssa és Nemzeti Literaturánk fő kedvellője előtt kinyilatkoztatom, hogy Pannoniának ezen végső szegletében mitsoda könyvekkel szaporítottam én is Magyar Literaturánkat. Ezek igy következnek Homiletika Komáromban 1802. — Keresztyén Hittudomány, vagy Dogmatika Theologia. Györben 1804. — Urvacsorájához készitő Katechismus az ehez intézett Agendával edgyütt Györben 1805. — Lelki Pásztori Gondviselés Györ 1806. — A Tul a Dunai Református Püspökök Élete Historiája, Györ 1808. — A Pápai Ref: Sz. Ekklesiának Historiája. Komárom 1808. — Liturgika, etc. Győr 1810. Most pedig éppen sajtó alatt van: A Debretzeni vagy Tul a Tiszai Superintendentiákban a Reformatiótól fogva a mai időkig élt Reformatus Püspökjeinknek életek leirása.

 

2447.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                        Széphalom Jún. 3d. 1813.

 

…Ez idént egészen Sallustra akarnám fordítani. De megtörténhet, hogy kifáradok belé, ’s megkönnyebbűlésűl egyébbe kapok. Még Báróczinak életéhez sem nyúltam, pedig már illettt volna, Trattner Urnak meghívására sem kezdettem a’ nevezetes Magyarok’ életek’ leírásához. De ez könnyebb, mert Pandectáimban reá sok készűletek készen állanak. — Egmont tahát, Herdernek két Operája, ’s a’ Marmontel’ regéjiből két három darab volna legközelbbi munkám. Geszneremmel kevés dolgom lesz, mert kész, ’s csak végső kézre van szüksége…

 

 

2448.

 

Kazinczy — Vida Lászlónak.                                          Széphalom Jún. 3d. 1813.

 

…Feleségem a’ szűlést még nem várta, ’s szokatlan bágyadtságot érezvén, író-asztalom mellett leheveredett, ’s Goldsmittnak Római történeteit olvasgatta most is, mint már azelőtt mintegy öt nap olta. Én lábai mellett Sallustomat dolgozám újra, ’s Cátónak Caesár ellen tartott Beszédét fordítám épen, midőn hirtelen felkölt, béméne azon szobába, a’ hol utolszor itt lévén háltál, ’s eggy óránál kevésbb idő alatt általellenben a’ tűkörrel meglett a’ kis fekete hajú ’s szemű legény, kit tegnap előtt Prof. Vályi Nagy Ferencz Antonínusz Sophron Ferencz nevekre keresztele…

 

 

2454.

 

Z. Kiss Sámuel — Kazinczynak.                                              Sárpatak Jun. 6kán 1813.

 

…Báróczi Sándor személlyes esmeretségébe tsak Bécsben 1808ban léphettem, ’s mint égy esztendeig hűlehete szeretsém a’ tapasztalás ’s böltsesség szavait le-lesegetni ajjakiról — Az Atyám is, ki Báróczit már a’ Nagy Enyedi kolégyomban mint tanúlót esmerte, ajánlotta fel-keresését. — Gyermekségéről tsak annyit tudok, hogy mint Fő Nemes Gyermekének, jó nevelése volt; megvetetett a’ fundamentom mind a Tudományokra, mind a’ jó Erköltsökre nézve. A’ tsinosságban mustrája volt a’ kolégyombeli Társaságnak, de onnét, minek előtte felsőbb Tudományokat végzett volna, ifionta ki-lépett. Mellyik esztendőben? Az Atyám nem emlékezik réá tisztán. Úgy tudom, hogy erről a’ Néhai Férjfiunak jegyzése maradt. Első tiszteletemkor azzal a’ kegyességgel fogadott, melly tulajdona a’ valóságos nagyoknak: nem reménylett oly le-ereszkedése egészen elborított. Maga előzött-meg gyakrabbi látogathatása ki-kérésében. Mit érzettem ezen kegyességén, jó rendén képzelheted Nemes szivű Barátom: öleltem a’ szerentsés nyilást. — Mikor magánosan volt, a’ Seneca Philosophiai munkája olvasásában találtam, melyből sok jegyzései maradtak. Alkalmatlan időben lett odamenetelemet emlitvén, rendszerént igy felelt: «A’ napnak minden részében igy találna Édes Földim — mentől kevesebbek hátralevő Óráim, annál több hasznot akarok belőllek venni.» Báróczi az Epicurus ŢäďíŢ-jét követte; de ifiabb korában, úgy tetszik beszédjéből, az Aristipp követője volt: nem rosz, az az a’ tudatlanok értelmében emlittem én itt Epicurust. A’ szép Nemet kedvelte, szerette; de ezt az érzést kebleinkbe a’ természet oltotta ’s mikor a’ virtusból tisztítatott, alig lehet valami kellemetesebb. — Áspásiának meghodolni nem vált szégyenére a’ Nagy Görögöknek; sőt azoknak az Órátoroknak, Philosophusoknak, ’s Status kormányozóinak-is, kik valaha Laisnak tömjényeztek, nem volt talán okuk az elpirulásra. — A’ rendes árnyékozás nem rutíthattya a’ képet, valamint az erőltetett fény nem neveli szépségét. — Az Alchimiára sok idejét ’s költségét fordította, ’s ezen titkos mesterség sok hitvány embernek módot nyújtott meg-tsalására. Ugy hiszem tudva van előtted Érdemes Barátom, égy kopott köntösű embernek olyan időben lett hozzá menetele, midőn több esmerőssei valának nálla. A’ jelen lévők az Idegent úgy sugák a’ jámbor öreg fülébe, mint Alchimicust, ’s el is volt találva. Az Idegen, kit más Napra magához rendelt, elmenvén édesen nevettek a’ Láváteri ki-nézésen — «jól el volt találva, felelé Báróczi, tsak égy kisség vastagon» — Midőn ezen titkos mesterségben való igyekezetét először hallám elmosolyodtam; de a’ Baváriai királyi T. Akademiának egygyik Tagja Riter a’ Siderismus név alatt irt munkájában valamennyiben menti Báróczit. Öregségében is igen tsinos és kényes volt. A’ kik könyvét, vagy irását kérték-ki olvasni, megkérdeztettek ha dohányoznak é?...

…Szive nemességéről sokat szólhatnak. — Báróczi háládatos is volt, réá emlékezett arra az helyre hól nagyságának fundamentomát vetette — Könyveit a’ N. Enyedi Kolégyom’ Bibliothecajának rendelte, a’ nemesebb gondolatu ifiak hasznokra, ’s buzditásokra. — Erdélyt erőssen vágyott még égyszer meglátni, ’s talám itt is halni-meg, el-váló bútsúm, mint az Helvétát a’ pásztori tárogató hangja, észre vehetőleg ejtette az haza vágyás betegségébe; pedig már elhunyt volt itt való leg kedvesebje, a’ Tudós Ezredes Kapitány Bartsai Ábrahám. 1809ben vitetett az örökké valóságba…

 

 

 

2459.

 

Kazinczy — Gr. Ráday Pálnak.                                                    Jún 18d. 1813

 

Philos. Doctor Rumi Károly György Úr, Professor a’ Sopronyi Evang. Iskolában, nékem legszorosbb barátim között áll. Ő Cs. K. Magasága a’ Nádor-Ispán elfogadta tiszteletét, hogy azon munkája, mellyet most szándékozik kiereszteni Monumenta Hungarica nativo sermone seripta nevezet alatt, Ő Cs. K. Magasságának ajánltathassék. Pártfogása alatt lévén tehát első Magistratusunknak illő hogy minden jobb fejek elő segélljék igyekezetét. Erre kérlek kedves barátom, Tégedet is. — Péczelre azért megyen, hogy a’ mit czéljára valónak lel kincseid között, kiírhassa. Nyissd-meg néki gazdag kincseidet, ’s engedd-meg hogy leírhassa, a’ mire szüksége van. Jó és igaz lelkű embert lelsz benne, ’s nem csak nagy tudományú, hanem a’ mi azzal nem mindég jár eggyütt, megtisztúlt fejű embert is, és ollyat, a’ ki a’ Hazát és a’ Nemzetet ’s ennek nyelvét szereti. A’ külföld ezt a’ barátomat ismeri ’s becsűli. Te és én azért is szerethetjük, mert Hazánkra ’s Nemzetünkre fényt hozott, ’s felei köztt ott áll, a’ hol a’ nagy Prónay állott ’s Superint. Kis áll. Ismertessd-meg őtet a’ Nagy-Atyád érdemeivel, ’s láttassd verseit…

.

 

2462.

 

Pápay Sámuel — Kazinczynak.                                                  Pápa. Jun. 24d. 1813.

 

 

…Te engem soha — ismérve — nem láttál; én Téged Kassánn, 1789ben, mint deák, tsak a távolrúl tisztelve látálak, ’s — íme Szíveink mégis a’ legtisztább Barátságnak szent tűze által öszveolvasztattak. …

… Polgári állapotunkra nagy csapás az, hogy pénzünk nints, ’s arra, kivált mi producensek, tellyességgel szert nem tehetünk; sem borunk, sem gabonánk, sem gyapjúnk, sem marhánk nem kél, ’s azomban a’ mit vennünk kell ruházatunkra ’s házi egyéb szükségünkre, kívált a’ boltokban, irányatlanúl drága…

Literatúránkra nézve, kivált a’ Poezisban, szerentsésebbnek mondhattyuk a’ mostani időt. Ha Szabó Virgiliussának most kijött 2ik részét ide nem számlálnám is, Dayka’, Csokonai, ’s Berzsenyi’ mind koszorúzott Fejek’ Munkáinak tsaknem eggyszerre lett megjelenése olly ditső tűnemény, a’ millyennel még egy esztendőnk sem ditsekedhetett, ’s pedig, mint értem, Virág is most adá ki ismét újabb dolgozásait Thalia név alatt. Daykára én is apostolkodtam, mint megkérétek. Rumit én tűzelém fel az első Német híradása után, mellynek határáúl tsak 3. hónapot szabott, hogy Emlékezetes Irásainak kiadására, az Elő fizetést hoszszabb időre terjeszsze, e’ végett sok praenumerans szedőket nevezzen ki, ’s Hirdetését tetesse be a’ Magyar Ujságokba is, én az illyen Hirdetések taxáját magamra vállaltam….

…Ruszekünk irtóztató eretnekséggel adá ki Magy. Philosophiáját, tele a’ Veszprémi köznép szóejtéseivel. Szemére lobbantám, hogy engem, mint illyen eretnekség mesterét, olly formán említ, azt állítván Előbeszédében, hogy többnyire engem követett. Megírám Ruminak ez iránt való gondolatimat, hogy Recensio formában adná ki az Annalokban; de íme ezek is megszűntek már nem kis veszteségünkre. A’ Bétsi uj Lit. Zeitunggal nem vagyok annyira megelégedve. — Madonnánkat a’ Kapolnából felvitte a’ Grófunk Bétsbe, hogy a’ festés elavúlt részeit ki ujjíttathassa. Még nem jött-le. Közlött Ódádat: Reményem eltűnt, nem értem egész világosságban. Sonettedet Szirmaihoz igen megkedvelltem. Magy. Régis. és ritkas. II. Kötetének valóságos ritkaságait nagy vágyódással várom. — Egyv. Forditásaidnak 2ik Kötetét reménylhettyük-e?

 

 

2465.

 

Kenderessy Mihály — Kazinczynak.                           Kolosváratt 26-dik Junii 1813.

 

…Nem álhatom kedves Barátom, hogy Báróczirol még egy rendes történetet ne irjak. Midőn régen Gyula, most Alsó Fejér Vármegye Rendei Nemes ifiakat a Gárdába Választottak, a több szebb ifiak között Báróczyra nézve a volt az ellenvetés, hogy az ifiu nem szép: az öreg Groff Mikes István, mostani Groff Mikes ’Sigmond Nagy Apja, ki régen meg holt, azt mondotta, de van szép lelke, és Hazánknak ’s Nemzetünknek becsületére fog szolgálni. Ő már akkor tudott Németül, és valamit Franciaul, a mi akkori időben Erdélyben ritkaság volt. A minap meg irtam volt, miért nem jött ő soha viszsza Erdélybe…

 

 

2473.

 

Kazinczy — Pápay Sámuelnek.                                                   Széphalom, Júl. 2d. 1813.

 

…Prof. Ruszeknek leveledbe zárt versezetét már olvastam. Tele van ez is azzal a’ mit Te írsz philosophiai munkájáról. …Mindentől nem kell mindent kívánnunk; ő benne igen sok érdem van. Elégeljük-meg a’ mit nála nagy mértékben kapunk. Ezen esztendő a’ pénz’ ritkasága mellett is nevezetes typographiai mívekkel dicsekedhetik. Illyen Dayka, Berzsenyi, a’ Virág Thaliája, a’ Szabó Dávid Aeneisze, illyen lesz Báróczi, kiből már sok ív elkészűlt, mert 200 előfizetőjénél több találtaték. Az Aeneisz második Kötetét bírom, de belőle keveset olvashaték. Ugy tetszik ez a’ Kötet sokkal jobb mint az első. De itt is kegyetlen helyeket találtam. Vagy nem értette Virgílt — melly eggy Rhetoricát sok esztendőkig tanított emberen megtörténhető — vagy restelt bíbelődni vele. Bár csak valaki végig futná ezt a’ fordítást, ’s míg még Szabó elalszik, vele megigazítatná a’ mi igazítást kíván. — Pesti barátim nekem régen megküldék Berzsenyinek verseit, ’s Virágnak Thaliáját: de a’ gonosz lelkek valahol tartóztatják hozóját. Virágnak Thaliáját égek látni: Berzsenyinek verseit nyomtatás alá én írtam le 1808ban, de azolta sokat változtata rajtok; nevezetesen a’ darabok egészen más rendben álanak [!]. Tegnapelőtt Szemere Pali nálam hála, Pestről Kazinczy Istvánnal jövén, ’s neki magának nem volt Berzsenyije, de az öcsém hozott eggyet, ’s azt végig futottam. Szeretném érteni, mit fog ítélni a’ Publicum az én Berzsenyim’ verseiről, mit nevezetesen azok, a kik magok is verselnek. — Dayka nem fogadtatott érdemlett kedvességgel; kevés szereti: de a’ ki szereti, nagyon szereti…

…Ezen utolsó soraim arra emlékeztetnek, hogy Veled, kedves barátom, egynehány Epigrammát közöljek, mellyet azért is írtam, hogy ifjaink ez által is vonattassanak a’ festés és faragás míveit csudálgatni, ismergetni. CANOVANAK PSYHÉJÉRE…/további négy következik/

… Ruminak számára tulajdon kezeimmel copizáltam a’ Babocsay Izsák Tarczali Notarius Fata Tarczaliensia nevű munkáját, melly 1670–1700 esztendőknek történeteit krónikai jegyzések formán foglalja magában ollykor istentelen pleonasticus stílussal…

… Miolta Magy. Régiségeim és Ritkaságaim II. Kötetét Pestre felküldém hogy nyomtassák, hírt vevék eggy barátomtól Debreczenből, hogy a’ Codex Agendarius ott számomra nagy titokban írattatik, és így nem darabonként, hanem eggyszerre adathatom-ki. E’ miatt rendelést tettem, hogy ne nyomtassák, míg a’ munkát mind le nem küldöm. — Egyveleg Irásaimnak öt Kötetét eggyszersmind adom-ki jövő esztendőben minden kép nélkűl, mert az idők nem engedik, hogy pompázzunk, de csínosan. — Sallustomat májusban, megszabadúlván az osztály bajaitól, ismét elővevém…

 

 

2478.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                                        A. O. 6dik Júl. 1813.

 

Útaznom kellett Ungvár Vármegyében, Kedves Barátom, azért nem felelhettem két rendbeli Leveledre, eddig megszűlte Antoninusát vagy Antoniáját Feleséged.

 

Ha eddig meg nem szült, szüljön szerentséssen

Antal, vagy Antalné, éljen örömünkre,

Vagy Lány lesz vagy Férjfi, serdűlni ne késsen,

És ékes szóllása szorúljon fülünkre.

Úgy mint Sz. Antalra Tengerek partjánál,

Zúdúló habok közt a’ halak füleltek:

Úgy gyűljenek nálunk Magzatod szájánál,

A’ zajok közt alvók, és még fel nem kelttek….      /hosszú/

 

 

 

2481.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                         Széphalom, Júl. 12d. 1813.

 

lelkem, melly csömört kapa azon kedvetlen munkáktól, ismét literaturai dolgozásokhoz kívánkozott, ’s történetből látni akarám, mennyire fogok most megelégedhetni Sallustommal. Ah! Alig olvasék egy ívet, ’s újra elkezdém a’ fordítást. — Máj. 30d. azon Beszédet fordítám, mellyet Cátó tarta Caesár ellen a’ Tanácsban, ’s feleségem bágyadtam író asztalom mellett elnyúlt, ’s Goldsmittnak Kosegarten által németre fordított Római Történeteiben olvasgata, mellyet négy öt nap olta forgatott. Eggyszerre rosszúl érzé magát, bé méne háló szobájába, ’s a’ Napam jő a’ hírrel, hogy fiam van. — Melly auspiciumok! — Adja neki az ég Cátónak nagy lelkét, de ne adjon olly időket, mellyekben minden a’ ki nem rossz, felejti azt a’ szelid virtust mellyet a’ boldog korban élő Phaniás tanúlt Musáriontól, ’s kénytelen a’ Thraseák ’s Helvidiuszok ’s Tacitusok, Sallustok sanyarúságára keseredni. Soknak virtusa csak kevélység. De nem minden kevély és korával békételen ember csak azért kevély mert neki a’ sors nem kedveze. Nem bánom én hogy némelly pántlikát hord, pénzt gyűjt, ha a’ mellett jó. Csak azt báom, hogy a’ pántlika és pénz gonosz útakon kerestetik ’s a’ jóknak romlásokkal. — Megengedj kicsavarodásomnak, melly ha nem fáraszt is el, legalább szükségtelen declamatio volt….

…Láttad e már Daykának ’s Berzsenyinek verseit nyomtatásban? — Jún. 30d. Szemere Pál nálam vala, ’s csudálta, hogy Helmeczi által útnak indított nyalábom Berzsenyinek verseivel ’s a’ Virág’ Thaliájával még sincs kezemnél. Kazinczy István öcsém, kivel Szemere jött, szerencsére hozott eggy Berzsenyit. Azt akkor éjjel végig futám, de csak repdeső szemmel, hogy a’ darabokat ismerjem, és a’ rendet, mellyel állanak. Szemere miatt lehetetlen vala olvasnom; 3 órakor fekvénk-le, mert ő és a’ Kuzínom más nap reggel mentek. — Daykára Egerben eggy Pap deák epigrammát csinált…

 

 

2482.

 

Kazinczy — B. Vay Miklósnak.                                                         Széphalom Júl. 14d. 1813.

 

…Báróczi eránt Nyomtatóm azt a’ hírt küldi, hogy munkáji már nyomtattatnak, ’s fele kész lesz a’ Pesti Augustusi vásárra, fele pedig a’ Novemberiben fog megjelenni. Kiningernek a’ kép újra rajzolásáért 8 aranyat fizetett pengő pénzben, ’s John 30t kívánt, melly mivel több volt mint a’ mit ő teljesíthete, kérdést tett nálam, melly metszőre bízza azt. Én neki eggy olcsóbbat tanácslottam, eggy Neidl nevűt. A’ nyomtató a’ munkát a’ maga erszényére ’s hasznára adván-ki, ’s nékem semmi jusom nem lévén neki abban valamit elejébe szabni, kénytelen vagyok nézni, hogy azt csinálja a’ mit tehet és akar. Ha erszényem bírta volna, nem bíztam volna a’ dolgot az ő tetszésére. De reménylem, így sem lesz érdemetlen a’ Báróczi nevéhez…

 

 

2483.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                                                           Széphalom, Júl. 18d. 1813.

 

…Hogy tehát a’ nyalábot vehessem, Thaliát és Kisnek levelét (melly talán a’ Horátzi-Epistolák II. Könyvének Kézírását hozza) olvashassam, kérlek, méltóztassál megírni, kit szóllítsak meg. Lángolok látni a’ mik ezen nyalábban vannak. Berzsenyi már is sok örömmel éltet. Mit nem fog tehetni Virág és Kis! Hát ha meg velek Bárócziból is kaphatok eggy két ívet. — Nem hiszem, édes barátom, hogy igaza volna Kulcsár Urnak, nem hiszem hogy Bárócziban az orthographián kívűl legkissebbet változtattál: de még is tulajdon szemem által akarom magamat meggyőzni, még minekelőtte a’ könyv első kötetei árúltatni fognak; mert ha változtattál volna vlamit, azt neheztelés panasz nélkül az előbeszédben reád kell magamról eltolnom. Erre nézve nagyon kérlek, csendesítsd-el az első ívek megküldése által (ha csak eggyetlen eggynek is bár) rettegésemet, és tedd előttem azt a’ vallást, hogy az orthographián kívűl változtattál e valamit, ’s nevezetesen mit. Berzsenyiben sejdítek illyeket, mellyet én ugyan nem javalhatok, ha Berzsenyinek erre megeggyezését nem találtad volna megkérni és megnyerni. Ha ő megeggyezett a’ változtatásban, úgy panasza senkinek nem lehet. — De szeretném tudni, Berzsenyi nincs e megbántva…

 

 

2484.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                         Széphalom, Jul. 20d. 1813.

 

….Régen írta Helmeczi, hogy elindított hozzám egy nyalábot mellyben Tőled is kapok eggy levelet. De a’ kire azt bízta, úgy járt mint a’ Nóe’ hollója. Már írtam Helmeczinek, hogy tudósítson, kire bízta elhozását, hogy ezt megszóllíthassam. Kibeszéllhetetlen ez az öröm, a’ mellyel Horátzodat fogom olvasni; ’s már örvendek pompás megjelenésének. Csak Ő Excellentiáját is el ne hűjtse a’ pénzetlen idő! — Én annyira pénz nélkül vagyok, hogy legszorgosbb szükségeimet sem győzöm; mint a’ legkisebbiket is igen nehezen. Az vígasztal, hogy a’ legpénzesebb házak is így vannak. Minden azt panaszolja, a’ mit én. Egy igen fényes és gazdag ’s gyermektelen ház három hétig nem fizethette a’ tehénhúst. Mi lesz belőlünk?

Daykán csudálkozik a’ nagy Publicum, hogy mi lehet az a’ mit benne én csudálok, én szeretek, mert az, (a’ sokak) benne semmit ollyast nem talál….

…De ha Daykám a’ populé’ tapsát meg nem nyerhette, bezzeg nyeri mindenfelé Berzsenyink, és ez is haszon a’ jó ügynek. Én ezen felűl eggy barátom’ szerencséjében szívesen osztozom, ’s igazságosnak lelem a’ nagy sereg javalását Berzsenyink eránt. — Ő Májusban Pesten volt, ’s a’ Pestiek örvendettek egy Originalis ember ’s erővel teljes Poeta’ látásán. — Báróczyra 200 előfizetőnél több találtatott, és így a munka nyomtattatik…

 

 

2487.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                               Széphalom 21 Jul. 1813.

 

….a’ betűk! Azok fertelmesek. ’s a’ Grund a’ Cameókon nem úgy van mint a’ felküldött mustrákon. De ezen már nem lehet segíteni. Ha még lehet, tedd, hogy az accentusok ne apostrophok hanem accentusok, ne görbülő, hanem egyenes vonások legyenek. Az első Kötet’ homloklapján az újra kiadta sorban 3 és nem 2 A rossz, mert az első vonás vastag rajtok, nem a’ második. Ezeket meg kell igazítani. Illyen a’ Kazinczyban is itt a’ negyedik A. Ez visszásan jő-ki. A’ Második Kötet’ sora után punctum kell. Ez meg nincs veresezve [!]. Bár a’ két alsó sor is antiqua volna….

 

 

 

 

 

                                                11. kötet

 

 

2495.

 

Kazinczy — Virág Benedeknek.                                                  é.n.

 

…Ezt első postával küldöm-fel, hahogy reá érnének a’ lenyomására a’ Bécsi Tudományos Ujságlevelekben. — Kisnek Horátziusi Epistoláji is igen szépek. Versei folyók ’s nem üresek, noha a’ Zrínyi-nemben dolgozta fordítását. Örűlve látom, hogy a’ Római Literaturának olly sok barátjai ’s magyarázóji találtatnak közöttünk. — Édes Gergely nem jól beszéllt nálad, a’ mint leveledből látom. —

Gyönyörködve fogom halotti tiszteletemet megírni Csehynek, csak tudjam mit írjak. Sürgessd tehát Varju Uramat, hogy közölje veled a’ mit tud felőle; magad pedig toldjad-ki. Abban az érdemes Ifjúban sok volt a’ mit becsűlni kellett, ’s nagy hazafivá fogott volna lenni, ha az idők úgy kívánták volna. Ne feledd megírni, ki az az Nyka Emanuel, és hol lakik, és micsoda.

Szemere másod ízben vala nálam, de kevés ideig ismét. Reá tüzelt, a’ mit különben is fogtam volna tenni, hogy készítsem sajtó alá dolgozásaimat; és hogy írásaimban vegyem fel újra és bővebben ’s magyarúl nem németűl Recensióimat. Ezen utolsó felől soha nem gondolkoztam. De fogok, mert az sokat használhat. Ártani fogok vele magamnak…

 

 

2496.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                           é.n.

 

Bártfán vevém Leveledet, melly Antonínnak születését sub optimis auspiciis jelenté, Te is, Feleséged is Rómában voltatok, midőn a’ Világra vergődött. Íme az áldásom: Ne vályon belőle soha se Lepidus, se Markus Antoius, szálja meg Tzezárnak nagy lelke, úgy a’ mint pihege benne innen a’ Rubikonon. Éljen az igaz szabadságban, és ha halni kell mellette, ne véle, hanem érette haljon.

 

Róma végső Polgárjának,

Mert első nem lehetett,

Magát ölő Kátójának

Mondom az Ítéletet:

 

Nem szeret az szabadságot,

A’ rabságot gyűlöli,

Ki Tzezárnak hágy országot,

S Hellyette magát öli….

 

…Sok szép Európai beteg Asszonyság is találkoza Bártfán, nékem leg jobban tettzet Fáy Náni, a’ ki Betnáth Kiss Asszony, de noha soha se vénűl a’ szív, a’ mint mondja a’ Frantzia, de még se mertem fehérlő hajszállaim alatt rózsa képzetekkel és dobogó kebellel ahoz igen nagyon közelgetni, a’ ki non subcincta quidem, úgy lépet, úgy haladt, mint midőn

 

Durtzás szilaj társi a’ Szűz Diannának

Tegzeket tsörgetve íjjal hajtnak vadnak,

’S Bokrok közt nyúlt síkon erdők árnyékának,

Füveken lábagván, pihegve szaladnak.

 

A’ szerentse játék eltiltatott ez idén Bártfán, ’s így több fiatal Dámák, a’ kik egyébaránt nem ellenségei a’ jó szerentsének, hogy a’ Férjfiakat távolabb tartóztassák magoktól, és szerentsétlen panasszaikat halgatni ne kénszeríttessenek, a’ kopasz Skizzel mulatták magokat. Én tsak két hétig mulattam a’ köz és magam bajjai elfelejtése véget, fürdöttem is, ittam is a’ bugyogó vasas forrásból.

 

A’ mellybe Heliosz nevetve tekintget,

’S hogy a’ fúló Márs’-ot fényével áthatja,

Száz száz szép szíveknek a’ kút körül int’get,

Hogy hó kar az Istent meg szabadíthatja….

 

 

2499.

 

Sárközy István — Kazinczynak.                                             Bajomban 13-a Aug. 1813.

 

…Leveledet Berzsenyi Dani hozta hozzám, melyben ujjonnan szülöttedet ölelő karjaim közzé fogadtam. …

Berzsenyi, mondám 23. Jul˙ hozta hozzám Kedves Leveledet — mikor leg elősször nállom vólt. — De koránt se gondold, hogy magától buzdult vólna látogatásomra, hanem Gr. Teleki László igérkezvén hozzám pro 20-a hálásra, ezen két Kérést promittálta …2-do, Hogy ha Berzsenyi messze nem lakik, constituálnám őtet ide hozzám, hogy esmerkedhessen meg vélle, mivel sok szépet hallott Márkus Itélő Mestertől Versei felől…. el-jött és itt hált nállom. Mely alkalmatossággal, minek utána magát a’ Gróf vélle jól kibeszélgette, ’s bággyott egéssége miatt vacsora után perse le-fekütt vólna, mi pedig az én író szobámba recedálván, dohányozás közbe igen kellemetessen mulattunk, circiter éjfélig, akkor pedig, az én törődött Testemnek is szükséges lévén a’ nyugodalom, aludni hagytuk a’ Könyveket. …

…Bár csak a’ háborubeli környül állások engednék, hogy akkor tájjban, mikor Zirtzen akarsz lenni, én Komárom Vármegyebeli Jószágocskámat meg látogathatnám ’s vélled eggyütt utazhatnék Zirtzre — mely nékem éppen utamba esik. — Onnét jövet Veszprémbe Horváth János Canonok Jó Barátomhoz, onnét Csapodihoz, ki a’ Balaton végénél lakik, Vármegyénk szélén, ’s onnét N. Bajomba, hová a’ két Danit constituálnám t. i. Berzsenyi és Szokolay Danit. — Ez vólna nékem az én életembeli legkedvesebb napjaim közzűl való, leg nagyobb és talám leg utolsó….

