19 kötet

 

 

                                                             09.07.17                                     

 

4624.

 

Gr. Teleki József — Kazinczynak.                                     Posony 21. April. 1826.

 

A múlt hólnap 31d. napjáról írt leveliből örömmel értettem, hogy a felállítandó magyar tudós társaság örökös titoknokságát örömest felválalná. ….ő Felsége kegyes színe eleibe is terjesztett Planum, minden tetemes hibái mellett is ollyan, hogy a túdós tagok, és az egész társaság munkálkodását szoros korlátok közé nem szorítja… a kiosztandó számos és tetemes jutalmak által bizonyosan nyerni kell; az első csak úgy nyerhet,… a Tettes Tábla Biró Urat czéljának elérésében csekély tehetségem szerént elősegíteni kötelességemnek tartván, azt ha nem tehetném is, legalább gátolni nem fogom….

 

 

 

4628.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                               Pest, május 20. 1826.

 

 ….A munka czíme elődbe fogja rajzolni a szándék mivoltát. Azt így állapítottam meg: »Handbuch der Ungrischen Poesie, oder historisch-kritische Darstellung derselben nach ihren Epochen, mit einer Auswahl interessanter Stücke aus den klassischen Dichtern der Magyaren, nebst Nachrichten von den Verfassern und ihren Werken.« Két kötet lesz. Németűl azért írom, hogy a köztünk élő németeket is serkentsem a magyar literatúra megismerésére, úgy nagyobb házainkat, melyek az egészen magyar könyvet talán nem is olvasnák! s hogy végre a külföldön is terjedjen a magyar literatúra híre…. egyes pontokra néve kérem közléseidet. Ráday verseit, biographiai dátumokat Rádayról, Bessenyei Györgyről, Szentjóbiról, Kis Jánosról, Berzsenyiről. De a mi legfőbb! méltóztassál Magadról mindent …..Értesíts, mit és mennyit legyen szabad ezekről mondanom.

Nem sokára megküldöm a nyomtatott programmát.

 

 

4630.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                           Széphalom Május 23d. 1826.

 

….Édes barátom, írj a’ mit akarsz, tégy a’ mit tetszik, az mindég jó lesz, mert Te nem vagy az, a’ ki a’ mit tészesz vagy írsz, sokszori figyelmes vizsgálat nélkül csinálja. Az ezidei Auróra megolvasása olta én mindenek-felett a’ sokszínű és sok mezőken ragyogó Kisfaludy Károlyt, Bajzát, ’s a’ Cserhalom’ eggyetlen, hasonlíthatatlan Éneklőjét szoktam csudálgatni. Divűm genus! Ide számlálom a’ lágy, a’ lelkes Kovacsóczyt, kinek tavaly eggy dala, most eggy másik (Zeng a’ liget — és Mari a’ parton áll) méltó tárgya csudálásimnak. az én csomóim mindég nyitva állanak; Néked azért is nyitva állanának, hogy szedd rendbe, mert a’ hozzám írt levelek inkábbára mind össze vannak szórva. De azokat sem kezeim közzül ki nem adhatom; megbántanám az által azokat, a’ kik írták…. A’ mi nyomtatásban megjelent, felleled a’ Kassai Muzeumban, Orpheusban, Heliconi Virágokban….. Berzsenyi felől hírt vehetsz Szemerétől, ki őt ismeri. Leveleit általküldhetem, mert azok külön csomóban állanak, itt lévén Verseinek tulajdon kezével írt példánya is, mellyből az első Kiadás vétetett…

 

4639.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                         Pest, junius 23. 1826.

 

… Olvastuk a recensiót. A Kisfaludyról, Bajzáról, Vörösmartyról mondott itélet kétség kivűl való… De Irántad való tiszteletem nem engedi, hogy bármit titkoljak…hűledezünk, midőn látjuk, hogy némelyek iránt mily rettentő tévedésben vagy. Nekem igen nehéz személyekről itéletet mondanom, mert magamat sem ismerhetsz; s mennyire nem lehet levelek után valaki charakterét ismerni, világos, mert Kov[acsócz]yt és T[hewrewk]öt becsülöd….. A lágy, a lelkes Kov .. egy Budán Pesten elhíresedett adósságcsináló . . . sőt . . . ..K. ., T.és Bors salakjai az írói testnek, miattok maholnap szégyen lesz magyar írónak lenni, s mert ezek legnagyobb lármát csinálnak, quasi az írók repraesentánsainak kezdenek tekintetni a sokaság által. Mennyire fájlaljuk, hogy Te ilyekkel összeköttetésbe keveredtél, s a közönség előtt mutatsz hajlandóságot irántok. T . . . kávéházakban mutogatja Erdélyi Leveleidet, s dicsekszik hogy reá bíztad kijavítás végett.....

 

                         

4641.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                           Ujhely Június 27d. 1826.

 

…..Erdélyi Leveleimet megolvastatám azzal, a’ ki ott született és azt a’ földet ismeri, ’s így tévedésimet kimutathatja, ’s örvendek, hogy azt ő látta, ’s megengedem, az az, megbocsátom neki azt a’ mosolygást-érdemlő gyengeségét, hogy magával paradírozni akart. ennek az embernek igen nagy érdeme van előttem: — a’ testvérem’ fija beszélli, hogy őtet mindennap meglátogatta, oktatta, intette, tüzelte. Egyéberánt őfelőle is kénytelen vagyok azt mondani, hogy hiszem a’ mit írsz, ’s barátságos intésedet szívesen köszönöm, ’s követni fogom. Nekem örök törvényem, ’s reménylem, ezt tapasztalni fogjátok, hogy a’ darab’ becslésében nem veszem tekintetbe barátimat, ellenségimet, noha ezt sokan, és előttök jó okokból nem hiszik, ’s szeretem szerethetni a’ ki szeretett darabot ada. Ha ezt nem lehet, a’ darabot szeretem. Bírónak nem szabad tekinteni a’ személyt….

 

 

4647.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                                        Ujhely Júl. 7d. 1826.

 

….Bibliai Históriáimat… küldöm… arra kérlek, hogy mind azon helyeket, a’ mellyek igazítást vagy bővítést, vagy törlést kívánnak, jegyezzd-ki, jegyzésedet egyenesen nekem Ellinger által küldd-meg, a’ könyvet pedig küldd az én Guzmicsomnak Pannonhalmára, a’ MShoz akasztott levelkével. Őtet is arra kértem, hogy jegyzéseit rakja fel. — Előre figyelmessé teszlek, hogy a’ könyv’ végében álló Könyörgések neked is tetszeni fognak. De ott is kérem segédemre tolladat; nevezetesen arra, hogy az utolsó Könyörgést rekesszd bé….

… Döbrenteit Vay Ábrahám ide hozá Június első napján, hogy verje-széllyel zavarodását. Ez a’ szegény barátunk nagyon rossz karban van. Ebéd olta reggelig, csaknem délig valánk eggyütt. Engem látása megborzasztott, ’s félek, hogy örökre veszve van. Beszéllte házassági bajait, hogy mátkájának kezei izzadnak, hogy . . . De az ollyat nem az eljegyzés után kellene látni, tudni….

 

Egy külön kis szelet papíron még ezeket írja Kazinczy F.:

A’ Széchényi Ferencz és Festetics Györgynek mondandó Beszédben óhajtanám feldolgozva látni általad a’ mit Széchényi Ferencz felől a’ Tud. Gyűjt.-ben és mondottam el azok után a’ mit [!] Horvát Ádámtól hallottam. Csak hamar azután hogy a’ Széchényi élete ott megjelent, én vetettem oda ezt a’ toldalékot. Ne feledd magasztalni Széchényinét is. —

 

 

4649.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak                                                                 Ujhely Júl. 7d. 1826.

 

…Édes barátom, melly triumphusom volna énnékem az, ha Te ezt az én Munkámat Catholicus Olvasóknak dolgoznád-fel, és ha a’ Te Munkád és az enyém eggyszerre jelennének-meg, ’s a’ külön felekezetek’ tagjai láthatnák, melly sokban eggyezünk. A’ Theologia neked hívatali pályád, én akarva is felejtettem a’ mit belőle valaha jobban tudtam mint kellett volna. A’ Te igazításaid tehát nékem jótétek lesznek. Rakd papirosra valami nem jót benne találsz, ’s hidd, hogy azokat még ott is tisztelni fogom, a’ hol gondolkozásom a’ Tiédtől elváland. Sietve tett munkám; nincs aestheticai érdeme, de kedves, mert a’ Szív’ Religióját igyekeztem megkedveltetni hazám’ új sarjadzatival…

 

               

4654.

 

Kazinczy — Kiss Sámuelnek.                                                                  Ujhely, Júl. 22d. 1826.

 

….Az Academiába olly emberek akarnak felvétetni a’ mint hallom, a’ kik oda ugyan nem valók. …Szörnyű dolog volna, ha a’ széket ott úgy osztogatnák mint alamizsnát az éheknek. Nem bánom én azt, sőt akarom, hogy a’ két ellenkező felekezetből is (a’ Grammaticait értem) vétessenek tagok, ’s miattam ott ülhetne Verseghi, ha, a’ mit érdemle, nem idvezűlt volna; nem bánom, ha a’ laudator temporis acti Bacsányi ott űlhetne is, a’ ki szint úrgy érdemli az idvezséget, mint két társa: de azt is akarnám, ’s hiszem hogy úgy lesz, hogy a’ Választók ismerjék a’ felveendőket…..

Cicerónak Leveleit elkezdém fordítani. Eggy kötetet már kiadhatnék belőle. Nem mondhatnád meg nekem, ki adta a’ Wieland’ Előbeszédét ezekhez a’ Minervában? Bár valaki mind azt lefordítaná a’ mit az Epistolákhoz Wieland dolgozott, ’s segítene vele….

 

 

 4656.

 

Kazinczy — Bártfay Lászlónak.                                                 Széphalom, Anna napján, 1826

 

…ha majd módját ejtheted, kérd-ki kölcsön valamely barátodtól ezen Munkákat, és küldd-fel nekem; eggy holnap alatt kár és piszok nélkül visszakapod:

                                   1. Histoire des révolutions de Hongrie. Amsterdam 1736.*

                                   2. Wanderungen von Pompeji, vom Hauptm. v. Góró.

                                   3. Eggy német nyelven in folio nyomtatott kevés árkusnyi Munka azon Mosaik padimentom felől, melly Várhelytt Hunyad vármegyében találtatott-fel, két eszt. előtt….

                                       *  Több találat, pl   :A VELENCZEI SZ. MÁRKRÓL NEVEZETT KÖNYVTÁR MAGYARORSZÁGI ...nyomtatványai

 

 

 

 

4659.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                             Ujhely, Júl. 31d. 1826.

 

….Recensiómra és valami tollamból folyt, Te, sőt minden más, írhatják a’ mit akarnak. Vagy nem kell írni, vagy szabadon kell. Barátságnak, hidegségnek az ollyanban nincs helye. — Minerva még sem kész, a’ mint tudom azért, mert az Igaz’ halála oda rekeszté az Ürményi’ képét. Ellinger őrá bízá a’ képek metszését. Az Életírást Ellinger velem dolgoztatá. Én Ürményit 1782 olta ismerem, ’s dicsekedhetem sokszor éreztetett kegyeivel. A’ mi kész vala az ívekből Jún. 27dikéig, Ellinger nekem megküldé, én pedig Bártfaynak adám által, hogy láttassa Kisfaludyval az Auróra’ becslését.  Báróczinak általad említett két Munkáját csak eggy Bécsi Antiquarius Indexéből ismerem. Midőn utolszor valék vele, azok még nyomtatva nem voltak. Akkor adá-ki, midőn a’ nagy Napoléon Bécsben másodikszor volt. Úgy hiszem, hogy a’ Munka nem ismerése kevésnek lehet kedvetlen. Én igen óhajtom látni, ’s fogom, ha hozzátok lemegyek.

Orpheusom elakadt, mert elhagyám Kassát, ’s Landerer panaszolkodott, hogy nem kél. — A’ Kassai Muzéumot a’ Bacsányi reá veszedelmet hozott verse: Nemzetek, országok etc. akasztá-el. Én ezen emberről nem szeretek beszéllni, mert mi egymást soha sem szenvedheténk….

 

 

4661.

 

Toldy Ferencz és Zádor György — Kazinczynak.                      1826. aug. eleje.

 

Bátorkodunk ezennel munkánkat hathatós pártfogásodba ajánlani; s e czélra, kérünk, méltóztassál hirdetésünk példányait oly férfiak közt osztogatni, s azt ajánlani, kiktől reménylhetni, hogy egy literatúránkat ismertető munkától a csekély árt nem sajnálják.

Neveinket titokban kérjük tartatni.

 

 

4664.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Aurélnak.                                             Aug. 5d. 1826.

 

Legnagyobb örömmel fogom tellyesíteni a’ Méltós. Gróf Úr parancsolatját, ’s a’ leveleket elkészítem, ’s Erdélyi Leveleimnek eggy Exemplárjával, melly szerencsémre még kezemben van, még e’ holnapban Szent Mihályban leküldöm….

…A’ fő pontok Erdélyben ezek:  Kolozsvár,  Maros-Vásárhely, Szeben, Fejérvár és Enyed

Vajda Hunyad és Várhely, és a’ Gyógyi ferdő.

le fogom rajzolni, még geographice is, mert nem bírom Karacsnak eggy táblában bírt Magyar és Erdély-országi Mappáját, hanem a’ négy táblára metszettet…

 

 

4665.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                             Aug. 11d. 1826.

 

…A’ hirdetéssel mind azt fogom tenni, a’ mit a’ dolog fontossága és a’ te megbecsűlhetetlen barátságod érdemel, kíván, parancsol. Mit nyerek vele, nem merem mondani magamnak, mert ez a’ táj nem örömest veszen könyvet, ’s képzelhet’d, minek tekinti a’ Verset; az itt nem Mesterség, hanem kedves játék, enyelgés. Nem elég; azt vedd még hozzá, hogy ez német könyv, ’s magyarból fordítva. De nem ijesztelek-el előre; csak arra kérlek, hogy ha reményed megcsalna, ne vedd azt hidegségnek, ’s ne engem vádolj; hanem az időt. A’ Mesterség és annak szeretete nem profánus portéka…

… Minekelőtte a’ nyomtatást elkezdeted, kérlek, ’s igen nagyon kérlek, tudassd velem, melly darabjaimat van szándékod felvenni…. Tovább arra kérlek, hogy a’ mit rólam mondatok, engedjétek látnom…Láttad e már a’ Kassai Minerva 2dik Füzetét? Eggy Értekezés van benne a’ Magyar Nyelvről*, (közlé Dulházy Mihály). …

                              *Juniusz 1826. 733.old. elvi és történeti fejtegetés, személynevek nélkül

 

Bártfainénak minap írtam enyelgve, ’s németűl. Eggy barátnénk édesen vette tréfámat. Lefordítám azt versekbe, ’s ma küldöm Bártfaynak.

                         Bártfay Lászlóhoz.

Két Szeretőt éltök’ legédesebb

Óráji köztt megháborítani,

Nagy vétek, bűn, sőt épen kárhozat!

Megyek tehát; de hadd mondjam, hogy én,

5. ’S eggy összevagdalt, szúrt és lőtt Lovag, (Major Bartos Úr.)

Ki, bántva látván a’ jót, vad gyötrőjén

Kész bosszút állani béna karral is,

’S kiket te sem gyűlölsz, két Asszonyink, (Bartosné és a’ feleségem)

Ha Josephine nem lesz olly szerencsés

10. Mint eskeidnek hitte, rád esünk,

’S kikapjuk, boldog Rabló, karjaidból. —

Hallgat; titokban hullnak könnyei!                

 

 

4666.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                     Ujhely Aug. 11d. 1826.

 

….A’ Kassai Minerva’ második Kötete elhagyá a’ sajtót; az eggy hét olta van kezemben. Ürményinek életét velem íratá-meg Ellinger….A’ Minerva’ tavalyi negyedik Kötete meg van tiltva, még pedig igen igen keményen, ’s a’ SZÉP PÉLDA czímet viselő Óda miatt. — Ellingert nem fizetik, és így Minerva elakad. — Örvendek hogy nekem még semmimet sem kelle a’ Censornak kitörle…

 

 

4669.

 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak.                                                 Ujhely Aug. 21d. 1826.

 

Jó Uram Bibliothecárius Úr, Véghetetlenűl köszönöm annak tudatását, hogy a’ Minerva 4dik Kötete megtiltására mi hirdetteték oknak…

… A’ szegény Ellinger jutalmat érdemle Minervának kiadásáért, nem azt hogy elhagyjuk, sőt hogy őtet, mint én is…Van e elég materiále Minervához, ’s kinek képe következik? — Az Ürményi Biographiájával talán van okom megelégedve lenni. De ha több időm volt volna, az bővebb lett volna; írtam volna Pestre némelly kibővítésekért….

 

 

4670.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                Pannonhalmon August. 22d. 1826.

 

….Bibliai Történeteidet várva várom, ’s csak annak megolvasása fog engem elhatározni…. Én, már esztendeje, hogy hasonlóban munkálódom, de czélom messzebb terjed, sem hogy rövid időnek munkája lehessen az egész; ’s míg ez el nem készül, e tárgyról irni nem fogok.

Ismét beléd kötöttek, édes Barátom! A Pápai tudósok egy még a litteratura körén mind eddig ismeretlen katholikus pap nevében Kritikát, vagy mit (ők rostának nevezik) irtak reád, ’s Követőidre. Sajnálom a szegény papot, ki magát ezen hadnak trombitássává hagyá tétetni. Azt mondják ezek, hogy te elhagyatva régi barátidtól, fiatalokat gyüjtél, nem tudom mi mesterséggel, zászlód alá. Engem nem hivtál…

 

 

4675.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Aurélnak.                                            Ujhely Aug. 31d. 1826.

 

….arra kérem alázatosan, hogy ezeket Kolozsvárig elvinni, és ott pecsét alatt Guberniális Secretárius Inczédy László Úrnál letenni méltóztassék. Alkalmatlankodom levitelével, ’s tudom, hogy a’ Méltós. Grófnak azon felül is elég utibútora lesz: de úgy hiszem, hogy alkalmatlanságomat visszafizeti, még pedig igen gazdagon, az az öröm, hogy ezeket olvashatja; és hogy itt láthatja anyai Szép atyjának, Cancellárius Gróf Eszterházy Ferencznek nevét ott, a’ hol azt papirossal megjegyzettem. — Én ezeket 1816. hoztam-el Enyedről, ’s azért nem küldöttem eddig vissza a’ Reform. Collegium Bibliothecájának, mert az illyet nem lehet minden embernek kezébe adni. …

 

                           Marche-Route.

Hadad, Zsibó,Drág

Esküllő. Mohay Urnak eggy levél.

Kolozsvár. Méltós. Inczédy László Gubern. Secretarius Úrnak eggy levél.

1.         Által adni az Enyedre szólló csomót.

2.         Megtekinteni az Erdélyi Leveleket.

3.         Bethlen Gábornak képét, rézbe-metszve kérni.

4. Mingyárt a’ megérkezéskor általküldeni Professor Molnos Úrnak a’ levelet, és meglátogatni Prof. Urat, a’ Thucydidesz fordítóját, ’s elkérni a’ választ.

Prof. Urat, a’ Thucydidesz fordítóját, ’s elkérni a’ választ.

Torda. Prof. Rector Abrudbányai Szabó Sámuel Úr, és Predik. Rákosi Székely Sándor, ki az Igaz Zsebkönyveiben sokat dolgozott.

Maros-Vásárhelyig csak Gerend az a’ hely, a’ mi az Útast kedves emlékezettel töltheti-el, a’ Gyöngyösi Kemény János czímű Epopeiája által; és Ugra, hol Gróf Haller László lakott, a’ Telemach fordítója 1755 körűl. — Mert hogy Tordán túl látni a’ Traján Rétjét, említem Erdélyi levelimben.

Maros-Vásárhelytt levelem a’ Bibliothecariushoz. Itt meg kell tekinteni a’ Reform. Collegiumot is, az az, annak Bibliothecáját.

Az út Maros-Vásárhelyen túl talán Szent-Benedeken. Betérni Gróf Toldalagi Zsigmondhoz. Levél hozzá.

Andrásvalva.

Fejéreggyháza. Gróf Haller Jánosnak szép lakása, kertje.

Segesvár. Itt nincs mit látni. De meg kell állani, és megtudakozni, merre Nagy Szőllős….

… Alinczon keresztűl, hol megölék Martinuzit.

Kenyérmezeje. — Benczencz. — Gyógy és Ferdeje, hol a’ Cascád. Ezt ne vegye a’ Mélt. Úr kicsinységnek. Érdemli a’ látást.

Bábolna. B. Naláczyhoz.

Dédács. Vajda-Hunyad, Várhely.

 

 

4680.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                        Pozsony, sept. 9. 1826.

 

…Kisfaludy kére, hogy, ha írok Neked, küldeném meg Kovacsóczynak ezen darabjait. Hozzá már későn érkeztek, s Náladnál senki jobban nem használhatja….

 

 

4681.

 

Bajza József — Kazinczynak.                                                Pozsony, Sept. 10-d. 1826.

 

….Minervát nem láttam: de hogy egyik dalomnak némelly helyei változtatva vannak, másoktól értém, ’s mondá a’ Tekintetes Úrnak levele is. A’ tettet balúl nem vettem, és soha nem fogom….Sietnem kell, hogy indulhassak barátommal, kinek levelét ezen enyémmel egyetemben veendi a’ Tekintetes Úr, verseivel Kovacsóczynak.

 

 

4683.

 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak.                                                  14. Septbr. 1826.

 

…Ha Ellinger Úr annyi bizodalommal volna erántam, hogy a’ Martinúzi és Forgács Sigmond ’s Illésházy István életét velem jókor, az az, eggy két héttel elébb mint lenyomtattatik, láttatni akarhatná, nagyon szeretném, azért, mert azokon alig ha sok nem lesz igazítani ’s kibővíteni való. Én a’ Martinúzi életének jól neki készűltem. Tíz eszt. olta olvasgatván, a’ mi azon időkre …. Kovacsóczy pedig az én szivemnek igen is kedves. Ez a’ lelkes ifjú azt hiszi hogy nem lehet szerencsétlenebb ember mint ő. — Nézzen sorba mindnyájunkat. Terhe mindennek sok van, nekem iszonyú…. A’ mi Kovacsóczynk gond nélkül teszi a’ purizálást. Egyebekre figyelmezvén, nem veszi észre, hogy elmaradt vagy rossz helyen áll a’ punctum…

…A’ Nemzettel meg kell szerettetnünk Minervát. Mihelytt elkészűlhetek vele, ’s már csaknem egészen kész vagyok, küldöm a’ RÁKÓCZIAK genealogiai historiáját…

 

 

4687.

 

Zádor György — Kazinczynak.                      Buda (Horváth utsza No. 329) Sept. 18d. 1826.

 

….Schedel társamhoz írott utóbbi egyik levelében kivánságát méltóztatott jelenteni, Gyűjteményünkbe iktatandó darabjainak közlésök iránt; a’ jelentett társam még a’ mult holnap’ utóján felutazván Pozsonyba, nem tudom, mennyiben teljesítette a’ Tekintetes Ur’ parancsát: ’s noha ő vele a’ felveendő egyes darabok felől még nem értekeztem, kivánom azon daraboknak feljegyzését közleni, mellyekkel a’ Tekintetes Ur’ jeles dolgozásaiból Kézikönyvünket díszesíteni óhajtanám….             /jó sok, néhányat elhagytam/

 

Az Erdő (Erd. Múz. I. Füzet. 69. l.)

Sírj szabadon! Nálam nem kémleli etc.

Könyörgés (Ugyanott).

            Adj örömet ’s adj bajt mellé etc.

Corregionak Ió-jára (Ugy. 71. l.)

Elvesztem ’s oh lyányka tebenned etc.

Az Özvegy (Ugy. IV. füzet 38. l.)

            Elmaradás te vagy a’ keserű etc.

.           Az Esthajnalhoz (Poétai Berek 148. l.)

            Azon örülsz e, hogy szememet etc.

.           Minnyihez (Ugy. 150. l.)

            Minnyim legelső rózsájától etc….   /a számozás miatt a gép összekeverte/…

A’ Distichon feltalálása (Ugy. 24. l.)

Ráday (Ugy. 25. l.)

Fábchich (Ugy. 26. l.)

Péczeli (Ugy. 27. l.)

Báróczy (Ugy 28. l.)

Baróti Szabó (Ugy. 29. l.)

Sylvester (Ugy. 30. l.)

Kis és Berzsenyi (Ugy. 33. l.)

A’ Lúdhattyú (Ugy. 35. l.)

Epigrammai Morál (Ugy. 33. l.)

Az én sugallóm (Ugy. 37. l.)

Minnyihez (Zsebkönyv 1821. 39. l.)

Égtem érted, ’s te szerettél etc.

A’ Sajka (Ugy. 62. l.)

Csalárd örvények ’s vad sziklák etc.

…..A’ Bugaczi csárdára (Ugy. 51. l.)

A’ Sonett’ Múzája (Hébe 1823. 28. l.)

Az én Boldogítóm (Ugy. 30. l.)

Vajda Hunyadon (Ugy. 65. l.)

Szirt rendíthetlen etc.

Szem és szív (Ugy. 232. l.)

A’ szem látni tanúlt etc.

Intés. (Hébe. 1825. 260. l.)

Kerüld ’s hajhászd a’ régit etc.

A’ Tanítvány (Aurora 1822. 36. l.)

A’ Szabad Erdély (Ugy. 261. l.)

Epistola, B. Wesselényihez (Minerva.)

Ep. Nagy Gáborhoz (Erd. Muz. IId. füz.)

Ep. Buczyhoz (Hasznos Mulats.)

                  Gróf Majláth’ Német fordításainak origináljaikból ha bár valami innét kimaradt volna is a’ «Magyarische Gedichte. Stuttgart, und Tübingen 1825» most nem lévén kezemnél, azt annyival inkább felveendjük, minthogy kézi könyvünkhöz függelékképen a’ német fordításoknak minél teljesebb gyüjteményét adni szándékozunk. Ez alkalommal még következő kérdéseim s alázatos kéréseim vagynak: A’ 6d. ’s 30d. számok alatt álló énekek közül valamellyiknek czimét az egyformaság’ kikerülése végett nem lehetne-e megváltoztatni, ’s miképen…... Teljes reménnyel vagyok hogy a’ Tekintetes Ur ezen nyiltságomat nem fogja félszeg gáncsoskodásra érteni ’s őszinte bizodalmamnak megbocsátand.

Aurora kevés napok mulva elkészül; jelesebb darabjai ezek: A’ Vigjáték, és a’ Betegek, — két vígjáték egy egy felvonásban; Elte, — romános Hősköltemény’ töredéke, rímes trochäusokban;….

….Az Élet és Literatura első kötete már jó ideje, hogy megjelent. Körner’ Zrinyije szép nyelvben van fordítva. Kölcsey értekezése a’ Hőskorról mély érzést ’s mély pillantatot, Zrinyi’ recensiója józan kritikát árul-el, ’s az «Előbeszéd könyv nélkül» nem humor nélkül van irva. A’ második kötet is következni fog, ’s ennek számára Kisfaludy Károl igérte-oda egy nagyobb új Vigjátékát.  Kisfaludy Sándor’ Játékszínének 2d. Kötete is közre jött, melly ismét két darabot foglal, Kún Lászlót és a’ Lelkes Magyar Leányt! Sajnálni lehet a’ különben tiszteletet érdemlő férjfiút, hogy szép lyrai dicsőségére ezen drámai mázolásokkal iparkodik homályt tolni!

Az én kedves Vörösmartym Augusztus’ végével mondott le 9 évekig viselt nevelői tisztéről. A’ jövő esztendőt egészen Geniusának ’s a’ tudományoknak akarja élni, ’s szinjátékait szándékozik közre bocsátani. Legelől is Salamon megyen az ide zárt jelentés szerint sajtó alá megigazítva ’s a’ mennyire az egésznek felforgatása nélkül lehetséges volt, újra dolgozva; ’s ugy aztán a’ többiek.

Szent István’ napján Kulcsár nagy Literatori vendégséget adott, Vendégei voltak: Horvát István, Kisfaludy, Kölcsey, Szemere, Helmeczy, Vörösmarty, Vitkovics, Thaisz, Prépost Fejér, Dr. Forgó, Kovács Mihály és Töltényi ’s a’ festő Marczinkey. Az uralkodó Fejedelem hosszú életéért Prépost Fejér köszöntötte-el az egészség pohárt…

 

 

4690.

 

Barkassy Imre — Kazinczynak.                                                          Po’sony Octob. 2d. 826.

 

örömmel fogok tollat, némelly Diaetai Újságokon kivűl, nagy örömemnek, ’s gyönyörűségemnek kinyilatkoztatására. — Melly is az e’ napokba, a’ derék Bajzától nyert Élet és Literatúra olvasásából ered; de különösebben a’ nagy Kölcsey szép ’s mély lelke esmerése kezdéséből származék bennem. Sajnálom hogy elébb nem ösmérhetém…Itt az Élet és Literatura kedvesen fogadtatik. — Most a’ Vörösmarty által kiadandó Salamon Király-Drámára szedik az előfizetést. — E’ napokba a’ derék Toldy, különben Schédel, húzomosan mulatott itt….

 

 

4692.

 

Kazinczy — Zádor Györgynek.                                                    Újhely, 1826. oct. 6.

 

Mindeneknek előtte eggy kérést. Jelentsd tiszteletemet ’s hálámat Vörösmartynknál. Nyugtalanul várom az időt, hogy Zalán futása ’s Cserhalma felől a’ Minervában szólhassak. Megjövendöltem első fellépésekor, mi fog válni a’ derék ifjúból, ’s ime teljesedve van. És mi lesz Ő még ezután! — De félek, hogy a’ Dráma’ mezején ott marad a’ hol Klopstock…

…Kérlek, köszöntsd a’ leghívebb barátsággal Kisfaludyt, ’s kérd, hogy Aurórájából mintegy tízet küldjön ide eladás végett…. Itt kevés a’ könyv vevő; de eggy két példány még is elkél, ’s azért nem veszünk mert nem látunk venni valót. — Csak praenumeratiót ne várjon itt senki!

Képzeld-el, Vármegyénkben eggy példánya sincs, a’ mennyire tudhatom, a’ Gyula szerelmének! Ebből embereitek tíz példányt küldhetnének, ’s bizonyosan el kelne, ha mingyárt a’ megjelenéskor küldetnék. A’ Kisfaludy Sándor neve közönségesen tisztelt név. — Zalánból elég volna három. Hexameter és Hősköltemény nem mindennek olvasása. — A’ Magyarische Gedichte is találna három négy vevőt. ..

Magyarische Gedichte, 1825, amely 24 magyar költő 150 versét tartalmazza.        A neten olvasható.

 

 

4693.

 

Bölöni Farkas Sándor — Kazinczynak.                                                                         Kolosvár. 826 Octobr. 12kén.

 

…Az 1820iki Tud. Gy. talám XIik kötetében kiadtad a Martinuzi életét….nekem ez a tárgy. Martinuzi Töled irva itt ugy áll, mint az akkori idönek egyik nevezetesebb Bajnoka, ki korabeliektöl ’s az Irigyektöl félre értetve, csak a Haza jovát akarta, — ki érdemmel ’s dicsőségel ohajtotta legyözni az Irigységet. De ellenkezőt találok én minden synchronus Iroba ….nem azt bizonyítják, hogy ő Ximenesse lett volna idö korának. Csupán Franczia Életiroja nem akadhatott még kezembe, ’s azt kell gyanítanom, hogy ily ragyogo szempontbol csak ott van festve. Nagy nyugtatásomra lenne, ha idöd leszen ’s egykor engem felvilágosítani méltoztatsz a Martinuzi Iroi és a Te ellenkezö vélekedésid iránt….

 

 

4697.

 

Kazinczy — Bártfay Lászlónak.                                                Újhely Octób. 23d. 1826.

 

….Igazságos vagy Kölcsey eránt; mély tudományú, lelkes, és igen szép nyelvű férfi. De szólljunk szabadon; nem szeretem ezt a’ didaxiszi hangot: félek, közel jár a’ pedantsághoz. Én inkább a’ Szemere élő előadásait kedvelem. És az a’ czivakodás Berzsenyivel. Vala e szükség azt az ő állítását megczáfolni, hogy a’ scandált rímes sor nem szép? Veszekedni csak a’ köz ügy miatt szabad, soha nem magunkért….Vályi Nagy tolvaja neki, mert — restelli összehasonlítani a V[ályi] N[agy] fordítását a’ magáéval. Mit mondasz arra, hogy leveleimet és a’ magáét kiadja, ’s nekem hírem nélkül, ’s engem vádol, hogy eránta igazságtalan vagyok? ’S mi haszon van abból, hogy az Olvasó azt bosszankodva olvassa. A V. N. özvegye, gyermekei, barátjai meg vannak bántva, ’s engem elkeseredve támadnak-meg, engem vádolnak….

 

 

4698.

 

Kazinczy — Zádor Györgynek.                                                   Újhely, 1826. oct. 23.

 

….Minervában eddig olvasátok bajomat Kölcseyvel, kit sohasem tudtam tíz eszt. olta mi bánt. Elhűltem rajta midőn az Élet és Lit. kötetében a’ titkot felfedve látám. Soha barát baráttal rendesebben össze nem tévedhet. Kölcsey annyira tele volt magával ezen fordításánál fogva, hogy meglátván a’ V. Nagy fordítását, azt magáénak ismerte; — én (mivel talán Gróf D-nél vala a’ meglopottnak állított fordítás) hittem szavának ’s V. Nagyot tolvajnak hittem, fel sem tehetvén hogy Kölcsey a’ más sárgáját a’ magáénak ismerje, mivel azt is ezt is az a’ kancza ellé; Szemere nem látta szükségesnek, hogy a’ kettőt összehasonlítsa, — ’s így eggy megtévedett kettő mást téveszte meg. Megjelent az Él. és Liter. kötete, ’s elhűltem midőn leveleinket hírem nélkül lenyomtatva látám. Az nagy múlatságot ugyan Olvasójinak nem adhat, hasznot nem [!] ad sokkal többet, ’s így nem tudom, mi szükség volt kiadására. De nékem a’ dolog sok bajt okoza, mert a’ V. Nagy Özvegye, gyermekei, barátjai rossz neven vevék, hogy én V. Nagyot tolvajnak, ’s fordítását rossznak mondám, holott mint kiadó dícsértem. Hijába magyarázám, hogy én a’ Fordító halála által kisimítás nélkül maradt, és Homérnak magyar első fordítását olly jónak nem nézhetem mint a’ Vossé, ki a’ magáét nem csak tellyesen elvégezte, hanem négy ízben ’s igazításokkal, ki is adta; hijába magyarázám, hogy én a’ V. Nagy által elvetett francziásan dolgozott fordítást nem tartám méltónak a’ hallgatásra…

 

 

4699.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                  Pest, oct. 25. 1826.

