13. kötet

 

 

 

2933.

 

Kazinczy — Nagy Gábornak.                                               Széphalom, Oct. 23d. 1814.

 

Munkáimnak IX. Kötete megjelent. Azzal kedveskedni fogok, ha lesz exemplárom. A’ mi volt, elajándékozgatám. Kész, de meg nem jelent még az első Kötet is, a’ szívképző Regék és Pramythek. Most Gessnernek első Kötete nyomtattatik. — A’ Pászthory’ képe gyönyörű….

 

 

2935.

 

Kazinczy — Kulcsár Istvánnak.                                    Széphalom Július elsőjén [1815].

 

…Takács Ur Győrben (Apr. 23d.) ’s Téten (Máj. 8d.) Batsányit magasztalta előttem stílje szépsége ’s igaz magyarsága miatt. Haza érvén, elő vettem mind azt a’ mit B-tól nyomtatásban ’s kézírásban olvashatok, ’s megolvastam nagy gonddal, elfojtván magamban az önnszeretetnek leggyengébb rezgéseit is, ’s elszánván magamat, hogy ha itt lelendem-fel a’ magyar írás’ remekét, átkot kiáltok minden bolondságra, mellyet ez megpirítand. De én Ossziánt úgy, mint az ő Iniszthónai háborúja, fordítani nem szeretném, ’s úgy írni, mint ő az Ányos életét és az ezelőtt álló Előbeszédét, nem fognék, ha írni úgy tudnék is. A’ Kassai Muzéum két Kötetét elvitte tőlem B. Barkóczy, ’s így azt meg nem tekinthetém. De kérlek minden jónak ’s szépnek nevében, mint dicsérheti azt eggy Takács, a’ mi itt lap III—XX. áll? Mennyi haszontalan és bőv csevegés! mennyi verbiage! mennyi meteoron! Lap X. a’ magy. nyelvet eggy erőszakot szenvedni nem akaró, eggy kosarakat-osztani szerető Szűzhöz hasonlítja, de ollyanhoz csak ugyan, kit, ha illendő módgyát (!) tudod, és olly boldog csillag alatt születtél hogy azt tudhassd, (B. születtettélt ír) meg lehet ejtened. Minthogy B. ezt az épületes allegoriet hozza fel, nekem sem lesz vétek vele élnem. Kimondom tehát, hogy a’ lelkes ifjú a’ szép Szűzön erőszakot is kész elkövetni, mert tudja hogy annak kedves lesz az erőszak ’s értte panaszt nem teszen. Compelle intrare…

 

 

2938.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                             Széphalom Júl. 9d. 1815.

 

.igen nehéz Tr-t Valamire venni (emlékezzél Köteteim elrendelésekről, ’s a’ Kis’ Horátzáról), azolta nekem elveszett minden bizodalmam hogy vele boldogulhatok, ha eggyszer valamit magában feltett. Csinálja most a’ mit akar. Talán még meglehet a’ mi most meg nem lehetett. Azt írá minap hogy a’ Messziást bizonyosan nyomtatja Januáriusban. Az három kötetet fog tenni. Ha ehhez Emiliát és Barnhelm Minnát eggy Kötetben, a’ másikban Missz Sárát, Boufflert és Rigót, a’ harmadikban a’ most elmaradtat és a’ Wieland két Regéjit kiadná, úgy az én Munkáim 15 Kötetre szaporodnának ’s Rochefoucaulttal [!] 16ra. Az pedig gondolnám olly ajándék volna a’ Nemzetnek a’ millyet nem hamar várhat, mert az Originalok excellensek, a’ fordítás pedig ha Túladunának rossz is, némellyeknek nem az. Te intézzd úgy a’ dolgot, hogy ez megtörténhessen.

….Én kevés napok mulva egészen kész leszek az Ahlwardt Ossziánjával. Melly jól esett hogy Ahlwardtot megvettem, és hogy Rhode után nem nyomtattatik Ossziánom! …

 

 

2948.

 

Kazinczy — Pkonori Thewrewk Józsefnek.                          S.-A.-Ujhelyről, 1815. [?] júl. 23.

 

Édes barátom, A legszívesebb köszönettel vettem a Megjegyzéseket, Igazításokat, bővítéseket: de a Fac-Similéket nem csak köszönettel, hanem örömmel is, és melly örömmel! Nyugtalanúl várom a János királyunkét és a Mátyásét. S bár hézagjaimat potolhatnád ki az Erdélyi fejedelmek sorában! Én ezeket bírom:

 

Bocskai.

Bátori Gábor.

Bethlen Gábor.

Károlyi Susána és Cathar. Brandenb.

Rákóczy György I. és II. Ferencz. I. és II.

Lorantffy Susána, Bátori Sofia, Zrínyi Heléna.

Kemény János.

Apafi I. II.

Bethlen Ferencz, kit Rákóczy Varsóba küldött,

Bethlen János és Miklós Cancell.

Thököli Imre.

Nincsen meg Zápolya János, a Király.

Martinúzi. Petrovics, Török Bálint, Verbőczy.

Bátori István a Király, Kristóf és Zsigu. (mert ez a bolond nem érdemel más nevet.) s Cardin. és Fejedelem András.

Basta és Belgiojóso.

(Caraffa meg van, Spandkow.

Rákóczy Zsigmond.

Heister, Heisler, Rabutin.

Bethlen István a Fejedelem.

Rabatta, Iv. Gaspár Ambringen.

Barcsai Ákos.

Strasoldo, Cob, Homonnai Bálint.

Rhédey Feri.

 

S ha ezeket nékem megküldöd, gazdagabbá tészesz, mint a Portugalliai Király. — Autographiai kincsemet nem sokára rendbe szedem, és ha mivel kedvedet találhatom, szívesen szolgálok. Kivált pecsétekkel. A Zempléni Archívumban dolgozván 5 esztendő olta, sok pecsétet gyüjthettem a becsület és kötelesség sérelme nélkül. Nem kárt tettem itt, hanem igen nagy hasznot. S az Archívum egy kötet Autographumokat kap tőlem. A maradék áldani fogja nevemet azért, amit itten tettem….

 

 

2954.

 

Kazinczy — Szentgyörgyi Józsefnek.                                        Széphalom Aug. 6d. 1815.

 

….Kéler Sámuel Úr Mosonyban öszveismerkede velünk. Megtudván végre kik vagyunk, kért, kényszerített, hogy visszajövőben nála szálljunk. Ötevény mellett elrepűle szekere a’ miénk mellett, ’s én dispensáltatni kérém magamat. Otthon a’ feleségem, monda, ’s nem dispensált. Ott valék tehát, ’s megszerettem ezt a’ háznépet. A’ Pap Fábri velünk vacsorált. Tudakozódék felőled is. — Kist nem láttam. Onnan Tétre mentem, hogy Pápa és Zircz felé térhessek, de Téten megértém hogy se Pápay nincs otthon, sem Dréta a’ Zirczi Apátúr, ’s így a’ Duna mellett tettem útamat Pestig…

 

 

2957.

 

Helmeczy Mihály — Kazinczynak.                                             Pest, Aug. 7dikén 1815.

 

a’ Publicum nehezen veheti Osszián első kötetét Vásárra. Sajnálom hogy tanácsom foganatlan vala Ossziánnak két kötetben kiadatása iránt. Mivel az eddig küldött Ms. csak 12, 13 ívet adott, képzelheted milly vastagságúak lesznek a többi Kötetek…

 

 

2959.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                                        Lasztócz, aug. 9d. 1815.

 

Grammatikusaink eddig többnyire poeták voltak egyszersmind. Igy Sylvester, Rájnis, Baróti Szabó Dávid, Révai, Verseghy, s még Virág is, mint a «Jegyzetekből» láthatni.

Az egy Beregszászi lépett fel, hogy költői talentje nincsen, nincsen csak annyi is, mint Földinek, Arankának, Édes Gergelynek, — mert erről is hallatszik, hogy grammatikát dolgozott. S az egy Beregszászi az, a ki nyelvünket nem előre, de hátra vonja. Bár ne írna többet. Látnunk kell, hogy elhallgattathassék.

Minekutána Uram Bátyám a Lexicont magára vállalá, ohajtanám, hogy a Grammatikát is dolgozása alá méltóztatnék venni. Az legjobb felelet volna az olyanokra, mint Beregszászi, mint Szentgyörgyi s egyebek…

 

 

2963.

 

Kassai József — Kazinczynak.                                                      Szerents 1815. 13. Aug.

 

…Erdélyi Baróti Szabó Dávid Kissded szó-tárát másodszor megbővítve ki adni akarvánn, a’ Magyar Hir-mondó által is meg kértte a’ Tudós Hazafiakat az abbéli segedelem-végett, hogy annál nagyobb tökéletességre mehessen Szó-tára; de fájdalommal említi ezen Könyvének 290ik lapjánn, hogy senki sem találkozék, a’ ki igyekezetének elé-mozditója lett volna, ki vévénn T. P. Dudási Antalt…

 

 

2964.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                              Széphalom Aug. 15d. 1815.

 

….Eddig kezében Trattner Úrnak mind az, a’ mit a’ két hasonló részre osztott és két Kötetben, de három szakaszban megjelenendő Ossziánnak első felébe vennie kell. Hogy én a’ postapénzzel nem fösvénykedtem, mutatja háromszori feltétem és küldésem. …Azonban minek utána most az egész Osszián meg nem jelenhete, nem árt hogy ez elmaradt a’ Vásárról. Vegyék a’ Praenumeránsok eggyszerre, ha később is; Trattner Urat pedig mentse ki a’ Publicum előtt az én Bécsi útam és a’ Rézmetsző’ elkésése. Ha még nem késő, e’ két okokat tudassátok az Újságlevelekben, említvén hogy Osszián ugyan kész volt, de azt az Ahlwardt fordítása után, mellyet én csak Májusban kaptam-meg, újra kellett dolgoznom…

 

 

2968.

 

Helmeczy Mihály — Kazinczynak.                                                 Pest, Aug. 19kén 815.

.

Osszián Msma majd későn jött, két darabnál nem ád többet, 20 vagy 19 ívvel számlálva ’s így az utolsó darabra küldd le még Themistocleszt sietve, Trattnernek kívűl ’s nekem belől adreszezve, mert őt előbb megtalálják a’ posta’ emberei. Az utolsó darab Títusz, Themistoclesz ’s Rigóból állana. Erről most egy szót se tégy Trattnernek, megírom mikor kell ’s épen szükséges. Trattnert vezetni kell, de úgy, hogy ne is sejtse ’s így minden jó. Csak Themistoclesz itt legyen. Küldj nehány §§t a’ Szentmiklósitól vett Sallustból számunkra a’ Könyv’ czímjével ’s hív Orthographiájával, hogy ismérjük közelbről. Azt csakugyan roszúl tevéd, hogy lejövén le nem hozád magaddal. Szeretném ha a’ Te Sallustod mellett ez is megjelenne. Két becs nevelné a’ könyvet. Tedd azt hogy ez történjék ’s ha nem, engedd lemásoltatni számunkra. Ez szükséges. A’ Messiásszal készűlj, hogy Trattner ígéreténél fogva Janu[árban] nyomtassa…

 

 

2977.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                            Széphalom, Aug. 28d. 1815.

 

Kedves barátom,  Utolsó leveledben Themistocleszt kívánod, hogy Ossziánt Munkáimnak 6dik és 7dik kötetévé tevén, 8dikká Títuszt, Themisztocleszt és Rigót tehessd.

Oh, kérlek mindenre, ne tedd ezt; sőt Tiítuszt és Themisztocleszt hagyd nyomtatatlan. Ez a’ két darabon, valamint Lanassza is, nekem repudiált darabjaim. Ha valaha nyomtatás alá kell nekik jutni, menjenek Toldalék darabok czímje alatt utána a’ többieknek, mint a’ hogy Wieland ada hat Supplementbandot.

Látván hogy Trattner Úr a’ megdrágúlt holmi miatt azon van, hogy kevesebb íveket adhasson mint annunciálá, én a’ te távollétedben neki más propositiót tevék. Ha te Pesten voltál volna, nem fogtalak volna ebben is elkerülni, mert hiszen te a’ legszebb barátsággal osztozol dolgaimban. — Imhol propositióm:

1.) Minthogy Esztelle, Clavígo és a’ Testvérek felett vékony Kötetet adnak, csapjuk ezen már kiment Kötetekhez Egmontot, continuálván a’ lapszámokat a’ Testvérek’ utólsó lapszámjok’ rendében.

2.) Osszián jelenjen-meg három Kötetben ugyan, de csak két Kötésre. Tudnillik az első kötet olly vastag legyen, mint a’ 2dik és 3dik eggyüve véve. A’ 2dikat tegye Temora, VIII énekben — a’ 3dikat Karrik-Thúra — Golnadonáig. —

Ha ezen propositióm elfogadtatnék, azt nyernénk, hogy az így elkészűlendő 9 Kötet a’ Bibliothecákban 8 egyforma nagyságú Kötetet (Bandot) fogna tenni, és ez a’ 8 Kötet nem lenne hasonlatlan egymás köztt vastagságra, testességre nézve, mert Egmont az 5diket, melly most szertelenűl vékony, megtestesítené.

Trattner Úr azt kívánta, hogy Ossziánt osszam úgy 3 Kötetre, hogy a’ 3dikhoz valamelly theatr. darab menjen. De te látod melly rettenetes sületlenség, absurditás, lenne abból. Osszián és Egmont vagy Themistocles eggyütt! Kaczagna minden

Te tehát légy rajta, kényszerítlek minden szentekre, rajta légy, hogy Osszián 2 Kötetbe menjen, és két egészet tegyen. Ha épen meglennie kell, úgy a’ hogy én kívántam és ezen levelemben neked is magyaráztam; ha pedig azt lehetne kisütni, hogy Trattner Úr reá álljon így, hogy Osszián tehát a’ 6dik és 7dik Kötetet Ossziánnak hagyja, a’ 8dikra pedig vegye a’ Bölcsek’ kövét, a’ Szalamandrínt, Boufflerst és Rigót. — Hogy tisztábban értsd, imhol mind a’ két plán:

 

I-o. I. Kötet. Marmontel. Param.

II. Gessner. I.

III. Gessner. II.

IV. Yorick. Római Carneval.

V. Esztelle, Clav. Testv.

Egmont.

VI. Ossian. I.

VII. Ossian. II. in una eadem-

VIII. Ossian. III.          que compactura.

IX. Bácsmegyei és társai.

 

II-o. I. Kötet. Mármontel. Paramyth.

II. Gessner. I.

III. Gessner. II.

IV. Yorick. Római Carneval.

V. Esztell. Clav. Testv.

(Egmont nélkül.)

VI. Ossian.

VII. Ossián.

VIII. Bölcsek köve, Szalamandrín, Boufflers. Rigó.

IX. Bácsmegyei.

 

Én a’ 2dik Plánt óhajtom; ’s minthogy meg nem emészthetem, hogy elmarada Egmont, kész vagyok arra, hogy Egmontot tulajdon erszényemből utána nyomtattatom sub Schmutztitel TOLDALÉK A’ KAZINCZY’ MUNKÁJINAK V. KÖTETÉHEZ ’s a’lapszámok és ívszámok úgy mennének, mint a’ Testvérek utolsó lapjához illenek.

Ezen 2dik Plánom szerént Osszián 2 kötetben így fogna megjelenni:

 

I. Kötet.

Fionghal VI. Énekb.

Kath. Lod. III. Énekb.

Komhála.

Berrathon.

Kárthon.

Króma.

Kuchullin halála.

Darthula.

Kalth. és Kolv.

 

II. Kötet.

Tpémora, VIII. Én.

Karrik-Thúra.

Szelmai Dalok.

Lathmon.

Ojthóna.

Iniszth. háború.

Oskar Karosszal.

Kathlin.

Szulmalla.

Lórai Csata.

Ojnamorul.

Konlach és Kuthóna.

Golnadóna.

 

Már Temora is elment postán. — A’ mi hátra van, íme megyen.

———

Mit remélhetek, tudósíts első postával. Nagy nyugtalanságban vagyok.

A’ Messziásszal készen leszek Januáriusig, de úgy hogy tégy bizonyossá, hogy akkor ez 3 kötetben, Emília Galotti és Minna 1ben Misz Szara, ’s Hágár a’ pusztában, a’ Négy palaczk (Dráma) ismét 1ben, ’s ha kell Themisztoclesz, Titusz, Lanassza eggy 3dikban, mindöszve hat új darab megjelenhessen, mert így osztán Munkáimnak ez a’ szakasza tizenöt kötetet fogna tenni…

….Sallustból a’ mit várál, venni fogod Zrinivel…

 

 

2982.

 

Kazinczy — Rumy Károly Györgynek.                                          Széphalom, aug. 29. 1815.

 

…Zemplén megye a levéltár reviziójával tisztelt meg. Holnap lemondok róla. A pataki iskola hasonló ajánlatot terjesztett elém, itt a könyvtárt kellene rendeznem Szemerével. Ezen ajánlatot el is fogadtam, de csak oly kikötéssel, hogy Szemere Pál velem tart. Ez a munka egy esztendőmet rabolja el.

Az ön Monumentái még nem érkeztek kezeimhez. Épen most várok egy csomagot Trattnertől. Ha megérkeznek a példányok, mindent el fogok követni, hogy ön pénzhez juthasson…

 

 

2984.

 

Gyarmathy Sámuel — Kazinczynak.                                                                  [K. és h. n.]

 

az alább feljegyzett észrevételeket, igen emberséges kivánságodra, Uram! feljegyzém, melyet ha szívemre ható írásodból nem láttam volna, soha magamnak ilyen szabadságot nem veszek vala…

                                                          Kazinczy F. munkái.

 

Első kötet.

 

3. lap. «Magáért kivánt szerettetni»: — tulajdon érdemeivel igyekezék mások szeretetét megnyerni.

Szerettetni ezt tészi: a fiammal a te leányodat meg akarom szerettetni. Ez soha azt nem teheti, a mit a deák amari.

4. l. «Neked nehezen esik teljesíteni»: — teljesítened. Szeretettel szerettetel: — szeretettel szeretnek.

5. l. «A legbátorítóbb felfejtődzetek készteték szeretőjét, mgát elfeledni»: — szeretőjét maga elfelejtésére készteték.

6. l. «Alattok Herculesz is megcsökkenne»: — Herculesz sem bírna azokkal.

8. l. «Ha nem becsülsz eléggé elhinni felőlem, hogy engemet hozzád eléggé erősen csatlának a szebb érzések lánczai»: — ha csak annyira becsülsz, s nem hiheted felőlem, hogy engemet hozzád a szebb érzések lánczai csatlanak.

9. l. Felőle: — a felől: NB. az efélékbe személyt tett, hibásan, dolog gyanánt, sok helyeken az író.

10. l. Alcibiád fellép: megjelenik; elé áll. Ez csak ilyen helyt van szokásban: Mikor egy grádicson felléptem, s a másikon leléptem, elsikamodtam. — Beléjek nem tett: — azokba nem tett.

11. l. Ha akkor fognám magamat szereteted felől elhitetni akarni: — ha akkor akarnék szeretetedről meggyőződni.

12. l. Most lenne nékem édes hallani érzéseidnek gyónását: — most édesdeden hallgatnám. — Ha önmagáért szerettetik-e? — ha önmagáért szeretik-e? — Hogy lépésem, melyet erántad tenni készülök, rosszúl üt ki: — hogy miattad teendő törekedéseimnek rossz kimenetelek lesz….

…344. Énekeid által erősen fentartatván: — énekeid gyönyörűsége miatt megkésleltetvén, — megakadályoztatván.

348. Gyümölcs türkék: — cornu copiae?

352. Az maradjon az ő birtokok: — az légyen övék, — ők birják azt.

357. Alakolás: — czifrálkodás, piperéskedés.

363. Lassandan: — lassanként, apránként. — Nem egyébre szolgála, mint az ártatlanokat elnyomni: — csak az ártatlanok elnyomására szolgála.

365. Még fentebb rényre ingerelhessék: — felségesebb virtusra ösztönözhessék. NB. bosszuságra lehet valakit ingerleni és haragra, de virtusra ösztönözni és nógatni kell.

371. Monda Vénushlz: — monda Vénusnak.

372. Készen állott megtámadni: — készült megtámadni, — megkezdé támadni, — meg akará támadni. — Egy czikkely túl vagyon minden kérdésen: — egy czikkely kérdésen kivűl vagyon, — egy czikkelyről még szó se lehet, — egy czikkelyről még kételkedni sem lehet.

 

IX-ik kötet.

 

5. l. Magamat szorítom által: — magamat ölelem.

7. Egy fiatal nyár: — nyárfa.

8. Nagy az ideje: — rég az ideje.

9. Szánozás: — szánkázás; szánozás lenne, midőán valaki engem egy szánnal megajándékozna.

11. Nagyfalvi urhoz eskettetett: — N. urral együvé eskették, — egybeeskették.

12. Tanulság: — tanuság:

272. Scén: — jelenés.

277. Csillagokat vettenek ki: — láttanak meg.

282. Oly nehéz mint ők: — azok.

295. Legyünk hát barátok: — legyünk egymás baráti, még mikor barátok leszünk is a Franciskánusoknál.

290. Condoleálni: — sajnálkozni, szánakodni.

300. Akarta láttatni magát: — mutatni akarta magát, — a szolgámmal megláttatom, megnézetem a beteg barátomat.

305. Kevélykedjél te a te nagy voltodban: — kevélykedjél nagy voltodban.

308. Léggel: — levéggel, — a légely tele van levéggel.

309. Eltanúltam a hangyáktól: — megtanultam, — egy tolvaj kánya a tyukjaim közzé tanult volt, de már eltanult, mióta hozzá lőttem.

314. Eggyüvé; nem jó orthographia, mert így csak ezen szókban lehet írni: meggyült, meggyurta, leggyávább. Kell hát írni: egygyüvé, vagy edgyüvé. Legjobb volna pedig az én Grammaticámban ajánlott új betűkkel így írni: eg’güvé, at’a, ama, meb, s’ák, c’óka, âent, zimer. Ezen betűk nagyon rövidítnék az irás módját.

315. Schachot vonni: — sakkot játszodni. Szekeret, szánat szoktak vonni.

324. Szamárral menni: — járni.

337. Hajlandó eljesíteni: — teljesítésére.

338. Az ez óra óta: — ez órától foga.

371. Mikor tudsz te eltelni? — megtelni. Eltelik az idő s az esztendő, megtelik a has vagy a hordó.

387. Toll miatt kevély: — tollával kevély.

 

 

2996.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                      Széphalom Sept. 18d. 1815.

 

…Megújítom kérésemet hozzád, hogy a’ 8dik Kötet a’ Wieland’ két regéjét, a’ Boufflers’ leveleit és Rigót foglalja magába; megujítom azt is hogy légy rajta, hogy az Esztelle véknyan maradt kötelének Toldalékot adhassunk. Ha külömben nem lehet, kész vagyok ezen Toldaléknak árkusait tulajdon erszényemből fizetni. De ez eránt Dókus által bővebben.

Épen az a’ nap, a’ melly nekem ezen leveledet és a’ Trattner ’s Beregszászi Urakét meghozá, hozá-meg a’ Rumi’ Monumentájinak exemplárjait is…

 

 

2999.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                              September 21dikén 1815.

 

…Temorának IVdik Énekét elvégeztem, már az Vdikben dolgozom, ’s így azt hiszem  Vasárnap az egész Temora mehet Dókus által. — Te, édes barátom, addig eggy exemplár Esztellét, Clavigót és Testvéreket,

1. Osszián’ első darabját, és a’ 2diknak kész íveit,

1. Erdélyi Múzéum első és harmadik Fűzetét,

1. Horvát István I. Lajos és I. Mátyást magyar textusban, mert németűl bírom — pakkolj öszve,  Dókus Úrnak által adhassd, ’s ennek már Pesten léte alatt ne légy kénytelen vele bajoskodni. És eggy exempl. Elementare Universale Alphabetum, Logometria etc. Ezt, kérlek, el ne feledd…

…Voltairnak a’ Russziai Katalinhoz írt versét azon változtatással,  ott a’ savants helyett tyrans áll, Beregszászira lehet elmondani…

 

 

3021.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                              Széphalom, Octób. 22d. 1815.

 

….Én e’ napokban kaptam-meg Pestről a’ Wieland Leveleit két kötetben. Ismered-e ezeket? Régen nem volt kedvesebb éldeletem (Genusz). Nem tudtam sem enni, sem alunni, míg rajta végig nem repültem, ’s sok leveleit felolvastam feleségemnek, a’ ki alig várja, hogy a’ könyvkötő bekösse, mellyre kevés idő három holnap. Melly Lélek! — És mint képzheti magát a’ mi Literaturánk, látván, mint ment a’ német a’ W. korában.

Ossziánomnak most nyomtatják utolsó íveit. A’ mi derék Trattnerünk, kit én szívesen szeretek, sok bajt csinál nekem a’ maga inexpugnabilis makacsságával. Három Kötetben akará kiadni Ossziánt, noha látta, hogy a’ Kötetek úgy igen is véknyak fognak lenni. Kénytelen voltam megadni magamat, ’s így úgy ejtém a’ dolgot, hogy az első Kötetben is az eggyik nagyobb Épósza (Fion-ghal VI Énekben) a’ másikban is a’ másik (Temora VIII) álljon, ’s az apróbbakat a’ szerént vetém az üres helyekre a’ mint leginkább illett. Fionghál, Kathlóda, és két kis tekintetű darab le vala nyomtatva, midőn írja hogy 3 Kötetre nem lehet osztani. — Elrémültem. — Azt a’ rendelést tevém tehát, hogy Témora (a’ másik nagy Épósz) a’ 2dik Kötet’ elején álljon. Témora elveszett nála, ’s a’ nyomtatást nem lehetett halasztani, e’ szerént — képzeld! — Témora leghátúl áll….

 

 

3024.

 

Kazinczy — Bölöni Farkas Sándornak.                                  Széphalom Octób. 22d. 1815.

 

Munkáimnak, mellyeknek számokat Trattner Úr kilenczre szorította, most nyomtattatik 7dik Kötete, melly második Ossziánban. E’ héten kaptam-meg az elsőtt’ íveit és a’ másodikból azokat a’ mellyeket a’ Betűrakó elkészíte. A’ megígért 9 Kötetből már csak eggy van nyomtatatlan. Tr. Úr most a’ Klopstock’ Messziádját várja tőlem. A’ mi Olvasóink azon olly kevéssé fognak kapni mint Ossziánon, mellynek előbeszédében kénytelen valék megszóllalni, nem hogy magamat mentsem, hanem hogy jobb fejeinket figyelemre gyúlasszam, ’s éreztessem velek, hogy annak a’ ki magát becsűli, nem kell függeni másoknak ítéletétől, legalább nem a’ sokakétól, hanem a’ jókétól. Satis est equitem mihi plaudere. Ezt mondá Arbuscula eggykor a’ Római Játék színen…

 

 

3035.

 

Bölöni Farkas Sándor — Kazinczynak.                                              Kolozsvár 6d. Nov. 815

 

…Göthének nehány darabjait olvastam; de nem tudom, én nem érek e még oda, hogy őt megértsem, én nem találom meg azt benne, a mit a németek olly igen magasztalnak épen Schiller s mások felett. Én a Mad. Steil [!] itéleténél álok Gőthe iránt: hogy ő ollyan, mint egy igen pompás Görög Statua, mellyen minden vonás a legfáinabbul van eltalálva, de még is csak — kő. Szeretem ugyan némely darabjait, mint Clavigot, Egmontot, Werthert, Hermant s Verseinek több darabjait; de előttem Schiller mellett ő hideg genie. Azért e hogy nekem a történet Schillert játszotta előbb kezembe; én csak Őt imádom, az én Istenemet s a Poéták istentagadóját…

… Schakspearnak minden munkájit most hozattam - meg. Most néki élek egészen, éjjeleim neki vannak szentelve; mert a nappalt heterogena bajaim, az élet s élelem ellopják tőlem. ó ezzel a kérdéssel sokszor támadom-meg magam…

… Munkájid fognak e tovább follytatódni a 9 Köteten kivűl? Tedd hogy jöhessenek-ki legg alább még a’ nevezetesebbek. Messziast várnám s a Schakspear Hamletjét, ugy tudom jambokba van fordítva, még ezt kevesen fogják tudni miért….

 

 

 3036.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                        Széphalom, Novemb. 7d. 1815.

 

…Döbrenteitől e’ napokban eggy sietve írt levelet kaptam. Ezt írja Osszián felől: — «Ossziánod’ első Kötete már megérkezett hozzánk. Az excellens.» ….Nagy szerentsétlensége az én Munkáimnak, édes barátom, hogy te olly sokat valál távol Pesttől. Yorick, Osszián igen igen sok és nagy hibákkal van nyomtatva, Esztelle pedig úgy, hogy majd öszve rogyék mikor megláttam. Ki várhatta volna azt a’ fösvénykedést így nyomtatott munkában, hogy minden Aktnak új oldalt nem adnak?...

… Ha erszényem engedné, én az Esztelle Kötetét és a’ Gessner’ Idylljeiét (ezeket azért mert az Unciálisok az oszlop’ szélén nem állanak) újra nyomtattatnám. Most már a’ 8dik Kötet jő sajtó alá. Légy rajta, kövess-el mindent, hogy a’ Wieland’ két regéje minjen oda és a’ Boufflers Levelei és Rigó. Vagy ha eggyike ezeknek kénytelen lesz látni elmaradását, maradjon-el Boufflers.   A Messziás 3 Kötetet fog adni. Óhajtanám hogy [a’] 13dik Kötet Emilia Galotti és Miss Szára Számpszon lehetne, 14dik Minna von Barnhelm és még holmi a’ kisebbek közzűl, 15dik Hamlet versekben. ’S bár 16dik osztán La Rochefoucauld

 

 

3044.

 

Bölöni Farkas Sándor — Kazinczynak.                              Kolozsvárt. Novembr. 17-kén 1815.

 

…Ezt a Stiftbe létemkor írtam. Mikor az ifju iskolai messzenéző plánokkal eltelve, kilép a világra s látja hogy taszítódik-le exaltatiójából s hogy hulnak lábaihoz egének darabjai:

 

Mit akarsz könny?

E jaj között ferdő szemből ki-

Csordúlni, hogy te véled lelkem is,

E búsúlás méllyébe burkolódott,

Kigördűljön? — Nem —

Az eltört szívbe visszatörlelek [!],

Melynek jajjai közűl facsart-ki

A Sors s keserv előérzése.

Nem sírok, nem; mert hogyha értetek

Könnyeim kisírnám, elrepűlt arany

Ifjuságomnak égi évei

Éltem keresztül kéne sírnom,

Halálom sírdogálnám csak elé,

S e veszteség érzés könnyeibe

Kénék beléölnöm minden örömim.

Ah, kedves volt feltűnésed nekem,

Mint a pirúló hajnal csillaga,

Melly a nehéz setét alatt borongó

Világnak az élet napját hozza-fel.

S ah eltűnés[e]d, hítlen, mely nehéz,

Nehéz mint a Kedveltjétől örökre

Válló igen kedves Barát utólsó:

Soha sem többéje!!!

 

Tompúlva áll előtted, Mennyei,

Lelkem, vérrel forró szemmel tekintek

Egedre, s nem csudálkozom, hogy

Az első ember sírni nem tuda,

Midőn fejéhez sujtád a halált,

S kilökted Édenedből felboszankodva.

Adál enyhűlést a kis bút kisírni,

De midőn a halált küldöd reánk,

S midőn szivünköt eltöröd — lerogyunk.

Nézd, öszve van roccsatva a kevély

Gigász, ki hozzádig halmozta plánjait

S büszkén járt fényes csillagid között

Megvetve a szerencse tarkaságát,

Földet s eget, mint egy világ Ura

A boldogság Zenitjén ülve

Merészen forralt ideáljai

Szerént teremtett uj világokot!

Nézd a ki a Honnak nevére

Dühödve markolt fegyvert a Haza

Ellenjeit keresztül döfni,

Ki Brútusznak lelkét a csillagok megül

Magába ölelte s a Virtus s a Honn

Tirannjait lökdöste fegyverével,

Nézd, e most a közemberek között

Tooong, s híg nincsenekkel küzdik.

  …….

S mint egy tűz meteórnak elragyoglása,

Ellobban a tündöklő Menny előlem.

A hideg kezű sors megragad s vezet

Az élet tarka Lottójába,

Ezer tolongó baj tódul reám,

Elrándul a varázslepel szemem

Elől, s a Bájszerzőt látom magát,

Látom lepletlen a hideg Valót

Lezűzva a Csalódás fátyolát.

Ah morrogó dörgések forranak

A tündöklő egen, hol csillagot

Szedett a részeg álmodó kevélyen,

A rózsák közt ezer s ezer tövis

Vágyik vérére a Szedőnek.

 

Édes Barátom, nem ugy közlöm ezt, mintha mutogatni akarnám produktom, érzem én, hogy messze álok még a tőlem imádottak lelkek s tökéletjek elérésétől, messze attol, a hová lelkem forrva akarná emelni a magáét. Én a Vers mechanikájába járatlan vagyok, mindeddig nem kaphattam egy kézi könyvet, mely directiót adhatott volna, soká csak magamtol s hibáson tapogattam. Barátom, ha engem figyelmedre méltónak tartasz, írd-ki botlásaim, hogy azokot másokba kikerűljem…

 

 

3046.

 

Cserey Farkas — Kazinczynak.                                              Kraszna 20dik Novembr. 1815.

 

…Én az napokba fogok Ruminak irni és árra ajánlani magamot, hogy néhány nevezetes régi eredeti leveleket küldek nékie, meljeknek helje lévén az eö általa dicséretes szorgalommal ki adott Monumenta Hungarorum-ba irassa le, és a küldetteket szolgáltassa visszá. Ezen jó feltételembe a Te segedelmedre lészen nagy szükséges. Rumi nem utazhatik régi kéz irások egybe gyüitésekért, a kiknek vannak oljanok, a Nemzet ellen vétkeznek és Rumi szép fáradozásait becsülni nem tudják, ha tölle kincseiket el tilttyák…

 

 

3058.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                                   Lasztócz, deczember 10. 1815.