…Ad vocem Sopron. Examenbe eggyütt vóltam Kis János Superintendenssel, és segitettem örülni egy igen igen derék Fiánn, ki 1ső Eminens…

 

 

2503.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                         Széphalom, Aug. 18d. 1813.

 

Szemere barátunk ma fog jegyet váltani Lasztóczon, (melly hozzám 2 órányira fekszik, Kázmérhez félre,) Szemre László urnak ’s Vatay Chrisztíne leányával. ….A’ mi kedves Palink hitvese eggy magyar lelkű, de németűl beszéllő, francziáúl olvasó, parányi, rendes és kedves, igen igen derék leány. Még abban is kedvét találta Pali, hogy szőkét kap és nem barnát… Pali még erszényre nézve is jól házasodik. — Örűljetek néki, kedves barátim, mind, mind, a’ kik Palit szeretitek. …

…Kedves barátom Helmeczi! — Légy rajta, hogy Báróczi elébe az a’ Praefatio nyomtattassék, mellyet Augustusban dátáltam, nem a’ két elsőbb, melly Juliusi datumot tart. — Minekelőtte Pestről elmégy, hagyd Horvát, vagy Vitkovics, vagy Kultsár barátinknál mind azt a’ mit nekem küldeni akarsz, hogy Kazinczy István Öcsém elhozhassa — (mert a’ háborúi készűletek lehetetlenné teszik hogy a’ tudva való útat tegyem) — ’S ezen csomóban légyen

                               1) Censúrán általesett Kézírásaim — még a’ Magy. Rég. és Ritk. IIdik Kötete is.

                               2) Báróczynak munkáji, ha készek.

                               3) Eggenberger Urtól eggy ott számomra letett kis pakét, melly oda Pápai Prof. Tóth Ferencz Urtól...

 

 

2505.

 

Édes Gergely — Kazinczynak.                                                              21-a Aug. 1813.

 

….Most én futólag ujdonat új Anakreonimból küldök vagy kettőt. Éppenn tegnap előtt facsartaki belőlem eggy közelvaló szép.

 

A’ magát festő.

 

Fesd ki magad’ szép alak.

Millyen lészsz, hadd lássalak,

Fesd-ki magad! lédj szebb te,

Mint eggy kis tarka lepke,

Ebben megnem gátollak,

De osztánn nem csókollak,

Osztánn akármi szép lédj,

’S csapongj mint a’ nyári légy,

Én mézest másutt falok,

’S rólad mérget nem nyalok…..

 

…Többet is írnék ide, de nekem az írás nagyobb terhemre van, mint maga a’ gondolkodás. Ez az oka eggyik, hogy számos gondolataim a’ mint születnek, úgy elhalnak. Az én Anakreoniim, a’ mint minap Kulcsár írá, Helmeczinél vagynak t. i. Egészenn új forditása Anakreonnak és valami másfélszáznyi magaméji ’s azomba állhatatlan elmém ollykor ollykor újakat penderít, ’s itthon ismét szaporodnak…

csak nem állhatom-meg eme’ minap eggy barátom’ poszszitájára készített extemporalisomat.

 

Ember született világra!

Ok-e ez’ a’ vígaságra? —

Ha másnak nem, az nekem!

Mutatja ez énekem.

Sírva lett? búra született? —

Mind így kezdjük az életet! —

Ez bizony proféczia,

Úgy-e kis Lukréczia?

De ha felnősz és szép leszel:

Ollykor ollykor csak részt veszel

Te is az örömekbenn —

A’ kedves érzésekbenn:

Eggy lépés van az életre,

Eggy ismét az elmenetre,

Ha most jajjal kezdődik —

Majd nyögéssel végződik.

De éppenn azért örűljünk,

Hogy javábann részesűljünk:

A többiről ki tehet?

Legalább tűrni lehet.

Ha nem élnénk, nem örülnénk…

 

…Étel és víz mértékkel jó,

De az öröm borból folyó,

Ebből többecskét ihatunk,

Osztánn eldanolgathatunk.

Aló vígann a’ míg élünk!

Ha meghalunk, Isten vélünk!

Éreznünk kell az életet,

A’ melly csak öröm ’s szeretet.

Öröm, szeretet, barátság,

Nyiltt szív, víg elme, mulatság,

Ezek az élet’ enyvei

’S holttig tartó kötelei.

———

Berzsenyit örömmel olvasom. Kár hogy annyit botlik! Személyjét nem ösmerem, jóllehet majd szomszéd Vármegyébenn hangoztatja ekkhójit. Most fordítom én, de szűzenn és nem úgy mint Csokonai a’ Békaegérharczot, hasonló Hexametrumokbann.

 

 

2506.

 

Kazinczy — Gr. Ráday Pálnak.                                               Széphalom, Aug. 22d. 1813.

 

…Ne vond-meg Rumitól, ha házadnál ismét megjelenend, kegyességeidet, ’s fogadd ismét úgy is mint igen munkás Tudóst, úgy is mint igen szeretett barátomat. Kár hogy ez a tűz-ember iskolák’ tanítására fordíttatik, vagy inkább hogy tanítani kénytelen hogy élhessen. Ha én gazdag volnék, lakást ’s asztalt ’s valani kevés pénzt adnék neki, ’s bezárnám könyveim közzé, hogy dolgozzon ’s nyomtattasson. Alig ismerek embert a’ ki több jót tehetne; mert feje is jó ugyan, de bizony a’ szíve is, ’s a’ jót, ’s a’ Nemzetet és Hazát (noha Lutheránus magyar) igazán szereti. Parentheziszemért ne neheztelj; nincs énbennem vallásbeli gyűlölség ’s bolondság; az affélén régen túl vagyok…

 

 

2508.

 

Sipos Pál — Kazinczynak.

 

 

Részlet:                                                     dx = 44650 X 24  = —         10716

                                                             mittlere Grundzahl A  = 9·8950754150

                                                             + Log. 2m = L. 0·018  = 0·2555725052 — 2

                                                                                   p

                                                                 Log. Sin. 0·009                = 8·1503479202

                                                                      Für Tang. tab. A. ist      = 9·8951166720

                                                                 + dx = 89305 X 24           =      +      21433

                                                                                  100

 

 

2509.

 

Kazinczy — Fűzesi Józsefnek.                                        Széphalmon September 2d. 1813.

.

…Jobb volna a’ vers e’ két sorban is e’ változtatással:     /sorról-sorra javítja Kaz/

 

                      Az estve inneplése

Halgatnak a’ meleg mozgásban elhunyt

Ezer lakóji a’ földnek. Magam

Meghallgatom majd itt a’ hallgatást.

 

Oh szent oltárok! fél ragyogva csillagló

Fátylak! Ti rajtatok meleg

Lelkem lángokban olvadoz….

 

 

2510.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                       Széphalom, Sept. 4dikén 1813.

 

….Báróczy után az én munkáim fognak megjelenni   mintegy 15 kötetben. Augustusban Wielandnak Salamandrín nevű Románját ’s Yoricknak Érzékeny útazásait fordítottam le. — (Megbocsáss, vigyázatlanságból mocskos papirost találtam venni.) Ezen gyűjteményembe minden prózai dolgozásaimat felveszem, fel még Gesszneremet is; és ezt azért, hogy valami tollamból folyt, eggyütt találtassék. Verseim valaha külön kötetben jelennek-meg.

Szemere arra akara bírni, hogy Biographiámat írjam-meg. Azt sem szerénységem, sem kevélységem, sem ízlésem nem engedi. Melly génie tudna ebből eggy művész munkát dolgozni! — A’ helyett valamit készítek a’ mi ehhez jól hasonlíthat, és erre Te adtad nekem a’ gondolatot. Két-három esztendeje lesz, hogy Pesti barátimnak azt tanácslád, hogy szedjék öszve leveleimet, ’s a’ mi nyomtatható vagyon bennek, adják-ki. Most tehát Levelezőimtől kölcsön fogom venni leveleimet, s övéikkel eggyütt végig olvasom, a’ mi a’ Publicumot interesszálhatja, kiszedem, ’s új stilusba öntöm, ’s haladék nélkűl kiadom. Meg fogom valani, hogy új formába vannak öntve, és hogy sok leveleimet emlékezetemből írom. Szüléimen, életem első esztendein, oskolai ’s patvaristai koromon kezdem, ’s elbeszélltem mint fejlődtek-ki tehetségeim, mint lettem Íróvá, mint jöttem szövetkezésbe Rádayval, Orczyval, Báróczyval ’stbb ’s ezeknek képeiket festem, elbeszéllem hol voltam velek, mik felől beszélltüónk; elbeszélem életemnek szebb scénájit, ’s Leveleim hasonlítani fognak Mathissonnak leveleihez. A’ tőlem kitelhető elegantiát adom-meg nekiek, hogy némelly olvasót a’ dolog, némelly mást a’ stylus interesszáljon. — Még e’ holnapban hozzá fogok e’ munkához, ’s fél esztendő alatt kész leszek két vagy három kötettel. Megtörténhetik, hogy Leveleim nyolcz kötetre is fognak nevekedni.

E’ czélra az szükség, hogy Te is küldd hozzám leveleimnek csomóját, mert Pesti barátim bizonyossá tesznek, hogy az nálad meg vagyon….                       /Csak 1839-ben jelentek meg először levelei Bajza és Schedel kiadásában/

 

 

2511.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                      Széphalom Septbr. 8d. 1813.

 

….el vagyok határozva barátimhoz írt leveleimet végig olvasni, ’s úgy újra dolgozni, hogy kinyomtathassanak. Életemnek nevezetesebb történeteit papirosra teszem, ’s ezen levelek köztt kiadom. — Kérni fogom tehát barátimat, hogy leveleimet szedjék-öszve ’s nékem adják kölcsön, hogy a’ munkával elkészűlhessek. — Ugyan-ezt kérem kiváltképen Tőled, édes barátom. Leld módját, hogy a’ csomót Eggenbergerhez, Vitkovicshoz vagy Sztrokayhoz minél elébb leküldhessd. Fogadom hogy minél elébb lehet, elkészűlök a’ munkával, ’s csomódat vissza küldöm.

…..Szörnyűség az, édes barátom, hogy Dayka, a’ ki 1788 és 1796 között írt, annyira meghaladta a’ maga korát, hogy húsz esztendő múlva is kevés van a’ ki az ő becsét érthesse. Van benne sok férges, nem tagadom: de vannak olly darabok is, mellyek soha sem fognak avúlhatni…

 

 

2518.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                          Széphalom Sept. 19d. 1813.

 

.vevém Trattnertől a’ Báróczy’ munkájit ’s azon levelét, mellyben barátságos ajánlást tészen munkáim’ nyomtatások eránt. — Az ő érdeme és a’ Tiéd, kedves barátom, ezen munka’ kiadásában (a’ Báróczyét értem) hálás tiszteletemet érdemlik. De hagyd elmondanom, hogy a’ Báróczy képe’ meglátására szintén megrezzentem….

…Szemerével (ki épen ma eggy hete leve vőlegény) sokat tanácskozám munkájimnak kieresztések eránt, ’s már meg van határozva mit cselekszem. Halld addig is, míg bővebben értesítlek, ’s barátságos gondjaidat kikérendem.

A’ kötetek így állanak: 1.) Szívképző Regék, könyvekre nem osztva’ ’s eggy vagy két újjal megtoldva; ’s bár Tódorral ’s Flórával is! — 2.) Göthe és Yorick levelei. — 3.) Emília és Minna. — 4.) Pramythek, Szalamandrin, Mesék. — 5.) Bácsmegyei és a’ mik mellette állanak. Ez leend az első Lieferung.

A’ második ez: 6.) Yoricknak érzékeny útazásai. 7.) La-Rochefoucauld. 8.) Osszián és Klopstock. 9. 10.) Gesszner.

A’ harmadik Lieferung állana: 11.) Pályaírásomból a’ Tübingi kérdésre. 12., 13., 14., 15.) Egyéb darabjaimból, Recensióimból

A’ negyedik Lieferung 16—20.) Leveleimből, mellyeket újra dolgoznék ’s méltónak tennék hogy közre eresztessenek. Ezen Gyűjtemény mind azt foglalná magában a’ mit prózában írtam ’s ezután fognék. Verseim külön jelennének-meg…

 

 

2520.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                      Széphalom, Sept. 22d. 1813.

 

…A mi kedves Berzsenyink’ dicsőségének a szerént örvendek mint barátja, mint tisztelője. Jól esik, hogy támada egy valaha olly Irónk, a kit a készűletlenek is csudálnak. Ez talán felver bennünket indolentiánkból. — De Berzsenyi sem lesz ócsárlók nélkűl. Édes Gergely nekem ezt írja felőle: «Berzsenyit most olvasom örömmel. Kár hogy annyit botlik.» Kölcsey egy Sonettjét közlötte Szemere Pállal, s ez ismét velem, mellyet én legszebb míveinknek legszebbjei közé számlálok. Le fogom azt írni mind magadért, mind Lajosunkért ezen szűk helyre. Csudálom azt a Kölcseyt. Sokat kapott a természettől, szép tanúlása van, s ég mellyében a dicsőség’ szép szeretete. De félek, hogy a hypochondira el találja ölni, noha fiatal emberekben az sokszor csak affectatio. Imhol Sonettje.           

                                                                                                              

                                                           A’ REMÉNYHEZ.

1813.

Szelíden, mint a’ szép esttünemény,

Kecsekkel bájorczádon, mint Auróra,

Borúlsz reám, setét sohajtozóra,

’S megenyhül sorsom, a’ vad, a’ kemény.

 

De most nem tűnsz-fel nékem, szép Remény;

A’ végezet czélomtól messze szóra.

Faggat, gyötör, rettegtet minden óra,

’S küzdell keblemben minden érzemény.

 

Ah, jőjj, ’s ringassd-el e’ nagy kínokat!

’S, mint Endymion a’ csendes rózsaberken,

Hagyd, éljek boldog istenálmokat.

 

’S ha lelkem eggykor álmaiból felserken,

Mint a’ kedvest Chitóne’ lángjai,

Lepjék orczámat hölgyem’ csókjai.                                 

                                                     /Horváth antológiájában ilyen címen más vers található/

 

 

 

2526.

 

Kazinczy — Cserey Miklósnak.                                               Széphalom Sept. 29d. 1813.

 

….Ruminak és Trattnernek nevekben köszönöm mind azt, a’ mit érettek tevél. Annál becsesb ez a’ jótétel, mivel a’ pénz’ szűkét még a’ gazdagok is nagyon érzik. Trattner a’ Báróczi munkájinak négy első Köteteit kiadá, a’ hátra lévőket Martiusban fogja kiereszteni. Báróczinak biographiáját akkorára halasztottam, mivel Kenderesy nem küldé-meg a’ tudósítást a’ felől, hogy atyja melly keresztnevet viselt, anyját, testvéreit kiknek hívják, hol laknak, életben vannak e ezek etc.e tc. Nem képzelheti az ember, hogy az efféle szándékok melly kicsinységeken akadnak fel gyakorta. — Bár Trattnerhez az Előre-fizetőknek neveik, charactereik, hívatalaik igen olvashatólag írva, megküldetnének.

 

 

2532.

 

Cserey Farkas — Kazinczynak.                                              Krasznán 17dik Octób. 1813.

 

….A Kupányi fekete fényes Tinta Receptje.

Angliai vitriol … … … … … … … … Lat. 2

Jó féle galles … … … …… … … … » 4˝

Arabiai gumi … … … … … … … … » 3

Ezekre tölcs egy meszelj eczetet (de a gallest előbb meg kell törni a többivel edjütt), minek utánna az eczetbe mintegy óráig állottak, tölcs melegen három meszelj esső vagy foljó vizet reájok és ebbe 10 minutáig kevergesd a Specieseket és azonnal készen leszen a Tinta. —….

 

 

2538.

 

Z. Kiss Sámuel — Kazinczynak.                                            Mvásárhely Oct. 26kán 1813.

 

….Hogy Buczy Emil Erdélyben van, bizonyos, tsak az bizonytalan, ha még Nagy Szebenben van é? Közelebröl irék hozzá ’s emlékeztetém a’ Barátság kötelességére. Ha Levelem ott találta, nem sokára tellyesítteni-is fogja azt.

A’ Néhai Bárótzi Munkái meghozatalára adtam által Mlgs Cserei Miklós Urnak 11 példányra, — mellyek közt Velinre három volt, — elő fizetést; de talám azt elfelejtette felküldeni; most sürgetik az Előfizetők, és a’ példányok nem jőnek: ha Tratner Úrhoz írsz, instállak megemlíttésére, hogy vehessük mentől hamarébb, ’s ne szenvedjek többé az Előfizetőktől. A’ Tratner Úr pénzéről Én jót állok abban az esetben, ha Mlgs Cserei Úr fel nem küldötte volna. Talám Sz. Márton napkor Vásárhelyre bé fog jőni, minthogy a’ Tavasztól fogva nem volt ottan, ’s ha felküldeni elfelejtette volna, felküldem még a’ négy utolsóbb D. ra való elő fizetést-is, tsak vehessem a’ Példányokat….

 

 

2542.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                         Széphalom Novem. 1. 1813.

 

….Dolgozásaim eggy czím alatt jelennek-meg, de négy osztályokban. —

 

                                                       Első Osztály

 lesz a’ Szép Literatúráé. Ez álland XII. Kötetből. — I. Kötet. Szívképző Regék, meg toldva most a’ Jó Anyával és a’ Misanthroppal. — II. Kötet. Sztella, Clavígo, a’ Testvérek, Yorick’ Levelei Elízához. — III. Kötet, Emília, Minna. IV. Kötet. Paraythek. Títusz. Themistocles. Lanassza. — V. Kötet. Egmont. Hamlet. — VI. Kötet. Bácsmegyei. Vak Lantos. Repűlő szekér. Etna. — VII. Kötet. Érzékeny Útazások. Lessing Meséji. — VIII. La Rochefoucauld. A’ Szalamandrín és a’ Képszobor. — IX. Kötet. Osszián és Klopstock. — X. XI. XII. Kötet. Gesszernek minden Írásai.

Ez a’ XII. Kötet három szakokban jelenne-meg. 1814. Júniusban készen kellene lenni az 1., 2., 3., és 6dik Kötetnek. — az Augustusi vagy Novemberi Pesti vásárra a’ 4., 5., 7., és 9diknek. — végre 1815. Martziusban a’ 8diknak, 10., 11., és 12diknek. —

Minden Kötetet mintegy 23 ívnek vévén, az egész Gyüjtemény 280—300 ívre menne.

Eggyetlen eggy nyomtatvány sem menne velínre ’s hollandi papirosra, hanem mind olly nagyságú ’s fejérségű papirosra mint az itt mustráúl menő Széchényi Leveleké. Ezt azért is kell tennem, mert holtomig folytatván a’ nyomtatást, külömben az fogna történni, hogy sok Vevő’ exemplárjának némelly Kötete nyomtatóra, némelly más Kötete hollandira, ’s más ismét velínre volna vonva, ’s így tarka ’s egyenetlen volna a’ birtok.

Vignetteket, portraiteket hozzá nem metszettetnék. — Elkeseredtem a’ dolgozók ellen, kik nem teljesítik rendelésemet. — Azonban Trattner Úrra bízom egészen, ha akarja, ám legyen. ’S ezen esetre kettőt lehetne csinálni:

1.)                                               hogy Kreutzinger által festett képem John által metszettessék hozzá, de úgy, hogy ezt a’ gondot én vinném; külömben ismét el lesz tévesztve a’ dolog, mint Báróczynak képével, melly sem nem Báróczy, sem nem szép mív. — ’S ezt ismét úgy lehetne tenni, hogy a’ kép (portrait) mellé minden Kötet kapjon vignettet, vagy eggy Kötet sem.

Ha Trattner Úrnak inkább tetszenék a’ portraiten kívül vignetteket is metszeni, íme itt vagynak ezek.

Az I. Kötethez: Homérnak Apotheosise. Camé.

II. Apollo di Belvedere.

III. Laocoon.

IV. Venus Medicis.

V. Pallas di Velletri.

VI. Flora.

VII. Antinous.

VIII. a’ Lebegő. Lássd a’ Szívképző Regék előtt.

IX. Eggy Múzsa a’ Florentzi Muséumból.

X. Ganyméd, Gesszner által.

XI. Léda. Gesszner által.

XII. A’ gypsfigurák’ árosa. Gesszner által.

A’ másik mód az, hogy ne az én képem álljon a’ munka előtt, hanem Neidl által metszett portraitek, (darabját 60 forinttal fizetvén Neidlnél) illy renddel:

I.                                                 Báróczy, egy más kép után.

II.                                               Pászthory Sándor Fiumei Kormányzó.

III.                                                                                            Révai Miklós.

IV.                                              Barcsay Ábrahám.

V.                                               Generális Orczy.

VI.                                              Teleki Jósef.

VII.                                             Virág Benedek.

VIII.                                           Kis János.

IX.                                              IX. Wesselényi.

X.                                               X. Generalis Vay.

XI.                                              Ráth Mátyás.

XII.                                             Spisich.

Vignettek így nem volnának, hogy megkíméljük a’ pénzt.

 

                                              A’ Második Osztály:

 

NYELVTUDOMÁNY, KRITIKA.

I.                                                 Tübingi Pályaírás.

II.                                               Értekezések. Új szók. Neologismusok. etc. etc.

III.                                              Recensiók. Hotkócz. Zemplény Vármegyei Relatio.

Az Anyám’ emlékezete, etc. etc.

 

 

                                                 a Harmadik osztály:

 

LEVELEK.                    ÉLETEM’ NEVEZETESEBB EPOCHÁJI.

 

———

                                                  a’ Negyedik osztály:

 

MAGY. RÉGIS. ÉS RITKASÁGOK.

 

I.  Sylvester etc. megtoldva még annyival.

II. A’Debreczeni Agendárius, melly nem leírva, hanem lefestve egészen meg van birtokomban, és még ez idén, az az 1814. bizonyosan megjelen.

Trattner Úr csak a’ XII. első osztálybeli Kötetnek kiadására kötelezné magát. Ezek elkészűlvén, meg fogom kínálni, ha tetszeni fog e a’ több osztályok’ kiadása vagy nem; és ha tetszend, élni fogok jóvoltával.

Trattner Úrnak szabadján hagyatik a’ XII. Kötetnek árát olly fennt vagy alant szabni-meg, a’ hogyan jónak látandja. Csaknem 300 árkusnyira menvén az ívek, én azt hiszem, hogy képek nélkül is kívánhat érttek 16 frtot. De reménylem, hogy így Trattner Úr nem lesz idegen, nekem száz nyomtatványt ingyen adni.

Ha Praenumeratiót tetszik szedni Trattner Úrnak, kérni foglak, édes barátom, hogy azt te tedd-fel; de elébb engedd látnom, mit akarsz mondani a’ Publicumnak….

A’ Kreutzinger’ szép mívét eggy kevés igazítással én Sallustom előtt akarom látni.

Kérlek, tanácskozzál ezek eránt Trattner Úrral, ’s végezését minél elébb engedd tudnom.

———

Magyar Régiségeim’ első Kötetét újra nyomtattatom, hogy ezen Gyűjteményem’ Köteteihez illjen, ’s az Agendárius már ezen formátumban fog megjelenni. Szóllj Trattner Úrral, ’s járj végére, hogy ennek íveit mennyiért akarja illyen papirosra ’s illy formátumban nyomtatni. Ezt azért, mert előre látom, hogy ezt a’ maga risicójára kiadni idegen lészen. 500 árkusra fog nyomtattatni ez, és érette én fizetek.

Minden dolgozásaim ezen közönséges czím alatt jelennek-meg:

 

                                                                KAZINCZY FERENCZ’ MUNKÁJI.

 

                                                                SZÉP LITERATÚRA.   ELSŐ KÖTET.

 

’S így a’ Iidik, IIIdik, IVdik osztály

 

Ide zárom a’ Báróczyhoz való homloklapokat is, hogy Mansfeldnek idejében küldethessenek-fel.

Élj szerencsésen, kedves barátom. Nyugtalanúl várom leveledet.

Virágot festetni akarád. Kérlek, siess e’ szándék’ teljesítésével.

Itt küldöm a’ Védelmeztetett Magy. Nyelvet.

 

 

2543.

 

Kazinczy — Sipos Pálnak.                                                          Széphalom Nov. 2d. 1813.

….E’ napokba tisztáztam-le Titusz kegyelmességét. Olaszból fordítva Budán 1795, abban ezt azt éneket dolgoztam most:

 

Honnunk nem ismer szolgaságot,

A’ kény lánczait nem viseli;

Nincs úr itt; a’ nép fejdelme

Atyja a’ népnek és szerelme,

Mert ő a’ törvényt tiszteli;

Bűntet, de nem bűntet haraggal,

Bosszút nem szórt alá, szelid,

Erőszak felemelt lelkéhez,

Vadság ’s gőg nyájas erkölcséhez

Még távolról sem közelít.

                          Szeretném látni productioját a’ magyar theatrumon, és ha a’ nép tapsolva nem kivánná hogy még egyszer a’ két strófa elénekltessék, úgy öszvetépném a’ mit írtam. De már most a’ Barcsay Epitaphiumáról. Barcsayné gyönyörű lelkű, szép kevélységű asszonyság, ’s méltó hogy eggy illyen nagy ember szerette…

 

 

2545.

 

Sipos Pál — Kazinczynak.                                            Tordos 5a Nov. 1813.

 

Leveledre meg ujultam — ugy esett, mint a’ szomjúságra egy teljes pohár — egy huzonba ki ittam, tsak hogy leveled kezdete meg illetett; de én is a’ te hiteden vagyok.

 

Óh még nem adjuk által

Az égnek: Tartsd meg Aesculáp!

Óh! tartsd meg Angyalunkat.

Szép lelke térjen viszsza még

Az élet vég lehelletén.

Sofie.

 

Sofie éljen Kazinczyért,

Éljen Kazinczy Sofiért,

Mindketten éljenek

Az ártatlan kis lelkekért.

 

…..Valék a’ Barcsay Alma fájánál: Özvegy Grófnéja expresse kívánt oda engem. Áll egy Gloriet: abban egy colossális Ritter könyöklő fekvésben….. A’ közepét meg lehetne szakasztani — mint a’ Móses tábláját — hogy a’ hoszszú sor ne légyen alkalmatlan.    p. o. egy Schema volna ez:

 

Itt porrhodik

a mi halandó volt

Barcsai Ábrahámból.

Az érdem ragyogtattya

hadi erénnyeit Mársnak,

Lantyát Apollonak,

Nevét a’ ditsősségnek

templomában,

A’ haza hálával iktattya be

érdemes fiát

a’ Magyar hősi Pantheonba.

Hív Bethlen Susánnája

a’ Hívségnek

Hímen oltárán gyult szövétnekét

Sötét kriptájában is

lobogtattya

’S kedves Ábrahámjának

Szívében emelt oszlopát

ez Emlék-jel által

példáztattya.

                                       ….  E’ mellett a’ melj Epitaphiumot veled közlöttem, azt újra kidolgozván, a’ Grófné kivánta magyarra is által fordíttatni, kivánságára fordítottam. E’ Nyomtatás alá van készítve, de nem itt, hanem Patakon vagy Pesten kell nyomtatódni.

                                   ….Hogy egy quodlibetet tsináljak, Döbrentei kérésére írt Psyche ideálját közlöm más két ódával.

 

                         Psyche Ideálja.

Kiért esdeklek úgy?

Olj szív szakadva kit

Szeret lelkem?

 

Ah! Nints, nints a’ soholt is,

De mindenünnen mosojog rám.

Mindenünnen, a’ mi szép,

A’ mi kedves

A’ tündér képzeletnek;

De hozzá férhetetlen.

Epeszt is, éleszt is ez;

E’ tart ébretten engemet.

Óh! ha megragadhatnám,

Öszve olvadnék vele,

’S örökre el aludnám…..

…Magát felejtve nyájasabban

Felém hajlott. Egy harmatos csók

Lepett meg artzul. Ah hogy voltam én!

Nem hinni féltem, féltem hinni is.

Előre sajditám már álmomat

’S azonba jaj! felébredék.