 

….meglátogattam Gaal György bátyámat; beteges, azért kézikönyvemet új fordításokkal nem segítheti; különben a munka plánuma javallását teljesen megnyerte. Ugyan így javallta Mednyánszky is Pozsonyban, s mások is, de praenumeránsaink száma mindeddig csak — 60 körül áll. S mi ez arra, hogy a munka világot láthasson? November végéig elválik, kiadhatom-e.  A mi felveendő darabjaidat illeti, társamra bíztam megválasztásokat. A mit Rólad írunk, kötelességünknek fogjuk tartani Veled jókor közölni. Szentmiklóssymnak még e héten írok.

Vajha betöltenéd minél elébb közös óhajtásunkat, és Sallustot meg Horáczot kiadnád! Az Irisnek egy dolgozó társa figyelmetessé tette ezekre a publicumot, tedd, hogy a köz várakozásnak hova hamarébb megfelelj…

 

 

4700.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                   Széphalom Octób. 27d. 1826.

 

Én ezen órában lépek-bé életem’ hatvan nyolczadik esztendejébe. Nem innepelhetem azt illőbben, jobban, mintha annak írok…..Szinte viszketeg az bennem, hogy Protestáns Kézi-Könyvem sajtó alá jusson (mert a’ Bibliai Historiáim e’ czímet fogják viselni az úgy-nevezett Szennyczímen), hogy láthassam, mint fogadtatik a’ világosság’ és setétség’ fijaitól; hogy láthassam, mit mond rá az én Guzmicsom, a’ ki szint olly tüzes nem protestans mint a’ millyen tüzes, ’s igen tüzes protestans én vagyok…

…Minervának ez a’ Kötete / júl.-szept/ engem Kölcseyvel állíta-öszve igen kedvetlenűl. Ez a’ nagyon tanúlt, de rosszkedvű, ’s örökös magánossága által elposhasztott ember a’ maga fordításának ismerné az Iliász fordításában a’ Vályi-Nagyét, holott a’ szeretetre nagyon méltó, de pedántságoktól nem üres Vályi-Nagy valóban pedánti-rettegéssel kerűlte azt, hogy plagiáriusnak ismértessék. Kölcsey talán meg sem tekintette többet, az első megpillantás után, ha a’ Vályi-Nagy fordítása az övé e igazán, ’s folyt Szemerével a’ neheztelő levelezés. Ismertem a’ Kölcsey hypochondriáját ’s úgy igyekezém megszelidíteni, a’ mint hípochondriacus neheztelőt tanácsos, de ha tolvaj e V. Nagy, meg nem tekinthetém, Dezsőffinél lévén a’ K. fordítása. Mi történt osztán, az Élet és Liter. Kötete ’s a’ Minerva utolsó Negyede mutatja. Szóllanom kelle V. N. mellett, ’s ennek maradékit meg kelle nyugtatnom. …

 

 

4702.

 

Zádor György —Kazinczynak                                                                  .Budán                  October 27d. 1826.

 

….Vörösmarty a’ mint a’ Perczel Urfiak’ nevelésökről lemondott, kértemre hozzám költözék által ’s nálam egy pár hetet mulatván, Szeptember’ közepén elútaza rokonaihoz …Auróra már ez előtt egy holnappal kiszabadúlt sajtó alól, ’s csupán a’ rezek miatt késik. Bacsányi’ versei most nyomtattatnak Trattnernél. Ez az ember 38 esztendők olta nem hogy előre haladott volna a’ kor’ szellemével, sőt szemlátomástt visszaesett az izlésben ’s isméretekben ’s nem foghatom-meg mi az, a’ mit benne Himfy, hogy másokat ne említsek, annyira szeretni és becsülni tud. Ennek bírom Bacsányihoz egy dithyrambusi Ódáját, ’s ha a’ Tekintetes Ur még nem ismerné ’s parancsolja, szívesen fogom közleni.

Trattner műhelyéből jött-ki a’ Neologismus’ Rostálgattatása Vidovics Ágoston Pápai káplán neve alatt. Dr. Zsoldos’ Előbeszédével; ’s főként a’ Tekintetes Ur ellen van intézve.

 

4706.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                                 Nov. 6d. 1826

 

Én a’ Horátz Epistolájival kész nem vagyok. Szalluszttal igen.  Jól mondod, hogy részrehajlással vagyok Vörösmarty eránt. Hogy azt ismerd, jer, ’s lássd, mint tanulja fiam scandálni a’ hexametert Zalánon, mint tanulja érteni a’ poetai szóllást Zalánon, ’s midőn vele olvasom Zalánt, mint tanulja ellágyult, elváltozott hangomon ismerni a’ Nemzet nagy díszét...

Praenumeránsod nálam eggy sincs…. ez a’ táj nem szereti az előre-fizetést. Ha meglátják a’ könyvet, akkor itt is vesznek. Ohajtom, ’s nagyon óhajtom, hogy szándékotok boldoguljon….

 

 

4712.

 

Cserey Miklós — Kazinczynak.                                                 Tihón 19-a Nov. 826.

 

…Remélem tudni fogod miben áll a Nemzeti Tudományos társaság dolga? — Mozdítottak-é már valamit benne? vagy talán erreis Confirmatiot, Sanctiot várunk? — Nagy az Uralkodók hatalma, és mély tiszteletet érdemlő, de nints alája vetve minden. — Avagy kérdés alá jöheté a Nemzetnek az a jussa, hogy saját nyelvét tökéletesitse, — és kebelében a tudományokat terjeszsze, mivellye? — és kellé erre Sanctio? — Tsak viszsza élés ne legyen benne, — a legszabadosabb intézet. Avagy tilalmas leheté az egy egész Nemzetnek, a mit a fiai személyenként senkitöl se kérdeznek? — Én ugyan Ferentz Császár iránt tellyes vagyok hív tisztelettel; s azt is tartom, hogy a Magyar Nemzetiség mivelése ő Felségének magának, s az egész Országló Háznak, nagy interesséje! — de mégis félek hogy a körüllötte lévők nem engedik ezen interesséjét meg ismerni, — s arra viszik hogy meg tagadja Helybenhagyását …

 

                                            20. kötet

 

 

4721.

 

Kazinczy — Guzmics Izodornak.                                 Széphalom, január 1-én 1827.

 

…Ellinger novemberben megküldé nekem Minervája idei utolsó darabjának első íveit — Kalligenia áll az első lapon. Gyertyát hozaték, mert lement volt a nap, s szemem nem sejté meg ezt: H. után G. — Midőn Daykára érék, nézém az aláírást. Tudni akarám, ki az a lelkes ember, a ki ugy tud magasztalni, hogy én, a ki nem birok annyi erővel soha, hogy a magasztalást másod ízben olvashassam, hanemha szép versekben mondatik, ezt egymásután néhány ízben teljes örömmel olvashatám. Csak más nap láttam a meg nem sejtett sort… mit mondasz arra, hogy a Hébe s Auróra recensióját nekem nagyon balul vevé valaki, s nem Vörösmarty, hanem más. Recensióm mutatja, hogy engem elfoga az öröm, hogy oly mesteri kézzel dolgozott scandált rímes dalaink vagynak, s részrehajlásra magyarázzák, hogy Cserhalmot nem magasztalám, és Zalánt. Én mindkettejét csudálom, irígylem; valóban mind Cserhalom, mind Zalán érdemlik azt. De a hely nem engedé, hogy Cserhalomról is szóljak; …Gr. Mailáth a szót arra tevé, hogy csodálkozva érté tőlem, mit akarok Szalluszttal. Egy időben adom két fordítását; egyikét a régi színben, s szalluszti arczban, a másikat gut französisch, azaz a hogy a Döbrenteyek akarják — zsíros szájú magyar paraphrasisban, hogy folyjon a beszéd, s ne legyen rajta épen az, a mi Szallusztban legbecsesebb….

 

 

4723.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                 Pest, jan. 5. 1827.

 

Kézikönyvünknek csak az első kötete fog a József-napi vásárra kijönni, s az Veled fog bevégződni. Azért hadd kérjem újra biographiádat! Nem akarok a folyamból meríteni, midőn a forráshoz járulhatok! S a czikkely Veled láttatva lesz, s törölhetsz és változtathatsz benne kényed szerint. Azért ne vond meg tőlem bizodalmas közlésedet!

Kölcseím holnap indúl Csekére. Az Élet s Lit. II. kötete sajtó alatt van, s egyebek közt Kisfaludytól foglal magában egy új vígjátékot 3 felv.: A leányőrző. Charakterdarab. — Fenyéry és Bajza tisztelnek, én kegyeidbe ajánlott stb.

 

 

4726.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                    Újhely Január. 12d. 1827.

 

…..Oct. 27d. olta 68dik esztendejét élem életemnek, ’s talán eggyikét sem több és többféle gondok köztt, mint épen ezt. Csaknem mindennap éjfélkor fekszem, virradtakor gyertyát gyujtok, ’s dolgom alig halad. Egész halom levelek várják tőlem a’ választ, ’s rég olta. Légyen ez mentségem, hogy kívánságodat Biographiám felől, nem teljesítettem ..

… Horátznak Epistolájit egészen le akarom fordítani; de én csak az ihlés órájiban szeretem elővenni a’ mi ihlést kíván. Ha áltesem a’ sürgetőbbeken, ezeknek állok. Míg mások csomóként adják dalaikat, én mind azt, a’ mivel tellyesen megelégedve nem vagyok, készebb vagyok elégetni, mint kiereszteni. Az én darabjaim azért nem jobbak; de legalább meg van rajtok a’ classicus szín. Epigrammimmal úgy hiszem hogy van valami okom megelégedhetni. Epistoláim meglehet hogy nem épen rosszak; de Epistolák…

 

 

4728.

 

Cserey Farkas — Kazinczynak.                                                        Bécs 19dik Januar. 1827.

 

… Az Erdélji Levelek, és Mailáth Regéi kezemnél vannak. Boldogult Barátunk Igaznál maradt sajátiddal nehezebben boldogulok…. Döbrenteit nem kell vala meg bírálni; ő előtte nincs semmi jó, semmi tiszteletes, csak az, a mi által tömjén füst áldoztatik nékie, vagy a mi önnön pennájábul kerül…

 

 

4731.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                      Ujhely Január. 25d. 1827.

 

….Falun lakom, távol társimtól, ’s így a’ mi nekik az eggyüttlét, nekem a’ levelezés vala; de látván hogy leveleinket kinyomtatják, akarnám, hogy eggyet se írtam volna. Szemerénk felküldé nékem a’ te Kölcseydéit Döbrenteihez, ’s elborzadtam erre. Kölcsey Tassót játszik, nem poetai érdemeire czéloz, hanem makacs hypochondriájára. Nincs szóm hozzá, kiki teheti magával, a’ mit akar; ’s az Élet és Lit. I. Kötete megérteté velem, mi az, hogy ő (Kölcsey) annyi leveleimet válasz nélkül méltóztatott hagyni, ’s azolta tudom, hogy panaszait ellenem mással tudatta, velem nem

 

Te a’ felvött Iróknak igen rövid Notice-ját fogod adni; hogy az Olvasó legfeljebb születése napját tudja, lakását, hívatalait, mellyeket viselt, ’s a’ mi az elmondást Írói pályájáról érdemelhetné, péld. mit mikor írt, ’s mi ada rá alkalmat, hol lakott. — Imhol tehát a’ mi eszembe jut, de téged arra kérlek, hogy használd azt vigyázással.

                             Születtem 1759. Októb. 27d. Ér-Semlyénben, melly Bihar Vármegyének postás magyar nyelvű helysége Debreczen és Károly ’s Kálló és Nagy-Várad köztt. Az anyám Bossányi ’s Nagy-Ugróczi Bossányi Susána, eggyetlen gyermeke vala Ferencznek, ki Biharnak fő embere vala, ’s Dietai híres, az az hív, Követje. Ifjabb testvéreim 1. Dienes, Consiliarius, Biharnak Subst. V. Ispánja 1807. követje, † 1824. 2. László Oberster Davidovicsnak Magyar gyalog seregénél † 1807. 3. József, Alsó-Regmeczen és 4. Miklós még élnek, ’s 3 leány. Én Késmárkon esztendeig tanultam a’ Német Nyelv kedvéért 1768. Azolta mind végig 1779. Patakon. Házi Nevelőm eggy oktalan Theologus volt. A’ mit Atyám az asztalnál Vendégeivel beszélt, ha megkapta figyelmemet, én titkon papirosra vettem. (Anekdoták). — A’ Grammatica és még inkább a’ Káté nem fért fejembe, de a’ Német Bibliában gyönyörűséggel olvasgatám azokat a’ tüzes profétákat, még mikor nem parancsolták is. — Szerencsétlenségemre Praeceptorom rá akada az én titkos Commentáriusaimra, ’s panaszosan mutatá-be az Atyámnak hogy íme ezen firkálások miatt nem megy a’ Gramm. és a’ Káté. Az Atyám megörült. Több esze volt, mint Praeceptoromnak.

Patakon a’ Syntaxisták is kezdének tanulni Görögöt, de nem tovább mint az első Declinatióig. Ezt azoktólkívánták a’ kik Papságra akarták adni magokat; mi egyebek azalatt szabadok voltunk. Én hallgattam, de lopva. Eggy lelkes Professorom (Szentgyörgyi István) megpillantá papirosaim köztt a’ görög Declinatiót. Ijedve feleltem, hogy az enyém. Ez tüzelt, hogy űzzem, ’s álljak mingyárt Homérnak. Olly gyerek valék és annyira nem volt segédem, hogy ennek neve elrettentett, ’s megelégvém, hogy Anacreont baktathatom.

A’ Poesisban valék otthon; de a’ 4 soru stropha nem az én csemegém vala. Sokat tanultam-meg Virgílből, Horátzból, ’s eggy barátommal a’ Bodrog szélein mondogatánk a’ mit tanultunk. Ez Deákká lévén, Bibliothecariusnak tétetett. Elzárkozám vele, ’s míg ő a’ Theologusokat, én szüntelen a’ medii et recentissimi aevi latin Poetákat forgattam. Rhétor valék, ’s hívatalt nem viselő Atyám (a’ Calvín emberei akkor még nem lehettek Vármegye Tisztek) megholt 1774. Martz. 20d. Lelkes Anyám, — ah barátom, melly Magyar Asszony! — mindent elkövete, a’ mit boldogságunkra nézve jónak látott. Eggy Franczia tiszt duellála Párizsban, ’s megszökék. Duellála Róma körűl, ’s megszökék. Bécsben eggy derék Pataki deák eggy czédulával küldé Patakra hozzám. Az Anyám béfogadta. 3 holnap múlva ismét ment. De én tudtam annyit, hogy már olvashaték; és ha iskolai esztendeimben Gessnernek a’ Munkájit soha nem láttam is, a’ Bibliothecának voltak franczia könyvei.

Megjelene Kartigám. Az egész világ azt olvasta, ’s Philosophiát tanúló ifjaink ebben lelék örömeket. Melly dagály! szaladtam tőlök és Kartigám elől. — Eggy új Bibliothecárius, látván hogy szeretek könyvet venni ’s ismerni, hírt ada, hogy kezéhez 2 nyomtatvány küldetett eladás végett; Mesék, és sok kép van benne, de ő nem érti, ámbár a’ könyv magyar. — Báróczi Meséji Marmontel után. Ut vidi, ut perii! Ezolta nekem Báróczi vala mindenem.

Szabó Dávid kiadá Verseit 1777. Megnyiltak szemeim. Eggy levelet írtam hozzá distichonokban. Péchy Gábor Septemvir és Supr. Stud. Director Patakra jött, kísérve a’ Kassai Acad. Prodirectora által. A’ mint mind eggyütt valánk, Kenyeres engem szóllít-elő. Köszönte a’ Baróti Sz[abó] D[ávid] nevében, ’s kért, hogy abba ne hagyjam a’ merést, az ifjakat pedig, hogy engem kövessenek. Az Anyám emlékezék hogy megholt Atyám olly véggel fordítata velem valamit, hogy azt kinyomtattassa. Tudni akará, mi volt az. — Gellertnek valamelly Abhandlungja. — Parancsolá, hogy tekintessem-meg valamelly Professorommal. Ez nevete engem, az Anyámat, az Atyámat; 15 esztendős gyerek, ’s már Auctor! — Megírtam az Anyámnak. Ez parancsolt, ne szólljak senkinek; hanem a’ legnagyobb titokban dolgozzam akár mit, hogy examenig kész lehessen. Az Examen Juliusban szokott tartatni, ez pedig Május végén parancsoltatott nekem. Elunván az iskolai pensumokat (oh, melly tanítás akkor!), Magyar Ország Historiáját akartam tanulni olvasásból, ’s a’ Pray Ásiai Kötetén kezdém. Nem nevetsz? Mit tudék tenni? Eggy nyavalyás Compendium Geogr. Hung. írtam, ’s az eggyik rám ordíta: Quas tu ibi merces proponis? Reszketék a’ következéstől. De Superint. Szilágyi felkölt; eggy két pillantással látta hogy a’ Munka felette rossz; de azzal végzé, hogy valaha igen jót adhatok, csak a’ kezdett pályát űzzem. — A’ Professorok ezt látván elhallgatának.

Anyám hallá hogy rossz vala próbám, ’s azt magam is mondám. Most jobbat kívána. Gyakorlatlan lévén, ’s nem lévén a’ ki vezessen, lefordítám Bessenyeinek németűl írt philos. Románkáját: Die Amerikaner. ’S ekkor megszűntem a’ Könyvcsináló pályán. Eggy igen tiszteletes leány szerelme Siegwartot fordítatá velem, ’s Gesszner Idylljeit; de láttam hogy nem kell sietni. 1784. Vice Notárius lettem Abaujban, ’s sokszor láttam Barótit. Izetlenebb embert nem képzelhetsz. Nála a’ Latín Irók csak pedanteriából voltak valamik. De tiszteletes jó ember. Bacsányi Kassára jött. Mindég eggyütt valánk estve. Ez a’ dölyfös ember nyargala az öregen, ’s rajtam is akara; de én recalcitráltam. A’ húr megpattant.

Eggy estve nem vala jelen Bacsányi. Mondám Szabónak, hogy én holnapos írást kezdek. Igen; ha B.t is beveszem társnak. — Tiszta szívből. — Jön B. ’s ezt teszi talpúl: A’ Redactio háromból áll; két vótum győz. — Sz. mindég azt akará a’ mit B. Kivonám magam, ’s újat kezdék; Orpheust. 1786. Gróf Teleki Sámuel (a’ Cancellárius) akkor Bihari Kir. Commissarius, Fő Notáriussá akara tenni Szabolcsban Vay József V. Ispán mellé; Szent Iványi Ferencz Kassai Kir. Commissarius Fő Notáriussá Abaujban. De Gróf Török Lajos (az ipam 1804ben) Supr. Stud. Director leve Kassán, ’s unszolt, keresném a’ Nemz. Iskolák Inspectorságát. Szerettem Vayt, Telekit, de még inkább Törököt, ’s nem szerettem a’ Politicai dolgok akkori folyamatját. Aug.-ban felmenék Bécsbe. Pászthory már tudta hogy Könyvcsináló vagyok. Swieten a’ Minister fél óráig beszéllt velem, ’s megszeretett. Nov. 11d. (XId.) beiktattatám hívatalomba. Districtusom Magyar Országnak negyed része volt. Melly szép hívatal, ’s a’ mixta iskolák mellett! 1500 fr. fizetéssel pengő pénzben. Eggy Pápista Papnak arany medájlt, eggy másiknak veres övet adaték Swietennel. Tenyereken hordának a’ Papok. Érzették hogy fejem szívem tiszta.

II. Leopold véget vete a’ mixta iskoláknak. Így B. Prónay Gábor Exc. és Consil. Vay István, ez Pécsi, amaz Pozsonyi Fő Directorok, ’s én a’ 3dik 1791. Apr. 1. napján költ parancsára a’ Helytartó Tanácsnak, elereszteténk, de azon ígérettel, hogy első nyílással már hívatalt kapunk. Én felmentem Bécsbe. Kegyelmes Uram mondám a’ Ministernek, én örömmel szolgáltam, az ügy miatt; ettől elestem, más szolgálatot nem óhajtok. Excdat úgy néztem mint Atyámat, nem mint Előljárómat. Ha érdemlek valamit, engedje Excád, hogy kezét megcsókolhassam. — Swieten ide tartőá hidegen, (soha hidegebb embert nem képzelhetsz). De a’ mint megcsókolám, nekem esik ’s jobb és bal orczámat megcsókolja. Félre rántám magam, nem annyira hogy eggy Minister, mint hogy eggy illy hideg német csókol-meg. Nekem jöve nyomban, ’s a’ 3dik ’s 4dik csókot nyomta orczámra. — Ezzel inkább kevélykedem, mintha Angyalok szállottak volna le hozzám az égből, hogy megöleljenek. Sírkövemre metszetném, ha illenék, hogy engem Swieten, Pászthory és Gróf Török Lajos szeretének. Mit írtam, mit nyomtattattam, tudhatod; én bizony előszámlálni nem tudom; nem semmit titkon, ’s a’ hol magamat meg nem neveztem is, nem kívántam nem ismértetni. Sok rossz, de aliter non fit, Avite, liber. Más is rosszat írt. ’S nem semmit Censor engedelme nélkül.

1794. Dec. 14d. elfogattam Regmeczen az Anyám házánál; 1801. Június 28d. eleresztettem Munkácson. Szenvedtem Budán, Brünnben, Kufsteinban, Munkácson. Sententiám nyomtatva van. Nem kell szégyenlenem azt. Munkácson a’ Császárunk Nevelője Báró Riedl András Obristlieutenant volt a’ szomszédom. Ezt és még hármat 4 holnapig én tartám, a’ kemencze lyukon nyujtván fel nekik az eledelt. Mert ők napjában 4 xrral tractáltattak; én főzethettem, öltözhettem, a’ mint erszényem bírta. 1804. Novemb. XId. elvettem kedves előljárómnak leányát. 4 fiam él, és 3 leányom.

Ezek nem arra valók hogy elmondd; de téged interesszálhatnak. Legkedvesbb dolgozásom Emília Galotti, Marmontel, és kivált Szalluszt. Nem képzelhetsz munkatűrőbb dolgozót, mikor látom, hogy előképem érdemli. Miért vesztém időmet fordításokra, lássd az Élet és Literatura I. Köt. l. 256. Longa via est új iskolát (magyart) kezdeni, mint az Olaszoknál, Alföldieknél van a’ Festők köztt, ’s nem hiszem, hogy a’ Chinai Iskola jó volna, azért hogy nemzeti. Verseimet, míg magamnak meg nem felelének, ki nem eresztém kezeim közzűl. Keveset eresztettem-ki, sokat elégettem. Mások többet adtak, több teremtő tűzzel, némellyek minden tekintetben jobbat; de, ha magamnak a’ magam dolgozásom felől szóllanom szabad, azt mondanám, hogy a’ régi ízlet az én verseimen van legigazábban. Berzsenyi méltán tiszteltetik mások által, és énáltalam. Csudálom tüzét, teremtő erejét. De legjobb Ódája is tiszta ízlet e? Töviseimre és Virágaimra ezt mondá nem tudom ki: Das ist das geistreichste Werk, das Ungarn bis jetzt aufzuweisen hat. ’S talán nem minden tekintetben hamis ítélettel. Epigrammjaim nekem, kivált a’ görög ízlésűek, ’s némelly Sonetteim igen kedvesek. Epistolám — Epistolák! Sermo merus.Széphalom Újhely felett nordwestl. eggy óra. Általellenben vele Toronya, ’s az már Hegyaljának része mint Ujhely. Széphalom és Tornya köztt kaszálók és Toronya alatt rét. Toronya felett szőlő és erdő-hegyek. Széphalom megett nyugotra erdők, ’s magad vad, de szép hegyek.

                                   

E’ világ minden szugolyáji köztt, kis

Széphalom nékem te nevetsz leginkább.

                  ….

4738.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                                      1827. febr.

 

Pyrkernek Tunisiászát és Gyöngyeit bírom; de szeretném látni Rudolphiászát. Míg peremet Pesten meg nem nyerem, semmi könyvet nem veszek. Ha valakitől kölcsön vehetnéd azt, ’s felküldhetnéd, nagyon leköteleznél. Az Allgem. Zeitung eggyik darabjában az mondatik róla, hogy Homér olta nem írtak ollyan Epopoeát. Ha a’ szó nagyított is, de eggy értelemben igaz lehet….

                                                                       /Leveleit nem óhajtja kiadni, magánügynek tartja/

 

4741.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.

 

Meglehet, édes barátom, hogy én Kölcseyt nem ismerem. Nékem elég, hogy én Tasszói makacs elborúlású emberektől irtózom. Nem fogom soha felejteni, mennyi örömet, mennyi barátságot köszönhetek neki, ’s hogy első Kunstphilosoph közttünk, ’s tőle gyönyörű dalokat vevénk, és fogunk venni; de én makacs elborúlású emberrel eggy fedél alatt nem lehetek…Én elhiszem, hogy leveleink kiadása a’ Publicumnak örömére lehet; de akarnád e Te, hogy leveleid, úgy a’ mint írtad, kiadassanak — híred nélkül — törlések nélkül? — Cicerónak említett helyét állítom védelmemre. Mi lesz úgy a’ társasági életből? …

 

 

4742.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                             Febr. 11d. 1827.

 

/Döbrenteinek/…. Meggyőződésedet Te is a’ gyengeségig szereted, mint én a’ magamét. Űzzük tehát a’ mit jónak látunk, és minekutána értjük, hogy a’ praeceptoroskodás itt haszontalan, ne is illessük e’ pontot; sőt töbet kívánok, édes barátom, minekutána tudva van előtted, hogy nekem gyermekségem olta stúdiumom Szalluszt, ’s erre minden kapható segédet összegyüjtöttem — eggyet Te is szerzél reá — te pedig őtet stúdiumoddá nem tevéd, sőt talán nem is olvasád (ki olvasott mindent?), tedd-fel szerényen más felől, hogy az is láthat. Nekem kínos dolog téged a’ Verseghi’ és Bacsányi’ sorában látni; hogy ott vagy… Te, ki annyira bírod a’ mesterséget, magadat kedveltetni a’ Nagyoktól, ezektől gyűlőltetel. Te őket….Illik e a’ lelkes Kisfaludy Károlynak, a’ tiszteletet olly hamar (az az korán) elért Vörösmartinak, a’ csudálást-érdemlő Bajzának meg nem ismernünk nagyságokat? illik e nem látnunk mi Fenyéri és Toldi? hogy Kovacsóczynak és Thewrewknek olly darabjaik is vagynak, mellyekkel Te és én kevélykedhetnénk?

Én angolyúl nem olvasok, a’ mit D. tud, de Szallusztot értem ’s szeretem, a’ mit D. sem nem szeret, ’s az nagy baj, sem nem ért, ’s az is nagy baj; mutatja Verseghismusa.

     Nem mondhatom Neked, mennyivel vagyok könnyebben, miolta Döbrenteit ismét nyugodt elmével nézhetem. Irasci facilis, tamen ut placabilis essem. —

 

 

4746.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                              Martz. 2d. 1827

 

…Édes barátom, Óhajtom is reménylem is, hogy megláthassalak míg Német-országra kiindulsz. Ha vége lesz a’ Dietának, ’s a’ Cúria Augusztusban összeűl, én csalhatatlanúl ott leszek. Szallusztot Te és Stettnerünk látni fogjátok; de kettőtökön kivül kevés más. Minek láttatnám? Lássák, mikor kijő; apologizálni mellette soha nem fogok. Subjecitivitásaink a’ sok panasz’ oka, ’s arról magok a’ panaszkodók sem tehetnek. Élj igen szerencsésen.

 

 

4748.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                Pannonhalmán Mártz. 5d. 1827.

 

Vörösmartynak melyik magyar ne örüljön szivéből; de én óhajtnám, hogy ez a szerencsés fiatal költő ne merülne annyira a tündér világba; valamint hogy Dinában sem szeretem az ördögöket: de ez fordítás; s mi akkor szépnek tetszhetett, ma, nem hiszem, hogy sok kedvelőt nyerjen…. Én Vörösmartynak Zalánjáért, ha még kétszer oly jó volna is az, mint a minő, megbocsátni soha sem tudok, hogy egy eposzt, mely század mulva is remek fogott lehetni, oly hamar végzett, s oly korán közzé tett. De szép! legyen, szebb fogott lenni, jobb bizonyosan, ha tovább izzad. …

 

 

4751.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                    Ujhely Martz. 16d. 1827.

 

Hogy Szallusztomat Te adod-ki, az nekem mindenek felett kedves, sőt olly édes jutalom, mellyet reményleni nem mertem. Venni fogod a’ Kézíratot, nem csak hogy kieresszd, de azért is, hogy minekelőtte a’ Censor látja, hallhassam ítéletedet, …Előfizetésre ereszteni nem látom illetlennek, de sikertelennek; tudnillik a’ szokott módon. Kapitány Csehi barátomnak volt eggy jó gondolatja, ’s azt készűlék követni. Az ím ebben áll: Az előfizetést nem az Ujságokban kellene hirdetni, hanem tíz, húsz, harmincz barátot keresni, kik bizonyos számu exemplárok’ árát vagy előre beküldenék, vagy érette feleljenek. Ezen az úton mindent lehetne kezdeni. Én Szallusztomon nem keresek nyereséget; elég lesz nekem, ha a’ munka megjelen…. Száz Előfizetőt a’ két hazában kapunk…

… Minekelőtte Zalánt láttam, mint a’ Tunísziászt, azt kérdém magamtól, hogy a’ Mythologia Isteneinek híjokat Vörösmarty és Pyrker mint fogják kipótlani; s így értem, mit akara az elsőbb a’ maga Tündéreivel. Rossz pótlék; de jobbat V. nem találhatott, ’s nem lehetett-el nélkűle. Zalánnak ….azt szerettem volna, hogy Zalánjában leltem volna több nyomait Homérnak…

 

 

4754.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                           Pest, mart. 22. 1827.

 

… Döbrenteihez írt leveled….kemény, s nem tudom a D. gyomra megemészti-e? De ő is adott már mindnyájunknak kemény falatokat, melyeket meg nem emésztheténk, mert megemészthetetlenek: őnála a gyomor az oka. Mit mondasz stílusára? Az Élet és Lit. II. kötetében vannak periodusai, melyek két lapot boritanak el! ….nem látom okát, miért vond el Kölcseytől régi szeretetedet. Nem tarthatom őtet alacsonyságra képesnek, vagy crídát szenved emberismeretem.     Az Élet és Lit. II. k. már kezedben lesz. szerencsét tesz az elsőnél: mindazáltal folytatni fogja, míg érzékeny kárvallás nélkül bírja …A III., mely alkalmasint augusztusban jő ki, Neked lesz ajánlva. A mit Csokonairól írtál, későbbre marad. Félek attól a sensátiótól, melyet e darab csinálni fog. Lilláról mondod, hogy Himfy után (post) készűlt. Fenyérynek bizonyos dátumai vannak, hogy annak egy része még Patakon készűlt. E III. kötetben én Bajza és Vörösmarty lyrai munkáikat adom, sok újjal, s észrevétekkel. Vörösmarty egy kis eposzt készít a III. k. számára…

… Trattnerrel holnap contrahálok a kézikönyvre, juniusban fog az első küldemény elkészűlni. Mihelyt lesz ívem, küldöm mutatóba. A Rólad készülendő czikket pedig kézirásban. Haragszom hogy ennyire késett a dolog, de oka a publicum részvétlensége…

 

 

4757.

 

Kazinczy — Vörösmarty Mihálynak.                                            Újhely Martz. 23d. 1827.

 

«A’ Művészt akkor dicsérjük méltóképen, midőn munkája csudálásában felejtjük dicséretét» — ezt mondja Emília Galottiban a’ Herczeg. Halld tehát miért nem szóllék én Zalánról, miért a’ szép Cserhalomról, és miért most Salamonról. De halld azt is, hogy soha nekem kedvesebb tömjén még nem gyujtatott, mint a’ mellyet a’ Bodrogi barna leánytól vettem. Csókolom azt a’ kedves leányt, ’s kevélykedem szeretetével. Bár Te is úgy vehetnéd azt, a’ mit a’ Csokonay legjobb dalaival az Élet és Literat. III. Kötetének küldék, még minekelőtte Jolankát ismerém. — Élj szerencsésen igen kedves barátom.

 

 

4759.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                                     

                                                                                            Ujhely, Martz. 28d. 1827.

….veszem a’ Szemere nyalábját, az Élet és Liter. II. Kötetével, Bacsányi Verseinek első Kötetével, az 1827diki Aurorával;….. Ez a’ II. Kötet szebben van nyomtatva mint az első, mert a’ petit betűk nem olly rútak mint az elsőben. Ha ezen betűkkel ’s illy papirosra nyomtattatod a’ Mailáth’ Regéjit, kivált ritkított sorokkal, mint itt lap. 135., bízvást nyomtattathatod tizenkettőd rétben is. Papirosával is megelégszem.