 

…Nékem az élet korairól külön-külön s egyetemben némely gondolataim, észrevéteim támadtak, minthogy festő fest a poéta után s nem viszont, tehát stb.

 

A gyermek semmikért repes;

Az ífjú ideált vadász;

A férfiú valót nyomoz;

Az agg idvességért könyörg:

Ők, a mi nincs, éldellik azt,

Nem éldellvén azt, a mi van!

 

 

3060.

 

Kazinczy — Berzsenyi Dánielnek.                                                                Dec. 11d. 1815.

 

Gróf Fekete János által Pesten a’ Hét Elector’ palotájában tartott Bacchanálba, hol 16 pár tánczos, ’s ezek köztt Gróf Unwerth, Unwerthné ’s a’ férjhez már mehető leánya, ’s Gróf Fekete Ferencz, a’ Generál fija, mezítelen tánczolának, minden figelevél nélkül. Az Orcheszter eggy firhang alatt zengett, a’ Generál pedig felöltözve ’s pipázva nézte a’ fiját és a’ többit. Ferdés közben ezt bízvást, bízvást, négy szem közt is a’ szerelem boldog órájában: de hidegvérrel és Cynicus természetességgel — azt már nem…

 

 

3062.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                    Széphalom Decemb. 13d. 1815.

 

…Müllernek írtam bizonyos könyvek eránt. Legyen, nagyon kérlek, gondod, hogy a’ könyvek jőjjenek. Te pedig 1 expl. Osszián 2dik Kötetet, 1 expl. Szalamandr. és Egm. ’s 1. Ó és Új Magyart, ’s ha talán kész az Erd. Muséum 4dik fűzete, kűldj nekem Dilizsánszon minél elébb lehet. Erre kérlek a’ köz ügy nevében. Addig jól nem dolgozhatok.

Zrínyim felől Prof. Pongrácz Ur azt írja, hogy Prof. Sáfár nem revideálhatja, mert a’ Kir. Parancsolatok a’ Ne bántsd a Magyart nem engedi általa revideáltatni. Azt tehát Szemere viszi hozzátok Januarius első napjaiban…

 

 

3064.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                   Széphalom, Decemb. 14d. 1815.

 

(1811) kijöttek Virágaim és Töviseim, azaz aesthet. és Gram. Epigrammjaim, ’s 1812. a’ Dayka Versei előtt eggy Philologiai Excursióm, 1813. a’ Báróczy Életében (Tom. VIII.) eggy másik, a’ mellyben megmutattam, hogy Róma graecissált, hogy Cicero maga is javallta a’ Neo és Xeno-logismusokat, hogy Horátz, Virgíl, Plautus, Terentz, Lucrétz, maga az egészen deák Tibull is, annyival inkább a’ peregrinus transmarinus Propertz rontották a’ nyelvet, hogy annak díszt adjanak…

…Ha még állana a’ Circus Florae, bemennék, ’s nézném a’ mi ott esik. De ha minden gout dans la nature van is, becsukattam volna Gróf Fekete Jánost, midőn Oberster korában, ing és lábra-való ’s minden ruha nélkűl, pipázgatva fogadta-el a’ B. Podmaniczky Földvári Tisztartóját [!], s így evett az Officier Corps-al, ’s még inkább, midőn 15 eszt. előtt 16 tánczoló mezítelen uraságot, (kik köztt Unwerth és Unwerthné ’s az ezek 16 esztendős leánya tánczolgattak mezítelen, és a Gróf Fekete János Ferencz nevű fija) tánczolni néze ez az ingerlésekre szorúlt Faunus. Nem vagyunk Rómában, és jó hogy nem vagyunk ott, — de csak ezen eggy részben hogy ott nem vagyunk….

 

 

3069.

 

Kazinczy — B. Wesselényi Miklósnak.                                    Széphalom xber 11dikén 1815.

 

Hah, melly idő! a’ feldühűlt vihar

Kéményeimben kínosan jajog

Mint a’ Charybdisz’ vinnyogó csudáji,

Midőn Eól a’ tengerekre csap,

’S tajtékos habjaikat kevergeti.

Sötét az est. Eltérek asztalomtól,

’S remegve, mintha az ég ’s föld rám akarna

Borulni, a’ kályha mellett helyt fogok,

’S vissza teszem képzeltemben magam

A’ szép napokba, mellyeket virult

Narcisszaidnak gazdagsága köztt,

                 …..

Oh, áldott óra, mellyben engemet

Megszálla a’ vers ’s a’ könyvgyártás’ dühe!

E’ sánta vers nem vers Böngészinek,

’S Réti Jakab, ’s Ripókvári Márk Ur,

És Kalkaim (Szacsvay) beszédemet nem értik,

’S hogy métely ez, a’ népre prÓvokálnak,

És a’ szokásra, melly a’ nyelvben Úr.

De bár melly mázolás ez, engemet

E’ mázolás nélkül az én Vidám

És Szemerénk, Kölcseink, ’s láng Helmeczink,

’S te Szent Miklósy! nem kedvellenétek.

Elég nekem — Emílem ’s Antonínom

Pirulni fognak vétkes nyelvemért,

Barátimért ha fognak e pirulni?

———

Ezt az Epistolámat, édes Carlószom, vedd azon örömem’ jeléűl, mellyet nekem gyönyörű tetted’ híre a’ Cserei Farkas levelében adott. Itt a’ te nagy Atyád ismét tiszteltetik, ’s a’ te szíved ezt nem veheti öröm nélkűl. — Egyéb eránt ez az Epistola, kivált az utolsó czikkelyben, egészen a’ franczia Epitrek’ tónjába csap. Azokat a’ tüskéket illő vala karczolgatni. Voltaire a’ maga Mondolatistáját ami Freronnak titulázza, ’s vele még keményebben játszik. Minékünk vadságunkat, pedantságunkat még az is mutatja, hogy az illyet illetlennek nézzük. Én nem nézem…

 

 

3070.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                               Széphalom xbr. 16d. 1815.

 

….Tiszteld Trattner Urat, add által az ideírt Praefatiót. Mihelytt elkészűl Egmont, azonnal tégy dilizsenszre Kassára

 

1. expl. Osszián 2dik Kötetét.

1. expl. Szalamandrint.

1. expl. O és Új Magyart.

1. expl. Erd. Muzeum 4dik fűzetét.

 

Nagyon kérlek erre. — Szemere Januárban megyen Péczelre ’s viszi Zrínyit és a’ mi kész lesz egyéb, ’s a’ pénzt Müllernek.

Boldog új esztendőt Magadnak, Trattner Urnak, Vidának és a’ Tek. Asszonynak, Donátnak és Marienak, és a’ mi kedves Vitkovicsunknak. Örűlve értem hogy Munkáji nyomtattatni fognak. Bár képével jelenhetnének-meg.

Nagy Benczét csókolom.

 

Vorrede zu Prof. Rumis Monumenta Hung. 2ter Band.

 

                                    KAZINCZY FERENCZ   AZ OLVASÓHOZ.

 

 Azon előmenetel, mellyet a’ Hazai História a’ lefolyt Század’ második felében álmélkodást érdemlő gyorsasággal teve, nem egyedűl azon főbb ok’ munkája, hogy azt hatalmas-lelkű férjfiaink, a’ Práyok, a’ Katonák, és a’ kiket e’ tündöklő nevek mellett említeni szabad, vették gondjaik alá, ’s elhárítván a’ Kritika’ szövétnekével homályait, e’ tudományunkat, melly az ő korokig sok részeiben inkább látszhatott Mesének mint Historiának, sok más részeiben pedig eggy eléggé öszve nem függő, hézagokkal teljes, ingadozó Egészt mutata, megállapították; hanem ama’ megnevezett okkal eggyütt azon másiknak is, hogy Tudósaink rejtett ereket kerestek, azokt ellankadni nem tudó szorgalommal megnyitották, a’ régiségnek legkisdedebb tekintetű maradványait is gondosan öszvegyűjtötték, és hogy sem használatlan ne heverjenek, sem a’ nemzetnek el ne veszhessenek, tulajdon Munkájikba nagy részben beszővték, vagy, a’ mit nevezetesen a’ mi szent Öregünk, Kovachich, cselekedett, külön Kötetekben kiadták.

E’ részben ez a’ mi korunk a’ régibbekhez képest már is gazdag, de melly szép jövendő várja a’ következőket! mert mi erős hittel hisszük, hogy a’ lelkes és gazdagságával bölcsen-élni tudó Jankovich Miklós a’ maga kincseit nem egyedül azért gyüjtögeti, hogy öröme lehessen mondhatni hogy ezek Övéi; erős hittel hisszük, hogy Gróf Teleki László, minthogy őtet magát hívatalai e’ gondtól elfogják, olly fiat nevel a’ hazának, kit a’ Sámuel és József neveik és a’ Ráday név, mellynek ők is részesei, emlékeztetni fog, hogy a’ haza ’s tudományok tőle mit kivánnak. Mind a’ mellett kénytelenek vagyunk vallást tenni, hogy a’ nemzet’ nyelvén írt Maradványok közre-eresztésében Kiadóink hidegebbeknek mutatták magokat mint vagy Magyarnak vagy Tudomány-kedvelőnek lenni illik, hanemha segélőkön múlt inkább hogy ezt tenni fel nem bátorodtak. Úgy tetszik, az a’ szerencse, hogy ne csak kezdjünk, hanem folytassunk és el nem akadva haladjunk is, mellyel igen kevés igyekezeteink dicsekedhetnek, az én megbecsűlhetetlen barátomnak, Prof. Rumi Úrnak tartatott-fel, ki minekutána a’ dolog’ kezdetében a’ sokféle gátlások alatt csaknem elcsüggede, íme e’ Második Kötetet azon esztendőben ereszti-ki, a’ mellyben sajtó alól az Első szabadúla-fel. És ezért ugyan a’ nemzet hív hálával tartozik Ő. Cs. K. Fenségének a’ mi minket és a’ Tudományokat szerető Nádor-Ispánunknak, ki ezen munkás és tudományairól az egész Európában elhíresedett polgártársunktól a’ maga felséges ótalmát ’s pártfogását meg nem tagadta; nagy köszönettel a’ legragyogóbb Hazafinak is, az örök dicsőségű Széchényinek, ki a’ jót itt is, mint mindenütt a’ hol annak elősegéllésére a’ Haza’nevében szóllítatik-meg, gyámolította. A’ jól-indult dolog menni fog, mert az én barátom nem lesz írásoknak szűkében, csak a’ Közönség’ tüze ne lankadjon, csak Gazdagabbaink a’ Kiadó’ érdemeiben osztozni óhajtsanak.

Midőn az idegen nyelven írt Régiségek’ Kiadóji egyedűl a’ Történeteknek szolgálnak, Prof. Rumi Úr a’ nemzet’ Nyelvének is, és az ez körűl fáradozóknak nyújt igen kedves szolgálatot. Némelly szavaink elavultak, feledségbe süllyedtek, értelmek kétségessé lett, ollykor egészen elváltozott; némellyek most már szerkeztetést kivánnak mint hajdan; beszédünk, minekutána isméreteink kijebbre terjednek, szükségeink szaporodnak, ízlésünk tisztúl, a’ régi és új nemzetek’ írásaikat azért is olvassuk, hogy a’ magunk írásainkon az ezek’ szépségei ragyoghassanak, más színbe öltözik; soraink könnyebbekké, szebbhangzásúakká, gondolat’ és érzés’ festésére alkalmasabbakká lesznek; ’s így Nylevünk ’s Literáturánk közelít azon ponthoz, mellyet mind azok a’ kik a’ dologhoz értenek, a’ nyelvet és ízlést rontó Báróczy’ és nyelvet és ízlést rontó Baróti Szabó’ idejek előtt, reménylhetőnek nézni alig mertek, — minekutána, mondom, ennek a’ Literaturánk’ és Nyelvünk’ két Hérósának példája után, Nyelvünkkel az történ, a’ minek minden élő Nyelvvel történni kell, és történni mindaddig kell, míg a’ Nyelvet, nem a’ sokaság, (mellynek e’ részben nem a’ parancsolás, hanem az engedelmeskedés tiszte) hanem a’ Szép-Irók megállapítják: szükség, hogy a’ régibb korok’ Nyelvét és Irójikat ismerjük; mert őtőlök is van mit tanulnunk, ha tudjuk mit kell elfogadni és megvetni, leginkább pedig ha azt tudjuk, hogy a’ régi szóval hol és miként kell élni.

Végre ezen Irások’ kidása bennünk hálának érzéseit is ébresztheti-fel a’ Gondviselés eránt, melly minket most hagya élni és nem azon boldogtalan időkben, hol az uralkodásra-vágyók a’ magyar vért magyar karral ontaták. Hazánk’ Történeteiben, az áldott Therésia uralkodásáig, alig találunk eggy két rövid korig tartó fényes pontot, mellyen ez a’ szép nemzet a’ maga méltóságához illőleg állott volna, a’ mellyen emelkedő lélekkel múlathatna Olvasója: ellenben melly undokságokat látunk mindenfelé, ’s kivált a’ szerencsétlen Erdélyben! Nézzük sorba annak fejedelmeit, ’s tartóztassuk-meg magunkat, ha lehet, annak nem káromló, hanem fájdalmas felkiáltásától, a’ mit a’ Russziai Katalinnak az Ázsiai eltunyúlt, lelketlen nagyon felől eggy Költő ír:

 

O sagesse des Dieux, je te crois très profonde;

Mais y quels plats tyrans as-tu livré le monde!

 

Azok a’ Zápolyák, azok a’ Bátori Sigmondok és Gáborok, Kemények, Apafiak, és csaknem minden a’ ki a’ Rákóczy nevet viselte, melly tunya, haszontalan, vérengező, ész nélkül kevély’ teremtések; ’s mint tették szerencsétlenné a’ nemzetet, a’ hazát! — Széphalom, Decemb. 14-d. 1815.

 

 

3074.

 

Kazinczy — B. Wesselényi Miklósnak.                                    Széphalom Decemb. 21d. 1815.

 

én ángolul nem olvasok. A’ Haynóczy által 1791 mellém rendelt ángol Mester maga abba hagyá leczkéjit sárgasági betegeskedésem miatt, melly egészen elgyengíte. De a’ mi igen keveset ángolul tudok, azt a’ Yorick levelei és az Erdélyi Utazások alatt hasznomra fordítottam, öszve vetvén az Originállal a’ német és franczia fordításokat…

 

 

3075.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                          Széphalom Decemb. 21d. 1815.

 

akarom vagy nem akarom, neked alkalmatlankodni kénytelen légyek. Hogy annál bizonyosabban és annál hamarább vehessem a’ mire szükségem van, az Isten szent fijára kérlek,

 

1 expl. Osszián 2dik Kötetét,

1 expl. Képszobor és Szalamandr. a’ mennyi tudnillik már kész.

1 expl. Muséum 4dik füzet,

1 expl. O és Uj Magyart.

 

pakkolj öszve, ’s add által a’ Dilizsánsznak. De minthogy az eggy holnapban Kassára csak két ízben jő, és így meglehet hogy így eggy holnapig is kell várnom reá: cselekedd, hogy mind ezeket még eggy más paketben   a’ Prof. Wályi [!] Nagy Ferencz nevére ’s Patakra

adreszálva, add álal Superint. Bátori Urnak. Az innep után eggy két nappal Pataki deákok térnek be hozzá, ’s ezek által azt tizedik Januar körül vehetem. Mint vagy megelégedve a’ Rumi Monum. Előbeszédével…

 

 

3080.

 

Bölöni Farkas Sándor — Kazinczynak.                           Kolozsvár December 26-kán 1815.

 

….Életem s környülményeim kivánod; ím ez:

 

Születtem 1795. Januar. 15-kén Háromszéken, Bölönbe, melly falu a határ szélhez s Brassóhoz nem messze esik. Eleim törzsös Székelyek s magokot meglehetősen bíró Nemesek voltak. Az Atyám 10 Esztendős Gyerek s Kolozsvárt Tanuló volt, mikor Háromszéket 1760. örökös szélbéli Katonáskodásra conscribálák s ő is mint magát még védni nem tudó, katonai numerus alá jöve; iskoláit végezve, haza kelle menni s katonáskodott; mert a katonai numerus alól, a már sok Székely ifjaktol könnyekkel, bánattal s átkokkal sanctionált törvények szerént, senki ki nem szabadulhat, hanemha szökik vagy Pappá lesz, s Pappá is csak ugy lehet, ha a Familia sokbol áll s a Regiment szabadságot ád. Itt hagyának engem is Végezeteim születni s illyen körnüylmények közt! s mért épen engemet milliók közűl illyen temperamentel? O de ki álhat a Sorsnak elgördült golyobissa eleibe, s panaszkodhatik a Teremtő ellen ha az ellobbant villám az Istennek szent Templomát is megcsapja? 1805. iskolába hoztak Kolozsvárra. Az Atyám 1809. mint Fligels-Commendans meghala s a Testvéremnek haza kelle Katonának menni, de a megszökék s mint jó Juridicus kicsinálta a Gubernium segedelmével, hogy Protocollista lehessen a Királyi Táblán, de ugy, ha engem haza viszen fegyver alá. Én még gyenge valék katonáskodni s az Erziehungs-Hausba vittek németül s Exercierozni tanulni. A Bátyám 1811. megholt, s már rajtam vala a sor, de a szüntelen folyó háboruk alatt a Tisztek honn nem létébe sok viszontagságok s üldözések közt eljövék hazul s folytathatám tanulásom itt Kolozsvárt — Nem tudom mikor s hogy ébredt bennem a Poézis szenvedelme; Szülőjim házánál csak Argirus, Magdaléna s a Hármas-istoria voltak kézi könyveim, ezeket repetive tudtam. A Bibliát 11 Esztendős koromig már végig olvastam vala az Anyámnak s sokszor imádkozám, hogy az Isten illy kicsin koromban elvegyen s Angyal legyek; Kollégiumba létembe semmit lelkemnek nem kaptam, vadon, társaságtalan nevekedve, mint egy bérczre esett fa, míg Schiller Tolvajait játszodni nem láttam a Theátrumon. Ez megismertete a jó szívü s igen gazdag phantaziáju, de azt zabolázni nem tudó Vandzával, ki akkor theátrum Directora vala. Schiller engem más világba vitt s írtam a rikóltozó Guelfokot. A Theatrumnak éltem ezután, ennek fordítgattam s az Actorok között szerettem forgani s egy nehány Rollba próbáltam is játszani. Tanítóim megtudták, a Rector egy nehányszor megintett, hogy tegyek le a Játék dolgozásrol, de én mégsem, s egykor a Schiller Tolvajaiba Rollot vettem magamnak játszani, Kozsinszkit, elárultak, s engem őrizet alá tevének. Megszégyelve magam, s azon kívül hogy Szülőim is megtudták, hogy én «Komoediát csinálok»; mindenünnen eltaszítva érzém magam s megindultam bujdosni, Váradot, Debreczent, Pestet öszve jártam s Actornak vagy katonának szándékozám állani, mikor Szülőimtöl bocsánatot nyertem ez volt legkicsapongóbb epochám — miért szégyelleném ezeket neked megvallani, kedves Barátom, mert bizonnyal tapasztaltam én is azt, hogy a ki elsikamodott egyszer, sokkal forróbban öleli osztán a valóságot, sokkal buzgóbban imádja az Istent. — Megjózanodva tértem haza s tanultam; de sorsom emléke a legkedvesebb csalatásimbol is kiragadott; mert Háromszéken katonáskodni a Boeotiai setétbe, távol Isteneimtöl, ez eltörve szórta kinézéseim lábaimhoz. — 1813. meghatároztam tehát, hogy akár hogy is Gárdába lépjek; mert ennél kedvezőbb kinézést nem láthaték magamra nézve, s osztán szent hely az! Elláttam ugyan az akadályokat, előmbe hánták, hogy Unitárius s Katona fiu vagyok; de principiumom mellöl nem álottam-el: Az akadályokon keresztül törés a Rény. Schakspeare Caezárja öszve-hoza Döbrenteivel s ő is segélleni kiváná czélom. Sok vívásaim után annyira vittem ügyem, hogy most várom már Cserey Miklós az Adminisztratortol Háromszékröl proponáltatásom a Guberniumhoz. De mind ez még a Regiment híre nélkül van s dolgom kimenetele kétséges; mert ha proponálnak is, még a Gárdába fel nem mehetek, mivel a Háromszék részéröl felmentnek míg ideje ki nem tőlt. Addig ugy szándékoztam, Pestre vonom-el magam; mert nekem csak az idénre 1816. Auguszt. 15-kéjig van tanulásra szabadságom. Erdélyba Augusztuson túl nem maradhatok, külömben haza kell mennem; mert csak egyedül vagyok a Familia[ból] s Katona senki nincs benne; Papságra, sem másfelé engedelmet nem adnak. Pesten Törvényeket halgatok, s ha ott mint valami Gyermek Tanító bár kosztot kaphatnék, nagyon jól esne; mert sok pénzü nem vagyok. — Most itt Kolozsvárt, elvégezve Kollégiumi leczkéimet, Törvényeket halgatok az Universzitásba.

Ez az én sorsom, s ezek voltak környülményeim; nagyon befolyt az én életemre is a görög Drámák Nothwendigkeitja. O de csak illyen sorsunk e földön s panaszkodjam e hogy rám többet mére a Mennyei s többször csapkoda mint másokot? Érzem én azt már most, hogy boldogabb lessz életem, ha partra szállhatok, mind a kit a Teremtő soha meg nem csapkoda, mint a ki soha el nem . . .

                                                           [A többi hiányzik.]

 

 

3081.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                             Széphalom Dec. 28d. 1815.

 

….Töviseimet újra ki akarom adni. Himfy Csokonaira van elváltoztatva. Kihagyok némelly kisebb Epigrammokat is, és a’ Baróti Szabóét, ’s Láczaiét; ellenben eggyet fogok dolgozni, mellyben a’ két Szabó Dávid ’s Verseghi mint szócsináló tiszteltetni fog, nem tekintvén hogy nehány jók mellett temérdek rosszakat is csináltak. ’S a’ Magyarázatokban kiöntöm magam, úgy hogy hét ’s nyolcz árkusra is nevekedik a’ kis munka. — Eggyik Epigrammom ez. De megértésére eggy kis magyarázattal: 1) Csarnok vagy Csornok, Zrínyinél a’ Zrinyiáde XV. Kötetében stropha 84. Amphitheatrum. — 2) A’ XVI. századig egész Európában a’ Goth Architectura uralkodott. Palladio és Vignola behozták a’ Görög és Római ízlést, ’s Palladio Vicenzában eggy Amphitheátert alkota, melly most is áll degli Olimpici név alatt…

…Epigrammjaim mellé vetem Wielandnak Adelung ellen írt Dissertatióját. Supplem. VI. Band. — és talán Schillernek Über die aesthetische Bildung. Kleine Schriften….

…Talán eggy franczia szabású Epistolát közlök nem sokára. Én verseimet mot csak az álmatlan setét órákban faragom. Sípos közlé velem Báró Naláczinak hozzá írt levelét, mellyben engem látni óhajt.

 

Megyek, barátja Báróczimnak,

Megyek, ’s meglátlak tégedet

Víg kedvü nyájas Öreget,

’S ez által tészem-fel mosolygó napjaimnak

A’ legszebb . . . . . virág füzetet (Krone)

Felelj . . . . . . . . vágyásimnak

’S fogadd keggyel Vendégedet,

Asszonyt hagyott el ő, hogy lásson tégedet

—imnak

’S az illyen áldozat érdemli béredet.

 

Naláczi igen öreg, ’s víg mint Anakreon, ’s szereti az Asszonyokat, legalább a’ mennyiben őket nem feledheti. A’ levél most érkezék.

Élj szerencsésen, kedves barátom. Az Isten adjon boldogabb esztendőt mint ez vala, ez a’ rettenetes. Nekem sem aratásom, sem szüretem — és mennyi költségem vala!...

 

 

3090.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                                     Lasztócz, Januar 6dikán 1816.

 

…Nekem az a’ gondolatom volt, hogy az én most készűlő Lexiconom*, melly már kevés híján 22 ívre megy az új vagy a’ szokatlanabb szók ’s szóllásokban, ezen munka mellé ragasztassék. Ebből legvilágosabban láthatja a’ Publicum, mit követett el Kazinczy, Illyés, Gyöngyösi, Zrinyi, és Ruszek, Fejér, Dugonics, etc. etc. és Pethe, Folnesics, Vanza [!], Barczafalvi etc. etc. és Gyarmathi, Beregszászi — szóval mind Író. Rontott, bizony, bizony! rontott mindenik; de ha épített e ezen rontással, ’s mellyik épített? ez a’ kérdés; ’s az: ha felelhet e erre a’ mostani kor Grammaticusa ’s Lexicographja, és hogyan felelhet ’s mi jussal? Méltóztassék Lexiconom felől gondolkodni édes Uram Bátyám….

*nem találtam rá adatot G

 

 

3094.

 

Kazinczy — Balkay Pálnak.                                                             Széphalom, jan. 7-én 1816.

.

…Édes barátom, ez a levél mióta besetétedett, a kilenczedik, a mellyet írok. Engedjen meg az Úr, hogy most illy rövid vagyok. Nem birom tovább sem az ülést, sem a tollat…

 

 

3095.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                                         Lasztócz, Jan. 7d. 1816.

 

… Óhajtanám, édes Uram Bátyám, hogy az én Lexiconom az Uram Bátyám munkájához ragasztassék…. Következő Írókat jegyzettem ki magamnak Lexiconomra nézve szó és ejtés végett. Mss. Bilkei, Budai, Beregszászi, Csokonai, Dugonics, Döme. Édes, Fejér, Folnesics, Faludi, Gyöngyösi, Gyarmathi. Hollosovski, Haller, Horvátok, Helmeczi, Hoblik. Illyés. Káldi, Kazinczy, Kunics, Kisfaludi, Kovácsok. Kis (Super.), Kultsár. L. Mihálkovics, Mártonok. N. Otrokocsi, Orczi. Pethe, Pápaiak, Perecsényi. Révai, Ruszek. Sándor, Szabók. T. U. Zrinyi. J. Virág, Vandza, Vitkovics, Verseghi, Wagner.

A’ czímeket, a’ lex. végén tellyesen említeni fogom, az Írók neveit a’ szók végén külön külön. Így látni fogják: Mit? Ki? Mikor? miolta? ’s hányszor. ’S úgy tartom, erre csak a’ Mondolat Lexicona miatt is szükség van. ..

 

 

3105.

 

Gr. Teleki László — Kazinczynak.                                                      Pesten 16k Jan. 1816.

 

…Az iránt a Tárgy iránt, a melyet a Tekintetes Úr mostani Levelében fő képpen elé hoz, közönségesen vélekedésemet ki nyilatkoztattam azon tsekély munkámban, a melynek tzimje: A Magyar nyelv elé mozdításáról buzgó esdeklései G. Teleki Lászlónak;…

…Azok a pallérozott nemzetek, mint az Anglus, Német, Olasz és Frantzia, a kik nyelvek ki mivelésében jóval előttünk járnak, nagy részint tudós Társaságokat állitottak fel, ezek itélték meg az új szókat, azoknak polgári Just attak; ezek vagy helyben hagyták vagy el vetették a különös Tudósoknak a nyelv ki mivelésére tzélozó lépéseiket; ezek, hogy a nyelvnek állandóságot adjanak, Grammatikákat, Szó Tárokat készitettek. Minek utánna pedig az ilyenek még nállunk nintsenek, sőt közelebbről való fel állitásokhoz reménységünk se lehett, azt tartom, hogy a számosabb ’s értelmesebb publicum az, a mely a nyelv pallérozásának Törvényeket szabhatna….                            / hosszú fejtegetés a magyar nyelvről   G/

 

 

3107.

 

Gr.Dessewffy József — Kazinczynak.                                                  Kassán, 20dik Jan. 816.

 

De talán hosszú is már ezen levél; azzal végzem hát, hogy Gubernántném felől tudósitaní foglak a’ maga idejében, és hogy Schiller kissebb munkáit igyekezni fogom számodra itten meg szerezni. Imé pro coronide következik egy Levél Szabó Dávidtúl feleletemmel együtt;

….

Copia.

Nagyságos és Méltóságos Gróf, Nagy kegyességű Nagy és Jó Uram!

Alól-írtt mint a ki Professori hivatalomrúl lett lemondásomtúl fogva gyakran és töbnyire rész szerint azon igasságok körűl foglalatoskodom, mellyek a Mathesisből és Fizikából a világi életben közönségesebb hasznúakká lettek, rész szerint azokbúl többeket ujjakat ’s ugyan ollyan széles hasznúakat következtetni únatlanúl ’s szerentséssen is erőködöm: ezen foglalatoskodásimnak edj különös Resultátumát midőn most Nagyságod eleibe terjeszteni, ’s egyszersmind annak világosítására meg kívántató segedelmét tellyes bízakodású alázatossággal ’s kérve kérni talán alkalmatlankodó mérészséggel is bátorkodom: ezen bátorkodásomnak kegyes Meg-engedését előre alázatossan ki kérni a legtisztelkedőbb Illendőség törvényétől köteleztetem.

Ki dolgoztam tudniillik még 1809dik esztendőben leg szorossabb és legátláthatóbb meg mutatással a Theoriáját egy ollyan machinának, mely maga magától vészen magának mind kezdő, mind folyva-tartó ’s egyszersmind változhatatlan sebességű mozgást; úgy hogy csak a materia, melybűl készíttetik, légyen századokon által tartós, ’s mentt egészen ha lehet, a dörzsölés által esni szokott kopástúl: a machina mind, sőtt örökétig változhatatlan hathatozású mozgásban marad. Minthogy pedig azomban elég materiáink vannak, melyek ha nem örökétig is, de bizony több századokon által el tartanak minden észrevehetőbb dörzsölési kopás nélkül: illyen értelemben ez a machina valóságos Örökmozgó ’s méltán neveztem katexochen Forgonynak magyarúl ’s Authenticumnak görögös deákúl.

Alkalmaztatható minden féle haszonvételekre, valamellyekre mostan az úgy neveztethető fixa machinákkal élünk, az az ollyan machinákkal, mellyek nem egy helybül másba elébb tovább menve, hanem ugyan azon edj helyben maradólag forogva munkálkodnak. Illyenek már nevezetesen ím e’ következők: 1) minden gabona őrlő, puskapor, papiros, fűrész, szalmás élet nyomtató, kása, dara, kendertörő: egy szóval akármit gyártó ’s akármi nevezetű malmok már akarmi erő által forgattassanak. — 2) Minden vizi antliák, már akár szívók, akár nyomók, akár merítők, ’s akár vedresek, akár peretzesek, akár tsigások, akár sat. légyenek is. — 3) Minden értz, kő-ső, ’s más bányai, úgy szintén minden fonó, szövő, gyóts, bőr, kötél jártó machinák. — 4. Minden athmohydraulica, edj szóval minden machínák, mellyek által a víz felfelé ’s magaskodni kénszeríttetik; sőt — 5) Illyenek minden falra ’s toronyba való órák is. — Mind ezen machinák ’s többek effélék — bízvást reménylhetni — lassan lassan mind meg fognak szűnni: sött gátlás által kárt okozó vizi malmok, még diaetaliter is meg fognak szűntetni, mihellyt a forgony lábra kap; ’s majd a tornyokba sem kell az utánn feljárogálni az órát fel húzni, még is azomban mindég ’s hibázhatatlanabbúl fog járni.

Méltóságos Uram! nints nékem ezen Machina fel állitására meg kivántató költségem. Az én birtokom allig ér többet 20 ezer váltó-cédulai forintnál, ’s annak jövedelme szorossabban gazdálkodva is mind rá mégyen házamnak tisztességessebben való fenn tartására. Ugyan azért forgonyom ki dolgozásátúl fogva mindég azon vóltam 7 esztendők alatt, hogy az arra szükséges summát felköltsönözhetném valahunnan, törvényes Interesre, egész birtokom le kötése alatt. De haszontalan vóltt minden ebbéli igyekezetem, annyival nagyobb fájdalmamra e’ köz-Jó miat, a mennyivel mind jobban jobban közelitek a sirhoz. Történt azomban most közelébb szüretkor Tóltsvánn, hogy midön ezen költsönnek megszerezhetésérül több együtt lévő rész szerint ott lakos, de nagyobb részint felföldi urakkal együtt beszélgetnénk, ezen felföldi urak közűl edj igy szólla: «Ezen tárgyra nézve edjáltallyában olyan ember kivántatik, a ki nem tsak tehetős, hanem a mellett a Tudományoknak valamint maga is Értőjök, úgy másokban is mind betsülőjök, mind Gyámolítójok, és egyszersmind még nevezetessen olly hazafi is, ki a Magyar Haza köz Javának ’s Betsének buzgó munkálkodója;illyennek esmerjük pedig lenni nevezetessen Gróf Dessewffy Józseph Ő Nagyságát.» Alig mondá ezt ki, azonnal mindnyájan ugyan ezt mondották a többiek is. Sőt magam is — lévén már régtül fogva nékem is szerentsém a fenttírtt nagy betsű tulajdonságokat a Nagyságod Személyében mind esmérnem, mind tisztelnem — azonnal néki éledtem, annyira, hogy mind a fentt tisztelt Uraknak tellyes bizodalmú javallásokra, mind az önnön magam belső érzésére e’ mostani esedező irásomat tárgyazó bátorkodásra való lépésemet nyomban meg is határoztam.

Folyamodom azért alázatossan esedező kérésemmel ’s edjszersmind tellyes kételkedetlenségű Bizodalommal a Nagyságod Jól-tevő kegyességéhez: Méltóztasson nékem ezer köböl gabonát, vagy annyit érő váltó-cédulai forintokat, vagy már a mint alkalmatossabban esendik a Jóltévő intézésnek, mind a kétfélét felezve edjesítve törvényes interesre, tsak három esztendeig bátorságosító nyugtatóúl minden Jószágomat lekötő Contractusomra kegyesen költsönözni.