 

 

2557.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                          Széphalom Decemb. 6d. 1813.

 

Kedves barátom, Novemb. 29dike volt az a’ szerencsés nap, melly nékem kezembe jutatá nyalábodat ’s azon örvendetes jelentést, hogy Trattner Úr az én munkáimat kiadni szándékozik. Már annakelőtte is nagy szorgalommal dolgoztam azon darabokon a’ mellyek még készen nem voltak, most még nagyobbal dolgozom reggeltől fogva addig, míg a’ nap lemegyen — mert gyertyánál sem nem dolgozhatom, sem dolgozni nem akarok. Melly igen örvendek, hogy Trattner Úrnak barátsága és a’ Tiéd eljutat azon örömhöz, hogy dolgozásaim még életemben jelenhetnek-meg, ’s nem retteghetek attól, hogy eggyike vagy másika barátjaimnak azokat a’ szerént adhatná-ki, a’ mint nem akartam volna látni megjelenéseket, vagy a’ hogy meg sem álmodhatám hogy megjelenni fognak! Tégy mindent, édes barátom, hogy minél elébb hozzá fogasson Trattner Úr!

 

Azolta hogy a’ nyaláb kezemben van, valamiben megváltozott plánom. — Halld azt most:

I. Kötet.                                      Szívképző Regék.

II. Kötet.                                     Sztella. Clavígo. Testvérek. Yorick’ Levelei.

III. Kötet.                                   Paramythek. Títusz. Themistoclesz. A’ Szalamandrín és a’ Képszobor.

IV. Kötet.                                   Emília és Minna.

V. Kötet.                                    Egmont. Lesszing’ Meséji.

VI. Kötet.                                   Hamlet. Osszián Énekei.

VII.Kötet.                                   Érzékeny Útazások. A’ Római Carneval.

VIII.Kötet.                                  La Rochefoucauld. Válogatott Gnómák.

IX. Kötet.                                   Bácsmegyei. Vak Lantos. Repűlő szekér. Etna.

X. XI. Kötet.                              Gessznernek minden Munkáji.

XII.—XV. Kötet. Klopstocknak Messziása.

 

RÉGISÉGEK ÉS RITKASÁGOK.

I—V. Kötet. — Debreczeni Hymnárion ’s egyéb.

———

E’ szerént az első Osztály, melly illy czím alatt fogna megjelenni: KAZINCZY FERENCZ’ // MUNKÁJI. // SZÉP LITERATÚRA. // I. Kötet. etc. etc. — állana 15 kötetből. — a’ IV. osztály pedig a’ Régiségeké etc. etc. pedig ötből; és így ez a’ kettő húszból.

Minden Lieferungra 4. Kötetnek kellene megjelenni a’ Szép Literatúra osztályából, a’ Régiségekéből pedig eggynek, és így minden Lieferungra egyetemben ötnek; ’s így a’ húsz Kötet Munka 4 Lieferungra bizonyosan megjelenne, ’s annál bizonyosabban, mert a’ kilencz első Kötetből minden készen van, Egmonton és Hamleten kivűl, mellyek Januáriusban mind kezeidben lesznek. Készen Gesszner is, csak hogy fele még tisztázatlan; kész jó részben a’ Messziás is. — Mind Gesszner, mind a’ Messziás nagy szorgalommal készűl, úgy hogy minekelőtte a’ nyomtatáshoz hozzá fognak, az egész munka nálatok lesz letéve. Nem csaljuk-meg tehát a’ Publicumot, ha a’ szándékot néki annunciáljuk.

A’ Portraitek és a’ Vignettek eránt ma írok Bécsbe, ’s elkészítem a’ dolgot. —

Húsz Kötetet Praenumeratióra 30 fnton lehetne adni, hozzá vetvén, hogy a’ boltokban drágábban fog adattatni.

Ezek azok, édes barátom, a’ miket Veled tudatnom kelle, minekutána barátságod szándékomat a’ magáévá teszi….

 

A’ Metastasióból fordított La Clemenza di Tito-ban két dal áll, mellyet a’ Kar énekel

 

1.)                                               Nagy Istenek, hatalmas

’S hív őrjei a’ Hazának,

Imádott Títuszának

Védjétek napjait.

Nyújtsátok messze időkre

Határát életének,

Szedhesse nagy szívének

Érdemlett díjait.

Közénk titőletek szállt

’S felszállt ismét közétek;

Oh, még ne irígyeljétek,

Hagyjátok késni itt.

———

2.)                                               Honnunk nem ismer szolgaságot,

A’ kéj’ lánczát nem viseli.

Nincs Úr itt; a’ nép’ Fejedelme

Testvére a’ népnek, és szerelme,

Mert ő a’ törvényt tiszteli.

 

Büntet, de nem büntet haraggal,

Bosszút nem forral, a’ Szelíd.

Erőszak felemelt lelkéhez,

Vadság ’s gőg nyájas erkölcséhez

Még távolról sem közelít.

 

 

2560.

 

Sipos Pál — Kaziczynak.                                                        Tordos, 23 Xbr. 1813.

 

 

…A’ Papista elégnek tartya a’ Symboloknál maradni, és nem meri fel fedezni okoskodással a’ titkot: a’ Protestans okoskodik felette, és világossabbnak tartya magát, mint ha az Istentől többet tudhatna egyik a’ másiknál. A’ leg vékonyabban vett ki fejezés is tsak Symbolja a’ sejtett valóságnak, melj örökösön elrejtetett a’ visgálódó elméktől.

…A’ Theologus abba hibázik, hogy meg foghatóvá akarja tenni a’ dolgot, a’ melj megfoghatatlan. Közelebb van láthatatlanul az Isten minden látható dolgoknál, meljeknek közbe vetése inkább elszalasztani láttatik, mint egyesitni minket az Istennel. A’ hit előtt elenyészik, ez a’ közbe vetés, és így idealizálódnak a’ dolgok….

 

 

2568.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                              Széphalom Jan. 5d. 1814.

 

…Most két osztály menne sajtó alá.

1.) A’ Szép Literatúráé.      2.) A’ Magyar Régiségeké.    Tekintsük sorba a’ kettőt.

 

I. Szép Literatúra.

——

I. Kötet. Szívképző Regék.

II. — Sztella, Clavígó, Testvérek, Yorick’ Levelei.

III. — Pramythek. Titusz. Themistoclesz. Szalamandrin.

IV. — Emília Galotti. Minna. Lesszing’ Meséji.

V.

VI. Kötet. Hamlet. Ossziáni Darabok

VII. — Érzékeny Utazások. A’ Római Carneval.

VIII. — La Rochafoucauld Gnómáji

IX. — Bácsmegyei. Vak Lantos. Repülő szekér. Etna.

X. XI. — Gesszner’ minden munkáji.

XII.—XV. — A’ Messziás.

———

Ezek közzűl most mégyen az Első Osztálynak első, második, harmadik, negyedik, hetedik és kilenczedik Kötete. — Mehetne a’ nyolczadik is, de ehhez még minteggy két ívet kell dolgoznom. Szemere Februariusban itt akar ismét lenni. Akkor bizonyosan viszi a’ most elmaradt hatodik, nyolczadik és tízedik ’s tizeneggyedik darabot; mert előmutattam Szemerének, hogy Geszner 87 lapon kívűl egészen kész és tisztára vagyon írva, a’ nyolczadik kötetben hibázó két ívet hamar dolgozhatom, a’ hatodikban pedig az eggy Hamlet nem kész. Előmutattam az 1793ban dolgozott öt első énekeit a’ Messziásnak is. Ezt újra dolgozni ’s végig menni az egész munkán nem lesz nehéz dolog. — Semmi nem rettent egyéb mint Egmont. Azt hézagok nélkül a’ Censor meg nem engedi; Egmontot pedig kiherélni istentelenség. Míg a’ többi kötetek nyomtattatni fognak, kipótolhatjuk a’ hézagot.

Hogy Trattner Úr minden vásárra 4 Kötetet szándékozik kiadni, az engem nagy örömmel tölt-el. Nagyon hosszasan ment volna a’ munka, ha eggy vásárra csak 3 Kötet jelenhetett volna-meg. —

 Én azt látnám jónak, hogy a’ Lieferungok így esnének:

I. Lieferung. Tom. I. II. III. IV.

II. — Tom. VII. VII. IX. és a’ Magy. Régis.

I. Kötete

III. Lieferung. Tom. X. XI. és a’ Magy. Rég. II. III. Köt.

IV. — Tom. XII—XV. az az a’ Messziás.

V. — Tom. V. VI. és M. Régis. IV. V. Köt.

Igérnénk azt az Annunciatióban, hogy a’ munka 20 alphabetet az az 460 árkust fog tenni, ’s 20 portréval ’s ugyan annyi vignéttel lesz ékesítve; ’s minden Lieferungot az az minden 4 Kötetet eresztenénk 5 f. Váltó Czédulában, az az minden Kötetet 1 f. 15 xr., melly nem tartathatik soknak, ’s szépen enodáljuk magunkat azon tartalékokból a’ mellyeket Trattner Úr, mint a’ munka Entrepreneurje, mostan igen jó okokból forgat.

Neidltől és a’ Vignettek’ Metszőjétől még mindég várom a’ választ. Mihelytt megérkeznek, azonnal megküldöm Trattner Úrnak az originálban.

Az első Lieferungra Pászthory, Révai, Báróczi és az öreg Rádai fognának megjelenni Neidltől, ’s ezek mellé Grűnertől a’ Belvedéri Apolló, Laocoon, a’ Medicziszi Vénusz, és Pallasz, talán a’ Velletriben lelt márványszobor után. — A’ Révai képe meg van nálam rézben. Másként fogom én azt dolgoztatni mint a’ Bárócziét Kininger és Weiss, melly kimondhatatlanúl rossz.

A’ velem most közlött Mittel Antiqua betűk irgalmatlanúl rosszak….Én téged, édes barátom, arra kérlek, hogy Trattner Urat nyerd-meg arra, hogy Munkáimat vagy a’ Széchényianae Epistolae papirosára vagy annál még szebbre….. Szeretném ha munkám nagy csínt mutatna czifra nélkül. Simplex munditiis! mint a’ Horátz’ Pyrrhája.

Nagyon sajnálom hogy a’ Censor eltiltá a’ Védelm. Magy. Nyelvet. De ne tegyünk semmit a’ mi bajt hozhatna reánk és a’ nyomtatványokra. A’ Védelm. M. Ny. már kézen forog, ’s lehet idő, mellyben toldalékúl valaki mellé teszi a’ mi munkánknak ezt is, az Amalia ’s Rózsika titkát is. — Ezt az Udvariak el nem néznék, ha kiadnánk…

 

 

2569.

 

Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek.                     Széphalom 1814 január 5.

 

….Nekünk az a bajunk, hogy mi nem akarjuk érteni, hogy a magyar nyelv eggy nyelv, de a poeta, a rhetor, a historicus, a theáter, a piacz, az iskola s a templom nyelve nem eggy nyelv.

 

Syllabát —

Embert mondva nem ejt két szótagot a ki büdös gőg’

Hangján rád ordít, hogy nézz fel, s térj ki lovának,

Ő ragyogó szekerén siet a Pont neuf-re, te talpalsz;

Kettőt mond Bossuet, a nép feddője, ha szent hely

Hallja szavát, kettőt a Ferney kisded Homérje,

És a szín fődísze Le-Kain, s a lányka ha dalt zeng.

S íme Le-Kain, s a nép tisztelt feddője, sz az édes

Éneklő, s a kisded Homér úgy szólanak a Quain

S a Vendôme piaczán, mint minden párizsi polgár.

Eggy a nyelv, de az hely s a szólló nyelve nem eggy nyelv.

 

Tudnillik a franczia a társaságos beszédben e szót homme egy syllabával mondja, e nélkül, de a papoló, a versíró, a theatralista, s az éneklő hallatja az e betűt hátul. Igy mi nyelvrontók csak írva rontjuk a nyelvet. Ha cselédemhez szóllok, úgy szóllok mint ő….

 

 

2579.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                                 Pest, Januar. 17d. 1814.

 

…S még egy nevezetes Poetánk, Berzsenyi! Hogy jöhetnék öszve vele? Csapódi eggy cancellistára bízta azonnal, hogy rendelést tegyen más napra B. felől. ’S más nap ebéd után láttam ’s ismertem meg. Én sovány, hosszasképű ’s magas termetűeknek képzeltem eddig a’ Poetákat; ’s csudálkoztam Berzsenyin. Csínosan mint a’ többi vármegyei Urak volt öltözve. — Ismét verseiről szóllottunk B-nek. Én, mondá a’ Báró, így osztanám fel B.nek verseit: I. Könyv: Anacreonticumok. (A’ szerelmet éneklő darabokat érti ezen czímen) II. K. Ódák, mellyekben a’ Lebensklugheitot vagy Lebensweisheitot énekli. III. K. Epistolák (B. Prónaynak mind Epistel az a’ melly darab Valakihez van datálva; epistel az is, a’ melly Kazinczyhoz, Kishez, Prónayhoz ’s a’ t. addressiroztatott!) Mit tart Professor Úr Bnek magyarságáról, kérdé Beregszászit. «Igen bátor; sok új szavakkal él!

 

 

2580.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                                      Pest, Januar 18d. 1814.

 

…Virág Berzsenyi és a’ Sonettírók ellen satyrát készített. A’ Munka Horvátnak szóll. Társaim nem akarják nékem megmutatni, attól tartván hogy elkedvetlenedem, azonban beszéllettek róla holmit….. Imhol eggy más levele Virágnak Horváthoz. Ezeket titkon!

 

Horvát Istvánnak

Jan. 3. 1814.

Mint vagy ez újságkor? Horvát; légy boldog, ohajtom,

Én frisen és vígan látom támadni napunkat,

A’ mit imezből is sajdíthatsz nem kis örömmel:

E’ jeles esztendő’ másod napjára szerencsés

Álmomból felkeltem után Terbócsai                       /lásd az 1980-as Virág-kötetben/

 

 

 

2588.

 

Virág Benedek — Kazinczynak.                             Budán. Tabánban Február elején 1814.

 

Nem kell dolgaimat tudakoznod; előre ki mondom:

Egy csont, a’ mellyel kenyeret, húst metszeni szoktam,

Egy csont a’ számban, mondok meg kínza; ….                                  Virág-kötetben

 

Horatiusból fogok adni három négy darabot. Ezeken kívűl lesznek egyhez máshoz . . . Gyka Emmanuel Constantínhoz egy Óda Csehi haláláról. Egygyütt tanúltak, együtt is akartak élni ’s halni, a’ mint ezt nekem maga Gyka beszélte. …

 

 

2595.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                         Széphalom, Febr. 13d. 1814.

 

Imhol mégyen Báróczynknak élete. — Képzelhetetlen az mennyimbe került ennek megírása, mind azért mivel a’ tudósításokat alig tudtam sokszori sürgetéseim által is kizsarolni, mind pedig azért, mert házam’ népe ’s magam is sokat betegeskedénk. — De végre meg van, ’s úgy hiszem, hogy a’ jók örvendeni fognak, hogy ebből Báróczyt igen közelről ismérhetik. ….

Kevés idő múlva három Kötetet ismét leküldök Censurára, ’s a’ Debr. Homiliák talán két Kötetet fognak tenni. ’S így osztán 11 darab Irásom volna néktek adva. De mikor remélhetem, édes barátom, hogy a’ te általad dolgozandó Jelentés a’ Publicumhoz elkészül ’s kimegyen a’ Publicumba’. Foly az idő, ’s nem mozdúlunk, Te pedig nem lészesz már sok ideig Pesti lakos. — Nagyon óhajtom, hogy a’ négy első Kötet (a’ Regék, a’ Göthei darabok, a’ Paramythek és Emília ’s az ő társaik) Martiusban vagy Aprilben sajtó alá kerúlhetnének, ’s így Augustusra a’ IV. első Kötet elkészülhetne. …..

 

 

2600.

 

Sipos Pál — Kazinczynak.                                                            Tordos, 22a febr. 814.

 

…Nekem legjobb Critikám az idő; e szerint tudom jobban mind a’ magamét, mind a’ másokét is itélni. Vagynak olj szerentsés poéták, a’ kik első olvasásra tettszenek; ilyenek a’ Csokonai versei, nagy részint. Szerentsésebbek azok, a’ meljek többszöri olvasásra is azon kedvességeket megtartyák; ezt Berzsenyitől meg nem tagadhattyuk. De valami felséges az, a’ hol a’ többszöri olvasás mind ujabb ujabb szépségeket fedez fel. Iljennek tanálom p. o. a’ Gibraltárt a’ Kazinczy Berkiben — vagy ni! hiszen néked irok most éppen — tehát a’ te Berkedben….

 

Emlék-irás meljet Néhai Méltóságos N. Barcsai Barcsai Ábrahám Urnak életében

a’ Császári Királyi és Apostoli Felség’ Colonellusának tisztelt emlékezetére ajánlott

Sipos Pál a’ S. Pataki Ref. Anya-Oskolában Fisikát és Mathesist  tanitó Professor…./latinul is/

                           ….Hazáját gazdagitni

                            minden írásiba

                            főkínt a’ Franczia nyelv’ szépsége

                            ’s kedvessége

                            által szivárga.

                            A’ Musák

                           Szembe hunyorogva mosoljgák

                           mind foljó

                           mind versekbe füzött

                           beszédjét….

 

 

2602.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                   Széphalom, Febr. 24d. 1814.

 

…..Elmerűlve állottam a’ kemenczére támaszkodva, ’s ez az Epigrammám sűlt — de a’ pentameteren azolta változtatást ejtettem:

 

Vénűl ’s vénűljön, testem! De te lelkemet ittassd,

Hébe, e’ szent kelyhből és soha elaggni ne hagyd!

….

 

2603.

 

Kis János — Kazinczynak.                                                 Soprony, Febr. 24dikén 1814.

 

 

…Trattner verseimet ki akarja adni, ’s azt kívánja, hogy a’ Pesti Jó’sefnapi vásárra a’ kézírást leküldjem.

Képeim’ kimetszését is magára vállalta. A’ verseket imitt amott, különösen az Általad kijegyzett helyeken, megigazgattam, ’s leküldöm Pestre úgy, a’ mint Te öszveszedted két kötetben…

…A’ Bétsi tudós Ujság’ redactiója mind addig kért, hogy az egész Magyar Literatura’ fachját vállaljam magamra, míg kérése’ tellyesítését legalább részből meg nem ígértem. Megígértem tehát az alatt a’ feltétel alatt, ha Barátim (a’ kik között főképpen Te Rólad gondolkodtam) segítségemre fognak lenni….

 

 

2604.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                             Széphalom, Febr. 26d. 1814.

 

Szemre Pál ….Helmeczitől Munkáimnak Annunciatióját is meghozta, mellyet Trattner nyomtattatni akar, hogy a’ Jósefnapi vásárkor elszéllyeszthesse, reá nem értem a’ kedves Csomóba tekinteni….Jól esett hogy a’ Helmeczi által feltett Annunciatió le nem nyomtattatott míg én megolvasám

….A’ házi gazdával a’ pompás kemenczére tévén-fel karomat, elandalodám, és a’ legpillogóbb társaság’ közepette ezt csináltam:

                                       Vénűl — ’s vénűljön! — testem. De te lelkemet ittassd,

                                       Hébe, a’ szent kelyhből, és soha elaggni ne hagyd….

 

2607.

Kazinczy — Sipos Pálnak.                                                       Széphalom, Febr. 27d. 1814.

 

. ...Valóban elszomorodtam hogy az ember megöregedvén, lelkében is megöregszik; a’ kemenczére tettem karomat, ’s úgy beszéllék a’ füttöző házi gazdával, ’s elnémulván, ezt az Epigrammát írtam:

                              Lásd 2602, 2604. leveleket

…. Deák munkádat tisztán leírám, ’s általadom a’ censurának, bár ezzel eggyütt a’ Logratihmus is kijöhetne; a’ Barcsaira írt capitalis munkát deákul is magyarúl is küldd-el, ’s mi egyebed vagyon, azt is. Szeretném őket eggyütt látni nyomtatásban….

 

 

2609.

 

Ungvárnémeti Tóth László — Kazinczynak.      

Drága Tekintetes Úr!            Díszem, Óltalmam, ’s Ditsekedésem!                            é. n.

 

Mi nagy! mi édes! mi teljes vólt örömem! mikor a’ Tekintetes Úr betses levelét vettem, mikor meg értettem, Kié, ’s mikor végig olvastam; érzem; de nem tudom le írni, vagy ha tudnám is, enn kényemet el halgatom. Ez előtt tsak ugy buzgódtam a’ Tekintetes Úr mellett, mint isméretlen tisztelője, — mint ollyan, a’ ki tsupán a’ közhaszonra tekintettem. — Ma, — ezen a’ szerentsés mai napon, mellyet fejér követtsel fogok meg jelölni, — nem tsak közhasznú Polgárt, — nem tsak tudós Magyart, — nem tsak jó izlésű Tudóst, — hanem egy kegyes Jóltévőt, ’s egy nemes szivű Barátot (ha ugyan ezen szóval élhetek) tisztelek, szeretek, ’s tsudálok a’ Tekintetes Úr személyében. Örvendek rajta, hogy isméretébe jutottam a’ Tekintetes Úrnak, ’s fájlalom, hogy illy későn, a’ midőn nem sokára el kell hagynom ezen Vidéket, mellyet Kazintzi díszesít!

Azon vallástétel, mellyet görög verseimről méltóztatik tenni a’ Tekintetes Úr, kevéllyé teszen! az a’ bölts tanáts pedig, mellyet a’ Levélben olvasok, reményt, bizodalmas reményt nyújt. Éledek! Óh vajha sok Kazintziak vólnának! El követek minden módot benne, hogy a’ Tekintetes Úr ajánlotta nemes eszközöknek hasznokat vehessem. — Sajnálom, hogy még semmi magyar darabommal nem kedveskedhetem. — Most tisztálom épen a’ legelső tzímű kőlteményemet, A’ Nősző Arisztipot. Ez egy Víg Játék leszen Folyó beszédben. — A’ második Tzím alatt leszen egy mérész darab hat lábú elegyes Jámbusokban: Nártzis, vagy a’ gyilkos önn szeretet. — Ez egy szomorú Játék, mellyben még ma kezdem el a’ verseket tizedelnem. A’ harmadik Tzim alá jőnek az Ódák (hat, vagy hét Óda) és az Epigrammák, görög párjaikkal együtt, ha ugyan a’ görög is meg érdemelheti, hogy napfényt lásson.. A’ negyedik Tzím alá tartoznak két Szátira nemű Levelek hexameterekben. Még egy pár Baládám is vagyon, ha ugyan ez el nemmarad. Reménylem, hogy két hét alatt mindennel készen leszek, ’s ígérem, hogy a’ Tekintetes Úrnak mind öszveséggel meg küldöm. Szeretném, ha előbb is meg történhetnék. Alkalmatosságom lehet nekem is gyakran, — mind annyiszor tudniillik, valamennyiszer a’ kis Kazintzi Jósihoz bé jő valaki. Rajta leszek pedig ezen annál is inkább, hogy mivel magam rosz író vagyok, majd ha a’ Tekintetes Úr méltóztatnék is észrevételeket vagy igazításokat tenni munkámban, — úgy írathassam azt le más által, — mint a’ hogy Tekintetes Szemere Pál Úr kezébe adhatnám. T. Cseresnyés Sámuel Urat, (kinek öttse, Sándor, nekem leg kedvesebb barátom) meg kérem, — ’s meg tesszük a’ próbát Nagyságos Vay Ábrahám Úrral is. A’ görög verseket pedig meg mutatom még Professor Kézi Móses Úrnak is, hogy a’ melly hibákat észre venne bennek, igazítsa. Ő hozzá vagyon bizodalmam, — többhöz nints. A’ magyar költeményeket pedig nem közlöm senkivel sem egyébbel, hanem egyedűl a’ Tekintetes Úrral. Mert minek is közleném. — mikor nekem ezer ember egy sem, — egy pedig, név szerént a’ Tekintetes Úr, több mint ezer. — Ezek után ajánlom magamat a’ Tekintetes Úr szíves Kegyelmébe, ’s nemes barátságába. — Maradok a’ Tekintetes Úrnak, mint teljes szívemből szerettem, ’s tiszteltem Jól tévő Uramnak alázatos szegény Szolgája                     Ungvár Németi Tóth László mk.

 

 

2615.

 

Ungvárnémeti Tóth László — Kazinczynak     Martiusnak 8dik napján. 1814dik esztendőben

 

….Nekem elől a’ latán, majd hat esztendővel ez előtt a’ görög, hárommal pedig a’ német nyelv annyira el foglalta minden Figyelmemet, szorgalmamat, hogy a’ magyar könyvekre miattok, még tsak nem is ügyelhettem. Ide járúlt ahon előitéletem, mellyet bennem részint a’ mások oktalan beszédjeknek adtam hitel, részint a’ magam tsekély tapasztalatja szűlt, és nevelt, hogy az anyai nyelvünkön íratott könyvekből sem tudományt gyűjteni, sem ízt színi nem lehetne. Annyira vitték bennem ezen anyai nyelvemtől idegenkedést főképen Gleim, Schiller, Matthisson (a’ Matthisson Genevai Tava!), Gesner, Wieland, Klopstock, ’s több német Poéták, hogy még azt is meg tagadtatták velem, hogy magyar vagyok.

Egyszer (épen második esztendeje foly most) kezembe ád Rhédey Klára Kis Aszszony, a’ kinek öttseit most már a’ harmadik esztendőben nevelem, egy magyar Könyvetskét. Szívképző Regék, — ez a’ tzím vólt a’ Könyv homlokán. Kezdem olvasni, — már tetszik, elvégezem, felette tetszik. Szép, tsínos, velős! Távol legyen tőlem minden alatson, tsapodár hízelkedés, ollyan kedvem jő a’ magyar nyelvhez, hogy már nem tsak nem szégyenleném magyar vóltomat, hanem még ditsekedném is Kazintzival, nyelvemmel, ’s nemzetemmel…

…Nagyon szegény vagyok. Nints annyi pénzem, hogy a’ könyvet magam költségén ki adhassam. Nints barátom, a’ kitől két három száz forintot tsak költsön kérjek is. Nints Jól-tévőm, a’ kinek munkámat ajánlhassam…. Kérem alázatosan azért a’ Tekintetes Urat, méltóztassék vagy engemet Ő Nagyságának, /Vay Ábrahám/ vagy nekem más útat, és módot ajánlani. A’ Tekintetes Úr tanátsa szent leszen nekem, mert hiszem, hogy a bőlts lejend. Még az is kérdés előttem, hol, ’s ki által kellene könyvemet meg visgáltatnom (értem a’ Királyi Könyv visgálót), ha Kassán akarnám azt ki adni….

 

 

2622.

 

Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának.                                  Széphalom, Martz. 16d. 1814.

 

….Ámor’ gipsz figurájával ékes szép kemenczének vetvén magamat, úgy néztem a’ megvénült nagy embert, elszomorodott szívvel, ’s ekkor csináltam ezt az Epigrammát, a’ legelső talán két esztendő olta:

 

Vénűl, ’s vénűljön, testem! De te lelkemet ittassd

Hébe, a’ szent kelyhből, és soha elaggni ne hagyd….

 

 

2624.

 

Kazinczy — Rumy Károly Györgynek.                              Széphalom, den 16. März 1814.

 

….Alten mit Liebe an, staunte seine einmalige Grösse, und machte das Epigramm:

 

Vénűl, ’s vénűljön, testem! de te lelkemet ittassd,

Hébe a’ szent kelyhből, és soha elaggni ne hagyd!...

 

(Mein Körper altert, und mag er doch altern! Aber du, o Hebe, tränke meine Seele aus dem heil. Kelche, und lasse sie nie alt werden.)

 

 

2629.

 

Kis János — Kazinczynak.                                                  Soprony, Martz. 27dikén 1814.

 

Kedves Barátom!…öszveszedtem egyéb régibb ’s újabb verseimet is, mellyek a’ két Általad írtt kötetben nintsenek-meg. Ezek is alkalmasint egy akkora kötetet tesznek. Mind a’ három kötet’ foglalatját, úgy a’ mint sietve írattam  ide zárom  /lista csatolva/: de mind az elrendelés mind a’ felülírások szeretném, ha a’ Te ízlésed szerént lehetnének…. Horátziusom’ Manuscriptuma Tőled már régen megérkezett. Már a’ jegyzések is le vannak fordítva. Nagyon szeretném, ha Trattner tanátsodon járna, ’s ezeket is verseimmel együtt kinyomtatná. …

 

                                  HÁLADÁS

Tolnay Gróf Festetics Ignátz Urhoz

 

Tovább nem hallgatok: hat esztendő int már

’S érettebb gyümöltsöt Mú’sám hijában vár

Őszömnek fú szele,

Bár nem ér énekem remek érdemeddel

Hibájit, kegyes Gróf a’ szívért engedd-el

Melly idvezel vele.