Melly sensatiót fog csinálni a’ mit Csokonairól írtam, azzal nem gondolok. Szemere lássa, ha tanácsos lesz e felvenni, ’s ha nem lesz, kérem, küldje vissza. Én soha az által, hogy valamelly dolgozásom fel nem vétetett, magamat megbántva nem érzém. Igaz, az én kedves barátom Igaz, sem veve-fel holmit, ’s én nem kérdém mért nem vette-fel, holott mások, és tiszteletes férfiak, neheztelének rá, hogy az ő symbolájokat fel nem vevé.

Édes barátom, hadd mondjam-el neked is, hogy Salamonban a’ Jolánka Bodrogi leánykáját igen édes complimentként vettem. Szeretném ezért Vörösmartit, ha Zalánja ’s Cserhalma miatt nagyon nem tisztelném is…

 

 

4760.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                       1827. Martziusban.

.

Szalluszt maga kézírásban épen 200 lapot ada. Előbeszéd és a’ Szalluszt Élete XVIII lap. — A’ Toldalék hátúl 20 lap. …..Gróf Mailáth János megajándékoza Magyarische Gedichte. Stuttgard und Tübingen 1825 czímű Munkájával. Szeretném, ha azt ismernéd. Némelly darabjaimat nagy szerencsével adta, melly németben, hol annyi az anceps syllaba, könyebb, mint nálunk. Sok van itt a’ mit jobbnak nézek németben mint magyarban…

 

 

4761.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                             Ujhely Apr. 2d. 1827.

 

az Élet és Liter. 2. Kötete pedig ebéd tájban érkezék-meg…Nagyon szerencsés gondolatja volt az Szemerének és Kölcseinek, hogy ezt a’ Folyóírást adja…nem kellene-e Szemerének valamelly fortély felől gondoskodnia, hogy az Olvasó magát a’ felzavart rendben orientálni tudja? Én tollal írom a’ könyv fejér papirosára, mit hol keressek benne, ’s még így is van néha bajom. Szeretném ha hátúl, mint a’ Tud. Gyben, eggy Index állana.

 

 

4764.

 

Szentmiklóssy Alajos — Kazinczynak.                            Erdő Tartsán Aprilis 5kén 1827.

 

…Szerencsés gondolat Uram Bátyámtól, hogy Csokonai’ szemetjeitől gyöngyei külön választatván, valamellyik művészség’ barátja által szennyezetlenűl közre bocsátassanak. De kitől lehetne ezt inkább kivánnunk, mint Uram Bátyámtól, többi felkentjeinknek lelkes kiadójától? Abban mindazáltal nem egyezhetem Uram Bátyámmal, hogy a’ Parasztdal szebb a’ kulacshoz irottnál. Melly eredetiség, melly nemzeti cheracter vagyon ez utóbbiban! az a’ vidám kedv, szeszély, buzogás szinte a’ szilajkodásig csapongó dévajsággal kellemes természeti egybeolvadásban; ’s az az utolérhetetlen könnyü, nem keresett popularis hang egyenesen a’ magyar ajakról lekapva, melly Csokonainak annyira sajátja, milly kifejezhetetlen kedvességet, ’s interesszét adnak ezen a’ maga nemében egyetlen darabnak; azonban a’ zsena ’s kutya kedvetlen szavakat belőle kihagyandóknak vélném. Kölcsey Csokonait Bürgerhez hasonlította, de nem hasonlíthatjuk e őt viszont mint Recensenst Schillerhez, ’s nem lehet e mondanunk, hogy szintolly igazságtalan vala eránta, mint Schiller Bürger iránt?...

 

 

4765.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Aurélnak.                                                            April 6d. 1827.

                                                                                                                 

Az én gondolkozásom a’ nyelv’ dolgában elejétől fogva ím ez volt:

 

1. A’ Nyelv’ saját erejét kell kifejteni, hogy beszédünkön a’ Magyar szín legyen a’ fő szín, ’s beszédünk proprio suo vigore, nativo suo lepore álljon és ékeskedjék. El kell tehát hányni az idegen szót a’ hol az ezzel-élés csak szegénységünket mutatná, fel kell keresni az elveszett, vagy felejteni-kezdett magyar szókat, még csinálni is újat, a’ hol e’ vakmerőségig ment szabadságot elégséges okok ajánlhatják etc. etc. de minthogy a’ tudományok és Mesterségek dolgában lelki rokonság van, ’s a’ maga kimíveléséhez később fogott nemzetek tanítványaikká lesznek a’ korábbiaknak, valami nékünk is használhatót ezeknél találhatunk, mind azt által kell hozni nékünk is. Így teve Hellász az Egyptiekkel, Phoenixekkel; így Róma a’ Görögökkel, az Újak a’ Régiekkel, ’s az az Automania, melly még a’ jót, szépet, szükségest is eltolja, mert nem miénk, káros volna.

2. Minden nemnek más más nyelve van. Suus est cuique poemati (nemnek, prosában, versben) sonus — úgymond Cicero; ’s én ezt vetem mellé: Suus est cuique scriptori color. Tiszteljük mind a’ kettőt, ’s felejtsük azt a’ fatalis Grammaticai soványságot. Ugyan-ezt mondanám most a’ Kölcsey Aestheticázásaira. Tiszteletes dolog a’ Grammatica és Aesthetica — de még a’ poshadt Adelung is jobbnak vallja az Izlés’ kimívelését. — Szemerre az Élet és Lit. 2d. Kötetében a’ maga Szonettjei előtt elmondá ezt: Kazinczy elejétől fogva azon volt, hogy Nyelvünket idegen szóllások és formák álthozása által gazdagítsa . . . . . ’ /nem tőlem/ s ez egészen igaz….

 

 

4766.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                                 Pest, apr. 9. 1827.

 

…Az Élet és Lit. II. kötetét Fenyéry fogja recenseálni, s így Döbrenteinek is általa lesz megfelelve. Jobbra ügyed bízva nem lehet. D. válasza felett elalaudtam. Mily fonala a gondoltok összeszövésének! mily nyelv! Nem hiszem hogy sok ember végig fog ezeken az ő «Jegyzetein» baktatni. Józanok, de soványak is…

 

 

4769.

 

Kazinczy — Sághy Ferencznek.                                  Széphalom Apr. 21d. 1827.

 

A’ Tekint. Úr Verseghynek képét úgy adá, a’ mint ő ifjú eszt[endei]ben volt: az enyém, mint öreg napjaiban, 1804. — Ő érdemli a’ tiszteletet, mert hív volt ügyünkhöz, ’s megtevé a’ mi tőle telt; ’s ki ada még többet, ki fog valaha többet adni, mint a’ mi tőle kitelik?

A’ T. Úr előre látja, hogy Versei nem találnának Vevőket. Sokat bizonyosan nem; mert ki szerette azt valaha, a’ mi az ő tollából folyt…A’ T. Úr látja, mint Nyelvünknek minden más barátjai, hogy míg V. minden igyekezetével semmire nem ment, a’ Nyelv miként gyarapodott az őáltala úgy nevezett féketlenség által. A’ mi rossz volt, elmaradt: a’ mi fel van véve, jó; mert az elfogadás (usus) a’ rosszat is jóvá teszi. V. soha sem hiteti-el azt senkivel, hogy az eszmélet szó, és az ádáz rossz szó, ’s az illy Grammaticus csak kinevetteti magát.

A’ vers virága az elmének, ’s az Író abban nyomja-ki igaz képét. Eggyütt adni-ki, a’ mit V. versekben hagyott, olly áldozat volna…

 

 

4770.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                                                                      Ujhely, Apr. 23d. 1827.

 

….Az Élet és Liter. két Köteteit ismerni fogod, ’s tudva lesz előtted, hogy’ a’ hypochondriás Kölcsey a’ maga makacsságával nekem is, magának is melly bajt okozott. Engedd a’ dolgot elmondanom; nem gondolok én azzal, hogy cselekedetem felől minden mit ítél: de fájna, ha eggy olly barátom, mint Te, nem javallhatná. — Vályi-Nagy kiadá Batrachomyomachiáját, ’s Gubern. Consiliárius Kenderesy felszóllítá, hogy fordítsa az Iliászt is. V. Nagy nálam tölté a’ Karácsonyt, ’s olvasá a’ mit az első Énekből fordíta. Az francziásan vala fordítva. Elébe tevém a’ Voss’ fordítását, elébe a’ Kölcsey által fordított Első Éneket…

 

 

4772.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                                   Apr. 24d. 1827.

 

…Én felvilágosítást kértem, nem számadást, nem elégtételt, ’s nem megillentett hiuságból, hanem olly végre, melly tenmagad előtt is tiszteletes; te pedig megtagadod barátodtól, a’ mivel neki szorosan tartozál; a’ légy a’ régire épen nem szóllasz, a’ paradoxiára igen, de úgy, hogy feleletedet magad sem fogod feleletnek ismerhetni. Miként legyen az paradoxia, hogy én Kovacsóczyt és Thewrewköt úgy tekintvén mint Írót, nem mint Embert, arra, a’ mit emberi tetteikről hallok, nem ügyelek, ’s megbecsülhetetlen barátságokért hálátalannak találtatni nem akarok. Itt tehát csak ki akarál síklani kezeimből…

 

 

4773.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                                    April. 24d. 1827

 

Utolsó postával vevém a’ Rumy levelét. Nem képzelhetsz szerencsétlenebb embert. Kenyér nélkül van hagyva; sokan, mind azok köztt, a’ kiket elhagyott, mind azok köztt, a’ kik közzé lépett, utálják, gyűlölik; Fejedelmünk Professorrá kinevezni nem akarja; a’ Prímás, és annyi gazdag Püspök, neki kenyeret nem ád; felesége ezt kiáltotta rá, midőn kiment, megtenni a’ Professiót: szökjél inkább a’ Dunába! elidegenedvén tőle, eggy tót ifju’ szerelmébe rántatá magát; férje paráznasággal vádlá a’ Bírák előtt; a’ Prímás kimondá, hogy elválnia tőle nem lehet; Luthernek Vallásában nevelt félig felserdűlt gyermekei vádolják. …

 

 

4774.

 

Barczafalvi Szabó Dávid — Kazinczynak.                         S. Patak, 1827diki April. 28dikán

 

«Él. és Lit.» czímű könyv…Volna rá nem-kevés Megjegyzendője. Most még is csak e’ három: — 1.) A’ «Hit Remény Szeretet» homlokú értekezést, a’ Világért se tetteném belé. Az, részint visszavezető a’ Római szent járom alá, részint Letartóztató Az-alatt. S azt hát edj Protestans «— Cselkövi —» írta?! — 2.) Ha V. Nagynak, nem csak az az edj, de 600nál több sora edjeztene is meg a’ Kölcseiével: még se kellettene oly szeretet-hiús lármát csinálni ammiatt……. 3.) S mit nyer vele a’ szegény Magyar, hogy már hol könyez hol könynyez, neologice; ha azonban, ily hosszú Diaeta után is, csakugyan gönyvezni látszik palaeologice?...

 

 

4778.

 

Kazinczy — Kis Sámuelnek.                                                                        Máj. 11d. 1827.

 

Az Istenek tudják, mikor adhatom én ki Anthologiámat…. Bacsányinak Verseit ő maga adá-ki. Én azokon úgy nem lelek semmi szerethetőt, mint magán őrajta. Döbrenteinek, gondolnám, kedvesek lesznek, mert mentek minden Neo- és Xenologismustól. Most őtet ez a’ lélek szállá-meg.

Az Élet és Literatura tiszteletet érdemlő munka, de a’ Kölcsey szerencsétlen hypochondriája nagyon érezteti magát benne. Nem szóllok a’ Vályi-Nagyot illető nemtelen perről; de kelle e megtámadni a’ szeretetre méltó szerencsétlen Berzsenyit?..... A’ Kölcsey’ különösségeihez tartozik az a’ Hit, Remény, Szeretet is. A’ Poetának Isten kell: de…

 

 

4785.

 

Bajza József — Kazinczynak.                                                          Pozsony, Junius 3-d. 1827.

 

A’ napokban futottam keresztűl Minervának általam néhány még eddig nem látott kötetein, ’s láttam a’ mit ott a’ Tekintetes Úr rólam monda. Az nekem felette kedves dolog, hogy a’ Tekintetes Úrnak tetszését megnyerni, ’s olly mértékben, mint az elmondottak mutatják, megnyerni, szerencsém lehete; ’s ösztönt nyujt arra, hogy a’ pályán meg ne álljak. Méltóztassék elfogadni, a’ nekem olly igen kedvező sorokért, forró köszönetemet.

Az Academia iránt való végzést azon esetre, ha még senkitől sem vette volna a’ Tekintetes Úr, ezennel közlöm. A’ Felség megengedi, hogy az intézet felálljon; egyedűl azt kivánja, hogy plánuma tökéletesben dolgoztassék-ki, és a’ társaság magának statutumokat szabjon. Ennek következésében az Ország’ Rendei azt végezték, hogy a’ diaeta’ eloszlása után hívassanak-meg néhányan a’ haza Íróji közzűl, ’s dolgoztasék-ki általok egy új plánum…

… Örökre kár hogy a’ Tekintetes Úr ki nem adá Szallusztját, vagy az Erdélyi Leveleket. A’ Diaeta sokat fogott volna használni, ’s jobb időben nem is lehetett vala kiadni. Bizonyos vagyok benne, hogy csupán az Ország-gyűlés’ tagjai közzűl kerűlt volna mintegy 150 előfizető. Nagy Pál Kisfaludy’ Aurórájából, a’ tavaliból, 70 példányt, az ez éviből közel 120-at eladott.  Az Anthologia’ kijövetelét ohajtva várom, ’s várják Pesti barátink is…

 

 

4788.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                              Ujhely Jún. 5d. 1827.

 

Édes barátom, A’ mi Bártfaink’ tiszteletes nője ez órában indúl innen, ’s minthogy holnap egész estig Szirma-Besenyőn fog múlatni, nem elébb mint 9dikben lesz Pesten. Viszi a’ Mailáth’ Regéjit….Szemeréhez eggy kisded nyalábot viszen tőlem az Élet és Lit. 3d. Kötete’ számára, melly bár neki, Bártfainak és Neked tetszhessék…

 

 

4789.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                      Pest, junius 10. 1827.

 

Vedd e könyvet igaz tiszteletem és változhatatlan szeretetem jeléűl! Soha sem felejtem el, mi valál nekem és mi vagy azóta hogy literatúránkkal meg kezdettem voltakép ismerkedni, s még inkább, mióta szeretetedre, közvetetlen vezetésedre méltóztattál. Kevés kedvvel volt az írva, mert mindig olyankor készítgettem a folytatásokat, mikor a szedő már várta, s a nyugtalanság, mely ilyenkor az elmét eltölti, nem engedi azt a praecisiót adnunk a kifejezésnek, azt a simaságot a stilisnak, melyre épen kritikusnak kellene mindenek felett törekednie. Csak annyiban tulajdonítok neki egy kis érdemet, hogy első próbája az analysáló kritikának nálunk. L. 128. néhány sort iktattam be egy leveledből: azt hittem, mind Néked, mind Vörösmartynak tartozom azzal….

…A kézikönyvből tíz alap alatt 3 ív készűlt, minden héten fog épen kettő készülni, s így augustusra az első küldemény (20 ív) bizonyosan kijő. Első alkalommal küldök próbaívet…

 

 

4791.

 

Kazinczy—ToldyFerencznek                                                                                 Jún.19d.1827.

 

…Én K-nek, vagy inkább a’ K. poetai darabjainak szépségét ma annyira vallom és hirdetem, mint mindég ….Biographiám, tudnillik a’ mit K. remeknek monda, előttem olvashatatlan. Nem égettem-el, de elfogom. Bár időm legyen Pályám’ Naplójit (nem Annálisait — a’ szó kevélykén hangzik, a’ mellékideák miatt) folytatni. A’ mi 1794. Decemb. 14dikéig következik, nagyon interesszáns lesz. Az Olvasó, ha szíve van, nem veszi rossz neven, hogy olly gyónásokat nem teszek magam felől, mint Rousseau, hogy péld. Madame de Warens körül mit csinála; sem azt nem, ha magamat némelly szép scénájiban életemnek ragyogtatom. Bizonyosan elmondom, hogy engem Swieten megcsókolt….Minekutána annyi barátsággal vagy erántam, kérlek, pillants belé a’ Pályám Naplójiba, ’s ott a’ hol a’ Ladomérszky név ad annum 1785. előfordúl, tedd oda keresztnevét: Ladomérszky István….

 

 

4793.

 

Kazinczy — Cserey Miklósnak.                     a’ Május 2dikán tartott Országos Ülésben 1827.

 

…Szerettem volna veled olvastatni-meg a’ Palat. Wesselényi életét, mellyet a’ Magyarországi Minerva elibe készíték épen most. Felőle nem mondhatni-el a’ mit akarnék és kellene. Megolvasám reá a’ Hormayr Plutarchusát I. Ferdinánd olta I. Lepoldig, ’s borzadok mit csinált az a’ sok gonosz ember az Isten miatt a’ hazával. Melly bölcsen kezdé II. Maximián, és melly nem bölcsen ment a’ többi. Kívánta e azt az Isten? ’s Vallás e a’ mit ők Vallásnak néztek?...

 

 

4799.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Aurélnak.                                                Ujhely Junius 28d. 1827

 

Óhajtanám, hogy a’ Méltós. Gróf javallhatná Wesselényimet, mellyet későn küldök ugyan, de nem hátra maradásával Minervának. Képzelhetetlen dolog, a’ mit erre el kelle olvasnom, a’ mit, reménylem, az Olvasó minden szó nélkül fog érteni. Melly iszonyú idők voltak azok! ’s mint dúlonga a’ magyar kard a’ magyar vérben! és miért. A’ forma változott, a’ dolog áll. Alázatosan kérem a’ Méltós. Gróf Urat, méltóztassék rajta lenni, hogy ez menjen nyomtatásba, ne a’ Bárányé…

 

 

4802.

 

Kazinczy — Bajza Józsefnek.                                                           Széphalom, Júl. 2d. 1827.

 

…Toldy eggy csomót a’ te dalaidból most ád-ki az Élet és Lit. 3dik Kötetében, ’s nyugtalanúl várom megjelenéseket. A’ dal virág, ’s én Literaturánk’ mezején leginkább dalokat szeretnék látni, de scandált sorokban. A’ tieid, a’ Kisfaludiéi ’s Vörösmartiéi gyönyörűek. Kovacsóczynak most küldöm vissza csomójit. Azok is lelkesek, szépek, de sok törlést kívánnak még….Vörösmarty nagy fényben kezdé futását. Mi ő már is, és mi lesz tovább. Az Académia alkotóji jól tennék, ha őtet függetlenségbe helyeznék, mint Bernstrof Klopstockot. …Szallusztomat és Erdélyi Leveleimet leviszem Pestre..

 

 

4806.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                         Ujhely Júl. 10d. 1827

 

Leányunk’ bérmálási-anyjánál megláttam eggy Münchenben nyomatott hasonló tárgyú könyvet, ’s Bibliai Történeteimet újra dolgozám. Az ellen csak az a’ kifogásom van, hogy elúntatja magát Olvasójával, mert igen hosszú (III kötet), ’s tele van kifárasztó oktatásokkal….

Szalluszt régen nem vala kezemben. Viszem hozzád, ha valaha véget ér ez a’ hosszú Dieta. — Minervánkat tegnap vevém, ’s örömmel pillantám-meg benne nevedet. — Melly szép az, a’ mit Kis itt is ada….

 

 

4810.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                     Pest, julius 16. 1827.

 

…Veszed tehát Önbiographiádat mind saját kéziratodban, mind Szemeréében …Engedj egy kérdést: vajon nincsen-e az egész több tartózkodással írva, mint a mennyit a historiai interessze enged? Úgy óhajtanám írva látni e munkát, mint Rousseau gyónásai vannak. Keveset szólsz magadról. Megismerkedünk a tisztviselővel s még nem a gyermekkel és ifjúval. Baróti iránt valóban kegyetlen vagy. Szemere az Általad írt életrajzolásokat is összegyűjtötte, s felküldte hogy használhasd, ha valamelyik tán nem volna kezednél. — Én a Handbuchból is tettem a nyalábba egy ívet…

… De halljad csak, Tek. Úr; Döbrenteivel is volt affairje szerencsétlen tanítványodnak. Ő nemzetünk első epicusa akar lenni, eszi a méreg hogy Vörösmartyról könyvet írtam, sőt hogy Vörösmarty van…

 

 

4812.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                        Ujhely Júl. 24d. 1827.

 

mit írhatnék én gyermeki ’s ifjúi koromról? Szerénységem nem engedé hogy magamról többet mondjak, és ha mondhatnék is, többet mondani nem akarok. Nem magamat akarám festeni, hanem azt a’ kort, mellyet éltem, ’s annak jól vagy rosszúl nevezetes fijait…

… Mennyi poetai talentuma volt Barótinak, mutatják versei. Technicája sok volt, ’s már akkor. Olvasása is kevés, ’s Grammaticája annyi mint eggy rossz, legalább lelketlen Professornak lehet. De Nyelvünknek ő örökös hőse marad; sokat dolgozott, példát adott, buzdított, mert.

Bacsányi 1787. jöve fel Kassára, mint Practicans a’ Kassai Kamarai Administratiónál.. Eggy estve Barótinál valék, ’s kértem álljunk össze, ’s eresszünk-ki eggy Holnapos-Irást. Tetszett a’ tanács Barótinak, de hogy Bacsányi is társúl vétessék. Azt épen nem ellenzém. Bejöve Bacsányi. Tetszett neki is, de hogy az első-darabban csak hárman jelenjünk-meg. Rá állék. Baróti és Bacsányi magoktól bízák reám az Előbeszéd’ dolgozását, nem az én kérésemre. Felolvastam. Elfogadtatott. Én útra menék. Midőn visszajöttem, mutatják a’ Bacsányi Előbeszédét. Annak kell felvétetni, nem az enyémnek. — Nem bánt dolgozásom elvetése..

… Midőn Bácsmegyeimet már nyomtaták, Bacsányit kértem hogy útam alatt vigye a’ Correcturát. A’ mint haza jövék, kére, váltsam magamhoz a’ kész íveket ’s égessem-el. A’ munka nevetségessé teszen, eggy hős nemzethez nem illik ez az asszonyi szerelmes nyavalygás. A’ mit ő akara, még más dolgozásaiban is, annak meg kelle lenni. Illy ember nekem társam nem lehet… B. most kiereszté versét: Nemzetek országok etc., ítéletem szerint ez a’ legszebb verse a’ mit valaha írt…

… Fogsága után megtámadá gróf Sauraut, hogy neki Consiliariusságot igértek a’ Verhörekben. Diurnistává lett a’ Banco-Amtban; azután a’ titk. Poliz. tagjává. Mint szeretteté-meg magát Gabriela Baumberggel, azt a’ jó Istenek tudják; mi, kik ismerénk, soha sem tudtuk megfogni…. nem sok idő mulva Somsics gyűlőlte B-t., gyűlőlte Báróczi is, és minden jóltevője….

… Rendes hogy Döbrentei irígyli a’ Vörösmarty koszorúját, még rendesebb, a’ mit remél, hogy ezt el fogja homályosítani. Epósa talán Ossziáni módú lesz. Hogy ő nagy Hexametrista, azt én csak a’ Convers. Lexiconból tudom. Én bizonyossá teszlek, hogy Epószát megolvasni nem fogom…

 

4815.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                       Pest, augustus 11. 1827.

 

…. Kézikönyvem I. kötete tehát még e hónapban kijő. Neheztelni fogsz. Bugaczi Csárdád a Hebe szerint van, mert Stettner, elmenvén, kézirataidat magánál tartotta. Most itt volt, átadta — post festa —; s íme látom a hibát. (Ma ismét elment St. Tisztel). A legújabb Minervát olvastam, de fájdalom! későn; mind a két Ráday rég ki van már nyomtatva, s így dolgozataidat nem használhattam. De fogom a II. kötet Nachtragjaiban; ott a Zrínyit illetőket, s ha kivánod, a Csárda váriánsait is.

Köszönöm a Batsányi és Szentjóbiról közölteket. Mind a kettő ki volt már nyomtatva; szerencsére, a mik B—ról kimondhatók voltak, az Erd. Muz. után elmondtam; Sz-Jóbi felől Horvát Istvántól kaptam hiteles tudósításokat, melyek a tieiddel tökéletesen egyeznek. Batsányi minden módon ki igyekezett fürkészni ki legyen Toldy — mert csakugyan nem tudta, Trattner el levén általam tiltva a felfedezéstől — s meg is tudta — Kisfaludy Sándortól.

…. a Handbuch költségei jóval meghaladják a 2000 ftot; praenumeránsaim száma említést sem érdemel: ha Batsányi munkámnak vesztett hírét költi, szegénynyé tesz. Mondd, tisztelt férfi, érdemlek-e gáncsot, érdemel-e ifjuságom, nem menteget-e veszteségem, ha ily embert nem kímélek?...

 

 

4817.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                      Ujhely Aug. 14d. 1827.

 

Kereskedőink az éjjel indúltak Pestre, ’s nekem eggy nyalábomat viszik az én tisztelt barátnémhoz Bártfayné Asszonysághoz. Abban Stettnernek is van eggy levele, melly a’ Pesti postán fog letétetni…. küldd-meg nekem Kézi-Könyvedet a’ Kereskedők által. Nyalábodat tedd-le Bártfaynál. Ők ott jelenteni fogják magokat…

képzelhetetlen sokaságú papirosaimat mikor fogom végig hányhatni, holott most Széphalmon nem lehetek? Elkezdém rendbe szedni papirosaimat, és hogy a’ mi megmaradást kíván, el ne hullhasson, nehány csomóimat már beköttetém; de az még nem sok. Az a’ legnagyobb baj, hogy Pandektáim* Tómusait széllyel bontottam, hogy eggyüvé köttethessenek, a’ mik eggy tárgyra tartoznak, ’s így minden írásom zavarban van…

*A Pandekták, a Corpus Juris Civilis alkotórésze, Jusztiniánusz Digesztáinak görög neve. 39 jogász irataiból kivont töredékek rendszeres összefoglalása. Mint külön törvénykönyvet Jusztiniánusz császár 523-ban léptette életbe.

 

 

4824.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                  Újhely Aug. 21d. 1827.

 

….Édes barátom, melly szép élni, és melly szép embernek lenni! De melly nyavalyás sors egyszersmind! Ez az elolthatatlan szomja a’ Valónak, de a’ mellyet sem soha fel nem leltünk, sem soha fel nem lelünk! Az Erdélyi Muséumban van nekem eggy Epistolám az Ipamhoz, ….engedj némelly kérdést:

1) Nem okosabb volt-e a’ Görög, a’ ki templomban csak könyörgött, predikátziókat soha nem hallgatott?

2) Mit tartasz a’ Horátz’ religiója felől, melly félig meleg relígió volt, félig vallástalanság? Vagy inkább, mit tartasz Horátz felől, ki néha vallásos volt, néha vallástalan?...

 

                                                                                                                        

 4825.

 

Kazinczy — Névtelennek.  Tisztelendő Professor Úr,                                     Aug. 22d. 1827

 

…A’ Himfy nemében írt Dalok szerencsésebbek mint a’ Szonett, mert kevesebb gyakorlással is lehet illyeket írni, a’ Szonett pedig igen makacs szchémájú mív. De épen azért, mert igen könyű, nem scandálván, hanem csak számlálván a’ syllabákat, nem tűr semmi fogyatkozást, semmi nem tiszta rímet, semmi szükségtelen vagy lankadt szót, semmi foltot… Szonettet írni Olasznak könyű, mert rímje annak a’ Nyelvnek felette sok van; a’ miénknek felette kevés, hanemha a’ suffixumokat is vagy használgatjuk: szépségem, egésségem — így rímelni nem mesterség; vagy tettem, lettem, ejtettem, vetettem. Az a’ szép rím, mellyet a’ halló ki nem talál, és a’ melly ex duabus partibus orationis választatik: engem, zengem. Még azt is hallja a’ fül, ha a’ két rím a’ syllabák számában is hasonlít e: lettem, vetettem kedvesebb rím mint tettem, lettem….

 

 

4826.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                       Pest, aug. 25. 1827.

 

Íme a kézikönyv első kötete. Fogadd nyájasan, kegyes Mesterem és Barátom! nem csak, de vedd egyszersmind pártfogásod alá is. Gyorsan készült munka ugyan, de sok esztendei stúdiumok gyümölcse. Félek hogy folyóirásinkban ócsárolják, s ez által megakasztják keletét. Méltóztassál tehát a Minervában másokat megelőzni, és jelentsd ajánlva, habár csak tíz sorral is. Soha sem vetemedtem volna ily kérésre; de a munka egy pár ezerbe kerül, ’s nem akarnám az atyámat károsítani, ki oly szívesen segített….

 

 

4827.

 

Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek.                                    Ujhely Aug. 27. 1827.

 

Szolgabíró Kozma Miklós Ur ma adá kezembe kedves ajándékaidat; a régiebbekkel együtt tehát ezeket bírom:

1. Thewrewk..                         16. Nedeczky Ferencz.

2. Asztalos Pál, (a nyom-         17. Osegovich István

    tatott textus nélkül.)  18. Oláh Mihály.

3. Bittó Albert.             19. Palóczy László.

4. Bezerédy Ignácz.                  20. Pázmándy Dienes.

5. Brogyányi Gábor.                 21. Rohonczy János….

 

                  /l. a következő levelet:4833.   Kazinczy — Dulházy Mihálynak/

 

 

4829.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                       Ujhely Aug. 29d. 1827.

 

….küldöm Recensiómat Ellingernek. Imhol az:

 

                                                                KÖNYVBÍRÁLÁS.

Handbuch etc. (valami a’ borítékra van nyomtatva.) Gedruckt in Pesth bei Trattner, igen csínosan, sűrűen, de szép és egészen új betűkkel.

Ez a’ czím, mellyet a’ Munka borítékjára nyomtattata a’ tudós Kiadó, minthogy a’ Nyomtató késedelme miatt az igazi Czím, az Előbeszéd, és a’ Bévezetés, a’ Pesti vásárra meg nem jelenhetének, és mind ezek csak a’ Második Kötettel fognak kiadathatni. Recensens nem bocsátkeozik-ki itt a’ Munka szoros megítélésére; annak ideje akkor lesz, midőn a’ II. K. is megjelenend; de siet ennek elkészülését mind azokkal tudatni, kik a’ Poesist nem egyedűl abban keresik ’s találják, hogy a’ beszéd rímekre vagy lábakra szedessék. Most legyen elég elmondanunk, hogy a’ Könyvben mit találnak.

Lap. 3. Alterth. der. ungr. Poesie oder Zeitr. etc. etc. és ez megyen a’ 14d. lapig. Ez áll négy énekből: 1. Hymnus Szent-Lászlóra. Ugy látszik, ezt éneklé a’ Magy. Anyaszentegyház már 1195., midőn a’ nagy Király a’ szentek közzé iratott, de eggy későbbi, nekünk igen régi megigazítás után. 2. A’ Révai által is közlött Eml. Régiekről … 3. Házasok Éneke eggy 1503. esztendőbeli Kézírat után. 4. Feddő ének; amaz a’ Mátyás, ez a’ II. Ulászló vagy II. Lajos idejéből. Tiszteletes régiségek, ’s a’ legelső 4 sorú strophákban, de rím nélkül!

Lap 15—22. Tinódi Sebestyén

Lap 23—31. Gróf Balassa Bálint.

(és így mind végig a’ könyvön).

Minden Költő felvett darabjai előtt annak Életírása áll, nagy gonddal gyűjtött, figyelmet

érdemlő, és mind eddig vagy épen nem, vagy hibásan ismért tudósításokkal. A’ szerző szabadon hallatja ítéletét, de a’ mint igaz ítélőhöz illik, hízelkedés és személyes idegenség nélkül. Ezen elsőbb Kötetében, a’ mennyire az elkészűlhetett, csak a’ Versezeteket adja, nem vetvén-meg a’ fordításokat is, hol a’ Költőt legalább Nyelve ’s Technikája jegyzi-ki. A’ mi az Olvasót mind a’ Költővel, mind a’ Költéssel hozza szorosbb ismeretségbe, az a’ második Kötetben fog jönni.

Ha valaha jelent meg Könyv közöttünk, mellyen Olvasóink, kiknek száma még mindég igen kicsiny, kapva kaptak, úgy e’ szerencsét ennek óhajtjuk. Aestheticai leczkézések még senkit sem tevének Poetává, de jaj annak a’ ki Verseket e’ leczkézések’ értése, ’s a’ legméltóbb példányok’ ismérete, gondos összehasonlítása nélkül írogat. ’s a’ Munka nem egyedűl azoknak kívánja részvéteket, a’ kik verseket írnak, hanem mind az azokét, a’ kik látni akarják, mint emelkedék nálunk Nyelv és Mesterség az alsóbb polczokról a’ fenntebbekre, hogy végre azon Nemzetek’ sorában, mellyeknek a’ környülállások korábban engedék-meg a’ kifejlést, magához méltólag állhat-meg, ’s az idegeneknek is magára vonhatja figyelmét. A’ 2 f. kihird. Előfiz. a’ 2 K-re 9br. 20d. fenn áll.                       /Így jelent meg B.G./

————

Ezt még tegnap estve, vagy inkább éjfélkor írtam. Ma ismét végig forgatám a’ könyvet. Belé szerettem abba az Amadéba, ’s szégyenlem és sajnálom, hogy őtet elébb nem ismerém. Katonai dalát szeretném újra dolgozni, mint a’ Festők, midőn eggy régibb munkát újra festenek, hogy a’ mit rajta az idő elroncsola, lemoshassák. Az ő pajkosságai lelket mutatnak, ’s azok legalább nem marhaságok, mint Csokonainál….

….Engedd, édes barátom, hogy ide tehessem eggy Epigrammomat, mellyet sokszor próbáltam, de mindég hasztalanúl, és csak most úgy, hogy vele megelégedhetém. A’ Vaticanus-Apolló’ szobrára van írva. A’ Mesterség’ barátjai erről azt tartják, hogy benne a’ győzésnek nem nagysága, hanem könnyüsége van adva — ’s titkos jelentése ez: a’ nap jő, ’s eggyszerre oda van az éj monstruma. — Imhol az epigramm:

 

Jön, lő, ’s győze, — lehullt a’ szörny, az az íszonyu! Még reng

Rogytában a’ föld, még riadozza dühét.