Nagyságos Uram! Nem tsak én egyedűl, hanem — bízvást álíthatni, — önnön maga a Magyar Haza esedezik Nagyságod előtt az én személyemben. Mert nem tsak a haszon, melyly ezen machina által elő áll, hanem edjszersmind az a Tiszteletre önként emelkedő Bets is, melyet ennek előálltta maga utánn von, az egész Magyar nemzetre háramlik. De azomban egyedűl a Nagyságod Méltó sajátya lészen az a Nemes érdem, és az eszt mind külső Tisztelet-adó megháláló, mind kivált belső édes érzésekkel magasztaló Nagy-Betsülési kirekesztő Privilégium, hogy ezt az ily közönségesen Nagy hasznú machinát egyedűl a Nagyságod kegyessége állította elő…

…Mely ekképpen alázatossan elő adott kérésem meg újitása ’s annak tellyesíttetése eránt való erős bizodalmam mellett Nagyságod nagy Betsű Grátziájiba ajánlottan, egész alázatosságú tellyes Tisztelettelmaradtam, Méltóságos Gróf, Nagy kegyességű Nagy és Jó Uramnak, S. Patakon, 13dik dec. 815.

alázatos szolgája Bartzafalvi Szabó Dávi m. p.  /Patakon a fizika és matematika tanszék vez./

———

Tekintetes drága kedves Professor Úr!

Ezer gondolatokra és érzésekre ada nekem alkalmatosságot a Tettes Úr betses Levele.

Számtalan jeles eszű emberek törtek már Fejeket a’ szünetlen Forgony feltalálásában. Természetes, hogy ez az örökétig mozgó Lélek erő az emberbe magán kívűl is örök mozgót törekedik teremteni. Úgy tartják azonban Európának leg-méllyebb szám és mérték Tudói, hogy a’ Tűz, víz és levegő segedelme nélkül, sőtt némellyek, hogy még annak segedelmével is a szűntelen való dörzsölésnek természetes sikerét és következéseit egészen elenyésztetni vagy kipótolni a’ praxisban a’ csupa Mechanismus által lehetetlen, bár hogy számíttasson is fel a’ Theoriában az erre meg-kívántató erőknek tsillapattya. Ehez járúl hogy a’ kitsinybe a’ leg-szebb mesterséggel végrehajtható Mostonok nem állíttathatnak elő mindenkor a’ nagyban is hasonló szerentsével, és így ámbátor Mobile Perpetuum ez ez örökös, de mindenkor Nemet, Formát és színt változtató Materiából álló mindenség (Universeum). Mindazonáltal nagyon kétes még, hogy lehessen e tsupa öszsze szerkeztetés által, bár millyen tartós Formájú legyék is az Anyag vagy szer-neme, a melly arra fordíttatik, örök mozgót készíteni, és úgy tettzik nékem, hogy a’ testi világban az örök mozgó ideáját szintúgy csupán tsak a közelítés végett adta nekünk Ideál gyanánt a’ Természet, valamint a’ politika világban az örökös mozgatlant (perpetuum immobile).

Által látom azonban, miképp lehessen egy, mint igen tartós, mint igen hasznos, felette sokáig forgó mozgonyt tsinálni, és különösen örvendek, hogy az illyen remekmívbe egy ollyan jeles elméjű Hazámfia kapott, mint a’ Tettes Úr. Mi lenne ezer Köböl Hazám hasznára vagy díszére, vagy ha tsupán tsak egy érdemmel tellyes betsületes embernek felsegéllésére is?

 

 

3110.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                      Sátor-Alja-Ujhely, Januar. 22d. 1816.

 

Édes uram Bátyám, Tiszteltem! Véghetetlenül sajnálom, hogy a’ kótyavetye napjaiban Uram Bátyámhoz szerencsém nem lehetett. Óhajtottam Klopstockot látni. De egyéberánt is elég beszélni való tárgyaink fogtak volna lenni. …Méltóztassék hinni Kedves Uram Bátyám, mindent el fogok követni. Lexiconom lesz a’ kezdet. A’ velem közlött könyveket vissza fogom küldeni. Én azokat megkapom Pestről ’s használandom. Elfeledte Édes Uram Bátyám, hogy Czídet még a’ múlt nyáron excerpáltam… Baróthinak Szótárját csak most olvastam először, valamint Magyarság virágjait is. Az utóbbit nem egészen értem, a’ midőn az ő virágai énnekem többnyire ’s nagyobb részént gyomok. Különösnek tetszik előttem az is, hogy Szabó nem vette fel némelly szavait, mellyekkel verseiben élt volt, szótárjába. Illyenek péld. o. Alangyár, szörny. A’ Virtusra két szót leltem Szabóban: Erény és Tökély…

 

 

3113.

 

Sipos Pál — Kazinczynak.                                                      Tordos, 24a Jan. 1816.

.

….Hogy Döbrentei meg ne előzzen nálad a’ jelentéssel, közlöm veled az Epigrammát.

 

Himfyre.

Vessd mind tűzbe: ne félj! a’ tűz nem emészti meg azt, mi

Tűzből vette magát, ’s tűz eredetre mutat.

Szúros tövishez de ne nyulj, te virágjira méltó!

Néked ezek vagynak Himfyre szánva; nem az.

 

 

3116.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                                             Lacztócz Jan. 30d. 1816.

 

…Ma Lexiconi Jegyzéseimet bővítgettem ismét ’s felszámlálgattam a’ szókat, mint az Uzsorás szokta pénzeit: derekasint szaporodnak! 1074 már csak eddig is! Ez a’ munka, ha úgy elkészűlhet, mint szándékozom, vastag kötetet teend. Nem jó volna e több Kötetekre felosztani? Ezek vannak Excerptáimban: Gyöngyösinek, a’ Vice Ispánnak, 3. munkáji, Zrínyi, Illyés; Faludinak két munkája, Révai Versei, Baróti minden munkáji Lexiconain kivűl, Debreczeni Énekes Könyv, Bessenyeitől eggy Kötet. Márton József Lexicona, Telekytől Czíd, Kunics Sedecziása, Perecsenyi Orithia és Orodias, Verseghitől Gramm. és Tiszta Magyarság és Kaczajfalvi ’s Spanyol Történetek, Vandza, Folnesics. Csak az ezekből kiírt szavak és szóllások vastag csomót tesznek. A’ többi Irókból tehát csak eggy eggy munkát kellene kiválasztani, mint Dugonicsból, Virágból etc. etc. Azt is gondoltam egykor hogy ezen első Kötetbe nem veszek fel semmit Kazinczyból, hogy látván a’ Tul a’ Dunaiak a’ Nemkazinczyak Sokjaikat, ébredjenek fel, ’s piruljanak; de így fortélyomat ki fognák találni, ’s azt nem akarom. Az Uram Bátyám Munkájiból tehát felvésem az első Kötetet, a’ többit a’ következendő Kötetekre hagyom. A’ Lexicon végén fel lesznek jegyezve a’ könyvek, mellyekből a’ szók és szóllások kiszedegettetnek. Ennek a’ módnak soknemű haszna lenne. De fogná e folytatni a’ nyomtatást a’ Typograph? Méltóztassék e felől tanácsával felsegíteni Édes Uram Bátyám. Elfeledtem feljebb Excerptáimból Dömét ’s Gyarmathit. Még Péczelen egyéb is lehet a’ mire most nem emlékezem…

 

 

3117.

 

Kis János — Kazinczynak.                                                                   Sopr. Febr. 2dikán 1816

 

…Verseket, mellyek figyelmedre méltók volnának, nem adhatok; tsak elvétve irkálok néha a’ mást tenni nem engedő gyertya Világnál néha holmi fordításokat. Helyettem Lajosomat szóllítottammeg, hogy irjon le néhányat Versei közül…Fijamnak maga viseletével ’s szorgalmával tökélletesen meg vagyok elégedve…

 

                    Az Atyámhoz.

A’ nemesen dobogó kebelnek

Melly kedves a’ jól nyert ditsőség;

Ha fél világ őtet látni ég

’S néki márványt mindenütt emelnek.

 

De ha két szívek eggymásra lelnek,

Kiket barátokká szánt az ég:

Az a’ pillantat édesebb még,

Midőn két szép lelkek öszvekelnek.

 

Van a’ mi ezt is fellül haladja:

Ha a’ szent adót eggy fi megadja

’S Attya szemében öröm-könny áll.

A’ hová ritka ember talál,

A’ boldogság’ tetejére értem,

Ha ez meg lessz, csak ezt kérem ’s kértem.

 

Külömbféle gustus.

Kedves ’s kivált szép a’ szabad ég alatt

A’ gondokat ’s bút szélnek ereszteni,

’S már sokszor eggy vig társaságban

…..

                 Vágyás.

Elrepűlt immár életemnek szépe,

Eltűnt belőle már a’ bibor fény,

Az idő minden rózsákat le tépe

Pályámról, melly most durva és kemény.

Mélly ködbe borúl ifjuságom képe

’S fut mint eggy bájló csalfa tünemény.

Oh édes órák, elszéllyedt barátok

Könnyező szemmel nézek-vissza rátok!

Elvitte már az idő gyors szárnyával

Szivemnek legédesebb örömét,

De még sok bút és gondot hoz magával

Rám, jól érzem, a’ jövendő setét:

A’ melancholia gyász fátyolával

Bé-vonja már már éltem reggelét,

Előre látom már a’ bús órákat

’S a’ holdvilágnál áltsirt éjtszakákat.

Ha néha hátra nézek vagy előre,

Magányos hold, bádgyadt sugárodnál:

Eggy gyenge fény terjed a’ mult időre,

Rám bús kedv, édes szomorúság száll;

Gyászt látok vonva de a’ jövendőre

Látom csak búval ’s könnyekkel kinál,

’S szivem ohajtva néz föl hazájába,

A’ dicső lelkek’ csendes országába.

 

 

3123.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                       Széphalom, Febr. 7d. 1816.

 

Kedves barátom, Végre tegnap estve megérkeztek hozzám a’ Wieland által fordított Horátziusi Levelek, ’s így teljesíthetem a’ mit régen kellett volna tennem. A’ Nyomtató’ kezébe adandó Kézíratnak nem lesz szüksége kezeidhez küldettetni, ha bizonyossá teszlek, hogy eggy articulus az vagy a’ sem fog kitörletni munkádból, vagy hozzá adatni munkádhoz, míg csak e’változtatásra is engedelmedet meg nem nyerem. Az Írónak meg kell a’ maga teljes individualitását tartani; jobb az, ha talán hibák nélkül meg nem esik is, mint a’ hibátlan egyenlőség; ’s az én érzésem szerént az olly Íróknak, mint a’ millyen Te nékem is vagy, még hibájok sem hiba. — Én ezeket a’ Te Horátziusi Leveleidet mindég legszerencsésebb dolgozásaidnak számokba számláltam, ’s úgy nézem őket most is. Ez nem a’ Virág’ fordítása…

…Töviseimet készítem nyomtatás alá. Megbővítettem az előbbi kiadást néhány Epigrammal, egynehanyat közzűlök kilöktem, ki nevezetesen a’ Himfy, Szabó Dávid és Lúdhattyúét, ’s helyekbe három újakat dolgoztam. Közlöm azokat itt.

 

KISFALUDY.

 

A’ pór nem érti mit miért szeressen,

De a’ midőn bordáji alatt hatalmasbb

Ütéssel kótog a’ bekérgezett szű,

Visítva hányja szórja kosszorújit,

Mindeggy akár Faun fújja a’ fűztilinkót,

Akár az Istenasszony’ nagy fija

Függessze-fel Hébrusznak harsogását;

Az Itt is, ott is szökdell és visít,

Az itt is ott is szórja kosszorújit.

A’ Marszyászok’ serge előtt sem eggy.

Te a’ csudát újjá tevéd közöttünk.

Szirtek követték lantod’ zengzetét,

’S a’ zordon rengeteg’ vad szörnyei,

’S az ifjak és leányok a’ mezőn,

Kik általad szebb lángra gyúladoztak.

Új kosszorúra, dísze Nemzetemnek,

Szükséged nincs: de még is végyed azt,

’S add által a’ Vauclűzi hős leánynak.

 

———

SZEMERÉHEZ.

Emlékezet és Remény’ Sonettjeire.

Már haladék, ’s sírás öntötte-el arczodat. Ámor

Megszánt, ’s két koszorút nyújta tüzelve neked.

’S most ez szálla-el itt, most ott a’ másika; ’s míg én,

Óh az irígy! ezt ’s azt felszedem, elhaladál.

Állj-meg, ’s add nekem e’ kettőt, ’s add önn-magad ezzel!

Szebb koszorút nem nyert még soha győzedelem.

———

SZENTMIKLÓSI.

——

Achill ez itt Chíronnál? Lágy leány

És bajnokifju eggyütt, ’s majd egészen

Leányleány, majd hősifjú egészen;

És majd megint félifju, félleány. —

kNem értem e’ csudát: — De kard ’s gerely.

Nem gyöngy, nem boncz után nyúl. Szent Apoll, segélj!

’S te Ámor és Cythére ’s Cháriszok

Vegyétek ótalomba. — Te pedig

Kegyellett ifjú, serdülj, ’s légy nekünk

Teljesbbedő erőben a’ mi már vagy.

 

 

3125.

 

Berzsenyi Dániel — Kazinczynak.                                                     Mikla Febr. 8-dik. 1816.

 

…Akár mit mond Gr. Desőffy, ne hidd, hogy Himfiről sokat mondtál volna, sőt igen keveset! Az ő versei kedvesek lehetnek a’ szerelmes gyermekeknek, kik érzékeiket csiklandoztatni szeretik, de az érett embernek nem egyebek azok, mint üres hangicsálások. Ki előtt nem volna unalmas, sőt nevetséges az a’ végtelen szeretkőzés. Csudállak téged, hogy az illy gyermekségeket istenieknek ’s szenteknek nevezed. Gyermekségek! bolondozó gyermekségek! s a’ mi legnevetségesebb hiúság, maga feleségével bolondozik…

 

 

3126.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                             Széphalom Febr. 11d. 1816.

 

…Trattner Úr elkészűlvén azon IX Köteteimmel, mellyeknek kiadásokra magát az Előfizetőknek 1814. lekötelezte volt, önn-maga szóllíta-meg, hogy ereszteném utánok Klopstocknak Messzíását is Három Kötetben, melly, valamint Emilia Galotti, Miss Sara Sampson, Barnhelm Minna, Boufflers Levelei, Wielandnak eggy Szép Regéje, Rigó Jonathán (Médecin malgré lui) és La Rochefoucault Gnómáji ezen IX Kötetben helyt nem talált. Mert az egész Gyüjtemény ezekből áll, ’s ezeken fog, öszveséggel XV Kötetben, végződni, ha a’ Publicum a’ nemeslelkű Kiadót előfizetései által segélleni tovább is méltóztatik…

… Az érthetetleneknek szóllottam az Osszián’ Bévezetésében. A’ ki azon akad-fel, hogy p. o. Mármontelem a’ Szívképző Regékben nem úgy szóll, hogy minden Olvasó érthesse, hanem úgy mint eggy magyarúl jól megtanult és akarva soloecisszáló Franczia fogna szóllani, vagy eggy Párizsban sok ideig lakott Magyar a’ Párizsban sok ideig lakott Magyarok’ körében, az azon is felakadhatna, hogy a’ Magyar Játékszínen Hamlet nem mentében ’s dolmányban, hanem a’ maga nemzete’ costűmjében lép-fel. ’S ha ezt kellene nevetséges megtévedésnek neveznünk, nem kellene e azt is, ha Osszián, a’ Vak Lantos, Carlósz és Clavígó, Yorick, Machiavello [!], Ruysum, a’ Pármai Margaréte, ’s a’ szép Klárika itt úgy szóllanának, a’ hogy mi szoktunk szóllani magunk köztt? Ismerem Publicumunknak ízlését, óhajtását, ’s a’ Publicumot a’ szerént tisztelem a’ mint kell: de legyen szabad kimondanom, hogy óhajtását e’ részben nem teljesíthetem, mert ezt a’ Publicum’ java, Nyelvünk’ ’s Literaturánk’ előmenetele, ’s az a’ Horátz a’ kiből némellyek Szokásnak imádóját akarnak csinálni, ezt tiltja. Sőt én, hogy a’ felvett kép mellett maradjak, arra kérem viszont az Olvasót, szoktassa addig szemét az idegen costűmök’ nézéséhez, míg azok által többé meg nem botránkozik. Nem azt kivánom én hogy az a’ Játszó, a’ ki Hamletet stbb. adja, úgy járjon az úczán is és a’ mikor a’ maga személyében szóll, mint Hamlet; hanem hogy Hamlet, Egmont, Klárika úgy öltözhessenek a’ mint személyekhez ’s szerepjekhez (rollájokhoz) illik…

…Hogy Magy. Tudós Társaságunk legyen, azt óhajtjuk; de nem azt, hogy az szabja-meg az Irónak mivel szabad élni ’s mivel nem, ’s az Olvasónak, mit érezzen jónak mit rossznak. A’ magához bízó Iró, a’ magához bízó Olvasó az illy törvényt tisztelni soha nem fogja ’s ki mondta azt hogy tudománybeli dolgokat helyesebben ítél-meg eggy Collegium, mint eggy eggyes Iró? Feledjük e Galilaeus a’ Galilaeit? Lessing, Klopstock, Gőthe, Voss nem voltak Tudós Társaságok’ tagjai, ’s illyeneknek vesszejét nem rettegték…

 

 

3129.

 

Kazinczy — Horváth Endrének.                                            Széphalom Febr. 13-dikán, 1816.

 

Bátorkodom Neked bemutatni, nagy tekintetű Úr, nehány Epigrammomat, mellyel Töviseimnek és Virágaimnak újabb Kiadása fog vastagabbodni az elsőbb Pataki Kiadás felett. …Nekem úgy tetszik, hogy az én érdemem az, hogy az a’ titkolt gyűlölködés, mellyel Orthologusaink és Nyelvrontóink (mert, én legalább, e’ nevet annyira nem szégyellem, hogy még dicsekszem is vele) egymást közel negyven év olta nézték, világos ellenkezéssé, harcczá lobbant. Ezt kerestem Vitkovicshoz írt Epistolámban, ezt Töviseim és Virágaimban, ezt a’ Dayka’ és Báróczy’ Életekben…

 

…AZ UJÍTÓK HÁROM JELENÉSBEN.

1. Jelenés.

Midőn Erdősi az első distichont

Csinálni merte, Polyhymniánk

Fellépe a’ szent Olympba, ’s térdre hullván

A’ nagy Kroníon széke előtt, kiáltá:

Áldásodat, nagy Isten, kezdetemre!

Homérem lantja a’ földön újra zeng.

Hellász és Látzium nem holt-ki egészen….

II. JELENÉS.

’S beszéllje a Költő, mik történtek itt?

A nóta szép, mond A, de nem magyar,

Nekünk magyar kell, nem görög s deák. —

’S ha kell külföldi, mért nem a tatár?

Mert a tatár rokonvér, monda B,

’S a’ Syrius és zsidó, s arabs, velünk.

Erdősi servum pecus, így felel C.

’S rossz imitátor; őtet viszketeg

Furdalja; ujakkal óhajt a’ seregben

Kimútattatni, hogy az az Az ő. (Beregsz. lap. IV.)

Mit? kérdi D; ez új, ez a’ Szokással

Ellenkezésben áll, s jó é tehát?

Mert a’ Szokás itt, mint mindenhol, Úr.

’S ha jó is, úgymond E, ki bízta rá,

Hogy ő csináljon jót? A’ lant miénk,

Nem a tiéd, nem az enyém, s övé;

Mindnyájan kezdjünk, hogyha kell, nem eggy…

…———

III. JELENÉS.

Erdősi után eggy vad csoport dühült

Gyötrő zengésre, ’s eggyik a’ szelés’

Négy pontjain rímet kezde csattogatni.

Gonosz hexámetert s pentametert

Gyártott nőstényke ’s hím, ’s tudós ’s tudatlan,

És a’ tudatlan még makacsbb leve.

Szép! oh igen szép! mont Polyhymniának

A’ kancsal Isten; méltán kérkedel;…

          ….

MI A’ SOK?

Szóllj, mi elég, mi sok, és mi kevés? Mértéket ezekhez

Adni ki fog? neked én, Bardacsi, vagy te nekem?

Astyanax dajkája felé rettegve vonul-el

Atyja’ sisakjának érczragyogása előtt.

Hagyjanak élni tovább, nagy kisded, az Istenek, — Hektor

Volt nemződ — nem kell félned az érczragyogást.

 

KISFALUDY.

A’ pór nem érti mit miért szeressen — — —

[stb. mint a 3123. számú levélben.]

                                    Kivűl: Tisztelendő Horvát András Téti Plebánus Urnak.Pest, Győr, Tét.

 

 

3130.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                                          Kassán, Febr. 13ikán. 1816.

 

Nálam vannak már mint Schiller apróbb Munkái, mint Ciceró’ Wieland Levelei számodra. Pongrátz Úr szerezte-meg. A’ Tavalyi Bécsi Literatúra-Újságotis keresi. Göthe élete is várja már, hogy kezedbe kerűljön…

…Közlöm veled Döbrentei Úr Levelét is feleletemmel egygyütt. Az Erdélyi Múzeommal nagyon meg vagyok elégedve… A’ Német Literatúra Historiáját alkalmas kéz dolgozta. Én az Erdélyieket inkább tartom magyaroknak mint minket. Úgy látszik, mintha több szép magyar ajakú és magyar szívű jónevelt embereik vólnának…

                                                          …Copia.

                                                                                                            Kolozsvár, Jan. 18d. 1816.

….E’ Nemzet szabad. E’ Nemzetnek törvényes külön Királya van. E két Haza nem Provincia. E’ Nemzet Nyelvének élnie kell, ’s azt virágoztatni kötelesség. A’ Censor a’ két középső punctumot kitörlötte….

 

 

 

                                                        

                                                   14. kötet

 

 

 

3144.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                                      Kassán Mártzius 4ikén 1816.

 

….Nekem Magyar Dajkám vólt, és csetsemős koromtól fogva Magyar Cselédek voltanak körűlöttem. Néném, Gróf Szirmainé neveltetett. Négyesztendős koromtól fogva egész tízenegygyig Szabolcs Vármegyébe' Ó-Fejértón laktunk, tsak a' Teleknek egy-nehány Hólnapjait töltöttük Kassán. Tízenegy esztendős koromba' Kolozsvárra kűldöttek, a' hol három esztendőt tölték, osztán Pestre jöttem. Hazám Nyelve' nem vólt első Nyelvem. Későbbi útazásaim ugyan félbe szakasztották a' magyar szóllás-gyakorlását, de én akkor is, a' hol és a' mikor lehetett, és a' mint kitelt tőllem, Magyarúl beszéltem és ólvastam. Már régen tudtam Magyarúl, minekelőtte Frantziáúl kezdettem volna beszélleni. Tízen-két esztendős koromba' még egy szót sem tudtam Németűl. Meg-van még most is valahol magyar Fordításom Ciceróból de Senectute. Ezt Tízen-négy esztendős koromba' készítettem, Koppi vezérlése alatt. Annyi igaz, hogy vannak olly napjaim, a' midőn nem tudok follyvást és hibátlan beszélleni semmi Nyelven is, máskor pedig pereg a' Nyelvem. Róllunk, ha nem hibázom, ezt az ítéletet fogják tenni: Dessewffy talán leg-többet olvasott Frantziáúl és Deákúl, valamint Kazincz˙ Németűl. — Kazincz˙ szebb, fellengebb 's kellemetesebb Iró, de Desewff˙ azért nints tűz és hathatóság nélkűl és bizonyosan populárisabb. Kazintziban több Mesterség, több báj, Dessewffiben több természetiség van. Dessewffiből válhatott vólna ki-gyalúlt Iró, Kazintz˙ az. Dessewffy mint Iró nem jöhet parallelába Kazintzival, mert ő keveset vagy semmit sem bocsájtott Nyomtatás alá életében; azonban az ő St˙lusa, bár millyen gyalúlatlan és mértéktelen, még-is inkább a' jó Társaságbeli Köz-beszéd St˙lussa, mint Kazintzié, melly keresettebb és mesterségesebb, sőtt ollykor tarkább-is. A' leg-társaságtalanabb Nemzet Nyelvének némelly híres Irói valának Kazincz˙ vezetői. Dessewff˙ senkit sem vett magának különösen példáúl. Mint hibái, mint tökéljei ennen valók, és a' Frantzia könnyűség tsak azért tetszik meg rajta, mert az természetében van, és mivel egyátallyában sokat olvasott Frantziáúl. Nem tagadom, hogy a' Német Nyelv Géniussa nem hasonlóbb a' Magyaréhoz, de egyátallyában a' Magyar Nemzeté bizonyosan rokonabb a' Frantziáéval…

 

 

3146.

 

Horváth Ádám — Kazinczynak.                                                    P. Xurban 5-a Mart. 1816.

 

…Arra is felelek hát, hogy mit tsinálok? meg gyónom rendel: Télen nyáron akkor kelek fel mikor a' nap szokott nyár közepén; és egész délig iró szobámban dolgozom, tsak reggel a' tselédimmel ülve szóllok kettőt hármat: — a' gazdaságra a' szerint ügyelni Klári' dolga: — Délben eszem mértékletesen, de az elégségig; mert a' hajnali fölöstököm, melly kávébul áll, már akkorra meg éheztet; ha magam vagyok, fél óránál tovább nem tart az ebédem: akkor nyomba le fekszem, és aluszom másfél vagy két órát; akkor ha munkában vagynak tselédim, meg tekintem őket mintegy egy óráig; 's ismét az iró asztalom mellé ülök, és dolgozom napnyugotig; akkor a' tomborámot (klavikordium) veregetem harmonice, mint Deák korunkban szoktunk énekelni, három hangra, de tsak fél kézzel, mintegy fél óráig; akkor gyertyát gyujtnak, és én ismét dolgozom kilencz óráig; a' mikor vatsorálok olly röviden, hogy tizedfélkor már fekszem, és olvasok pipa közben addig, mig szem héjjaim el-nehezednek; — De te nem azt kérdezted ugy e? — hanem hogy mi az, a' mit dolgozom? — Addig mig ez itt egész foglalatjában látható Censori vélekedést Groff Amade Ő Excellentiája meg nem küldötte, a' ki akarta ki nyomtattatni 47 énekimet: mellyek pedig már kemény investigatio után Bétsbül is sérelem nélkül meg fordultak — dél előtt többnyire literaturában dolgoztam; — attul fogva egy kis amaritudóval jut eszembe, hogy a' Te egyszeri intésed vagy assecuratiód, hogy t. i. Erato kedvezőbb szerelemmel fogadna engem' mint a' philosophia — nem ütött be; hogy az én Literatori munkáimnak Posthumusokká kell lenniek;…

/hosszú nyelvészeti szöveg, pl.:  2. Majorságok- itt pluralisban mondják; a' mi Komáromi, Fejér', Győr' Vármegyékben 's több világos vidékjein e' Tuladunai kerületnek tsak Majorság, vagy Baromfiak./

 

 

3147.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                      Széphalom, Martz. 6d. 1816.

 

Literatúránk bizonyosan elő fog menni. Erdélyben eggy Bölöni Farkas Sándor nevekedik annak nagy reményeire. Szül. 1795. Január 15d. És így már nem gyermek. Verse még rossz; de prózája kimondhatatlanúl szép. Nékünk ebben Schillerünk nevekedik, 's úgy hiszem, hogy nem lesz Schiller manqué…. S óhajtom hogy eljuthasson oda, a' hol Báróczy, Barcsay, 's Bessenyei nevekedtek.

Végre a' Horátz Leveleit beköté a' Könyvkötő, 's teljesíthetem parancsodat, melly engem kevéllyé teszen. Most olvasom Gróf Desőffynek jóvoltából a' Göthe Életét: Aus meinem Leben. Olly szerencsés Conjunctúrák köztt nem vala csuda így kifejtődni. Neveltetett volna csak Patakon az én időmben! Nálunk a' Gőthei, Wielandi, Schilleri 's Herderi talentom sem lehet egyéb mint a' mit látunk. Kivált ha Kalvin tanítványa, kinek szeme nem lát festést, füle nem hall muzsikát. Ez a' Vallás ellensége a' szépnek, 's melly nyomorult póltolékot ád érette?...

 

 

3148.

 

Kis János — Kazinczynak.                                                            Sopr. Martz. 7dikén 1816.

 

…Általjában még-eddig itt nálunk nehéz volt uj Magyar könyveket kapni: ezután talán könnyebb lessz, mint-hogy Vigand könyváros Posonyból ide jött lakni. Ez Trattnertól már kapott két pakét Magyar könyveket, de nem tudom, lesz-é szerentséje az el-adáshoz.

Igen sajnálom, hogy Tóth László versei még eddig hozzánk nem kerültek…. Trattner egy utazásos gyüjteményt szándékozik ki-adni. A' Redactorságot magamra vállaltam…

 

 

3149.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                 Péczel. Martz. 8d. Kerepesről 11d. 1816.

 

...A' napokban eggy ifjú, Lónyay László, Ódát külde hozzám, 's meghívott versekben levelezni. Orthographiája: éjjél egésségben. Versét így kezdi:

 

Nem képes; áldást, angyali záporok

Le húlta által, sokszorozó egek;

Hálákat adni, néktek, a' föld

Megrepedett horizonja, a' vak

Aszáj hevétől; annyira: mint mikor etc. etc. etc.

*

 

3152.

 

Nagyváthy János — Kazinczynak.                                                 Csurgón 10. Mártii 1816.

 

….Ugy gondolnám tehát, hogy legjobb lenne egy Szótárban a' Magyar Közönségnek azt a' javítást röviden, és okokkal együtt elejébe-terjeszteni, a' melly 30. Esztendők alatt a' nyelven tétetett. A' melly módot most követünk, rossz: mert a' gúnyolás nem meggyőzés, és a' hol meggyőződés nints, ott követő sints.

Talán egy Irónk sints, a' kinek valami érdeme nem vólna a' javításról: de az a' Munkával együtt vagy meghólt, vagy el van hányva. Össze kell tehát szedni egy kis Könyvbe, hogy a'ban mind az Ifjak, mind az Öregek, kivált pedig a' Hazának Nagyjai, a' kik szívből ohajtják tudni, mennyire ment már a' magyar nyelv? egy nézéssel átláthassák a' szók után tett okokból, mellyik írás módja, vagy újj szó jó? helybehagyható, vagy szükségtelen. Erősen hiszem, hogy egy illyen rövid Okos-Szótár sokkal több követőket, és kedvellőket fog szülni mint az újj szókkal, és írás módjával megterhelt Tudós munkák. Ezekben az Olvasó, midőn az újj szókra bukkanik (ennek semmi okát, vagy analogiáját nem tudván) megütközik, megharagszik, és a' régi mellett megmarad.

Oszd fel hát Édes Barátom! Abéce szerint azok közt a' Nyelvkedvellők között az említett Okos-Szótárnak kidolgozását, a' kik egyenes, és nem görbe útakon készek a' nyelvet pallérozni, de nem tsiszolni: ajánlván nekik, hogy ide tsak azon újj szókat, és írásmódját iktassák be, a' mellyek jobbságának helyes okát adhatják röviden. A' jobbnak talált újj szót és írásmódját írják a' bal oldalra távol egymástol nagyobbad betűkkel, Abéce szerint; a' rövid okokat pedig a' jobb oldalra….

                                                                Okos Szótár.

                                                                            A.

A', az, E', ez. — A' z betű a' Consonánsok előtt el szokott maradni, és ezt az elmaradást a' z helyén egy Commával jelentik ki sokan: de mivel a' z betűnek helyére írt Comma a' szót kettészakasztja, és ez tsúnya, mások a' Comma helyére a' következő Consonát teszik kettőztetve. Az igaz hogy így a' Szó nem szakad meg: de hát így minden Consona előtt ezt kellene tselekedni. Igy pedig sok ezer betűvel szaporíttatik haszon nélkűl akár mellyik Könyv.

A'nak, E'nek. A'ban, E'ben. nem így Annak, abban, arról: mert így a' többitis így kellene írni: Akkalap. Assátán. Azzászló.

An, en. — Ezen pótoló szók előtt a' Consonát nem kell kettőztetni, hanem tsak az An, ent hozzájok ragasztani, p. o. nagy, nagyon, vigan, ingyen. A' hosszan, és lassan nem jó példa, mert a' gyökérben van két sz, és két s, nem a' suffixumában. A' gyökér ez, hosszú, lassú. Inenn lessz hosszuan, lassuan, öszvehúzva hosszan, lassan.

At, et. — Hasonló Suffixumok. Ezekkel sok újj szókat lehet, sőt szükséges analogice tsinálni. p. o. Betűzet. de már Mondolat nem jó, mert a' gyökér nem mondol, mint a' gondolatban, gondol: hanem 3. persona mond. Innen hát azt lehet tsak tsinálni Mondat, dictio. Fűz, füzet, sütet, hozat. 's a' t.

Atyja, Anyja, Bátyja. Ezeket épen így kell írni: mert a' gyökér Atya, Anya, bátya. tegyük hozzá a' Possessivum pronoment ja propter Euphoniam: lessz belőlle Atyája, Anyája, Bátyája, mint kutya kutyája. Tanyája. Az elsőbbekben miért, miért nem: én nem tudom, a' Suffixum ja előtt kimarad az a és leszsz Aty-ja. Illyen vocalis kihagyás a' magyarban sok van. p. o. Unalom, unalma. fájdalom, fájdalma. az m előtt 3. persona mind az o, mind a' j betűt kihagyja.

Azzal, Ezzel. Nem jó hát Avval, Evvel: mert a' gyökér az, ez. és így hogy ez megmaradjon a' znek kell kettőztetni. Igy van vassal. Vaj-jal. gyöngy-gyel. 's a' t….

Nagyváthy János (17551819) az első magyar nyelvű rendszeres mezőgazdasági munka szerzője.

 

3159.

Cserey Miklós — Kazinczynak.                                                  Illyefalván Mártius 18kán 816.