 

Mint a’ nap az égi testek’ seregében,

Jótéted páratlan a’ maga nemében.

Hogy tudnám felérni?

De kéntelen bájol az angyalábrázat

Tsak reá nézés kell, nem tzifra ruházat,

Nem szép hang ditsérni.

 

Engem kit böltsőmben Örököd rengetett,

Magának kért tőled Apolló ’s vezetett….

 

…. ’S e’ két oltár előtt adok ime kezet,

Hogy az úton, mellyen kegyességed vezet

Érdem’ Templomába,

Minthogy jobb ’s kedvesebb bért nem fizethetek,

Soha meg nem szünő futással sietek

Nagy lelkek nyomába.

 

’S ha lantom szívre tud hatni zengésével

Ha mit tehet eszem egész erejével.

Vagy szivem’ hűsége:

Élni fog minden nyom’ emlékezetében

Barátim’ ’s gyermekim’ gyermeki’ szivében

Neved’ ditsősége.                                                      /21 versszak!/

 

 

2630.

 

Ungvárnémeti Tóth László — Kazinczynak.                                               1814dik esztendőben, — 29dik Martiusban

 

Letisztáztam, a’ mint lehetett, néhány apró Darabjaimat, ’s ím! kűldöm is őket a’ Tekintetes Úr kezébe, — hogy meg visgáltassanak. A’ Kézirat sokkal több tsomóra nevekedett, mint gondolám …Nártzisz nekem leg több munkámba kerűlt, mert azon kivűl, hogy a’ versmérték is meg kötött, tudom, ’s érzem azt, melly nehéz…

 

 

2631.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak                                              Széphalom Apr. 3d. 1814.

 

Eggyütt vele:     Egy jegyzés, mellyre a’ darabok’ vastagsága felől kérem feltétetni a’ teendő calculust.

A’ Révai’ képe, rézben. a’ Schillerével ’s a’ melléjek szükséges útasítással.

…Adj eggy ívet a’ Kis verseinek nyomtatványaiból is hogy lássam mint nyomtattatnak. A’ Praefatiót hozzájok még meg nem írtam, de idejében veszi Trattner Úr. — Képét ki metszi Bécsben? Neidl e?...

… Itt küldöm Trattner Úrnak Munkáimnak 5dik Kötetét (az az Miss Sarat, Ossziant, Boufflerst) — a’ 8dik Kötetet (La Rochefoucauldot és a’ Válogatott Gnomákat) — és a’ 10 etc. Kötetet (Gessznernek minden munkájit.) — E’ szerént mind az a’ mit a’ szép Literaturára ígértem, mind kezében van Trattner Úrnak, kivévén a’ 6dik Kötetet (Hamlet és Romeo) és a’ Messziás 4 Kötetét…

… hogy, ha valamellyik darab nagyon sokkal vastagabb vagy véknyabb volna, mint társai, tudhassam, mint kell úgy tenni az osztályt, hogy a’ Kötetek alkalmasan eggyarányúak legyenek….

… Az első Kötet előtt fog állani a’ Pászthory’ képe’ és a’ Psychéje — a’ 7dik előtt a’ Ráth Mátyásé és Laocoon…

… Minden darabhoz a’ nyomtatott czímlapon kivűl eggy olly czímalpot is kell nyomtatni, melly csak azon darabokat adja-elő a’ mellyek a’ megjelent Kötetben állanak, hogy a’ ki csak eggyet veszen  péld. Okáért az ötödiket, ezt czímlappal bírhassa… Múlnak a’ napok ’s nem haladunk. Félek hogy ez idén sem kezdjük-el a’ nyomtatást, melly nekem nagyon nem kedves lenne….                                                                                        /1814-ben 9 kötet megjelent/

 

 

2635.

 

Cserey Farkas — Kazinczynak.                                                     Kraszna 5dik April. 814.

 

…Nyughatatlanul várom a Te pennád után olvashatni Báróczy Biographiáját. A Trattner annnuciatióját Munkáid iránt, kérlek, küld meg nékem — azok hihetőleg Magyar Uiságokkal küldetnek közre, azok pedig nékem nem járván, sajnossan esnék nékem ha nem láthatnám. …

 

 

2636.

 

Sipos Pál — Kazinczynak.                                                                Tordos, 7 April 1814.

.

….Javallásod szerint, ha munkátskáim együtt jönnének ki, úgy szükség nem lenne Vignettre, mivel én azt csak az Epitaphiumok kedviért kivánnám. Nem lehetne-é, a’ minn fel akadták, így igazitni, hogy a’ két Epitaphium laponkint felelne meg egymásnak, és ne egymás után következnék. A’ Vignette lehetne egy Gloriette, mellette közel egy almafa, alább kevéssel, a’ mint hogy oldalba esik egy sir fejéhez tenni szokott emlék-kő — egy kesergő Aszszony reá dőlve, melj az Özvegyet képzeltetné?...

 

 

2637.

 

Kazinczy — Pápay Sámuelnek                          Széphalom, Nagy Pénteken [ápr. 8.] 1814,

 

…Martz. 31dikén írja eggy valaki Pestről, de a’ ki nem csak nem Magyar Iró, hanem Magyarúl nem is igen tud, hogy látta a’ Helmeczi által készített Annunciatiót /bejelentés, hírdetés/ az én Irásaim felől, ‘s Prof. Beregszászi, ki most a’ Cousinem fija mellett Praefectus Pesten, azt mondta neki felőle, hogy az tele van hibával. Hiszed e, édes barátom, hogy azt az Annunciatiót én még mind ez ideig nem láttam? Szemerére reá bíztam tegnapelőtt, hogy küldje mingyárt hogy Pestre ér, Postán, a’ Báróczi életével, mellynek párja sem maradt meg nálam a’ sietés miatt. Helmeczi olly gondatlan, (mert barátságtalansággal sem nem akarom sem nem szabad vádolnom) hogy csak azt sem írta-meg nekem, ha Báróczi elkészűlt e? kiment e? Védelm[eztetett] M[agyar] Nyelvét a’ Censura eltiltotta, ‚s abban nem sok kár van, hogy eltiltotta, mert a’ könyv nyomtatva van, ‚s lesz eggy idő mellyben az én kiadásom mellé fog nyomtattatni. Most Kisnek vettem azt a’ gyönyörű megtiszteltetését, hogy Verseinek homloklapjokon ‘s Praefatiójában Kiadónak nevezzem magamat. Dayka, Báróczi, Kis az én karjaimon lépnek a’ halhatatlanságba!

 

 

2638.

 

Horváth Ádám — Kazinczynak.                                            Nagy Pénteken [ápr. 8.] 1814.

 

Dóczi Trézsi, özvegy Farkas Sándorné, nekem Földim, és Bajomban Osztályosom, férje halálakor szomorú verseket írt, — sem én, sem más, nem tudtuk az előtt ebbeli tehetségét; — de a’ versek is ollyanok vóltak, hogy nehéz volt az ő tsinálmányjának hinni: — Én hát reá kértem, hogy levelezzen velem versekben: — szót fogadott: — és még szerentsésebbnek mutatta magát a’ levelezésben, mint a’ halottas énekben: az én egy, és Barátom’ két Leányinknak ez ösztönt adott, meg próbálni, ha tsak férjfit illet e a’ Poésis? a’ téli fonás közben irogattak énekeket; az után beszédes verseket is; — mutatóul ide zárok annyit, a’ mennyit ez a’ Posta elbir; mindenikébül egyet-egyet — ugy a’ mint ők készitették — tsak némelly vidékbeli vissza éléseket az irásban, meg igazitva. — Ezek ugyan mind ollyan Horváth Ádámos versek (a’ mint itt nevezik). …

 

Biblis menti magát.

Nem-tsak véli Melpomene; de hiszi valósággal,

Hogy őt Kedves Arionja ki-vitte okossággal

Ama’ kétség tengerébül, mellyben már majd elveszett

‚S hogy abbúl ki-vergődhessen, reménysége el-esett.

 

Azt írtam, hogy gyógyulgatok; — nem is sokat hibáztam,

De egy temetésen valék, — megint recidiváztam:

Kis-Páliban Tuboly György Ur minapában meg-hala,

Sándoromnak jó Barátja és jó Szomszédunk vala….

…Mit nyertem tehát ezzel is, hogy oda kóvályogtam?

Őtet felnem találhattam, hijjában tántorogtam;

Ujra előmbe rajzolom elébbeni kellemit,

El megyek és fel keresem meghidegült tetemit:

 

Ott ki-öntöm kínom’ mérgét — mindjárt könnyebben vagyok,

Ha koporsója fedelin egy pár köny-tseppet hagyok;

Bal feléhez, hol szíve van, lelkem úgy kivánkozik,

Hogy szüntelen Sándort kiált, és értte sohajtozik — ‘S at.

Dóczy Therezia.

 

Az álom. Virgil’ után.

Az éjtszakának Istene egy fa alatt meg állván

És a’ vele szemközt űlő Morfeussal múlatván,

Mák-fejeket ád kezébe, hogy azzal is segittse,

Hogy olajját az el fáradt szemekre tsepegtesse…..

…Ő az éjtszakának fija, és a’ Halál’ testvére,

Az ujjak szebb köntöst adtak majd a’ régi mesére.

Mikor kapujit fel nyitják, az álmok repülnek ki,

A’ leg erősbb zártt ajtókon szabadon járnak be ‘s ki.

Egyiken az igaz álom szóll Kasszandra’ szájával,

A’ szebbiken hazugság jön-ki mosolygó arczával.

 

A’ Halgatásnak Istene tsendességet parantsolk,

Harpokrates tetszésének a’ természet meg hódol:

A’ még gyengén szendergőket méllyebb álom meríti,

Az éj setét fátyolával ápolgatva fedezi.

 

A’ mit a’ nappal meg tagad, azt az éjjel meg-adja,

A’ kívánt boldogságokat egy halomba le rakja,

Ezer édes képzésekkel hízelkedik lelkünknek,

De jej, mihelyt fel ébredünk, ezek mindjárt el tűnnek.

Tuboly Rózi.

                           -------

A’ magánosság felel egy a’ Klastromba készülőnek.

Barátném! meg kérdém én is a’ szent magánosságot;

Ha igérhet e ő nékünk állandó barátságot?

Halgatással felelt erre nekem a’ mélly tsendesség,

Másként rendelte ezt, ugymond, egy Mennyei erősség. —

Nekem magánosságomban többnyire az unalom,

Kedvetlenség, mord andalgás mindennapi barátom:

A’ megelégedés néha meg keres, jóval biztat;

De őtet is meg ismertem, nem mindig mond igazat.

Titeket is a’ jó Isten társaságra teremtett:

Hát miért is vetnétek-meg ezt a’ bölts intézetet?....

….De látod Barátném! ezek maguktúl így nem lettek,

Mind-egyike természeti ösztöntűl vezettetnek.

Innen van, hogy gyakran én is, Te is egymást kivánjuk,

Noha a’ magánosságot ollyan igen ohajtjuk. — —

Nints hát más virtusos okunk magánosságba menni,

‘S mint a’ költött Katzajfalvi groff Remetékké lenni:

Hanem hogy a’ jók útálják ezt a’ lármás világot;

‘S az erkölts’ útján vezetik az igaz barátságot.

Kazincz˙ Klári.         /Krajnikné ?/

 

 

 

2643.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                     Széphalom, April. 13d. 1814.

 

….Nagyon óhajtanám, ha Verseid három Kötetre ‘s olly móddal osztathatnának-fel, hogy a’ harmadik Kötetet Horátz tenné. Ezt azért is, hogy így Trattner eggy réznek árával megkíméltessék. Az első Kötet előtt képed fogna állani, — a’ másik előtt Socrates a’ leples Grátziák szobrával — a’ harmadik előtt Horátz vagy Sabínumi pusztás szobájában, vagy a’ mint

                                        Rident vicini glebas et saxa moventem.

Horátz, a’ kis hasas, Virág Benedeki növésü Horátz, tóga nélkűl járná földjét, ‘s szedné a’ köveket ‘s göröngyöt — a’ metaphorai követ és göröngyöt is gondoltatván Olvasójival. Barátságodra bízakodva azt merem hazudni Trattnernek, hogy Te látatni akarod velem Verseidnek Kézirását, és így küldje-fel Szemere által…

…Csak tegnap láttam, ‘s nem tegnapig még, azt az Annunciátiót is mellyet Helmeczi teve Munkáim felől. Sok helytt ki-kivert a’ hőség az olvasás közben, mert szertelenűl dicsértetni épen annyi mint megpirítatni. Szerencsémre hogy a’ Helmeczi czifra beszéde a’ legvilágosbb bizonysága, hogy azt én soha nem láttam, hogy nekem abban részem nincs…

 

 

2644.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                         Széphalom April. 13d. 1814.

 

…hogy Annnunciatiódra visszatérjek, nem csak irtóztatónak vagy rossznak nem tartom azt, sőt azt óhajtanám, hogy Trattner Úr nyomtattatná le azt újra azon formátumban a’ mellyben Munkáim meg fognak jelenni, és tétetné az első Kötet elébe, hogy azt az első Lieferungkor a’ praenumerálni későbben akarók, idővel pedig a’ késő Maradék is láthassa….

 

 

2646.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                                      Pest, April 19d. 1814.

 

….küldöm a’ tudósítást a’ felől, mint jártam el a’ rám bízott Commissiókban. Helmeczinél szállottam le szekeremből. Felvittem

1) a’ Gessner msét,

2) Miss Sarat és Ossziant ‘s Bouflerst,

3) La Rochefoucauldot. Helmeczi nem volt ‘s nincs még eddig is Pesten. A’ Trattnerhez szólló levelet tehát magához vittem el.

4.) A’ Báróczi élete egészen kinyomtatva még nincs. A’ jövő Postán, bíztata Trattner, már küldhetni fogom.

5.) Az Annunciatio az Édes Uram Bátyám munkáji eránt, igen is, nyomtatva van. Azt mondá Trattner hogy azt ez előtt tíz nappal eresztette Széphalomra. Kétszer megküldeni tehát szükségtelen volna.

6.) Kis versei még nincsenek munkában. Tegnap előtt íra Trattner Kishez a’ kézírat eránt.

7.) «A’ Kultsár újságainak taxájok elébb tavaly, azután ez idén mi volt, és ezt megírni, hogy az megküldethessék». Meglátogattam Kultsárt ‚s mutatám előtte ezen commissiómat ‚s feleletet kívántam; ő ezt adá: Minek? Nem kell. Az újságot taxa nélkül küldöm levelezőimnek.

8.) Hallván hogy Horvát bejött Válból, megkerestem a’ neki szólló levéllel. Nem leltem otthon.

9.) Vida sem jött még be. Helmeczi, Siskovics nála innepeltek. Az iskolák elkezdődtgek, tehát várom.

10.) A’ Weisse Romeo és Juliáját akkor vészem meg ha Helmeczitől megtudom, ha nem vette e ő is.

11.) Schillert a’ könyvkötőhez délután fogom elvinni….

….Nagy bajban vagyok, Édes urambátyám, capitalisaimmal. Senki sem fizet….

 

 

2648.

 

Ungvárnémeti Tóth László — Kazinczynak.             20dik Aprilisban 1814dik esztendőben, M. Jesztrebben.

 

…Nagyon tetszik az a’ rend, mellyet a’ Tekintetes Úr javallani méltóztatik, hogy tudni illik első helyen álljanak a’ görög Ódák, ‘s Epigrammák, ezeket kövessék a’ magyar Ódák, ‘s Epigrammák, — majd a’ két Epistolák, ‘s leg utól a’ két Drámák. Tetszik a’ tzím is, mellyel a’ Könyvet elnevezhetjük. Nem leszen helytelen az Előbeszéd sem…

… A’ babér iszonyú nevével tsak az fog élni, a’ ki tompa érzeni, hogy a’ patikai, ‘s konyhai szókkal szép munkákban élni nem szabad» — egészen reám vág, — és úgy tetszik, mintha én meg akarnám tzáfolni az Ágrai Esküvés ezen két versében:

 

Nézzd amott, úgy mond, Fazekast, — nagy ember,

Nagy vitéz, — még meg sem aszott babérja,

Már borostyánt is nyere vak szemére:

Tudja, mi köztök

 

A’ különbség. Áldja porát az ős-fi!

Nézzd Fejért, azt a’ Diogén kereste,

‚S lelte bőlts embert, — tudakozzd ki tőle,

Ki, ‘s mi az ember. —

 

Ezért nagyon szeretném, ha ez a’ két vers, ne hogy ennyire öszve tsapjak a’ Tekintetes Úrral, egészen ki törűltetnék; — a’ Magyar Nemzethez szólló Ódában pedig, a’ 30. sorban: Babért ne nyertek vólna, — meg igazíttatnék. Lehetne pálmát tenni a’ babért helyett….

 

 

2649.

 

Cserey Farkas — Kazinczynak.                                                  Kraszna 24dik April 1814.

 

…Munkáidon kivül leg jobb Iróink míveit hozzájok és dolgozásaik érdemeihez illő módon tetted Hazád elibe — a jelen lévő kornak leg jobb része, a következendő pedig egésszen méltó képpen tiszteli és fogja tisztelni…

…Kolosvárt egy napot mulatván, ennek egy része, az estve pedig egésszen Döbrenteinknek, ennek a tiszteletre és szeretetre tökélletes mértékbe érdemes Barátomnak volt szentelve — hányszor fordultál Te elő Barátom szívünkbe és szájunkon…

 

 

2652.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                       Széphalom, Majusnak elsőjén 1814.

 

Verseidet kibeszéllhetetlen gyönyörrel olvastam. Melly szép az énhozzám írt lelkes Epistola! ‘s melly szépen festi magas lelkedet és a’ mi korunk’ fertelmességét!...

Csak húsz esztendeig élhetnék -meg gyermekeimnek javokra ‚s Literaturánkéra!.../17-et élt még/

jambokban fordítom Hamletet, a’ Schlegel igen hív német fordításából, minthogy én angolúl semmit nem értek, ‚s a’ Schlégel fordítása felől azt tartják, hogy az tűköri-képe a’ Shakespearénak. Az első Felvonással holnap kész leszek….

 

2653        hiányzik

 

 

2654.

 

Ungvárnémeti Tóth László — Kazinczynak.             S. Patakon 1814dik esztendőben Május 10dik napján

                 

                 Napóleonra sok kemény Epigrammákat olvastam, latán, francz, és német nyelven. — én ezt a’ magyart írtam reá:

 

                                                      Ember vólt Bonapárt, mikor olly nagy póltzra emelték

                                                      Érdemi. ember vólt, ‘s nem tsoda, hogy lebukott.

 

2663.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                           Széphalom Máj. 22d. 1814.

 

…Trattner Úr tele van panasszal, hogy 400 praenumeránst nem kap munkáimra…Tr. Úr azt írja, hogy mintegy 100 praenumerans lesz munkáimra. — Egy propsitiót tettem neki, minthogy világosan kimondja, hogy, így lévén a’ dolog, nem fogja nyomtatni a’ maga risicójára, de igen az enyémre, ha 500 exemplárra 19 ftjával fizetem ívét, ‘s a’ rezeket magam adom.

 

 

2664.

 

Kazinczy — Sipos Pálnak.                                                       Széphalom, Maj. 22d. 1814.

 

…..Tegnap vettem postán Döbrenteitől az Erdélyi Muzéum I. Füz. sokkal jobb mint remélni mertem. Vitkovicsnak itt olvastam először eggy gyönyörű Horátzi lélekkel írt Epistoláját. Vir bonus est convivaque comis — az a’ baja hogy a’ procuratorság sok idejét elvonja, ‘s nagyon szereti a’ kancsózást barátjai között. Pedig nem gazdag. Ebédjein, és vacsoráin sok palaczk bor ürűl, ‚s maga danol, és minden ember nála eszik. Szép a’ Horvát munkája is a’ Szívhez. Ezt is itt láttam először. A’ Barcsai emlékezetére írt ódát, melly a’ Döbrentei tollából folyt, nem szeretem, ‘s ott azt a’ két kicsucsorodást. B. felől csak annyit tudunk, mint előbb….

Trattner 400 előfizetőt kiván munkáim kiadására, azt remélleni bolondság volna. Alig lesz 100. E’ napokban írtam, hogy magam adom ki, nem 15 de 20 kötetben. …

 

 

2669.

 

Pápay Sámuel — Kazinczynak.                                                               Pünkösdkor. 1814.

 

….A’ mi derék Trattnerünk Húsévéti Ajándékúl egy egész nyalábot külde hozzám Helmeczi’ Jelentéseiből Kaz. Fer. Munkáinak nyomtatások iránt, olly kéréssel, hogy ezeket hirdetvén, terjesztvén, igyekezném minél több Előfizetőket szerezni. Szívesen! senki Munkáira nem szívesebbn, mint Kazincziéira!...

kívánnám, hogy Munkáid’ Hirdetését még egyszer magad vennéd tollad alá, vagy Te adnád az övé alá, hogy a’ kiket a’ már kiadott Jelentés elrezzentett — boszonkodva kelle sokaktól hallanom: mitsoda Phantasta ez a’ hirdető! Azokat ismét viszsza lehetne édesíteni…

…Az sem tetszik sokaknak, ‘s nekem sem, hogy a’ legelől megjelenendő Kötetet mingyárt Marmontel tegye, illy hamar az első Kiadás után. Hadd tennék az elsőket inkább olly Míveid, mellyeket még nem láttunk…

…Rumi is elhallgata Magyar Emlékezetes Irásival. Novembertől fogva nem kapék tőle Levelet. Már akkor, mint írá, a’ Bétsi Censuránn volt Munkája. Arra kérém őtet, hogy ne a’ mérgeskedő Kalvinista Babotsai tenné a’ legelső Kötetet, ‘s maga is Rumi Protestans lévén, ezzel ne ijesztené mindgyárt el a’ Pápistákat kivált a’ Papokat. Nálam sok Pápista Pap praenumeralt arra, Prediktáror egy sem. — Arra is kérém, — hogy Kemény János autobiographiáját ne megszaggatva, mint a’ Tudósításában jelenté, hanem eggyütt egy Kötetben adná ki. Épen nem tarthatom azt okos módinak a’ mai Iróknál, hogy az eggyüvé tartozó egészeket olly igen szeretik — a’ felfogó értelem’ kárával — megszaggatni több Könyvkötetekben…

 

 

2678.

 

Horváth Ádám — Kazinczynak.                               Petri-Keresztúr. Junius 13dikán 1814.

 

és most gyüjtögetem a’ Poetriakkal való correspondentiajimat. A’ már készen volt, de meg semmisitett Universalis Satyramat is Hercules’ oroszlányja neve alatt még egyszer ha élek, fel elevenitem.

 

Itt hagylak édes Nyúgalom lakó hele!

Erato nekem mást rendele;

Nem vala czélom menni, meg nem untalak,

Nyájas örömnek szenteltt falak!

A’ tsalattatás vala, ‘s egy, az Eris’ Angyala,

Kik miatt nyugalmamat ma el tserélni kelle:

Itt hagylak édes ‚s at.

Músikával ült, kis Templomomba költözött

Phoebus, enyelgő énekek között;

‘S most magas tetőd felett A’ vig énekek helett

A’ halál madár’ Siralma nyögve énekel le. Itt hagylak, ‘s at.

Vatsorálva mig az éltető Nap el haladt,

Vártuk a’ Hóldat az Akátz alatt,

Melly ma im! halál’ jele; ugy konyul le levele,

                           --------------

Vagy mint Czézár honyi vérben uszni nem irtóznám:

Jobb hogy a’ mit eddig gyors kezemre bíztatok, Most vegyétek, ‘s at.

A’ kik a’ fegyvert most olly erősen rám fenik,

Vólt az én markomban már mindenik:

Kedvezék — ’s jó tétemért Várhaték vala jobb bért, De hozzám tsak önhaszonra alkudozni nem tért: Nemzet! ’s at.

Im! pedig a’ Nemzet’ haszna mellett izzadót,

’S népe ditsősségét munkálkodót —

Nemzetem! el adtatok, ‘S a’ miket fogadtatok,

Csak kilencz esztendő múlva mind vissza vontátok! Nemzet, ‘s at.

Én, ki pöröly vóltam törni a’ hatalmakat,

Tettem, és aláztam Királyokat:

Nép’ szavára mi vagyok? — Példa hogy minden Nagyok

Az erőt, nevet, hatalmat másoktúl bírjátok: Nemzet, ‘s at.

Már szigetem a’ kis Ilva, vas hazája, lessz,

Oszthatok Ordót ki érdemeket tesz;

Fél világot én bírám: — ‘S kozmopolis a’ hazám:

Jól van! — a’ halál után egy ölnyi sír elég lessz: — —

Nemzet a’ mit eddig gyors kezemre bíztatok

Hát vegyétek tőlem vissza magatok.  /nagyon hosszú/

 

 

2681.

 

Kazinczy — Dömötör Pálnak                                    .                Széphalom, Jún. 15d. 1814

 

….Eggy két esztendő olta nevezetes terméseit láttuk Literaturánknak. A’ Nemzetnek is becsűletére van, nem egyedül Báróczinak, hogy ennek Minden Munkáji egyetemben adattak-ki (kivévén a’ Védelm. Magy. Nyelvet, mellyet a’ Censor eltilta). Most Superint. Kis Urnak Versei jelennek-meg III. Kötetben, ‘s a’ Vitkovics Meséji. Ha a’ Haza’ oltárára készebbek volnánk kis áldozatocskákat tenni, hova juthatnánk! De hanyadikunk ügyel erre! ’S az Irói igaz érdemet hanyadik Olvasó tudja megkülömböztetni a’ firkálók’ gondatlan ’s nagy sietséggel készült míveiktől! Ez cselekszi hogy a’ Nemzet mindég hátúl marad….

 

 

2682.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                            Széphalom Jún. 15d. 1814.

 

…Nekem elég ha Augustusra a’ IXdik Kötet jelenend-meg, tudnillik Bácsmegyei, a’ Vak Lantos, a’ Repülő szekér és a’ Képszobor, és ha a’ kötet 25 ívet nem tenne, az Aetna, vagy valami egyéb…

Döbrentei Gróf Gyulai Lajosával, ‘s B. Wesselényi Miklós és Nevelője Pataki Mózes Urak Julius közepe táján nálam lesznek. Örvendek neked hogy őket látni fogod; kivált Wesselényit!...

 

 

2683.

 

Berzsenyi Dániel — Kazinczynak.                                                                               Mikla, Jún. 18dik. 1814.

 

Rettegve olvastam utólsó leveledet, mellyben azt írod, hogy kénytelen az ember végre az embereket ‘s magát az emberiséget gyűlölni, mert az emberi nép tele van istentelenekkel, hazugokkal, ámítókkal. Barátom, jaj néked, ha így érzel! De ha így érzel is, így szóllnod nem szabad. ‘S vissza kell ezen szavadat venned….

 

A’ Bonyhai Grotta.              1814.

 

Lebegjenek, oh Grotta, Feletted

Ölelkezve pálmák’ ’s myrtusok’ lombjai,

Hintsenek enyhítő árnyékot körűlted,

Hintsenek illatot Ilyssus bokrai.

 

’S ha majd csendes mohaidra le dűl

A’ Hérók Leánya magános órájin,

’S a’ szebb lelkek gondjaiba merűl,

Oh, fedezd könnyeit ‘s szárítsd el orczájin!

 

‘S midőn karján Melancholiámnak

Az ének nektáros érzésére hevűl:

Légy temploma a’ szelíd Músáknak

‘S a’ Sphaerák’ zengése ömledezzen körűl.

 

Ezt már elküldtem a’ Grófnénak, ‘s eddig, tudom, vagy Wesselényi vagy Döbrentey kezéből meg kapta…

 

 

 

2688.

 

Vitkovics Mihály — Kazinczynak.                                               Pesten Junius 27én 1814.

 

…Trattnert meglátogatom. Ő oda éremkor panaszkodni kezdi, hogy Korbély Mihály Pétsi Kanonok és itten Historiae Ecclesiasticae Professor, hozzá betoppan, Dajka verseit előkéri, Prometheuszodra fordít, haragosan kérdi: Hogy merte az Úr ezt kinyomatni? A Censura engedelmével. Hol a Censor’ aláírása? Előmutattya. Ez semmit sem használ. A Censort vagy rá szedték, vagy azután szúrták bele. Én az Urat, és az Irót feladom a Consiliumra. Illyen Atheuszi verseket napvilágra bocsájtani! …

 

 

2689.

 

Kazinczy — Horváth Ádámnak.                                                   Széphalom Júl. 3d. 1814.