Ő pedig, a’ Győző, nyugalomban hág-fel az égnek

Szent küszöbén, annak sokszori tapsa között…..   /az ég tapsol? /

 

 

 

4831.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                              Septb. 6d. 1827.

 

Imhol Verseim újabb másolatja. Ha nem restelled Te vagy Stettner, kérlek hasonlítsd a’ kezednél lévőkhez, és újabbi Variánsaimat vidd által a’ sajtó alá készítettekbe.

 

Amade után.

——

1. Derék vitéz katonának                              Szép élet ez! víg élet ez!

Van ám gyöngy élete.                                    Hol van ennek mása?

Csillog villog minden felé                               Pajtás, csapj-fel, vídám kedvvel,

Ruhája, fegyvere.                                          Itt az ég áldása.

 

2. Puskázik künn a’ zöld mezőn,                   8. Nem szóll neki a’ Viczispán,

Nyer ellenségétől,                                         Nem a’ Szolgabíró,

A’ kvártélyban kedvének él,                         Nem kergeti robotára

Nyer a’ menyecskétől.                      A’ hízott Tisztartó.

 

3. Szikrákat rug paripája,                              9. Prókátor függ bal oldalán,

Úczákon csudálják,                                       Szerencse Bírája,

Derék lovag! derék vitéz!                              A’ Becsület törvényszéke,

Mind ezt kiabálják.                                       Nincs Appellatája.

 

4. A’ merre fordúl, mindenütt            10. Ha Kedve tartja, házasúl,

Rettegik, szeretik,                                         Bért nem fizet Papnak.

A’ szép dámák, a’ szép lyányok,                    Nem hí senkit bizonyságúl,

Ágyát magok vetik.                                        Kezet magok csapnak.

 

5. Koczka, kártya sátorában,                         11. Sok a’ világ, nehéz élni;

Száján függ pipája,                                          Rajta, pusztítsuk-ki.

A’ szép markotányosnénak                            S ha kivágjuk, kezdjük újra,

Nem int ő hijába.                                           Könnyü felépítni.

 

6. ’S mint pipájában a’ tűz ég,            12. A’ trombita szóll; lóra hát.

Akként ég szerelme.                                       El, el, a’ sereggel,

Ellenségre, lágy szívekre                                 Ne gondolj a’ sírásokkal,

Terjed győzödelme.                                       Ne pityergésekkel.

 

7. Megtér tüzes csatájiból,                             13. Isten veled apám, anyám,

És megtelepedik,                                             S veled, szerelmesem,

Jószágot vesz, kölcsön ad pénzt,                     Húgom, bátyám, sógrom, komám,

Ha kell, kereskedik.                                       Vagy hát jertek velem.

 

 

4833.

 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak.                                             Septembr. 8d. 1827

 

…..a’ Ponori Thewrewk Gyüjteményében sokkal több Diaetai Követ feje jelent légyen meg rézbe metszve, mint a’ mellyeket én a’ Septbr. elsőjén és eggy másik levelemben azután megneveztem. A’ Minerva becsűlete kívánja tehát, hogy csonka jelentést ne tegyünk, ’s így kérem az Urat, hogy ….

 

 

4835.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                   Újhely Septembr. 11d. 1827.

 

….Consil. Szemere által Thewrewk nekem megküldé a’ Magyar Pantheonnak 30 képét. Kimondhatatlanúl örvendek hogy ez a’ Gyüjteményünk van: de sajnálnám ha csak ezek a’ fejek jelentek volna meg, ’s elmaradnának azok, a’ kiket még most itt nem látunk…

…Én alig várom, hogy pénzt csinálhassak, ’s mégyek Pestre, ’s Bécsbe, ’s ott töltöm az ősz utolsó napjait ’s a’ farsangot, nem az öröm, hanem a’ baj miatt. Három esztendővel hátrálá peremet ez a’ fatális Dieta. Tizenkét eszt. olta nem látván Pestet és a’ kik ott eggyütt laknak, új világba lészek általtéve, ’s örvendek annyi derék ifjabb társaink’ ismeretségeknek. Onnan gyakran fogod venni tudósító leveleimet. — A’ Magyar Társaság számára tett Ajánlások dicsőségére vagynak Nemzetünknek; adja Isten hogy hasznára is lehessenek. Én most is azt óhajtom a’ mit mindég; hogy a’ könyvkereskedés dolga tétessék kedvezőbb lábra, ’s a’ dolog hagyassék minden idegen befolyás nélkül az Írókra. Ha az írás hasznot fog hajtani, minden azon lesz, hogy jól írjon, ’s el lesz érve a czél: az Academiák rontanak, nem építenek. Ezt meg tudnám bizonyítani, ha kellene…

 

 

4837.

 

Gr. Dessewffy Aurél — Kazinczynak.                                     Szent Mihály, 11. Sept. 1827.

 

….Küldöm a’ Tekintetes Úrnak a’ két ángoly nemzeti dallt: «God save the king» és «Rule Britannia» magyar fordítással…

           

                God save our gracious Queen,
               
Long
live our noble Queen,

               
God save the Queen!
               
Send her victorious,
               
Happy and glorious,
               
Long to reign over us,
              
God Save the Queen…../ Google/

 

 

 

4839.

 

Jankovich Miklós — Kazinczynak.                                              Pesth, 21.              Sept. 1827.

 

…Barátom! folyton foly, és fogy az idő: ’s úgy látzik sebessebben forog már nekünk a’ Világ tengelye. — Láthatom e már valahára ohajtott személyedet? igérted ugyan, és töbszer, Lakóm lészesz — várom ezt esztendők olta, hogy Tégedet Museumomban — úgy mint a’ Tudományok véd Angyalát önnön Templomában — lakhelyűl be helyheztesselek…

…Most a’ Nemzeti Dalok Gyűjteménnyével foglalatoskodom; ezeket négy Nemre osztván ki nyomtatásra készítem: több kötetekben folyvást ki adni szándékom, minthogy már ezeren felűl gyűjtöttem. Minden kötetben 40. különös Énekeket  elő adni szándékom…

 

 

4840.

 

Zádor György — Kazinczynak.                     Pest (Mészáros útsza 692) September’ 28d. 1827.

 

 

….Május’ utóján indúltunk-el Csepről, Vörösmartymmal; Pannonhalmon, és a’ Pázmándi magányban Horvát Endre ’s Guzmics’ társaságában félnapot mulattunk. Guzmics’ szobájában gyönyörrel szemléltük a’ Tek. Ur’ olajfestékű képét… ’s Kehidán, a’ Szala mellett, Deák barátunkat látogatók-meg….. Junius’ 15d. valánk Sümegen Himfynél, ’s valami két órát töltöttünk vele. Vörösmarty Július’ elején jöve-meg Pestre, ’s azóta szállásomon múlat; most Eger’ ostromát dolgozza Auróra’ számára; ….a’ napokban Bártfay látogatá-meg ’s ma Czuczor az epikus Benedictinus, ki a’ vak Béla idétti Aradi gyűlést dolgozza a’ Handbuchba.

Aurórának már 8 félíve kész, és képei, mellyek Zalánból adatnak. Nevezetesebb darabjai ezek: Alkonyének és Pipadal ’s két vígjáték Kisfaludy Károltól; Eger ’s a’ Magyar költő, mellyet alább közlendek, Vörösmartytól; — Izéhez és a’ Múzához Kazinczytól; egy Serbus Romance ’s Epigrammák, Vitkovicstól; — Aradi gyűlés’ egy éneke Czuczortól; — egy elbeszélés Paziazitól, — több jeles lyrai darabok Kölcseytől, Szenveytől, Bajzától…

A’ magyar költő. Jár számkivetetten az árva fiu . . [stb. mint Vörösmarty költeményei között.]

 

 

4841.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                                    Pest, oct. 1. 1827.

 

…Bátorkodom verseidre nézve két kérdést tenni: Nem maradhatna-e meg a «Tövisek és Virágok» e collectív czíme? Híres munkák rebaptisátiója, úgy hiszem, nem czélirányos. E néven ismeri e nevezetes könyvet a publicum; s mint ilyen az poesisunk, sőt nyelvünk historiájában oly factum volt, melytől ezt megfosztani nem szabad. Csak mint egésznek lesz annak befolyása teljesen érthető a jövendőség előtt. Neked levén, verseim gyűjteményébe is eredeti mioltában venném fel, mint egészet, jegyzéseivel együtt. Az az újiskolának teljes programmája. Én egészen más szempontból recenseálnám, mint Szemere tette.

A másik: A ritornellben ez van: S bukdosgatunk, s nem tudjuk mint s miért: Eléggé nemes-e e bukd . . .? Hangja legalább kemény. S nem nyerne-e ama sor, ha e helyett: «s nem tudjuk» állana: «nem tudva»?

Íme a kézikönyvbe felveendő darabok sora. Azonban ez változtatást szenvedhet még mind a választásra, mind az elrendelésre nézve. Kérem a Te észrevételeidet is, és változtatásaidat, ha volnának.  NB. Verseid megküldött gyűjteménye koránt sem teljes. Ó ne légy szerfelett szigorú. Mennyi gyönyörű dolgokat mellőztél!...

 

 

4843.

 

Kazinczy — Szemere Pálnak.                                                         Ujhely, Octób. 3d. 1827.

 

belé úntam a’ perlekedésbe, belé még a’ baráti magyarázatokba is, ’s valljuk-meg, Döbrentei nem az az ellenkező, a’ ki nagy kedvet csináljon a’ küzdésre; felelete az Élet és Lit. II. Kötetében nem azt mutatja, hogy a’ dologért perel, hanem hogy magát igyekszik kikapni a’ bajból. Az a’ dithyrambuszi bérekesztés még bosszantja azt, a’ ki ott nem azt kereste…

 

 

4844.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                     Ujhelytt, Octób. 5d. 1827.

 

….Helyesen ítélsz a’ Tövisek és Virágok Rebaptisatiója felől, ’s tanácsodat azzal köszönöm meg, hogy azt elfogadom. Decemberben te és Stettner ’s meghittjeim látni fogjátok Verseim kisded csomóját. Nem tudok nekik jó rendet adni, mert rá illik a’ mit Göthe mond: Musterkarte anzusehen. Szeretném nyomtatva látni míg még élek. Az új darabokat eggy új Kiadás felvehetné. Bukdosg, vagy Bugdosg mind eggy, mind nyaggat azaz nyakgat, faggat, a’ fakasztgat. — nem tudva ez helyett nem tudjuk — elfogadom…

 

 

4848.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                                   Pest, oct. 12. 1827.

 

…Azt írod hogy verseidet összeszeded. Ennek felette örűlök. Én az eredetieket egészen elválasztanám a fordításoktól, s emezeket mind a Poetai Berek czíme alá gyűjteném össze (a versekről szólok). Mint ohajtanék én módot találhatni verseid nyomtattatására! A Regékkel mi történik, most még nem tudom bizonynyal; de verseidet, Tek. Úr, ha rám bíznád, a magam költségén adnám ki, s talán Bécsben,…

 

 

4855.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek                                                    1827. Nov. 23d.

 

…Azt hittem, hogy egyéb írásimmal leküldöttem a’ Fő Notáriusnak, ’s íme felkelvén íróasztalom mellől, a’ kezemnél lévő csomóban legelébb is az akad szemembe:

 

Cserneki és Tarkői Gróf Dessewffy József

És Kazinczi Kazinczy Ferencz kiküldött Táblabíráknak Vélemények

a’ Tek’ Zemplény Vármegye Rendeihez

aGyőrnél MDCCCIX Jún. XIV. elesett Vitézeknek állítandó Emlék dolgában….

Szallusztot két fordításban adom; eggyikét pompa nélkül hogy a’ Döbrenteiek is olvashassák: a’ másikat úgy, a’ hogy eggy lelkes másoló a’ XVI. száz nagy Művészeinek darabos képeiket másolná, ’s ezt mind addig nem, míg in 4to nyomtathatik, ’s Kreutzinger által festett képemmel. 30 esztendei dolgozásom érdemli, hogy fantaziám tellyesedjék. —

 

 

4863.

 

Kazinczy — B. Prónay Sándornak.                                          Széphalom Decemb. 3d. 1827.

 

….Bátorkodom a’ Méltós. Báró Urnak bemutatni eggy kicsinységet, de a’ mellybe szerelmes vagyok; — nem rosszúl hasonlít Horátznak eggy közönséges javalást, csudálást nyert Episztolájához. — Dévaj és meleg. Öreg emberek, mint én is, szeretik emlegetni az apróbb történeteket, ’s én a’ Horátz példájára … két illyet fontam-be Episztolámba…

 

Wadasi Jankowich Miklóshoz, 1827

.

Megyek tehát, ’s éltemnek karjaid köztt

Fogom kiélni négy öt szép hetét;

Megyek, tenálad szállok, asztalodról

Élősködöm, kifárasztom cselédid’,

Kifárasztom lovad’, míg kénytelen lész’sz,

Ha majd lefoly pöröm, ’s Bíráim a’

Pro J. vad gyilkolójinak kezekből

Kirántanak, ezt mondanod magadban:

«Hideg vendég nem volt a’ szemtelen.»

 

Theresiánk alatt, míg a’ Magyar

Nem tudta még, mint már most, Bécs hol áll,

Eggy Kecskeméti dúzs polgárt baja

Rá kényszeríté, hogy kedves lakását

Hagyná-el, és a’ Lajtán  lépne túl….         /hosszú/

 

 

4865.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                      Decemb. 6d. 1827.

………..

Cserei Farkashoz.

Krasznán. 1810.

——

(köszönetűl eggy rakás Autographonért.)

————

Melly lángba hozza lelkem’ e’ levél,

És a’ mit e’ levél kedvezve nyujt!

Elnedvesűlve nézi itten szemem,

Jó Fejedelme a’ hívhez hív Magyarnak,

Nagy és kegyes Theréz, vonásidat.

’S mivel kezedre nem nyomhatja szám

A’ tiszteletnek forró csókjait,

Fogadja-el őket e’ szentelt ereklye,

Mellyen karod betűjit öntve nyugvék.

 

Rómának délczeglelkü gyermeke

A’ jó Királyt sem tűri, monda Brútusz,

És porba dőlt a’ Clódiuszok’ barátja. (Caesár).

Ő gaz bitanglót ölt, és nem királyt,

’S csak tőrt adott a’ törvény’ bosszujának,                  Klopstock.

Melly Caesárt bárd alá kárhoztatá…..

 

…..Én épen úgy akarom élni véletek napjaimat, mint ti óhajtjátok. Néha nélkűletek, néha véletek a’ Gazdagnál; néha véletek és minden társainkkal a’ közttünk legöregebb Virágon kezdve a’ közttünk legifjabbikig, mert mi mind eggy ügy emberei, barátok, testvérek vagyunk; de veled és Bajzával, Stettnerrel és Vörösmartyval elzárkozva is, mert ti négyen, és Kisfaludy Károly, vagytok azok, a’ kiknek látását leginkább óhajtom. ’S ott első pillantásunkban régi meghitt barátok leszünk….

 

 

4867.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                                         Dec. 12. 1827.

 

….véghetetlenűl örvendek, hogy 50 esztendőn végig illy lelkes Vezér viszen-el…

 …A’ historiai datumokat felrakni hasznos dolog, ’s lehet olly késő maradékom, a’ ki Munkádból fogja tanulni, ki volt atyám, anyám (Bossányi Susána) és napam (Gróf Rogendorff Aloysia).

…..29. Én Bécset 1784 nem látam; igen 1777, 176 /?/, 1789, 1791, 1801, 1808, 1812, 1815….

Sallustot viszem, hogy legbíztosbb barátim lássák, ’s adják ítéleteket. Két fordításban fogjátok venni — 1) Római színben, a’ hogy a’ Festő másolja a’ XVI. század nagy Mestereinek míveit. — 1. az új szín felé inkább közelítve, de nem a’ Francziák istentelen paraphrasisában…

 

 

4871.

 

Jankovich Miklós — Kazinczynak.                                                       Pesth, d. 15. Dec. 1827.

 

…..későbbre halladván levelem, nem előszer tőlem, de bizonnyára Gróf Teleki Jóseftől, ki a’ Magyar Academia iránt tartandó Deputationak, Előülőjévé neveztetett, hallottad oda rendelt kineveztetésedet — hol nekem is szerencsém lészen ne talántán inkább halgatni, mint szóllani:…

 

 

4881.

 

Zádor György — Kazinczynak                                                       Pesten December 27d. 1827.

 

…Nem lesz talán már Ujság a’ Tek. Ur előtt, hogy ő Fensége a’ Nádor a’ felállítandó Magyar Academia plánjának a’ négy első ajánlók’ (Gróf Széchényi Ist. Vay Ábrahám, Gróf Andrássy és Gróf Károlyi György) egyetértésökkel teendő megigazítását egy a’ Gróf Teleki József előlülése alá rendelt választmányra bízta, mellynek tagjai a’ Tek. Uron kivül még Horvát István, Szemere, Kis Superint., Bitnitz, Guzmics, Vitkovics, Jankowich, Kulcsár, Horváth Ján. Bosoni Püspök, Kisfaludy Sándor, Fejér, Dr. Bene, Schedius, Döbrentei, Budai Es., Ercsei..

 

 

4883.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                           Decemb. 28d. 1827.

…A’ Decsi Szallusztját Januárius első napjaiban viszi eggy Pestre indúló ifju Bártfainéhoz. A’ könyvnek mindeddig nem ismértetik több nyomtatványa. Én azt ajándékúl küldöm Jankowichnak. Ugyan ő fogja venni Catlilinámat is azon fordításomból, mellyet Döbrentei tétete velem. — Olvassd Előbeszédét, mellybe annyira szerelmes vagyok, mint Jankowichhoz írt Epistolámba.

 

                                                          ELŐBESZÉD.

Szallusztot én két fordításban adom, ’s a’ kettőt eggyszerre; ezt itten az új idők’ ízlésében, melly a’ könnyűt, simát, világost kedvelgeti (Sallustio solennia erant frequentativa): azt a’ Rómaiban, ’s nem minden jelei nélkül beszéde makacs sajátságainak; ez azok előtt lesz kevésbbé rossz, kikkel a’ Szalluszt’ beszéde megkedveltetni magát a’ Szalluszt’ ajkán sem tudta: ama’ másik azoknál, kik értik, mi teszi a’ makacsot utólérhetetlenűl széppé, ’s látni fogják hogy a’ fordító az előkép bélyegeit megragadni ’s dolgozásába álthozni legalább törekedett. Magam én az elsőbbséget ama’ másiknak adom, kevélykedve szerencsénken, hogy Nyelvünk megbírja, a’ mit az Eggyszínűség’ kedves, de veszedelmes útjára tévedett idősbb társai többé meg nem bírhatnak; és mivel ez az új színben dolgozott a’ maga ellenkezése által fogja bizonyíthatni, a’ mit ama’ másikban éreztetni akartam. A’ szép mezején külömbezők, ollykor épen ellenkezők, a’ nemek, ’s tisztelésünket mindenike érdemli. Fő törvény marad mindég, hogy a’ mit adunk, szép legyen. Csakhogy mi szép, a’ közember és a’ czéhek’ tanítványa ollykor érti, ollykor nem.

————

Ebből áll az Előbeszéd, ’s a’ ki Szallusztot ismeri, rá ismér a’ Szalluszti fordúlásra, ’s a’ Szalluszti abruptus bérekesztésre….

 

 

4884.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                                Pest, dec. 29. 1827.

 

…A Kézikönyv iránt: Mily czímet adhatni ezen epigrammodnak: A rút, rút? — «Ferenczy graphidionára»: ennek két variánsa van MSaid közt. A következő Stettner, Bajza s az én itéletem szerint a szebbik:

                                         Mert neked e hevülést egy kegyes isten adá.

                                         «Ámor hagyta hogy azt ujjam rajzolja szeretve,

                                         S a mit nékem hagyott, hagyta Ferenczynek is.»

 

Sylvesterednek is több variánsa vagyon. Engedd meg Tek. Úr, hogy kimondjam, hogy itéletem szerint jó volna a Tövisek és Virágokban mentől kevesebbet változtatni. Az utókor historiai okokból is úgy fogja látni szeretni, a mint azok először jöttek ki, mert nálunk nevezetes historiai tünemény voltak….Az a szeretet, mely Hozzád kapcsol, hagyja nékem, hogy elbeszélljem, gróf Széchenyi István mit monda Rólad a minap. Én úgy adom betüről betüre, mint hallám; néha legalább nem árt annak szavait is tudnunk, ki nem oly jártas a literatúrában. «Ejnye, hogy ereszkedhetik olyan ember, mint K. abba, hogy a Pantheont * dicsérgesse? Mindent dicsérni!» Ne neheztelj, hogy közlöm. Te fogod tudni legjobban, ér-e ily beszéd valamit, vagy sem. Az a Széchenyi az, a ki az akademiának egyik fundátora…

*Thewrewk: Magyar Pantheon. Az 1825., 1826., 1827. Pozsonyban tartott         országgyűlés emlékezetére. (Rézm. arczképek. Ism. Kazinczy Ferencz a Felsőmagyarországi Minerva 1827. 1339. l.).

 

 

4885.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek és Zádor Györgynek.                          1828. Jauárius’ elsőjén.

 

….Stettner írja azt is, hogy nem tudja, ki az a’ Füredi Vida. — A’ Tudom. Gyűjt.ben jelene-meg eggy Értekezés ezen czím alatt: a’ Recensiókról. Az az egymást érő kifogyhatatlan Citátum világosan kiáltja, hogy az a’ Takács József’ csinálmánya, ki Vezérévé téteték azon hadnak, melly engem örökre le akara tiporni. De ezek az Urak örömest a’ bátorságost akarák játszani, ’s azon voltak, hogy ne tudjam, kivel van dolgom. Azt a’ nyavalyás Értekezést tehát a’ Tud. Gyűjt. számára Verseghy Ferencz tulajdon kezével írta-le, ’s alá veté a’ Füredi Vida nevet, hogy a’ V betű engem a’ Verseghi az F betű a’ Ferencz név’ gyanítására tévesszen; ’s hihető, Prof. Fejér György azért mutatá eggy Pesten és Pest körül nem lakó barátomnak az Értekezés’ Kézíratát, hogy az nekem sugja-meg, hogy az a’ Verseghi’ kezével vala írva; ’s ezen hír és az F. V. betűk után Verseghi ellen gyúladjak tűzre, ’s akkor osztán Takács és a’ többiek kaczaghassanak….

Verseghi’ dolgozásaitól úgy irtózom mint magától, kinek moralitását igen sok tetteiből volt szerencsétlenségem ismerni. Gyönyörü philosophia tündöklik-ki philos. lélekkel dolgozott Grammaticájából, ’s mutass eggy dolgozását (eggy két németből fordított dalán kivül), mellyet kínos érzések nélkül olvashattam volna valaha. De ő minden akara lenni mindenben, ’s még eggy Olasz Ének-Játékocskát is csinála, melly nálam tulajdon kezével írva megvan. Azonban jót is itett, és sok jót, nem tollával, nem tanításaival, hanem a’ Marczibánok körül, ’stbb…

Széchényi Istvánnak szavára: — Említést a’ dolog érdemle, sőt javallást is a’ gondolat: a’ végrehajtás nevetséges. De ki hitte volna, hogy a’ bosszú’ szavát ott eggy Sz… meg ne értse?..

 

 

4886.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                                Január 4d. 1828.

 

Én ha Egri Érsek volnék, németűl írt munkámat elébb eggy nevezetes Német Verselővel tekintetném-meg, ’s úgy ereszteném-ki, ha az kimutatná a’ helyeket, mellyek igazítást kívánnak, ’s most, midőn Egri Érsek nem vagyok, nem bérért hívok-meg mást az effélére, hanem baráti bízodalommal….Rajta leszek, hogy vehessétek Szallusztomat, mert óhajtanám, hogy Stettner tégyen jegyzéseket rá, míg magam megérkezem. De azon mindég találok törlést-kívánóra. Ha fordításom kevés javallatot talál is, reménylem Előbeszédem és a’ Toldalékok azt bőven fognak találni….

a’ Füredi Vida név alatt nem más lappang, hanem Verseghy Ferencz; ezt azért hittem, mert az Értekezést (a’ Takács Munkáját) Verseghy írta-le a’ Tud. Gy. számára, és a’ F(üredi) V(ida) és Verseghi Ferencz nevek első betűji velem ezt hitették. Most azt hiszem, hogy azt a’ dühös, és lelkiisméret’ sugallati ellen írt Értekezést Takács is írta (övé egészen a’ stylus és alkotás), de Füredi is, Vida is, az az Verseghy….

Megengeded hogy a’ Pantheon’ említésére a’ Minervában eggy szót tegyek. — Említeni lehetett, kellett, mert a’ Munka megjelent, ’s a’ gondolat (kiadni a’ Követek képét, Fac-Similiéjekkel) jó gondolat volt. Hogy igen rosszúl üte-ki, mind a’ fejek megválasztásában, mind azzal a’ dagállyal, mellyet lehetetlen nevetés és bosszankodás nélkül olvasni, az tagadhatatlan. De mit mondasz arra, a’ mi ott a’ physiognomicából van mondva? — Ez Széchényit megengesztelheté vala….

… Thalyhoz és Farkas Antalhoz már készen áll asztalomon a’ levél. Az is a’ nyalábba megyen. Imhol az:

 

Eggy néma pillantás ollykor beszédesbb

Mint a’ hosszúra-nyujtott harsogások.

Vegyétek hát szó nélkül a’ mivel

Érdeklett szívem nektek tartozik.

Örűltök tí, hogy Isteneink hazánknak

Illy tiszta férfit adtak: én viszont

Hogy illyen ifjakat. ’S ha majd idővel

Feléritek nagy fényét, és ha majd,

Mint Ő, ezt hallatjátok: «Tapsot én

Nem kérek: a’ feddést nem rettegem» —

Gondoljatok rám, hős ifjak! Le hat

Hamvaimhoz a’ szó, ’s áldva tér felétek.

                                          Megírtam Ellingernek, hogy Jankowichhoz írt Epistolámat fel ne vegye Minervába, hanem a’ helyett ezt; ’s ezen Epigrammot:

                                          VAY JÓZSEF KÉPÉNÉL.

Halld Vayt. — Ő nem szóll. — Halld úgy is; az isteni férfi

Némán int: «Némán űzzd te is, a’ mire törsz.»…

 

 

4890.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                                      Január. 10d. 1828.

 

a’ Thewrewk Pantheonja felől említést tevék a’ Minervában. Gróf Széchényi felől írják, hogy neheztele ezen szóllásomért, nyilván, mivel a’ Pantheon olly emberek képeit adja, melly képek inkább illettek volna a’ Pandaemoniumba.* Én nem látom vétkesnek szóllásomat…Én nem szeretnék valamit tenni, a’ mit Gróf Széchényi nem javallhatna: de itt nem vétket látok, hanem érdemet….

*Pandæmonium is the capital of Hell in the epic poem Paradise Lost by the 17th century English poet John Milton

 

 

4891.

 

Vörösmarty Mihály — Kazinczynak.                                                      Pest 12. Janu. 1828.

 

Tekintetes Úr! Talán tudtára van Toldy barátunk által, hogy a’ Gyűjtemény’ Redactióját ez évre által vettem, nem hibámmal; de olly készületlenűl, hogy az első kötet’ betölthetése miatt szinte aggódnom kellett. Minden ösmerősim ’s barátaim között Szemere volt, a’ ki kész munkákkal segíthetett. Szívességéből birom a’ Tekintetes Urnak «Pályám emlékezete» czímű munkáját is. Gyönyörrel, ’s nagy részvétellel olvastam a’ szép töredéket, ’s minthogy Szemere fölvehetése felől a’ Tns Úr’ akaratjáról is biztossá tett, olly bizodalommal vagyok, hogy folytatását tőlem meg nem fogja vonni. A’ munka Censornál van, ’s az első kötetben már kezdete lesz.

Két észrevételem van, a’ mit nem magamért, hanem az ügy’ kedveért teszek. A’ pálya emlékezetében egy környülmény említetik, a’ Vármegyékhez az idegen nyelvnek országos behozása. A’ Ts. Úr itt örömét, ’s gyönyörűségét említi. Megvallom ezen két szót semmivé kivántam volna tenni, de ha magamat kiveszem is, úgy hiszem sokak előtt igen különösnek fog tetszeni, hogy országos fölforgatásakor nyelvünknek volt ollyan, a’ ki örülhetett, ’s gyönyörét találta abban, hogy magát egyebek’ tudatlansága miatt szomszédink’ nyelvében a’ rá parancsolt fordítások által gyakorolhatta.

Másik az, hogy egy helyen az úgy nevezett scripták hosszasabban említetnek, mint talán azokat az olvasó kivánhatná.

Ezekre nézve az volna kérésem, méltóztatnék a’ jövő Postával (mert a’ munka már sajtó alá megyen) tudósítani, változtathatok-e e’ két helyen Szemere tudtával úgy, hogy az első helyen az öröm, ’s gyönyörűség elmaradjanak, a’ másikon egyéb módosítás vagy rövidítés által. Egyébiránt én olly tisztelője vagyok akaratjának, hogy az ellen csak betűjét sem mozdítom ki helyéből, ’s észre vételeimet csak olly reménynyel tettem, hogy, ha kedve ellen vannak, azokat el fogja felejteni.

A’ Posta indúl, végeznem kell. Szállásom Leopold utcza 229-ik szám. Ide kérem ki válaszát, ’s magamat barátságába ajálván, maradok tisztelője  Vörösmarty Mihál.

Azt is hallom, a’ Ts. Úr a’ Minervába is akarta e’ munkáját adni, méltóztassék ez iránt is megnyugtatni; mert nem szeretnék második lenni annak közlésével.

 

 

4892.

 

Kazinczy — Vörösmarty Mihálynak.                                            Január. 16d. 1828.

 

Nem csak ellenemre nem lesz, de szinte megtiszteltetésemet lelem abban, hogy a Tud. Gyűjteménynek már januáriusi darabjában akarod felvenni Pályámat…Mása azon írásnak nem marada meg nálam, s így a megjegyzett hely eránt Neked világosítást nem adhatok. Úgy hiszem mindazáltal, hogy az az öröm és gyönyörűség nem annak a nyelvnek megtiszteltetésével függ össze, hanem az éjjeli nappali dolgozással. — Igen is, jól teszed, ha talán homályos szólásomat megigazítod. Nem szeretnék ott félre értetni….

Ha Szalluszt mellé dolgozott Toldalékomat, mely olvasóját a Szalluszt beszéde sajátságaival, historiographusi érdemeivel, s legnevezetesb kiadásaival s fordításaival, historiographusi érdemeivel, s legnevezetesb kiadásaival s fordításaival, későbbi magyar fordítójihoz tett intésemmel, ismerteti meg, jónak látandod a februáriusi darabba felvenni, az szolgálatodra lesz….Kézirásomat leviszem, s ti négyen, s Szemere és Bartfay s Jankowich látni fogjátok, még pedig mint bírák; s ha megnyeri javalástokat, nyomtatóba vele. Februáriusban indúlok…

 

 

4893.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                         Pest, jan 21. 1828.

 

Küldöm ezennel Tek. Úr! Kézikönyvem második kötetének első ívét. Nagy örömemre lészen, ha javallásodat valamennyire meg fogom nyerhetni…. a Tud. Gy. januáriusi füzetében jelenik meg Pályád Emlékezete, s ki az ilyeket kimerítőleg szereti, ott mindent meglel. A minuszokkal teli sorok a censor kegyetlen kezének nyomdoki…

….A Tud. Gyűjt. czímlapján a fáklyás gyerek jövendőben elmarad….

…Helmeczy minap Bajzánál levén, az akademia plánumának revisiójára kinevezett deputátiót e rendben dictálá le neki egy hivatalos tudósítás szerint:

Praeses: gróf Teleki József; tagok: Széchenyi István, Károlyi György, Andrássy György, Vay Ábrahám, e négy mint tulajdonképen való fundátorok. Ezeket a nádor nevezé ki, gr. Teleki pedig mint praeses ezeket — s a meghívó levelek hozzájok nem sokára mennek is:

A Clérusbúl: Horváth János, Fejér György, Horvát Endre, Bitnitz, Guzmics.

A mágnások közűl: Gr. Dezsőffy József, B. Mednyánszky Alajos.

Az universitás részéről: Consil. Bene, Prof. Schedius.

A protest. Clérusból: Superint. Budai Ézsajás és Superint. Kis.

A Collegiumok részéről: Prof. Ercsey.

Az Írók közűl: Horvát István, Kazinczy, Kultsár, Kisfaludy Sándor, Jankowich, Döbrentei, Szemere, Vitkovics.

 

 

4896.

 

Vörösmarty Mihály — Kazinczynak.                                                    Pest,. 17. Janu. 1828.

 

Tekintetes Úr!  Örömmel értettem leveléből, hogy pályája közlésével kedvére járhatok, még inkább azt, hogy észre vételeimmel meg nem bántottam. Csekélyek voltak azok; de talán elkerülhetetlenűk szükségesek arra, hogy a’ dolog félre ne értessék; pedig mennyit kell vesződnünk azokkal, kik csupán félre értésből ellenkeznek velünk; élni fogok tehát az adott szabadsággal, ’s a’ két gyanús szót kihagyom. A’ scripták megmaradtak, minthogy a’ levél későbben jött kezemhez, ’s engedelem nélkül változtatni nem akartam; de ez sem árt sem használ; egyedűl rövidség miatt lett volna valamennyire másítható.

Köszönettel veszem a’ toldalékot; de ha kérnem szabad, inkább a’ «pálya» folytatását kérném; nem mintha kétleném amannak is becsét, de mivel ez már kezdve van, félig végzett munkát nem akarnék adni; ’s megvallom, olvasóinkban ezen «pálya» iránt nagy részvételt várok; részemről pedig el nem titkolhatom, hogy valamint ezt nagy gyönyörrel olvastam, olly nagy ohajtással várom a’ még hátra levő részt is. Az első kötetben csak fele van a’ beküldött résznek, a’ Februariusiban másikát adom, ’s ha további folytatását megnyerhetném a’ Tekintetes Urtól, mind a’ Gyüjtemény becsesednék vele, mind nekem egy igen kedves ohajtásom lelne teljesülést.