…Hogy az élők között az első Magyar Iró vagy, azt régen tudom; hogy a’ Neologismusba felettébb és igen sebessen belé ereszkedtél, azt sem tagadhatom! A’ Te érdemedet a’ Magyar nyelv dólgában minden helyes itéletű ember megismeri; — de, ha meg nem bánt kissebb-látásu Barátod, arra kérlek, hogy tsak abban újjits a’ miben szükséges!! Minden nyelvnek meg van az ő tulajdon természete; ezt lehet mivelni, de nem kell megváltoztatni. Mindenekfelett pedig azt kévánnám tölled, hogy a’ nyelv szépittésében inkább a’ Görögöt vagy Deákot (mert ezek, ha hólt nyelvekis, örökké szépnek maradnak), mint a’ Németet vedd hímül. Amazok nem annyira ellenkeznek a’ miénkel. A’ Német nyelv magában széppé lett, sok pallérozás által, — de a’ ki Magyarúl a’ Németek szóllás formái szerént beszéll, meg bántya a’ Magyar nyelvet; lehúz az érdemiböl; — mert azt láttatik itélni, mintha ennek nem vólnának a’ másikéhozhasonló vagy azoknális nagyobb szépségei. — Én ugyan Hozzád képest gyenge vagyok, a’ Litteraturában, de azt elmerem mondani: hogy a’ Magyar a’ maga nyelvének tulajdonságaiban nem alább való a’ Németnél! Ezt, ha személlyesen együtt lehetnénk, példákból meg mutatnám; — miért fatsarjuk hát Német rámára? — Meg engedj mérészségemröl!! tiszta szivböl ered bátorságom, melyel Nemzetem első Litteratorának gondolatimat felfedeztem….

 

 

3162.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                                        Péczel, Martz. 20d. 1816.

 

Kazinczy István bátyámat minden órán várom a’ vásárról: általa mennek a’ vártak, ’s Helmeczytől illy renddel:

 

Báróczi képe, Bölcsek köve, Bofflers, La Rochefoucauld, Rigó, Rádaytól és

Horváth Ádámtól levelek,

tőlem pedig Garvenak I és IId. Kötetei. Trattner szerént már útban vannak azO és Új Magyar,

Nemz. Plutarch, Erd. Muzéum IV. Köt.

Helmeczi azon csudálkozik, hogy ollyak is kéretnek tőle, mellyeket esztendőnek előtte visszaküldött: Themistochlesz, Emília Galotti, Minna.

                                      …..

 

3163.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                 Széphalom, Martz. 24d. 1816.

 

…Én magam keveset olvasok fachomra nem tartozót, 's az Útazási-Munkák megnevezésében parancsolatodat nem teljesíthetem: de még ma írok Gróf Dezsőffynek, a' ki mindent olvas és szertelen lelke szerént mindent tud is, hogy nevezze-meg a' legjobbakat, 's azonnal közlöm Veled feleletét. — Ez az általam csudált és szeretett nagy ember most Nyelvünk eránt készűl valamit írni, melly javallásodat nehezen nyeri-meg. Bevezetését láttam 's eliszonyodtam….

… Most pedig nevess azon a' mit ide zárok. Még nem kész, de közel vagyok végéhez; eggy óra alatt meglesz; de én csak akkor dolgozom versben, mikor a' poetai bohóskodás lelke önnként jő reám. Hans Sachs juta eszembe, 's megolvasám két darabját 's így leve ez. A' vén poetizáló Suster pedig a' Pucelle d' Orleanst vételé kezembe, mellyet van húsz esztendeje, hogy nem olvastam. Melly szép fej és melly inmorális gaz lélek…

 

Farsangi-alak járúl hozzád,

Nagy férjfi; vedd e' parolát.

Te őtet így (az az lárvában) nem ismered?

Pedig ő neked jó embered,

'S ha érzed e' hív kézszorítást,

Heléybe, tudom, nem kívánsz mást.

 

Orczám, úgy a' hogy látod, viaszk,

De én magam eggy új Hans Sachs.

Csizmákat, mint ő, még nem varrtam,

De verset halmokkal faragtam,

'S tán nem rosszabbakat mint ő,

Mikor a' jó kedv rám néha jő.

Csak hogy engem versre édes tűz

'S a' szárnyas Isten' nyíla űz;

Őt inkább az a' kegyelem,

Melly a' Suszterektől nem idegen,

Melly világítja a' Jakob Böhméket,

Látni angyalkákat, ördögcséket.

Őt gyúlaszták vastag Postillák:

Engem piros pozsgás Fringillák.

Van nékem is eggy Postillám;

De meg nevét nem mondom ám.

Mikor elhamvadzik tüzem,

'S haszontalan töröm eszem',

Körmöm' haszontalan' rágcsálom,

'S ki belőle a' rímet még sem vájom,

Előveszem kis könyvemet,

'S mingyárt fellelem rímemet.

'S a' verset nagy halommal szórom,

Pedig sem ráspolyom sem srófom.

Derék könyv! jobb mint Schmétius;

Nem t'dott annyit Horatius,

Ő, a' ki öltözve fényességbe,

Úgy ment-fel, mint hattyú, az égbe.

'S mit is akartam mondani?

Úgy! — hogy más alakba állani

Okos emberhez nem illetlen.

Ember nem lehet az szűnetlen,

'S illyet magok a' nagy Istenek

Igen is gyakran miveltenek.

Ki szép bikává változott,

……

Júnó lenéze az ablakon,

’S meglátta őket az udvaron,

’S ők az egek’ királynéjának

Nagy mélyen főt és térdet hajtnak.

Sára, e’ két idegen

Talán tőlem éhen megyen.

Menj, tudakozzd Mihály mestert,

Jól tartotta e e’ két embert.

A’ Kultsár nyisson kamarát;

Ne szánja a’ kenyeret, szalonát.

 

De míg a’ királyné így beszéll,

A’ két idegent elhordta a’ szél,

Szépen kiérének a’ várból

’S a’ tóth süheder ekként szóll: etc. etc. etc.

 

 

3170.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                              Széphalom, Martz. 28d. 1816.

 

…Göthének életét nem olvastam, hanem mohón faldostam — engedj meg a’ nemtelen kifejezésnek. Sok örömeket, sok új ideákat, sok isméreteket köszönök barátságodnak. …Döbrenteinek tegnap vett leveléből látom, hogy az Erdélyi Muzéum 4dik Fűzete kész, de hibásan ’s igen hibásan van nyomtatva. Én még nem láttam.Hát Te, kedves barátom, haladsz e a’ Nyelv eránt szólló Munkában? Némelly Jegyzéseim nem nyerték-meg javallásodat

…Csak eggyet, édes barátom: Nem hiba az, ha te francziáúl, én németűl gondolkozom. Catull, sőt Horátz is, mint Propertz és Lucrécz görögűl gondolkoztak, ’s deákúl írtak….

 

3172.

 

Bölöni Farkas Sándor — Kazinczynak.                               Martz. 28kán 1816. Kolozsv.

 

…. Elé vevém a Lipsziai Converszations Lexicont s elolvastam belőle a Göthe életét. Mindég te lebegtél előttem olvasásom alatt…. Nehány Apróságot írtam mostanság. O mert jól esik a teli szívnek, ha magát Papirosára kiöntögetheti! Igy keltek ezek is:

 

                        Baloghoz.

Hadd-el Kedves, hogy sírjak, hogy reád

Borulva öntsem-el fájdalmim.

Hagy halgatnom, ne kérd okot mi ád,

Ahn, nékem is Titkok Keservim!!

Csak a ki a hév Vágyást ismeri,

Werthert s Wilhelm Meistert olvassa,

Csak a ki őket tudja érzeni,

Mért sirok én, csak a tudhatja!

 

            Az Ifju sohajtása.

Ne kérd miért könnyez szemem

Éltem legszebb korába!

Ne kérd miért dobog szivem

Az örvendők sorába.

Ah messze vannak czéljaim

S tett nélkül tünnek napjaim!!

                    ……

April 11kén a hold világnál.

 

O, a kit el hagyál Te Istenem,

Ah azt elhagyja osztán a Világ is.

El hagytál engem s elvéd mindenem,

El hagytak mindenek — s reményem is.

 

Hijába van hozzád imátkozásom,

Hijába — elvasult [!] eged nekem.

Átokká vált immár fohászkodásom,

Ne hagyj-el — o híjj vissza Istenem!!!

                                         Nem lehet ugy e hogy Te el hülj azért Tőlem, hogy panaszkodom? Ezt nem tenném, ha határtalanul nem bíznám benned s nem szeretnélek. Nekem csak TGe vagy s Döbrentei az egész világon a kiért élni kivánok.

 

 

3174.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                             Széphalom April. 2d. 1816.

 

Ez az ifjú a’ ki neked ezt által nyújtja, Pataki Prof. Vályi Nagy Ferencz barátomnak fija. …Bár ez legalább eggy exemplárt hozhatna az Erd. Múz. IVdik Fűzetéből ’s a’ Magy. Plutarch’ 2dik és 3dik Kötetéből! Pénze elég lesz kifizetésére. —Mint tetszik Neked a’ Messziás eránt tett Jelentés az Ujságban? — Én magamban sem erőt sem akaratot nem találok úgy fordítani a’ Klopstock’ dolgozásait, hogy azt minden érthesse. Az ollyat az olly zsíros szájú emberektől kell várni, mint az Ó és Új Magyar Irója. Élj szerencsésen, kedves barátom. Mondjad Kultsár Úrnak, hogy én Dilizsánszon küldtem pénzt Müller Jósef Könyvárosnak, ’s ennek kezéhez küldém a’ Hazai Tudósításokért szólló 9 fntot is…

 

 

3177.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                                             Kassán, Ápr. 4-dikén 816.

 

                                           igaz az, a’ mit Lafontaine mond:

. . . . on nous mange, on nous gruge,

On nous mine par des longueurs:

On fait tant, y la fin, que l’huître est pour le juge,

Les écailles pour les plaideurs.

 

…Újhelyben egynehány Magyar Szín Darabokat láttam, egy nagy Színben, a’ hol többen pipáztak. Eszembe jutott Theszpisz, és targontzája. A’ talált Gyermeket jádzották és más nap Clavigót. A’ Fordítás jó mind az eggyik, mint a’ másik Darabban…

                                                Megint kaptam egy Levelet Döbrenteitől; közlöm azt.

 

                                                                                            …Kolozsvár, Martz. 18d. 1816.

…azon 100 Rftokat, mellyeket a’ M. Gr. Úr az Erdélyi Muzeum elémozdítására nyújt. Köszönni fogom olvasóim előtt-is. Á’ IV-ik Fűzet negyed nappal ez előtt érkezett meg hozzám. Minden kéréseim hijában vóltak, a’ Corrector tele hagyta nyomtatási hibákkal, mellyek néhol az értelmet elforgatják. Kíntelen vagyok most azokat itt ki-nyomtattatni az Erdélyi Előfizetők számára. Ez arra kintelenít, hogy a’ következő Füzetekkel meg-álljak, míg vagy Pesten jobb által-nézőt nem kapok, vagy itten, a’ mint ígéret vagyon, új betűket nem állítanak fel. Az V-ik Fűzuetbe jő A’ Franczia Nyelv kimívelése történetei, hol sok Franczia Irók nevei, könyveik fordúlnak …A’ jövő Debreczeni sokadalomra innen ismét mennek-ki vásárosok, ’s valamellyiktől kiküldöm a’ M. Gr. Úrnak a’ IV-ik Fűzetet …

leírom ide a’ mély lelkű éneket, mellyet a’ minap hozzám egy 14 esztendős gyermek hoza.

 

A’ Szabadság.

A’ Szűz Szabadság

Szent Isteneknek

Kedvencze, lyánya,

A’ Ditső ’s Nagy!

 

Hősök nevelték

Fegyver között őt;

Lágy pihe párnán

Nem szunnyadott.

 

A’ fegyveres nép

Lármázó zajja

’S kürt harsogása

Kecs-dall neki.

…..

A’ bújaság lágy

Ölébe csalta

Romának hajdan

Erős falait.

 

’S a’ szűz Szabadság

Távól repűle,

’S ledűle Róma

Igája alatt.

 

Így hunynak el majd

Hajdan vitézink

’S nagy nemzetünknek

Ditső feje.

 

’S ah! nem jő víszsza

Többé keblünkbe,

Fajúlt keblünkbe

A’ hősi lyány. —

 

Melly erő! melly fantazia ’s csínos érzés. Pope nem írta így 12. eszendős korában Ode on Solitude-jét. A’ gyermek neve Kelemen, fija egy Guberniális Cancellistának. Ebédre invitáltattam Tanítványommal…

 

 

3179.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                                   Kassa, Aprilis 7dik napján 816.

 

….Én, ha Kiss vólnék, Zimmermann Zseb-Könyvét fordítanám, a’ melly 1800-ban kezdődött, és mind eddig folytatódik. Meg-vannak már nállam 15. Darabjai. Minden Esztendőbe’ egy jön ki, — a’ Czímje ez: Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18-ten Jahrhunderts, in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Produktenkunde. Für jede Klasse von Lesern. Von E. A. W. von Zimmermann. — Mit Kupfern und Karten. — Leipzig.

Ez az a’ Zimmermann, a’ ki nem régiben meghaláloza, és a’ ki a’ Német hathatós Írók sorában a’ Nemzeti Kevélységről, a’ magánosságról, és a’ Geographiai Zoologiáról írott Könyveiben díszesen élni fog a’ Maradéknál….

…Munkámban haladok, de a’ minap közbe jöve Berzevicz˙ Gergely Könyvetskéje, a’ mellyet a’ Bétsi Kongresznek bé-nyújtott, az Indiai Világ-Kereskedésről, és a’ mellynek fordítására és közrebocsátására megkért; éppen ma vagy hólnap végzem…

Botsánatot kérek, hogy oly hibásan másolta le Leíróm levelemet.

 

 

3183.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                                             Péczel, April 12d. 1816.

 

Kedves Uram Bátyám!  Az a’ mit Trattner cselekszik rettenetes. Méltóztassék elhinni Kedves Uram Bátyám, hogy ezen ostrom többeké. A’ Recensiók és Tövisek ellenségei vannak itt rejtekben; Trattnernek gorombasága egyenesen az ő mívek… instálom Kedves Uram Bátyámat, méltóztassék Trattnert szelíden oktató levél által észre hozni. Én elmondanám neki, hogy légyen figyelmes arra, hogy nyelvünk azon epochában vagyon, mellyben minden író, de minden, minden! változtat rajta…

 

 

3186.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                   Széphalom, Apr. 15d. 1816.

 

…Döbrenteinek leveleit és válaszaidat is igen nagy örömmel olvastam, ’s leginkább azért is, mert szeretem hogy Téged, a’ kit én nem győzök szeretni, csudálni, a jók szeretnek, tisztelnek. A’ lánglelkű Döbrentei szerelmes beléd, mint mind azok a’ kiknek lelkek van. Minthogy az opiniók és ízlések hatalma igen nagy, ’s talán meggyőzhetetlen, én nagyon örvendek, hogy Döbrentei ellened perel és velem tart. Széplelkű nagy Ember, engedd, hogy szabadon szólljak. — Rettenetes az nekem, midőn Te azt mondod, hogy a’ szabad nemzet nyelvének szabadnak kell lenni, — rettenetes az, hogy Te a’ Homér’ példája szerint helyt akarsz adni minden dialektünknek a’ Könyvírás’ nyelvében…

 

 

3187.

 

Kazinczy — Terhes Sámuelnek.                                               Széphalom, april 15. 1816.

 

…Kedveskedem egyszersmind az urnak tulajdon IX köteteimmel, s kérem, hogy a gróf Desőffinek szóllót méltóztassék kezébe juttatni. Az én köteteimre csak egy szót.

A mely országban még a szép mesterségek (a plasztika és grafika) nincsenek virágzásban, s originál nagy míveket nem lehet reményleni, mert sem az ízlés, sem az agyag és szinek (a nyelv) nem olyanok még, a milyeneket kivánni a nagy mívekhez kell; ott nem tehetünk jobbat, mint azt, ha az idegen nagy munkákat, a státuákat gipszöntvényekben, a festéseket vagy kópiákban, vagy Kupferstichekben másolgatjuk, s ez által kezünket az olyanok dolgozására elkészítjük, másoknak izléseket és szemeket formáljuk…

 

 

3191.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                                Széphalom Apr. 21d. 1816.

 

…Elővevém papírosaimat, ’s két nap olta folytatom. Szebb, mint képzelni mertem; ha tovább is így megyen, igen szépen fog elsűlni. Titulusa ez:

 

                                                   AZ ÉN ÉLETEM——

            barátimnak, Literaturánk’ barátjainak,’s legközelebbi gyermekimnek

                                               .——KAZINCZYTÓL.

Ilyen forma a’ Göthe Aus meinem Lebenje is; tudnillik a’ titulusa, mert külömben a’ kettő köztt nincs hasonlatosság, ’s úgy írom, mintha azt nem is olvastam volna. Nem Chroniconi renddel megyen a’ dolog, hanem poetai öszvefűződéssel, és a’ mi benne legjobb, meleg szívvel és az elmének, jó kedvnek, csintalanságnak elég benigna venájával…

 

 

3203.

 

Kazinczy — Kászonyi Dánielnek.                                              Széphalom Majus 3d. 1816.

 

…Fáy János nekem 1812. Octób. negyven ezer bankó forintra becsűlt Numismatica Gyűjteményét kezembe adá azzal a’ teljes hatalommal, hogy neki azon vásárlanék képeket. A’ becsűlet ’s a’ belém vetett bízodalom úgy kívánta, hogy minekutáa a’ pénznek Bécsbe fel kelle menni, felvigyem ugyan, de a’ nekem adott hatalommal ne éljek. Általadtam azt eggy német-embernek, hogy tekintse meg, betsűltesse-meg, ’s érettek adjon képeket az én választásom szerint. (Ez Braun Festő volt, udvari Schätzmeister, az az képbecsűlő, a’ Vám miatt, mellyen sem ki sem be nem eresztettek képet az ő becsűlése nélkül.); ’s vissza vévén ismét tőle, Mélt. Referend. Vajna Urnál hagytam, mert Mélt. Fáy Ur akkor Bécsben nem volt. Általam és az én hibám által eggy réz fillér sem vesze-el a’ Gyüjteményből, sem más által nem, a’ mennyire tudom. Minthogy Fáy azt bízta rám, hogy legelébb a’ Német ember képeit nézzem-meg, ’s eggy Fél-németét (Prof. Hess Mihály, Egri fi, ki velem mindég magyarúl szólla), úgy osztán a’ Tek. Urét ’s Mélt. Vajna Úrét; legelébb a’ Németét, úgy a’ Fél-németét, ’s végre a’ Mélt. Vajna Úrét tekintém-meg. A’ Tek. Úr lakása távolabb vala szállásomhoz mint az övék, ’s így történt hogy ide legkésőbb meheték. Fáynak megírtam ítéletemet, ’s leginkább eggy Gaudentis Ferrariénak mondott Nativitást szerettem-meg…

 

 

3208.

 

Kazinczy — Nagy Gábornak.                                                                                         é.n.

 

…Utolsó farsangban az Ujhelyi bálban Kazinczy István belé űlt a’ maga vonás nélkül menő szekerkéjébe — azért maga, hogy a’ kereket belölről titkon csak ő tudta mozgatni; de a’ Kállai Actorok olly jól maszkírozták lárváját, és az öltözete olly theatrális volt, hogy senki sem gyaníthatá, ki ül a’ szekérben. — A’ pihenés órája alatt eggy kilőtt pisztoly tevé figyelmessé a’ Publicumot, ’s a’ Vármegye szálájának kétszárnyú ajtaja megnyílt, ’s trombita szó alatt imhol jöve a’ szekér két eleven galamb által rózsaszin pántlikán vonva. A’ szekeren transparent vala eggy nagy quadrát, ’s ennek eggyik oldalán transparent festve Castor és Pollux lóháton, sisakjaikon csillag. A quadrát másik oldalán e’ versek:

 

Castor ’s Pollux dísze a’ magas egeknek,

Ha ti tüntök-fel a’ zajgó tengereknek,

Elcsendesítve van a’ tenger habzása

’S többé nem félelmes a’ hajók futása.

’S mint ti adtok nyugtot szélnek és örvénynek,

Szemere ’s Szögyéni úgy ád azt Zemplénynek.

 

Az Urnak nem szükség mondanom, kié a’ gondolat és a’ vers…

 

 

 

3209.

 

Kazinczy — Pápay Sámuelnek.                                          Széphalom, Máj. 14d. 1816.

.

…Dezsőffy eggy nagy rakás írásaimat által vitte szobájába… Sallustomat olvasgatá, és Ciceróból dolgozott fordításaimat, mellyek felől még Szemere sem tuda semmit, ki hét holnapot tölte napánál tavaly, hozzám csak két órányira. Ő is ír most valamit Nyelvünk’ dolgában, ’s Cicerómat minden egyéb dolgozásaim felett kedvelte-meg. …Sallustomat öszve hasonlítánk az Originállal és a’ Thyvoine franczia fordításával, mellyet magok a’ Bipontínusok is magasztalnak, ’s még eggy más franczia fordítással, de a’ mellynek czímlapja nincs-meg, és így ki fordította, nem tudhatom; öszve hasonlítánk a’ sok német fordításokkal is, ’s nevettük, hogy a’ franczia hogy rontotta-el a’ Római Írót, mert nyelve alkalmatlan által hozni a’ Color romanust. Caesar és Cato a’ Patres Conscriptiket mindég Messieurs-eknek titulázgatja, ’s ez épen nem a’ legnagyobb bolondság a’ franczia fordítóban; nagyobbakat is ejt az az elrontott nyelv miatt. Én Sallustot és Cicerot épen úgy dolgozám mint Ossziánt és Egmontot. …

 

 

3214.

 

Kazinczy — Horváth Ádámnak.                                              Széphalom Máj. 18d. 1816.

 

…Gróf Desőffy József Máj. 14d. huszonnégy órát tölte nálam. Őtet Koppi nevelte, Koppi még a’ Classicusok’ értésében is; ’s minthogy ő lelkes ember és Koppi tanítványa, a’ Classicusokat érti is. Kért, mutatnám neki Sallustomat, ’s olvasnánk fel a’ Caesar és Cátó beszédeit. Előttünk vala az Original, editio Havercampi; előttünk két franczia fordítás, és a’ sok, ien sok, német. ’S ezeket is megtekinténk. Dezsőffy magyarúl, francziáúl, deákúl, németűl eggyeránt tud, ’s megítélhette Sallust francziára nézve, németre, magyarra van e jobban fordítva…

 

 

3217.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                        Széphalom Maj. 20d. 1816.

 

….Ha Trattner Úr a’ maga levelében azon vádjával és leczkéjével, hogy nem a’ szerént dolgozom a’ mint kellene, meg nem bántott volna, és ha nekem a’ vásárokról vásárokra járó Compactorokat nem tette volna tanítóimmá, elkészült volna mostanra az egész első Kötet…legjobb volna Tr. Urat arra venned, hogy a’ nyomtatáshoz csak Augusztusban fogasson. Akkorára haza jövök Erdélyből, ’s minthogy az első Kötet’ …melly VII. Énekből fog állani. …Ezen levelében panaszkodik, hogy nem tudom melly vásárban eggy nyomtatványa sem költ-el Munkáimnak. El kellett volna fogadnia tanácsomat, hogy minden külön munka külön is árultassék és ne csak öszveleg a IX. Kötet, ’s nem volna oka panaszolkodni. Én nem csudálom hgoy nem sok vevőt kap 25 forintokon árúlt Munkákra. Ezeket, kérlek, mondd meg neki. — De Tr. Úr mindég makacskodik, és soha sem boldogúlhat vele az ember. A’ legigazságosabb kérést is megveti, ’s azt teszi a’ mit akar! …

 

 

3222.

 

Helmeczy Mihály — Kazinczynak.                                            Pest Május 31dikén 1816.

 

K. Barátom, Trattnernek általadtam Messziászodat. Tetszett neki ’s nyomtatni fogja. Te igen elkeseredtél ellene, de, kérlek mérsékelt hevedet a’ következések ’s a’ nyelv végett. Ő is szeszélyes ember mint mi, ’s mint igazlanád tettedet tenmagad előtt ha mind ketten bosszongva egymás ellen emésztenétek egymást. Trattner tüzes fiatalember /27 éves/ ’s leplet nem ismér, Te pedig, légyen sérved nélkül mondva, némelly tetteidben nem vagy férjfi legalább egész férjfi nem. A’ napokban mihelyt vásári bajain túlesik Trattner, irni fog hozzád, ’s kérni fogja a’ Messziásznak többi köteteit, mert ő csak azon van hogy Augusztusi Vásárra jelenjen meg az 1ső kötet. Ha Julius’ közepéig leérkezhetne az 1ső darab’ kéziratja, mégis megjelenhetne Augusztusra…

 

Itt veszed tőlem Matthissonnak egy dalát:

 

Dal a’ Távolból. (Lied aus der Ferne.)

1) Midőn az est’ vég alkonyodtán

Eggy néked mosolygó alak

Gyepágyon ültöd’ szompolyodtán

Köszöngve rád el elballag,

Az barátodnak hiv lelke:

Melly rád vig nyugtot ihlelge.

 

2) Midőn a’ hold’ kelő világán

Szerelmid’ álma szépedez,

’S a’ tölgyes’ minden füvin ’s ágán

Lassú zizeglés rezgedez

’S kebled rémzelgve emeleng:

Az lelkem, melly körülted leng.

 

3) Érzesz boldog tévelygésedkor

Hajdanti boldogságidon

Mint zephir’ csókja kikeletkor

Olly lágy illentést ajkidon;

’S gyertyád lobogva égdegél:

Az lelkem, oh ne kétkedjél!

 

4) Hallod midőn a’ Csillagboltról

Éj int ’s csendelg kis rejteked

Eol’ hárfájaként távolról

E’ frigyszót: örökké tied!

Ah szunnyadj akkor édesdet,

Lelkem körülted repdesget.

 

Berzsenyi nyomtattatik, Virág Századjai, ’s Carnot Memoirja magyarúl

 

 

3228.

 

Kazinczy — Horváth Endrének.                                                     Széphalom, Jún. 8d. 1816.

 

…Imhol eggy nyomtatványa Vidához írt Epistolámnak, ha azt Helmeczi talán meg nem küldötte.

…Énelőttem alig van szebb míve Literaturánknak mint Szemerének a’ Reményhez írt Sonettóje; — ezt a’ maga nemében értvén — ’s Kisnek Hajós-Énekét csaknem úgy kedvellem mint Menyegzői szép dalát e vagy Ódáját? Hány Olvasó érti a’ két elsőbb megnevezett Versezetnek csak nyelvét is? ’S Berzsenyi nem volna e erőltetett, érthetetlen? Én Berzsenyit nagy Költőnknek tartom, ’s szeretem, ’s Döbrentei már kilencz holnap előtt tudatta a’ Nemz. Ujs. Olvasójival, hogy Berzsenyihez írt Epistolám Muzéumában meg fog jelenni. — Nem bánt engem a’ más’ fénye; ’s bár mások által egészen elfelejtessem!...

                                     Kivűl: Tisztelendő Horvát András Téti Plebanus Úrnak Pest, Győr Tét.

 

 

3235.

 

Horváth Ádám — Kazinczynak.                                                                      é.n.

 

…Kis Faludi Sándornak már ki jött a’ Jambusos Húnyadyja, Tuboly László Barátomnak ugy küldött eggyet, mint utolsó verses szüleményjét; én Gyikánál láttam, de még keveset olvashattam benne: már hallottam némellyektül, hogy miért nem irta Prosában? …Én most egy Tudós románt irok Prosában; sok diőmet elvesztem vele; de néhai kedveltt Fő Ispányom, Gr. Althann János emlékezetire nem sajnálom…

 

 

3238.

 

Kazinczy — B. Wesselényi Miklósnak.                                      Andrásfalva, Júl. 16d. 1816.

 

…Én Erdélyi útazásomat le fogom írni ’s kinyomtattatom. A’ Magyarországi Magyarok ezt a’ szép földet nem ismerik. Bár Útazásom azt cselekedné, hogy sokan kapnának kedvet ide jőni, ’s Erdélynek szépségeivel ’s jobb fijaival megismerkedni. Andrásfalván, a’ két Búnom, az igen szép Fejér-Egyházán sok szépet láthatnának. Hogy Utazásom annál jobb lehessen, én vissza térek Kolozsvárra. Azt eggyszer látni nem elég …

 

 

3239.

 

Helmeczy Mihály — Kazinczynak.                                               Jul. 18dikán Pesten 1816.

 

futólag tudósítlak:

1) hogy Zrinyid első darabja kész ’s a’ kép is (Zrinyi Péteré) Cicero mittellel hason formában a’ C) darabbal. Nem tudom ki javítgatá az íveket.

2) Berzsenyi kész egy Értekezéssel az Újításokról tőlem megtoldva. 3) Vidáné emlékeztet igéreted ’s fogadásodra, hogy az első legszebb fiját Zephyrnek néki leküldöd, a’ mit Szemere Palink által teljesittetni is kiván. Nem fogja sajnálni fáradságát Palink Vidánéért, ki is férjével együtt üdvezel benneteket. Messziászodat küldd. — Mint vivéd véghez Erdélyi útadat? …

 

 

3244.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                            Dédács, August. 10d. 1816.

 

…Döbrenteink itt küldi neked a’ 14 esztendős Kelemen Lajos most Júliusban dolgozott versét:

 

HAZÁM.

Lebegjetek, lebegjetek, szent képzetek,

Lelkem-repesve öntöm könnyemet:

Hazám szabad leszen!

Szabad leszen nagy nemzetem!

Vad gyilkolóji köztt megáll a’ Nagy,

’S rajtok felűlemelkedik.

 

Annak kell lenni a’ Magyarnak,

Mit homokára metszett a’ Teremtő.

Csak várd a’ testi lánczokat szakadni,

Csak várd; e hév könnyek hijába,

Tán csak hijába nem peregnek.

Tán lángoló sohajtozásim,

Talán e’ képzetek’ csoportja,

’S e’ szent hevűlte hív keblemnek

Talán hijába nem repesnek.

 

Annak kell lenni a’ Magyarnak,

Mit homokára metszett a’ Természet.

 

 

3245.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                                       A. Olsó, 11-a Aug. 1816.

 

…Mi újság a’ Magyar Litteraturában? Az Erdélyi útazást örömmel fogom olvasni. Elvégezted é már Salustot? Hány Oratiója kész Cicerónak? Halad é a’ Biographiád? A’ Te pennád mind szépségére mind serénységére nézve fel ér más tízzel, olly sebessen repűlsz mint a’ Persiai sávos tollú galamb…

 

Elfelejthetetlen Újházy Samum halálára. 1816.Sz. Mihályon.

1.

Téged’ is hát, Samum! időnek előtte,

Te szép áldott Lélek, Te szívem’ Embere!

Ki mindég a’ szívét az enyimhez szőtte,

Bé fedett a’ titkos Örökség tengere?!

 

2.

Oh élet angyala, m’ért el nem óltottad

Egygyütt az enyimmel, napjai fáklyáját?

A’ setét halálnak még most hogy adhattad

A’ Jók örömére teremtet Páráját?

….

5.

Nem értem és nem ért engem a’ Természet,

Minden él körűltem, de Te halva fekszel!

R’ád úgy, mint szívemre, feküdt az enyészet,

Hanyatló hangimra többé nem melegszel.

 

6.

Halálod emésztő sebe nyílt szívemnek,

Nem fog ez sem fogyni, sem pediglen múlni.

Feszegett köribe minden érzésemnek,

’S tsak veled a’ sírban fogok ki gyógyúlni.

 

7.

Veled halhatatlan, veled porrá legyek,

Kétséges Lelkemnek ez a’ kívánsága,

Nem tudom hogy mivé? vállok, hová megyek?

De a’ hol vagy, ott lesz Jóskád Menyországa.

 

 

3246.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                          Dédács, Hunyad Vármegyében, Aug. 12d. 1816.

 

Tisztelt kedves barátom, Tegnap mult-el két holnapja hogy feleségemet ’s házam’ népét elhagytam, ’s Eugénie leányomnak ’s leánykésérőjének társaságában Erdélyt járom. Útamat nyomtatásban fogod olvasni: nem irom azt a’ mit Erdélyben látni kell, hanem a’ mit láttam ’s láthattam, ’s a’ Magyarnak ez sem lesz kevés, mert hiszen Erdélyt a’ Magyar Országi Magyar kevésbbé ismeri, mint Franczia és Olasz ’s kivált Német Országot….

 

 

3249.

 

Édes Gergely — Kazinczynak.                                   Szala Vármegyébenn 18. Aug. 1816.

 

…Ugy látszik a’ Múzsák hozzám esküdtek. Szeretlek! és most közelebb a’ Poétai Berek mulattatvánn, a’ 233-dik Laponn álló Mennydörgés megállapított; mert nekem-is van arról a’ Felséges muzsikai Hangzatról tulajdon Elegiám; de az ellent nem állvánn-is, kedvem támadt ezt-is hasonló rámára húzni, hogy az enyim mint állhat-ki vele szem köztt. Az a’ Compositio — megengedj Kedvesem — eggy illy gyalúlatlan ézletű Versezőnek mint én vagyok, a’ mértékre nézve kedvetlenűl hangzik; azért öntém az Ovid’ formájába úgy a’ mint itt fogod látni. Ítéld-meg Barátom, nem elrontám-e a’ nem jól értett Conceptust! mert a’ Némethez, a’ ki rám nézve beszélni sem tud, nem folyamodhatok, hozzád, Apollojához folyamodok. Ha rá érsz, írd-meg mibenn hibáztam, hogy helyre hozzam. Az új forma ez:

 

Nagy vagy ’s rettenetes Te Világ’ Ura, fellegeresztő

’S fellegekenn járó, hol beborítod Eged’.

Mint te vagy, ollyan erős a’ föld’ fejedelmei közt nincs,

Bár tova, mint a’ nap’ fénye, kihatna szavok.

„Nagy vagy ’s rettenetes”, nekem ezt recsegé füleimbe

A’ dörgés, mellynek hangja velőmre hatott.

A’ míg dörgésed ropogott, némulva fülelt ’s most

Zengeni, rettenetes! lantom utánna meri.

A’ nap igen hév volt, mikor, intvén Délnek az újjad,

Délről a’ kékes gőz tolakodva jöve.

’S imhol ezer vőlgyek ’s pezsgő tavak’ öblei szülték

A’ felleghegyeket ’s ím nyomakodtak elő.