 

…Tenéked kedvesebb Csokonay mint Berzsenyi. Én azt hiszem, hogy Csokonay maga is Berzsenyinek adná a’ koszorút ha fenn szárnyalású ódájit ‘s felette hév dalait hallhatná. Csokonay omolva  foly, de zavarosan. Én neki kevés mívét ismerem a’ mi kínos érzés nélkűl olvashassak-el. De az a’ kevés mesteri mív. Szörnyűségek vannak az ő verseiben. Csak vedd a’ Földire, Dugonicsra írt darabot…

 

 

2692.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                            Széphalom Júl. 6d. 1814.

 

…Az én Munkáimnak 9dik Kötetén kezdjük a' kiadást, 's Augustusra csak ez az eggy Kötet jelen meg, mert 400 remélt praenumeráns helyett százat sem kapott Tr. a' mint írja; a' kettő a' melly most elmarad, Novemberben lép közre. Ezen 9dik Kötethez Trattner nem a' Révai portréját teszi, a' mint én hagytam, hanem a' Páészthoryét. Engednem kell neki valamit; de helyre hozom eggy Jelentéssel…

… Döbrentei az ifjú Wesselényi és két Bánffy' társaságában és a' Wesselényi' nevelőjéében (mind öszve öten) mennek Bécsbe, Triestbe, Fiumébe, Velenczébe, 's vissza jövőben hozzám…

 

 

2695.

 

Kazinczy — Pápay Sámuelnek.                                                    Széphalom Júl. 8d. 1814.

 

Atheismust tanítok Prometheuszomban (a' Poetai Berekben) ezt kiáltják reám. — Ganymédet mutatom nekik, ugyan-ott, 's azt kérdem, ha tanítok e paederastiát is? Szörnyű dolog az hogy a' tudatlan ember nem érti hogy neki nem szabad ítélni azok felett a' mik remotiosa sunt a' conspectu vulgi. Ezért függesztém Töviseim elébe Göthének versét; de a' tudatlan azt is kevélységre magyarázta, mert azt sem tudta érteni. Gondoljunk e tehát a' Kritikákkal, a' vádlásokkal, a' nevetésekkel? — Ha valahogy' körűltted is donganának az illyen dongók, mondjad nekik, hogy tanulják-meg hogy Aeschylusz mit írt. 'S minthogy az a' Prometheusza eggy szép poetai személy, (mint Ganyméd), azt a' Poéta örömest festi; még pedig némelly Philosophusoknak systemájok szerént. — Már elúntam a' bolondokat phlegmával tűrni, 's félek hogy kifakadok…                /Beillesztés: B.G./

                                     Goethe:  PROMETHEUS

…..Nyomorúltabbat
Mint ti, nagy istenek,
Nem ismerek én
A nap alatt.
Felségeteket
Az áldozatnak hulladékival
S az imádság húhongásival
Tengetitek ti…

   2697.

   Horváth Ádám — Kazinczynak.                                                N. Bajom 12-a Julii 1814.

….Kazinczy Klári Tuboly Lászlónak László napjára írt egy versezetet; de a' mellyet már némelly helyett, a' hol úgy lehetett hogy az élibűl ki ne vegyem, meg igazgattam: a' mint ő itt azt el tudta mondani, (mert az Asszony népnek nagyobb a' Memoriájok, mint a' mienk) mulatságodra ide teszem. Isten veled. Irom N. Bajomban mint fellyebb — h. h. és b. H. Ádám mpr.

                              P. Keresztur 27-a Junii 1814.

Ma korán egy édes hajnali álomban

Két Nimfákkal jártam egy fényes Templomban:

Az ajtaja mellett két meg aranyozott

Oszlop állott, régi módra pallérozott;

Az egyikre: Érdem, ez vólt írva rája,

Másikra jutalom, 's ennek koronája

Vólt, amazon fellyűl pedig magyar czimer,

A' mellett egy Bagoly 's a' szájában fegyver:

Ez vala a' felső küszöbnek felette

Irva: Groff Nádasd˙ Ferencz épitette.

A’ Templomban belül magas álló képek

Vóltak, régi magyar forma szerént szépek,

Ezek közűl kettő külömböző vala;…

…..

Én hát mivel ugy is már magam maradtam,

Im! e’ kedves látást versekbe foglaltam;

Ezzel udvarlok az Érdemes Lászlónak,

Vajha tehetném ezt kedvet találónak: —

Kivánom hogy éljen sokáig békével,

Minden bú-bánattúl üres szerentsével;

Nagy erköltse, mellyel már is sokak felett

Az érdem oszlopja alatt ékeskedett,

Legyen koronázva méltó jutalmával,

Mellyet maga hordoz az erkölts magával:

Azzal, a’ mi nintsen száz közűl is egyben,

’S a’ mi leg főbb jó ez világi életben,

Ugy mint koronáknál drágább tsendességgel

A’ Philosophusi meg elégedtséggel.

                                                   Kazincz˙ Klári.    / a huga, Krajnikné/

 

 

2702.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                            Széphalom Júl. 27d. 1814.

 

….ellenkezem Tr. Urral az eránt hogy Bácsmegyeim első helyt ne foglaljon-el írásaimnak sorokban, hanem azért mert Bácsmegyei ezen polczra annyira érdemetlen, hogy sok ízben szálla-meg az a' gondolat hogy azt a' nyavalyás Románt írásaimból egészen kirekesszem. Vagynak a' kik úgy hiszik — 's ez az ő hitek eggyez értelmemmel — hogy az a' Toldaléklevél, mellyet én ezen Románnak utána vetettem, többet ér, mint maga a' Román. Így ítél Szemere, és Szemere magától ítél, nem én utánam. Bácsmegyei tehát nem csak legelől nem állhat, hanem kénytelen ott állani, a' hova én tettem, az az legutól, a 9dik Kötetben. Hogy az Olvasók azon inkább fognak kapni, mint a' Yorick Érzékeny Utazásán 's a' Göthe' darabjain, az engem el nem szédíthet…

…Akármint tekintem a' dolgot, én jobbat nem tudok gondolni, mint az volt volna, ha a' kilencz Kötet úgy nyomtattatott volna, mint eggyüvé nem tartozó kilencz könyv — az az két czím alatt: az eggyik a' közönséges, és mind a' kilenczet eggyüvé foglaló: K. F. Munk. Szép Liter. I. II. III. etc. Kötet; a' másik: Bácsmegyei Gyötrelmei, mellé van adva: Vak Lantos etc. etc. 's így lehetett volna kezdeni a' Kiadást a' kilenczedik Köteten minden botránkozás nélkül, 's a' 9dik után a' 7diket, 4diket, rend ellen, kieresztgetni, még pedig azon vígyázással élvén, hogy a' kevésbbé kapós Köteteket sokkal kisebb számú exemplárokban nyomtatták volna mint a' tizenhárom eszt. olta szüntelenűl sürgetett Bácsmegyeit, mellyből 1000 exemplár is el fog kelni…

Köszönöm hogy Ossziánnak fordítására buzdítasz, 's érzem a' Compliment' becsét. Engedd azt vallanom a' mit levelednek utolsó sorában mondasz: «érzem hogy Ossziánt legméltóbban én fordíthatom.» — Batsányi sok esztendőket tölte e' munkában. Karthona a' Kassai Muzéumban áll. Vessd-öszve azt az enyémmel, 's ítélj, mellyik jobb. Úgy de B[atsányi] Karthont 1788-ban fordítá. Jó. De kezemben eggy más Ossziáni darabja, tulajdon kezével írva; ezt Bécsben dolgozá. Szólljon az az ő fordítása' becséről és az enyémről. A' B[atsányi] Ossziánja napfényt látni nem fog, minthogy B. azt kivitte magával, illő tehát hogy Ossziánt más fordítsa. Én kész vagyok erre, csak te segéllj; az az, vásárold meg nekem Ossiánt…

 

A' kilencz kötet így fogna megjelenni:

 

I. Kötet. Szívképző Regék. — Báróczi képe. Apollo Vaticanus Vignette.

II. K. — Paramyth. Sztella. Clavígó. Testvérek. Római Carneval. Barcsay. Venus Medicis.

III. K. — Rigó Sámson. Lanassa. Miss Sara. — Bessenyei. Antinous.

IV. K. — Emília és Minna. — Gr. Haller László. — Flóra.

V. K. — Titus. Themist. Szalamandrín. Boufflers. Révai Miklós. Laocoon.

VI. K. — Hamlet. Roméo. — Primas Barkóczy. Pallas.

VII. K. — Yorick Utaz. és Lev. — Orczy. Dea Róma.

VIII. K. — Rochef. és Válog. Gn. — Csehy. Terpsichore.

IX. K. — Bácsmegyei. — Pászthory és Psyche.

 

Ezt követné Gessner mint X és XI 's talán XII. Kötet, — 's Osszián XIII. XIV. és XV. Kötet.

…A' Messziás talán el fogna maradni — legalább sokára haladna. — Ezek mellett a' Régiségeket kiadnám…

 

 

2715.

 

Kis János — Kazinczynak                                                               Pesten Febr. 20d. 1814.

 

                                         M. B. Wenkheim Francisca kisasszonynak öszvekelésekre

Mi ez? melly vig ecchot adnak

Gellért' mohos bértzei,

Öszvegyülve min vigadnak

Hazánk' sok Fő-Rendjei?

Pestnek egy szép Palotája

Olympussá változik,

Hol Istenek' boldog nyája

Gond nélkűl mulatozik.

 

A fényes Vendégek között

Egy Istenasszony látszik,

Grátzia módra öltözött

S képén nyájasság játszik:

Venus lehet; mert szépséggel

Megbájol Isteneket….

…Esküdjetek hát hűséget

Hymen' oltára körül,

Mutassatok egyességet

Nemzetünknek tükörül;

Mint kedvesivel Veletek

A' Szerentse úgy tegyen,

Legkésőbb korig éltetek

Mosolygó tavasz legyen.

 

Fényes Ősök' virtusai

Bennetek is éljenek,

'S szerelmetek' zálogai

Félistenek legyenek,

'S századokig utánnatok

Híres maradékokkal

Úgy bővelkedjék Házatok,

Mint az ég tsillagokkal.

 

 

 

                                           12. kötet

 

 

2707.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                                                             Széphalom Aug. 3d. 1814.

 

….Az Ahlwardt és Rhode Ossziánjai eránt megújítom kérésemet. Meddig lészesz még Pesten? Ezt el ne feledd tudatnom első leveledben. Hallom hogy a’ M. Kurir’ leveleiben Téged bántottak. Nevessd a’ bolondokat, ’s ne törődjél dőreségeken. Elnémúlnak ha való fényt vonunk magunkra. Engem elbájolt a’ Bácsmegyei 10dik íve. Szép, és igen szép, ’s hibátlan…

 

 

2708.

 

Horváth Ádám — Kazinczynak.                                                                                é.n.                                                                             

 

…Nekem Bersenyim még most sints, a’ te el hitetődésed miatt nagyon szeretném őtet szorosabban öszve mérni Csokonaival; bízom magamhoz, hogy azt részre hajlás nélkül meg is tehetném, noha nekem Csokona˙ Tanítványom vólt, és — de — engem’ utóbb meggyőzött, mint a’ fiatal Hesiodus a’ vén Homerust. A’ Hexameterek nem kedvesek e már füleimben? Kedvesek a’ magok’ nemében; írok én ollyanokat most is és sokaknál szerentsésebben…

… Gyanakszom, hogy sárközy nem küldötte meg neked akkori versemet, midőn Ifigeniád született, én hát postliminio meg küldöm.

 

Lásd! Te tudod: mit akarsz a’ szép Ifigenia névvel?

Nemzj hamar egy fiat is, ’s annak neve legyen Ifiklus.

———

A’ boldog-mezei nemes Lelkek között:

Kettő, egymás mellett koszorút kötözött:

Borostyán gazdagon terem a’ tájékon,

Hol ők egy domb tetőn ültek az árnyékon:

A’ honnan be látszott a’ holttak tanyája

A’ Stiksz’ tulsó partján, — Káron, ’s a’ sajkája.

’S a’ mint ott egy árnyék kezet nyujt Káronnak:

Igy szóll Lotichius Metastasiónak:

Somsits jön, — valaha hát már meg találtam

Páromat; kinek ma koszorút tsináltam:

Egyszer már Czinderit el kaptad előlem.

Vitézt más számára perletted el tőlem:

Sőt Németimet is, ha maga nem szóllna

Érttem; birtokombúl el ragadtad vólna:

De Somsits már enyim, valóságos másom,

E’ boldog mezőkön ő lessz a’ Pajtásom:

Eleibe sijetek, hogy meg ölelhessem…

 

                        A’ Rab és a’ Mátka.

Rab: Halni mégyek! — ah ne légyek áldozat, kemény Egek!

Mindenestűl egy kegyestűl el szakadni!! rettegek. —

Fogj meg Angyal! és karoddal ah! ragadj el engemet!

Adj reménylni, véled élni számkivettetésemet: —

M. Drága Lélek! értted élek, hát butsúzol Édesem!

Vasba verve, szív’ keserve közt nyög; ah szerelmesem!

Félre lánczok! a’ halálnak ez hatalma hogy lehet?

Elgyűrűzött, öszve fűzött egy Jegyest, hogy elvehet.

R. Lehhetetlen! — e’ kegyetlen áldozat kívántatott,

A’ Biró szó, mint utolsó végezet ki mondatott;Oh Te fényes ég! ki édes éltemet pihegteted,

Véremet ne add tserére; szűlj belűle életet.

M. Véredet? de hát magad Te vér nekűl hová leszel?

Nem lehet, nem; ha Jegyesem el vesz, én velem vesz el;

Mérgesebbek a’ bús égnek ostori, ’s tűz árjai,

Ha kettőnknek öszve zengnek egybe forrt panasszai:

R. Csendesedj, ne háborogj, ne vonj fejedre is tüzet,

Élj Ferenczem én helettem, a’ ki fog veled kezet:

Majd ha vérbe bé keverve testemet, Te sír verem!

Rakva lészel új növéssel: ez mag új magot terem.

M. Menj tehát Te! hív ’s nemes, de özvegyet hagyott Jegyes!

Mennybe lészen új ’s egészen égi kintsed, oh Kegyes!

’S bár ha véredet kezére bírta egy Erős: — tegye!

Nints hatalma, hogy jutalma-dat kezedbűl el vegye.

 

 

2712.

 

Sárközy István — Kazinczynak.                                             [1814. aug. 10. körűl.]

 

                    …Nagy Méltóságu Gróff Széchenyi Ferentz Eő Excellentiájához, a’

                        Nemzeti Könyv Tár Felállittójához.

1. Ez az arany kereszt előtt rogyik el

Idétlen Lélekkel, — a’ meg

Szemét az értz csillagok fénnyeikkel

Kápráztatván vakittya meg. —

Ugyan mondjátok meg Ti félénk Lelkek, e’

Művbe hogy értzet vagy ötvöst tiszteltek é?

 

2. Hát — Nagy az, a’ kit czégérez a’ Here-

-Honnyiság — a’ Hiu Dáma

Csalfa Malasztyának ásvány czimere,

A’ porba Mászás napszáma?

Vitelliusnak, a’ torkos Urnak soha

Sem önt érdemet a’ hires Miron koha.

 

3. Félre dus-semmik! czifra martaléki

Az Időnek, félre! én nem

Éneklek még a’ méltatlanrol, nem, — néki

Nem zeng az én Melpomenem.

Ah! nemzeti érdem — Te ditsö Széchenyi

Te néked ropognak oltárom tömjényi….

… 10. Áll már Mencs-Várunk. Már a’ szép elmék és

Szabad Lelkek közűl kiki

Bátor érzéseit Könyv Tárunk békés

Oltáránál beszélli ki.

Harsognak a’ Rózsa-Hivek nagy Pénteki

Tárogatóin a’ Nemzet bus éneki.

 

11. Hallom gyászos Korontzó vidéket,

Nyőgését — hajj! a’ Lehel két-

Kézre fogott kürttye, O Nagy Gróf Néked

Ajánlja Hazámnak Lelkét.

Hajjh! hogy zsinatol nagy Nevedről a’ Sc˙tha

Elisium! Oh de mit látok én? csitt — — hah.

 

12. A’ Teremtés tág Műhelyében, ni sok

Ezer meg ezer Istenek

A’ forralt Chaosbol, Nap-Golyóbisok’

Garmadáját készittenek

’S Napokbol rakják az erős Lelkek Czenki

Jol tévőnk Nevét az Égi Teleken ki.

 

Irta Kováts Jósef       Város Hidvégi Káplán Somogyban.    BB. Reformatus.

 

 

2713

 

Horváth Ádám — Kazinczynak.                                            13a Aug. 1814.

 

                         ….   A’ Böltseség’ Tempomának le-írása Énekben, a’ Tanulóknak és Társaknak kedvekért.

Serkenj fel szivem! álj elől; Maga hív a’ Böltsesség:

Lásd, hogy Sz. templomán belől a’ meg gyúlytott Sz. tűz ég:

Hármas világosságátul, Csillagának sugarátul

Oszlik a’ sürü sötétség, Kék szinnel vidul az ég.

Oh! melly kies hegyen épültt A’ Böltsesség’ Temploma!!

Három oszlopokon készült Annak Fundamentoma;

Erő, okosság és szépség, — Köröskörül mély tsendesség —

Uralkodik egyenlőség, Az egyenes szivüség!

Két oszlopa pitvarának Finom rézbül öntetett,

Boldog a’ ki munkájának Itt jutalmat szedhetett,

Mert kik itt el készittetnek, Mért lépéssel vezettetnek

A’ böltsesség’ titkaiba: Belsőbb kamarájiba….

….Ha utaztok, oda értek, Hol jutalmat igértek.

Állj meg itten, már el értél A’ két első küszöbre,

Nézzed belül ha jól mértél, Mi ötlik a’ szemedre?

Mint a’ tisztán fel kelő nap, Ollyan ékes ott a’ Fő Pap,

Kik benn vagynak, mind jelesek; Igen tiszteletesek.

A’ Fő Pap ül nap keleten, ’s a’ munkát el kezdeti,

Két őr álló enyészeten vigyáz, ’S a’ bért fizeti.

Kik a’ déli részen ülnek, Erősségi a’ Sz. helynek,

A’ Társaság szerte széllyel Dolgozik nappal ’s éjjel.

Északrul a’ Tanitványok Nézik a’ mivelőket,

Mint folynak az alkotmányok? Miképen rakják őket,

Ezek, ámbár különbözők; De egymással egyenlők ők:

A’ barátság lelkesíti Őket, és egyesíti.

Oh melly boldog az a’ lélek, A’ ki ide érkezett,

Társaságba léphet velek, És öszve ölelkezett;

Az olly ember valósággal Mindenütt jár bátorsággal,

Mindenütt lél barátokra, Igaz jó akarokra;

Áldjad Lelkem a’ Fő Mestert, A’ ki mindent alkotott,

Hogy téged mint tsupa embert Közikbe be juttatott,

Kérjed Szivem! az egeket, Szánják meg az embereket;

Közöljék Sz. világjokat ’S gyógyittsák a’ vakokat.

 

                                      Irta még V. Ispány korában D. F. v. Epaminondás, a’ Pesti Nagy Lelküség Templomábúl Atyafi.

 

 

2716.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                    Széphalom Aug. 17d. 1814.

 

Kilencz Kötetnek kell megjelenni. — Az Úr óhajtása szerént ez a’ kilencz kötet így rakattatik öszve.

 

I. Marmontel Regéji, Paramythek.

II, III. Gesszer.

IV—VI. A’ Messziás.

VII—VIII. Osszián.

IX. Bácsmegyei és a’ mik mellette állanak.

 

Helmeczi barátom írja hogy az Úr La Rochefoucauldot ki adni kész. —

Én az Úrnak ezen projektjére eggy mást teszek, ’s minek utána annyi reményeimtől elestem, nagy örömömre lenne, ha az Úr az itt következő rendet méltóztatnék elfogadni.

Kazinczy által projektált rend.

——

I. Kötet. Szívképző Regék és Pramythek.

II. III. Kötet. Gesszner.

IV—VI. Osszián.

VII. Yorick’ Utazása és Levelei / / vagy ha az Úrnak így tetszenék: Títusz, Themistocles, Boufflers, Bölcsek köve és Szalamandrín. (a’ két Román itt a’ Publicumnak tetsző lészen.)

VIII. La Rochafoucauld.

IX. Bácsmegyei, a’ mellé tettekkel.

Az tehát csak a’ külömbség, hogy a’ Messziás helyett Yorick és La Rochefoucauld adassék-ki. — A’ Messziás nem kap annyi kedvességet a’ Publicumban mint Yorick vagy Títusz és a’ társai, ’s La Rochefoucauld….

…Ha az Úr Augustusban két Kötetemet véteti munkába, óhajtanám, hogy az az első Kötet volna Marmontellel és a’ Paramythekkel, és a’ hetedik Yorickal — vagy Títusszal, Themistoclesszel, Bouflers-el, és a’ Kazinczy István öcsém által e’ napokban leküldött ’s az Urnak Vitkovics által adandó Bölcsek’ kövével és Szalamandrínnel. — La Rochefoucauld elébe a’ Csehy barátom élete jő, mellynek reménylem nem fog sajnálni az Úr nehány lapot. — Kiknek portréjiket akarom felvétetni, tudja az Úr; e’ szerént tetszése szerént tegye a’ most kiadandó darabokhoz az Orczy Generálét és Prof. Révaiét…

 

 

2717.

 

Pápay Sámuel — Kazinczynak.                                                                  Aug. 20d. 1814.

 

….Munkáidra még eddig tsak négyen praenumeráltak nálam, mert az uj Tudósítást nem rég kaptuk, ’s megvallom, temérdek foglalatosságim között, nem is fordíthattam elegendő szorgalmat a’ praenumeratio-szedésre. Leküldöttem mégis 60. forintot Trattnernak, hogy el ne tsüggedgyen a’ szép munkának díszes kiadásában. A’ mint írja, a’ mostani Pesti Vásárkor kapható lesz az első kötet. Az hozzám felérkezvén, majd ki osztogatom.

Rumi’ Emlékezetes Irása, mint írja, ismét elakadt. Madarassy sem Censor többé Budánn, kinek kezeiből a’ helybehagyott munkának nyomtatás alá kellett volna menni, Nagy Censor Uram pedig nem meré azt helyben hagyni, hanem a’ Helytartó Tanáts eleibe terjeszté…

 

 

2719.

 

Horváth Ádám — Kazinczynak.                                                                            é.n.

 

…A’ Márs’ Metamorphosisa Győr alatt: mind a’ Notája, mind a’ Tactussa ad formam Dábár: Belgrádra Vitézim! omoljatok. Felelgetés Márs és Hébe között, ágyukkal.

M. Mit láttatok? én szemeim! mit?

H. Mit láttatok? én szemeim! mit?

M. Az első bástyán tündöklik az Ég’ remek Angyala, Hébe:

H. Leg elöl kommendiroz maga Mars, de sisakja le téve . . .

M. Ugy tetszik, mintha fejér zászlóval kinálna;

H. Ugy tetszik, mintha velem békélni probálna:

M. és H. együtt. Nem ellenségem ő nekem. — Nem — nem!!

*                                                         *

*

H. Ne, ne higyj szemem! a’ hatalom ’s kár-

tétel neki véribe’ van már.

M. No! de mit nékem Hébe? ropogó tüzemet tova lűdd-be,

Falait rontsd, bástyáját elegyitsd tsupa vérbe...tsak azt ne:

H. Gyilkos Dúló! — De miért vonsz hát hozzá szivem?

M. és H. Nem ellenségem ő nekem, – nem — nem….

….Jó szerentsét a’ Moszkai úrhoz. Jövendő mondás: lassú Magyar notára.

Mitsoda gondolat? A’ kies ég alatt

új mennykövekkel dörögni, zivatart tsinálni!

’S e’ miatt ezreknek, bűntelen népeknek

törvényjének ’s lételének kétségessé válni.

Vad tigris az, nem ember az, a’ ki tudva ember vért ont:

Frigyessire is kedvire tör, belé köt és reá ront:

Engem’ is óltalom nélkül, a’ hatalom’

kényje szerént rabszolgaként kénszerit szolgálni.

Addig is mig maga járt kaparni, ’s rag-

dozni, dühös volt e’ kakas’ hatalma’ dagállya,

Europát széltire dúlja, köldökire

bé hat; és szemünk láttára Ágyékát is vájja:

De mi olta Sas a’ tikja; nints előtte sem bün, sem szent;

Fortélyjitúl, tsapásitúl már az Árpád’ vére sem ment;

Tudja tán, hogy ’s miként? Noe’ osztályjaként

A’ Sem’ sátorában is van Magógnak hazája:

És ha már e’ kakas olly kevélly, olly magas

emberi vérrel pirosló sisakos taréjja…                      /nagyon hosszú és nem kommentálja/

 

 

 

 

2721.

 

Horváth Ádám — Kazinczynak.                                                                             é.n.

 

….Van egy nem régi Scénám, — mert ez a’ név illik neki, mellyben egy Magyar le mondván reménységérűl, Stajer tánczot készül járni ’s nógat rá másokat is: Hát Isten neki! kapjunk rá, szokjunk rá a’ Német tánczra. Sat. erre az a’ felelet adódott a’ Maiaknál kedves ugráló tánczon:

 

Nem Minétre lépek én, Szökni szoktam Ekuszénn,

Sok tsatám’, vitéz nevem’ Ez nyerette meg velem:

Sőt ez adta Thrónusom’, Bétsi Herczeg Asszonyom’:

Szerszem [!] elme, friss kezek Által épűl a’ Remek.

Nem Minét hozá tehát A’ Stajer litaniát;

De mind Te jó Magyarom! Mind Ipam, mind Sógorom;

Hogy velem ki szálltatok, Ekuszét ugrottatok:

’S ki fitzamla lábatok, Bankóra [!] szorúltatok:

Tudsz e Sánta! érzeni? — Sorsod’ az elébbeni

Sok erőltetés, kozák, ’S kontra táncz határozák.

Meg tsomósodott a’ vér, Meg rekedt az arany ér:

A’ Podagra meg lepett, Bétsi-bankó-lábra tett.

Már neked tsak Stájer jó; Mellyben nints mutatio:

Szokj hozzá szegény Nemes! Másra nem vagy érdemes;

Egy ’s közös a’ Musikás, Egy a’ szála, táncz se más.

Ha tsak egy régi lejtő Nem lesz a’ bú felejtő.

 

Hát ez nem Trochaeus e?...   / nagyon hosszú a ers is és a levél is/

 

 

2724.

 

Kazinczy — Sárközy Istvánnak.                                               Széphalom Aug. 27d. 1814.

 

….Wesselényinek talán csak vérében, testi alkotmányában volt láng. Rettegett tőle az ember. De szelíd volt lelke. ..Én pedig azt nem értem, hogy te nem érted a’ mi a’ Báróczi’ életében áll. — A’ 3dik lépcsőn két felé szakad a’ dolog, az eggyik patikáriuskodik, mint Báróczi és az Ipam….. jobb volna Chémiát tanulni, a’ mit az Ipam későn és sok száz Louisd’órok’ kárával elmellőzött; mert ha azt tudta volna, mikor Bécsben aranyat főze-ki az arannyal titkon impraegnált kénesőből, nem csalatta volna meg magát sok ezerekben…..Himfyben az egyformaság nem hiba. Neki halhatatlan versei is vannak a’ rosszak köztt. ’S biben egyforma? A’ versben? Hiszen Homér, Virgil és mások csak hexametert irtak. Hogy csak szerelmét éneklé? Hiszen azt tette Petrarka is…

 

2727.

 

Kazinczy F. beszéde a s.-a.-újhelyi ref. gyülekezethez.

 

Tiszteletre-méltó Consistórium, Iskolás gyermekeink holnap kezdik félesztendei tanúlásokat. Illő tehát hogy oktattatásoknak helyesebb módjok felől tanácskozzunk, ’s velek és Tanítójikkal éreztessük, hogy reájok gondunk van, hogy őket szemmel tartjuk.