A’ Thalynak szóló verset olvastam ’s szeretem; értem, és szeretem az epigrammát is. A’ benne kimondott igazság vajha úgy characterévé válnék nemzetünknek, mint azoké volt, kikben bölcs Leo a’ hallgató tetteket dicséri.Februarius közelget, ’s ez lenne az idő mellyben a’ Tekintetes Urat Pesten láthatnók. Kedvezzenek a’ környűlmények úgy, hogy ezt minél előbb megérhessük.

A’ Koszoruban Csaba ál-név alatt fogja a’ Ttes Úr verseimet olvasni. Ál-nevet kelle választanom, hogy a’ kik nem jó szemmel nézik föllépésemet, a’ versgyártósággal ne vádolhassanak…

 

 

4897.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                                  Január. 28d. 1828.

:

….Ungvár-Némethi Tóth László született Kis-Tokaj faluban, Miskolcz mellett — (ezt oda kellene talán tenned, hogy az Olvasó ezt a’ Borsodi falut a’ Zemplény híres Oppidumával össze ne tévessze) — melly nap született, nem tudom, de tudom melly nap keresztelék: 1788. Febr. 17d. nemes-születésű Reform. Predikátor atyától. — Pataki Togátus volt, és a’ Jesztrebi lakású Rhédey József és László testvérek’ házi Tanítója. Ezekkel ment Eperjesre német nyelvet tanúlni. Ott Carlovszki Prof. a’ Luth. Collegiumban kedvelteté-meg vele a’ Görög nyelvet, ’s ő abban igen nagy előmenetelt teve. — Pestre ment 18 . . eszt. medicinát tanulni ’s Kulcsár neki engedé az Ujs. levelek írásában ......./nem én/ Verseit kiadta.1820. Aug. 31d. Bécsben megholt azon nyavalyában, melly a’ beteget szünetelenűl hányásra kényszeríti.

Pápistává leve 1816. Oct. 16d. az Egri Érsek B. Fischer István Exc. kápolnájában Budán, ’s magának az Érseknek kezébe tette-le a’ professiót. A’ Catechismust vele Prépost Fejér tanultatá.Midőn a’ Grádust akará felvenni, a’ 600 ezüst for. taxa felét értte Gr. Széchényi Fer. tette-le, a’ felét az Érsek. Ez eggyszersmind ígéretet tőn neki, hogy az Egri Seminariumban Orvossá és nem tudom melly Tudomány Professorává teszi. —

Említhetnéd, hogy a’ Cathedrán felette szerencsétlenül állá-ki a’ próbát, ő, a’ ki annyi lélekkel és tudománnyal bírt….

Szallusztot, az Erdélyi Leveleket, viszem magammal, még pedig úgy, hogy ha majd Ti négyen adjátok ítéleteteket, megigazítom, és végre kiadom. A mi az Erdélyi Levelekből bejő, az egyenesen feundusúl fog hét gyermekeimnek szolgálni; hadd mondják, hogy azt atyjok azon úton szerzé nekik, a’ mellyért az illiterátusok vádolgatták….

 

 

 

                                                   21. kötet

 

 

 

4960.

                                                                                                 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                               Pannonhalm. Jan. 4d. 1829.

 

Neked én, tisztelt Barátom, és Szemerének, ’s a többi jónak boldog uj esztendőt ohajtok. Képedet itt küldöm, mellytől hiszem, örökre megfosztani nem akarsz. Rövid időre is nehezen esik tőle megválva lennem. Küldök Sonettemből 3. példányt, Neked, Szemerének, és Vitkovicsnak; de a 3dik sorban Jótevő helyett olvassd: Enyhítő; a 4dikben még most is helyett gyengéden. Igy van irva eggyik, ’s utolsó Kéziratomban, melly helyett hirtelenkedésből egy előbb irottat találtam sajtó alá küldeni. Ha igy sem jó, vessd őtet tűzre, ’s tilts el engem a Sonettezéstől. Nálunk most minden forr; ’s azért kedves leszen leveled, hogy legyen min pihennem. Élj boldogul. E’ f. 15dikén leszen a Fő választás.

 

 

4961.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                  Pesten, Január. 8d. 1829.

 

….Én Telekinél eggyszer valék annyi idő olta, Széchényinél eggyszer sem, ’s a’ Nagyok közzül csak három Septemvirnél. Dolgozom éjjel nappal; reggel négykor már ég lámpám, ’s nem ritkán éjfél után oltom-el. Szemere csala rá hogy Autobiographiámat adjam; azt bérekesztém a’ Tudom. Gyüjtem. Decemberi darajában, ’s most írom a’ többit. A’ mit nem vala szabad illetnem, elmellőztem, az Erdélyi Leveleket ide vettem által, mint kiegészítő részt. Fele életemnek kész, a’ másik fele kész lesz Februáriusban. Biographiai jegyzéseimet lehoztam, mert Szemere körül akarám azt dolgozni. Hiszed e, édes barátom, hogy eggy hetvenesztendős ember eggy holnap alatt hetven ívet irhasson-be? ’s nem papirosról papirosra, hanem alkotgatva ’s tisztongatva. Ha ezekhez veszem, a’ mit el kelle hánynom, elmondhatom, hogy miolta itt vagyok, írtam száz ívet.

Lehozám Szallusztot is, hogy általadjam Neked, ha parancsolni fogod, ’s két fordításban. Eggyik a’ Szalluszti arczot adja, másik az új színt. Ama’ jobbikban csak Catilína áll és Jugurtha: e’ másikban ezekenkivül a’ két Javaslat Caesárhoz, és az épen maradt hat Töredék. Ezen apróbb darabot franczia gázló szabadsággal fogom adni; eggyért, mert külömben adni nem lehet, másért, hogy az Olvasó érezze a’ mit Heyne mond (a’ Herder’ talán X. Kötete előtt a’ Poesis és Szép Mesterségek’ Osztályában, azaz a’ Görög Anthologia darabjainak fordítása előtt.) hogy a’ fordításnak sok és külömböző, ellenkező nemei vannak. Felidézem Heynének e’ sorait. —

De az eggyik Szallusztom csak pompásan lát világot, vagy épen nem. Hadd gyanítassa maga a’ külső szépség is, hogy itt kell lenni valaminek, a’ mit a’ köz rendű Olvasó nem ért. Ha tehát ki akarnád adni, a’ mint készűlél, csináld, hogy vehessem a’ nyomtatási mustrákat in folio, és in quarto. A’ betűknek újöntésűeknek kell lenni….

 

 

4962.

 

Kazinczy — Gr. Széchenyi Istvánnak.                                       Pesten, Január. 11d. 1829.

 

Az Íris Pesti német Újság-Írója, kivel külömben semmi ismeretségem sem most nincs sem soha nem volt, kér és kényszerít, hogy Nagyságodnál érette könyörögjek: — hogy ő szolgál a’ Nemzetnek; a’ Magyarok felől a’ maga fajtájabeliekhez mindég tisztelettel szóllott, ’s úgy fog ezután is; az Íris’ kiadása által, mellynek kevés hordatóji vannak, magát elszegényítette, hogy a’ nyomtatás’ költségeit sem tudja fizetni. — Tudakoztam tőle, hogy rajta mint lehetne segíteni, ’s azt óhajtja, hogy Nagyjaink hordatnák újságait, kivált ha annak ára 20 forint helyett 30 forintot adnának; de az sem volna rossz, úgy mondja, ha neki ajándék adatnék….

Famíliai dísze a’ Széchenyieknek jót tenni a’ szerencsétlenekkel, ’s így én csak azért könyörgök, a’ mit Nagyságod tenni magától is hajlik…

 

 

4963.

 

Kazinczy — Vörösmarty Mihálynak.                                                 Pest, január 11. 1829.

 

Imhol küldöm valaha a várt fordítást, ’s óhajtom, hogy ha ez nem valamely mesteri munka is, ne találtathassék egészen méltatlannak javalásodra. Egyedűl arra kérlek, hogy a hetekig halasztást ne magyarázd hidegségre, melyről, midőn felőled van szó, kérdés nem lehet. — A Franz Palacky Redacteur der Zeitschriften des böhm. Nationalmuseums, és a Ritter De Carro orvos leveleit nem lelem papirosaim közt, de fel fogom lelni bizonyosan; addig vedd a mit onnan leírtam. Élj szerencsésen, tisztelt kedves barátom.

 

 

4965.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                        Pesten, Január. 23d. 1829.

 

….Olly gyönyörrel olvasod e Te is életemet a’ Tud. Gyüjt. XI. XII. Kötetében, mint mások? — Látván a’ köz óhajtást, folytatom azt, nem említve a’ 2387 napi bajt, igen holmi szép scénájit még ezen epochának is. Egész mostanig viszem a’ Munkát, melly két Kötetben 1829. megjelen. Sok jó magvát hintém-el a’ jónak, ’s religosus érzésimnek benne…

….A’ Karlsbádi ferdőben találtatott eggy kő, mellyre e’ sorok voltak felírva: Medic. Doct. De-Carro már 28 nyelvre fordítatá-le, ’s kérte Vörösmartit, hogy küldje meg neki magyar fordítását….

Forrás, mellynek ezer lant zengi dicséretit, honnan

            Jőnek hő vizeid, ’s a’ mész’ és kén’ ere benned?

            A’ te tüzed ’s melly a’ Sicília’ térein Aetnát

            Lángoltatja rokon, vagy hevítnek Avernusi szikrák?

            Bjának hátrálj orvos-vize, ’s te, ki Timávusz’

Szomszédjában eredsz, és te, ki dicsőited a’ helyt

Hol Károly lakozott ’s elholt, Germánia’ fénye.

Oh mint lökdösi fel buborékait! oh mi szinekkel

            Festi-be mentében a’ márványt, és valamit lél!

            A’ menny’ boltozatán elevenbb színekkel az Irisz’

            Ive nem ég inkább. Folyj boldog, századokon túl.

Adj az öregnek erőt ismét, add vissza pirossát

Hervadozó lyánkák’ orczájinak, űzzd-el az élet’

Kínjait hogy minden, ki vizedben megfered, innét

Épen térjen-el, és vígan láthassa hazáját.

                                                                                                       1829. Január. 11d.

 

4966.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                             Pannonhalm. Januar. 26d. 1829.

 

 

…Melly gyönyörrel olvasom én Pályád emlékét, a fentekből kiveheted. Égek olvashatni az egészet. Én most szegény Révai biographiáján dolgozom csupán Paintnerhez irt leveleiből. Ha te tudnál valamivel felőle tudósítani, szeretném. Horvát Istvántól nem nyerhetek levelet. — Köszönöm egyenes itéletedet, Sonettem eránt….

 

 

4968.

 

Kazinczy — Bitnicz Lajosnak                                                      Pesten Januar. 30d. 1829.

 

…Szemere betegeskedik. Engem szóllíta-meg tehát hogy kérjem az Urat, méltóztassék a’ Kassai Minervának ezen darabjára glossákat rakni Recensio formában, hogy az Élet és Liter. IV. Kötetében, mellyből már két ív (mint az egész III. Kötet) nyomtatva van, megjelenhessék…..

A’ Tudós Társ. eránt még sincs itt az óhajtott válasz az Udvartól, ’s semmi hírünk melly érdemlené a’ közlést….

 

 

4970.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                               Pesten, Febr. 8d. 1829.

 

…A’ Gyöngyökről azt ítélheti a’ Rec. a’ mit akar; de látni fogod az Élet és Liter. IV. Kötetében hogy ő felkentje a’ Múzáknak. Hogy ő maga recenseálá magát a’ Német, talán Lipsiai Tudom. Ujságlevélben, az olly alacsony hazugság, mint hogy én magamat a’ Bécsi Annálisokban. Ez a’ gaz vád az én Nagyomnak fáj: nekem nem fájt, noha meg nem tudnám olly világosan mutatni, mint az Aszalai János és Kossuth sz.bíró attestátumával (Tud. Gyűjt. Decemb. 1828.) hogy nem loptam öt forintot….

….Most nyomtatják Musáriona IV. Kötete 7dik ívét; a’ IIIdik kész. Az Élet és Liter. hosszú és így alkalmatlan czímje itt Musárionná van elváltoztatva. Ebben feleleted a’ Hadnagy Szontágh Gusztáv Értekezésére le van nyomtatva. Azon részére Értekezésének, melly a’ Magyar Nyelvet és Literaturát illeti, én feleltem…

 

 

4973.

 

Cserey Miklós — Kazinczynak.                                                            Klitzen. 14a Febr. 829.

                                                                                                     

….Mire mentetek a Tudományos Társaság öszvealkotásában? …..ha azok a kik Urunkhoz legközelebb vannak, s a kiknek a szova legtöbbet nyom, valóban akarnák a Magyar nyelvnek Tudományokra terjedését, s meg ditsőülését, — régen felállott volna Barátom a Tü Academiátok! — De, — ha az embereket ’s az üdőnket ismerjük, — hogy is képes feltennünk, hogy az Udvariak, — kik között Magyar kevés, de a ki van is, tsak alig beszélli a’ Nemzete nyelvét, — és egészszen más nyelvbe szokott, — Oszlopot kévánna emeltetni azoknak, a kik nállánál jobban tudnak magyarúl? Igy tehát én e részben keveset reméllek, és tsak a gyermekeink v. Onokáink üdejében tartom azt a szép kévánságot végbe vihetőnek…

 

 

4974.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                       Pannonhalm. Febr. 16d. 1829.

 

…..Nekem az Élet ’s Litteratúra czím tetszett, azért mert a könyv czéljának megfelelt. A Muzarion jó, de soknak nem fog tetszeni, mert nem értik. Szemere hozzám is bocsátott Jelentésében csak egy kötetről szóll. Kérlek adjátok tüstént tudtomra, a kettőnek árát, hogy elegendő pénzt küldhessek. Folyó Irásaink között ez a legjobbik. —

Ha Széchenyink Angliába készül, tudnia kell, hogy Akademiánkból legalább most még, semmi sem lesz’. Kár!

 

 

4976.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                          Pesten, Február. 21d. 1829.

 

látni fogod a’ Musárion IV. Kötetében, mellynek 8dik ívétpro correctura ma kapjuk Trattnertől, mint kefélem-meg eggy emberünket, a’ ki szörnyű embernek képzeli ’s képzelteti magát köztünk. Midőn elnézem dühömet, az anyámnak eggy Insurgense jut eszembe, ki közel nyolczvan esztendős korában nálunk lakott kegyelemből; az alig tuda lábán állani öregsége’ gyengeségei miatt, ’s néha jött: «Asszonyom, jobban vagyok, mert belekaptam eggy oroszba ’s jól megtépásztam.» Igy vagyok én is…

…Bár a’ Szent Péter’ thrónusán láthatnálak-meg! Úgy csak azért is megjelennék ott, hogy láthassam a’ mit egész életemben óhajtottam látni — a’ Roma santa-t — úgy hívja az Olasz. — De minthogy a’ Szent Róma’ thrónusához távolyabb állasz mint a’ Pannonhalmihoz, örvendeni fogok, ha azt hallom, hogy Bécsben megfordíták a’ rendet…. Wesselényi megjöve Bécsből, ’s azon hírt hozá, hogy Ő Fels. megerősíté a’ Magyar Tudós Társaságot….

 

 

 

4977.

 

Cserey Miklós — Kazinczynak.                                Szurdokon Febr. 26án 829.

 

…A Román irást bizd másokra, a Te fejülmuló böltsességed fontosabb tárgyakat kéván!...

 

 

4978.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                                  Pesten Febr. 28d. 1829.

 

….A’ Magy. Academia felől Wesselényi Bécsből azt a’ hírt hozá, hogy ő Fels. helyben hagyta, megerősítette. Mindennap várjuk a’ Kir. Leírást. Midőn Nádorunk Bécsbe ment-fel a’ Császár születési napját innepleni, Széchenyi és Andrásy megkérék a’ Fő-Herczeget, hogy tegyen kérést eránta Ő Felségénél; ’s ha meglesz a’ mit óhajtunk, a’ Nádornak fogjuk köszönhetni…

 

 

4980.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                           Pesten Martz. 17d. 1829.

 

…Miolta Pesten vagyok, Szallusztot ismét újra leírtam, ’s most másodszor írom itt. Épen ma végzém be Catilínát. Most az én Patriarchám’ Mózesét tisztázom. A’ Szent Hajdan Gyöngyeinek készen kell lenniek Aprilisban, ’s Májusban nyomtattatom…

 

 

4981.

 

Kazinczy — Pyrker Lászlónak.                                Pesten Marcz. 24d. 1829

 

…..A’ mi Mózesből le van tisztázva, azon alázatos kéréssel nyujtom be itt, hogy Excellentziád méltóztassék vétkes helyeimet megigazítani, legalább megjegyezni. Ez másodszori dolgozásom, az utolsó még hátra van, ott adom meg majd beszédemnek azt az éket, a’ mi telik erőmtől. Mindég csodáltam én hova juttaták a’ Németek a’ magok igen nem szép nyelvöket a’ bátor újítások által, ’s szeretem nézni, hol állának egykor, és hol maradtak volna, ha a’ franczia lihaságot  volt volna inkább kedvök követni;…

…mint támadtam meg a’ franczia ömlengés’ bálványozójit, ’s mint vádlottak, hogy én veszekedő, garázda, írígy vagyok, hogy kevélyen vezér vágyok lenni, még örvendek sorsomnak….

 

 

4983.

 

Kis János — Kazinczynak.                                                 Soprony, 1829. Martz. 25d.

 

….a’ te környülményeid, mellyek arra kényszerítenek hogy Bírák előtt szerezzd meg gyermekidnek a’ mi övék, annál inkább nem győzöm csudálni a’ Literatúra körül lankadhatatlan buzgóságodat ’s elmédnek termékenységét ’s páratlan elevenségét. Mennyi új meg új, ’s a’ mi több, ifjúi tűzzel és erővel írt Munkákkal lepsz meg mind untalan. Lehet e irígylésre méltóbb Író, mint te? Azt kérded, mit itélek Pályád’ Emlékezetéről. Nem hiszem,hogy Nemzetünk legszebb dicsősségének becsűlőji közt legyen valaki, ki azt, ha eggyszer kezébe kerűlt, mohó elolvasás nélkül letehette….

…Az én literaturai dolgozásim most is, mint máskor, fordításokból állanak. Helyzetemben másra nem is könnyen érnék, ha többre érzenék is magamban erőt. Azonban szívemből irtad ki azt hogy az Originalitásra intők intsenek jó példájokkal. Azt is teljes meggyőződéssel hiszem, hogy jobb jó munkát fordítani, mint rossz eredetit írni, ’s azért nem szégyenlem a’ fordító nevet viselni. Polyclét’ utazása készen van, de nehezen talál Nyomtatót. Persiust most nyomtattatom itt Sopronyban magam költségén….

 

 

 

4984.

 

Kazinczy — Kiss Károlynak.                                                                Pesten Martz. 27d. 1829.

 

….Régolta űzi Döbrentei a’ maga suttogásit, hol titokban, hol nyilvánosan, mind ellenem, kit garázdának hirdet, mind mások ellen, kikkel — valljuk meg egyenesen, — távolyról sem mérkezhetik össze. Az ő mindenek által ismért két rettenetes indulatja (a’ pénz’ és czifra’ elolthatatlan szomja) őtet arra viszi, hogy készen van mindég feláldozni szíve’ érzését is, és két képet visel, hogy a’ fejérek közt fejérnek, a’ feketék közt feketének ismértessék; ’s így mindeggyikénél feltalálja hasznait, és — bár arra mindnyájan álmélkodunk — társai közt fenn lebegni látszhassék. Méltóztassék az Úr Uram Öcsém neki e’ levelemet megmutatni. Fájni fog neki ez is, mint az elsőbb, de én ezt is szükségesnek látám az ő meggyógyúlhatására….

 

 

4987.

 

SzenveyJózsef  -  Kazinczynak.                                                    Péczelen Martius 31kén 1829.

                                                          Kazinczynak Szenvey.

 

Láttalak, ősz Bajnok! láttam vala a’ szelid alkonyt

Arczodon, és titkon könnybe borúla szemem.

A’ viharok’ mérgét — nemesen harczolva — ki álltad,

Már rabod a’ vak irígy, — és Tied a’ diadal.

Hordozod a’ koszorút, — meg vívta fejednek az Érdem;

Büszkén zengi Hazám, Lantosok’ attya! Neved’. —

Míg Buda áll, ’s Magyar él, Te is élsz ’s számodra szivében

Hálás emlékűl egy Nefelejtske virít.

Még sok Irígyed van, ’s lásd egy vagyok én is azokból:

Fájlalom azt, hogy nincs Téged előzni erőm!

 

 

4988.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                      Péczelen, Apr. 2d. 1829.

 

….Itt vagyok szombat olta, édes barátom, ’s Péczel, a’ Rádayak’ és a’ mi Szemerénk’ lakja nekem eggy új történetnél fogva leve ismét nevezetessé: — az, a’ kit én minden más barátim felett szeretek, Vasárnap reggeli templom előtt Martz. 29d. válta jegyet özvegy Fáy Józsefné, szül. Csoma Borbála Asszonysággal…

….Szenvey József nevű nem-öreg ember; 1799b. született. Olvastam Munkájit a’ két Zsebkönyvben, Minervában, ’s hallám, hogy Schillernek nehány theatrumi darabjait, jámbusokban, ’s két Kötet lyricus Költeményeit lefordította, ’s vágytam látni. Martzius utolsó és Apríl. első napjaiban áltjöve hozzánk, ’s felolvasá eggy részét Don Carlósznak, Maria Stuartnak et cet. ’s ha csak az öröm, hogy illyet látok, meg nem csalt, ez a’ derék fiatal ember epochát fog csinálni Literaturánkban az izlésre nézve. Szeretném hallani, Döbr. kiáltozza e még a’ maga MERNI KELL-jét, ’s ezer meg ezer originális firka felér e eggy olly darabbal mint Don Carlos vagy Maria Stuart…

 

 

4990.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                                    Pesten Apríl. 4d. 1829.

 

Én még is Pesten vagyok, de nem sokára indúlok hazafelé, meglátni öt holnap olta utánam váró feleségemet, gyermekeimet,…

…A’ mit Sallust felől mondék a’ Muzarion IV. Kötetében, sőt az is a’ mit Gusztávunknak mondék a’ Nyelv dolgában, mind azt Schédius az utolsó betűig készen és önként aláírja…

Horátzi Epistoláim közzül nehanyat Hébe veve-fel. Isten tudja mikor készűlhetek el én mindenikével….

 

 

4991.

 

Kazinczy — Horvát Istvánnak.                                                           Péczel, Apr. 12d. 1829

 

….a mi Szemerénk ma 11 órakor dél előtt házassági eskét elmondotta, és hogy az ebédnél a’ TE egésségedre és a’ Vitkovicséra, kik ifjuságának is barátjai valátok, a’ Téged minden mások felett illető tisztelettel ittunk. Az élet’ Istene tartson meg tégedet a’ haza’ dicsőségére…..

Kivűl: Tekintetes Horvát István Úrnak, a’ Széchényi Országos Könyvtár Őrzőjének. Pesten,

 

 

4992.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                             Pannonhalmán Apríl. 12d. 1829

 

 

….A mennyit vesztett előttem a Muz. III. Kötete, épen annyit, sőt jóval többet nyere a IV. Itt mindent a maga helyén, a maga alakjában találtam. Én Szontagh  Kézirását csak futólag nézhetém által …csak azokra ügyeltem, miket a H. R. Sz. eránt irt elég fennen, ’s gőggel; ezekből is csak azokat szemeltem ki, miket Cs. ellen mondott. Most figyelmetesebben olvasám a többit is. Elirtództam hallatlan, ’s tudatlan mondásán: «Másolás, utánozás soha nem teremt nemzeti litteratúrát.» Ugyan hát mutatna egy, csak eggyetlen egy nemzeti, de csínos, mívelt litteratúrát, melly másolás, utánozás nélkül kapott-fel tudtunkra, a Classzikai tetőre? Itt is nagy vagy Te; de én Téged Szallusztodhoz irt Előbeszédedben csudállak, ’s tartlak felérhetetlennek.

 

 

4993.

 

Kazinczy — Berzsenyi Dánielnek.                                                                 

 Pesten Apríl. 14d. 1829.

 

…Én eszt. olta tizenegy holnapot töltöttem Pesten, perem miatt, mellyet Eperjesen 1825., a’ Kir. Táblánál 1828., a’ Septemvirátuson pedig ezidén Január. 21d. sógorom ellen megnyertem, tizenkét esztendei ususfructussal ugyan, de elrontván magam és gyermekeim sorsainkat. Hetvenedik esztendőmet töltöm, ’s nem tudom. mint állok; sógoromnak istentelensége zavarba hozta dolgaimat. A’ mi időm még hátra van, leginkább arra lesz szentelve, hogy bajaimból kifejtőztessem, ’s gyermekimet vagy minden baj nélkül hagyhassam….

 

 

4996.

 

Kazinczy — Zádor Györgynek.                                                                  Pest, 1829. Apr. 18.

 

Szalluszt nekem örök szerelmem, ’s ismerem fordításom’ fogyatkozásait, de hiuság és szenteskedés nélkül mondom ki, hogy azt is tudom, mi van jó az én fordításomban. Az csak még is más, mint a’ szerencsétlen hűségű Woltmanné….

 

 

4999.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                  Pesten, Apríl. 27d. 1829.

 

…..Muzarionnak itt egyszerre megjelent és eggyütt árult III. és IV. Kötete számosbb vevőket talála, mint a’ két első, melly Élet és Litteratura czím alatt jelent meg, holott nekünk csak az szokott kedves lenni, a’ mi új bár nem jó ’s a’ jó nem kell ha nem új. Ezt látánk Igaz Sámuelnek Zsebkönyvében, mellyet midőn megjelent, három hét alatt újra kelle nyomtatni, mert minden példányai el valának kapva: Auróránkat pedig csak lelkes kiadójának áldozatjai ’s nyelvünk némelly pártfogójinak buzgóságok tartja fenn.

Én előttem Muzarionnak különösen az az érdeme van, hogy velünk a’ kritikát meg kezdi kedveltetni, ’s azon egyenessége által, hogy a’ maga felől hozott, nem mindég kedvező, itéleteket is közli olvasójival, és midőn nem ő szóll, hanem az Irókat szóllaltatja, ’s minden feddés és javallás nélkül, ’s így ezek önmagok szállítják önmagokat vagy fel vagy le, elkerűli a panaszt, azt a’ keservest! hogy a’ Recensens barátságból dicsér, idegenségből sujt, sőt hogy a’ Recensens személye egy az Iróéval, ’s az önmaga tömjényezi magát…

a Muzarion arra szoktatja majd Olvasójit, hogy figyelemmel olvassanak, ’s gondolkodjanak azon a’ mit olvastak, ’s a’ mit első olvasással meg nem értettek, olvassák, míg megértik, panaszok meg fog szünni. Ki akarjon úgy szóllani, hogy minden értse! ezt kiáltja fel kínosan egy helyt Herder….

…..Csokonaynak dicső oldalai vagynak, de vagynak igen nem dicsők is; ’s a ki benne a dicsőket melegen magasztalja, ’s a nem dicsőket feddi, ’s óhajtja, hogy bár élne ’s törölhetné le szennyeit, az neki hivebb barátja, mint a kik még mocskait is imádgatják. Szólljanak ezek az ő imádóji, lehet e olvasni pirulás nélkül, a mit eggy nincs epigrammom, mellynek eggyik sorában Csombók Jankó ’s Csombók Sára fordul elő, emleget, ’s azért emleget, hogy hivatlan barátjai szünjenek meg valaha már azokat vádlani, kik a Csokonay verseiben mindent nem csudálhatnak. Épen az olly tekintetü Iróban kell kimutatni a vétkest, a millyen Csokonay volt. Az illyenek kényszerítnek engem itt még eggyszer elmondani, hogy az a Földiekkel játszó, mellyet olly sokan a magyar Költés legelső díszének néznek, igen rendes eggy Óda!

Szent-Miklóssy ….Abban tér el az én ítéletemtől, hogy míg én minden dolgozásai közt azt a lelkes pórdalt tartom legszerencsésebbnek, melly e szókon kezdődik: Ama’ setét nyárfák alatt, — ő a Csikóbőrös kulacsot. — «Melly eredetiség, melly nemzeti kharakter van ebben! ugymond. Az a vidám kedv… busongás, szinte a szilajkodásig csapongó dévajsággal kellemes természeti összeolvadásban! ’s az az utólérhetetlen, könnyü, nem keresett popularis hang, olly igazán lekapva a magyar ajakról, melly Csokonaynak annyira sajátja…

a Csikóbőrös magát már csaknem elúnatja; a mi kedves dalnokunk abban el nem rejtheté, hogy virtuoszitása bebizonyítására kénytelen vala maga magát ingerleni; a Nyárfást el nem unjuk, noha csak nem olly hosszu mint a Csikóbőrös. Miért? Én ugy hiszem, egyszersmind azért is, mert szerelmest látni kedvesb, még a Terniersek és Ostádék táblájin is, mint kancsóskodót. A Nyárfásban érzett érzés hangzik: a Csikóbőrösben szerepeskedő, ’s a tréfa itt hideg….Még a hol jó is, mázolás, lelkes mázolás a jobb helyeken (kivévén az általam magasztaltakat), de valóságos mázolás. …

 

 

5001.

 

Szenvey József — Kazinczynak.                                                            Péczel, Majus 9d. 1829.

 

Épen, midőn Péczelen T. Szemere Pál Urnál volna szerencsém ebédelni, érkezett T. uraságodnak Szemeréhez szólló levele, mellyben egyebek köztt engem a’ Pyrkeri Hexametrumok’ átfordítására sürgettet….

….Méltóztasson ugyan azért engem egy két sorokkal felvilágosítani, mint a’ ki a’ Munkának szövedékeit ismeri, ’s a’ Hárfához való Hexametrumok czélzásait is tökéletesen tudja. — Én nem akartam haszontalanúl dolgozni — mert csakugyan — ez vagy amaz értelem mellett a’ munka más más fordítást kíván. A’ Fordítás kezdő sorai imezek nálom, mellyeket még az átvétel’ napján készítettem:

 

Ismét zengsz körülem, szent Hárfa! az esti biborban,

’S repdes arany húrod tündérjátéka fülemhez? —

Melly hatalom zendít e’ lágy szomor innepi csendjén? —

Me könyűm meg ered! rezzenve tekintek utánnad,

’S a’ szeliden susogó szelletre szorongva figyellek:

Száll e egy Ég’ avatottja felém, ki ez undok időszak’

Éjji magányából kegyelem lágy karjain engem

A’ szebb hajdankor’ kies ösvényére vezessen,

És el emelje az éltes gyászt, melly keblemet űli? —

Ó valamint ősszel, ha az éjszak’ vad szele ordít,

’S a’ ligetekre jeges szárnyával csapkod — azonnal

Bús kora tél közelít — hó felhők’ rongyai hullnak —

A’ föld sírkert lesz, ’s mindenfelöl el hal az élet;

Úgy sanyarúlt el ezen rettentő Század’ iramtán

Szerte az emberi nem — reptét az időnek előzve! —…..

 

 

5003.

 

Kazinczy — Bártfay Lászlónak.                                                         Széphalom, Jún. 6d. 1829.

 

…Minden alkalmatlanságot el tudok tűrni békével; meleget, hideget, szelet, port, rossz szállást, éhséget, szomjúságot: de nem az esőt; abban az utas, a’ cseléd, a’ ló szenved…

…Toldynknak azt izenem, hogy Kézikönyve eránt nagy örömmel tészem meg a’ mit kívána, de légyen békével; még most nagyon el vagyok foglalva. Ha majd megkapja a’ fekete pallástot, reménylem, valamellyitek megírja….

 

 

5006.

 

Kazinczy — Szalay Lászlónak.                                           Széphalom Juniu 20. 1829.

 

…3. Tudni akarám Toldy barátom meg kapta e a’ Doctori Grádust, ’s mikor kapta meg? Tisztelje az Ur mind ezt a’ szeretetre méltó barátomat, mind minden társait.

4. Vörösmarty Úr akarja e, hogy 1804diki képem nem fél arczban, hanem egész arczban leküldessék. Ha azt Lenhard olly szerencsével metszené, mint a’ Draskowicsét festette, leküldeném. Az igazán jó. Egyéb képemmel nem szolgálhatok…

….8. Szemerének szobájában maradt ruhám, írásom, ágyam, könyveim, képeim, eggy nagy ferslágom, ’s nem lehetek nélkülök;…

 

 

5009.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                        Pannonhalm. Jun. 28d. 1829.

 

….Én végzém Révaink Pályáját, melly most Horvát István birálása alatt vagyon, a Hellen Litteratúráról több éveken által tett jegyzeteimet dolgozgatom ki, hogy eggyik Folyóirásunkban közöljem, ifjainkban szeretetet gerjeszteni a Hellenek eránt, ’s azt az ohajtást támasztani, hogy vajha Hellasz nyelve egyarányban tanítatnék iskoláinkban Rómáéval,…

… Mikor örvendhetünk Szallusztodnak? Erdélyi Leveleidnek? Autobiographiádnak? Ha sokáig késel, majd sarkadba hágok, ’s lefordítom Szallusztnak declamatzioját Catilina ellen. Sok van abban, a mi reánk illik; szeretném, ha Fordításban tőlem jönne, míg minekelőtte a tiéd megjelenik, majd ujjal fognák ismerőseink mutatni:…

 

 

5011.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                           Pest, julius 4. 1829.

 

…A Tek. Úr Bajza charakteréről kímélés nélkül szólt azért, mert egy lelketlen emberrel úgy bánt, mint szabad és kell bánni, midőn úgy bántatunk, mint nem illik. Sajnos volt látnom hogy a vak imádó nagyobb becsben áll a Tek. Úr előtt, mint a nyílt ész. Bajza azt nem érdemlette Kazinczytól, de Bajza charaktere magasabban áll, mint hogy hozzá ily vád férhessen….