És villám-lovaid föld-rendítő szekereddel

Onnét robbantak széljel ezernyi felé.

Elragadák azok azt ’s fel-alá nyargalva keresztűl,

A’ bús fellegekenn szerte ropogva vivék.

A’ nap alábújt ’s mind lassúbb-lassúbb leve hangja

A’ vadon erdőnek, melly riadozva nyögött.

                ……

’S zörge de nem ropogott többször az Égi szekér.

Felvetem én fejem’ és a’ Danlos’ melyje kitágúlt,

Felvídúlt ’s könnyebb lett pihegése neki.

Már éjszakra haladt az előbbi szekér, de morolyja

Többnyire még hegyről hegyre bolyongva körűl.

Ekkor már bátrabb orczám’ emelém az Egekre

’S ím’ amaz ív, — Isten’ hídja Balamber idént,

Most pedig engeszteltt orczád’ árnyéka, szemőldöd (szemíved)

Isten-atyánk, — ragyogó színbe’ Keletre feszűlt.

Gyöngyként lepte-el a’ felhők’ áldása mezőnket!

Termésinn ragyogó harmat’ özönje remeg.

Nedveibenn vígann legel itt a’ csorda, madár ott,

’S új öröm a’ mire már ébred az emberi Nem.

Engem-is engem-is új érzés serkente-fel és ím’

Lantom elővévénn zengem örűlve vele:

„Nagy vagy ’s irgalmas Te borongós Égkiderítő

’S felleget elhajtó Égi kegyelmes Atya!”

Ím’ ott füstölög a’ liget illettetve nyiladtól!

Ám de Nememre szemed’ megkönyörűlve vetéd.

Elvala rejtve napod, de megént mosolyogva ragyog már,

Tűz-súgára ’s arany fényt cziterámra lehint.

És én alkonyodó fényénél szent neved’ áldvánn,

Háládó hanggal végzem az énekemet.

 

Jaj be sok változást kellett tennem a’ már kiadott verseimenn-is! sokat elhánynom, sokat javítanom! Már letisztálva várakoznak ím e’ munkáim: I. A’ Keserveim 3—8dik Könyvei ’s a’ már két ki-is adott javítva. II. Az Erdő-Könyv. III. A’ Magyar Teokrit ’s Magyar Mondoványaim (noma). IV. A’ Parlagi Múzsa. 3 Könyv. V. Az Anakreon’ új fordítása eggy sereg Anakreonizmusimmal. VI. Most kezdtem-el tisztálni a’ Halhatatlanság Múzsája nevűt 15 Könyvbenn, mellyek az ember’ utóbbi és állandó végét tárgyazzák, a’ lehetségig felemelkedve. Képtelennek véllnéd hogy ez Dogam és mégi-is Epicumot mutat és Distichonokbann. Ez lesz a’ legkidolgozottabb munkám etc. VII. Van Hevesdi nevű Románom-is Hexametrumokbann. ’S többek. VIII. NB. Az Epigrammáimat és Ódáimat-is újra megrostáltam…

 

 

3262.

 

Kazinczy — Horváth Ádámnak.                                       Széphalom Sept. 13d. 1816.

 

IX Kötet írásimmal kedveskedni fogok Neked. Pesten lesz letéve Vitkovics Prókátornál…

 

 

3264.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                 Széphalom, Septbr. 13d. 1816.

 

….Erdélyben nem leltem több Dámát eggynél a’ ki magyarúl ne tudott volna, ’s az az eggy is Magyar Országi volt. (Gróf Kemény Farkasné, szül. Batthyáni, testvére Vinczének.) Ellenben leltem ollyanokat, a’ kik Epistolámat az Ipamhoz (Erd. Muz. III. Kötet) olvashatják, ’s értik. Ez Gróf Kornis Ignátzné, szül. Gróf Teleki Anna. A’ társaság nyelve ott mindenütt Magyar. Nálunk a’ czifrább házaknál német…

…Trattner írja, hogy Messziásomat nem nyomtathatja míg több praenumerans nem lesz…

 

 

3265.

 

Cserey Farkas — Kazinczynak.                                   Kraszna 16dik. Septemb. 816.

 

…Én a Bibliothecam Catallogussát Néked meg fogom küldeni, egyebekrül pedig tudósitani...

…Én most jó kutfőre kaptam kerti kincseimet gyarapitani, Parisba vagyon egy a természet országai tudományát gyarapitó institutum: Direction du Journal universel des Sciences medicales. Ez Europa minden részeibül gyüiti a fel tett aránnyához szükségeseket és egyszersmint közöl mindeneket, a miket tud, és bir mindenekkel. Én ennek igen nagy érdemü Directorának Doctor Regnault (Medecin consultant du Roi, Directeur du journal universel des Sciences medicales, et Medecin en chef de l’hopital de la garde Rojal) urnak irtam, és eö igen szép ki fejezésü válaszába aszt írja, hogy igen is valamik nékem fognak teczeni, Plantáim gyüiteményibe mindeneket meg küld, csak jegyzést küldjek azok iránt, a miket kivánok, és eszt meg is küldöttem…

 

 

3276.

 

Kis János és Kis Lajos — Kazinczynak.                            Soprony, Sept. 30-dikán 1816.

 

…’S melly kedvesek előttem eggy annyira tisztelt Férjfiúnak olly szép bizonyságai hozzám vonszó szeretetének: mint Kazinczym, Báróczym ’s a’ Recensio, mellyre próbáimat méltónak itélte a’ Tekintetes Ur! — Ösztönök lesznek ezek nekem mindenkor a’ legbuzgóbb törekedésre, ’s jutalmak a’ legnagyobb fáradozások után is. — Tarcson meg ezután is szeretetében a’ Tekintetes Ur, mert

 

Néktek kivánok tetszeni csak, Nagyok,

A’ kiknek ajkát Istenek íhleték.

’S mint én az elhunyt kor’ Dicsőit,

Szívemet a’ maradék szeresse…

…Lajosom, minekutánna a’ törvénytanulást ditséretesen (mint első eminens) elvégezte, Szala Vár-Megye[!] Első V. Ispánhoz Szegedy Ferentz Kamarás Urhoz ment ezen folyó hónap elein Patvariára. Elmenetele előtt írta ezen levelet, mellyet minden változtatás nélkűl küldök….

 

 

3277.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                                       Péczel, Oct. 1. 1816.

 

…Prónay Sándor tegnap délben maga, dél után pedig Majláttal és Schediussal kerese fel engemet. Én Inversioimat Jenischéi után: «Er hat nicht die mindeste Achtung für seine Ält.», ’s némelly czikkelyt Aufsatzaimból ’s Kölcseytől levelet és verset mutattam elő, ’s majd Berzsenyi lett a’ beszéd tárgya, ’s Prof. Sch. a’ Közelítő Telet declamálá, a’ Báró pedig közben-közben glosszálgata, kérdezgete, ’s Sch. felele p. o. hogy bibaja ex bimbó, mint ajtaja, hintaja, birája, ex ajtó, hintó, biró, hogy csalét dumetum, hogy a’ provinc. által lehet sőt kell bővíteni a’ nyelvet, hogy azon kell ígyekezni, mennél több Denkform legyen. A’ Báró Berzs. IId. Kiadásában azt gáncsolja hogy a’ ritka szók nem magyaráztatnak mint Csokonaynál, holott a’ verses könyv Volksbuch etc. etc. A’ Könyvek osztályát sem hagyá helyben; így kellene:

 

I. K. Lyricumok.

II. K. Anacreonticumok.

III. K. Levelek ’s etc. etc.

…. Közlésre méltó a’ Bárónak még azon vallástéte is, hogy ő mélódiásabb sorokat nem halla ezeknél:

 

Titkon nyílnak az életnek

Legszebb rózsáji,

Mély titokban csergedeznek

Legszebb óráji.            Berzs.   

 

 

3285.

 

Kazinczy — Horváth Endrének.                                        Széphalom Octóber 6dikán 1816.

 

…Igy vádol engem Kisfaludy a’ Ruszekhez írt levélben, hogy én magamnak ’s másoknak, kik imádóim, csekélységeiket remekek gyanánt magasztalom, kivált a’ Német Ujságokban…

…Batsányi nekem is nemesen járdalló, mint Neked, csakhogy nekem sok helytt feszes, sok helytt épen dagályos. Egyéberánt bánt e engem az ő fénye, mutassa az, hogy Ossiánom előtt előhoztam, a’ mit tőlem némelly Olvasó bizonyosan nem várt, és a’ mi rólam az indulatosság’ gyanúját bizonyosan elháríthatná, mutassa az, hogy minekutána magát Ányós’ Kiadójának meg nem nevezte, ’s a’ később kor felejthetné hogy ez az ő érdeme, neki ezért megadtam a’ mit érdemel; hogy azon eggyetlen darabját melly kezemben vagyon, és a’ mellyet hatalmamban volt elnyomhatni, ha az ollyat tenni charakteremben volna, az Erdélyi Muzéumba felvétettem. Még két kis éneke van kezemnél; ha azt az Erdélyi Muzéum felvehetné, azt is meg küldeném oda. — Ezek, úgy hiszem, hogy egyebet mutathatnak, mint irígykedést és ellenségi indúlatot. A’ ki illyet gyanítani tud, mindég fog gyanítani, akármit teszek és mondok….

 

 

3287.

 

Kazinczy — B. Wesselényi Miklósnak.                                  Széphalom Octob. 7d. 1816.

 

…Erdélyből kilépvén ma eggy holnapja, ’s vissza tekintvén a’ dombos földre Szathmárnak sík földéről, eggy Epistolához kezdék. Ha meglesz, közleni fogom veled. Imhol kezdete:

 

Domb ’s völgy, meg völgy domb, ’s domb és völgy megint,

Nem szép, de áldott föld, Isten veled!

Mint a’ Szerelmes néz elnedvesült

Szemekkel a’ hív lyányka’ rejtekére,

A’ honnan őt vad sorsa most elűzi:

Akként tekint rád vég pillantatom,

Áldott hazája sok nagy férjfiaidnak,

Áldott hazája sok Nagy Asszonyaidnak

’S szorult keblemből lassu fájdalommal

Ez ront-, ez tör-elő: Isten veled!

 

                                     

3288.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                         Széphalom Octób. 7d. 1816.

 

…Én Erdélyi utazásom megírásához hozzá nem foghattam még. Minden postanap 8, 9 ’s ollykor 12 levelem megyen postára, ’s ez a’ munka még eltart eggy hétig, ’s tovább is talán. Azután ennek fekszem…

…Az Irók nagyon vétenek, midőn minden dolgozásaikat, verseiket, felveszik kiadandó Munkájikba; a’ férges  darabok a’ szomszédság által sokat ártanak a’ jó daraboknak is, ’s jobb volna keveset adni, de csak jót, mint sokat, de rosszat is a’ jók köztt…

…Én Báróczit 1786. láttam először. Ő akkor 51, én 27 esztendős valék. B. rég olta űzte már Alchymistaságát, én ifjabb valék koromnál is. ’S az Alchymista öreg a’ kisded termetű ifjat, a’ tavasz’ virágai köztt szállongó lepét nem kerűlte, sőt barátsággal, nyájasságokkal fogadta, mert látta hogy a’ lepe férjfivá óhajt általváltozni. Igy fogadta ő az akkor még ifju Döbrenteit, Kis Sámuelt, így Balkay Pált a’ festőt (Peintre), a’ ki sem Alchymista, sem Iró nem akara lenni. Én eggykor olly órában léptem-be B-hoz, midőn Thurzó György ifjú Testőrző, az Öreg előtt olvasta Gesszerből dolgozott fordításait, ’s B. örömmel hallá az ifju dolgoz…

                        /A levél nagyon hosszú. Kisfaludy S. Ruszekhez írt levelét cáfolja/

 

3291.

 

Kazinczy — Takács Józsefnek.                                 Széphalom, Octób. 10d. 1816.

 

…Én Himfynek Szerelmeit — az az eggy Munkáját Kisfaludinak, mellyet neki szívesen irígylek — mert Regéjit és Hunyadiját ’s a’ mit 1809. prózában írt, elkülönösödött finnyás izlésem nem irígyelheti — recenseálám. Rajtam álla nem tudatni, hogy az tollamból folyt. Megküldém önn-magának, baráti indulatból, hogy ha mit változtatva óhajt látni, megigazíthassam; melly azonban nem azt teszi, hogy magasztalhassam, ha kérni fog reá, a’ mit gáncsoltam vala. Vége szakada levelezésének. Azt írja Ruszek Apát Urnak April. 14d. 1816. hogy velem levelezését azért szakasztá félbe, mert elirtózott a’ hörcsökös Révaihoz Verseghy eránt írt levelemtől; melly, ha őt halljuk, rossz-szivűségemnek eltörölhetetlen bélyegét mutatja. — Erről alább, hogy a’ fonal itt meg ne szakadjon.

Később Töviseimet adám ki, ’s az ő nevét-viselő Epigrammban épen azt mondám, a’ mit Recensiómban mondottam volt. Himfy a’ poetai Mennyországba jut, de csak a’ Purgatorium tüzén általmenvén. Ez az Epigramm eggyszersmind azt tudatja a’ mit Recensiómban mondék, hogy vét maga ellen a’ ki sokat akar adni, és hogy a’ kevés néha több mint a’ sok.

Szabad e recenseálni? Szabad e így recenseálni….Szabad e Epigrammot írni? Töviseket és Virágokat írni? azt sem kérdem. Ott a’ Schiller’ Xeniáji. — De ha való, hogy Németország ezeket a’ Xeniákat örömmel fogadta, ’s csaknémelly megdörzsölt Iró jajgatott ’s dúlt ’s fúlt; ha való, hogy a’ köz haszon miatt még korbácslások is eshetnek; ha való, hogy a’ ki lő, de tudatja hogy ő lő, ’s hogy ki ellen lő, az nem orgyilkos: úgy én Töviseimért jót állok…

…Prof. Rumi Úr tudósíta, hogy Ruszek Apát Úr barátsággal szólla vele felőlem…

Verseghy mocskokra fakadt írásában Révai ellen. szántam barátomat, Révait, és ennek ügyét, mert ez nekem igaznak tetszett. Barátsággal írtam Révainak, kit a’ szitkokat-önteni szerető és derekasan tudó Kf. hörcsökösnek titulál, buzdítottam ügye’ védelmére, ’s azt írtam neki a’ mit barátja írhatott, a’ mit Paintner is írt. ’S ez a’ tisztelt ember is a’ rossz-szivűség’ eltörölhetetlen characterét hagyta e levelén, vagy csak én? ’s mi áll az én levelem’ végében, azt Kfnak nem tetszik e megolvasni? — Menjen ő, a’ merre menni akar! Nekem ez legyen utolsó szóm szidalmaira. Az illy gondolkozású ember, a’ ki Báróczyt, Révait, Daykát káromolja, hadd káromoljon engemet is…

 

 

3293.

 

Kazinczy — Sárközy Istvánnak.                                            Széphalom, Oct. 11d. 12816.

 

…Ruszek felel. Nem engedi magát széplelkűségben senki által meg győzettetni. Ő tehát barátom, noha vannak, a’ kik azt mondják hogy e’ lépésem csak kémi játék és kelepcze, ’s ő az én characteremet nem igen ismeri (!!!) — De Kisfaludy a’ levélre csak nevezetett.

Visszaírtam Ruszeknek, hogy örvendek megbékélésén. A’ nevetőt ne ingerelje engeszteléseivel. — ’S halld mit csinála az, a’ ki magát széplelkűségben senki által meggyőzettetni nem engedi.

Kisfaludi hozzá eggy 11 [lapnyi] sűrű sorú levelet ír ellenem, melly engem irígy, csapodár, hiuságon, dictatoroskodáson esenkedve kapkodó, zsémbelő, mende mondán, pletykán kapó embernek fest — eggy végtében mint eggy vén asszony; azzal vádol, hogy magam kürtölök magamnak és azoknak kik imádóim, kivált a’ Német Ujságokban. (Hát hol még másutt, ha ott kivált?) Azt mondja, hogy reá fogtam hogy ő laistromozta Himfyjét és hogy ő Kámon született; (mintha laistromozni és Kámon születni gyalázat volna) hogy reá fogtam, hogy ő Báróczival lehetvén, talentomát ’s nyelvét kimívelhette, holott ő a’ mindenek által került és kaczagott, öreg fösvény Báróczival szolgálaton kivűl hármat sem igen szóllott Ő, ugymond, bizonyos benne, hogy ha engemet úgy tömjénzett volna, mint mások, én neki hibájit is magasztaltam volna. Az én magasztalt Daykámnak még dajka kellett volna. Mikor a’ tüdő ennyit bír, akkor nagyon tele van az epe.

Ruszek ezt a’ levelet nekem meg nem küldé; de ha igaz volt volna, hogy szégyellené magát békélni tudásban más által meggyőzettetni, közlötte volna e másokkal? Hallgat cselekedete felől, Festetics György pedig a’ Kisf. levelét Archivumába betéteté, ’s sok copiájit vették, ’s így reménylem Te is meglátod. Énnékem egy barátom megküldötte….

 

 

3294.

 

Cserey Miklós — Kazinczynak.                                                          Tihón Oct. 13-án 816.

 

….Hát a’ Magyar Lexicon készittéséről nem gondoltálé valami Planumot?...

 

 

 

3295.

 

Kazinczy — Buczy Emílnek.                                                           é.n.

 

….A’ könyv czímje ez: Commentarii de bello Germanico, auctore Jo. Car. Serra. Pars I. 1806. 72. lap. Pars II. 1807. 86. lap. in 8-o. Párisban, Didotnál. — Én nem láttam a’ könyvet, de recenseálva van a’ Jénai Lit. Ujs. 1808. No. 13. — Imhol a’ hely:

Ad haec cum lacrimans coelum illa obtestaretur, ob invidiam et falsis denunciari hominem testibus: En, inquit Caeser, index noxae; factum, sodes, prugato….

…A’ könyvet méltó volna meghozatni valamelly Bécsi Correspondens által. Alig képzelhetni szebb deákságot…

 

 

3297.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                              Széphalom Octób. 18d. 1816.

.

…Epistoláddal is igen igen meg vagyok elégedve. Szép és magas; csak hogy komolyabb mint Menyasszonynak kell. Olly formán jössz-ki benne, mint Szemerénk a’ Vidához írtban; ’s te, mintha philos. poetai Predikátziót tartanál. Több könnyűséget kerestem benne.

Szólj Szemerével. Nála vannak Kisfaludinak Ruszekhez irántam írt dühös levele, ’s az enyém Ruszekhez, Takácshoz és Horvát Endréhez…

 

 

3299.

 

Horváth Ádám — Kazinczynak.                                                     P. Xurban 20-a 8br. 1816

.

…Kilencz kötet írásidat örömmel veszem; nem tsak azért hogy a’ Te írásod, hanem fő képen, hogy a’ Te ajándékod…

Erdélyi utazásodat ki nyomatnod, ha azt magad’ költségin teszed, nagy áldozat a’ Hazának — ha meg tudja betsülni a’ jó szándékot — kivált tőled…

…Láttad e már a’ Kisfaludi Sándor Hunyadiját? Jambicusokkal írta, de nagyon szabadon: én már irtam neki hogy a’ másik kötetet Trochaicusokban irja. — Én is ollyanokban irtam a’ Rudolphiast…

 

 

3301.

 

Kazinczy — B. Jósika Jánosnak.                                             Széphalom, Október 21d. 1816.

 

az valaha Martinuzzinak bortoka volt. Igy leve az itt menő Epigramm. Én a’ gondolatnak és versezetnek e’ formáját annyira megkedvellettem a’ Görög Anthologia után hogy az nekem szint olly kedves, mint az Olasznak a’ maga Sonettója, melly egészen Epigramm, de csak rímezett sorú és tizennégy sorú, midőn a’ Görög nem kiván egyebet csak hogy igen hosszú ne legyen…

                      Branyicska.

                      B. Jósika Jánoshoz.

Martínuzzinak itt áll kápolnája, ’s az útas

Ált-néz a’ Maroson, ’s áldja, sohajtja nevét.

A’ kápolna ledől: de az útas nézi hol állott

’S a’ bíbort viselő nagy Papot emlegeti.

Tűnnek az esztendők szeretett nagy Férjfi! ’s te is tűnsz

A’ maradék keresi ’s nem leli nyomdokodat.

Óh, mikor elmegyen itt, bár azt is mondja: Kazinczy

Itt lele férjfit az hely jó Ura’ karjai köztt.

 

Ime, amott áll Martinusiusnak már már öszve omlandó kápolnája, ’s a’ ki a’ túlparton elmegyen, által pillant a’ Maroson, ’s áldást mond a’ szerencsétlenűl elveszett nagy ember’ nevére, kinek halálát még most is szánja…

 

 

3306.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                      Széphalom, Octób. 27d. 1816.

 

Édes barátom, Imhol küldöm Kisfaludinak levelét, mellyet látni óhajtasz…

… Fő Tiszt. Apát Úr, Olvastam Kazinczynak az Urhoz írt levelét. Kár, hogy hazánknak ezen elsőbbek közzűl való Literatora olly asszony természettel bír, és az asszonyi tulajdonságok az esztendőkkel nem hogy enyésznének, hanem mind inkább erősödnek…

… Tettem már rendelést K. Munkájinak meghozatása eránt. Alig várom, hogy Ossziánját olvashassam. Noha fordítani nem szeretek, Ossziánt magyarra tenni még is mindég nagy kedvem volt, csak a’ békességes türés hibázott…

… E’ levelet nekem meg nem küldé Ruszek. De mind a’ mellett hogy velem megbékélt ’s barátomnak mondá magát, letette a’ Festetics György Archivumába, ’s sok másait engedé vétetni. Így kaptam-meg azt…

 

 

3310.

 

Kazinczy — Szentgyörgyi Józsefnek.                            Széphalom, Oct. 31d. 1816.

 

Jún. 11dikén indúltam útnak Erdély felé, ’s Sept. 10dikén értem haza, ’s így útam fél nap hiján három teljes holnapokba kerűlt. Ez a’ 3 holnap életemnek legszebb szakai közzé tartozik. Az Erdélyi nép hospitális, nyájas, jó nép, …utazásomat most dolgozom, ’s kiadom. Erdélyt Magyar Ország nem isméri; innen fogja. A’ Nyelvre nézve is sok jegyzéseket tettem. Eggy Erdélyi Idioticont* tőlem fog venni Literatúránk. Döbrenteivel eggy holnapig eggyütt útaztam. Olvastam némelly Iróinknak leveleiket ’s Criticájikat, ’s nevettem rajtok epe nélkül                *tájszótár

 

 

3311.

 

Gyöngyösi János — Kazinczynak.

 

1771-ben kezdettem papi hivatalomat, és mind itt Uj Tordában már 45 esztendeje, hogy szolgálok. A’ ki-adott két darabban lévő Verseimen kívül, több ki-adott nyomtatott munkáim nintsenek. Hanem még épen most ismét hátra lévő versetskéimet, mellyeket közelebbi esztendőkben szabad óráimban néha irogattam magam mulatságára, ismét rendbe szedtem, és mintegy 22 arkusokban ki-fogom rövid időn egy harmadik darabban ki botsátani…

                          Méltóságos Groff Kemény Miklós Ur ő Nga Menyegzőjére 1813.

                                                                Septemberben.

 

Vén tehettségem ’s fogyatékra szállott

Vers-erem! fél-holt meg-erőltetéssel

Groff Kemény Miklóst telepedni kisérd

Hymen ölében.

 

A’ kit egy Ország anya-méhe szült-ki,

Nagy Karok ’s Rendek’ kebelek fogadta,

Hymen a’ nyájas Cytheréssel eggyütt

Most szülik ujjra.

 

Ott selyem pólát veti néki Júno,

Készített tejből feredőt Diana,

A’ kilentz Músák körül udvaroltak

Músika szóval.

 

Most pedig vidám Erató galambok’

Pelyhe-tollukbol vete páros ágyat,

Tölt selyem párnát Ericébe költött

Gerlitze-tollal:

 

Feddhetetlenség’ keze szülte hószin’

Leplet-is feljül-teritett: boritván

Szüz ’Susánnának mühelyébe készültt

Ágy-takaróval.

 

Castor és Pollux, tsuda, mint születtek

Tindaris’ kettős szüleménnyi, kétszer:

Igy az Ifjut, lám! szüli másod izben

Párosodása.

 

Ifju Groff! tartott valamig magános

Életed, még tsak vala félig élted;

Most vagy élő már, mikor a’ világnak

Ujjra születtél.

 

A’ világnak tsak? — de biz’ az Hazának,

Nemzeted’ márvány-remek-oszlopának,

A’ kiből majdon farag a’ Jövendő

Egy Magyar Atlást.

…..

Két Vadak! már két szelid eggyesült Sziv!

Dám-vad, és Vad-ketske szerelmes egy Pál!

Kedves ujj Prédák, kiket a’ Cupído’

Nyíla vadászott!

 

Éljetek, függvén az örök szövettség’

Könnyü, tsak gyengén szoritó bilintsén,

Hív barátságnak mezején virágzó

Friss legelőben.

———

Tek. Wiski Sándor Urhoz, mikor egy hónap el-telésével mind kedves Felesége, mind első szülött fia meg-holtak.

 

Kettős keresztek’ sullya alatt nyögő

Kedves Barátom! jöjj közelebb: Veled

Eggyütt kesergő Jánosodnak

Hív kebelébe magad’ pihend-ki.

 

Mélységet a’ más mélyre kiáltozó

Terhes keserved’ fel-dagadásibol

Engedd, el-árkoljuk fejedröl

Két szemeimre nyitott tsatornán

….

 

Ezt a’ világ és Isten előtt magoss

Virtust el-érvén, égig emelkedel,

Ezzel leg-első rangu Hérók’

Rendibe győzedelemmel ülhetsz.

 

Im’ eggy olaj-kút a’ Gileád’ hegyin,

Midőn kesergő Versem alól ki-foly,

Ebböl merítvén Melpomeném

Balsam-olajt sebeidre töltsön.

———

Mikor Tisztelendő Hegedüs Sámuel Ur egybe eskettettnék kedves Mátkájával Abats Theresiával N. Enyeden 1809-ben.

 

Áldott Nap! a’ kék ég ragyogó szeme!

Ambrontsod utját a’ mikoron futod

Szűzben: szülötted ’s hív barátod

Most ugyan-abba nyomod’ követte,

 

Szüz Jegybe lépett, hol mikor eggyesült

Egy lélek, egy test két Szeretők’ hitén,

Boldog szövettségnek selyemböl

Fontt kötelével övedzi Hymen.

…..

E’ Párt nem az Hit, sőt Szeretet köti

Frigyben; nem-is két száj, hanem eggyesültt

Két Sziv arany-lántzát kötötte,

Angyali párosodás’ remekjét.

 

Örök szövettség’ angyala fedje-bé

Őszültt időknek krónika-sorjain

Ártatlan éltek’ bíbor-ágyát

Édeni tejbe mosott lepellel.

 

Menybéli harmat hintse-meg ajkokat

Szentül ki-tisztultt tseppjeivel: holott

Tsók permetezzék, ollyan édes

A’ leg-utolszori, mint az első.

 

Terjedjen Erdély’ hét keritésein

Bennek betses két Név, Hegedüs, Abats:

Jó-szívüségnek sok remekjit

E’ Nevek egybe-folyása szüljön.

 

 

3315.

 

Kazinczy — Gr. Gyulay Lajosnak.                                        Széphalom, Nov. 4-ikén 1816.

 

…Én erdélyi leveleim irásában minden nap tovább haladok. De azokban felette sok a hézag. Kénytelen leszek azt csak ezen hézagok kipótlása miatt is beküldeni Döbrenteinek, mihelytt a Munka készen lesz. …Magy. Ország nem ismeri Erdélyt. S megszokván, hogy csak arra tegyük útunkat, a merre nekünk a nap enyész, feledjük, hogy Erdélyt egy velünk testvérnép, hogy Erdélyt nemzetünknek egyik fele, s egy nevezetes és némelly tekintetben nálunknál boldogabb fele lakja. a mit láttam, elbeszélem az Olvasó közönségnek s Levelekben beszélem el, hogy így némelly apróságot is legyen szabad elmondanom, mellyek az egész közönség elébe nem tartroznak és más alakban el nem fogtak volna mondathatni és mégis némelly Olvasók előtt mind most, mind a később időkben, igen kedvesek lesznek…

…A Pesti Tudom. Gyüjtemény számára beküldém Manicheusi Epistolámat, mert egyebem nem volt, s Trattner kért, hogy adjak valamit. Az Erd. Muz. V. füzetét még nem láttam….

 

 

3329.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                              Széphalom Novemb. 25d. 1816.

 

…Azt hittem, édes barátom, hogy IX Kötet írásaim eggy két ezer fntot hoznak-be, hogy hat vagy hét ezer [frt.] adósságomból valamit lefizethessek. 31 exemplárt ingyen oszték-ki, ’s kérdd, kérlek, hány forintot vettem be? Ötvenet…

3332.

 

Cserey Farkas — Kazinczynak.                                                Kraszna 30dik. Nov. 816.

 

…Már most Nov. 1sőjén irt leveledbe foglalt pontokra válaszlok.

1.Azon a réten, melj Ip és Széplak közt Magyar országot Erdéljtül el választtya, nem a Kraszna, hanem [a] Berettyó vize folj keresztül Széplakon által Margitának vevén directioját, és ennek eredete vagyon egy Tusza nevezetü Erdőmbe….

7. Erdéljbe a Vármegyék gyülései azok, mik Magyar országon generalis congregatioknak hivatnak. Marcalis szék nevezetét veszi onnan, hogy az erre meg jelenni tartozók el maradásokért a Törvénybe meg határozot Marcat, argenti gravis ponderis kötelesek fizetni…

 

 

3347.

 

Lészay Dánel — Kazinczynak.                                         Szászváros Dec. 21-kén 816.

 

Tudós Hazafi ’s Tanítóm, Közelebbi Levelemben jelentém a’ N. Sipos papirosai kikérését. Kiválasztásokra le is mentem Tordasra, …A’ nevezetesebb dolgozásinak Catalogja ez:

 

a) 21 Közönséges és Sátoros Innepi predikátziók.

b.) Két halotti orátzio. Jusa Istvánné Gellén Marie (Sárospatakon 1810) ’s Fiscalis Ügyész Török György (Szászvároson 1811) felett.

c.) Két Halotti Prédikatzi; ’Sombori László (Szent Györgyen 1812. Sept. 2-kán) ’s Dobrai István (N. Rápolton 1812) felett. Nem találtam-meg pedig Fő Hadnagy Jenei Mihály († 1813) és prof. Baló Sámuel († 1814) felett mondott oratziókat, ’s Gróf Gyulay István († 1816) felett mondott prédikátziót.

d.) Tractatus Doctrinae de conciis sectionibus Geometricae Explanatae, auctore Paulo Sipos, Transilvano Hungaro etc. h. t. cive Universitatis Vindobonae. — Dédicalva vagyon G. Teleki Jósefnek év-szám nélkül. 20 ív.

…..h.) Deák Versek; in Illust. Victoriam Caroli Coronae P[rinci]pis.

i.) Gondolatok ezen czím alatt: Das ich — Freyheit — Gott — Mensch.

k.) A’ Tüneményről, 1 ív.

l.) Úr vacsorája felett mondandó agenda.

m.) Barcsay Ábrahám Epitaphiuma. Ezt, úgy tudom, Méltóságodnak felküldötte kinyomtatatni.

Vagynak még elhányt ívekben: a’ Phil. Theologiájának némely részei — Németül írt Trigonometriájából eggy nehány ív; ’s egyebek is, mik Sajtót nem érdemelnek….

 

 

 

 

 

                                                          15. kötet             

 

3354.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                   A. Olysórul, Január. 6-ikán 1817.

 

 

….egykor egy igen érdemes szegény legénynek írtam:

 

Lásd a’ nagy ész hova visz, görts kóldús botra gubóknál,

’S látod, hogy falatoz sok pitziny elme darab.

Holtod után sokkal jobban fogsz élni barátom,

Ők jobban most, most, élnek a’ holtok előtt.

                                        ….

…Nekem talán adott egy kis tálentomot az Ur Isten, de tudom, hogy menynyibe kerűlt magamat ebbe a’ darabos életbe bele vágnom. Most is mindég, menynyi fohászimba kerűlnek minden gondjaim! Be nagy kitsinységek azok, a’ melylyek között kell mindenkor úsznunk, és utánnok kapkodnunk! Hogy vesztetik el velünk a’ szép drága időt, hogy törpítik elménk’ tehetségét, hogy altatják lángját, hogy fojtogatják terpeszkedését, hogy álják el szállását;…

…Az Erdélyi Muzéomra a’ minap 400 ftot ajánlottam. Képem’ kimetszésére 60 aranyat kértek, de drágállottam vólna ezt a’ summát még 18 esztendős koromban is. Én magam adjak anynyit a’ magam képéért? Az oltsóbb magyart, Nagyot, választottam tehát metszőmnek…

 

 

3357.

 

Kazinczy — Horvát Istvánnak.                                         Széphalom, Január 13d. 1817.

 

Pápay, mondám, és én nem mindenben eggyezünk, sőt sok dolgok felett felette hasonlatlanok gondolataink: de mi azért szeretjük egymást, úgy a’ hogy becsűletes embereknek mindég illenék. Ellenkezni, perleni, szabad: erőszakot űzni nem szabad; ’s az a’ mit a’ Mondolatisták cselekesznek, (mert, mondám, Somogyiból sokan szóllottanak mások) a’ mit Sághi csinál, megintvén elébb Döbrenteit, hogy őrizkedjék Kazinczynak mételyétől, külömben Muzéumát senki sem fogja segéleni…

…az a’ Pápay, a’ kit én Majus 14dikén Vitkovicsnál láttam először, és a’ ki engemet a’ Péczelre vivő lineájáig forró barátsággal kísért-ki, a’ ki nem győzött eléggé örvendeni hogy megláthattuk egymást — azolta nekem nem ír. Én azzal állom bosszúmat, hogy én neki mindég írok, ’s fogok, ha soha nem felel is. — Én azt hiszem, hogy a’ mi Vitkovicsunk Révainak nagy ellensége épen úgy mint Pápay…

Kisfaludi Apr. 14d. erre eggy tizenegy lapnyi levelet külde Ruszeknek. Az tele van az én mocskaimmal. Ruszek mindennel közlé a’ levelet,…

…Én most küldöm Döbrenteinek a’ Cicero Catilin. négy Beszédét, hogy Muzeumába tehesse. Olvasta Papirosaim köztt Erdélyben, ’s kívánta. Most pedig Erdélyi Utazásomat dolgozom…..