Melly karban volt légyen eddig Iskolánk, mutatta a’ Júliusban tartott Examen. Örömest érdemleném én is azt a’ szép dicséretet, a’ mellyel Tacitus tiszteli-meg az ipát Agricolát, hogy ez, ki küldve a’ hibáknak megorvoslása végett eggy kötelességeiről elfeledkezett sereghez, ritka szép lekűséggel inkább szerette őket magoktól jóknak, mint ő általa jókkátétetteknek látatni — (rarissima moderatione maluit invenisse bonos quam fecisse. Vit. Agricol. Cap. VII.) — De sem a’ gyermekek’ java ’s kötelességem, sem arczom nem engedik hogy egyebet mondjak mint a’ mit érzek; ’s így, ámbár ha valaki, bizony én, idegen vagyok attól, hogy a’ kik alattam, az az velem szolgálnak, azokat pirítgassan, zaklatgassam; ’s ámbár Agricolának szép példája szerént óhajtanám elfedezni inkább a’ dolgot mint azt felfedezni: kimondom, hogy én az említett Exámennel olly kevéssé vagyok megelégedve, a’ melly igen megelégedteknek magokat némellyek mutatták. Igen is, gyermekeink tudtak valamit. De lehetséges volt e tehát esztendeig ’s még régebben feljárni, ’s az Examenben lépen semmit nem tudni? De tudták e tehát a’ mit tudni látszottak is? Mert tudni, ’s nem érteni a’ mit tudunk, annyi mint nem tudni; tudni és akármiképen ’s akár hányszor fordítassék a’ kérdés, nem felelhetni, ’s el nem találni ha a’ kérdésbe öltöztetett felelet segítőleg mondatik e, vagy azért hogy bennünket megtévesszen, — ez ugyan világos jele a’ nem tudásnak. Ezt nevezetesen akkor látánk, mikor eggyike a’ jobban-tanúlóknak ’s gyakorlottabbaknak, sebesen elpergeté nyelvén a’ Nógrád Vármegyéről szólló Losonczi István’ versét, ’s abban Fülekvárát megnevezé, és még is, mingyárt azután hogy az eggyik társa a’ Mosony Vármegye’ versét felmondotta, megkérdeztetvén ha tudja e hol van Fülek, hol van Fülek-vára, elakadt, mintha Nógrádnak ’s Füleknek hírét sem hallotta volna. —

A’ mi Iskolánk hibája az, hogy Tanítóink nem úgy tanítottak a’ mint kell; továbbá hogy azt nem tanították mind a’ mit kell; ’s ezek azt tanácsolják, hogy Iskolánkat állítsuk más lábra, ’s holmit vonjunk-meg a’ mi most tágan áll…

….A’ Felsőség úgy rendeli, hogy az iskolába járó gyermekek imádkozzanak ’s énekeljenek. Ámbár értelem nélkűl imádkozni annyi, mint nem imádkozni, ’s e’ szerént az olly atyákat a’ kik még igen gyenge idejű gyermekeikkel az imádságot nem mondattatják, vagy azért, hogy az mechanismussá ne váljon bennek, vagy azért hogy velek korán meg ne únattassák azt; . . . ./nem G kihagyása/ a’ közönséges iskolában kiki tartozik magát a’ rendelésekhez alkalmaztatni. A’ Tanító tehát ebben senkivel nem dispensálhat.

A’ Hübner’ Bibliai Historiáji igen kedves és igen hasznos tanulsága a’ gyenge korú gyermekeknek. Örömest hallják a’ régiség’ eggyűgyü történeteit ’s gyönyörű Mythuszait, ’s képzelődések ebben táplálatot talál, holott a’ soványabb tárgyak kifárasztanák ’s az alig értett Catechismus kedveket a’ tanúlástól elvenné. A’ Tanítónak a’ történetet a’ maga tulajdon szavaival kellene előadni, ’s velek a’ szerént elmondatni, a’ hogy’ azt nem a’ könyvből hanem hallás után megkapták.

Igen helyesen esik hogy iskolánkban a’ Reformatio’ Historiája tanítatik; de bár rövidebben tanítatnék, ’s eggyszersmind elevenebben! A’ ki szerencséjét keresi abban hogy ő a’ mi Felekezetünknek tagja, szégyelheti ha az emberiségnek ezt a’ nagy történetét nem ismeri. Az Újhely’ fijainak illenék nem csak a’ külföldi változást, hanem a’ hazait is, ’s nevezetesen az Újhelyben történt dolgokat, tudniok. De midőn a’ Tanító ezt tanítja, ójja magát attól, hogy a’ történetet azoknak megalacsonyításokra, a’ kiktől elszakadtunk, ne nagyítsa, ’s tartsa szemei előtt, hogy a’ hit sok esetekben a’ nevelés’ és környűlállások’ következése; hogy a’ köz fal melly bennünket egymástól elrekesztett, le van ontva; hogy  a’ hitért kárhoztatni senkit nem lehet, mert ahhoz hogy ez vagy amaz így és nem úgy hiszen, csak Istennek és néki magának van köze; hogy a’ Protestantismus nem taníthat ott gyűlölséget, nem még idegenséget is, a’ hol a’ Keresztyénség ’s Emberiség ’s Concivilitás szeretetet parancsol; végre azt, a’ mit hazánknak eggy érdemes Püspökje, a’ Nagy-Váradi mostani Oláh-Püspök, Mélt. Vulkán Sámuel Úr a’ maga székébe felülésekor a’ Templomban mondott: Omnis Christianorum Religio consistit in eo, ut vivamus sine scelere et macula.

E’ szerént gondolom én, Tiszteletre-méltó Consistórium, hogy gyermekeinknek azt a’ nevelést fogjuk megadhatni, melly őket alkalmatos és jó emberekké, hazafiakká, keresztyénekké ’s Protestánsokká teheti. Méltóztassék a’ Tiszteletre-méltó Consistórium javaslásaimat a’ tanácskozásnak tárgyává tenni, ’s erántok a’ mit legjobbnak ítél, végezni. A’ teljesítést tisztemnek fogom ismerni, ’s azon leszek, hogy a’ Januariusban tartandó semestrális Examenen láthassák az atyák, hogy gyermekeik nagyobb előmenetelt tette mint a’ mostani volt.

 

 

2731.

 

Vitkovics Mihály — Kazinczynak.                                                 Pesten 7ber 6ikán 1814.

 

.7ber 3ikán Kúltsár Úrnál Kis Úrnak kedvéért literatori vatsora tartatott. Fejér, Horvát, Sztrokai, Helmeczi és én valánk vendégek. A legfontosbb és leghoszszabb discursusunk a Kisfaludira tett Krisisedrűl folya. Fejér vala az oppugnans, Kultsár a suboppugnans; Kis és mi többiek defendenseid. Végre Kultsár tréfával akart győzni: Ime, ugymond, itt van, és nem szóll ellent (képedre mutatván). Erre epigramatice feleltem: Nem, mert Újság írónál vagyon. Mindenképpen részedre hajolt a győzelem, és képed felé köszöntvén poharainkat, egészségedért ittunk. Sokára észre vettük, hogy Fejér Krisisedet azért oppugnállya, minthogy a Magyar Társaságrúl irott Könyvetskéjét megkorbátsoltad. Még egy újjat: A Consilium Versegh˙ Urra bízta a kissebb oskolák számára való Magyar Grammatica ’s egyébb könyvek’ kidolgozását…

 

 

2732.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                              Széphalom Sept. 7d. 1814.

 

…Szemere ’s Kölcsey jőnek tehát. De mikor jőnek? Erre te nem felelhetsz, mert a’ mezei gazda nem mindég mehet mikor akar. De a’ kérdést nem is neked teszem. — Alig várom Szemerét. …«Most fogatok Marmontelbe. Gessnernek első Kötetét Septber’ végéig múlhatatlanúl küldd-le, mert azt véteti Trattner munkába. Boufflers, Ossián, Yorick, La Rochafoucauld maradnak még nálam.» — Ezek szavaid.

Trattner Úr Novemberre Irásaim közzűl nem három, hanem két Kötetet szándékozott, ’s talán szándékozik, kiadni, ’s te Gessnernek most csak eggy Kötetét sürgeted ezen soraidban. Úgy értsem e ezt, hogy a’ Gessner’ második Kötete Martziusra marad Novemberről? Ez különös megszakasztás. — Azonban nem ellenzem. Nékem elég, ha megjelennek a’ Kötetek, ’s reám nézve mind eggy, akármiként jelennek-meg az időt tekintvén; ’s gyaníthatom hogy lehet benne interessze hogy épen így, megszakasztva és nem eggyütt, jelenjen-meg a’ Gessner’ két Kötete. Nem ellenzem tehát, mondom, hanem csak kérdem. — Gessnernek első Kötetét épen nem fogom tartóztatni; ’s azalatt míg veendem, Életét írom-meg röviden, hogy annál hamarabb indúlhasson-vissza a’ Kötet.

Novemberre tehát Szívképző Regéim ’s a’ Paramíthek készűlnek Révainak képével és az Apollo Vaticanus’ vignettjével — ’s Gessnernek elsőbb Kötete. — Martziusra három Kötetnek kellene a’ Tr. Úr’ nyomtatott jelentése szerént megjelenni. Kérlek, kedves barátom, tudassd velem haladék nélkül, mellyek lesznek azok…

 

 

2733.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                         Széphalom Sept. 8d. 1814.

 

Az elmúlt Vasárnap nekem eggy fényes napom volt, nem magamra nézve, — mert mit tészen az idegen javallás! — hanem azon jóra nézve melly általam elsűlt. Eggy két ívnyi Orátiót mondottam-el Újhelyi Ecclesiánk’ Consistoriumában az iskolai tanítás’ megjobbítása felől. ’S minthogy irtóztató fejek vannak ott, a’ kik azt hiszik, hogy a’ Vallás eggy setét nem tudom miben ’s a’ sok imádságban áll, más felől pedig a’ Laffen-irreligion ott is érezteti magát: eggy, hajon fogva oda vont hors d’oeuvre-t tettem, ’s kifejtettem előttök nagy, de okos bátorsággal, gondolkozásomat. — A’ második Predikátorunk, ki Orátiómat nem olvasta, sem hogy mi lesz benne, nem tudta, épen ezt cselekvé Predikatziójában, mellyet szeretnék nyomtatva látni. Én az ő Predikatzióját igen nagy gyönyörűséggel hallottam. Mint hallotta ő az én felolvasásomat, még nem tudom. Elég az hogy Consistoriumunk ezt minden pontjaiban jóvá hagyta, ’s megparancsolta hogy az Iskolai könyvbe beírattssék. — Azt tanácslottam nekik a’ többek köztt, hogy taníttassék eggy Morális Casuistica, Élet’ Philosophiája és Theodicaea: p. o. hogy két kötelesség eggyüvé jövén, mit kell cselekedni. Mi tele tömjük a’ gyermek’ fejét haszontalan dolgokkal, ’s az illyeket velek meg sem álmodjuk, hogy tanítatni kellene.

Leginkább azt sürgettem, hogy a’ memorizálás számkivettessék, ’s a’ gyermeknek felsőbb tehetségei fejtessenek-ki. A’ mit pedig könyv nélkül kell el tanúltatni (mert az emlékezet is tehetség, ’s sok van a’ mit így kell tanúlni), azt meg ne tanúltassa a’ Tanító, míg a’ gyermek tökéletesen nem érti….

 

 

2738.

 

Kazinczy — Pápay Sámuelnek.                                                                                      Széphalom Septemb. 21d. 1814.

 

…Ruminak Emlékezetes Irásai eránt sok kérdéseket teszek, ’s alkalmasan mindég hasztalan. — Én nem tudom mit akarnak. El akarják bennünk fojtani azt a’ mit nehány évek előtt szerettek volna lángolva látni, ha csak addig is, míg a’ most megbuktatottat nyakunkon érzék. Midőn én Ruminak számára Babocsait tulajdon kezeimmel lemásolám a’ Pataki Bibliotheca Kézíratából, tele tömten Jegyzésekkel, mellyeken te mosolygottál volna, ’s azt hittem hogy elég lesz nekik. Nem volt. Azt kívánták Rumitól hogy adjon még többet hozzájok, ’s csinálja széppé a’ Leopold keménykedéseit. Szívesen kész voltam volna reá, még mint buzgó Protestans is, de már akkor a’ Budai Censor’ kezében volt a’ kézírat. Ha jó kedvem jő, úgy tele tömöm Jegyzésekkel, hogy magok is meg sokallják, ’s ezt kiáltják: Ohe, jam satis est!...

 

 

2739.

 

Kazinczy — Horváth Ádámnak.                                                                                         Széphalom Sept. 21d. 1814.

 

Sárközi István kezemhez jutatá megbecsűlhetetlen ajándékodat, Autographiai Gyűjteményem’ újabb kincseit. Melly igen haragszom az olly emberekre, a’ kik neveiket csak első betűjik által jegyzik-fel! …Az én Autogr. Gyűjteményem nagy kincs. Benne vagyon Luthernek is két kézírása. Benne a’ Bocskay Istváné, Kaunitzé, Maria Theresiáé.

Én születési, házassági, ’s halotti napokat gyűjtök, ’s ha mi nevezetest a’ hazai dolgokra vagy literaturánkéra hallok. Hogy ezt nagy gonddal tegyem, reá nem érek; de szeretnék reá érni. …

…Az én Bácsmegyeim Augusztusban ismét megjelene. Tudod, hogy ezt eggykor szerette Publicumunk. Mit fog erre a’ Bácsmegyeire mondani? Azt e hogy most már nem tudok magyarúl?...

visszatérjek Bácsmegyeimre. Te a’ könyvet megvetted. Mondd-meg, kérlek, mind a’ mellett hogy némelly nem ismért vagy új formába öntött szó megcsapta füledet, nem veszed e észre hogy a’ könyv castigatissima dictiokból áll, hogy nincs benne egy comma is, mellyen én ki nem lestem volna, ha így lesz e jobb vagy amúgy. Bácsmegyei 1789. midőn először kijött, nagy bruit-et csinált ’s akkor engem a’ Publicum igen szép Irónak tarta; most kaczag. Én pedig akkori írásomért pirúlok. A’ Toldalékot az öreg Ráday emlékezete íratá vleem. Ő kért hogy ha ismét kiadom, mentsem ki a’ leányt….

 

 

2741.

 

Kis János — Kazinczynak.                                                        Sopr. Sept 21dikén 1814.

 

….Trattnerral én már többet nem vesződöm, a Horátz eránt mind eddig semmire sem mehettem vele. …

Rumi tegnap előtt indúlt Keszthelyre új feleségével együtt. Egy szép fiatal leányt vett-el, ’s felette jó kedve volt lakodalmában. Én épen az nap érkeztem meg estve, midőn a’ házasságát innepelte. — Élj szerentsésen.

 

 

2742.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                                                        Széphalom 22. Sept. 1814.

 

Kedves barátom, Kazinczy István öcsém tegnapelőtt hagyta Ujhelyben csomójit, ’s én kevés óra múlva vettem azokat. Már végig olvasám Bácsmegyeit ’s a’ Repűlő szekeret. Alig leltem benne hibát, ’s a’ miket leltem is, szenvedhetők. Igen csínos nyomtatás, és a’ mit neked kell köszönnöm ’s neked nagyon köszönök, igen igen nagyon! igen correct. Vettem Clavígót és a’ Testvéreket is, és holmit, a’ mi máshonnan jött. — Bár csak Szemere is jönne már, hogy foghatnék Ossziánnak letisztázásához. A’ Rhode’ két kötetén kivűl a’ Déniszé van előttem. Csak a’ Rhode Ossziánjának második darabját óhajtom megkapni és az Ahlwardtét.

Marmontelben hány ív kész már? Ha Szemere nem jő, vedd-által a’ Gessner’ első Kötetét, olvassd-meg elébb, Te ismered orthographiai különösségeimet, ’s tedd hasonlóvá Bácsmegyeihez, ’s hagyd nyomtatni, — ha tudnillik Trattner Úr Gessnernek első Kötetét akarja Novemberre Marmontellel kiadni. De vigyázz, hogy ez az első Kötet az itt következő renddel jőjjön-ki: 1) Abel. 2) Töredék, az az Szemíra és Szemin. 3.) Daphnisz, 4.) Első Hajós. Ezeknek elébe jő a’ Gessner’ élete, melly legutóbb is nyomtattathatik. Ebben sok van a’ mi Vevőket vonzhat a’ Trattner Úr’ igyekezeteinek.

A’ Gessner második Kötetét nem fogom tartóztatni. Tisztára írom Evanderét ’s Erasztját, mert az csak impurumban áll ott. Gessnernek első Kötete németben a’ Zürichi octav-kiadásban tészen 296 lapot, a’ második pedig 268. Ha tehát az első Kötet 25 ívnél több lesz is, azon nem kell felakadni, a’ második kevesebb lesz…

 

 

2749.

 

Horváth Ádám — Kazinczynak.                                                                                              P. Xúrban 10-a 8br. 1814.

 

…a’ Titkos Philosophia Nagy Mestereinek Biographiájában (mellyet Hiram és Tamás utmutatásai után magyarúl dolgoztam) ezt az egész munkát extractive le irtam Magyarúl; és azt neked, ha reménységünk nints még az életben együtt lennünk, és van türelmed olvasni: darabonként meg küldhetem: a’ ki betüzött 10 könyvekben semmi patikariusság nints, egyébb, mint az, hogy Prometheus mint tsinált Spermábúl (nem pedig sárbúl) embereket,? ’s miképp’ elevenitette? a’ fija pedig Deucalion, már Sperma nélkül is hogy szedte-le napnyugoti szél segitségével a’ levegőbűl az emberi alkotmány stamenjeit?...                               /rettentő hosszú és ilyen érdekes levél/

 

 

2753.

 

Kazinczy — Szentgyörgyi Józsefnek.                                                                              Széphalom Octob. 23d. 1814.

 

…Már elkészült Trattnernél az első Kötet is, melly a’ Szívképző Regéket ’s Paramytheket foglalja magaban, ’s az Novemberben a’ Gessner’ munkájinak első Kötetével fog kiadattatni az Előrefizetőknek. Várd annak idejében tőlem azt is. — A’ Medárd vagy Szent István vásárára jelen-meg a’ hátulsó három, mert a’ közbülső három Martziusban lesz kész. Igy az annunciált 9 Kötettel nyomtatóm elkészül, ’s talán reá hagyja magát vétetni, hogy még három Kötetet utána eresszen a’ kilencznek. Ezen XII Kötettel be fog rekesztetni a’ Szép Literaturai osztály. Akkor, ha nekie tetszend, a’ többire léphet által…

 

 

 2754.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                                                           Széphalom, Oct. 23. 1814.

 

…Ide zárom Munkáimnak eddig megjelent kilenczedik Kötetét azon kéréssel,hogy azt Dr. SzentGyörgyinek kezébe juttatni méltóztassál, mellé tévén a’ hozzá írt levelet, mellyet azért tettem ide boríték nélkül, hogy megolvashassd…

 

 

 

2779.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                                                                      Széphalom Nov. 26d. 1814.

 

….Gessnerem után, melly most nyomtattatik, Ossziánomat fogják nyomtatni két Kötetben. Poetát, régi Poétát nehéz értelmű ’s tónusú Poétát úgy kell e fordítani ’s szóllaltatni, hogy a’ Szent Mihályi Predikátor’ hallgatóji is megérthessék? — Ezért lesz még nekem majd!

Az Erdélyi Muzéumnak eggy Recensiója jöve-ki, de az csak kézírásban forog az emberek köztt. Azt nagy nevetések köztt olvastam, noha Erdélyi Correspondensem csak fragmentumait küld-meg. A’ Versekről nevezetesen azt mondja, hogy azok olly nevetségesek, mint az Arankáéi lenni szoktak, az én verseim (Epigrammák) pedig csak arra valók, hogy hirdessék, hogy görögűl is tudok (!!!).» Az Ürményire írt két soromhoz tíz sor scholion kelle. Jele, hogy minden soromban öt érthetetlenség van. Ha neki olly verseket kellene olvasni, mint az én Epigrammjaim, úgy bánná, hogy olvasni megtanúlt. — Látod, barátom, mit ér a’ popularis Aura! — Non vixit male, qui natus moriensque fefellit. De mi azért csak írjunk; mert mi eggyaránt vetjük meg mind a’ tapsot mind a’ kaczajt. — Satis est equitem mihi plaudere…

 

 

2782.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                                                                      Széphalom Novemb. 29d. 1814.

 

….Ossziánt még Decemberben fogod venni. Későcske akadtam Dénisznek eggy jegyzésére, mellyből azt tanúlám hogy az Osszián’ atyját Fionghálnak kell írni. Kaptam rajta, hogy némelly éretlenek a’ magok sületlenségeket ne űzhessék, mellyet bizonyosan fogtak volna, ha a’ nevet úgy írnám mint a’ német fordítók. ’S e’ miatt újra végig kelle olvasnom munkámat, melly négy naot kívánt. — Már csak a’ Geographiai ’s Historiai Mutatók kívánják gondjaimat….. küldd nekem ezeket:

10 exemplárt Marmontelből. a’ Kis Verseinek, és     a’ Gessner első Kötetének         Correctura’ íveit.

a’ Beregszászi munkájából a’ mi elkészült.  1. exempl. Horváth Zsigmond Amerika, ’s tudassd velem,

ennek ára micsoda, hogy azt neked megküldhessem. Nagyon sürgetnek ezért.

Trattner Úrtól által vehetnéd a’ Lieder Zveyer Liebender czímű kis munkát is mellyet Szemere által küldöttem oda, ’s a’ Báróczi olajban festett képét, ’s a’ Schiller’ fejének rezét, melly a’ Révaiéhoz példányúl szolgált. A’ Révai’ rezével nagyon meg vagyok elégedve. A’ Plasticának nem az a’ tisztje a’ mi a’ Gráphisznak. Ennek szépen kell ugyan festeni, de mindég találva: amannak találni is kell ugyan, de csak olly kevéssé, a’ mennyire az elég legyen, hogy a’ néző kiismérhesse, kié akar lenni a’ fej. — Bár az Orzcy rezét és a’ két Vignettet is minél előbb felkűldené Trattner Úr…

 

 

2787.

 

Kazinczy — Horvát Istvánnak.                                                                                 Széphalom Decemb. 3d. 1814.

 

….Eggy külföldi Levelezőm nékem két láda könyvet külde a’ nélkül hogy tudtam volna azt, bízván hogy tőle most is örömmel fogok alkuba ereszkedni. 771. darab Magyar dolgokat illető kisebb ’s nagyobb könyv van a’ Gyüjteményben, 130 Abrosz, 360 Városok’ képei és 300 portrait — mind Magyar-országot illetők. A’ könyvek’ fő dísze az a’ két ujnyi vastagságu Kötet, melly a’ Thuróczi’ Chroniconját és a’ Rogerius’ Levelét foglalja magában. — Amaz a’ 303dik lapon végződik, ez a’ 337diken, hol ez áll: SerenissimorHungarie reg chronica bene revisa…

…Megírtam neki hogy veszem a’ nélkül hogy tudjam, mik vannak a’ ládákban. Azok a’ Kassai Censor’ kezében vagynak mindeddig. Árok pengő pénzben 416 f — a’ szekerezésé pedig valamivel több mint 100 f. papiros pénzben.

Nekem ez idén temérdek költségeim voltak, építetnem kelle; aratásom és szüretem pedig igen szűk, mint mindennek e’ tájon sőt az egész országban. Ide járult,hogy pinczémet feltörték, ’s igen zsíros Tokaji boraimat kilopták. Nagyon jól esnék ha ezt a’ vásárt Te tennéd-meg, ki az illyeket kedveled ’s pénzt könyvekért örömest adsz és adhatsz….

…Én a’ könyveket és a’ ládákat nem is láttam; egyedűl Thuróczi jött kezemhez, mert azt az Eladó külön küldötte-le Fried Úrnak, rettegvén, hogy amúgy elveszhet, — melly nem példátalan az efféle vételekben. A’ ládákban nagybecsű dolgok vannak a’ kevés becsűek mellett. Kérlek, tudassd velem akaratodat. Szeretnék e’ gondtól megszabadúlni. Megvan a’ többek köztt benne az általad talán nem is ismert «Der Majestätsprocess in Ungarn 1795.»* kinek Iróját gyanítani sem tudom…

                  *  A magyar jakobinusok kivégzése        2007. május 20.pig@ - HunHír.Hu

       …..Minden irat, ami működésükre vonatkozott, el lett égetve; csak az igazságtalan ítéletek maradtak fenn, ráfogott       állításaikkal. Két munka jelent meg e hírhedett esetről, az egyik egy névtelen szerzőtől: „Der Majestätsprocess in Ungarn 1795.” Ennek minden példányát megsemmisíték; a másik: „Historia Jacobinorum in Hungaria”, Szirmay Antal udvari tanácsostól; erre a börtönéből kiszabadult Kazinczy Ferenc azt mondá, hogy „jaj volna az emberiségnek, ha minden történet így íratnék meg, mint ez, mert akkor a történet nem volna más, mint szövedéke szándékos és nem szándékos hazugságoknak”….

 

 

 

2788.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                                                     Széphalom, Decemb. 4d. 1814.

 

…..küldd nekem ezeket:

1.)                                               Kazinczy’ Munkáji. Első Kötet. 10 exempl.

2.)                                               . . . . . . . . . . . . Második Kötet. A’ melly ívek már elkészültek, 1. exempl.

3.)                                               Kis Versei. A’ melly ívek már elkészűltek. 1. exempl.

4.)                                               Beregszászi Munkája. Ha nem kész egészen, legalább a’ mi kész. 1. exempl.

5.)                                               Váradi Sámuel Világ Történetei. 1. exempl.

6.)                                               Horváth Zsigmond’ Amerikája. 1. exempl. — Ezt talán nem is Trattner Úr nyomtatta. De kérlek, vedd meg, akár hol, és küldd-fel. Eggy valaki régen kínoz hogy hozassam-meg, ’s megígértem.

7.)                                               A’ Báróczi olajban festett képét.

8.)                                               A’ Lieder zweyer Liebenden. Eggy igen szép nyomtatású kis könyv, mellyet Trattner Úrnak Szemere ada által.

9.)                                               Ha kész, Dónát Úrtól képeimet, kit tisztelni fogsz ’s megírod, mit küldjek érettek.

10.)                                             A’ Marmontel és Gessnernek első Tomusa előtt állandó Vignetteket, ’s az Orczy’ képének eggy nyomtatványát.

Ossziánt nem küldhetem még; még eggyszer kell végig futni rajta. De Decemberben veszed.

 

 

2799.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                                                               Széphalom Decemb. 14d. 1814.

 

…Ossián elébe eggy kettős asszonyfejet metszetek vele sisakban ezen felülírással. BUDA. KOLOZSVÁR. Wesselényinél így láttam eggy pénz’ rezét, eggy oldalon a’ Napoleon feje — a’ másikon PÁRIZS és RÓMA.

Minthogy a’ Budai Censor olly soká tartóztatja a’ könyveket, én Ossiánt a’ Pataki Plebanussal, ki Censor, akarom végig tekintetni. Elébe tészem a’ Denis fordítását és a’ Rhodéénak Bécsi kiadását, melly jele, hogy nem retteghet alá írni az Imprimaturt. Képzelem hogy Tulsiczky (ez a’ neve) millyen szemeket fog mereszteni magyarságomra, kivált hogy a’ Pataki Professorok, kikkel ő jól van, feltűzetik rossz magyarságomra. De a’ magyarság nem tárgy a’ Censurának, ’s Tulsiczki nekem jó emberem.

Trattner Úr Gessner után Ossiánt akarja nyomtatni. Megbomolván az általam óhajtott rend, többé nem gondolok vele akarmit nyomtattat. De nagyon kérnélek, hogy vedd reá, adja-ki Ossziánt az utolsó Lieferungra, mert félek hogy ez elrettenti a’ maga érthetetlenségével azokat a’ kik úgy is ellenségeink. De e’ levelemet fel ne olvassd Trattner Úrnak, hogy ne intimidáltassék. Az én ohajtásom az volna, hogy Gessner után nyomban Yoricknak Érzék. Utazása és Elízához írt Levelei jussanak sajtó alá, ’s ezekkel eggyütt Titus, Themistocles, Boufflers és a’ Bölcsök’ köve ’s a’ Szalamandrín. A’ kik Yorickot szeretni nem fogják — (arra ízlés kell, az pedig nem csak a’ tudatlannak nincs) — azok Titust, Themistoclest ’s kivált a’ két Wielandi Románt gyönyörrel fogják venni; pedig a’ mi czélunk azt kívánja hogy minden leljen nálunk valamit a’ mit szerethet, külömben az Előfizetők’ száma fogyni fog. — Ide járúl az a’ tekintet, hogy a’ Gróf Haller László’ képének Yorick előtt kell állani, ’s Ő Exc. Gr. Haller Gábor, ki engem az atyja’ képének rezével megajándékoza, balúl venné ha azt mingyárt nem eresztenénk-ki, mihelytt veendjük. Ha Tr. Úr erre reá áll, úgy a’ Buda és Kolozsvár’ képeit ide tehetjük, mert a’ Telemach fordítója Erdélyi volt, de M. Orsz. Fő Ispán.

A’ Göthei kötet Hamletet, Sztellát, Clavígót, a’ Testvéreket fogja magában foglalni…

 

 

2805.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                                                   Széphalom, Decemb. 19d. 1814.