 

 

5012.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                                      Júl. 7d. 1829.

 

…Én Júniusban másodszor dolgozám Életemet, most harmadszor. Beteg vagyok, de mindennap írok három ívet, néha négyet. Azután Szallusztomat fogom végig nézni, ’s Szallusztot Catilinariáimmal, Miló Dejotarus, Ligárius és a’ II. Philippicájával eresztem ki, hogy lássák a’ Nyelv külömbségét a’ Szall. és Cicero fordításaiban…

 

 

5014.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek                                                         Széphalom Július 8d. 1829.

 

…Azt írod édes barátom, hogy én Bajza’ characteréről kímélés nélkül szóllék, mert Szent-Miklóssyval összeakadt. — Melly istentelen az, a’ ki az efféle hírekkel az egymást szeretők’ boldogságát megháborítani gyönyörködik? — Én nem örömest teszem magamat bírájává barátimnak, ’s a’ hol gyengeségeiket rettegem látni, ott inkább elfordúlok mint hogy azt ítélgessem. Szeretem Szent-Miklóssyt, de Bajzát is nagyon szeretem, ’s úgy hiszem hogy itt Szent-Miklóssym tette az első lépést, honnan osztán a’ többi következett. Tüzesebben kele ki Bajza ellen mint illett, bár a’ Bajza’ ítélete neki fájhatott volna. ’S mikor valamelly munka érdeme vagy hibája forog szóban, tartozunk e nem a’ dolog’ becse szerint szóllani? Hallám olvastatni a’ Bajza’ tüzes feleletét, de azt magam nem olvastam; nem szeretek ott forogni, a’ hol az eggyik fél a’ másikat megtámadja, ’s a’ másik a’ megtámadónak úgy felel, a’ mint érdemli. E’ szerint mit teve Szent-Miklóssy, mit teve Bajza, nem is tudom. Ítéld meg hát, mint érdemel hitelt a’ mit néked mondának, hogy én a’ B. characteréről kímélés nélkül szóllottam. Én Bajzát úgy is mint Írót, úgy is mint Embert nagyon szeretem, ’s nem hiszem magam felől hogy felőle kímélés nélkül szóllhatnék, még ha ő azt érdemlené is. Köszönöm, ’s nagyon köszönöm hogy a’ vádat velem tudattad, ’s kérlek, méltóztassál őtet, ha meglátod vagy neki írsz, megnyugtatni. Hogy én néki igen kedves emlékezetét hoztam el, azt a’ mi Bártfaynénk elmondhatja…

 

 

5015.

 

Kazinczy — Bártfay Lászlónak.                                                                             Júl. 15. 1829.

 

…A mi kedves Toldynk tudatá velem, hogy pallástját megnyerte, Szalay László azt is, hogy azt nagy fénnyel nyerte-meg, s nem csak deákúl, hanem magyarúl is disputála, ’s ezt első példával. Örvendettem magának is, szüléjinek is, ’s levelem úgy hiszem kezébe ér míg Pestet elhagyja. Hordozza a’ jó Szerencse a’ derék ifjút, hogy dicsőséggel megrakva jöhessen karjaink közzé.

Ő engem azzal vádola hogy Bajzának charactere felől kímélés nélkül szóllék, ellenkezőjének adott felelete miatt. Kedvetlen textusról soha nem kell szóllani, ’s én a’ Szent-Miklóssy és Bajza közt történteket szeretném, ha soha nem történtek volna. Mit mondánk, és melly szókkal mondánk, azt kevés ember fogja tudni; én sem vítatok tehát semmit: csak azt engedjétek mondanom, hogy minekutána Bajzát nem csak igen nagyon becsűlöm, hanem igen nagyon szeretem is, ’s minekutána én azt a’ vitát meg sem olvastam — nem hihetem magam felől, hogy Bajza felől bántva szóllhattam volna. Nem jó dolog a’ hírhordás, ha az elmék felingerlésére esik. Téged hívlak bizonyságúl, édes Bártfaym, hogy én a’ te házadhoz járó barátit ügyünknek tettetés nélkül szeretem….

 

 

5018.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                     Pest, julius 18. 1829.

 

Vettem a Tek. Úrnak szívességgel teljes levelét. Köszönöm azt, a legforróbb köszönettel, s azon meleg részvételt mindenben, mi engem illet. Reménylem s óhajtom, hogy válaszom már jó egészségben találja.

Mit nem adnék érte, ha Mailáth Regéit soha sem láttam volna! Ámbár öt közülök már ki volt nyomtatva, még is szereztem nekik nyomtatót, nagy ügygyel bajjal — s akkor mikor az első ív már szedetett, fogja magát Szemere, s a javát Muzáriona számára kiírja! Most már lehetetlen volt Károlyinak a könyvet kiadni, mert alig marad benne három új. S az egész dologban ki szenvedett? Nem más mint én; mert a Handbuch a Kazinczy czikkelyben mint kész munkát hozza fel. Szerencsémre még eddig senki sem vont kérdőre publice (privatim igen is). De mit feleljek a publicum előtt? Elmondjam-e, hogy Sz. meglátván a Kazinczytól egészen nekem «mint tulajdont» általadott könyvet, kifosztogatta hírem nélkül, s bele nyomtatta instantanee a Muzárionban? S ezt az a Sz. tette, ki ezelőtt másfél évvel, mikor actiákra akartam a könyvet kiadni (mert semmit sem hagytam próbálatlanúl), azt mondta, hogy ő nem csak actiát nem vesz, de példányra sem praenumerál, hogy elő ne segítse a könyv kijövetelét, mert Mailáth tőle megtagadta az Élet és Lit. II. kötete recenseálását. Én mindezeket megmondtam volna Szemerének, s készűltem is több ízben azt tenni, de beteg léte tartóztatott. Nem tudok jobb formát adni a dolognak, mint ha a Tud. Gyűjteményben azzal mentem a könyv ki nem jöttét, hogy Mailáth készűl Regéjit újakkal megtoldva kiadni. De lesz-e ebből is valami? Ismét én vagyok megkérve, hogy szerezzek nyomtatót. Mikor fogok én ezektől a bajoktól ment lenni? Most Mailáthnak irkáljak megint itt-létem utolsó órájáig? A Tek. Úr a papirost, betűket, formátumot akarja látni. Ki fogja ezeket közleni távollétem alatt? Oh mért nem határozta el magát a Tek. Úr taval, mikor a próbaívet megküldtem! minden jó volt volna. Csinálja ki ezeket most a Tek. Úr Mailáthtal, íme az adressze: per Pressbourg, Tyrnau ŕ Veszele.

Bajza, ki tegnap érkezett meg, tiszteli a Tek. Urat, s rám bízta, hogy a Tek. Úrral közölném plánumát ily czímű gyűjteményének:

 

                      KÜLFÖLDI  KLASSZIKUS JÁTÉKSZÍN    TÖBB TUDÓSOK ÁLTAL.

 

melynek minden kötete egy egy drámát foglalna magában. Emília Galottival óhajtaná kezdeni, s kéri a Tek. Urat, méltóztatnék azt Bártfayné asszonyságnak általadni…

 

 

5020.

 

Kazinczy — Bártfay Lászlónak.                                                                       Júl. 24d. 1829.

 

….1. Heinrich Úr magától teve nekem ajánlást, hogy eggyütt adjunk ki lithographolt képeket; ő a’ fejeket fogja festeni ’s Párizsba útazik, ’s Engelmann által lithographoltatja olly formán, mint a’ levelet kezébe tartó Canningé: én adjam a’ textust; ’s ő nekem hat ezer forintot ad. Két ízben írtam neki innen, ’s eggy sor feleletét sem vehetem. ….Sok dolgod van, barátom; de még is kérlek, gondold-meg, hogy e’ dolgomban ügyesebben eljárni eggy barátom sem tud, ….A’ mi kedves Toldynk utolsó postával vett levelében azt írja, hogy Kisfaludy Károly szeretné húsz aranyon magához váltani Heinrich által festett képemet, hogy az övé maradjon.

…2. Nyerni akarnék valamit lithographolandó darabjaimon, de hogy Ponori Thewrewk Úrral összeütődésbe ne jöjjek. Épen ez a’ tartalék int, hogy magam ne tégyek kérdést Kriehúbernél, mert megtörténhetnék, hogy úgy Thewrewk megtudja, ’s nem értvén mit akarok, a’ maga gyönyörü nevelési tónusával kipattan. — Tedd nekem azt a’ barátságot, írj Nagy Károly Úrnak, nevemet még ezzel sem tudatván, — szólljon Kriehúberrel, hogy ő melly áron lithographolna eggy képet….

’S ez volna második oeconomicus kérésem.

Már most még eggy pár más kérés, és jelentés….

3. Utolsó postával jelenti Toldynk, hogy Bajza várja Emília Galottimat. Betegen is neki állék, ’s íme a’ négy Felvonás le van tisztázva, ’s estig kész leszek vele, ’s küldöm még Augusztusban a’ Pestre menők által. Hallád talán Toldytól, a’ mit Toldy íra nekem, melly veszedelembe ejte engem eggy haszontalan mendemonda. Azt mondák, Toldynak e vagy Bajzának, hogy én kéméletlen szóllék Bajza felől a’ Szentmiklóssy perem miatt. — Én ott a’ vétket Sz[ent]miklóssynak adom, ’s Bajzát mint Irót és Embert inkább szeretem, mint hogy felőle kéméletlenűl szóllhassak. Én ha gyengeséget látnék is azokban, a’ kiket úgy szeretek mint a’ szent kört (Kisfaludyt, Vörösmartyt, Stettnert, Schédelt, Bajzát, Helmeczyt), hallgatnék sajnálkozva, de kéméletlenűl bizonyosan nem szóllanék…

 

 

5022.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                Kázmérban, Július 28d. 1829.                   

 

Négy nappal ezelőtt Füredről írt leveledet, édes barátom, azon szobában veszem, hol 25 eszt. előtt feleségemnek házassági első jelentésemet tevém, és a’ hol ő asszonnyá lett…

…Ha Te, édes Barátom, Füreden csak örömet keressz, örvendek hogy ott vagy, ’s sajnálnálak ha a’ szükség kergetett volna oda…a mi Szemerénk és Vitkovicsunk…. fenekig tiszta két barátunk’ társaságában. Ha pedig Himfyt is ott találtad, vagy meglátogathatád, úgy nem csak örvendek örömidnek, de irígylem is szerencsédet. Melly kedves nekem csak azzal is dicsekedhetnem, hogy azt a’ halhatatlan embert láthatám, mint hasonló lelkü testvérét Károlyt, és ennek szorosbb barátit. Igy már elmondhatom, hogy látván ezeket, Faludin, Ányoson és Berzsenyin kivül mind láttam a’ kik pályánkon örök fényben ragyognak

 

 

5025.

 

Kazinczy — Szemere Pálnénak     /és Pálnak/                             Széphalom Aug. elsőjén 1829.

 

Eddig Uram Öcsém is tudja hogy Kövy Júl. 23d. megholt. Szívesen sajnálom halálát. Ő nekem szíves barátom volt.

Uram Öcsémnek Fáy András Urnak vettem igen kedves levelét, Guzmics pedig talán közlé is Uram Öcsémmel a’ mit hozzá válaszúl vive a’ tegnapi posta.

Én most végzem a’ Pyrker Gyöngyeit, Életemet, Sallustot és Cicerót készítem egymás után vévén elő, a’ mint elfáradok bennek. Assz. Húgom írja hogy ferslágom már nincs Pesten. De Kassáról sem vettem megérkezése felől hírt. Abban sok holmim van, a’ mi nélkül nem dolgozhatom Életemben.

A’ Gróf Teleki’ Eszteres-Elegiájat nem a’ Muzárionba, hanem a’ Kassai Minervába szeretném tenni. Irja meg Uram Öcsém kívánja e Muzárionba?

 

 

 

5026.

 

Kazinczy — Bajza Józsefnek.                                                   Széphalom Augustus 2d. 1829.

 

Mindenkor gyönyörűségemnek néztem volna teljesíteni, édes barátom, kiványodat, mindenkor kevélységemnek hogy a’ Te karjaidon jelenhetek meg…. eggy kedvetlen történet azt a’ hazug vélekedést támasztá fel a’ szent körben, hogy én erántad nem az vagyok a’ minek láttatni óhajtottam. Úgy hiszem, hogy a’ magam igazlására e’ részben nincs okom; tiszta vagyok Isten és saját lelkem előtt; de minekutána a’ gonosz gyanút, melly eránt a’ mi kedves Elútazottunknak bővebben írtam, elterjesztette valaki, nem lehete itt is elhallgatnom. Gyilkosom az nekem, a’ ki engem illyennel vádol. Ismerem én a’ TE érdemeidet, ismerem a’ Kisfaludiét, Vörösmartyét , Fenyériét, Toldiét, ismerem a’ Helmecziét, és én tőletek magamat semmi gaz rágalom által elszakasztatni soha sem engedem…

 

 

5028.

 

Kazinczy — Vörösmarty Mihálynak.                                            Széphalom, aug. 9. 1829.

 

Fáy András leveléből tudom, hogy Simó által festett képemet tek. Károlyi István úr váltotta magához. Úgy hiszem, azon szándékkal, hogy ez metszettessék. A kép valóban hív; csak azt óhajtanám, hogy a metsző a szemeket tegye kevésbbé meredtekké. Azok talán nagyok. Kérlek, tisztelt barátom, ha a kép valóban metszetik, minekelőtte teljesen elkészűl, küldj fel nekem abból egy nyomtatványt, hogy róla itéletemet adhassam.

Tiszteletemet tek. Károlyi úrnak, és a szent körnek, oda értvén a kedves útazót is — a mi Toldynkat. Kísérje őtet Rafael minden gondjaival. Élj szerencsésen tisztelt férfi, dísze, öröme, kevélysége a jóknak.

Reménylem, mert óhajtom, képem alatt nem fog semmi egyéb állani mint nevem. Az érdemeit becsülője, épen nem.

 

 

5030.

 

Kazinczy — Szalay Lászlónak.                                                                    Aug. 13d. 1829.

 

Édes barátom, két órával ezelőtt megérkezett ferslágom  /láda/ Kassáról, ’s épen benne minden….

…3.) A’ Hatvani kapunál egy szegletházban van a’ fekete elefánt. Ugyan azon soron a’ Magyar úczában az első vagy második háznál lakik Simó Ferencz Ur. Látogassa meg az Ur, de reggeli nyolczig, mert akkor kimegyen, ’s kérje, hogy a’ Gróf Teleki József képét plajbásszal, számomra adja által az Urnak. Megígérte azt. — A’ kép papirosra lesz téve ’s plajbásszal, és így csak annyi, mint az a’ darab papiros, mellyre e’ soraimat írom, és így nem lesz alkalmatlanságára az Urnak áltvétele; ’s talál az Ur arra módot, hogy nekem elküldhesse…

                                    Gróf Teleki József (1790-1855), a "M. Academia Könyvtára" alapítója

 

 

5033.

 

Bártfay László — Kazinczynak.                                                   Pest, August. 18kán 1829.

 

Emilia Galottit magam adám által Bajzának. Egy napig tartám magamnál ’s megvallom végig olvastam. Itéletemre nincs szükséged, tisztelt barátom! — de én a’ Te munkáid felől nem is tudok itélni, csak érezni: érzésem pedig mindenkor kedvező bírád…

Palink Füredről már visszajött. Bár egészsége javult volna meg, mert a’ Császár-fürdő, a’ mint látszott, nem sokat használt. — Vitkovics is nagyon rosszúl volt oda által; ezt tudom itt van, mert tegnap előtt az útszán láttam…

 

 

5036.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                       Pannonhalm. Auguszt. 28d. 1829.

                                                                                                                        /Hosszú körkép/

…Az itéletek egymást kergetik: Te megitélted Csokonayt, ’s ez a te itéleted ismét megitéltetett, ’s ez az itéletet itélő itélet uj itéletet vonz magára. Igy megyen ez vég nélkül, ’s még így megyen, tudjuk hogy élünk, ’s ébren vagyunk, ’s ha zavarban is, tisztulunk, haladunk…

…Szemere, a Muzarion attya és Szerkeztetője, a legbiztosb utat választá, mikor a gondosan kiválasztott műveknek maga választ bírákot, ki ismervén a magyar tanult ’s író közönséget, választásában nem könnyen hibázhat, ’s hogy nem kedvezőket keres, eléggé mutatja Zrinijének csudálást, követést érdemlő kritikája…

…Te, tisztelt Férfiú, azt kivánod tőlem, hogy állításaidat a többek között én is birálnám meg; Szemere azt, hogy kifejtegetném, mint állanak Folyóirásaink, a Tud. Gyűjtemény, a Minerva? Ezek eránt melly eránya tartoznék lenni Muzarionnak, ’s melly eránya van? Inkább tisztellek mindkettőtöket, semhogy kivánságtoknak engedni ne akarjak; ti lássátok, véleményem kimondásával mit nyertek, mit nyer Litteratúránk.

Te tudod, dicső Férfiú, tudják azok, kik mindkettőnket figyelemben tartanak, mennyire egyez kettőnknek vélekedése nemzeti Litteratúránk ügyében…

itélvén a III. kötetet, meg kell vallanom, hogy sem Vilmának meséji, sem Gr. Mailáth regéji, tündéres románjai, nem a Muzarionba valók, bár millyen legyen is különben becsök. Az elsők alacsonyabbak, sem hogy fentebb rendű, tanult, mívelt olvasókat mulassanak; az utolsók hihetetlenségök miatt sem az Életből merítve nincsenek, sem arra nem munkálnak, sem a mai gondolkozásmóddal meg nem férnek….

…Bajza, a fiatal Hős röviden, világosan, ’s igazán adja elé a kis Epigrammának születését, nevekedését, csinosodását Hazánkban, következéséűl azon theorianak, mellyet egyebütt adott, ’s Kazinczynak nyujtja a koszorút. Kazinczy ellenben szoros igazsággal itél meg egy ifjantan elhalt bajnokot, ki ha más környülmények köztt tovább él, szép győzelmeket fog talán arathatni…

…A harmadik scénát Kazinczy foglalja el, kedvenczével, Róma Irójával, Szalluszttal, kit tőle nyelvünkön olly esenyen [!] várunk. Azt vélnéd, maga Szalluszt beszél magáról, annyira ben van ezen beszédben a Szalluszti szellem és szin. Itt látod Róma három nagy Iróját Cicerót, Tacitust és Szallusztot szemköztt állítva, ugy festve, a hogy író festve még kevés volt; vonz a tárgy, ragad a tárgyat festőnek csuda ecsete.

A negyedik scéna régibb ’s ujabb nyelvbajnokok nemes versenyjeiket mutatja fel. Mulató és oktató scéna.

Az ötödikben ragyog egy Költemény, Samuel, a szent Hajdan Gyöngyeiből, mellyeket Nagy Méltóságu Felső Őri Pyrker László Patriarka és Egri Érsek Ő Excellentiája íra, a neki tulajdon ritka költői szellemmel, ’s ezt itt a Gyöngyökbe forrón szeretett Kazinczy adja poetai prozában magyarúl,…

…A harmadik scénát Kazinczy foglalja el, kedvenczével, Róma Irójával, Szalluszttal, kit tőle nyelvünkön olly esenyen [!] várunk. Azt vélnéd, maga Szalluszt beszél magáról, annyira ben van ezen beszédben a Szalluszti szellem és szin. Itt látod Róma három nagy Iróját Cicerót, Tacitust és Szallusztot szemköztt állítva, ugy festve, a hogy író festve még kevés volt; vonz a tárgy, ragad a tárgyat festőnek csuda ecsete.

A negyedik scéna régibb ’s ujabb nyelvbajnokok nemes versenyjeiket mutatja fel. Mulató és oktató scéna.

Az ötödikben ragyog egy Költemény, Samuel, a szent Hajdan Gyöngyeiből, mellyeket Nagy Méltóságu Felső Őri Pyrker László Patriarka és Egri Érsek Ő Excellentiája íra, a neki tulajdon ritka költői szellemmel, ’s ezt itt a Gyöngyökbe forrón szeretett Kazinczy adja poetai prozában magyarúl…

Valóban a Muzarionnak ez a Kötete Litteratúránk dísze, kevélysége.

Csokonay imádójának körömben én senkit sem ismerek. Eggyel valék, a ki őt első költőnek hitte; de ez nem a földön született. Az ő ízlése nekem nem ízlésem. Földiekkel játszóját szeretem komor kedvemben én is énekelgetni, de Ódának, a szó müvészi értelmében, soha sem tartám, ’s nem tarthatom, mig azt szabad, kell hinnem, hogy Horátz és Berzsenyi Ódákat irtak. Azt azonban nem javalhatom, hogy valaki költöményeit kijavítgatva adja: baráti ezt a merőnek rossz neven fognák venni; a merőnek baráti pedig azt fognák ohajtani, hogy idegen műv javítgatása helyett maga adna jobbakat. Maradjon kiki az a mi volt, ’s maga ép sajátságában állja ki a minden kornak itéletét…

…A Muzarion a szép müvésziségnek látszik egyedül szentelve lenni. Eddig azonban csak a zép Litteratúra volt foglalatja; ohajtnám, hogy a musikára, a kép-rajzolásra, irásra, faragásra is terjesztené figyelmét, melly mesterségek már Hazánkban is kezdenek gyakoroltatni ’s honnosítatni…

 

 

5038.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                            Pannonhalm. Sept. 1. 1829.

 

…Mindenkor csudálkoztam azon, mint lehetnek Csokonaynak imádóji. Az ő izlése nekem nem ízlésem; ’s benne gondos írót épen nem találok. Földiekkel játszóját én is szeretem komor óráim között énekelgetni; de Ódának, a szó technikus értelmében, soha sem tartottam; vagy hát Horatz nem írt Ódákat….

 

 

5039.

 

Kazinczy — Szemere Pálnak.                                                Széphalom Septbr. 9d. 1829.

 

Rumy tőlem bizonyos dolgozásait kéré Síposnak. Ez miatt végig kelle hánynom 4 ölnyi hosszaságra ’s két lábnyi magasságra nyúló kézírásim csomójit. Ujságaim kötetlen állanak, ’s a’ mint leszedetém az Almariom tetejéről, kötelékek elszakadt, ’s zavar leve minden…

… Ő Exc. az Egri Patriarcha-Érsek kinyomtattatja a’ Szent Hajdan Gyöngyeit, ’s nekem hagyja az 500 nyomtatványt. E’ szerint éjjelem nappalom a’ Gyöngyöké; sietek velek, hogy Novemberben nekem pénzt hozzon, a’ mire nagy szükségem van. Budán az Univ. Typogr-ban fogom nyomtattatni…

 

 

5042.

 

Kazinczy — Pák Dénesnek.                           Széphalom Szeptember 9. 1829.

.

Tek. Waltherr László Ur engemet is megajándékoza a vadászattudománynak egy gyönyörü példányával. A legszivesebb hála érzésivel köszönöm az Ur figyelmét és megemlékezését s szinte pirulok, midőn szivem azt kiáltja, hogy azt nem érdemlettem. Én a vadászathoz nem értek; de örvendek, hogy Literaturánk e részben is gazdagítva van s látom én, hogy a könyvből nemcsak azt lehet tanulni, hogy a vadakat mint sujtogassuk, nem annyira mivel ártalmasok, hanem nyalánkságból.

Megtörvén az Ur az utat és bizony csak a nyelvre is igen dicséretesen, arra kérem az Urat, hogy ne szünjön meg járni a pályát és dolgozzék untalan….

 

Vasárnapi Újság 1854-1860: Ezelőtt valami 30 évvel Pák Dénes kiadta az        ő, még most is nagy becscsel bíró „Vadászattudomány”-át, alig említhetünk figyelemre méltó tüneményt e téren  /1829. Buda/

 

 

 

 

5045.

 

Fáy András — Kazinczynak.                                                              Pesten 9-a Sept. 829.

 

Vitkovics Mihály barátunk — nincs többé! …Testamentomát tulajdon kezével írta meg ez előtt harmadnappal, már reszkető kézzel… Szemerének nem adjuk egyenesen tudtára a’ kedvetlen hírt, hanem elébb Helmeczy ír a’ Feleségének. Pali még most is betegeskedik, Füred eleinte látszatott neki használni, de később orczája rángatódzásit ismét vissza kapta.

Nálunk 30-a Sept. lesz a’ Restauratio. Kovács, Dubraviczky és Földváry vagynak leg inkább menendőben a’ V. Ispányságra. A’ Calvinistaság engem is eléggé ostromol. Igen becsülöm megtisztelésőket, de többé tolakodni nincs kedvem, ’s valóságos borzadásom van minden hivataltól, ’s egésségem se eléggé erős hozzá….

Kazinczihoz.

Fut, hogy az élted, időd, ’s hajad őszbe vegyűle, Kazinczim!

Nincs Lili, a’ ki piros kelyhet elődbe tegyen.

Nincs, ki sziszegne veled titkon, ’s kart nyitna öléhez,

’S rózsáját poharad’ nedvibe mártsa bele.

 

 

5050.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                      Pannonh. Octob. 7d. 1829.

 

…Igen örvendek, hogy a Hajdan kor Gyöngyeit Te fordítottad; ’s tisztelettel érzem magamat azon nagy Férfiú eránt eltelve, ki a nyomtatás költségeit önként válalá fel. Semmit sem kétkedem, hogy Barátid annyit, mennyit kivánsz, el fognak széleszteni. Hozzám bizvást küldhetsz 30 Példányt; ennyit elválok; ha megszorúlsz, többet is küldhetsz; a mit magam helyben el nem adhatok, szétküldöm városainkba….

… Eszembe jut itt Kisfaludy Károly hasonló panasza Urania ellen. Egy költött levél circulált Pesten, melly azt hirdeté, hogy Szeder és Beimel Aurórát megrontani szándékoznak. «Bár megronthatnák, mondám az előttem panaszlónak, Litteratúránk sokat fogna nyerni, ha bár mi jónál is jobbat mutathatna; de még a költött czél megközelítve sincs.» Szederben illy alacsony aemulatziót senki fel ne tegyen.

Mi már torkig vagyunk vádaskozással, ’s napról napra süllyedünk.

Szemerének, mivel tőlem is akart valamit a Muzarion jövendő kötetében, ajánlám Uraniából Etelkát, Kölcsei Krizisével, és Sonettemet a tiéddel…

 

 

5054.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                        Széphalom, Octóber’ 27dikén, 1829.

 

Ime, édes barátom, beléptem életem’ 71dik esztendejébe. Tekints vissza velem elmult napjaimra, ’s kérdd mint javítottam sorsomon hogy gyermekeim ugy örvendhessenek állapotjoknak a’ mellyben őket én hagyom, mint én annak, a’ mellyben őseim igyekezeteik után én maradtam. Nem csak nem neveltem a’ mit nekem ők hagytanak, hanem azt is megfogyasztottam, ’s míg a’ feleségem’ örökét kerestem Bíráim előtt istentelen testvére ellen, eladtam, elköltöttem minden vesztegetés nélkül, a’ magamét. Borzadok attól hogy illy éltes vagyok, ’s sok esztendőket többé magamnak nem ígérhetek. — De árváimra gondja lesz Istennek, ’s ő támaszt barátokat, pártfogókat nekik…

…. A Sz. Hajdan Gyöngyeit holnap küldöm a’ Patriarcha Érseknek. Septemberben és Octóberben azon dolgoztam, ’s azért is hogy felejtsem az engem öldöklő bajokat. — Most majd a’ Majláth Regéjin futok végig, mellyeket még 1825. fordítottam, ’s azt is küldöm nyomtatás alá. Én a’ Majláth’ teremtő lelkét, könnyüségét, simaságát, és azt a’ nagy világ’ tónusát, mellyet ő belé vive dolgozásaiba, nagyon tisztelem, csudálom, irígylem….

… Nékem még az is rossz néven véteték a’ mit Csokonay felől a’ Muzárionban mondottam. És bár megszóllítana a’ kinek ellenem panasza van, míg most mentségemet nem hallva kárhoztatnak…

… Még Pesten valék, midőn megérkezék a’ Kassai Minerva idei első Kötete, ’s barátink figyelmessé tevének a’ Grófnak azon Versezetére, melly Kisfaludyhoz, Berzsenyihez, Vörösmartihoz van intézve, ’s ezeket vigasztalja a’ szenvedett bántásokért. — Vörösmarty és a’ többiek nem érték hogy Vörösmarty mint vígasztaltathatik, holott őtet soha senki nem bántotta….

 

 

5061.

 

Kazinczy — Bártfay Lászlónak.                                             Széphalom, Nov. 6. 1829.

 

…Pyrker és Mailáth után Sallustiusomat akarom kiereszteni, (még pedig követvén a’ te általam bölcsnek ismért tanácsod szerint: elhagyván a’ mi sokakat elriasztott volna); ’s arra négy munkát kell előbb bírnom. Magam semmi bipliopolával nem vagyok ’s lenni nem akarok nexusban, mert óvom magamat a’ könyvvételtől; de vagy Te, vagy a’ mi Helmeczynk, Eggenbergertől vagy Kiliántól ezeket számomra megvehetitek, bizonyosak lévén, hogy a’ Pyrker exemplárjainak árából, melly hogy a’ Te kezedhez gyűlhessen, arra újra megkérlek, a’ pénzt a’ bipliopolának meg fogod adhatni. Kérlek tehát hogy vagy Te, vagy Helmeczy nekem a’ következő Munkákat megvenni méltóztassatok:

 

Sallustius, Edidit Dr. Gerlach, Basileae 1823.

Oeuvres de Salluste, trad. par Dureau de la Malle, Paris, 1811.

Salluste, traduction de C. L. Mollevaut. Paris 1813.

Salluste, trad. par le Brun. Paris 1809.

erre múlhatatlan szüksége van az én dolgozásomnak. Kérlek tehát hogy ára által magadat el ne rettentessd; sőt még toldd meg az által, hogy fél bőrbe köttessd be, és első alkalommal nekem küldd-meg….

 

 

5063.

 

Bajza József — Kazinczynak. .                                           Pest, November’ 16d. 1829.

 

….Azon dolog felől, mellyet a’ Tekintetes Úr’ levelének eleje érdekel, nem akarok tudni. Velem az csak Toldy’ elmenetele után közöltetett, ’s bár ne akkor is. Gyűlölöm azt, midőn férfiak asszonyi mende-monda után indulván, alapos ok nélkűl egymás nyugalmát felzavarják. Ha való volna is, a’ mit most annak tartanom nem lehet, igazságtalan dolog volt volna a’ Tekintetes Úrra neheztelnem azért, hogy véleményét nyíltan ’s baráti körben megmondotta. Azt tenni mindenkinek szabadságaihoz és jusaihoz tartozik. Szentmiklósynak én úgy feleltem — lelkismeretem mondja azt! — a’ mint érdemlette. Ő nem tudta megemészteni az ítéletet, melly költői productumai felett általam a’ publicum előtt elmondatott; ’s olly hangon felelt, mellyre őt értekezésem’ szavainak egyike sem szabadíthatá-fel, ’s így önmaga adott just arra, hogy vele úgy bánjam a’ mint bánni nem egészen illő, nem egészen kedvem szerint, de szükséges volt. Quo casu interrogaris, eodem responde, ezt mondja az iskolák’ bölcse, ’s a’ tanács nem rosz, nekem legalább az effélékben mindég ösztön szavam ’s vezér maximám volt. Ha a’ Tekintetes Úr azt vélte, hogy feleletem nem sugallta tiszta lélek (mint a’ köztünk elterjedt rege tartja), annak sok okai lehettek, lehettem ön magam is, ki talán nem eléggé érthetőleg mondtam-el a’ mit elmondani akartam a’ feleletben….

…Íme, bírom Szentmiklósynak újabb repplicáját is — mert jónak látta ismét felelni — ’s ohajtanám, hogy kijőne (a’ mint hihetőleg ki is fog); legalább a’ publicummal éreztetnem lehetne, hogy én Szentmiklósynak simábban is tudok felelni…. Legyen tehát meggyőződve, a’ Tekintetes Úr, hogy indulatom a’ Tekintetes Úr iránt most is ugyan az, s még [!] nem változott, melly mindenkor volt.

 

5065.

 

Kazinczy — Szalay Lászlónak.                     Széphalom Novemb. 19d. 1829.

 

Berzeviczy Gergely még Juratusi esztendeim előtt barátom volt. Jó fej, nagy tűz, igen jól tanult Késmárkon a’ leginkább Magyarországi Históriát tudó Podkoniczky Prof. alatt, ’s eggyetlen gyermeke lévén gazdag anyjának (atyjától volt testvére) nagy cultúrát kapott, francziáúl jól tudott, ’s derekasan játszott a’ Violinen. De ő nemcsak jó fejnek akara ismértetni, hanem világ’ fijának is, ’s igen szabadon viselé magát a’ szép asszonykák körül. Látta Göttingát, Londont, Párist. — II. József ha megszerete valakit, eggyszeri látás után hívatalba tette. Így Báró Podmaniczky Józsefet első látására Fiuméba Rathnak, ’s Berzeviczy ezt hallván, fel sem tette, hogy József őtet eggyszerre Consiliáriusnak nem. De József hihetőleg vette észre, hogy ez inkább akar ragyogni a’ hivatalban, mint dolgozni, ’s a’ B. kéréseit megtagadá. Erre B. elfakada sírva, ’s azt mondá hogy ő olly reménnyel költött annyit külföldi lakása alatt, hogy Ő Fels. parancsolni fog vele. Erre József megfogta a’ B. frakkján a’ gombot, ’s ezt kérdé: Bringen Sie die Knöpfe von London? — Ja, ja, Maj. felele B., de engedje meg Felséged, hogy azt a’ jegyzést tehessem, hogy itt nem a’ gombról foly a’ beszéd. — József nem vette balúl az igen merész szót, de B. applicálva nem lett…

 

 

5066.

 

Kazinczy — Gr. Széchenyi Istvánnak.                          Széphalom, Novemb. 20d. 1829.