 

 

3360.

 

Kazinczy — Dr. Gyulay Lajosnak.                                Széphalom, Január 13d. 1817.

 

…A skatulyában — oh rettenetes szó! — de a ládácska nem sokkal jobb — együtt fogja Döbrentei venni Cicerónak Castilinaris négy oratióját az Erd. Muzéum számára. Nem képzelitek ti, éldes barátim, Erdélyi útam olta mint lankada el minden erőm, valamit dolgozni. Ezen 4 Beszéd leírásával alig készűlheték el…

 

 

3362.

 

Kazinczy — Gróf Dessewffy Józsefnek.                          Széphalom, Január. 14d. 1817.

 

…ímhol mennek Ciceróból fordított Catilináris Beszédeim…Döbrenteinek is megküldém, mert olvasta Erdélyben-létem alatt, ’s Muzéuma számára kívánta. Ez a’ dolgozás egészen nem az a’ mit láttál; Decemberben a’ régit egészen új formába öntöttem. Az Erd. Muzéum 5dik Fűzetét csak harmad nap előtt vettem. Oh barátom, mint halad Nyelvünk ’s Literatúránk! még pedig azon az úton, a’ mellyet nekem kevélységnélkül szabad neveznem enyémnek…

 

 

3366.

 

Kazinczy — Horváth Ádámnak.                                        Széphalom Január. 17d. 1817.

                                           .                         

Munkáimnak IX. Köteteit Helmeczinél általvétetheted. Ma indúl vele a’ Sógorom Pestre…

 

 

3367.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                              Széphalom Január 24d. 1817.

 

…A’ Dilizsánsz-szekér Január. 14dikén hozá-el Pestről eggy ládácska képeimet. Dónáttól jő az. Tetszésedre hagyom azt magadhoz vitetni, ’s felbontani, megtekinteni. Ott van Kreutzinger által mesteri-kézzel festett képem. Ott a’ feleségemé, leányomé, ’s Báró Prónay Simonnéé Dónáttól, — ’s az enyém 1791. Stundertől. Csak hogy pakkoltassd-be ahhoz értő kezek által épen úgy a’ hogy azt Dónát pakkolá-bé, ’s tétessd-le Gróf Csáky Antalnál, hogy onnan Kázmérba jöhessen a’ láda…

…Az én fejem annyira tele van ezen ideákkal, hogy azt szabad reménylenem, hogy csak időm legyen valaha papirosra tenni gondolataimat, meg fogok felelhetni ellenkezőinknek. Bizony a’ mit Döbr. a’ Muzéuma 5d. Fűzetében mond, az ollyan, hogy reá szót ellenkezőink találni nem fognak. Eggyikünknek sem juta még az eszébe, hogy a’ Nyelvből minden Anomaliát kitiltson; de az tiszte a’ jó Írónak, hogy a’ még ki nem mívelt nyelvben azt a’ mit a’ gondatlanság vagy tudatlanság vitt bele, jobbá tegye…

 

 

3369.

 

Kazinczy — Horvát Istvánnak.                                           Széphalom Január 27d. 1817.

 

….Eddig kezedben lesz az a’ levél, mellyet Sógorom, Gróf Török József, a’ Szathmári Fő Ispán és Septemvir veje, vive. Az tele vala kérésekkel, és még is újabbal járúlok megint hozzád. — Te engem ismét eggy csomó Autographokkal készülsz megajándékozni. Kérlek, add-által idejében a’ Sógoromnak, ki az ipa’ házánál vagyon szállva. De ne feledd az Indexeket is, és a’ Révai Grammatikáját, ’s Miklósfit és Kardost…

 

 

3372.

 

Kazinczy — B. Wesselényi Miklósnak.                              Széphalom Január. 28d. 1817.

 

Itt közlöm veled Buczihoz írt Epistolámat,…

 

Buczy Emílhez.          Széphalom, Novemb. 18d. 1816.

———

Kedvelt híve, Buczym, Weselényinek, a’ te barátod,

Hogy te magad hallgatsz, hogy hallgat Kornisod, érzi.

Szólj, mint vagy te? miként vagyon ő? szólj, mint vagyon anyja?

Nagy dísze Erdélynek, nagy dísze a’ Teleki háznak,

’S hív mint atyja, kinek hamvvedrét tiszteli jó ’s rossz.

Mint van Kenderesink? az az új Fabríciusz, a’ ki

Szíve’ érzéseitől nehezebben hajólhat-el a’ hogy

Fenn ösvényéről az egek’ nagy fénye hajolhat;

’S a’ ki, midőn a’ fergetegek rá rontanak, ámbár

Némúlást javasol neki a’ lelketlen okosság,

Azt teszi a’ mit az ész, a’ tiszt, ’s széplelke parancsol,

’S tilt a’ haszna-leső, ravasz és lelketlen okosság.

Mint Feketénk, a’ nyájas öreg, kinek élete halkkal

’S hasznokat hajtva fut-el, valamint a’ völgy ere, melly hol

Szent ligetet serdít, hol szomjú holdakat öntöz.

Emlékeztek e még rólam, vagy már is eloltá

A’ szeretett vendég’ képét a’ nem nagy időcske?

Hol múlatsz te? Kolozsvártt e, a’ városi füst és

Lárma között, vagy Szent-Benedeknek csendes ölében?

Távol ugyan Döbrenteitől, de Tihóra, hol eggy nagy-

Fényű férjfi szokott bíztos kebelébe fogadni,

’S a’ nekem olly kedves fejedelmi Zsibóra, kinézvén.

Két hava mult-el már, hogy az eltávozni szokatlant

Kisded honja megint elzárta, de nem fog-el engem

Gyermekeim’ szeretett keskeny köre, nem fog-el író-

Asztalom úgy, hogy benneteket ne sohajtsalak, oh ti,

Hirtelen elreppent szép nyolcz napok, isteni éjek!

És mikoron hátára veszen Brüszöm, eggykor az Erdély’

Első ifjáé, ’s az enyém már; ángol atyának

’S Stambuli kanczának szép gyermeke; ’s rázza rövidre-

Metszett kis farkát, ’s hattyúnyaka gyenge serényét,

’S játszva, szökellve, nyerítve viszen Kázmérba napamhoz,

’S eggy pár szép szemhez közelébb Házára-Mikónak,

’S ifjúvá teszi a’ kit az évek’ sullya hanyatlat:

Oh akkor lelkem eggyütt van véletek a’ kert’

Szent csorgóji körűl, hol az holdnak mágusi fénye

Játszva tekinte-le ránk az olasz nyár’ ’s fenyvek’ homályán;

És ott, a’ hol ezüst habjait a’ vad Szamos önti,

’S rőt Brüszöm anyja után szökdelleni kezde, legelső

Perjéjébe harapdálván, a’ szarvasok’, őzek’,

Fáczánok’ mezején; ’s kívánnám éltemet itten

Tölteni közttetek és a’ kik hozzátok hasonlók.

 

 

3373.

 

Kazinczy — Gr. Gyulay Lajosnak.                                       Széphalom, Nov. 18d. 1816.

 

…Itt közlöm veled, és általad Döbrenteinkkel Buczyhoz még Novemberben írt Epistolámat. Szabadon hagyom Döbrentei barátunknak, hogy ezt felvehesse Muzéumába, ha eggy vagy más tekintetekben vagy érdemesnek, vagy jónak tartja (jónak, az az nem károsnak). — Felvétele nekem csak azért volna kedves, mert hexameterekben írt Epistolám a Muzéumban még nincs. Egyéberánt ez az Epistola Horátziusi lélekkel van írva s a nem parádés Epistolák számába tartozik. Megengeded Te, hogy némelly Magyarázatokat tehessek, nem a Muzéum számára, hanem a magadéra…/hosszan magyarázza/

 

 

…A’ Poesis egyébbaránt is az idő korral fogy, el repül, el hull, mint a’ haj; Virágozánk, de hervadásra váltanak Virágjaink, ’s le hullanak… hanyatlott idő-koromban Csokonaival, hajdani Tanitványommal alig mérkőzhettem; ’s tanátsosabbnak tartottam édes visszaemlékezések között nézni a’ nemes vetélkedéseket, mint probálkozni.

 

Mint az erős fiatal ló gyors, s’ az Olympi futásban

Győz; de ha majd az idő az erőt ki-zsarolja, hanyatlik.

                        ……

Fájdalom bújt engem inkább, mint nemes vetélkedés,

Nyomja szivem egyre most a’ minápi szenvedés. (d)

Nem valék ifjan’ utolsó, söt az elsőbbek között,

’S már sok éles fájdalomtúl gyors erőm el-költözött. (e)

 

Érti, reménylem, az Ur, mire czélozok? és mit erányoz Érzékeny panaszom? ha panaszra fakadhatok arrúl…

                  

Hegy tetejét nem bántja se szél, sem fergeteg; űli

Egy örök, és minden felhőtül üres ki derültség;

Fennyen néz az esőre-le, ’s allján hallja zuhogni

A’ záport, ’s gőzös levegőt rekedezve dörögni:

                       ….

A’ Nagy Nemród’ meg sententiázása.

Szoros mértékje ez:

Szabadabb ez:                         VERSLÁBAK!

 

A’ szeentse’ gyermekének                               az segit, ha vakmerő:

Hisz tulajdon érdemének                                 a’ sokat próbált erő:

Bátor az magasra hágni                                               a’ ki még le nem esett:

Büntelen tud ölni-vágni                                     a’ ki sok nyakat nyesett:

Miglen egyszer a’ buvár is rosszul úszik, el-merül:

A’ ki dulhatatlan vár is                                     a’ sorára rá kerül;

Sámson a’ kit ért, le-verte,                              mert hajába vakmerő;

Egy erőtlen azt le-nyirte                                   ’S az erősbe’ nints erő.

A’ szerentse is meg-unja                                  egyszer azt segíteni,

A’ ki jobbra balra vonja,                                 ’S kénszeríti védleni;

Ott Minerva sem fog-adni                                Oltalomra ketske-bőrt,

A’ ki bőriben maradni                                      nem tud és az Égre tört;

Napkelet felül nyugotra                                                költöz, a’ ki vándorol,

Porlik, a’ ki lép visszára                                   ’s a’ szokás ellen sorol:

Fél elég a’ nap súgárnak,                                 fél felül setét az ég;

’S ha birója fél világnak                                   Egy erös Vadász, elég.

Nints az Istennek Viczéje,                               vagy ha van, bizony nem egy;

Annak ő nem áll melléje,                                  ki világot dúlni megy:

Egy Nagy Urnak egy kalapja                           Van, hanem-ha sok fejű;

És ha nincs elég alapja                                     Csökken a’ nagy erejű:

Tsak az, a’ ki véghetetlen                                Fő hatalmu mindenen;

Nints halandó győzhetetlen,                             Mert ki győz az Istenen?

Természetben egy erővel                                 egy arányos más erő;

’S jobban bir vissza verővel                             a’ mi tompa, vagy merő.

 

 

3376.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                              Széphalom Febr. 7d. 1817.

 

…Trattner megszóllíta utolsó Postán vett levelében, hogy Erdélyi Leveleimet küldjem neki. Azt feleltem, hogy azok Gróf Desőffi Jósefhez vannak intézve, ’s a’ Gróf nekem azt írta, hogy úgy tekintimint a’ maga tulajdonát, mellyekkel ő fog disponálhatni, nem én. Ha meg talál is Téged szóllítani erántok, ne adj neki semmi feleletet, sem magyarázatot. Ha szerencsém lesz hozzád, megmondom a’ mit illik hogy tudj. — A’ munka már 30 árkust teszen, ’s még lesz vagy tíz, és így nyomtatva közel 25 árkust fog tehetni. Mihelytt leírathatom, közelni fogom Veled, mert a’ nélkül hogy megmaradjon nálam, kezemből ki nem adom, attól rettegvén, hogy a’ hozzád vivés alatt is elveszhet. Én azt igérem magamnak e’ munkámról, hogy több javalást fog nyerni mint egyéb dolgozásaim….

 

 

3377.

 

Szűcs Dániel — Kazinczynak.                                                   N. Kálló 10d. Febr. 817.

 

Tekintetes Úr! Betses Uri Levelét, a’ Rumi Monumentumaiból 17 darabbal együtt vettem. alázatosan köszönöm a’ részemre küldött két darabot. Most épen G[ene]         ralis Gyűlésünk van. Igyekezni fogok, hogy Rumi Úrnak Jóakarókat szerezzek….

 

 

3379.

 

Kazinczy — Berzsenyi Dánielnek.                                               Széphalom Febr. 12d. 1817.

 

…Most készítem nyomtatás alá azon útazásom’ leírását. Magyaroszgának ideája sincs Erdély felől, ’s minthogy Útazási Leírásait sem bírjuk, nem csuda ha Erdély inkább Terre incognita, mint Európának tőlünk legtávolabb fekvő országai, mellyeknek leírásokat olvashatjuk. Meleg szívvel írom azt, ’s a’ munka már 30 ívet teszen. Az Erdély népe jó nép; kevesebbé van elrontva mint mi; ’s Erdélyben nem találtam több Dámát, annyival inkább nem férjfit, a’ kivel németűl szóllottam volna, mint eggyet; az pedig Magyar Országi leány volt: Gróf Kemény Farkasné szül. Gr. Batthyáni Kisasszony, Vinczének testvére…

…Most minden időmet az Erdélyi Levelek foglalják-el. Gróf Dezsőffy Józsefhez vannak intézve. — Hogy hibás híreket ne terjesszek-el a’ Publicumban, ezeknek mindenikét közlöm azokkal a’ kik felől szólanak, ’s képzeled, hogy ez mennyire neveli dolgozásom’ fáradságait. A’ Maros-Vásárhelyi Bibliotheca felől már vettem Cancellarius Gr. Teleki Sámuelnek levelét, vettem a’ Bibliothecáriusét is. — Döbrenteihez ma méne eggy két ívnyi igen sűrűen írt levelem, utólsó postával  egy ívnyi, a’ jövőn ismét 2 ívnyi megyen. Míg e’ munkán által nem esem, addig barátaim nem vehetik hasznomat….

…Itt közlöm két legutolsó poetai dolgozásomat. Branyicska Báró Jósika Jánoshoz….Buczy Emílhez.

 

 

3380.

 

Kis János — Kazinczynak.                                                Soprony, Febr. 12dikén 1817

 

…Trattner nem győz panaszolkodni a’Magyar könyvek rossz keletek eránt. Funke Reál-Lexiconát szeretném, ha megrövidítetve is, Magyarúl kidolgoztatni ’s kiadatni. Azt írja, a’ kiadást nem meri magára vállalni. Ha Messiásodnak is késni kell a’ megjelenéssel, kimondhatatlanúl sajnálom a’ Publicum’ érzéketlenségét…

A’ Tudományos Gyüjtemény’ első tsomóját, melly már kijött, még nem láttam: de látni igen kívánom. Nem tudom mit igérjek magamnak felőle, tsak buzgón óhajtom, hogy Literaturánk’ Geniusa mennél nagyobb mértékben örvendhessen néki….

.

 

3382.

 

Pápay Sámuel — Kazinczynak.                                                   Pápa. Febr. 20d. 1817

 

… Klopstokodra tsak nem kaphata Trattner előfizetőket. Én sem szerezheték tsak eggyet is; sőt Szép Liter. Munkájidból is az utóbbi Köteteket némelly subscribensek a’ nyakamonn hagyák. Publicumod, kedves Barátom! igen megfogyott, ’s ezért oh! — tsak Magadat,  egyedűl Magadat okozhatni, ’s tsak Magadtól, egyedűl Magadtól függ az is, hogy ismét visszaédesítsd előbbeni olvasóidat — a’ Nemzetnek azt a’ részét, melly előbbi munkáidat olly kedvesen vevé ’s örömest olvassa még most is, ’s a’ melly Pázmánynak, Gyöngyösinek, Faludinak, Virágnak, Kisnek, Csokonainak, Kisfaludinak Munkájit olly igen betsűli, sőt kapva kapja. — ’S pedig ezek is Újírók! — Igenis, hiszen ujítás nélkül nem is lehet képzelni akármibenis tökélletesedést. De lám ők, mint Te is eleinte, szerentsésebben eltalálták azt a’ mérsékletet, mellyet tartani kell az ujságra szoktatásban, ’s a’ mellyet valamikor az erőltetve boldogítók általhagytak, mindannyiszor felakadnak tzéllyok elérésében….

… A’ mit én különösen Teneked, szeretett Barátom, meg nem botsáthatok, az, hogy mindig tsak fordítasz, és a’ Poetákat is nem-poetásan fordítod. Prósában Bessenyeinek Milton, TanárkinakTassó, mind botsánandó, de Neked Barátom, a’ már igenis sok poetai próza fordítás tellyességgel megbotsáthatlan, — igenis Teneked, Nagy Genie, ki mind nyelvünk isméretével, mind poetai lélekkel, mind szép ízlettel a’ legnagyobb mértékben bírsz, a’ millyenbenmás senki nem. — ’S Te, ki ezekben Nemzetünk elője vagy, örökké menthetetlen fogsz maradni, hogy miért nem vágytál mégis Nemzetünk Első Poetája lenni. — Óh Barátom, vajha az illyen elméletek olly érzékenyen meg tudnának Téged hatni, mint a’ melly elevenen azok engem érzékenyítnek, ki Tégedet Nemzeti Literaturánkra nézve megsirathatatlannak tartalak, ’s illyennek tsak az tarthat, ki Téged szívének olly forró indúlattyával tud tisztelni ’s szeretni mint változhatatlan szívű barátod.

 

 

3384.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                          Széphalom, Febr. 22d. 1817.

 

egyedül Erdélyi útam’ írása cselekszi, hogy barátim eránt elhidegűltnek tetszem, mivel hallgatok. A’ Munka meg van nehezítve az által, hogy a’ sok hézagok’ kipótlása miatt, tudakoló leveleket csomókként kell írnom, ’s a’ Leveleket azoknak, a’ kik felől szólanak, megküldöm, nehogy felőlök a’ legbarátibb szándékkal ollyat mondjak-el, a’ mi reájok kedvetlen következéseket vonhat….

belé szövöm a’ Munkába Religiói, Philosophiai, Aesthetikai, Philologiai, sőt még Politikai gondolkozásomat is, úgy legalább, hogy a’ kinek a’ hallásra füle van, érthesse. És ha való az, a’ mit ti mondatok, barátim, hogy hozzátok írt leveleim is méltók a’ kinyomtattatásra, holott én azokat mindég reptében írom: azzal hízelkedem magamnak, hogy ezekkel ami Freron is meg fog elégedni, noha én az ő magasztalásán úgy nem kapok, mint gyalázását nem rettegem. Levele csak arra tanított-meg, hogy még gondosabban írjak: nem hogy elhagyjam, a’ mit a’ Nyelv’ előmenetelére szükségesnek látok; ’s így az az ő Aprilis 14dikén Ruszekhez írt levele nekem használ, azon felül hogy, úgy festvén magát a’ hogy ellensége szereti látni az ő képét, az nekem teljes elégtét is.

Erdélyi Leveleim nem az Erd. Muzéumban, hanem külön fognak nyomtattatni, de talán csak Júliusban. Eddig már 40 ívet teszen a’ Kézírás, ’s még mintegy 10 lesz….

 

 

3386.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                Széphalom Febr. 25d. 1817.

 

….Martzius közepéig kész leszek Erdélyi, hozzád intézett, Leveleimmel. Oh mint vágyok hogy lássd, hogy olvassd, ’s bár eggyütt olvashatnánk! Religiói, Philosophiai, Historicai, Politicai, Aesthetikai, Philologiai gondolkozásomat belé szővtem, de úgy, hogy azt csak az érti-meg, a’ kinek a’ hallásra füle van. Tegnap a’ Zsibói Ménes históriáját ’s a’ Wesselényi Biographiáját dolgoztam-fel…

 

 

3390.

 

Horváth Ádám — Kazinczynak.                                                 Xúrban 2-a Mart. 1817.

                          …….

A’ Föld-mívelő Varró.

Pásztori beszélgetés, a’ Keszthelyi Helikon’Innepére.

a’ Személlyek: Varró, Triptolem’, Likophron. Horat., Timon. Timon. (a)

 

Láttam e? vagy súgták? vagy Abár’ tsuda tükre mutatta

Mint történendőt? — és itt e? vagy a’ tüzes Égnek

Délibb sarka felé? Balaton mellyéki hazánknál

Nyóltz léptsővel alább, a’ hol a’ Czefalónitul el-tértt

Czirhai tenger öböl a’ Szároni Fokra be-sarkall?

Nem tudom: ott vóltam; sőt ott vagyok ez napig is, de

Testbe’ e, vagy testen kívűl? azt sem tudom: azt sem (2. Cor.

Most van e vagy régen? hogy sok százakkal elébb éltt

                     ….                             / Nagyon hosszú/

 

 

 

3392.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                           Kassárul, Mártzius 7ikén 1817.

 

…..Valamivel többet kellene Görögűl, Deákúl és Francziáúl olvasniok, mert az Angoly és Német literatúra ébreszti, éleszti, élesztheti és nevelheti a’ természetes tüzet, de többnyire tsak a’ Déli literatúrák’ remekjei gyújtják fel a’ leghathatósabb, legtisztább és minden füst nélkül való lángot, és ez nem is lehet másképp’…Sok jó van Döbrenteinek a’ Franczia literaturárul való értekezésében, de a’ mit végtére Staël aszszonyságrul mond, hogy t. i. ő a’ tsínosb társaságokban uralkodó tón festésében igen szerentsés, azt nem akarja egészen elhinni Franczia ország…

 

 

3393.

 

Kazinczy — Pápay Sámuelnek                                          Széphalom, Martz. 8d. 1817.

 

nekem sok örömeket ada az Erdély’ látása. Kész vagyok ezen útam’ leírásával, ’s még ez idén nyomtatva lesz, de csak minekutána azt Erdélyben megolvassák. Nem akarnék sem csonka, sem hazug híreket elterjeszteni. Szóllhatnék csak a’ mint szeretnék és lehetne! De így is lesz haszna ezen Munkámnak, és minthogy ez nem poetai, stilusommal a’ Te vidéked is inkább megelégedhetik…

 

 

3401.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                     Széphalom, Mart 19d. 1817.

 

…Minap Pápai Sámuel is megszólíta, ’s kért, édesgessem vissza magamhoz Olvasóimat, kik pályám’ első esztendeiben szerettek. Én Pápait szívesen szeretem. Ő nem egyéb mint a’ mi Adelungunk*, a’ kinek nem kell egyéb, mint érthetőség, ’s a’ kinek csak ez kell, a’ kinek az Abel’ halálát ’s Ossziánt is így kellett volna fordítani, annak el kell néznünk az illy gáncsait….

 

*- János Keresztély, német nyelvész, szül. Spantekowban, Pommerániában 1732 aug. 8., megh. 1806 szept. 10.Drezdában, mint udvari tanácsos és főkönyvtárnok.

 

Erdélyi utazásommal készen vagyok, de most harmadszor dolgozom újra. A’ munka csak akkor van jól, mikor rajta nincs mit igazítani. Beküldöm Erdélybe, ’s úgy nyomtattatom….

 

 

3403.

 

Kazinczy — Horváth Ádámnak.                                     Széphalom Martz. 19d. 1817.

 

….A’ Tudom. Gyüjt. tendentiája a’ Nemzeti. Szent az és tiszteletes. Az a’ kérdés mi a’ Nemzeti? Te azt tartod, hogy a’ te bajuszod és három csombókod Nemzeti: én azt, hogy az én beretvált bajuszom is az; ’s azt kiáltom, hogy a’ három csombók még a’ parókákon is megvala, ’s bajuszt I. Leopold és XIV. Lajos is horda szakál nélkűl; pedig ők Magyarok nem voltak. 1802. Gróf Berényi György hónig érő nadrágot hoza Párizsból ’s mentéjét eggy arasznyivá csinálta. Akkor az idegen és anti-nemzeti volt. 1804ben már Consiliáriusok is ollyan nadrágot ’s ollyan mentét hordtak, ’s íme az már ma Nemzeti. Mit mondana Prof. Czinke Ferencz Ur, ezen gyönyörű pentameter koholója:

O Jézus Krisztus, légy te, te, példa örök,

ha azt kérdeném, ha jóltette e Vojk, alias Szent István, hogy elhagyá a’ maga Ázsiából hozott Vallását, a’ Nemzetit, és itt megkeresztelkedék? Azt e, hogy nem kellett volna elhagyni a’ Nemzeti Vallást?...

 

 

3404.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                Kassárul, Bőjtmáshava’ 22-ikén, 1817.

 

                           A’ Magyar betűirásrul (ortografiárul).

                     A. Olysón, 27ik. Dec. 1816ik Esztendőben.

Transeundum per haec, non immorandum. Quintil.

Dulházy Mihály csuhadáromhoz.          (Secretarius.)

Kívánta az Ur tudni betűirásom módját? eleget teszek hát kívánságának. Sok megvetések meghányások után estem azon regulákra, a’ melylyeket rövideden egybe gyüjtve itten az úrral közlök. Azomba’ nem ragaszkodom úgy hozzájok, hogy vagy azt gondoljam, hogy mindent megemésztettem, vagy azt, hogy mások, a’ kik ezen tárgyban tőlem külömbözőleg vélekednek, a’ hazai nyelv’ dolgában járatlanok. De szabad minden embernek a’ maga útján gondolatjai után járni, tsak hogy okát adja véleményeinek, a’ maga eszmélkedéseiben ne kevélykedjen, másokét meg ne vesse, és a’ szemérmetességhez türedelmet kaptsoljon. Nékem nem azok látszanak nevetségeseknek, a’ kik hibáznak, hanem azok, a’ kik tudományos gőgjökben azt tartják magokrul, hogy mindent végig kimerítettek, és másnak egygyetlen egy tsep se maradott utánnok. Irám A. Olysón, December’ 27-ikén 1816.

          A’ Magyar betűirás’ módja nints még közönségesen meghatározva. A’ legjobb könyvszerzők külömböznek egymástul. Az egygyik nagy betűvel írja azt a’ mit a’ másik kitsinynyel, és viszszont. Némelyly kettőzteti a’ mással hangzókat, még a’ hoszszú, és megékezett magokban hangzók előtt is. Ez, ezt e’ betűt, amaz egy mást rak ugyan azok hang’ kitételére. Vannak olylyanok is, a’ kik a’ származtatásra, és a’ hajlatásokra szerfelett figyelmeznek, mintha minden könyv, szótár, vagy gramatika volna, a’ melybül a’ származékokat, a’ gyökereket, és a’ hajlatásokat kellene megtanulni, és mintha nem lennének már elég gramatikáink, jóllehet, még nintsen helyes, és egészen Magyar szótárunk. Többen gramatikai pontosságbul a’ szó végén kettőztetik meg a’ hoszszú és megékezett szótagban is a’ mással hangzót, valamint a’ Spanyolok némely szóknak elején. Tudok olylyakat is, a’ kik az egészen hasonló magokban hangzókat duplázzák, és azután az egygyiket, többnyire az elsőbbet megékezik ’s a’ t’.

Ezek a’ tétovázások és bizonytalanságok között, nem lehet azt tartom eddig, más sinór mértéket felvenni a’ betűirásban, hanem tsak azt, hogy azon módnál, a’ melylyet valaki választott, híven megmaradjon, és betű irása módjában következetlenséget (inconsequentia) ne mutasson.

Én a’ Magyar betű irásban két fő regulát követek: az első: hogy úgy írjam a’ szókat, a’ mint ejtem, és mivel szerentsénkre sok közmértékű szótagjaink vannak, a’ melylyek a’ mértékes szóllást és irást könynyítik, a’ folyó beszédet pedig mértékesebbé tehetik, a’ köz mértékű szótagokat úgy ejtem, és írom, valamint azt versezésem, vagy kötetlen szóllásom folyamjának jól hangzása meg kíványnya.

Azomban egy más regulát is követek: a’ melyly magát az elsőt is regulázza, és a’ melyly abban áll, hogy az értelem’ világossága, és átláthatósága (perspicuitas), melyly minden szóllásnak, és irásnak fő tzélylya, a’ jól hangzás’ miatt soha meg ne setétűlylyön, és a’ menynyire tsak lehet, a’ homály és a’ kettős értelem, vagy a’ két értelműség eltávoztasson. Igy vetem magam a’ betű irásra nézve a’ zabolátlanság és rabság köz’t az okos szabadság’ közép útjára, addig is, míg majd valamely országos, meg határozott, és törött út elkészűlend, tudományok és okosságok miatt, minden bizodalmat érdemlő építő mesterek által; a’ kik nem fognak arrul elfelejtkezni, hogy egy szabad Nemzet nyelvének és betűírásának nem kell igen megszorítotnak lenni, és hogy tsak anynyi korlátok közzé kell rekeszteni a’ szabad embert, és a’ szabad elmét, a’ menynyire szükség van az oktalan kitsapásoknak meggátolásokra, és fékezésekre.

Ezek szerint, így következnek a’ magamtul előmbe szabott regulák:

Nem látom okát, hogy a’ Németek’ példájára a’ magokban érthetőket is, miért írjam nagy betűvel? E’ nem tsak hogy elsundítja, és elegyenetleníti az egész írás színét, hanem titkosan azt is jelenti, mintha tsak a’ magokban érthetőkön támaszkodna, és tsupán tsak azok körűl forgolódnak az írott gondolatok’ és érzemények’ minden ereje, e’ pedig nem úgy van; mert az igék, és a’ mással érthetők’ segedelme nélkül nem lehet sem erő, sem báj a’ kitételekben; és így vagy minden mással érthetőt, és minden igét is, nagy betűvel kell írni, vagy a’ magokban érthetőket is tsak kitsínynyel.

Még azt sem látom által egészen, hogy miért iródnak a’ helyek’, az országok’, nemzetek’, személjek’ nevezetjeik nagy betűvel? A’ görög és római remek irásoknak legrégiebb kéz iratjaikban, és kiadásaikban, erre a’ hajhászására a’ nagy betűknek nem igen találunk; nagyok valának pedig e’ két nemzetek, és szinte azért nem akarták talán egyáltalylyában a’ nagyságnak semmiféle jelét ki nyilatkoztatni valamely nemzet’, ország’, ember’ vagy hely’ kijelelésében, de a’ mi pitzinységünk szereti azt is nagyságolni, vagy legalább a’ nagyság jelével előadni, a’ mi olykor nagyon is kitsiny. Ha pedig az író’ választására bízzuk a’ dolgot, hogy ő írja véleménye szerint, az országok’, a’ nemzetek’, a’ helyek’ és a’ személyek’ nevezetjeiket, vagy nagy, vagy kis betűvel, a’ szerént, a’ mint ezekbül valamelylyik, vagy nagyobbnak vagy kissebbnek, látszik előtte, akkor, nem tsak a’ leszsz belőle, hogy a’ tőle jött megkülömböztetés irígységet, gyűlölséget szerzend, és harangot is hozhat a’ szerzőre, hanem majd az is következik, hogy a’ megkülömböztetett nevezetek nagyságának mértéke, az olvasó és a’ szerző’ fejében igen ritkán fog megegygyezni….

…..Véghetetlenek köz mértékű szilabáink, és én ezt, valamint némelyly ugyan azon egy értelmű, de külön külön ejtések’ és hajlatások’ formáit, nyelvünk fő’ és legkülömböztetőbb, legékesebb tökéljei közzé számlálom, mondhatom valóban testestűl, vagy testestől, és szintúgy testestöl, vagy testestül. Százanként vannak az ilylyenek, nem tsak a’ szavak’ végin, hanem mind elejin, mind közepütt. Azomba találkoznak sok meghatározott mértékű szótagjaink is. Ezen szóban, p. o. állani, soha se lehet az első tagot megperdíteni, a’ két utólsót pedig nyújtani. Be örvendenének némelyly nyelveikkel küszdő nemzetek, ha ilylyen szabadsággal forgó és még is az értelem’ világosságára elegendő meghatározással vezető nyelv jutott vólna nékiek! Éljünk tehát okos szabadságaink’ kintseivel, és ne halgassunk a’ szobaszenynyesekre (pedántokra) a’ kik mindent fonynyadásig és életlenségig regulázni akarnának. De más ok is van, hogy miért kell megőriznünk a’ Magyar nyelvben ezen szabadságot. Ennek elő adása most nem ide tartozik, mélyebben hat és vág az belé a’ nyelv’ organiszmuszszába. Errül, mászszor, ha élünk.

 

 

3405.

 

Kazinczy — Berzsenyi Dáneilnek.                                              Széphalom Martz. 23d. 1817.

 

…Erdélyi Utazásomat most dolgozom harmadikszor, hogy castigatus ad unguem legyen. Mint fogják venni az én Túladunai barátim, ők lássák; az én gondom az, hogy olly jót adjak, a’ millyen tőlem kitelhetik. Mihelytt elvégzem a’ Munkát, azonnal küldöm be Döbrenteihez és Kenderesihez, hogy a’ hol hamis vagy csonka a’ tudósítás, igazítsák-meg. Úgy tetszik, 4dikszer nem lesz szükségem dolgozni. Két Kötetet fog adni a’ Munka….Látád e a’ Tudom. Gyűjt. 2dik Fűzetét? Én negyed nap olta bírom. Benne két megcsonkított Erdélyi Levelem…

 

 

3412.

 

Kazinczy Dénes — Kazinczy Ferencznek.      Várad Húsévt 2dik napján [ápr. 7.] 1817.