 

….Az én munkáimból ….még csak a’ IXdiket láttam, melly Bácsmegyeit, a’ Vak Lantost, a’ Herder’ Repülő szekerét, Etnát, és a’ Lessing’ Meséjit foglalja magában. — Az első Kötet Marmontelnek 1808 kijött Regéjit, eggy újabbat (la bonne mčre), és a’ Herder’ Paramythjeit. — Ez előtt a’ Révai’ képe ’s a’ Flóra’ antik szobra, amaz előtt a’ Pászthoryé és a’ Canóva’ Psychéje áll. Most Gessnernek minden munkáji nyomtattatnak. 10 ív kész vala Decemb. 4dikén. Ezek előtt a’ Generális Orczy és a’ Kapitány Csehy József’ képeiket fogja venni a’ Publicum.  Midőn ez a’ 3 Kötet Munkád kész lesz, sürgetni fogom Trattnert, hogy Horátzodat is nyomtassa….

 

 

2806.

 

Kazinczy — B. Vay Miklósnak.                                                                                        Széphalom Decemb. 21d. 1814.

 

…A’ nagy embernek életét addig kellene irni míg magok élnek, hogy a’ botlásokat ők, a’ kik azt legjobban látják, elháríthassák ’s kipótolhassák a’ hézagokat; ’s kinek élete lehet interesszántabb mint a’ Mélt. Generálisé? Szabad volna-e azon szerencsémért esedezni, hogy azt én dolgozhassam? És hogy jól dolgozhassam, szabad volna e azt kérnem, hogy a’ Mélt. Generális reá datumokat adjon, bár melly kevés szóval feljegyezve? Cselekedje ezt a’ Méltós. Generális mind én érttem, ki ebben dicsőségemet fogom lelni, mind a’ hazáért, melly azt akkor, mikor mi nem leszünk, gyönyörűséggel ’s kevélykedve fogja olvasni…

 

 

2826.

 

Kazinczy — Berzsenyi Dánielnek.                                                                                   Széphalom, Januar. 10d. 1815.

 

….Trattner az én Munkáim közzül már a’ 4dik Kötetet dolgoztatja, Gessnernek 2dik kötetét, Bácsmegyei, — a’ Szívképző Regéket és Paramytheket — Gessnernek első Kötetét már elvégezte. Ezután vagy Ossziánt véteti-elő 2 Kötetben, vagy Yoricknak Érzékeny Útazását és Leveleit, vagy Tituszt, Themistocleszt, Boufflers’ Leveleit és Wielandnak két regéjét, vagy a’ Goethe darabjait és Rigó Jonathánt…..— Olvassd ezt az Epigrammát:

 

Embert mondva nem ejt két szótagot (syllabát) a’ ki büdös gőg’

Hangján rád ordít, hogy nézz-fel ’s térj-ki lovának;

Ő ragyogó szekeren siet a’ Pont-neufre, te talpalsz.

Kettőt mond Bossuet, a’ nép feddője, ha szent hely

Hallja szavát, kettőt a’ Ferney’ kisded Homérje,

És a’ szín fő dísze Le-Kain, ’s a’ lyányka, ha dalt zeng.

S íme Le Kain, ’s a’ nép’ tisztelt feddője, ’s az édes

Éneklő, ’s a’ kisded Homér, úgy szóllanak a’ Quain

’S a’ Vendôme piaczán mint minden Párizsi polgár.

 

Eggy a’ nyelv; de az hely’ ’s a’ szólló’ nyelve nem eggy nyelv.

Az Erdélyi Muzéum, a’ mint látom, semmi daraboddal nem dicsekszik. Ha megengeded, Döbrenteinek megküldöm Dudihoz írt Epistoládat.      Döbrentei két Epistolámat vette-fel a’ 2dik Füzetre: Gróf Török Lajoshoz és Nagy Gáborhoz. Valamim van, azzal az Erd. Muzéum mind parancsolhat. Benne fog állani a’ Virág Poemái, Thalia, Eurydice és a’ Kis Horátza recenseálva általam, a’ Bécsi Annálisokból. Minthogy mind a’ kettőt teljes érdeme szerént magasztalom, mellyet a’ Himfy Szerelmeivel is tettem, talán csak nem vádolnak többé malignitással. De csak rettegjünk kimondani a’ rosszat a’ rosszról, úgy szép Literatúránk lesz. Erről majd a’ Muzeumban.

 

 

2828.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                                                                     Széphalom Januar. 12. 1815.

 

…Isten tudja mikor fogom én látni Munkáimnak első Kötetét, ’s a’ mi Gessnerből már elkészűlt, és a’ miket Te Rátkainak általadni méltóztatál. Legjobb volna ha ezeknek ’s a’ Kis Verseinek ’s Beregszászi Értekezésének eggy exemplárját, és a’ mi még a’ siető felküldést érdemli, Diligencere tennéd. Már kaptam Erdélyből levelet, hogy ott Marmontelem az újabb kiadásban is ismeretes, ’s én azt talán Martziusban fogom látni! — Melly jól tennéd, ha ezen csomóhoz eggy két példányát is rekesztenéd a’ Teáltalad készített Annunciatiónak, hogy azt a’ Maradéknak félre tehetném!

Minap a’ Gessner’ életébe pillanték, ’s neheztelve látám, hogy tollam az Idyllek’ Kassai kiadását említvén, 1788 helyett 1778t írt. Tekintsd-meg, kérlek, nem ezt az utóbbi esztendőt írtam e a’ sajtó alá küldött írásban is? És ha 1778t találtam írni, ’s így esett a’ nyomtatás, kérjed Tr. Urat, hogy azt a’ levelet metszesse-ki, ’s a’ botlást igazítassa 1788ra, mert az Idyllek ekkor jöttek-ki.

Hogy Gessner olly vastag Kötetet adand, nem hittem. De a’ II. Kötet véknyabb lesz, ’s ez helyre hozza a’ dolgot, úgy hogy Tr. Úr veszteni nem fog. — Nagyon kérem Tr. Urat, hogy az Idyllek a’ szerént nyomtattassanak, a’ mint hagyám: mindenike külön lapon, és ne úgy hogy az eggyiknek vége ’s a’ másiknak kezdete eggy columnán jelenjen-meg. Ezt kérd, kívánd, erőszakkal is kividd….

…Minekutána a’ IX. Kötet után a’ X. XI. és XII. is kiszabadúl a’ sajtó alól, a’ Nyelvtudomány osztályára lépek, ’s itt legelébb fog állani: Herder a’ Nyelvek eredetéről. II. Herder az Izlés megromlásáról. III. Jenischnek öszvehasonlítása XIV Nyelv[vel], megtoldva a’ Magyarral. IV. Az én apologiám a’ Neologismus mellett. Ezeket csak barátságos tudósításképen még most….

 

 

2830.

 

Kazinczy — Pataky Mózesnek.                                              Széphalom, Január. 16. 1815.

 

nem lelvén sehol a’ Biographiai rajzolatokat, elhitettem magammal hogy elvivéd, és azért vivéd-el, hogy a’ Diaetai Beszédekkel megbővítve küldhessd vissza. E’ napokban Hamletemben kellett valamit keresnem, ’s a’ mint a’ csomót forgatom, kezembe akad a’ Skizz…

…Álmatlan óráimban most mindég ez a’ Biographia fog-el. Introitusával kész vagyok, és meg vagyok elégedve magammal, kivált azért mert stylistikai érdeme is vagyon. Feyerlich, ’s a’ Cicero harsogó árvizéhez hasonlít, ’s a’ periodus csaknem pneuma, de érthető még is. De hány olvasó vagyon közttünk a’ ki észre vegye, mi van ebben becsűlni való. Sok még kárhoztatni fogja. — A’ Biographiának az itt következő czímet akarom adni; külömben alig fognák érteni, hogy a’ B. W[esselényi] M[iklós] életében minek szóllok őseiről olly bőven…

…Hogy a’ munkát készíthessem, kénytelen vagyok elődbe némelly kérdéseket tenni.

                                                                                                     KÉRDÉSEK.

1.) Ferencznek, a’ Generalisnak felesége Náyri leány volt. De mellyik Nyárié? Mert a’ Wesselényinéknek szüléjiket ’s testvéreiket is jó volna említeni, ha említést érdemlenek. ’S mi nevezetest tudhatnék mondani a’ Generalisról? Semmi sem elégíti-ki kevésbbé az Olvasót mint a’ közönségesen-ejtett magasztalások, hogy jó hazafi volt, nagy katona volt. Tetteket kell említeni, nem magasztalást. ’S az Erdélyi Fejedelem alatt szolgált nyilván ’s kivel verekedett? hol hala-meg ’s ágyon e vagy ütközetben.

2.) István, a’ Lengyel, kinek Tárnok mestere volt? — Felesége? születése’ ’s halála’ napja? Tettei?

3.) A’ Palatínus felől tudok holmit. De valamit ti tudhattok, írd-meg úgy mintha én nevét sem hallottam volna. A’ B. W[esselényi] M[iklós] Tragoediája is sok materiálét adhat.

4.) Ádám és László nem hagyának fiat. A’ leányokat sohol meg nem nevezted. Jó lesz tenned azt is. Tetteik, születések, halálok.

5.) Pál, a’ Tárnok mester testvére,

6.) István, a’ Gyulai Sophia férje          Tetteik? születések? halálok?

7.) A’ Lónyai Anna férje .  .  .              fijaik? leányaik? A’ Diariumban

8.) A’ 3dik Pál .  .  .  .  .  .  .  .                         mi nevezetes van maga felől?

9.) B. Dániel Polix. felől ezt mondod: Megholt Zsibón 1775. De melly nap?...

….18.) Több töredéket kérnék a’ Haller Albert verseinek igen szép fordításából, ’s azokat a’ Scholionokban, mellyek öt árkust is fognak tenni a’ Ménes miatt, elő szeretném hozni…../34 kérdés a lovakról/

…Dec. 14dikén ismét hozzá fogék Ossziánnak tisztázásához, ’s igen sok igazításokat tettem benne. Ma végzém el Praefatiomat is. Imhol ez belőle, mert, reménylem, ezt örömmel fogjátok érteni: «Olaszúl Cesarotti fordította, francziáúl Le Tourneur, és minekutána Ossziánon eggy új Fjonghal (Fingal) úgy lelé kedvét mint Alexander a’ maga Homérjén, hihető mások is számosan »

 

 

2835.

 

Kazinczy — Szentgyörgyi Józsefnek.                                                                                     Széphalom, Jan. 20d. 1815.

 

….Helmeczi Philos. Doctor, Piarista volt, de levetette a’ Calasantius’ fekete ruháját, ’s világi ember lett. Pesten Siskovics Úrfi körül van mint ennek Mentora. Kultsár ad nekik kosztot pénzért, Beregszászi Pataki Exprofessor Urnak pedig kosztot és lakást ingyen, ’s talán vele íratja Ujság-leveleit. Ez a’ magyarnál minden nyelvet inkább tudó jó ember most eggy tíz árkusnyi munkát nyomtattata de formatione vocum in lingva magyarica. Azt még nem láttam, valamint tulajdon dolgozásaimnak már megjelent 2 darabját sem, és a’ Kis verseit;…

 

 

2837.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                                                                 Széphalom Január 21d. 1815.

 

Ha azt akarjátok, édes barátom Te és Trattner Úr, hogy Martziusban Osszián jusson sajtó alá, nem ellenzem; ám legyen; Osszián kész, az első betűn kezdve a’ legutolsóig; még pedig úgy kész, hogy MSmát December 14dike olta új gondokkal letisztáztam; Szemere is végig olvasta már, és reá jegyzéseket tett. ….A’ felküldésre két mód van: az eggyik Liedemann Sámuel Pest[i] Kereskedő által, a’ másik a’ Dilizsánsz szekér által…. Kassára minden holnap első napján és épen közepén jő a’ Dilizsánsz szekér…

….Minket Ossziánnal Batsányi János igyekezett megajándékozni, ’s fordításához, prózában ’s Harold és Denis után, már 1785 hozzá fogott, a’ mint ezt az az eggy két darab mutatja, mellyet a’ K[assai] Muséumban tett vala le. De a’ mi nála így elkészűlt, azt Bécsi lakos korában, 1797 után, megtagadta, ’s Ossziánt a’ Herder’ töredékeinek hasonlatosságára jambus lábakban és sorokban kezdette dolgozni. Mind ez az újabb fordítás, mind az a’ régibb, minek utána B[atsányi] 1809. Decemb., minden papirosait magával vitte, el vagyon veszve…

 

2843.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                                                                Széphalom Jan. 27. 1815.

 

…Szemerénk …viszi Ossziánt, de nem hogy nyomtattassék, hanem hogy lássd hogy kész, sőt hogy ebből hozzá vethess, hogy mennyivel jobb a’ Decemberi dolgozás, mellyet a’ mi Palink már olvasott…Én nékem felette kedves volna ha te reá vehetnéd Trattner Urat hogy Gessner után Yorickot és a’ Göthe’ Kötetét adja-ki. A’ Göthei Kötet kívált több kedvelőket fog lelni mint Osszián. Ezt (tudnillik a’ Göthei Kötetet) nem küldém le most; arra Martiusig elég idő [van]. Esztellt újra írtam, újra fogom Clavígót és a’ Testvéreket is. Akkor melléjek teszed a’ Római Karnevalt és Rigó Jonathánt, ’s Prof. Stipsics Urat kérni fogod hogy a’ Sztellára írt Imprimaturt méltóztassék ide általtenni.

Trattner Urnak küldöm az Osszián mellé teendő Wesselényi és Spissich’ képeiket hogy metszethesse…. A’ Ruminak szólló csomót méltóztassál lepecsételni, ’s add által Liedemann Urnak azon jelentéssel, hogy Rumi azt maga fogja elvitetni….

 

 

2849.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                                                                      Széphalom, Febr. 4d. 1815.

 

….Daykának életében elbeszéllém, hogy nekem elejétől fogva kedves gyakorlásom vala, hogy midőn valamelly Magyar írás akadt kezembe, melly vagy érdeme vagy érdemetlensége által nagyon frappírozott, én azt a’ magam Magyarságomba ’s módomba öntöttem által, hogy lássam a’ külömbséget magam köztt és a’ köztt, a’ kit vagy tiszteltem, vagy rossz írónak néztem. — Az a’ mit a’ világ Prudentiának nevez, engem is megtántorított, ’s az illyen dolgozásokat soha sem tartottam-meg; pedig becsek igen nagy volna. — Ezt fogom tenni a’ Te Bévezetéseddel is…

…De én nem egy gondolkozásban vagyok Kerekessel az iránt is, hogy a’ Georgicont úgy kell fordítani, hogy minden érthesse. Mit mondana Virgíl, ha látná hogy e’ sorokat:

 

Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram

Vertere, Maecenas, ulmisque adiungere vites,

Conveniat . . .

Rájnis így fordítá:

 

Víg aratás minemű munkát kívánjon előre,

Méczénás! mint kellessék a’ parlagi földet

Csilagos ég forgása szerént forgatva mivelni,

És fiatal szőlőt szilfához kötve nevelnünk,

Mint kell a’ csordát, ménest, és nyájat haszonnal

Tartani, melly gondot takarékos méhre viselni?

Rendre elénekelem.

 

Vagy Kerekes:

Bő aratást mi okoz, mellyik csillagzat alatt kell

Szántani, Maecénás, és szőlőt kötni, mi módon

Kelletik a’ juhval, marhával, ’s a’ takarékos

Méhekkel bánnunk — erről éneklek ez úttal….

                          …Én nem magasztalom magamat, ’s Virgílt fordítani nem fogom. De ha ebbe kaptam volna valaha, ezt így fordítanám:

 

Víg (az az szemet gyönyörködtető) gabonát mi csinál, és melly

csillagzat alatt kell

Földet túrni (vagy törni) Meczén, ’s szőlőinat ölteni szílhez,

Melly gondot kíván gulya ’s nyáj, etc.

———

Ki nem ismeri a’ IV. könyvből e’ sorokat: Qualis populea moerens philomela sub umbra etc. etc.

Én azt hittem, hogy Rájnis, ki ezen Munkáján 1785 olta dolgozott, ’s soha ki nem adta, hogy olly jól adhassa-ki, hogy megszégyenítessék Szabó Dávid, a’ ki őtet megelőzte a’ Metricus Versek kiadása által, — én a’ ki ezeket tudtam, azt hittem, hogy ez leszen már a’ valami, ’s elholtam látván végre a’ könyvet. — Csaknézzd, mit csinála:

 

Így nyög az árnyékos fák közt a’ filmile, mellynek

Fészkéből a’ durva paraszt keze földre lecsapta

Pölyhöcskés fijait: keserűl a’ bús anya, ágon

Ülve egész éjjel, szomorún folytatja nyögésit (Integrat!)

És panaszos szava hangjával bétölti az erdőt.

 

Hol itt az epedve szomorgó anya jajjainak képe?

Nem teszem példáúl magamat; de nekem sokkal jobb az enyém:

 

Mint mikor a’ topoly’ árnya között a’ fülmile gyászol

Fészkéért, mellyből még pelyhes kisdedit a’ vad

Földmivelő kiszedé, végig-csattogja magányos

Éjjeleit gallyán, epedezve újítja siralmát

Szűntelenűl, ’s a’ tájt messzére eltölti keservvel.

                                   ……

 

2850.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                            Széphalom Febr. 5d. 1815.

 

….Kövess-el mindent, ’s ha magad nem nyerhetnéd-meg ezt, végy társakat magadhoz, ’s eggyütt kérjétek Trattner Urat, hogy Gessner után Yoricknak Érzékeny Útazását és eggy más Kötetben Esztellt, Clavígót, a’ Testvéreket, a’ Római Karnevalt és Rigó Jonathánt adja-ki a’ Júniusi vásárra. Yorickhoz a’ Haller, Eesztellhez a’ Csehy képeiket tévén, — Wesselényit és Spissichet pedig az Osszián két Köteteihez az Aug. Vásárra. — Terjeszd elébe Tr. Urnak, ha jónak látod, hogy Yorick és Esztelle populárisabb lektűr mint Osszián, és így Ossziánt csak ezen tekintetből is jó lesz hátúl hagyni. — Én a’ Sztélla névből Esztellt csináltam, ’s elébe ezt a’ Prológot. Igy hamarább nyeri-meg az engedelmet.

 

                                           PROLÓG.

«Csak az szerencsés a’ kijó.» Thálía ezt

Szint úgy tanítja mint Melpómene.

De ő nem mennydörög midőn tanít,

De ő ha vétünk, mérges skorpiókkal

Nem ostorozza lelkeinket.

Szelíd kezekkel vonsz tisztünk felé,

A’ nyájas Oktató! ’s int és tüzel

Hogy féljük Némeziszt, a’ hajthatatlant,

A’ szent természet’ ’s társasági rend’

Törvényeinek nagy őrjét, bosszulóját.

 

Thalia nem csábító; ’s a’ midőn itt

Tetsző ecsettel fest eggy nem-gonosz,

De gyenge vétkest, tudja mitmivel.

Nektek beszéll itt eggy regét, ti Jobbak,

Kik a’ mi rút, pirultok tenni, de

Nem úgy azt a’ mi rossz, ha szép, ha kedves.

Lássátok itten, mit tesz botlani.

———

……Utolsó Kötetnek a’ 9 köztt a’ Bölcsek kövét, a’ Szalamandrínt és Missz Szárát teszem.

10dik lesz Emília és Minna, 11dik Hamlet és nem tudom mi (mert Titusz és Themistoclesz elmarad), 12dik La Rochefoucauld ’s vége az Osztálynak. Akkor osztán a’ Nyelvtudományi Osztályhoz fognánk. De azt még dolgoznom kell….

 

 

2851.

 

Kazinczy — Sípos Pálnak.                                                                                          Széphalom, Febr. 5d. 1815.

 

…A’ Szívképző regék felől írsz. Azok nekem igen kedves olvasások gyermek korom olta; az idei kiadásban áll eggy új rege: «A’ jó anya», volt eggy idő, a’ mellyben engem ahoz hasonlítottak, a’ ki ott a’ leány jobbját elnyeré. Bácsmegyeim mellett eggy toldalék, az tulajdon magamé, ’s nem fordítás, — a’ román olvasóknak eggy kis intést kelle adnom. Sok leány, és sok ifjú a’ román nélkűl kevesebbé volna szerencsétlen. Hányadik olvassa a’ románt azért, a’ miért kell, nincs gondok a’ nyelvre, stílusra, az elme játékira, csak a’ szerelem kifejtődzését olvassák, nézik, ’s elrontják szíveket, lelkeket; — mutathatnék tenéked ott eggy sort, melly eggy ollyan valakinek szájából van véve, a’ kit te is ismérsz; — de talán már ezeket mondám neked máskor is.

Engedd-meg azt mondanom, hogy ott a’ Bácsmegyeiben 178 l. «készebb lévén vétkesnek ismértetni, mint hamisnak,» a’ feleségem szava volt, midőn jegybe voltam véle; szerencsém hogy igaznak találtam mindég, tisztának, és vétketlennek...

 

 

2855.

 

Kazinczy — Tatay Jánosnak                                                                                         Széphalom Febr. 9d. 1815.

 

…Trattner Úr,… a’ derék hazafi sokat teszen, ’s méltó hogy segélltessék. Most megszóllíta hogy a’ Zrínyi Miklós munkáját adjam-ki, ’s fogom. Még 1803-ban megnyertem erre az engedelmet. A’ régi nyomtatás elfogyott, ’s Zrínyi mind mint hazafi, mind mint Iró érdemes ezen tiszteletre. —

Az én Munkáim közzűl Decemberben 2 kötet, Januariusban 3, Februariusban 4 készűlt el. — Juniusig 6 fog megjelenni. Azonban valamint te panaszkodol hogy Pest és Szombathely közt nehéz a’ közösülés, úgy én is panaszolkodhatom e’ részben. Erdélyből már vettem levelet, hogy ott olvasták a’ 2dik kötetet; én pedig még csak eggyet láttam. Igy történt a’ Helmeczi Annunciatiójával is, mellyet én 3 vagy 4 naphíján eggy holnappal láttam később mint mások a’ kik Pest körül laknak….

 

 

2870.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                                                                    Széphalom Febr. 26d. 1815.

 

Kedves barátom, Tegnap estve vevém Dilizsenszon küldött csomódat. — Melly öröm! — Ma egész nap Yoricknak Érzékeny Utazásait ’s a’ Római Carnevalt olvastam-el. Mennyi vala ott igazítást-kívánó! De mondhatom ellenben hogy sok helyét ollyannak találtam, hogy nem mernék újra fogni fordításába. Igy ugyan nem tudnám ismét fordítani. A’ franczia ’s deák szókat ’s szóllásokat kihagyni lehetetlen; egészen elrontanám, ’s azt vallanám magamról hogy Auctorom’ tónjába belépni nem tudtam. De hátúl megmagyaráztam a’ mi némelly Olvasó előtt érthetetlen maradt volna. Azt írod, hogy félsz tőle, hogy nagyobb lázt ütend ez mint Osszián fog. Oh lázt bizonyosan fog, de csak a’ mi kedves embereinknél, kik rést keresnek bennünket bánthatni. Azzal ne gondoljunk. Elnémulnak. Egmonthoz hozzá fogok holnap ’s azon leszek hogy Martzius’ végével levihessem hozzád. Kevés idő, nehéz és elég nagy munka: de kedves is. De szavadat álld, hogy rajtam ne vesszen; hogy a’ Censor el ne akassza. Stellának utolsó levelét mellé zárom az újabb Esztellnek. Vigyázz hogy el ne tévedjen, ’s nyerd-meg az érdemes Censortól hogy írja-által a’ mi a’ réginek végében álla. Sőt nem utolsó levelét zárom ide, hanem az egész régibb Esztellt, de kérnélek hogy ezt a’ régibb MSt neked add vissza, majd be fogom kötetni társaihoz.

Kijövén a’ IX Kötet közzűl már négy, öt vagyon még nyomtatni-való. Ezek így következnének:

I. Esztelle, Clavígó, a’ Testvérek, Egmont. Ráday képével.

II. Yorick Érz. Utazásai és Elízához írt Levelei, ’s a’ Római Carneval. Barkóczy képével.

III. A’ Bölcsek’ köve, a’ Szobor és Szalamandrín. Títusz, és hátúl Rigó. Haller képével.

Rigót és Títuszt itt veszed. Semmi sincs tehát egyéb nálam mint Osszián, és Egmont. — Talán nem lesz szükség Boufflersre. Próbáltam a’ verseket, ’s ki nem tudám csinálni…

 

 

2874.

 

Kazinczy — egy kanonoknak.                                                                                                     [1815. febr.]

 

…. Tüzel annak meggondolása is, hogy még eddig ugyan eggy szenvedhető szótárunk sincs, ’s a’ legújabb nem sokkal jobb a’ réginél; hiszen annak Dolgozója a’ hálás tiszteletre olly méltó Barátó Szabónak Kisded Lexiconát, és mind azt a’ mit a’ bajnok Révai életbe hozott, ’s a’ mit gondosabb Iróink, ’s ezek köztt a’ sok érdemű Dugonics is, a’ Nemzetnek adtak, ismerni sem méltóztatik, ’s kevély elmellőzése által mind azt a’ mi Lexiconában nincsen, a’ gyanús szók seregébe látszik taszítani akarni. Sándor István eggy elég vastagságú Toldalékjával megbizonyította, melly hijános az az általam most említett Lexicon.. …Én ötvenhatodik esztendőmet élem, ’s még ígérhetek magamnak két három ’s talán négy lustrumot / ötéves időszak/ is. Mint emelkedik lelkem arra a’ gondolatra, hogy Munkámat kétszer háromszor újra nyomtatva és így megigazítva, megbővítve, fogom láthatni!...

 

 

2879.

 

Kazinczy — Buczy Emílnek.                                                                                              Széphalom Mártz. 3d. 1815.

 

….A’ harmincz esztendő olta keresett koszorúk az én főmre most rakással, halmozva szállanak. Két év alatt három nagy ember’ munkájit adhatám-ki: a’ Dayka’ Verseit eggy Kötetben, a’ Báróczi’ munkájit nyolczban, a’ Superint. Kis János’ Verseit háromban. Melly öröm volna ez ha ők barátim nem voltak volna is! melly öröm így! Saját dolgozásimból négy Kötet nyomtatva van. Az elsőben a’ Marmontel’ Regéji, újra dolgozva ’s megtoldva a’ jó Anyával, és a’ Herder Paramythjei. Ezt nyomban követi Gessner két Kötetben. Az a’ Kötet melly legelébb jöve-ki, és a’ melly a’ sorban 9dik leszen, Bácsmegyeimet, a’ repülő szekeret, a’ Vak Lantost, Etnát, és a’ Lessing’ Meséjit foglalja magában. Most Yoricknak Érzékeny Utazásai, Levelei Elízához, a’ Raynal’ keserve ezen derék Asszony után, s’ a’ Göthe’ Római Karneválja jő sajtó alá eggy Kötetben; eggy másodikban Gőthének némelly darabjai; eggy harmadikban a’ Wieland’ Bölcsek’ köve, és Szalamandrínje, a’ Metastasio’ Títusza, és Molière-nek eggy bohó Játéka, Rigó Jonathán (le Médecin malgré lui). Júliusban Osszián fog nyomtattatni két Kötetben, ’s így készen lesz a’ 9 Kötet. De Trattner talán reá véteti magát, hogy a készen álló más hármat is utánok nyomtassa az említetteknek, és továbbá majd a’ Messziást három Kötetben. Ez a’ XV. Kötet eggy igen nagy gonddal készűlt …..minden Kötet előtt eggy már megholt nagy Magyar (vagy Iró, vagy Segéllő) képe jelenjen-meg, ’s eggy vignette a’ Régiség’ legszebb szobraival ….Révai Miklós találva épen nincs; de a’ fej plasticai mívet mutat ’s nem festést, és így ki van mentve. Gessnernek első Kötete előtt Gener. Orczy áll, igen jól találva. Jól van találva Prímás Barkóczy is. A’ hátra lévő öt így következik: 1.) Kapitány Csehy József. 2.) Gróf Haller László, a’ Telemach’ fordítója. 3.) Gr. Ráday Gedeon. 4.) Báró Wesselényi Miklós. 5.) Spissich János ….Ötvenhatodik évét élem életemnek, ’s most jutok azon szerencsére hogy velem dolgoztatnak. Nem pénzt értek, hanem azt a’ reményt hogy a’ mit dolgozok, nyomtatva láthatom-meg, míg elhalok. ’S ez nagy szerencse! ….Kölcsey három hetet tölte nálam Octóberben, azon idő tájban, midőn B. Wesselényi Miklós és az ő Patakija, ki azolta elaludt, Velenczéből és a’ Bécsben és Pesten tánczolgatott Istenek’ látásából Erdélybe visszatérvén, Novemb. 3—6. itt múlata. (Barátom, ismerkedjék-meg ezzel a’ Hasonlíthatatlannal!!) — Most talán Szathmárban vagyon. Régen nem vevém levelét, ’s nem tudom hova feleljek neki. Az ember! Némelly Versei a’ Horvát Almanachjában felvétettek. …

 

 

2891.