 

Méltóságos Gróf, nagytiszteletű kegyes Uram! Nagyságodnak örök ragyogású tette nekünk, kik a’ Nyelv körül szolgálunk, tisztünkké tevé, hogy valami Literatúránk’ mezején történik, azt Nagyságodnak bírósága alá terjesszük. Ez engem arra bátorít, hogy kiszabadulván egy gyalázatos vád’ terhelése alól, a’ szerencsés változást Nagyságodnak tisztelettel bémutassam. A’ jók az illyet mindég részvétellel hallják.

Toldy, ki akarván adni a’ Magyar Poesis Kézi-Könyvét, magához kíváná Verseim’ nyalábját, ’s abból eggy Epigrammot is kiveve…

…A’ ki magasztalja a’ Csokonay’ igaz érdemeit, de kimutatja hol vala nem szépen szólló, nem bánt illetlenűl, ’s nékem ez is vétkűl vétetik, a’ mit elismerni makacsság nélkül nem tudok. Vannak közöttünk némellyek, Méltós. Uram, a’ kik restelnek tanúlni és még is konganak. Az illyeknek is jó kimutatni a’ mit vagy nem látnak vagy látni nem akarnak, mert gátolják a’ nemzeti erő’ kifejlését. Én midőn csak személyem bántatott, soha nem szóllottam: igen mikor személyem össze vala fonva az üggyel. Eggyüvé kötetém polemizáló (harczolgató) levelezésimet, ’s azokat kész lészek mindég Nagyságodnak bírósága elé terjeszteni. Kitetszik onnan, amazok bántak e lélek’ nemességével, vagy én, kit garázdasággal vádolnak.

Méltóztassék Nagyságod ezen mentségemet azon mély tisztelet’ jele gyanánt venni, mellye változhatatlanúl maradok  Nagyságodnak

 

 

5070.

 

Gr. Széchenyi István — Kazinczynak.                                           Pest Decemb. 6ikán 1829.

 

Édes Kazinczym   November 20ikán irt becses sorait csak most vettem. Bizonyos vagyok, hogy velem együtt igen számos tisztelői soha nem hitték, és soha nem fogják hinni, hogy azon toll, melly árva Anyaföldünk Literaturáját annyira előmozditotta, valamelly érdemes Hazánkfiát sérteni képes lehetne. S igy minden Jó és Derék személyes megsértéstül nem tarthat, ’s Kazinczy neve a vádtul nem csak mentt, hanem azon határtalanul felebb emelkedett! Ha egyébaránt valaki sértve találná magát, csak annak jele, hogy gyenge oldalát meg ütve érzi, — ’s igy azon oldalt erősitheti.

Örülök egéssége jó létén, ’s arra kérem, iparkodják azt fentartani, mert Ön tanácsira és hazafiui munkálodásira még nagy szüksége  van Hazánknak, ’s kivált Tudós Társaságunknak, mellynek az Udvar által való Keresztelését — mert szűlve már régen van — vártan várjuk…

 

 

5071.

 

Kazinczy — Cserey Miklósnak.                                                                                       é.n.

 

…A’ Tudom. Társaság, igazábban szóllván a’ Magyar Tud. Társaság, melly eránt a’ tavalyi Consultatio Actáji még tavaly Aprílisben béadattak, még mostanig sincsen Ő Fels. által állapítva. Az Ország határzása a’ Királyi javallással beméne a’ Törvénykönyvbe, ’s a’ Király igéretet teve, hogy még Diaeta előtt sanctionálni fogja, ’s így nem kételkedhetünk hogy fogja, de még csak fogja. Hogy meglégyen a’ mit óhajtasz, az az én gondom lesz, ha tudnillik szavam lesz hozzá….

 

 

5072.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                             Berlín, Deczember’ 8. 1829.

 

a’ legszebb napok Weimárban vártak rám, hol Gőthe udvariasan (in bona signif.) fogadott, ’s félórát hagya magánál töltenem. Álltam a’ nagyherczeg’ és Schiller’ sírjoknál, úgy a’ Herderén ’s a’ Schiller és Wieland’ házaik’ küszöbjein…

… Würzburgban (mint egyebütt is igyekeztem a’ Handbuch által Literaturánkra figyelmet fordítani) az Universitás’ egyik professzorának Handbuchot adtam, hogy a’ philos. és orvosi társaságnak (melly, elsőbb czímjénél fogva a’ széptudományokra is kiterjeszkedik), benyújtsa…

 

 

5075.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                   Decemb. 12d. 1829.

 

….«Én mindég inkább érzettem a’ másokon elkövetett méltatlanságot, mint a’ mit rajtam követtek el — ugymond eggy franczia levélben a’ nemeslelkű, de megtévedt halandó — ’s innen van az, hogy inkább bánt ’a Csokonay ellen elkövetett igazságtalanság, mint az a’ másik epigramm, még ha annak tárgya én volnék is. Ha ez a’ Poetánk, a’ ki olly gazdag oestrumban, itt meg ott megbántja is az ízlést, mindenütt annyi zsenit szikráztat, hogy az érdemlett dicsőségtől semmi epigramm nem foszthatja meg a’ maradék előtt. Akkor írni tehát ellene versben és prózában, midőn ő már nem él, a’ helyett hogy a’ jó ízlés ellen elkövetett hibáji fedeztetnének fel elégséges okokkal; az kegyetlenség; azt nyomtattatni felőle hogy a’ halál elkapta gyalázatja elől az Arpádiásszal, még több mint kegyetlenség? hol veszi Asszonyom a’ te Sógorod azt a’ kevély bátorságot, hogy eggy Poemát condemnáljon, mellyet a’ Publicum nem látott?» — mintha abból, a’ mit Cs. ada, nem láthatnánk, nem következtethetnénk, hogy ő, ki csak dévaj szeszélyiben vala igen nagy, heroicumot nem adhatott volna szerencsével? ….

Tegnap vevém a’ nagy Széchenyi levelét. A’ Tudós Társaság, melly régen megszületett, még sem kapta meg a’ keresztelést, — ezt írja, noha válaszában a’ textus vádam és védelmem volt. A’ mit neked itt a’ két lapon mondék, becsűletem kívánta hogy mondjam; de én a’ sebet nem fogom piszkálni…

… A’ Szent Hajdan Gyöngyeit másfél holnap előtt leküldém halhatatlan Írójának. Eddig nyomtatják Budán. Mellette lesz Viviáni által festett ’s metszett képe...

 

 

5076.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                      Pannonhalm. Decemb. 13d. 1829.

 

…A mi Sztankovicsunk két hete hogy elhagyott bennünk; inkább tiszteltem, szerettem a szép lelkű Férfiut, sem hogy neki egy Istenveledet ne mondjak; ’s minthogy ő neked is tisztelőd, ide irom hamar készült Jambuszaimat; Szonett fogott lenni, ha az idő engedi vala….

 

ISTEN VELED.

Az Istenek ragadnak el tőlünk

Ó Sztankovics magokhoz. — Itt hagyod

Kiket szerettél, ’s kik szerettenek

Téged viszont, Győrnek vidám lakójit.

 

Menj, vár bírói széked, érdemed

Méltó jutalma, várnak a pörök,

Várnak Themisznek felkent Papjai,

Segédül a nehéz ügyhez, közikbe.

 

Való, sok arczot mos keserv könnye,

Az áltkarolt barát, ’s a jól gyámolt

Szükelkedő, éretted összesír;

’S az énekes kar hosszan rí utánnad.

 

De bú ’s öröm vegyítve játszik itt:

Bús a rideg szív, ’s a gyámoltalan;

Öröm derül ám arczán a Honnak,

’S a Hon szerelme felderíti ezt ’s azt.

 

Menj Sztankovics! Hazánknak űgye hív,

Menj! — Nem lehet Hazához hűtelen

A hű barát, ’s az érzékeny Gyámoly. —

A jók fohássza leng körűl utadban.

 

 

5078.

 

Kazinczy — Kraynik Imrének.                                                                   Decemb. 25d. 1829.

 

a’ Szent Hajdan Gyöngyeiből kérj eggy árkust, és azt nékem első postával küldd fel. Enyém lévén a’ fordítás, nagyon vágyok látni, millyen lesz a’ nyomtatás. ’S bár azt nyerhetném meg, hogy az elkészült árkusoknak mindenikéből kaphatnál számomra eggyet eggyet. Ne kéméld erszényemet a’ postától; örömest viselem azt, ’s hidd hogy bár melly nagy lesz a’ pakét, nékem vele igen nagy örömet csinálsz. Itt ismétlem kérésemet, hogy kérd őket, siessenek a’ Munkával hogy Februáriusban kész lehessen. Mondd meg, hogy ehhez még eggy vagy két árkusnyi Toldalék fog menni…

 

 

5079.

 

Kazinczy — B. Prónay Sándornak.                                         Széphalom Decemb. 26d. 1829.

 

…..Szemere… el vala tiltva nem csak a’ dolgozástól, hanem a’ gondolkozástól is; ’s minthogy Muzárionát nyomtatták, ’s a’ munka nem volt készen, Szemere velem dolgoztatá a’ mit külömben maga fogott volna. A’ mit a’ IV. Kötetben a’ lelkes Szontághgal barátságosan ellenkezve, a’ Nyelvről mondottam, azt Superint. Kis Úr teljes javalással fogadta, ’s azt írá nekem, hogy valamit ott mondottam, az néki is hite; én úgy hiszem, hogy a’ mit Sallustius felől mondottam, és osztán Csokonay felől, szintúgy érdemli a’ javalást…. nekem elég, ha gondolatomat ’s érzésemet szabadon kimondhatom. Csokonaynak örömmel adtam meg valamit érdemle; a’ dévaj nemben ő egyetlen közöttünk, ’s ki tagadhatná igen nagy könnyűségét? de lehet e tagadni hogy az ő munkáji tele vannak undok mocskokkal a’ jó ízlés ellen? ’s mi a’ legnagyobb zseni is, ha a’ jó ízlés ellen vét? A’ Muzárion Vd. Kötetében én erről ismét fogok szóllani.

Nagy bajunk az nekünk hogy mi a’ Recensiókat és a’ tudományos pereket nem szenvedjük, holott a’ gyémánt is csak a’ dörzsölés által kapja meg szikrázó tüzét…..

Báró Wesselényi kiadta Munkáját a’ Lovakról, ’s eggy igen bölcs intést ád benne az Íróknak, midőn a’ Lovas-gazdáknak szóll: — A’ franczia uralkodás a’ kereskedés’ dolgába akara avatkozni, ’s a’ kereskedők ezt felelték: «Laissez nous faire,» — A’ Nyelvet az Írók adják, ’s a’ Recensiók arra szorítják az Írókat, hogy több gonddal dolgozzanak….

 

 

5081.

 

Kazinczy — Rumy Károly Györgynek.                       Széphalom, den 26. Xbr. 1829.

 

…Um Csokonai näher zu kennen, nehmen Sie das:

 

A’ halhatatlanság felette

Örök templomát építette,

A’ melyben megholt a’ halál.

 

Wie gefällt Ihnen dieser gestorbene Tod?

 

A’ nyakadnak ne légy olly magasztalója;

Illene rá a’ cseh ló nyakravalója.

Rózsaszínnek se mondd vereses pofádat,

Mert én veresebbnek látam eggy kutyádat.

 

Ist das Poesie? —

 

Mondjátok meg, Nympha nem fördött e benne, (im Bach)

Mert úgy tán nagyon is fűszerszámos lenne…

 

 

5082.

 

Kazinczy — Horvát Istvánnak.                                        Széphalom Decemb. 28d. 1829.

 

….Az Egri Érsek nyomtattatja a’ Szent hajdan Gyöngyeit Budán az Universitás’ műhelyében, ’s az exemplárokat nekem hagyja; de a’ Munka csak a’ Józsefnapi vásárra készűl el, ’s nehány hét kell míg belőle pénzt láthatok. Kérlek mindenre, szánd meg szörnyű elakadásomat, ’s csináld hogy 200 az az kétszáz forintot Váltóczedulában kölcsön kaphassak, mellynek fizetésére assignálom előre a’ könyvekből bejövő pénzt….

 

 

5083.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                           Decemb. 30d. 1829.

 

…Hogy ürügye legyen garázdálkodni, /Baranyi Gábor/ Csokonait állítja megsértettnek. Nincs szennye, nincs mocska. Lássuk hát. Végig forgattam. Mint tetszenek ezek:

 

A’ Halhatatlanság felette

Örök templomát építette,

A’ melybe megholt a’ Halál.

                                                 Pozsonyi Kiadás lap 29.

lap 104.

 

Könnyezen a’ góhér ’s banderista bakar,

Mellyet most az agyag’ fűlt szobája takar.

 

bakar, bakator (Biharban, veres színű szőlőgerezd); ’s mint az banderista? A’ mint a’ banderista homályosítja el a’ nem banderistákat a’ maga szépségével, úgy a’ bakar az egyébb szőlőnemeket. A’ második sor ezt teszi: Mint engem fed a’ hideg ellen a’ fűjtött szoba, úgy a’ bakart a’ tőkéjére hányt föld. (Mert mi télre befedjük szőlőtőkéinket.)

l. 105. Kikkel a’ Noétól beplántált Hegyközön

Bárkát, vagy is borkát (rosszacska bort) rakat a’ borözön.

 

De a’ koronát! a’ koronát! — l. 107. folyók, patakok,

 

Mondjátok meg: Nympha nem fördött e benne,

Mert úgy tán nagyon is fűszerszámos lenne.

 

az az, a’ ferdő Nympha a’ vízbe kakála!!!

És még is megbántása Csokonainak, hogy én azt mondám hogy a’ nyerítők’ javalásának, tapsainak szomja vele szennyeket, mocskokat követtete el.

De legyünk nyugalomban, ’s ne engedjük hogy eggy tiszteletet érdemlő ember gyengesége feledtethesse velünk hogy ő tiszteletet érdemel.

Élj szerencsésen édes barátom, ’s maradj nekem az új esztendőben is a’ mi eddig voltál!

 

 

5085.

 

Kazinczy — Szalay Lászlónak.                                                                Decembr. 30d. 1829.

 

…Most leginkább a’ Vörösmarty Keleti Regéjit óhajtanám látni. Két legifjabb gyermekeim Bálint és Lajos eltelhetetlen örömmel olvassák a’ Muzarion III. kötetében a’ Szemere Pálné Rózsikáját ’s ugy hiszem hogy azok a’ Keleti Regék is kedvesek lesznek nekik, mint magamnak.

A’ Csokonaisták szeretnék kivájni szememet azért a’ mit a’ Muzár. IV. K. idolumjok felől mondtam. Mint tetszik az Urnak ez:

 

A’ Halhatatlanság felette

Örök templomát építette,

A’ mellybe megholt a’ Halál…./mint előbbi levél/

 

/megmagyarázza Kaz /:    az az: a’ Nympha belé mocskolt a’ folyamba, ’s a’ patak büdös a’ Nympha mocskától. — De az illy alacsony és undor elmésségek szépségek.

 

 

5086.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                     Széphalom Decemb. 31d. 1829.

 

A’ mit Muzárionban Csokonay felől mondottam, rám is iszonyú veszélyt vona, ’s onnan, a’ honnan nem várád; ’s onnan azért is, mert elhiteté magával, hogy epigrammom, Handbuch II. 44. lap reá van írva, holott ő történetet soha nem írt. Nem megbántott kevélységből, hanem mivel úgy hiszem, hogy mikor a’ tanácskozás helyén tett szavunkkal ellenkeznek, vagy meg kell vallanunk hogy vétettünk, vagy ha nem vétettünk, vítatni kell a’ dolgot, újra fogok szóllani Cs. felől, ’s megmutatom, hogy ő úgy nem született Arpadiászt adni, mint harangot önteni, és hogy ő olly firkálású ember volt mint a’ németek közt az Istenben boldogult Kotzebűe. De mind ezt nyugalomban teszem. — Barátink felől semmit nem írok, mert azt magok fogják tenni; magamról semmit, mert nem tudnék mit. És így ide írom a’ Sz. Hajdan Gyöngyeinek hymnuszi szárnyallású praefatióját. — Az Isten Angyala védje minden léptedet.

 

A’ HÁRFA.

’S nékem az estalkony’ csendében bánatot és jajt

Zengsz e megint arany hurjaidon, szent Hárfa, fülembe?

O mi repítget elő kebledből fájdalom’ hangját?

Orczájmon végig hév könnyek hullnak, alélva

Hallgatom a’ szellők suhogásit, ha nem közelít e

Eggy mennybéli Követ, könyörűlő keggyel hogy engem

E’ bús mostanból a’ szebb múltakba vezessen,

’S szétoszlassa borúm’, melly aggó lelkemet űli.

Mint mikor a’ deres ősz’ elején eggyszerre riad fel

A’ tél fergetege; recseg a’ tölgy, ágai törnek,

Húll a’ zúzos eső, a’ hó pilléji repűlnek,

Éjjé vált a’ nap, ’s mindenszerte elhal az élet:

Úgy sietett, megelőzve korát, e’ gyászos időkben

Elgyengűlt vénségre hanyatlani az emberi nemzet.

Romlott, undok idők! legelébb a’ gyáva ravaszság,

Majd az erőszak akart diadalmat nyerni; csörögtek

A’ rabság’ vas lánczai már; de mi végre kivívánk

A’ legszebb viadalt, ’s a’ baj’ pálmája miénk lett.

Elszédíte az öröm, ’s jobb korral bíztata; jaj de

Mint a’ csillagos ég’ boltján ha kilobban az álfény,

Szórja szikrázza tüzét, szalad, és — nincs; hirtelen elhunyt

Csalfa reménységünk. Ah hosszasan űzte dühét már

Rajtunk a’ vétek! csüggedve, remélve, hol a’ tűz

Gyúlasztott nem jó bátor tettekre, hol a’ rest

Félelem ijesztett nem tenni meg a’ mi szabad volt.

Ez rántott el az Istentől, ez szegze le földhöz,

Fényt hagya hajházni, ’s mindennek nézni magunkat.

Jőjön elő mennyből Mózes, vagy Sámuel, ők, a’

Nép’ vezetőji, vagy Illyés, lángszekerében,

Jőjön Elizéus most is, felhevíteni keblünk’,

A’ nagyot, a’ szépet, ’s a’ jót gyúlongva szeretni;

Vagy te, dicső asszony, hét hős fiaiddal! erős volt

Lelked, erős az övék Jehováért veszni, ’s az ádáz

Vérengzőnek, örök fényben, megalázni hatalmát.

’S énekem, oh ti dicsők, titeket fog zengeni? Már visz

Szent örömöm, mivel az nékem juta. — Szállj le, faladról

Hárfa, tehát, ’s kísérd dalomat; ’s haki hallja, siessen

Felmelegűlni megint, ’s a’ szív’ érzésit, atyáji’

Vallását, ’s a’ rényt, ’s az hont, melly szűlte, szeretni.

 

 

5091.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                                                   Januar. 18d. 1830.

 

…Csokonairól itéletemet a Muzarionhoz adott szóllásomban világosan kimondtam. Csudálom, mint tarthatják őt olly nagynak, olly feddhetetlennek. Hiszem, millyen fogott lenni Arpadiássa, annak elgondolásához nem felette éles elme kivántatik. Megitélnünk pedig szorosbban épen azokat kell, kik vulgo csudáltatnak, és sokban hibások, hogy legalább hitvány kövecseik igaz gyöngyök gyanánt ne keljenek….

…A Gyöngyökből rendelj hozzám 30 példányt; ’s írd meg a pénzt hova küldjem ’s mi uton.

 

 

5093.

 

Kazinczy — Bajza Józsefnek.                                                                     Január. 22d. 1830.

 

….Stettner és Bajza az én dolgozásim felől szabadon mondhatják mindég a’ mit akarnak. Kémélve kell ugyan mindég bánnunk barátinkkal, de az nem barátság hanem conspiratio az ügy ellen, ha ki nem mondjuk a’ mit a’ dolog és az idő kíván; ’s kívánja e a’ barátság, hogy énrólam azt mondja valaki, hogy én szálas termetű, tömött üstökű ember valék. etc. Szólljon felőlem kiki, mint én Csokonay felől a’ Muzárionban ’s még köszönni fogom neki.

 

 

5100.

 

Kis János — Kazinczynak.                                                     Soprony Februarius 3dikán 1830.

 

…Én most Magyar Költőkből válogatott daraboknak öszveszedéséről és kiadásáról gondolkodom a’ Deák oskoláinkban tanuló kisebb és nagyobb Ifjuság’ számára, mert mindennap látom, melly igen szükséges volna egy efféle gyüjtemény, melly a’ jó izlést előmozditaná, vagy legalább a’ rossznak terjedését gátolná.

De az illyen öszveszedésben és válogatásban is sok nehézségek vagynak. Nagyon kedvesen venném, ha gondolatidat az illyen munka’ plánja eránt velem közleni méltóztatnál. Isten hozzád édes Barátom! légy tökéletesen meggyőződve, hogy szeretetem és tiszteletem Erántad változhatatlan.

 

 

5102.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                                       Febr. 5d. 1830.

 

…Vitkovics után ime oda a’ tiszteletes Virág is, utolsó leveled pedig azzal ijeszt, hogy Endrédet is elveszthetjük; én legalább szavaidnak más értelmet nem adhatok. — Virág nagy veszteség; de ki csudálkozhatik azon hogy eggy 78 esztendős ember végre elhal? Örökké csak nem élhetünk. De bár az az angyali ártatlanságú ember, kinek nem kelle ragyogás, hanem csak nyugalom és szabadság, életéhez hasonló véget érhetett volna! Holt volna meg olly csendesen, a’ hogyan élt. Bártfayné barátném nekem ezt irja: — Január 22d. víg volt, nem volt semmi baja, kinn járt; úgy fekvék le mint mindég. Jan. 23dban gazdasszonya, sokáig zárva látván reggel ajtaját, kopogtat, szóll, de feleletet nem veszen. Hallgat az ajtón, ’s hörgést hall. Felrepesztik az ajtót, ’s Virág a’ szoba’ közepén fekszik haldokolva. — Horvát Istvánnak azonnal hírt adnak. Az jött, de ki segíthet gutaütött öregen? Éjjel Jan. 23d. 10 és 11 óra közt szünt meg élni. — Szemere Pálné írja, hogy Január. 25d. temettetett….

ha soha semmit nem adott volna is, mint a’ Horátzból fordított Satirákat és Epistolákat, halhatatlan dísze volna a’ Nemzetnek. Én neki minden munkáji közt azt a’ fordítását irígylem leginkább. A’ Horátz Ódájiban sokat elhadara…

 

 

 

5103.

 

Zádor György — Kazinczynak.                                                                        Febr. 8d. 1830.

 

…Most jelent-meg Gróf Széchényi István’ új munkája: «a’ Hitel»; a’ legélesb ész ’s legtisztább szív’ műve, tele a’ legszentebb igazságokkal ’s a’ legüdvesb javallatokkal. Mindenektől köztapssal ’s a’ Nádortól is nagy javalással fogadtatott. K. K. által, kire Gr. Széchényi néhány példányokat barátai közt leendő elosztás végett bízott, Bártfay barátunknál Tekintetes Ur számára is leszen egy példány letéve. — K[isfaludy] egy új politicus ujságot szándékozik a’ jövő évvel megindítani, ’s legjobb kilátásaink vagynak, hogy szándéka sikerűlni fog.

H[orváth] E[ndre] a’ mint hallom, Árpádiászát elvégezte; ’s most vízi betegségben sinlődik. G[uzmics] a’ «Gyüjtemény» számára Révai’ életrajzát küldötte-be. V[örösmarty] a’ napokban fogja sajtó alá adni «Kont» szomorújátékát. K[isfaludy] a’ téli betegeskedése közben Balládokat és Románczokat írt ’s most Csák szomorújátékát készíti. — Szemere ugy hallik, gyógyul, ’s tavaszra Pestre készül lakni jönni, ’s most az ifju Sz[alay]val recenseáltatja Muzáriont; mivel Tr. reá nem ért. Schedel folyó hónap 1jén indult Berlinből Hamburgnak. Döbrentei paedagogiai könyvekkel foglalatoskodik, ’s talán a’ Wiegand által hirdetett Conv. Lexicon’ redactiójával. A’ Tekintetes Urral ugyan gonosz játékot űzött az «Izéhez» írt Epigramma’ elmagyarázása által! Éljen Tekintetes Ur boldogul ’s tartson-meg becses emlékezetében. Ki tisztelettel maradok Pest (Mészáros utsza 692)

 

 

 

5106.

 

Kazinczy — Szalay Lászlónak.                                                                         Febr. 12d. 1830.

 

Édes barátom, Meg vagyok szóllítva hogy a’ mi itt megyen, küldjem meg a’ Tud. Gy.nek, a’ Kulcsár ujságának, és a’ Rőslerének. — A’ Magy. Kurírnak már megküldém; itt az Urat kérem meg, írja le ezt Kulcsárné számára; a’ mi megyen, adja a’ Tud.Gy.nek; Rőslert pedig tegye figyelmessé a’ Kulcsárné Ujságának ezen Czikkelyére, ’s fordítassa le ő is ’s tégye közönségessé.

 

 

5108.

 

Bajza József — Kazinczynak.                                                       Pest, Februarius’ 12-d. 1830.

 

….Ajánlom magamat a’ Tekintetes Úrnak szíves emlékezetébe.

                                             Észrevételek Galotti Emíliához.

A’ czím Emília Galottit mond; nem kellene Galotti Emíliát mondania? Ezt védhetik okok, amazt alig.

Ha gróf Appiani, mért Contesse Orsina?

Lap 4. «Prinz. Der Orsina? Legt ihn hin.» Ez a’ legt ihn hin, a’ fordításban nincsen, pedig elmaradnia nem igen lehet, mert az utána következő «Ihr Läufer wartet» egyedűl e’ miatt van mondva. Ha amaz elmarad, ennek is el kell, vagy nem lesz logicai rend a’ beszédben. Ezen felűl a’ legt ihn hin charaktert is fest ’s mutatja mingyárt a’ dráma elején milly egykedvűleg (gleichgültig) van a’ fejdelem Orsina iránt…. /Tovább a Bajza-kötetben/

 

 

5109.

 

Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának.                                            Febr. 13d. 1830.

 

….Pyrker Egri Érsek és Patriarcha eggy megbecsűlhetetlen könyvet írt: Perlen der heil. Vorzeit. Ennek fordítására engem szóllíta fel ez a’ páratlan nagyságú Ember, ’s fordításom most nyomtattatik Budán. Ez német hexameterekben, a’ legszebb ’s tanúlt nyelvben, a’ legszebb poetai képekben festi a’ Relígiót, ’s a’ lelkes Olvasót itt minden ostromolja. Nékem ez a’ könyv az imáds. könyvem. Poetai Munkát poetai nyelvben kelle adnom, ’s a’ mi magyar Olvasóink az ollyat nem tudják goutírozni…

 

 

5110.

 

Kazinczy — Zádor Györgynek.                                                      Széphalom, 1830. febr. 18.

 

….A’ Széchényi’ dicsőségének és ajándékának eggyeránt örvendek, ’s kérem az Urat legyen gondja rá, hogy a’ nékem szánt exempl. el ne vesszen. Az a’ derék ember, a’ kihez írt levelem’ mása az Úr kezében van, senkinek nem ada közzülünk a’ Lovakról, de igen Super. Kis Úrnak,…

…Felejthetetlen nap az nekem, mellyen én, ma két esztendeje legelőször láttam az Urat, édes Barátom, Vörösmartyval és Toldyval, holnap pedig Kisfaludit és Bajzát. Higyje el az Úr, vigasztalhatatlan volnék, ha az Urak látása előtt kapott volna ki a’ halál….

…De a’ sok sok. Átalván maga mellett szóllani, egy rettenetes franczia levélben azt mondja, hogy ő nem az ellene írt sületlen epigrammért (plat) haragszik, hanem a’ Csokonay megbántásáért. Hát Csokonay parasztok dalosa e? Honnan veszem én azt a’ kevély merészséget (orgueilleux courage) hogy munkáját, mellyet Cs. dolgozni el sem kezde még, rossznak kiáltom ki?* Igazságos és szerény ember per nékem úgy látszik és csekély itéletem szokta magát enunciálni. Ő magyar, és így kénytelen Cs.nak pártját fogni. — Hol az a’ psychologus, a’ ki ezt velem megértesse? Én illyeket ettől az angyali lelkű embertől soha nem vártam  * pl. 5086 levélben bizony rossznak kiáltotta ki!

 

 

 

5111.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                  Pannonhalm. Febr. 20d. 1830.

 

….Ez a 42dik leveled hozzám; mennyi ok a kevélykedésre!

…Virágunkon illetődtem, ’s ki ne illetődjék egy olly kedves Veteranusnak eltüntén? De ő megértt a halálnak; ’s ha már egyszer [az] embert eléri a tehetetlenség kora, menjünk! mit ácsorgunk, unatkozunk itt? mit ácsorogtassuk rajtunk a kiváncsi szemeket?...

 

 

5115.

 

Zádor György — Kazinczynak.                                          Pesten, Február’. 26d. 1830.

 

…Az alkalom, melly ezen soraimat ’s Emiliára tett jegyzeteimet viszi, holnap indúl, ’s én most épen úgy el vagyok foglalva, hogy ezeknek letisztázásokra sem jut időm…./50 észrevétel / pl.  30. lovan, alkalman l. 35:                 lovon, alkalmon….

 

 

5116.

 

Kazinczy — Kraynik Imrének.                                                       Egerben Febr. 28d. 1830.

Kezemben van a’ Zrínyi képe felől írt nekem igen kedves holmi, ’s nagyon köszönöm barátságodat. Nagy gondoktól szabadítál meg.

Én tegnap érkeztem ide feleségemmel. Ő Excja az Érsek mutatá nekem a’ Szent Hajdan Gyöngyeinek első ívét; de ezen eggynél többet Ő Excja sem látott; én pedig csak ezt sem tegnapig; mert a’ Typographia nekem eggy lapnyit sem külde….

 

 

5117.

 

Kazinczy — Bártfay Lászlónak.                                                                                         é. n.

 

Tisztelt kedves barátom,   Nem emlékezem — mert csuda e az ha én annyi baj közt mindenre nem emlékezem? — ha néked megköszöntem e már, hogy tellyesítéd kérésemet, ’s a’ Mollevaut Sallustját megküldötted? Hiszen az én életem csupa ide oda kapkodás. De ha megköszöntem is, fogadd újra szíves hálámat. — Megengeded azonban, ’s ez nem a’ Te vétked, hogy mons. Mollevaut felette könnyedleg bána a’ maga Auctorával, mint minden franczia társai, kiknek elég felkapni a’ gondolatot, ’s azt tiszta francziaságban nyomni-ki, nem gondolván a’ fordított Iró characterével. S íme a’ mi Puristáink azt akarnák hogy mi is ugyan-ezt tegyük. — De ha Mollevaut Úrnak sok örömet nem köszönhetek is, köszönöm a’ Barbier du Boccage abroszkáját ’s Geographiai szótárját, ’s annak hasznát akarom venni….

…Az Érseknek ma küldém meg Praefátiómat póstán, most talán harmadikszor. Nem ő parancsolá az újra dolgozást; önként tettem azt, mert újabb dátumokra akadtam. Benne lesz Biographiája is. Szül. Lánghon Fejér. Várm. 1772. Novemb. 2d. Ányós és Virág Benedek tanítóji voltak…

 

 

5119.

 

Kazinczy — Zádor Györgynek.                                                                   Martzius 13d. 1830.

 

… Ezek után általtérek a’ velem közlött jegyzésekre…. 30. lovOn, alkalmOn, jók.

 Ezt elfogadja. Mind az 50 észrevételre reagál  5115 levél.   Ugyanezt teszi Bajza észrevételeivel is: 5121. levél  pl: 20. Hát hogy nevezzem az Oberstert? Ezredesnek? Herr Oberster? Ezredes úr? Protocollban álljon Ezredes: de folyó társasági beszédben!! Hát a’ Generálist is el kell e hagyni?

 

 

5122.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.           Széphalom Martz. 15d. 1830.

 

.«Wir Versemacher, ich und mein Kazinczy», ’s ezt Néked, édes barátom, kevély örömmel mondom el. De nem is többet. Legyen ez elég. Az Érsek most eggy nagy Basilicát fog építeni, mert a’ mostani inkább látszik Orosz Czerkónak, mint Érseki Templomnak…

.hanem Csokonai! Erkölcsi characterét bántottam?...

 

 

5123.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                         London, Márczius 15. 1830.

 

…Magdeburgon, Göttingán, Casselen, Bonnon, Colónián, Aachenen, ’s Brabant’ és Flandria’ minden városain keresztül — mindenütt a’ szükséges múlatással — a’ tengert értem Ostendénél, ’s ott e h. 6. hajóra szállottam reggel, ’s estve szerencsésen érkeztem meg Angliában, Marget nevű tengeri városban, ’s más nap estve a’ legszebb vidékeken keresztül Londonban…

B[owring] munkája a’ m. poézisról Eszterházy Pálnak van ajánlva, ’s egy hozzám írt sonettel kezdődik. A’ hisztóriát követik 25 költőkből választott darabok, ’s 65 népdal’ fordítása. A’ választás nem mindég szerencsés, a’ fordítás többnyire. Itt, hol az embereknek soha eszökbe sem jut, hogy magyar van a’ világon,…

…Vannak pedig fordítva a következendők: Tanítvány. Borz. Békák. Az ő képe. A’ sajka. Milliók között. A’ kötés napja. A’ Hexameter és Pent. Minnyi, Cupido és oroszlyán (egy recensio ennek originálját a’ görög anthologiában találta). Neved alatt ezen mottó van: Omnia cantat, omnia ornat, és — de ne nevess, mert B. a’ satirát értette, hanem ezt a’ sort azért szakasztotta ki belőle, hogy több-oldaluságodra emlékeztessen: «Poeta vagy ’s historicus.» Azonban nem tagadhatom, hogy annak, ki ama Izére emlékezik elevenen, egy kissé furcsa. Kisfaludy Károlynál ez [van mottóúl]: Par nobile fratrum, — ’s így sok másnál igen jó…

…Nyelvünk’ hangját sem Goethe, sem Tieck, sem Schlegel nem hallották, mert nem kivánták, ’s nem leshettem-meg az alkalmatos szempillantást, ’s tolongó nem akartam lenni kincsünkkel. De hallották sokan mindenfelé. Januárius 29. Berlínben, az angolházban Berlínnek több (valami 20) tudósai előtt tartottam egy előadást nyelvünk’ alkotmányáról; ’s akkor szóltam prosodiánkról is, és felolvastam mindenféle rímes és rímetlen mértékelt verseinket. A’ Bowringnál volt társaságban lesték hazámfiaival való beszédemet, ’s kedvező észrevételeket tettek itt is, mint mindenhol…

…Sokszor kértelek, gyűjtenéd össze minden eredeti verseidet. Nálunk csak az tartatik poetának, ki in massa lép fel; ’s valljuk-meg, hogy a’ csupa olvasó nem könnyen ismerkedhetik-meg a’ költővel, ha darabjai úgy el vannak szórva, mint a’ tieid. Együtt kell lenni mindennek, hogy egy a’ másik által legyen világosabbá, hogy a’ költő’ pályájának tendentiája tárva legyen. Ehhez azt ragasztom, hogy a’ kiadó én szeretnék lenni….Ne késsél, az idő itt van…./csak halála után jelent meg 1836-ban/

 

 

5130.