 

A’ Felséges Császár születése napján a’ Püspök ’s Nagy Prépost Gróf Csáky László Úr fényes Bált adott. ….Péczy Sándorné is jelen volt, ’s mint a’ kinek ereiben a’ Molnár Borbála forma Poetai vér buzog, ezen alkalmatosságra Verseket írt. Imé közlöm…

 

Gróf Csáky a’ Püspök adott eggy Bált,

Elég fényes volt, ezért pedig kivált,

Hogy itt a’ Férjfiak mind magyarosan

Voltak öltözve szépen, ’s csínosan

 

A’ Házi Gazda a’ Vendégeihez

Nyájas, ’s szíves volt mindenhez,

Itt kiki kedvére múlathatott,

De eggy nem várt dolgom is bámúlhatott.

 

Mert hogy Gróf Rhédei későbben érkezett,

Mint máskor, most senki sem örvendezett.

Sőt azt lehetett itt észre venni,

Hogy őtet kezdik már fel sem venni.

 

Eggy Ember Zemplén Vármegyéből,

Ki indúlt mostan lakó hellyéből. —

Ott sokakat leütött, most itt jár,

Nem kell tréfálni, — nagyon közel van már.

 

 

3413.

 

Sz .  G . — Kazinczynak.                                                              Vátz die 8a Apr. 1817.

 

Készitette ’s az Égre botsátotta a’ Vátzi Reformata Gyülekezetnek mostani Lelki Pásztora Sz. G. die 6a Jan. 1817.

 

Az Irás emleget egy nagy történetet

Midőn a’ Jézusról tett emlékezetet;

A’ ki Bethlehembe egy Szűztől született,

’S Némely Bölcsektől is híven tiszteltetett. Máté 2: 1, 2, 3.

Ezek a’ Szent Földre Napkeletről mentek,

Egy Tsillagtól mivel oda vezettettek.

Hányan vóltak? akkor fel nem jegyeztetett,

De idővel számok háromra tétetett.

Az Irás nevezi őket tsak Bölcseknek,

Királyoknak végre elkereszteltettek.

 ……………

Ha érdemét hitted, ’s buzgón emlegetted b.

Ekkor Kenyér alatt Szent Testét megetted. † Kor. 11: 26.

Háládás Pohara, a’ melyet bé veszünk † Kor. 10: 16.

Háládás Kenyere, a’ mellyet megeszünk. † Kor. 10: 17.

E’ háládás Tulka tétetik Szivűnkkel

Mint Istennek tettsző Lelki jobb kezűnkel.

Ne vedd Neved napján roszsz Neven, de ved el

E’ tsekély Verseket, ’s méregesd elméddel;

’S mint tisztellek, látván szerető Sziveddel,

Szerető Szivmnek e’ Zálogát tedd el.

 

 

3415.

 

Nagyváthy János — Kazinczynak.                                                  Csurgó 10. Apr. 1817.

 

….Én nem tudtam soha megházasodni. Tizennyóltz esztendőktől fogva magános és független életet élek….. Termesztek, tenyésztetek, plántálok, öntözök, porhálok, és gyomlálok. Kitsiny szántóföldem kenyeret, és házam végébe plántált szőlöm, magamnak, és cselédimnek bort ád. Gyümöltsfáim, nekem is teremnek, nem tsak az Unokákna, mint Virgil állítja. Virágjaim, és Méheim megengesztelnek még a’ rosszak eránt-is. A’ sok próbatevések unalmimat egészen elfelejtetik velem. Ezek mellett, ha nem tartozom is vele, folyvást dolgozgatom 32. esztendők előtt kezdett Munkáimat. A’ Gazdaságban egészet akarok össze állítani a’ tsupa Praxisból. A’ Practicus Mezei Gazda 2. kötetben kész, a’ Házi Gazdasszony kész. A’ Gazda Tiszt most van az összeállításban. A’ Haza gazdálkodása (Oeconomia Statistica Hung.) kész. …Fogadott gyermekeim vannak hárman. Két unokáim az ötsémröl. Tizenegy esztendőktől ólta hijjában költöttem rájok. A’ harmadik egy 16. esztendős igen szép és jó Leánykám, örökbe fogadtam el 2. esztendős korában haldokló Annyától…

újjra kérlek, állj nemes bosszút magadért, és dolgozz Szótárt. Erre legnagyobb szükség van…

Nagyváthy János (17551819) az első magyar nyelvű rendszeres mezőgazdasági munka szerzője.

 

 

3417.

 

Cserey Farkas — Kazinczynak.                                                      Krasznán 16dik April 817.

 

….Ohaitva várom látni Erdélji utazásidot — azért Néked Hazám sokkal fog tartozni. — Báró Dániel Istvánné Gr. Mikes Leány, és a kereszt neve Anna. Első férje volt Báró Bornemisza Pál és ettül való gyerekei 1-o. Macskásy Pálné, ki meg holt — hanem maradtak Leányai: Klára, Gr. Teleki Pálné — Anna, Báró Splényi Ferencznek Feldmarschal Lieutenantnak hitvesse, és fia, Pál. — 2-o. B. Bornemisza Jósef él és Abafáján lakik, az uri rendbül leg nagyobb Pomologus Hazámba. 3-o. Borbára, az el feleithetetlenségre annyira érdemes ifj. Gr. Gyulay Sámuel szép özvegye. Hogy Dániel István Belisart forditotta volna, nem tudom, ugy aszt sem igazán, miért olj bigott kalvinista eö Exc-ja — e nagy eszet az igaz hogy nem mutat. — Fekete Ferencz igen is az a Fricsi F. Ferencz, kire a Magyar theátrom dolga bizattatva volt…

 

 

3418.

 

Horváth Ádám — Kazinczynak.                                                              P. Xur 16-a Apr. 1817.

 

…Mi az a’ Nemzeti? ez a’ kérdésed, és a’ például fel hozott hónig érő nadrág, G. Berényi Györgyé; a’ Parókák három tsimbolyai, Leopold és Lajos’ bajussza nekem furtsa gondolatokra adnak alkalmatosságot; ’s mivel a’ szokásbúl nem akarok ki menni, hogy neked mindig tele leveleket küldözzek; ki irtam Characteristicámbúl (melly nem sokára ki nyomást vár) némelly illyeseket. Én a’ Nemzetinek is tartok [!] valamelly közép pontját a’ durvaság és felesleg való tsinosság között, mint Euler ’s kivált Boskovits tartottak a’ vonszó és el rugó erők között. A’ 300 esztendős tsefa bizonyos ideig nő, vége felé sokáig hanyatlik, miglen egyszer meghal, de a’ közép ideje soká tart, és meg lehetős állandósággal. Alig hiszem hogy a’ rafinirozottabb maiak, a’ hajdani durva viseletben szint illyen derék belső tehetségekkel ne birhatnának, a’ millyenekkel ditsekesznek: nekem egy sipom van 1503ika esztendei, és igy már 314 esztendős; egy jó flautas szomszédom probált rajta játszani, (mert meg van a’ mutatiós billegője is) ’s szint ollyan hangot adott mint a’ mostaniak, és ő szint olly mesterséges ariakat sipolt rajta, mint az uj eszközökön, de nehezebben…

…De már a’ hátra lévő egy nehány esztendőre miért különözzek?... mikor a’ Magyar nyelv deréksége mellett izzadsz, valóban szeretnélek Asiai öltözetben látni:..

 

 

3423.

 

Kazinczy — Horváth Ádámnak.                                                      April 30d 1817.

 

…Barátom, a’ te okoskodásod a’ Nemzetiségről, és a’ mit §. 68. írsz, ollyan mint mind az az okoskodás a’ mi sokat bizonyít. Mi lenne a’ világból, ha ruhánkon változtatni csak levitás volna. De te is eggyet mondasz velem, én is eggyet veled. Szabad, de bölcsen. Végre is ott kell megállapodnunk,hogy ez az egész dolog az ízléstől függ. Azt mondják hogy de gustibus non est disputandum…

 

 

3424.

 

Kazinczy — Gróf Dessewffy Józsefnek.                    Széphalom Május 2dikán, 1817.

 

…Szemere Pál tegnap nálam volt, ’s elvivé az Erdélyi Útazásokat, hogy megolvashassa. Ha visszakapom, talán magam fogom levinnihozzád, hogy én olvashassam-fel előtted, míg Erdélybe beküldöm…

 

 

3425.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                 Széphalom Máj. 6d. 1817.

 

…Szemere Pál ma küldé vissza Erdélyi Utazásomat, azt ítélvén ezekről, hogy ez a’ Munkámminden egyéb dolgozásaimnál gyönyörüségesebb, hatalmasabb, geniálisabb. Ez az ő kifejezése, nem az enyém. Ittmég eggy két sora. «Melly sok és sokféle tudomány, ’s nem a’ Tudom. Gyüjt. Extractjainak manierjokban, ’s távol mindenpedántságtól! melly scénák! melly romantisch scénák! minden affectált romantismus nélkűl! ’s a’ tónban miként van ott a’ Sentimentál és a’ Naív öszve olvasztva, ’s azok a’ characterfestések! ’s a’ történeti elbeszéllés stílje!» Eddig Szemere. Én Kisnek ítéletén kivűl senkinek ítéletét nem tisztelem inkább mint a’ Szemeréét, Kölcseiét, Szent-Miklósiét, és Döbrenteiét, ki későn fejtőzött-iki lánczai közzűl, de íme hatalmasan járdall az eddig kerülgetett mezőn…

…Kértem Trattnert, tudja-meg Pethétől, ki az Ó és Új Magyar Irója, ’s Pethe maga felel: Sípos Jósef Szentesi Professor. Képzeld az előttem ismeretlen ember ezt is írja: más ijjen balfasz emberek nyefegésire felelni időm nem volt.

Trattner írja, de talán csak titokban, hogy IX Köteteimet Horvát István akarja recenseálni. Bízvást. De én Kölcseit szeretném Recensensemnek…

 

 

3428.

 

Kazinczy — Szemere Pálnak.                             Széphalom Május 7dikén, reggel. 1817.

 

…Gőthe és K? ezt lehetne kérdeni. De kevélység nélkűl, ha Gőthét csak úgy tekintjük mint Nyelvmívészt, én vagyok, lehetek, az a’ Magyarnak és most, a’ mi 1800 körűl Lessing és Klopstock után Gőthe a’ Németnek.

———

K. F. 1759. Octób. 27d. születék. Hol vala akkor Nyelvünk? Mit lehete akkor olvasni magyarúl? 1772. szólala-meg Báróczi és Bessenyei, 1777. Baróti. K. látta a’ fény’ első gyenge felcsillámlását ’s tüzet kapott. Atyja azt akará, hogy ő Iró legyen. Anyja, ki 1774 Marz. 20. özvegyen marada, emlékezett férje’ akaratjáról, ’s tüzelte fiját. Igy jelene-meg az a’ nyavalyás firkálás, melly M. Orsz. Geogr. név alatt 1775. ada[tott] ki. 1776. Bessenyeinek Die Amerikaner nevű németül írt munkáját adá-ki Magyarban. (Bessenyei ez által M. Theresiának akara tetszeni, hogy szerelmeit Báró Grátznéval űzhesse, ’s a’ Császárné azt higyje, hogy Hofdámája Bessenyeivel tudományos dolgok felől beszéllget midőn eggyütt vannak.)

K. látott új csínt, francziaságot Bessenyeinek mázolásain, de látta a’ tanúlatlanság’ szennyeit is. Bessenyei neki nem vala kedves olvasása, de nem nevette Bessenyeit, midőn mások röhögve kaczagták; kedves olvasása a’ (híres nevezetes) Kártigám sem volt, mellyet mások faldosva faldostak, mellyet Batsányi még 1790 is imádott. K.-nak bálványa a’ Báróczi Marmontele vala, ’s az marada még akkor, midőn a’ Báróczi által fordított Dusch Moralische Briefejeit meglátta. Rendes, hogy K. Kassandrának csak első Kötetét sem olvashatta-el, nem talán 2 ívet is ezen nyomorult Munkából.

Visszább térek. — K. 10 esztendős korában Késmárkra vitetett németűl tanulni. Hívtelenebb kezekre nem bízathatott mint Luth. Praeceptorai, a’ Publicusok és a’ Privátusok; ezek tudatlanok is voltak, nem csak hívtelenek. Hogy a’ Németet Patakon el ne felejtsék, Luth. Praeceptorokat tartottak mellettek szűléji. Patakon a’ tanúlás úgy méne mint Késmárkon. Késmárkon és Patakon mindég a’ Tugendschule volt neki az a’ mi most Horátz, az az, az a’ könyve, mellyet minden esztendőben olvas.

De végre a’ poeticába vitetik. Ott nyíltak-meg szemei. Szerencsére Szathmári Paksi Sámuel vala a’ poet[ikában] Publicus Praeceptor. Ez gerjesztgeté a’ szikrát. Később Prof. Szent Györgyi, ki őtet a’ görögben is initiálta. Azolta Horátz és Virgíl vala minden gyönyöre, nem soha Ovid. Még Patakon annyira ment, hogy Tibullt is értette, szerette. Azonban mindíg faragcsált magyar verseket.

’S most 1777. megjelene Baróti. K. versekben írt neki levelet. Baróti felelt. Kenyeres József Exjesuita és Kassai Académiai Pro-Director Patakra jött az öregebb Péchy Gábor Septemvir és Kassa Megyebeli Supr. Studiorum Directorral, ezek nagy számú Vendégekkel látogaták-meg a’ Collégiumot, ’s midőn mind az Auditoriumban valánk, Kenyeres felszólal: Hol Kazinczy Ferencz? Professorok, ifjak csudálkoznak. Engem első állítanak. ’S Kenyeres engem Pataknak úgy producál, mint én Kelement az Erdélyieknek, köszönt a’ Baróti nevével, kér, abba ne hagyjam a’ Metricusságot, ’s Isten tudja mit jövendöl.

A’ szikra gerjedezett; szégyeltem a’ Geographiát és Podoczot, ’s feltettem magamban hogy a’ mocskot letörlöm, dolgozgattam. Siegwartot fordítom. Bácsmegyeit. Mindent a’ mi kezembe akad.

Baróti, Rájnis, Révai. — Az én Poetám (de csak az Elegiákban) Révai, ’s most is azt ítélem: méltán. Ugyan poetai (nem philologiai) érdemét tekintvén, mi Révai mellett az az irtóztató Mázoló B[aróti] és Rájnis?

Pesten Jurátus vagyok. Ráday. Orczy. Gr. Teleki Jósef, László és István fijait járatja hozzám, keresteti velek társalkodásomat, ’s Cornides megkülömböztetve bán velem.

1785. Kassán V. Notarius leszek. 187. (de anno, additionis 1788) nyomtattatik Geszner Idyllje. Rádainak ajánlom. Már Ráday ekkor eggy kis tiszteletecskével bánt velem, Orczy pedig Örsön elzárkozik velem a’ maga szobájába, ’s eggyütt olvassuk Verseit, a’ Barcsayét (de a’ kit meg nem nevez) ’s a’ franczia poétákat. Az én kis barátom ez vala nevezetem Orczy körül….

 

 

3433.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                          Kassarúl, Május 13ikán 1817.

.

…Sajnállom hogy betűírási ideáimat nem javallod; meglehet, hogy hibások, de én, valamint nem kivánom soha is, hogy valaki változtassa gondolatját, hanem adok neki elegendő okot rá, szintúgy nem változtathatom a’ magamét engemet meggyőző okok előadása nélkül. Akár tudatlanság, akár hamis érzés szűlte légyen észrevételeimet, tsak akkor igazúlhatok, ha hibáimnak okait fogom látni vagy ólvasni…

…A’ Miskoltzi szinjátszók a’ kik most Kassát múlattatják, eléggé alkalmatosok, de a’ játszónék, kivévén Dérinét, a’ kinek az Isten anynyi szép természeti kellemeket, és az éneklésre is, ámbár még nem elegendőleg ki-pallérozott talentomot adott, nyafogók. Szavok hangja nem természetes, és jóval túl megy azon garáditson, a’ melyre természetiképpen minden természeti tónnak is emelkedni kell a’ theátromon…

 

 

3438.

 

Horváth Ádám — Kazinczynak.                             Petri Kereszturban 24-a Mai 1817.

 

A’ Keszthelyi Georgiconi Examen 20-a vólt, állott egynehány Declamatiókbúl, három ki tanult Ifjunak Rigorosumábúl; és egynehány Dissertatiókbul: engem is reá szabaditván a’ Groff a’ kérdezősködésre, a’ Physicabúl kemény kérdést tettem, mellyet a’ Professorok akartak meg fejteni, de vékony sikerrel; ’s egy kis azt követett nehezteléssel: — Fucus ott is elég van mint másutt: — 21-a Helikon lett: mellybül Takáts Judith meg fogja küldeni a’ maga versezeteit, én pedig a’ jövő Postán Kláriét; az én Meolodramám, Hyperborei Zsenge, rekesztette be a’ dél előtti oskolát, mellyben a’ tegnapi fucust meg-lehetősen érdeklettem: ’s mint tetszik az nekik, még ezután tudom meg…

 

 

3439.

 

Horváth Ádám — Kazinczynak.                             Petri Keresztúr 27-a Mai 1817.

 

…A’ Hyperborei Zsengémnek annyira öszve vontt velejét a’ mennyit egy Posta el-birjon, imé küldöm; utánna irtam Klári Énekjét is, melly többet mutat,mint én fel tettem felőle…

                                                Hyperboréi Zsenge

(Herodot: Melpom. 33. sq. Plin. Hist. Nat. L. 4. c. 12. Solin. c. 21.)

egy régi kis világi Melodráma.

(a’ mi benne folyó beszéd, Hexameterekkel megy: a’ többi többféle Áriáju énekekkel.)

I. Felvonás.

Két Felső Scythiai Hajadon, az Apollo Tanais-melléki kertjébül búza zsuppba kötött szentséget visznek a’ Parnassz allai [!] Templomhoz. Utolsó éjtszaka meg-hálnak a’ szabad ég alatt, tsak egy terebélly fa ágaival és kézben hordozható nagy váaszon ernyővel fedeződvén. Hajnalban az egyik elébb fel-ébred; serkenti a’ másikat is énekkel: a’ Pásztor Ének notájára:….

…II. Felvonás.

(Silen beszédjét végezvén a’ Leányokkal, odébb tántorog Nisa felé, és útjában találkozik egy nagy Pillével; köszöntik egymást, és újságot tudakoznak: Szilén el-mondja, hogy ő Tanaita Leányokat útasitott Czirhába, mivel azok a’ Parnasszi puszta templomhoz akarták a’ zsengét vinni. A’ Pille indulatosan felel, hogy melly nagy sérelem az neki, hogy midön ő már több mint 15 századokig vólt Ura a’ Parnasznak; az előtt pedig 12 százig úgy birta azt mint Hernyó; ’s ímé most tsalárdúl mindenébül ki pusztitotta Nomius. — De hogy nem ismerlek hát én Téged! ugy mond Szilen,ha olly régi lakos vagy itt? Én, felel a’ Pille, ismerlek Téged, és Te is ismersz, vagy ismerhettél engem ez előtt 500 esztendővel, mikormég állandóúl meg vólt a’ Pille formám: de azólta:)...

                        V. felvonás, majd:

 

ISISHEZ ÉNEK.

A’ Keszthelyi GeorgiconInnepére 20-a Mai. 1817.

 

Isis! Te a’ kenyér Anyja! Földnek eleven aranyja!

Kit az egész föld-világnak Minden-egy részin imádnak,

Tsak-hogy titkod’ hártyájának Sok külömb nevet adának,

Ceres, Io, Proserpina, Demeter és Eleusina.

Szent titkaid’ takaróji, ’S neved’ számos imádóji

Valami égit mutatnak; ’S tiszteletedre nógatnak:

Ama’ képzeltt feslettséget, Kit Róma gyanú alá vett,

Innepedrül fel nem tenni, ’S mint irígy vádat ugy venni,

De szabad e hát szentséged’ Áldanunk? ’s tisztelnünk Tépged?

Ma is, midőn tisztán látunk, És tsak egy Istent imádunk.

A’ tenyésző Természetnek, Egy kegyes emlékezetnek

Talpkövén oltárt emelnünk, ’S fényes innepet szentelnünk?

                           ….

E’ kies Georgikonba’ Nints Palatin hegy, azomba’:

Szenteld azzá a’ melly hantot Palatinus Herczeg szántott.

Fényt ád az Isis’ titkának, Hogy a’ Szántók’ osztályjának

Sorsosi a’ Fejedelmek: Innep napot rendelj ennek.

Áldásod’ áraszd azokra A’ Téged magasztalókra,

Kik nevedben ágyat vetnek A’ tenyésző természetnek.

Éljen! éljen a’ Felséges Szántó vető, és Föld-míves:

Éljen Isis’ pártfogója; Georgikon’ alkotója.

K[azinczy] K[lára].

 

 

3441.

 

Kazinczy — Vida Lászlónak.                                                   Széphalom Máj. 29d. 1817.

 

…Én tavaly Erdélybe útaztam fel ’s alá, ’s most azon útazásom’ Naplóját készűlök sajtó alá ereszteni. Magyar ország nem ismeri azt a’ szép népet melly azon a’ görbe rút földön lakik, ’s azokkevésbbé vannak elrontva mint mi. Három holnapig voltam benne, ’s ezen egész idő alatt velem eggy Erdélyi ember ’s asszony sem szóla más nyelven mint Magyarúl. Deákúl ’s németűl ott magyar magyarral nem beszél. Hosipitálisak, ’s hospitalitások nem abban áll, hogy az embert majd megölik a’ sok étellel, kávéval és rozsolissal, hanem hogy a’ Vendégnek helyét sem leik ’s érette mindent tesznek a’ mi tőlök kitelik…

 

 

3442

.

Kazinczy — B. Prónay Sándornak.                                  Széphalom Máj. 29d. 1817.

 

Méltóságos Báró Cs. K. Kamarás Úr, ATudom. Gyüjtemény’ Kiadóji megszólítottak, hogy Ő Excellentziájának, a’ Méltós. Báró’ halhatatlan atyja urának, életét számokra írnám-meg. Nagy megtiszteltetésemet érzem megszólításokban, ’s meleg szívvel fogom azt megírni, de szükség, hogy ebben a’ Méltós. Báró által segéltessem…

…A’ Tudom. Gyűjteményből nekünk is igen derék Folyó Írásunk válhat idővel. Tetszik nekem az, hogy a’ Beküldő a’ szerént szól és ír itt a’ mint magának tetszik, ’s így a’ Stylistikai ’s Orthographiai, Grammatikai ’s Lexicalis libertas conscientiae tiszteltetik, ha hibás is…

…Én tavaly három holnapot tölték Erdélyben. Láttam Kolozsvártt, Vásárhelyt és Szebent ’s Károlyvárat. Útazásomat Gróf Dezsőffy Józsefhez írt levelekben adom-ki. Azok készek, ’s Szemere azt ítéli felőlök, hogy ez a’ Munkám jobb mint mind az a’ mit eddig dolgoztam. Most küldöm-be Erdélybe, hogy ott némelly barátim megtekintsék, ’s a’ botlásokat kimutassák. Nem szeretnék hibás, hazug híreket terjeszteni-el a’ Publicumban. A’ Tudom. Gyüjt. Júliusi Füzetében lesz szó Cancell. Gróf Teleki Sám. Exc. Bibliothecája felől. — Soha még Erdélyt Magyarországi ember nagyobb tisztelettel nem látta. Az a’ szép nemzet még nem süllyedt annyira mint mi; ott sem férjfi sem aszony nem szóla velem más nyelven, mint azon, a’ mellyen Magyarnak Magyarhoz szóllani illik. És az az ő vendéglátások, melly nem abban áll, hogy az idegent étkeikkel, kávéjokkal ’s rozsolisokkal majd megölik! — Bánom, hogy engem a’ születés Erdélyivé nem tett…

 

 

3444.

 

Kis János — Kazinczynak.                                                   Soprony, Maj. 31dikén 1817.

 

…Te, barátom, vétettél Magad és ditsőséged ellen, mikor fordítóvá lettél. Ennyi idős korodban is a’ legszebb elevenségben ’s kellemekkel tetézve minden erőltetés nélkül ömlenek elmédből akármelly eredeti irásodban, még leveleidnek leggondatlanabbúl elszórt soraiban is a’ szép gondolatok. Mi vált volna belőled, ha első Ifjuságodtól fogva a’ saját szárnyaiddal repülésben gyakorlottad volna Magadat…

 

 

3457.

 

Kazinczy — B. Wesselényi Miklósnak.                            Széphalom, Jun. 14d. 1817.

 

Erdélyi leveleim készen vannak, de addig sajtó alá nem eresztem, míg azokat Erdélyi barátim meg nem olvassák…

 

 

3459.

 

Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának.                              Széphalom Junius’ 15d. 1817.

 

…Nyomoznom kell, hogy lehetett a’ ládácskának elveszni. — Ez a’ történet még félénkebbé teszen Erdélyi Leveleim Manuscriptumát kezemből kiadni, pedig azokat nem nyomtattatom, míg Döbrentei, Kenderesi Consil. Úr ’s azok a’ kikről eggyik vagy másik levél szól, meg nem olvassák, hogy eggyikről vagy másikról olly valamit ne mondjak, a’ mit azok a’ világgal tudatni nem akarnak…

 

 

 

3467.

 

Szemere Pál — Kazinczynak.                                                 Lasztócz, Júl. 3d. 1817.

 

<< A’ poetai geniet, mint minden más geniet a’ világon, közönségesen regulák által meghatározni nem lehet. Mind az a’ mire itt tapogatódzások által vezettethetünk, nem egyébb csak individuális tapasztalás. Némelly Genie egyedül saját sugallatainak általadva, maga után vonja a’ nyelvet, ’s annak szépségei, mintegy a’ semmiből, az ő intésére látszanak előteremni; némelly pedig járni látszik a’ nyelv után, ’s kitételeit vagy keresi vagy előre készíti.

Ha ezen antithesisnek példáját Literaturánk körében akarnók fellelni, két poétánk fogna legelőszer eszünkbe jutni: Himfi és Dayka. Lehetetlen a’ leg egyoldalúbb kritikában is megtagadni H. től azt a’ szerencsét, hogy neki az egész nyelv minden gazdaságával [!], minden kincseivel szolgálatjára áll: valamint Daykát tekintvén, meghat bennünket azon erő, mellyet ő, a’ még készületlen nyelvvel küzdvén, előttünk kifejteget. A’ dolgot a’ kettőnek poetai charactere hozza magával.

Himfi gazdag, virágzó phantasiát nyert istenétől ’s ez őtet sem a’ fájdalomnak sem a’ gyönyörűségnek érzelmei közt nem hagyja el. Az egy pontban öszveszorúlt érzeményt a’ képzetek ezer tárgyaival vegyíti fel, ’s gazdag különféleségben ömleszti-ki. Ő tehát mindég számtalan látható tárgyak Centrumában áll, ’s természetes, hogy szavak ’s kitételek miatt gondba nem jön ’s szerencsés bővségeknek délczeg érzésében játszik a’ nyelvvel, szilajkodik, csapong, ’s nála a’ kitétel csinossága, ’s a’ verselés csak mellékes dolognak nézetik. Dayka ellenben sokkal kisebb mértékben nyerte a’ képzelő erőt, ’s nála az az érzésnek alatta áll. A’ lélek érzései abstractiók, ’s minél inkább abstractok, annál keskenyebb pontba vonulnak öszve, ’s annál vékonyabbak ’s szövedékesek az egymástól külömböző szálak, hogy végre őket külömbözni érzed ugyan, de épen úgy nem magyarázhatod, mint azt, hogy mi legyen a’ külömbség a’ rózsának és violának illatja közt? Ez az oka, miért az illy költő nehezen öntheti ki magát, ’s küzdenie kell nyelvével, hogy szavakat találjon, melyek érzései felől sejdítést ébresszenek másokban. Himfy gond nélkül szép, sok helyt csak erős, csak gazdag; Dayka gonddal szép, sok helyt csak szép és csinos. ’S innen van, hogy ő a’ verselésre is nagy gondot fordíta.

Midőn Dayka a’ poetai pályát futni kezdette . . .>>         (Kölcsey).

                                        Ennyi készült el a’ Kölcsey Feri Recensiójából. Lopva közlöm.

 

3470.

 

Kazinczy — Rumy Károly Györgynek.                          Széphalom, den 15. Jul. 1817.

    …..

                    No 1.          A’ Tudom. Gyüjt. kiadójihoz.

Tisztelt férjfiak, Kultsár barátunk a’ Haszn. Múl. Júniusi Leveleiben három ízben méltóztatott rólam emlékezni. No 47 megérintve (leise berührend) — No 50 szinte magasztalva is — No 51. dorgáló czáfolással. Életet és halált az Irói világban kiki maga ád magának; sem ezt sem azt nem vesszük mástól. — Azon rövid értekezésemben tehát, mellyet nektek itt nyujtok-be, elmellőzöm személyemet, ’s csak a’ megczáfolt dologhoz tartózkodom: de benneteket arra kérlek tisztelettel ’s bízodalommal, adjátok azt az intést e’ barátunknak, hogy kimélni-látszó szabdalásainak hagyjon békét, Prof. Czinke Urnak pedig, hogy az olly kifakadásokat, a’ millyen a’ Tud. Gyüjt. II. k. l. 122. áll, magának ne engedgesse. Ha tęte est aussi puissance! ezt kiáltom eggy isméretes szóval. Éljetek szerencsésen, ’s díszére ’s javára a’ nemzetnek, ’s tartsatok-meg baráti indulatitokban. Széphalom, Júl. 2d. 1817.

                     No 2.       Elisiók a’ Magyar Verselésben.

Két vocalis egymás mellett nyekkenést (hiatus) csinál. Athénnek és Látziumnak lakosai, az olasz, a’ franczia, sőt a’ Consonánsok’ sokasága által elterhült nyelvű német és angol is, ezt a’ nyekkenést, ha a’ két vocális két szóban áll, Elisio, ha eggyben, Synizésis által enyhítette…..

 

 

3472.

 

Kazinczy — Kulcsár Istvánnak.                                           Széphalom, Júl. 17d. 1817.

 

Nincs arra szükség, nagy érdemű férjfiu, hogy te rám vesztegessd adományodat s újságleveleidet hozzám ingyen küldözzd, a hogy azt, a mint leveledből gyanítom, mások iránt szoktad tenni. Annyi jeleit vettem én 14 eszt. olta már a te baráti indulatidnak, hogy ezek nem kivánják ezt az újabb bizonyítást. S nekünk, kiket így egy sorba állítasz, könnyebb egyenként véve letennünk újságleveleidnek árát, mint neked azt megküldened, s még a postapénzt is fizetni.

Ha le akarsz tovább is, mint eddig, kötelezni, arra kérnélek inkább, méltóztatnál ezen leveleidben s ezen leveleiden kivűl nem bántogatni. Nem magasztalást kérek; tartsd azt továbbá is azoknak, akiknek osztogatni vesztegetve szoktad: hanem csak nem-bántást. A te javalásod nekem mindig kedves; én téged becsüllek, s tudod, hogy barátságodat kerestem: de azt is tudod, hogy másokkal együtt én is értem, hogy te olykor azoknak is gyújtasz tömjént, a’ kiket nem arra tartasz méltóknak….

…Minekutána szólál, én is fogok. Amint sejtem, neked az vétek, ha valaki más úton fog járni, mint a te embereid, s ezt én véteknek venni soha nem fogom. Szabad elmével keresni a valót, s meggyőződés nélkül, sőt ellene soha nem szólani, s ez nélkül ez vagy amaz félhez nem állani, ez az, a mit én magamnak törvényül tettem. Te és társaid itélhettek tettem felől a mit akartok. Érdemeiteket s személyeiteket tisztelni fogom s szeretni: de tekintetetek meggyőződéseimből el nem von…

 

 

3473.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                               Széphalom. Júl. 21d. 1817.

 

…Erdélyi Leveleimet most negyedszer dolgozom, ’s Aug. elsőjéig elvégzem, ha Erdélyből a’ kívánt hírek megérkeznek. Mihelytt a’ Munka kész lesz, magam viszem-le hozzád Szent-Mihályra. — Igaz e az, hogy a’ Mélt. Grófnéhoz nem tudom hány holnap előtt Kassára írt levelem elveszett? Valóban óhajtanám, hogy veszett volna-el, mert abból csak e’ soraim maradhatnak-meg:

 

Leánya eggy nagytüzű atyának,

’S a’ legszebb, leglelkesbb anyának,

’S a’ legtiszteltebb férj’ imádott hitvese,

Eggy jámbor, a’ ki Dáciának

Környékin szana-szétt, fel és le, repdese,

’S Maradékai köztt Trajánnak és Gyulának

Több jót és szépet lelt mint a’ mit kerese,

Itt hozza Naplóját útjának,

’S kér, nyújtsad-által azt a’ Szent Mihály Urának.

                ….

…A’ Tudom. Gyűjt. VII. Kötetében, melly e’ holnap végével fog megjelenni, olvastatni fog, a’ mint hiszem, a’ Beregszászi Dissertatiójának, és a’ Sípos József Ó és Új Magyarjának Recensiója. Kultsár azt mondá a’ Hasznos Mulats. 51. száma alatt, hogy vétettem midőn a’ hexameterekben etc. elisiót hoztam nyelvünkbe…

 

 

3479.

 

Kazinczy — Nagy Gábornak.                                             Széphalom August. 16d. 1817.

 

…Imhol eggy pajkos Epigramma a’ Töv. és Virágokba.

 

                     JÖVENDŐLÉS.

Hony soit qui mal y pense.

Hős Mihályunk karvasára, (Csokonai) Vitéz.

Patikaszag babérjára,

Sustorogó Ódájára,

Békegeres Épósára,

Tisztes Crimen Raptusára,

Rossz órájú Gersonára,

Tempefői bajnokjára,

Amazon szűz vén lyányára,

Mátrónásúlt Dorisára,

Kérdéseknek kérdására,

Füstölt galád kis nagyjára,

Esküszöm, te nem sokára

Felhágsz, csak nézz e’ példára,

A’ homoksík’ Tátrájára,

’S Csombók Jankó ’s Csombók Sára

Szát szemet tát a’ csudára.

———

Nem Csokonait bántom én, hanem azokat, a’ kik azt imitálják Csokonaiban, a’ mit nem kell, és a’ mit Cs. maga is kitörlene, ha életben volna. Ezen Epigrammába senkire sincs czélzás…

 

 

3482.