 

Kazinczy — Sipos Pálnak.                                                                                        Széphalom: Ipsis IdibusMartii 1815.

 

…’s valami négy, öt hét mulva megyek az utczán, nekem jön a’ török, ’s minden ember láttára öszve, meg öszve csókol. «Uram! én szabad vagyok, ’s azt egyenesen neked köszönöm. Vigyázz reá, mint fog téged megáldani az Isten, ’s mikor meg lészesz áldva, akkor emlékezz rólam, ’s jusson eszedbe hogy én érettem esett.»

Képzeld hányszor forgott ez emlékezetembe 1794-nek Cec. 14-től, 1801. Jun. 28-ig. De köszönöm az illy áldást.

Mind a’ mellett is édes barátom be sokat használt nekem ez a’ hetedfél esztendei raboskodás, testem megedzett, ’s alkotványom gyengesége miatt is, már 55. esztendőmbe elhálok akármelly rossz fekvésen, ’s taval Decemberben Debreczen mellől hazáig harmad napot töltöttem, meleg szoba, és meleg étel nélkül, künn hálván három éjet a’ szekerembe, ’s nem levék beteg. Nem olly dolog a’ szenvedés mint a’ millyennek azt az emberi kényesség tartja. Az Epicur meg sem jajdult, midőn az ura addig verte, hogy eltört a’ lábaszára, ’s a’ Spártai ifjak szisszenés nélkűl állák-ki a’ vesszőzést. A’ lélek győz a’ testen, erősebb tehát ennél, csak akarjuk hogy erősbb legyen. …

 

 

2895.

 

Gr. Dessewffy Jószsef — Kazinczynak                                                                  

Sz.Mihályt 28dik. Martius. 1815.

…..

Egy Filantroposznak (ember-szeretőnek) Éneke a’ Naphoz.

Solem quis dicere falsum

Audeat? Virg.

 

Tsillagok ’s Egek Királja,

Szem, láng, és világosság,

Isten képe, és ortzája,

Rád nézni ájtatosság. —

Szemem ugyan ki nem álja

Fényeidnek dárdáit,

De szívem azért hálálja

Súgáridnak fáklyáit.

Bár forogsz, bár mindég állasz

Melletted világokkal

Elsuhanván, úgy táplállasz

Örömmel és bájokkal,

Hogy nagy forgó sebességgel

Repűlvén körűlletted,

Érzem én mély édességgel

Hogy szívem ébresztetted!

E Föld vad, mord, setét lenne,

Ha te ki nem festenéd,

Rajta zavar, zavar benne,

Ha szép rendbe nem vennéd.

Bennem él a’ Minden-képe,

’S azt tőlled költsönözöm,

Bennem lakik minden Szépe,

Azzal Feléd költözöm.

Az emberi szív és lélek

Mindent tsak tőlled vészen,

Belőlled és beléd élek,

’S neked leh’lek egészen.

Bár a’ friss hajnal képében

Reglenként meg jelenjél,

Vagy szürkület öltöztében

Estve töllem el menjél!

Bár forró lövéseiddel

Délkor le súgározzál,

És szúró döféseiddel

Bágyadásnak áldozzál.

Bár a’ hosszú éjtszakájú

Lappokhoz közelgessél,

Akár a’ korom ortzájú

Göndör Rabhoz siessél,

Akár a’ fris Kikeletkor

Tér’-, Hegy’-, völgyet hímezzél,

Akár a’ lutskos szüretkor

……

Teremtő, világló Nap,

Rosz példát bizony nem félő

Hogy valaki tölled kap.

Az egész Ég boltozattal

Mely szép tsendességben élsz!

A’ leg kissebb Tsillagzattal

Hartzra soha te nem kélsz.

Mind a’ mi nagy, renddel mégyen,

Ember, körül-nézd magad’;

Tied a’ baj, és a’ szégyen,

Kiss állat vagy, ne tagadd!

De van elég erő benned

A’ Naphoz hasonlit’ni,

Tsak a’ homályt le kell tenned,

Ne hogy merjen vakítni.

A’ szerető Nap’ alatta

Ad szívedet szíveknek;

Súgárival ő mutatta

Hogy tarthatsz az Egeknek.

Kegyes Nap! ki roszra ’s jókra

Egyaránt sütsz! nékünk ints, —

És a’ hozzád hasonlókra,

Több, szebb sugárokat hints.           D. J.

 

 

2897.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                                                           Széphalom, Mart. 30d. 1815.

 

…Trattnertől meg fogom tudakozni hová küldötte a’ te exemplárodat az én Munkáimból, ’s megírom hol kerestessd. Már négy kötet kész; tudnillik Bácsmegyei és társai; — a’ Szívképző Regék, megtoldva A jó anyával és a’ Paramythek Herderből — ’s Gessner két kötetben. Most Yoricknak Érzékeny Utazása nyomtattatik, — két más kötettel. — Augustusra pedig Osszián két kötetben…

…Trattner nekem tulajdon Munkáimból (nem azokból is, a’ mellyeket csak kiadok, mint Dayka, Báróczi, és Kis) száz exemplárt ád ingyen. Ebből 20 explt ingyen osztogatok-el. Ha 80t eladhatnék, eggy két ezer ft adósságom lerovathatnék vele. — Megértettem, hogy ő a’ Scheller Lexiconát akarja magyar textussal kiadni, ’s azonnal írtam neki, hogy engedje annak kidolgozását nekem, ’s reá-álla. Ehhez Augusztusban fogok, nem egyébrt, mint hogy vele jót csináljak. Még eggy Lexiconunk sincs szenvedhető. A Pápai Párizét az akkori időkhöz képest sem tarthatjuk nem rossznak…nem restellem megolvasni régibb és újabb jobb Iróinkat, nevezetesen a’ Pápista Iróit a’ XVI. és XVII. száznak. Munkám annál könnyebb lesz, mivel én külömben is rég olta készülgetek valami illyenformára, ’s temérdek jegyzéseim vannak. Esztendő alatt, reménylem, készen leszek vele…

A’ Naphoz írt Hymnuszt csudálva olvastam. Bár megküldenéd Döbrenteinek, hogy Muzéumába felvehesse. Melly kár hogy te azt nem hexamterben dolgoztad, mint a’ Görögök’ Hymnuszaik!...

 

 

2899.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                          Sz. Mihályt, 3dik Aprilisben 1815.

…..

A’ minap a’ tűz meg fosztott négy galambkától:

Négy kis Ámorjaim víg múlatságára

Négy szép turbékoló galambkát neveltem,

Mind a’ négy kevélyen és gatyásan jára,

Mind a’ négyet Búza szemmel ki teleltem:

De hogy minap Laktom’ a’ tűz fenyegette,

Gyönyörű szállóit Ámorok Annyának

’S leg hívebb postájit tsapodár párjának

A’ bosszús Vulkánus mind meg emésztette.

Pitziny Ámorjaim ne keseregjetek,

Ha sírni akartok, sírjatok én velem,

Nem fojtotta volna ő meg, ha értetek

Tudta vólna, tsupán, hogy őket nevelem.

 

Nem mondhatod hogy nem kínoztalak eleget et prosa et vorsa oratione. Jó éjtszakát, és szép kellemes viradót. Maradok holtomig fetsegő hív Barátod Jóska.

                                                           Takács Dudinak verseire.

                                                           Gróf Dessőffy József.

———

Mikor más friss hölgyek bús szerelmeseknek

Most Péter- és most Pál-, most pedig Eleknek

Fohászival telnek,

Annyi térdepelve mászó imádókra

Kecsegtető hanggal puha csaló szókra

Hajolva fülelnek,

 

Akkor te, a’ Magyar Helikon’ bérczein,

Közel a’ mennyéghez, az egek’ kékjein

Ballagsz nagy lelkeddel,

Hallgatod halk csend köztt, millyen ott az ének,

’S beszívod a’ Költők’ ’s a’ nap’ Istenének

Sugásit füleddel.

 

Onnan hinted földünk’ tövisit rózsával,

Az egek feltisztúlt érzetek’ árjával

Tégedet halmoznak,

Ottan napestellő lelked vesz értelmet,

’S géniusok honnyi szikrán gyúlt szerelmet

Kebeledre hoznak.

 

Ne félj hát, idővel hogy orczád hervadjon,

Vagy becsed’ virága, dicső Hőlgy! elfagyjon

Feledékenységben;

Nem vénűl, soha sincs éve az angyalnak,

És a’ vele társas lelkek el nem halnak,

Sem itt, sem az égben.

                                                        G. D. J.

 

 

 

2905.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                                                             Alsó Olysó, 24dik Aprilisben 1815.

 

                                        ….Itt gyönyörűen kezdi magát mutatni a’ Tavasz.

 

Jer Ró’sa tollakon zöld füves Kikelet,

Hajtsd-el az előtted uralkodó Telet,

Ki havas Köntösben a’ tsirát fojtotta,

Az Élők seregét mind meg zsibbaztotta,

Jelenj meg lengetve súgó szelek árján,

És pillants rám a’ Nap leg frissebb súgárján. —

 

Az Föld pelyhesedik, höld szálai közte szemérmes

Kis violák, rájok leh’ szellőkre szepegnek,

Essők lanyháznak, most a’ Természet el issz’ az

Áldást, és minden leg kissebb tseppet az Égről,

Most fakadást, bimbót, most várja reménye virágit,

Itt a’ Tavasz, látom, hallom, sőt szívom is olykor.

Az Házom’ Fészket gyúró vendége, Lakossa,

Az kiss tarka madár férget föld színte keresgett

’S El terepűlt tollal, mint egy nyíl tzélra lebegvén,

Széltiben az levegőt, egyenessen szálva, hasítja.

Az hamuszínü veréb seregessen társival együtt

Szerte repűlve tseveg, ’s én szürkés hajjal előtte

Szívemet, úgy mint ő, már hűlt véremben is érzem! . . .

 

Nem lehet tovább folytatnom, félbe’ kell szakasztanom, hívnak a’ mezőre a’ zab vetőkhöz…

 

                   Napóleonhoz.

                   A’ Sas.

Jovis armiger ales.       Virg.

 

Te, Sas-ölelő, ki tsók tsattantására

(Midőn az ütközend századok’ halmára)

Rakás, Tőled ásott sírok majd repednek

’S Rád haraggal holtak, élőkkel ébrednek,

Ditső eszeveszet! ki hír-név miatta,

E’ föld boldogságát annyit sanyargatta,

Vad gőgös! mit hívod elrepűlt Sassodat,

Hogy ismét kísérje Tsászári karodat?

A’ szállók’ Királya, ki tollal takara,

Nem a’ tied már, ha’ Jupiter madara.

Láttuk, a’ szenvedő Európát hogy ója,

Menykövek’, villámok’ szörnyü hordozója,

Dúlás rablás végett, ugyan mellyik honyra

Nem eresztéd szállni toronyrúl toronyra?

 

El hagyott hát Téged’, — ’s hasítva levegőt,

Egbe ment, vádolni ott bé a’ hitszegőt.

 

Meg dördűlt haragos Zeusz fény-palotája,

„Tsitt, halgass! mert boszszúm láng-szemed’ kivája.

„Azért küldtelek? (Igy nyitá száját szónak)

„Hogy mint vad rab szolgálj dölfös pusztítónak?

„Nem valál te, tiport nemzetnek védője,

„Ha’ sok vitéz latrok’ álnok vezetője,

„Füstölög még Kremmel, úsz Lübek könnyekben,

„Vér gőzöl Madritban, minden szegletekben —

„Égből magad’, annyi nagy bűnre le-toló,

Vasra veled! mért vagy olly késő vádoló?

„Mennj, ’s tsillagzatok közt, Herkules lábánál”Lakolj, mert a’ lelkes emberrel így bánál.

 

E’ kép komorkoda Istenek’ Istene,

’S látván hogy már egyszer békesség kellene,

Annyi véres zajok és zavar’ utánna,

Mellyért, ha nem szűnne, ördög embert szánna,

Úgy mint hajdan Noé, tsendűlt víz-árjából,

Kegy-postát indíta lohadt bárkájából;

Vénus repűlőjét, pálmafa virággal,

Fejér líliommal, és zöld olaj-ággal,

Száz méz-gyúrva dongó méhhel körülöte,

Az elkeseredett földünkre küldötte.

 

Teremtés körül „mond” a’ midőn forgottam,

„Sem rabnak, sem úrnak embert nem alkottam.

„’S lám a’ haló mit tész’ szíve’ sorsossával,

„Gyenge az erőssel, erős a’ gyávával —!?

„Mivel a’ tehetség, mihely’tt környül rágott,

„Nem ád a’ Virtusnak tellyes szabadságot,

„Szabadnak teremtén Pirha maradékát; —

„A’ Fátom meg ejté nagy lelkem szándékát —!

„Nem tud ember-lélek ellent állni vérnek;

„’S mértéket halandók mivel nem ismérnek,

„Mert rosszabb ha győznek, mint mikor szeretnek)

’Tsak galamb kell a’ vad emberi-nemzetnek —

„Égben marad a’ Sas nálam, mint régolta,

„’S nem lesz ember társa” újra parantsolta.

                                          A. O. 10. Apr. 1815.             G. D. J.

                                                              Az olta itt ’s ott jobban ki nyalogattam e’ versezetet.

 

 

2907.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                                                                      Bécs, Május elsőjén 1815.

 

…Az általam szívesen szeretett vagy talán inkább csak szívesen becsűlt édeskésen-keserű Kultsár Apr. 19d. hármunkat, az az Sophiet, a’ lyányomat, ’s engemet ebédre hívott, estve pedig öszvegyűjté az Írókat, mellyet neki kimondhatatlanul köszönök. Fejér vitte a’ szót. Ezek voltak kívánságai: 1) Eggyikünk a’ másikának áldozza-fel a’ maga Orthogr. hypothézeit a’ köz jó és eggyesség kedvéért. Elakasztá kérdésem (de a’ melly csak azután esett, mikor mások kibeszéllék magokat) hogy én áldozzam e fel a’ magamét másnak, vagy más nekem? ’s mit árt hogy külömbözünk? nem így van e az kisebb vagy nagyobb mértékben más nemzeteknél is? — 2) Ne verseljünk mindég; ideje hogy solida tudom[ányoka]t dolgozzunk. (Melly szó eggy Universitásbeli Prof.-tól! Tehát a’ Festő ’s Faragó szántson is vessen is?) — 3) Adjunk-ki eggy Literatur-Zeitungot, de nem bántva egymást, hanem úgy hogy más nemzetek is becsüljenek. Erre nagy per támadt. Szemere kimondta, hogy a’ Publicumnak már van iskolája, de az íróknak nincs; sőt bántani kell, nem tömjénezni. Fejér (a’ ki meg nem emésztheti a’ Tudós Társaság eránt írt Munkája felől tett Recensiómat és a’ Himfyét) beszéllte, melly rút mást bántani, ’s Vitkovics azt kérdé tőle, hogy miért örűlt tehát Fejér, midőn ők megkorbácsolák Czinkét? Nekem Fejér azt mondá, hogy én Himfyt bántottam. Vitkovics és Szemere azt mondta, hogy magasztaltam. Fejér azt mondá, hogy nekem nem volt szabad a’ Recensiót nyomtatás alá küldenem: Pestre kellett volna küldenem superrevisio és approbatió végett. Azt kérdém, hogy ki teszi azt a’ maga Recensiójával? ’s nem volt e elég hogy mind Himfynek mind Pápaynak megküldém elébb hogy kinyomtattatott (ezt sokan nem tudták, ’s a’ mint hallák, elragadtattak a’ szeretet és becsűlés érzéseitől). — Kultsár fülelt, ’s alig mutatta magát. Én bátor voltam, de nem sok szavú; ’s felfedeztem nekik hogy tudom hogy a’ Mondolatot Himfy és Ruszek terjesztgették, hogy eggy czimbora alattomban dolgozik, ’s hogy tudom ki ennek a’ centruma (Téti Takács), de ezt meg nem neveztem. — Gyönyörű estve volt. 11kor oszlánk széllyel…

 

 

2909.

 

Kazinczy — Cserey Miklósnak.                                                                                          Bécs, Máj. 5dikén 1815.

 

…Apr. 27dikén az Érsek palotája körül valék valamelly boltban, midőn látom hogy mintegy száz lépésnyire eggy csoport lovagló imhol jő a’ Veres-Torony felől. Azt hittem hogy Mons. Debach a’ maga theatrális pompájával tudósítani akarja a’ publicumot hogy ma, vagy talán más nap, mesterséges lovaglást akart tartani, ’s dolgomhoz láttam. Azonban az Előllovagló nagy ágaskodásokkal méne el mellettem kevély paripáján, úgy hogy nem lehete oda nem pillantanom, ’s meg látám a’ zöld uniformison az Ordói Csillagot. Elértém hogy a’ föld Urai jönnek, ’s valóban azok voltak. — Jobb kéz felől Feldmarschall uniformban a’ mi Urunk, bal kéz felől az Oroszoké. Az igen pompás és igen számos csoportban vala a’ Burkusoké és Dánoké is, de ezeket ki nem ismerhetém a’ reménytelen meglepés miatt. A’ mi korona örökösünkat későn pillantám-meg, ’s csak ugrándozó lovát és zöld hajtókás fejér kabátját említem. Az Oroszok Sándora gyönyörű figúra ’s kevély lovagló. Gondolom szép midőn lovon nem űl is; de így nem láttam. Én igen közel állék a’ mi Császárunkhoz, ’s ennek megpillantása egészen megzavart,mert azon 12. eszt. olta hogy ezt a’ fejedelmet nem láttam, nem hiheted,mint változott-el. Képén van hosszas és nagy szenvedéseinek egész maradványa: öreg lett ésképzelhetetlenűl sovány; az orcza noha felette száraz, fityeg állai körűl. — A’ Práterből jöttek-fel, hol valamelly felérkezett Regementnek revüjét tarták. Azolta az az akt kétszer iteráltatott, ’s olly szerencsétlen valék hogy eggyszer sem láthattam. Tegnap Áldozó Csütörtök lévén, úgy hittem hogy a’ theologus Burkus Király meg fog jelenni a’ mi Templomunkban, ’s oda mentem őtet látni…

 

 

 

2912.

 

Kis János — Kazinczynak.                                                                    Máj. 11dikén, 1815

 …….

                               Soprony’ tájékához. Aprilisben, 1815.

Szép vagy Sopronynak zordon hegye völgye, hol ormos

Rengeteged feketűl ’s bértzeid árja zuhog;

Szebb vagy, apró halmok ’s térek’ vegyülése, kalászszal

’S szőlővel nevető Hesperi kertje te még.

És te, mikép emeled, mint tágítod-ki szorongó

Lelkemet, oh Pannon’ tengere, Pízo vize!

Édesen elmerülök szép álmadozásba, ditső táj,

’S artzomon aggságim’ rántza reményre derűl.

A’ falak eltemető tömlötz’ módjára rekesztnek,

’S ott valamerre szemem néz, rabi lántzra talál.

Itt szabadon levetem vasigámat ’s étheri szárnyon

Repdesek a’ magas Ég’ végtelen öble körül,

’S szent öröm árjai köztt érzem, hogy földi sorompó

Mennyei lelkemnek nem vet örökre határt.

Ott az alak’ nyájos simasága gyakorta hazug máz,

’S angyali formában sokszor az ördög ölel:

Itt ha mi rám mosolyog, ha mi biztat boldog örömmel,

Kétszeresen ’s tüstént adja-meg a’ mit igér.

Ott az örök kínok’ gyász-honnya nevelte Tirannus,

A’ fene Praktika, dúl ’s dúlva világot emészt.

Majd nyereség’, majd hír, ’s öröm’ árnyékával igézvén

Fő ’s al rendet örök tigrisi hartzra tüzel;

Nintsen az a’ szent lántz, mellyet nem szaggat izekre,

Nintsen az a’ szép frigy, mellybe nem ártja dühét.

Általa kalmárság piatzává válik az élet,

Hol kiki csalni siet ’s tsalva tsalára tanít:

Itt kegyes édes Anyát látok, ki szerette szülöttit,

Emlőíre heves szivvel ölelve veszi.

Itt ezer áldások’ gazdag forrási fakadnak,

’S tél, tavasz, ősz, ’s nyár lát gyülni belőlök özönt.

Melly nagyok és kitsinyek szomjának lángjait oltván,

Minden öröm bimbót Édeni szinre kifejt.

Tisztább műhelyeit ha ki kéntelen a’ tüzes észnek,

Mindenik eszközöket több sanyarásra kohol.

Nemzetek, országok, háznépek alélva remegnek

Felzúdult tenger’ mérge ’s veszélyi között. —

Kastélyok ’s kalibák tüzözönbe borulva lobognak.

Sírva fut árva nemünk a’ vad Erinnys előtt.

Tsak ti magas bértzek, mellyek fel az égbe sietvén

Minket is elragadó szárnyon emeltek oda;

Tsak ti setét erdők, mellyekben az Isteni nagyság

Titkos erőt ihlő szent lehelése suhog.

Tsak ti kies völgyek, hol ezüst forrásnak enyelgő

Tsergedez és ez köztt gondokat altat ere;

Tsak ti, ditső szépség ki meríte mezők, hol igézni

Nem szünik új áldás, gyenge fü, tarka virág.

Tsak ti felejtetitek sorsunk’ sok ’s durva tsapásit,

Tsak ti tehettek szert hív menedékre velünk.

 

 

2914.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                                                            Széphalom Június 2dikán 1815.

 

….Ma első dolgom volt hogy elővegyem Ossziánt. — Barátom, való a’ mit mondál, Osszián Ahlwardt után sem ad három kötetet; azt kénytelenek vagyunk kettőnek hagyni. Hozzá fogok fordításához még ma, ’s küldöm postán, hogy Tr. Úr el ne akadjon.

Midőn ezt eddig írom, érkezik a’ postára küldött Cseléd ’s hozza a’ Kultsár Úr 42dik Ujságlevelét. Annak Toldalékjában azt látom hogy 5dik Kötetem Esztellből, Clavigóból ’s a’ Testvérekből áll. Képzeled mint csapattam-le.

Légy rajta, barátom, hogy a’ mi itt elmarada, tétessék a’ 6dik Kötetbe, ’s ezt kövesse Boufflers és Rigó. — A’ 7d. és 8d. Kötetet Osszián fogja tenni. Nagyon kérlek erre. Én úgy hiszem, hogy a’ 6dik Kötet sokkal kevesebb ívet ada mint az egyéb Kötetek; de az ellenemre nincs. Azt sajnálnám csak, ha elmaradna valamelly darabom. Az említett három darab kezeidben lévén, nyomtattathatsz addig is míg Ossziánt veended….

Tedd hogy nyomtatványaim is jőjjenek ezzel eggyütt. Ha Müller Könyvárostól Contóra is vészesz könyveket, kérlek, végy tőle számomra ’s tedd portékáimhoz:

1. Matthisson’s Schriften.

2. Wielands auserlesene Briefe.            de Complott, és a’ Bécsi

3. Aus meinem Leben v. Göthe                        kiadásban.

Én a’ pénzt most mingyárt nem küldhetem; képzeled mennyi költség várt reám. De megküldöm még ez idén. A’ kereskedők el szoktak várni új esztendeig….

…Az egyéb homimmel bizonyosan venni fogom két freanczia Dictionnairedet, és Tr. Úrtól a’ kért Scheller’ új exemplárját…

 

 

2920.

 

Horváth Ádám — Kazinczynak.                                                       P. Xúr. 13-a Juni 1815.

 

….Énekim pedig, ha meg menekedhetnek az örök haláltúl; egy nehányat ki kellene pótolnom…

 

……..

Csak az nekem keserves, Hogy szeretőm beteges.

Csak nem el ájultam, hogy meg hallottam, Hogy Németet szeretsz.

Csere bogár! tsere bogár! Mond meg nekem, mikor lessz nyár?

Csipd meg Bogár! a’ seggit.

Csipke bokor, pók háló.

De die in Diem vinum est bibendum.

De meg mondám, hogy ki ugrik édes Lyányom!

Duna vize le mentében sat.

Egybe jöttek a’ Miskolczi Lyányok.

Egyszer a’ czigányok gyűlést hirdetének.

Egyszer a’ nemes Kunság egy ártányt vetete.

Egy vén Asszony borjút őriz, mind el szalajtgatja.

Ehol jön már a’ nagy nyár, A’ Kis Asszony mi

                                      …..

Ha meg untad életedet, feleséged’, gyermekedet.

Ha meg unod magad’.

Ha nekem szóltál vólna, Most szeretőd szép vólna.

Ha nem láttam vólna galamb képed.

Hányat termett a’ mogyoró? haj Liliom!

Három óra már, Majd meg virrad már.

Hat nap van egy hétben.

Hajdú vagy te, nem katona.

Hol váltál? báránykám! A’ kert alatt asszonykám!

Hopp ördöngős! boszorkányos!

                              ……

Kurva vagy te Badriné Galambom atta!

Lám meg mondám Rósám!

Láttad e? láttad e? azt a’ bárányt?

Léva táján oda fel, Beteg Asszony nem kel-fel.

Ma Péntek, holnap szombat.

Más a’ veréb, más a’ fetske.

Meg bolondúlt a’ világ, fegyverben az Ország.

Meg holt feleségem, Satis tarde quidem.

Meum est propostium in popina mori.

Mid fáj neked Kató Lányom? hopp!......     /nagyon hosszú/

 

———

Köz Mondások és Hungarismusok; mellyek vagy egésszen meg vagynek Énekeimben, vagy alkalmatosság szerént emlékezetbe hozódnak.

 

Csapja a’ levet.

Nem mind arany, a’ mi fénylik.

A’ béka virág nem rósa, a’ vad egres nem malosa.

Nem sirat egy rigót egy nyár.

Nints fél pénzben száz arany kár.

Más kalanával eszik.

A’ sok szakáts közt sótalan marad az étel.

A’ sok Bába közt el vész a’ gyerek.

Szoknyáért zálogba vetette szabadságát.

vagy: Pendely zászló alá szegődött.

Hű bele Balás, Lovat ád az Isten.

Nem azé a’ madár, A’ ki utánna jár, hanem a’ ki meg fogja.

Egyik a’ másiknak adja a’ kezére.

Ne fend ellenem agyaradat.

Ugyan nagy világ rossza……

…Nem fenekig téjfel.

Az Asszonynak hosszú a’ haja, rövid az esze.

A’ kinek egyszer a’ kása meg égeti száját, máskor a’ tarhóját

is meg fujja.

A’ melly eb egyszer által ússza a’ Dunát, másszor is neki megy.

Bagoly is bíró barlangjában.

Bagoly is azt gondolja, hogy sólyom a’ fija.

Kitűl félted a’ konczot?

Egy hajóban evezünk.

 

 

2923.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                             Széphalom, Június. 17dikén 1815.

 

Bécset Május 7dikén, Pestet 14dikén hagytam-el, ’s Júniusnak első napján láttam-meg ismét házamat ’s kedves gyermekeimet. A’ melly kedves volt nékem meglátni újra Sodomát; olly kedves ’s méeg kedvesebb volt újra ott lennem, a’ hova engem a’ kedvező sors letett. De ha örvendek is hogy hon vagyok, valóban sok okaim vannak azon is örvendeni, hogy láttam Sodomát és Pestet. Sok régi kedveseimet láttam, ’s megláttam végre az én Pápaymat isMosonyban ebédelvén — megnyertem feleségemtől, hogy sehol se nyittassunk csak ebédért szobát, ’s együnk másokkal — eggy idegen, ki épen a’ mi asztalunknál evett, a’ tavalyi szüretről eredet velünk beszédbe. Eggy más idegen mellénk álla, ’s azt tudakozá ha Tokaj messze van e Rimaszombattól, hol neki eggy leánya van, Kubínyiné….

…Bécsben megvettem az Ahlwardt által fordított Ossziánt, mert ez azt hirdette, hogy minden más fordítók ollyakat mondatnak Ossziánnal, a’ mit ő nem mondhata és a’ mi non-sens. Miolta haza értem, feszített szorgalommal újra dolgoztam belőle az első részt, ’s szó nem maradt szó mellett régibb dolgozásomban….

 

 

2928.

 

Helmeczy Mihály Kazinczynak.                                                                                                      Jún. 29. 1815.

 

  megérkezett Ossiánod. Kérlek mindenekre, csináld két kötetté az egész Ossiánt, mert Egmont kimarad. Az eddig    küldött Ossiánnak Msmát 10, 11 ívre számlálja Trattner nyomtatásban ’s így még bízton küldhetsz hozzá 6, 7 ívnyit Előbeszédeddel együtt az 1ső kötet számára, a’ többi darabok, vélem, könnyen megférnek egy darabba. Igy a’ két darabból álló Ossián 6 és 7. kötetét tenné a’ Gyüjteménynek, 8dikát Egmont és Títusz. Ha igen vastagra növendnének a’ Darabok, rövidítsd a’ jegyzeteket…