 

Kazinczy — Cserey Farkasnak.                                        Széphalom August. 24. 1817.

 

…Az én Erdélyi leveleimről az én kedves Döbrenteim rettenetes igazságtalansággal ítél, de én ezért nem neheztelek. Ismerem az ő lelke hevességét, ’s barátnak barátja előtt szabadon illik szóllani. Az a’ panasza ellenem,hogy mindent magasztalok. Ha mindent, úgy nekik az én magasztalásom nem kell, azt írja. — Nekem egyéb módom nincs, mint valakit vagy elmellőzni és róla említést sem tenni, vagy dícséretesen szólani, ha nem magasztalok is…

 

 

3483.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                            Széphalom Aug. 30d. 1817

 

…Kapitány Sisak Ur tegnap Septbr. 2dikán nálam vala. Visszahozá Erdélyi Leveleim’ negyedikszeri dolgozását, mellyet vele azért közlöttem, mivel ő ismeri Erdélyt, ’s kimutathatja botlásaimat, hézagjaimat kipótolhatja. Gondoltam hogy az neki fog tetszeni valamennyire, de hogy nagyon tessék, azzal magamnak nem hízelkedtem. Azt sajnálom sokszor, midőn a’ Kézirást elő meg elő vettem, hogy a’ munkában nincs mélység, hogy csak megilletem a’ húrt, mint a’ fecske a’ víz’ színét, ’s elreppenek, ’s ezt panaszlám a’ Kapitánynak. Ő azt hiszi, hogy igenis sok mélység van benne…

…Olvastad e Dombi Mártonnak Csokonaiját? Az ó és új ízlés, az ó és új Magyarság úgy eggyesítetett benne, hogy az Olvasó kénytelen nevetni, káromkodn…

Dombi Márton: Csokonai Vitéz Mihály élete, s némely még eddig ki nem adott munkái, Pesten 1817.

 

 

3485.

 

Kazinczy — Cserey Miklósnak.                                     Széphalom Septbr. 5d. 1817.

 

….Eggy olly Urnak a’ ki Erdélyt látta, ismeri, mutattam Erdélyi Leveleimnek utolsó (az az 4dikszeri) kidolgozását, hogy megtévedéseimet mutatná-ki, ’s pótolná-ki hézagjait, ’s szeretném ha ítéletét csak eggy negyedrészben is megérdemelhetném. Midőn nála hagyám a’ Kötetet, azt mondám neki, hogy én leginkább azt sajnálom, hogy a’ Munkában mélység nincs, dass das Werk keine Tiefe hat, hogy csak elsiklom a’ dolgok’ felső színeken, ’s nem bocsátkozom a’ mélyére. De, mondám, mint adjam még világosabban elő politicai, religiosa ’s philosophica gondolkozásomat? — Harmad napja hogy nálam volt, ’s azt mondá, hogy alig ismér Munkát, mellyben több mélység van mint ezen Leveleimben,…

 

 

3488.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                          A. Olysórúl, Sept. 7ikén 1817.

 

…Az én Bártfai Leveleim is ki fognak jönni e’ czím alatt: «Bártfai Levelek» — írta — jó barátjához Erdélybe — G. D. J. — 1817. Tizenkettő lessz. Versek is lesznek közzéjök hintve, a’ többi köz’tt egy ódám a’ Bártfai fő kúthoz, Horász’ mértékén, a’ szerint a’ mint a’ Fons Bladusiae etc. van írva. Még ebben a’ hónapban küldöm el Döbrenteinek, most tisztáztatom…

Bártfai levelek, irta Döbrentei Gáborhoz Erdélybe gróf Desőfi József 1817-ben. S.patak. U. ott, 1818.

 

 

 

3492.

 

Cserey Farkas — Kazinczynak.                                 Krasznán 15dik Septemb. 817.

 

…Kolosvárt gyakran valék Döbrenteyvel — és képzelheted, hogy a’ miket Néked Erdélji Leveleidre nézve irt, azokat nekem is emlitette légyen. Meg engedj, hogy Hozzád nyiltan szóllok —én is Döbrenteynk vélekedésibe sokakba meg eggyezem, mind ketten pedig egyedül, és csupán Irántad vieltető szeretetünk, és tiszteletünktül ösztönöztetve. Hogy a mi rosszat nállunk láttál, el halgatod — a jót ellenbe emlited, azért háládatossággal tartozunk Néked…

…Döbrentey Kulcsárnak és a Magyar Kurirnak meg küldötte le irását eö Felségek Kolosvárra érkezéseknek és ott mulatásoknak. A Császár külön és a Császárné megint külön fogadák rendibe a katonai és Provintialis Status tagjait — mind ketten Nemzeti Magyar öltözetbe — a Császár Huszár Regimenttye Uniformájába, a Császárné leg tökélletessebb Magyar ornatusba, igen gazdagon schmuckolva. Későbbre be mutatt[att]ak a Dámák is eö Felségeknek…

 

 

3493.

 

Cserey Miklós — Kazinczynak.                                           Tihón Sept. 28án 817.

 

…Én a’ Császár itt járásának jó következéseit reméllem. Sokat látott, sokat észre vett, noha még többet el takartak előtte. — Az embereket meg nem ismerhette, mert egy Uralkodó előtt minden ember a’ leg jobb szinbe öltözik, a’ ki nem jó, legalább tetteti magát mintha jó lenne. Ez az a’ mi az Órszáglást leg nehezebbé teszi. Urunk jó ember, a’ mint látom, ’s helyes itéletű, de még sem hiszem, hogy észre vette vólna, hól fekszik az Órszág nyavalyája…

…A’ Székely Nemzetről a’ mit tudok, mind leirom Neked, tsak engedgy egy kis üdőt, hogy nyakamon való bajaimtól ürülyek. — Nem hiszem hogy valaki nállomnál jobban meg tegye azt az egyet. Daniel István sok üdőkig Udvarhelyszéki Fő Király Bíróságot viselt. Az Anya-Széknek tartya a’ Nemzet. Az az Első Fő Tiszttye a’ Székelységnek, — a’ Nemzet pecséttyeis annál áll. Azután Gubernialis Consiliarius volt Daniel, nagy lelkü férfi, nagy patriota, igen activus, — bátor; — mint Consiliarius meg hozatta az Excellentiás titulust, hogy ne legyen minden akkori aprólék Consiliariusokkal egy sorban. Meg botsátható…

 

 

3499.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                        Széphalom Octób. 17d. 1817.

 

…Te kegyesen ítélsz Catilinariáim felől. Kérlek, nevezzd-meg nekem, melly Oratióját szeretnéd még általam lefordítva látni Cicerónak? Hogy a’ Munka eggy Kötetet tegyen, még kettőt hármat kellene mellé lefordítanom. Mind szép az a’ mit Cicero irt, ’s elhiszed felőlem, hogy nekem nem a’ Ciceró-név’ hangja miatt szép; de választani még is lehet közzűlök. A’ Catilinariákat azért választottam, mert az egész hazát-illető Oratio, mellyet annyi veszély köztt  a’ Consul monda, inkább interesszált, mint az fogott volna, a’ mellyben eggy lelkes Prókátor perorál clienséért. Én a’ Mílóért mondottat választottam: de még eggyre lesz szükség; azt TE nevezzd-meg nekem…

 

 

3500.

 

Kazinczy — Cserey Miklósnak.                                     Széphalom Octób. 17d. 1817.

 

…Cserei Farkas Krasznára hív, hogy eggyütt olvassuk-meg Erdélyi Leveleimet. Kraszna, Zsibó, Tihó közel vannak egymáshoz. De November már veszedelmes a’ Szilágy és a’ Zemplény útjára. Én 8ber utolsó napjait Krasznán töltöm…

 

 

3503.

 

Trattner János Tamás — Kazinczynak.

 

…már igen sokan írtam nekem, mely nagy gyönyörűséggel olvassák az Erdélyi leveleket, és óhajtanák különös Munkába kiadva, olvasni; — azomban ez csupán csak az Iró akaratjától függ; én addig az mostanában küldetett Erdélyi levelet, ámbár már censurálva vagyon, addig Neki meg nem küldöm, még a’ Recensio kinyomtatva [nem] lészen; igaz, hogy az Erdélyi Muzéomban már eddig kiadattatott volna, de az én Journalomból sem fog kihagyattatni; ily becses Munkák mindenkor tallálhatnak benne helyet…

 

 

3506.

 

Fejér György — Kazinczynak.                                              Pesten. Nov. 12kén 1817.

 

…Két becses leveleit közlötte velem Trattner Könyvnyomtató. A’ másodikat tüstént közlöttem T. Horvát István Urral, Wallaszky  élete írójával. E’ nemes érzésű, ’s széles Tudományú Barátunk kedvesen vette becsűlését, mellyet eránta kinyilatkoztatni méltóztatott…

Horvát, István (1817) „Wallaszky Pál élete”, Tudományos Gyűjtemény 1/X: 109–  117.

 

3507.

Kazinczy — Szabó Jánosnak.                                       Széphalom Novemb. 13d. 1817.

….A’ Méltós. Generálisné parancsolt velem, hogy Pestalozzinak szerezzek Előre-fizetőket, ’s nem tudom már mennyi ideje hogy megírtam, hogy eggyet sem kaptam, ’s e’ tájon én vagyok az eggyetlen eggy Subscribens. Azolta is haszontalan volt iparkodásom mind itt mind Erdélyben. Orosz-országban a’ dolog megyen: nálunk nem megyen. Mit mutat ez? De ott azért megyen mert ott akarja az igazgatás: nálunk Folnesicsek szólanak ellene, ’s a’ Tudom. Gyüjtemény a’ szidalmat a’ Munka első Fűzeteibe vette fel, ’s olly nem bátor Védelmezőt talált Pestalozzi, a’ millyet nem igen várt….

… Engedje az Úr, érdemes barátom, hogy elmondhassam, hogy én a’ Tudom. Gyüjteménynek nagy barátja vagyok. Elejéntén volt holmi kifogásom ellene. Kimondom szabadon, hogy a’ Kisfaludi Hunyadija annyi nem magasztalást érdemel, mint a’ mennyi magasztalást Recensensétől nyert…

… Kérhetném e én az Urat azon barátságos szolgálatra, hogy a’ Mélt. Generálistól tudakozná-meg, ’s engem tudósítana ezekről:

….2. A’ Mélt. Generális eggyszer látta e, vagy kétszer Párist és Londont? Meddig múlatott először, meddig másodszor, itt is, ott is? ’S melly esztendőben először? Mellyben a’ másodikszor?...

 

 

3509.

 

Trattner János Tamás — Kazinczynak.                                           Pesten Nov. 13. 817

 

a’ 12-ikben okvetetlenűl menni fog, és így történik, mert már Prés alatt vagyon; — az Erdélyi levél az 1. Kötetben megjelen, bizonyos légyek Tek. Ur abban, hogy mindenkor Munkáit az uj Redactio érdeme szerént tüstént felvenni fogja…

… Én egyebet nem kívánék, mintsem aztat, hogy T. Ur Erdélyi Utazását jövő Esztendőre kiadná, ezzel Hazánk ’s Litteraturánk sokat nyerne…

… Egy réztábla, mint Mansfeldnek Wallaszky-e…

 

 

 

3519.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                      Kassárul, December 9ikén 1817.

 

…Ne bizgattasd anynyit Erdélyi leveleidet — miért akarsz dítsérni mások kényére? — Nem tsak Cserei, ha én is akarnám mentűl elébb azokat olvasni. Ha Cserei jó, én se vagyok rossz. Azért Erdélybe menni sok vólna….

 

 

3522.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                       Széphalom, Decemb. 15d. 1817.

 

…Én ismét Prof. Vályi Nagynak mutatám a’ Dezsőffi fordítását, ’s ez is próbálta. Imhol a’ Próbák:

                            Dezsőffi.                  Sírtál, hogy születél, nevetének rendre barátid:

                                                              Élj hogy holtodkor sírjanak, és te nevess.

                             2 sor 13 szó.

 

                         Vályi Nagy.                Hogy születél, sírál, nézőid örültenek: úgy élj,

                                                              Hogy holtodkor azok sírjanak, és te örülj.

                              2 sor 14 szó.

 

                           Kazinczy.                 Midőn sírva lettél, azok örűltetnek;

                                                             Élj, hogy vígan halj-meg, ők keseregjenek.

                              2 sor 11 szó.

 

                             Kazinczy                 Sírva lettél: vigadtanak;

                                                              Halj-meg vígan: búsúljanak.

                              2 sor 6 szó.

 

Vályi Nagy Fer. ágyam előtt fordítá-le magyar, deák ’s görög distichonban. — (Ő kész az Iliással; de még sokat akar rajta tisztázni.)

Trattner az én dolgozásaim közzül sokat nem veve-fel, ’s merő makacsságból. Most újra dolgozom a’ kiadott darabokat is. Novemb. 1. napja olta sokat dolgoztam. — Három osztályból fognak állani dolgozásaim:

I. Régi Literatúra. Cicero Catilin. — pro Marcello — pro Milone. Cicerónak némelly Philos. Irásai ’s Levelei — Sallust.

II. Uj Literatúra. Emília Galotti, Miss Sara Sampson és Minna Barnhelm kész. Kész Wielandból a’ két Kőmívesi Rege is: a’ Bölcsek Köve, és a’ Salamandrín. (Most semmi újítást nem engedek, a’ mi nyereségére nincs a’ Nyelvnek, ’s minden szó leírása alatt látom a’Somogyiano-Ruszekiano-Kisfaludiano-Tuladunaiano Satyr’ korbácsát.) A’ mi darabos, a’ mi tarka, nem lehet szép, ’s minden Neologismus darabos. De nem az a’ darabos a’ mit Perecsenyi Nagy László vagy Láczai József néz annak.

III. Osztály. Egyveleg tárgyúak, ’s inkábbára eredeti darabjaim. — Kérd Istent, édes barátom, hogy az 59dik esztendőbe belépett embert éltesse sokáig ’s jó kedvben és erőben. Mert ezeknek elvégzésekre sok idő kellene….

 

 

3524.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                                      15. Xbr. 1817.

 

tudakoztassd-meg Fő Notár. Urtól, mikor hagyja el Kassát most, és addig olvassd meg ezeket; tégy jegyzéseket reá, ’s zárd a’ csomóba, ’s pecsét alatt küldd nekem említett Fő Notár. Úr által. Ha addig el nem olvashatnád, ám maradjon nálad addig, míg ismét bemegyen Kassára. Akkor kihozhatja. — Ne akadj-fel holmin. Ez negyedszeri dolgozása ezeknek a’ Leveleknek, ’s még nem utolsó. Még sokmeg fog változni bennek…

 

 

3528.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                              Kassárul, Dec. 27-ikén 1817.

 

Erdélyi leveleidet olvasom minden másnak félretételével, e’ napokban fogom elvégezni. Engedelmeddel az oldal lapokra teszek helylyel helylyel eggy kis jegyzetet hol ez, hol más nyelven a’ mint eszembe ötlik. — Anynyit érzek, hogy kár vala azt mind kihagyni, a’ mi le van keresztezve. Az Onkelt némelylyek nem szeretik. A’ romantischt sem, mert lehet jól Magyarúl mondani, romántos vagy romános. A’ frappant sem tetszik mindenkinek, mert jól emlékeznek más helyen gyönyörű kitételedre p. o. rezzentő látat…

… Még egy munkát kívánnék tőlled, t. i. egy Magyar Historia literáriát, de nem német mintára készítve, hogy vagy tsupa ezer meg ezer bordákra szakasztott merő tsont alkotmány legyen, vagy véghetetlen hosszúságú pántlikás féreg, és mindent, a’ haszontalant és az unalmast és a’ csunyát is magában foglalja, hanem filosofusi szép lélekkel íratottat, hogy semmi, a’ mi szükséges, hasznos és tanúságos, és tetsző, ki ne maradjon belölle. Kevés ember van a’ hazában anynyi készűlettel az ilylyetén munkához, mint te, — ha pedig ez néked alkalmatlannak látszana, legalább, úgy mint Voltér, a’ jobb íróknak munkájit és azoknak bélyegét, azonkívűl életjekbül azt, a’ mi tanúságos, adnád elő. Bód Péter Magyar Athénássa nagyon rövid, és kitetszik belőlle századja’ ízetlensége, — azonkivűl nagyon szaporodtanak azólta íróink…

 

 

3535.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                            Széphalom, Januar. 6d. 1818.

 

….Sokszor belé belé pillantok a’ Virág fordításába is. — Nem vonhatom vissza szavamat; a’ Horátz Levelei Magyarban két excellens fordítót kaptak. De est mihi crebro qui personat aurem, hogy próbálnám csak én is hexamterekben. Eggy éjjel ezt csináltam:

 

Első tárgya, Meczén, Múzámnak, ’s eggykor utolsó!

Engem akarsz e megint, kit eléggé láttatok, a’ ki

Megnyertem botomat, berekeszteni régi körömbe?

Sem kedvem sem időm nem mint volt. Herculeszének

Hagyta falán kardját Véján, ’s szuglyába vonúlt meg,

Hogy ne könyörgje kegyét a’ népnek színje’ . . .

Vájt füleimben cseng eggy szózat: «Csapd-el öregsző

Tátosodat, ne hogy orra essék, ’s szégyenbe borítson.»

Most hát elhányom versem ’s játékimat. . . ,

Azt keresem mi szabad — (was recht ist —…

 

Gróf Mailáth Jánosnak ma veszem levelét, hogy ő német nyelven akar kiadni eggy Anthologie der Ung. Dichter nevű Munkát. Arra kér, hogy jegyezném-ki neki a’ Te Verseid köztt és a’ Daykáéi köztt a’ mik leginkább érdemlik a’ Németre fordítást (prosában). De ez titok…

Magyarische Gedichte (24 m. költő 150 versének fordítása a m. költészet történetének legelső összefoglalásával, Stuttgart-Tübingen, 1825); Geschichte der Magyaren (I – V., Wien, 1828 – 1831)

 

 

 3538.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                   Széphalom Január. 10d. 1818.

 

….Ez a’ Zsidó nekem helybeli Arendásom, ’s az én szekeremen megyen Kassára. Neki   tehát olly bátran adhatod által Erdélyi Leveleimet, mintha magam venném által, ’s erre kérlek is, mert tisztázni akarom. Ha valamelly dolgozásomnak óhajtottam valaha javalást, és kivált a’ Tiédet: ennek óhajtom azt. Törleni, kisimítani való sok van még benne, pedig ez már negyedszeri dolgozásom: de hiszen én ahhoz, legalább a’ mennyiben a’ munkát nem sajnálom, derekasan tudok. November olta maig 858 lapot dolgoztam in 4o, ollyat a’ mi Nyomtatás alá fog menni, leveleimen és egyéb dolgaimon kivűl; ’s látván, hogy sokáig már nem élhetek, minden pillantataimat hasznomra akarom hajtani…

… Itt küldöm Boufflersnek Leveleit. Ámbár sok Magyar tud francziáúl, ezt csak Gróf Desőffy Józsefnek ’s Báró Naláczi Istvánnak kellene megítélni. — De téged itt nem csak Bírámnak kérlek-meg, hanem Oktatómnak is.

Me voici chez le Chev. de Bauteville, qui m’ a reçu commeun suisse (mint eggy Helvetziai — vagy mint eggy HelvétziaiT?) qui descendroit du ciel ŕ cheval sur un rayon. — Ezt mondja Boufflers a’ 2dik Levél első sorában. Látom én, hogy itt a’ suisse nem a’ Nominativusban, hanem az Accusativusban áll…

Les lettres de Boufflers adressées à sa mère , sur son voyage eu Suisse , ont été publiées eu 1770

….Prof. Vályi Nagy soha sem fordít többé semmit. Nincs nagyítva a’ dolog, ha mondom, hogy bizonyos értelemben eredeti Munkát nehezebb írni, bizonyos tekintetekben fordítani nehezebb. Szegény Vályi Nagy öt esztendővel hamarább fog idvezűlni, hogy Homért fordította, ’s nagyon kétlem, hogy az ő Homérje érdemlette e azt, hogy magát feleségétől, gyermekeitől 5 esztendővel előbb megfossza…

                 A’ REMÉNYHEZ.

                 Sonetto.

                 Szemre Pál, 1813.

 

3542.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                         Kassárul, Január 15ikén 1818.

 

bár mi hízelkedő légyen tehát barátságos kérésed, én annak tsak igen tartózkodva merek megfelelni. De még így sem bátorkodom belé ereszkedni, míg Boufflers leveleinek, a’ melylyek nintsenek itt kezemnél, originálját nékem meg nem küldöd; akkorra halasztom annak okáért a’ fordított Levelek át-ólvasását, a’ mikor majd öszszehasonlítást tehetek…

…A’ Német tudósok többnyire árnyékhajházó (umbratilis) emberek, — nálok az ideálizmusz, a’ mistitzizmusz, szisztematizmusz és kozmopolitizmusz lelke a’ praktika elme kifejtődéseit nagyon hátrálylya, azért tsupa kivétel nálok a’ Nemzetre ható (popularis) Iró, pedig minden nemébe’ mind a’ kötött, mind a’ folyó beszédnek bizonyos nemű, ahoz a’ nemhez megkívántató popularitásnak kell lenni. Az Aeneis a’ maga nemében egy nagyon populáris munka, e’ nélkül a’ popularitás nélkül, a’ melylyet én itt értek, lehetetlen, hogy valamely műv a’ késő jövendőre menjen, bármi gondosan és ékesen legyen írva….

Szemere Pál Szonetje a’ legtisztább arany és a’ legtisztább tüzű gyémánt, a’ réz és a’ legroszszabb agát mellett, Csokona˙ Reményét értvén….

….Imé itt Horátz egyik ódája Magyarúl, és a’ Magyar ember könyűlállásaira alkalmaztatva. Otium divos etc.

 

Nyugtot ásítoz magos ég Uránál,

Kit a’ Bált’ síkján a’ veszek ragadnak,

Fellegek’ hátán mikor az setét hold,

’S búvik a’ csillag.

 

Nyugtot az hartzban szaladó Kozákok,

Nyugtot az fénylő sima kardos Ángoly,

Vert ezüstön nem veszed azt, se gyöngyön,

Sem suhogókon.

 

Mert a’ kintstárok ’s a’ lovas legények

El nem űznek szív zajokat te tőled,

S tépelő búkat, porozó kotsiknál

Felrepülőket.

Jól lakik szintúgy, ki kis asztalánál

Ősinek vagy szarv poharára nézhet,

Alszik ő, nem rém, ’s szerelemnek undok

Szenynyei szívják.

 

Kurta évnek tűnt buta, m’ért arányzol

Annyikat? mit tart’sz melegebb világnak?

Vagy talán az szép Haza-hagyta gyors, nem

Futja magát is?

 

Mászsza a’ hajónak rezes oldalát gond,

Hajtja osztályát a’ futó seregnek,

Frisseb’ az nyúlnál, sebesebb a’ forgó

Szél zuhogásnál.

 

Az jelenléttel teli szedte lélek

Bús jövendőnek nem ügyel, keservét

Hordja vígság köztt, a’ szerents’ egészen

Ép soha sem volt.

 

Az ditső Hektort hamar elragadta

Az halál, T˙thont az idő megölte,

És a’ mit frissen veve lopva tőled,

Tán nekem adja.

 

Anynyi száz jerkék ’s tehenek T˙rolbúl

Bőgve körűlted, ’s paripák nyerítve

Szöknek, az férgek’ pirosúlt levében

Ázot’ a’ mentéd.

 

Nékem egy vagy két telek az hazában,

’S tiszta ész és szív a’ kilentz szüzektűl

Nyújtatot’, az vak hiuság’ seregjét

Hogy kikatzagjam.

 

Jó-régi fordításom ez nekem, de mi az az eredetihez képest?...

 

Otium divos rogat in patenti
prensus Aegaeo, simul atra nubes
condidit lunam neque certa fulgent
sidera nautis;

 

otium bello furiosa Thrace,
otium Medi pharetra decori,
Grosphe, non gemmis neque purpura ve-
nale neque auro.

 

non enim gazae neque consularis
summovet lictor miseros tumultus
mentis et curas laqueata circum
tecta volantes….                                       /netről/

 

 

3544.

 

Kazinczy — Nagyváthy Jánosnak.                       Széphalom Januar. 17d. 1818.

 

…Erdélyi Leveleim, mellyeket most 5dikszer dolgozok, hogy annál kevésbb fogyatkozásokkal adhassam-ki, annyira elfoglalnak, hogy lehetetlen, hosszabban kibocsátkoznom…

 

3545.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                               Széphalom Január. 18d. 1818.

 

…Gróf Mailáth János, a’ volt Minister’ fija, ’s a’ Collin’ barátja, jelenti, hogy Költőinknek Munkájikból eggy Anthologiát akar dolgozni német nyelven; kér, tudósítanám, melly darabokat tartok legjobbnak a’ Kis, a’ Berzsenyi ’s a’ Dayka ’s a’ magam verseink között. Még nem teljesítettem kérését, de fogom: levelemben azonban kértem, hogy az Originált is tegye a’ prózai fordítás elébe, ’s minden felveendő Poetának Biographiáját. Bár az Anthologia minél kevesebb darabokból állana! — Ez idén három vagy négy Költőnk jelene-meg a’ Parnasszuson. Még nem láttam eggyiket is. Félek hogy éneklések dúdolás lesz, és nem egyéb….

…Kapitány Sisak… olvasta Pályaírásomat, melly a’ Te kezedben is volt, ’s arra kér, hogy Epithalamiumomból* küldjek neki néhány esemplárt; felolvasta úgy mond nehány Dáma előtt…

      *Sappho, Anacreon, Stesichorus and Pindar are all regarded as masters of the species

 

 

3548.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                     Széphalom Jan. 28d. 1818.

 

Erdélyi Leveleimmel kész leszek Febr. 10dikéig…

 

 

3549

.

Cserey Miklós — Kazinczynak.                                M. Vásárhelyen Jan. 29k. 818.

 

…A’ Magyar Monarchiát el választá ő Felsége a’ több Országaitól. Ezt régen várja a’ Nemzetünk, — ’s mégis némely Erdélyiek irtóznak a’ Magyar Országgal léendő egybe öntetéstöl. Azok a’ magok magános hasznát tekintik, nem a’ Nemzet erejét és betsületét. Én igen jónak tartom…

 

 

3556.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                              Kassárul, Febr. 8ikán. 1818.

 

…Ezen versetskékben: hozzád nem küldtem én ok nélkűl, Aszszonyom; így lehetni talán valamivel több Franczia könynyűséget oltani:

 

Az ördögöm ha felkőtet,

Gondold hogy ég, hogy éget,

Kísértni fog ugyan téged,

De te jobban még őtet.

 

Les petits bijoux sont sujets ŕ se perdre: ha így fordítjuk: gyöngy, gyémánt hamar elvesznek, nem való a’ gondolat. Sőtt ritkán vesz el a’ gyöngy, a’ gyémánt, mert őrzik betse miatt; a’ petits tehát itt ki nem hagyható.

Kár vólt a’ szép nemhez intézett versetskét le nem fordítani:

 

A’ szabad Svájtzernek feszes durvasága,

Hideg a’ szép nemmel, nem lángol eránta,

Be bús az embernek minden szabadsága,

Ha tsak rabnak az Ég a’ szépet elszánta.

 

A’ másik se’ rossz, a’ melylyet kihagyál, Évához:

Szívzálogot érdemlettem,

Szívesen vagyok én Éva diadalma,

Ádámod ha nem lehettem,

Adj Paraditsomot, ’s leszek tíltott alma.

 

A’ mit Bonard versel Bufflernek, az igen eleven.

Miért van hátra a’ IX-ik Levél?

Elvégzém az unalmas mustrálást.

 

Excusez mes erreurs, et ne soyez pas triste,

Que souvent ma censure était sans sel attique.

Si Boufflers fut battu par son panegyriste,Vous n’ etes pas, mon cher, mangé par me critique.

Parce et vale. Musis per Charites tradite Kazincz˙.

Pipsz mpr.

 

 

3558.

 

Dulházy Mihály — Kazinczynak.                                               Kassa, Febr. 14ikén 1818.

 

                    ….A’ Magyar, melylyet a’ Grófom készített 1816.

A’ Szép Nem életkorai.

A’ szép Hölgynek kora is megy gráditsonként fel és le,

Öröm’, bún’ keresztűl húzza őt’ is a’ sír kötele —

Imádjuk, bár tipor minket tavaszában,

Szeret és szeretjük nyári hevűltében,

Tiszteljük, ha meddő nem volt, ősz korában,

Banyának tsúfoljuk reszkető telében.

’S a’ kit nagy Atyáink mondtak Istennének,

Mi unokák hívjuk a’ vének vénének.

Te még a’ szépnek is szörnyű ellensége,

Mindég forgó idő! kinek nintsen vége!

Ki mindent rontsz és szülsz, légy lelkünk áldása,

’S egy boldog örökség tartós folytatása.

 ……

 

3561.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                Széphalom Martz. 1jén 1818.

 

…Gondolatod, hogy Múlattató Journalunknak is kellene lenni, nagyon szép gondolat. Te el vagy foglalva, ’s a’ te társaid, a’ mennyire őket ismerem, nem e’ tárgyra valók. Ha ifjabb volnék, ’s ha annyi sok félben álló dolog nem volna rajtam, ’s annyi gond, mingyárt hozzá fognék. Szemerétől semmit illyet nem lehet várni: de Szent-Miklósi és Teslér sokban segélhetnének…

 

 

3563.

 

Kazinczy — Cserey Miklósnak.                                           Széphalom Martz. 2d. 1818.

 

….eggyszerre elődbe tettem volna Erdélyi Leveleim MSát, hogy lássd, mit mondottam én két külömböző Levelemben az Oláhokról, és hogy mind ketten azon eggyet mondjuk. De Te itt is ollyat mondál a’ mit nem tudtam, a’ mi nekem még nem volt gondolatomban, azt, hogy még az sem fogja jobbítani az Oláh állapotját, ha eggy nappal kevesebbet dolgozik Urának, mert ez a’ nap neki ismét el lesz veszve. Cultúrát a’ Népnek, cultúrát, az Istennek minden szentjeiért! ’s minden jól lesz, ’s alkalmatosságot eladhatni a’ mit keres, ’s mingyárt fel lesz élesztve az industria…

…Erdélyi Leveleim már sajtó alatt volnának, de megígértem Cserei Farkasnak, hogy azokat neki elébb felolvasom, hogy botlásokat ne ejtsek…

 

 

3569.

 

Kazinczy — Horváth Ádámnak.                                 Széphalom Marcz. 15d. 1818.

 

Az Isten’ szent nevéért, ne keseríts-el, édes barátom! Ugyan mi lel téged, hogy már te is mai módi Recensiókat emlegetsz? ’s mikor levél te ezzel az ifjúi erővel, mellyel minden soraidat öntöd, eggyszerre olly öreggé? Vagy hol vannak hát azok a’ régi módi Recednsiók, holott mind öszve sem mutathatunk Magyar nyelven ötvent? — de ne akadozzunk a’ kitételen, ’s lássunk a’ dologhoz.

Nem értem mit akartok: Semmiféle Recensio nem kell? vagy csak feddő nem? Az elsőt nem hiszem hogy akarhassd; a’ Recensio legjobb Iskolája mind az Írók, mind az Olvasók Publicumának. A’ nem feddő, hanem csak javalló pedig haszontalan; mint az haszontalan, mikor a’ Gyűlésben valaki jól szól, ’s felállasz ’s azt mondod, hogy Spisicsed vagy Czinderid jót monda. ’S ha ott nem veszed rossz neven, ha valaki felkél, ’s azt mondja hogy Tek. Táblabíró Horváth Ádám Úr neki hibázni látszik, ’s ezért téged megczáfol, ’s megmutatja, a’ mint tőle kitelik; hogy nem vala igazod: miért veszed rossz neven a’ nyugodalomban ’s gorombaságok nélkűl szóló, ’s azt a’ mit szépnek ismér, magasztaló Kölcseinek, hogy ő Kisben,  Berzsenyiben, Csokonaiban botlást lát, holott a’ napban is látunk foltokat. Én mind Kist, mind Berzsenyit, mind Csokonait nagyon szeretem és szerettem, de…

 

 

3577.

 

Kazinczy — Szabó Samunak.                                        Széphalom, Márc. 29d. 1818.

 

Kedves nekem minden visszaemlékezés Erdélyre, kedves nevezetesen arra a’ férjfira, a’ kit ártatlansága ’s tiszta lelke és feje miatt olly annyira megszerettem, a’ ki felől Erdélyi leveleimben, mellyek végre ez idén nyomtatva lésznek, olly melegen festett képet adok…

 

3578.

 

Kazinczy — Kis Józsefnek.                                           Széphalom, martz. 29-d. 1818

 

…A’ Tudom. Gyűjt. köteteiben megjelenének némelly Erdélyi leveleim, ’s elcsudálkozva látom, melly örömmel fogadja ezeket Publicumunk. Sürgetik kiadását. Én ezeket most dolgozom hatodik ízben; ’s ezt azért annyiszor, mert némellyek azok közzűl a’ kiktől bővebb híreket vártam, kértem, restek teljesíteni kérésemet. — Hogy hamis híreket ne terjesszek-el, a’ Manuscriptumot le viszem Krasznáig, ’s ott eggyütt olvasom-meg barátommal, ’s még beljebb küldöm némellyeknek. Erdély látni fogja, hogy jóságát nem vesztegette sem hálátalanra, sem alacsony csapodárra….

…A Tud. Gyűjt.-ben nemsokára a szászok és Szeben felől szóló levelem fog megjelenni, melyről azt hiszem, hogy sem a szász, sem a nem-szász nem lesz megelégedve vele…

 

 

3581.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                                                     é.n.

 

Erdélyi Leveleim, úgy hiszem, eggy részét adósságomnak le fogják róvni. Most hatodikszor dolgozom már nem egészen újra, de sok igazításokkal. Döbrentei írt, hogy addig ki ne adjam míg ő meg nem tekinti. Ki akarja hagyatni a’ mik valakit megbánthatnának, és a’ kik az érdemetlent megsértenék. — A’ Munkának e’ nyáron nyomtattatni kell….