 

Kazinczy — Szalay Lászlónak.                                                                       Mart. 26d.1830.

 

Köszönöm a’ tollakat. Nekem nehány forintom van Tekint. Bártfay Lászlóné Asszonyságnál, méltóztassék kérem ott magát kifizettetni… Belőlünk öregekből már nem lesz több mint vagyunk: az ifjakból sok lehet, ha törekednek.

A’ Szent Hajdan’ Gyöngyei Aprílisben nyomtatva lesznek. …

 

 

 

5131.

 

Kazinczy — Zádor Györgynek.                                                      1830. Martz. 26.

 

Nagy megnyugtatásomra van az nekem, édes barátom, hogy Egerből útnak indított csomómat kéznél lenni tudhatom. Rongyaimon kívűl abban állanak Marmonteli Regéim is. Bár az Ur annyi időt lophatna el magától, hogy azt végig olvashatná, ’s jegyzéseit felrakhatná. A’ mi Bajzánk azt jegyzé meg Emiliámra, hogy azon nagyon kitetszik az a’ törekedés, hogy ellenkezőimmel összesimulhassak, ’s az intést szívesen köszönöm….

 

 

5132.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                            Pannonhalmán Martz. 28d. 1830.

 

…. Én nem irtam, hogy D. Csokonait tartja Epigrammád hősének; hanem, hogy neheztelve vevé tőled Cs. megbirálását a Muzarionban. De hagyjuk ezeket….

… Igen tetszik nekem a Patriarcha Érsek veled bánása. Örülök illy szép ismeretségednek; ’s elég okom ez eránta tisztelettel telnem el. Én Neked az alatt, hogy oda utaztál, megküldém Károlyihoz Pannonia Századjait az Esthajnallal, és Kelő Nappal eggyütt. Ez a kettő elválaszthatlan testvér, azért kelle az elsőt ujra adnom. Ebben most csak egy javítást tettem javallatod szerint; a többit akkor fogom, ha majd Kelő Napomról veszem itéletedet, ’s együtt Muzarionhoz megküldöm, és a te itéletedet….

 

 

 

5133.

 

Kazinczy — Bártfay Lászlónak.                                                                                          é.n.

 

….Ő Exc. Pyrker úr nyomtattatja a’ »Szent Hajdan Gyöngyeit«, ’s az exemplárokat nekem hagyja. Nem élek vissza kegyességével, ’s nem nyomtatok többet mint 500 exemplárt: 50t velínre, velenczei szép nem velínre 450…

 

 

5135.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak                                                    . Apríl. 6d. 1830.

 

….Döbrentei rendesen megmagasztalá magát az Otto Wigand szája által, ’s kénytelen vagyok vallást tenni, hogy Literatúránkban olly járatlan vagyok, hogy sem azt nem tudtam soha, hogy Döbrentei köztünk olly magas polczon áll, sem azt nem, hogy ő nekünk Campénk, mert a’ Gyula’ könyvét én középszerű munkának sem tudtam ismerni….

 

 

5139.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                          Széphalom, Apríl. 9d. 1830.

 

….Te Csokonai miatt is neheztelél, ’s ez eránt a’ Szabadság’ férfijával szabadon szólhatok. — A’ fari quae sentiat, nekem nem inkább igazom mint mindennek másnak: de nem is kevésbbé. Ha nem jól ítéltem, könnyű megczáfoltatnom. Én Csokonayt nyugalomban feddém, nem irígységből, nem gyűlőlségből, ’s vétkeit azzal mentém hogy hamar elholt, ’s pórdalait az az a’ pórnép’ ízlésében írt, nem pedig pórnépnek írt dalait, magasztaltam, csudáltam, irígylettem; Csokonait e’ pályán utólérhetetlennek hirdettem. Hol itt akár Csokonainak akár másnak a’ bántása? Ha énfelőlem, 25 eszt. mulva azután hogy kidőlök, így fog eggy újabb Recensens szólani, én előre megköszönöm neki kímélő sanyarúságát.

De én Csokonay ellen Epigrammát is írtam, még pedig élest. — Boileau még Corneille ellen is írt, ’s Gőthének Schillernek ismeretesek Xeniáji. Az tehát a’ kérdés, ha az a’ szép Crímen Raptus és a’ mit neki a’ rím miatt mind elébe raktam, érdemlé e a’ vesszőzést, ’s a’ Csombók Jankók és Csombók Sárák, kik Csokonaiban élnek halnak még ma is, érdemlék e hogy eszméletre hozassanak. — Ne vedd tiszteletlenségnek hogy ezeket Elődbe terjesztem; ha más neheztelt volna rám ezért, hallgatnék…

 

 

5141.

 

Kazinczy — Bártfay Lászlónak.                                            Újhely, apr. d. 12. 1830.

 

…Bajza nekem megküldé Toldynknak Londonból hozzám írt levelét. Képzelhetd melly örömem vala rajta, ’s melly örömem lett volna ha Verseim ángoly fordítása felől nem volt volna is emlékezet benne. Mi szép az, hogy nemzetünk nem natio incognita többé, mint honunk nem terra incognita….

 

 

5141.

 

Kazinczy — Bártfay Lászlónak.                                                    Újhely, apr. d. 12. 1830.

 

’ …Sz. Hajdan Gyöngyei a’ csonka héten készen lesznek. — Most hát kénytelen vagyok neked lenni alkalmatlan,…

 

1.         Ajándékba Bártfaynak, Szemerének, Helmeczynek,    Kisfaludynak,    Vörösmartynak, Fenyérynek, Toldynak,             Bajzának, Telekinek, Széchenyinek, gróf Dessőffy

            Józsefnek, püspök Kopácsynak, gróf Mailáth Jánosnak          

2.         Ajándékba: Horvát István .      Dr. Forgó György        Sztrokay és Sup. Kis    .

            Fáy András, Jakabfalvy Dániel             Waltherr, Markos, Pák

            Klauzál, Nagy Károly

             Jankovics, Prép. Fejér, Sched[ius]           Thaly és Farkas Károly  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Rumy  .             Szalay, Tretter, Krainik

3.         Villáx Zirci Apátúrnak . 

4.         Guzmicsnak  . …. .  .                       gondosan feltüntette kinek mi jár

 

                  …. Villaxnak, Guzmicsnak, Ocskaynak, Popolnak, a’ Pécsi Püspöknek írni magam fogok. Nem fárasztalak azzal, hogy nekik írj.

….. Csak arra kérlek, hogy az exemplárokat (bekötve) mind másoknak, mind nekem küldd minél elébb. Minél elébb jő a’ pénz, annál jobb. Tudod mennyi szükségem van, ’s Június első napjaiban 400 forint interest kell adnom. Horvát Istvánt hagyd utólsónak a’ fizetésben….

….Válassz papirosat a’ Sz. Hajdan borítékjához, ’s a’ typographiában hagyd meg, hogy ezt nyomtassák a’ czifraság közepébe:

 

                                            A SZENT HAJDAN  GYÖNGYEI

FELSŐ-EŐRI PYRKER LÁSZLÓ PATRIARCHA EGRI ÉRSEK EXCELLENTZIÁJÁTÓL.

 

 

 

 

 

Google:

Cím

A' szent hajdan' gyöngyei: felső-eőri Pyrker János László után Kazinczy Ferencz

Szerzők

János László Pyrker, Ferencz Kazinczy  /előszó író és fordító/

Szerkesztő

Ferencz Kazinczy

Kiadó

A' pesti Magy.Kir.Egyetem' műhelyében, 1830

Eredeti forrása

Harvard Egyetem

Digitalizálva:

2008. jan. 14.                    Megtaláltam: 2009. 07. 08.

Hossz

262 oldal

 

 

                                                   ELŐSZÓ

A 'Tunísiás' és Habsburgi Rudolf Éneklője a' Szent Hajdan' Gyöngyeiben úgy jelen meg, mint magas gondolkozása, szent érzésű Ember , isteneitől ihletett Költő , nagy czéljainak teljesen neki - készűlt Tudós és Művészetek Avatottja. Hexameterei gyönyörködtető hullámzásokban csapkodják a* fület, 's tanult, igen gazdag, virágos beszédét, mellyen báj és méltóság vetélkedve áradoznak , a' magyar születésűben, magyar ajakúban azok is , kiknek nyelveken munkájit dolgozá, irigyelve csudálják. 'S ennyi tulajdon itt a' legteljesb eggyhangzásban olvad össze, 's eggyike másikát nem elhomályosítja, hanem kölcsönösen emeli, ragyogtatja….

….A' Szent Hajdan', a' Tunísiás' és a' Rudolf Éneklője' érdemeinek nincs szükségek magyarázóra azoknál, a' kiknek természet és tanúlás adtak erőt kiismerni, mi szép; de örvendve mondjak el, mit ítél e' dolgozásokról a' külföld, 's ezeknek nyelvén , nehogy az Olvasót gyanú szállhassa meg, hogy fordításunkban a' szó nem tisztán adatott….

Erőlködések nélkül, 's melly felséges előadás !

És most —

                                     A' DIADALI ÉNEK.

                                     Mózes' II. Én.; 447. v….

 

….Fordításom felől pirúlva szóllok. Prózában, bár poetai prózában, adom a' legcsillogóbb nyelvben írt hexametereket! De ismerém erőm' kevésségét, 's gondokkal elterhelt öreg napjaim ennél egyebet nem engedtek. Azonban örvendek szerencsémnek, hogy a' nemzet'örök dísze eránt csudáló tiszteletemnek e' bizonyságát adhatám, míg majd eggy boldogabb előáll, és igyekezetemet elfelejteti.

FOGLALAT

 

 

 

 

 

MÓZES - -

I. Ének- - II. Ének- -

Isten — - - 3 Megváltás - - 22

 

 

 

 

III. Ének- -

Feltámadás — 45

 

SÁMUEL - -

Eggy Enekben

ítélet- - - 75

 

ILLYÉS - -

1. Ének- -

Hit - - - 91

,

 

II. Ének- - III. Ének- -

Remény — — 105 Szeretet - - 121

 

 

ELIZEUS

I. Ének- -

Halál - - - 141

 

 

II. Ének- -

Halhatatlanság 155

 

A' MAKABÉK

Matliathiás - —

Vigasztalás — 171

 

 

Elcazár ~ ~ J Salomóne - }

- - - 195 Szent Megnyugvás - - - 205

 

 

 

 

 

 

 

5143.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                  Újhely Apríl. 13d. 1830.

 

Olvasd levelemet, édes barátom, mellyet Gróf — — hoz írtam, és a’ mellyet ő mamár vesz:

 

….Toldy nekem Londonból ír Martz. 15d. Bowring, ki eggy Kötet Magyar Verseket Ángoly fordításban ada ki, nagy megkülömböztetéssel fogadá. Abban nekem mintegy 12 darabom vétetett fel, ’s Brekekéim approbatiót nyertek. Minden magyar Költő nyere eggy Mottót; nekem ez juta: Omnia cantat, omnia ornat, a’ többit nem írja. — Követünk Herczeg Eszterházy Pálnak Miklós XIII. esztendős fija, Vas várm. születésű Májer nevű nevelőjével Toldit magyar nyelven köszönté, vele magyarúl beszéllgete. A’ kis Herczeg Régensburgban született, és Magyarországot még nem látta, de azért folyvást szóll magyarúl. Toldy eddig Párizsban vagyon, ’s még ezidén itthon lesz…

 

 

5146.

 

Kazinczy — B. Prónay Sándornak.                           Széphalom Apr. 18d. 1830.

 

A’ lant édesen hízelkedik a’ fájdalomnak, és azt, ezen hízelkedés által, enyhíti. Fogadja el a’ Méltós. Úr ezt a’ görög illatú virágot a’ legszebb férfi’ szép hitvese’ sírjára:

 

                   GRÓF RÁDAY ERZSI.

Természet’ gyönyörű remeke, szép Erzsi, te nyugszol?

Kelj fel, halld zokogó hímedet, halljad anyád’,

’S jó ipadat, ’s emlőd’ két kisdedit; oh mi keservben

Nyögnek mind szeretett Erzsijök’ ágya körűl! —

«Csendesen! hagyjátok kialudni gyötrelmimet; akkor

Jertek, csókjaimat szedni, sietve felém.»

 

Engedje a’ Méltós. Úr ezt németűl is elmondanom. Nekem szokásom a’ mit illy nemben csinálok, másnyelvre fordítanom, hogy inkább érezzem, nem kíván e valami törlést, igazítást.

 

 

5147.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                       Széphalom Apríl. 18d. 1830.

 

…Barátom, a’ Rajnis és Bacsányi ’s a’ Révai és Verseghy undok czivakodásaik olta — mert mi ezekhez képest a’ Horváth Endréé velem? — még illy fertelmesség köztünk nem történt. Kezemben az a’ mit Döbr., Csern., és Thaisz legközelébb adának ki…

… Én kimondhatatlanúl örvendek azon, hogy a’ maga emberi érdemét érző Thaisz engem Cs.-nak ezen gyönyörű darabjával ismértete meg, mert én vallást teszek Néked, hogy én a’ Cs. Verseit a’ minden lapon elhullatott disznóságai miatt (melly jó neve van erre a’ francziának Ondure, ’s a’ németnek Unflath!) kezembe is átallom venni. ….Gróf rám azért haraghatik, a’ min én Cs. felől Muzárionban mondottam? Így módom lesz elmondani, midőn majd Cs. felől szóllok, hogy mi az, a’ mit Csombók Jankó és Csombók Sára benne csudálgatnak.

Tekintsük végig ezt a’ pert. — Fenyéry kérdést teve, kajánságból e, a’ mint vádoltatik, vagy azért, hogy megelőzze ’s megelőztesse a’ történhető hibákat, azt a’ Vesék-vizsgálója tudja, de szerényen, nyugalomban. Ha erre nyugalomban felelt volna Döbr., történt volna e ez a’ csúnyaság? De ő Wigand és Csern. Által összetapostatá Fenyérit, maga felől pedig vagy maga, vagy az ő elődolgozása ’s talán igazítása után elmondá, hogy ő melly tisztabeszédű, melly nagy Író, melly nagy Paedagogarcha. Erre Bajza nemes maga elszánásával ’s hősi erőben lépe fel, de olly csapásokra ragadtatá magát, mellyet szívesen sajnálok. A’ harag veszedelmes indúlat, de nemes lélek is haraghatik. Mi lesz a’ vége? …

…Az Érsek írja hogy a’ Sz. Hajdan Gyöngyei eddig készen vannak, de hogy elsőbb Praefatiómat magam elvetvén, a’ másikat most fogják nyomtatni, és hogy azt magam fogom a’ Typographusnak corrigálni…

 

 

5148.

 

Kazinczy — Zádor Györgynek és Bajza Józsefnek.                        Széphalom, 1830. ápr. 18.

 

….Én Muzárionban Csokonay felől fogok szólani, mert nekem vétkül vétetett és nem egyedül attól, a’ ki miatt e’ perbe belé nem avatkozhatom, hanem eggy társától is, hogy Csokonayt bántottam, ’s tudatnom kell melly író vala az a’ Cs. a’ kit ők imádnak, ’s ez alkalommal lenyomtattatom ezt az egész díszes dalt, még pedig a’ mit Thaiss dőlő betükkel rakatott ki, én is így fogom ’s kérdést teszek, ha becsűletes ember olvashatja e Cs.-nak ezt az undokságát pirulás nélkül.

De kérdjük tehát, mi lesz a’ ti peretekből. Nem ismeri az Döbrenteit, a’ ki azt remélheti, hogy ő abba hagyja a’ mit kezde, minekutána ingerelve van. Kész feláldozni pénzét is, a’ mit pedig nagyon szeret, de a’ mellyet sokféle útakon tuda csinálni ’s még most is csinál, mert ha most bukik, oda van. Ne is álmodjátok tehát, hogy az első kötet meg ne jelenjen….

A’ tudományos villongás mindég használ az ügynek. A’ két fél megtanúlja, hogy érdem nem csak az ő felén áll, darabosságai mindkettőnek letördelőznek…

 

 

5149.

 

Kazinczy — Zádor Györgynek.                                                                Újhely, 1830. apr. 20.

 

…Az olly emberek mint Döbrentei, kik magok szővnek pártokat, szeretnék ellenjeiket tekintetni garázdáknak. Ők simák, ők szelídek, mint a kigyók, és okosak mint a’ galambok. De Bajza goromba nekik, veszekedő és minden. Ha lefoly a’ per, ’s látni fogom mi történt, úgy hiszem, szóllani fogok én is, ’s szóllásomat elébb mint sajtó alá megyen, látni fogjátok…

 

 

5156.

 

Kazinczy Ferencz — Kazinczy Eugeniának.                                     é.n.

 

…Az a’ pöffeteg Döbr. eggy Conversations Lexicon dolgozására híva meg némellyeket, eltitkolván nevét, legalább nem tudatván a’ világgal, hogy ő benne a’ Redactor, és így Kormányozó. Minden igyekezete az lévén, hogy pénzt és hírt szerezzen, Gróf Széchenyit is társnak kéré meg, ’s hihetőleg Gróf —t is. Fenyéri látta melly zavar lesz az a’ Convers. Lexicon, ’s kérdéseket hirdettete ki a’ Munka eránt. Döbrentei elkapatá magát dölyfe által, ’s most az ifju lelkes és igen nagy culturájú Bajza szóllala meg…

 

 

5157.

 

Kazinczy — Szalay Lászlónak.                                                    Széphalom Május 21d. 1830.

 

A’ Szent Hajdan Gyöngyei készen vannak a’ Typographiában Budán. Menjen az Ur Sághy Urhoz, végye által az én ötven szebb papirosú, ’s háromszáz hetvenöt csekélyebb papirosú exemplárjaimat, vitesse le Pestre, ajándék exemplárjaimat osztogassa ki, az eladandókat pedig küldje széllyel, a’ mint itt következik                              /hosszú lista/

…Arad talán elvesz 10 expl.; úgy Nógrád, ’s a’ Bácskaság, ’s a’ három Megye 60 exemplárt elvenne…’S tudósítson minden postával, miben van dolgom.

…..Az Urnak szüksége lesz pénzre ezen költségekhez. Szóllítsa segédjére barátimat. Hiszen a’ Sz. Hajdan Gyöngyei mingyárt adnak hasznot, ’s abból vissza lehet adni a’ kölcsönt

 

 

5160.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                              Május 27d. 1830.

 

Igen is, undokabb összekapást pályánk’ mezején, mint ez a’ mostani, még nem láttunk; azt eggyre vallom veled: abban külömbözöm, hogy még te azt nehezteléssel látod, ’s terheled az eggyik fél’ küzdőjit, én nyugalomban megyek tovább társaim’ gyarlóságok mellett ’s nem lesegetem ki vétett, ’s nem feddem, nem vádlom, nem büntetem. Az rám nem tartozik; nélkűlem kezdék a’ pert, nélkűlem bé is végzik.

Te meg vagy botránkozva a’ Bajza hangos beszédén. Reménylem tehát hogy azon is meglészesz, a’ mit a’ más fél’ emberei tevének. Történt volna e ez a’ gyalázat, ha Döbrentei szerényen felelt volna a’ szerény Kérdésre? Higyj nekem, ideje volt Hogy D. megtanúlja a’ mit eddig tudni nem akart. Én azonban áldom sorsomat, hogy e’ perben részem nincs…

 

 

5162.

 

Kazinczy — Szalay Lászlónak.                                                                             1. Jun. 1830.

 

 

Az Úr levelével eggyütt érkezék az Érseké. Ő Exc. mind az 500 exemplárt nekem hagyja, csak 12 exemplárt tart magának. E szerint minden exempláromat köttessen be az Ur, ’s első postával írom meg az új rendet, mint kell széljel küldeni. Kraynik öcsém a’ Typographiából fogja kikapni a’ neki rendelt két exemplárt.

…..A’ Fenyéri kérdései érdemlette-e azt a’ gyalázatos dicsekedésű feleletet mellyben Döbr. magát Wigandnak a’ neve alatt Magyar Campénak nevezte, és magát nagy Stilistának, első rendű Magy. Irónak trombitálgatta. ….Torkára forra Gábornak a’ leczkézgetés….

 

 

 

5166.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                                  Pannonhalmán. Jun. 8d. 1830.

 

….Én, megvallom, Döbrenteit becsűlöm, kedvellem; ő nincs szép tulajdon ’s érdem nélkül; a gyengeségek engem nem idegenítnek. Mi a pénzszerelmet illeti, nem dolgom; sajátjával kiki tehet miattam a mit akar. Gyűlölöm a mindég zárt markú fösvénységet; de becsülöm a gondos, takarékos költőt. ’S az, a ki szeret csinosan öltözködni, szép körökben megjelenni; tiszta, jó ízlésű házat tartani, kényére utazni, jól élni, az illyen nem fösvény. Illyen pedig D…

………Téged és Döbrenteit, mint Irókat, állítják szemközt egymással. Olvassd és mosolyogj.

«K. úgy ír, mint a ki irni nem köteles, csupa tetszésből; D. inkább kötelességből. Az inkább maga kényét, ez inkább másokét látszik tekinteni. Azért az első nem mástól akarja érteni mi jó,mi szép; emez figyel inkább a közvélekedésre. K. nem aggódva bájos; D. férfias; abban érezhetni az erőt, ebben inkább tapinthatni. D.-ben a gond kitünik, K.-ban röjtözik. K. a Grátziáknak, D. inkább a Músáknak gyujt tömjényt. D. lép, K. szökdell; ez mosolygva nyilaz, az dörögve haragszik. D. ünnepileg, K. egyszerüleg kendős. Annak sikamlása a szem előtt megáll, ezé elsuhan előle. D. mindenektől kiván értetni, K. szeret nem mindenektől, sokat kíván találgattatni, ’s örül ha csal. K. ritkán itél, de olly helyzetbe teszi az értelmes olvasót, hogy nagy fejtörés nélkül hozhatja ítéletét; nem következtet, nem alkalmaztat, nem leczkéz. D. szeret itélgetni, következtetni, alkalmaztatni, leczkézni. K. mikor ír, csupán csak író, tárgyán kívül semmit sem akar tudni; D. hazafiui, magyar litterátor, erkölcsmester egyszersmind; tárgyán kivül is szeret beszélni. K. inkább szépet, D. inkább rendszerest kedvell; K. inkább mulatni, D. használni akar. K. szabadon ereszti Pegazusának fékét, ’s az kényére csapong, de csinnal, mint a jól kitanult paripa, mellyre borzadva néz a tudatlan, ’s félti ülőjét a minden pillantati nyakszegéstől; ez azonban mosolyg ménje csintalanságain. D. ritkán ’s csak vigyázva ereszti meg a féket, töbnyire feszesen tartja, ’s pályáját szoros rendszerben futtatja…./Gyanítom, hogy Guzmics többnyire egyetértett a szöveggel/

 

 

5168.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                        Széphalom Június 15d. 1830.

 

végre teljesen elkészűltek a’ Budai Typogr.ban a’ Szent Hajdan Gyöngyei is, ’s a’ maival teszem meg a’ rendelést hogy hozzád 30, Mélt. Villax Urhoz Zirczre pedig 50 küldessék. Az Érsek Cisterc. Szerzet tagja volt valaha, ’s Zircz dicsekedhetik vele. Igy azt hiszem hogy alkalmatlanságomat a’ Zirczi Apát örömmel veszi. A’ munka ára 6 forint Váltó czédulában. — A’ mi bejön, Sallustiusom megjelenését fogja segéleni. ’S bár sok hasznot adhatna, mert kinek kellene több, kinek annyi mint nekem?...

 

 

5170.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                  Széphalom Június’ 18d. 1830.

 

….ismerem Fenyéryt, ’s nálánál érettebb szerényebb lelkű embert alig ismerek, ’s ő a’ természettől szerény, nem tetteti annak magát. Bajza tüzes, de hochherzig; én ő belőle igen sokat várok. Nem örűlök én a’ tüzetlen ifju embernek. — De meg van a’ mi megtörtént; örvendjünk hogy a’ dologban részünknincs; ’s örvendjünk a’ jónak akár Döbrentei teszi, akár Fenyéry, utáljuk a’ rosszat akár Bajzában, akár abban az Úri emberben, a’ kinek a’ tudomány szeretete megnemesítette lelkét, ’s ellenét szamárnak, czinkefogó fejűnek etcet. nevezi. — Jó következése van ennek is, ’s ez mutatja a’ világ legjobbságát, mert a’ Conversations-Lexicon több gonddal fog megjelenni…

…Ma indúl levelem Pestre, hogy a’ Szent Hajdan’ Gyöngyeit vegyék által, ’s küldjék széllyel. Én úgy hiszem, hogy Te mind a’ Munkát, mind Előbeszédemet örömmel fogod olvasni. Fordításomat is e? Valóban arról nem felelek; magam legalább soha sem szerettem, ’s talán azért mert prózában adni szépen hullámzó hexametereket bajosb mint a’ tapasztalatlan gondolná, ’s az Érsek hatalmas mind a’ versben, mind a’ nyelvben, mind a’ poetai alkotásban ’s festésben….

 

            

5171.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Aurélnak.                                    Széphalom Június 18d. 1830.

 

….A’ Szent Hajdan’ Gyöngyei, az Egri Érsek után általam, elhagyták a’ sajtót. Ma írok hogy vegyék által a’ nyomtatványokat. A’ Méltós. Grófnak Kanonok Ocskay Antal Úr fogja által adni nyomtatványomat….

 

 

5172.

 

Kazinczy — Bajza Józsefnek.                                         Széphalom Június 18d. 1830.

 

…Utolsó postával vevém Wigandnak levelét…. arra kér, hogy vegyek részt Convers. Lexikonában; az első postával venni fogom, ugymond, az articulusokat, melyek  kidolgozását tőlem várja,….

 

 

5174.

 

Wigand Ottó — Kazinczynak.                             Pesten Jun. 22dikén, 1830

 

A’ magyar Conv. Lexiconba tartozó némelly A és B. kezdetű czikkelyek czímeit abbeli alázatos kérésünkkel rekesztjük ide, méltóztassék ezeknek kidolgozása által elősegíteni hazafiúi igyekezetünket. Planumunk a. következő: Alapul szolgál Brockhaus Lexiconjának . .

 

 

5175.

 

Kazinczy — Rudnay Sándornak.               Széphalom 1830. Jún. 23d.

 

Fő tündöklésű Herczeg, Cardinális, Prímás, Érsek, nagy kegyelmességű Uram,

Az anyaszentegyház, mellynek kormányzására Eminentziádat az isteni kéz ültette, új díszt veve a’ külföldön az által, hogy a’ Patriarcha Egri Érsek az ő literaturájokat három munkával gazdagította, mellyekben teremtő hatalmu phantasiaját, poetai ihletését, lángoló érzéseit, igen gazdag, nemes és szép beszédét, gyöngyörűen habzó hexametereit, magok a’ német nyelv’ és poezis’ első rendű férfijai is csudálva tisztelik. A’ három’ eggyikét, a’ Szent Hajdan’ Gyöngyeit, én a’ mi nyelvünkre fordítottam, ’s bátorkodom azt Eminentziádnak azon élesztő remény alatt ’s azon aláz. kéréssel bémutatni, hogy azt a’ nagy Író’ tekintetéből ’s vallásos érdemeire nézve, mellyeket olvasójiban a’ Hit’, Remény’, Szeretet’ szent és vigasztaló érzésinek felébresztése által, támasztani bizonyosan fog, kegyelmesen elfogadni méltóztassék.

Esedezem hatalmas ótalmaiért ’s a’ legmélyebb tisztelettel vagyok.

Rudnay Sándor (1760–1831) egykori esztergomi bíboros érsek, akiről kétnyelvű, magyar-szlovák tanulmánykötet jelent meg a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) gondozásában. A Rudnay Sándor és kora című könyv 2. kiadását április végén a Szlovák Nemzeti Múzeum, a Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány által rendezett könyvbemutatón ismertették. 2007, május 16 (Gyepes Aranka)

 

 

5176.

 

 Kazinczy — Gr. Széchenyi Istvánnak.                                          Széphalom Jún. 23d. 1830

 

Bátorkodom bémutatni Nagyságodnak eggy dolgozásomat, melly a’ sajtó alól csak most jöve ki; az Egri Patriarcha-Érsek’ Szent Hajdan’ Gyöngyeinek fordítását; nem mintha úgy hinném, hogy az a’ Nagyságod tekintetét magára vonni érdemes; hanem mivel tudom, hogy Nagyságod minden igyekezetinknek örvend; leginkább pedig azért, mert kevés érdemű fordításom úgy jelenhet meg Nagyságod előtt mint hálám’ jele gazdag ajándékáért, a’ Hitel nyomtatványáért. Fogadja Nagyságod csekély ajándékomat szokott kegyessége szerint….

… A’ Bowring’ munkáját e’ napokban láttam. Kevesebbé tudok angolyúl mint hogy bíztosan ítélhetném meg, ha sok szerencsével dolgozott e mindenütt; de az én verseimet igen jól fordította….

 

 

5181.

 

Kazinczy — Ifj. B. Vay Miklósnak.                                                   Ujhely Június 29d. 1830.

 

Ezen levelem talán még itt éri a’ tegnap előtt Marsalkó Urnak általadott másik levelemet. Abban a’ palotába felfüggesztendő verset mutattam be a’ Méltós. Úrnak: itt a’ balconra teendőt mutatom be:

 

Tekintsetek alá magas egetekből

Ti, a’ Mailáth-háznak elhunyt csillagai,

’S lássátok, mint kelnek régi nemetekből

Házatoknak ismét új ragyogványai.

György, a’ honnak ’s Honthnak tündöklő nagy fénye,

’S Antal, te, Zemplénynek öröme ’s reménye….

 

 

5182.

 

Kazinczy — Szalay Lászlónak.                                                     Ujhely Jún. 29d. 1830.

 

….a’ ki engem ismér, tudja felőlem, hogy én a’ Wigand meghívását elfogadni soha nem fogom. Én esküdt ellensége vagyok minden czimborának, ’s mikor jót kell tenni, nem nézem, ha ott Döbr. van e, vagy Bajza. De én Fenyérivel és Bajzával örömmel állok egy sorban, ’s arra hogy Döbr. corrigálgassa dolgozásomat, semmi kedvem nincs. Osztán én öregebb vagyok mint hogy új munkára adhassam magamat; bár azt végezhessem el, a’ mihez kezdettem. — Hogy nekem a’ Convers. Lexiconban semmi betűm nem fog megjelenni, azt bízvást elmondhatja az Ur, az egész világnak. De kérem, ne avasson a’ Döbr. perébe. Vele világos idegenségbe tettem magam. Bántani soha nem fogom: de az nekem nem lehet barátom, a’ ki magát úgy tette gőgje által nevetségessé mint ő a’ Fenyéri csípős de szerény kérdéseire tett felelettel…

 

5183.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                                  Ujhely Jún. 29d. 1830.

 

…..Eggy szeretetre méltó, még iskolájit járó ifju, Szalay László, be fogja Neked nyujtani ajándékomat, a’ Perlen der heiligen Vorzeit nyomtatványát, velínen. Fogadd azt megbecsűlhetetlen kegyességed szerint. Hexametereket, még pedig gyönyörű hexametereket, prózában adni, bár poetai prózában, nem a’ legszerencsésebb gondolat; de sem erőm, sem esztendeim, sem gondjaim nem engedék külömben; ’s legalább a’ Munka előtt álló Bevezetés fogja érdemleni, hogy azt megolvasd. Örvendek hogy ennek a’ csuda nagyságú férfinak Életét közölhetém a’ magyar világgal.

….Pyrker maga is költő volt. Hőskölteményeket írt a Goethe előtti német költők stílusában….Művei közül a Perlen der heiligen Vorzeit 1821-ben jelent meg. Magyarországon az egri egyházmegye papjain kívül valószínűleg senki sem vett volna róla tudomást, ha Kazinczynak nem támad 1830-ban az az ötlete, hogy lefordítja magyarra. (Utána még ketten lefordították.) ….Nagy pénzzavarában lefordította a Szent Hajdan Gyöngyei egy részét, azt elküldte bírálatot kérve az érseknek…. A lefordítást nem vette túlságosan komolyan, ezért nem is fordította versben…

Nyugat 1938. 12. Szerb Antal: Száz éves dolgok

 

 

5184.

 

Kazinczy — Horvát Istvánnak.                                                               Ujhely, Jún. 29d. 1830.

 

E’ napokban által fogják adni Árpád kedves fiadnak kisded ajándékomat, a’ Szent Hajdan Gyöngyei fordítását. Csókold nevemben, és kérd, hogy azt fogadja kedvesen attól a’ barátjától, a’ ki tőle olly sokat reményl. — Most már, édes barátom, ezen exemplárjaim’ árából neked meg fogom adhatni azon 200 fntot, mellyet nekem ez idén kölcsönözél, ’s megkérém Bártfay barátomat hogy mihelyt kezéhez annyi pénz bejő, azt néked fizesse le. Te pedig vedd szíves köszönetemet segedelmedért. Nagy bajból ragadál ki…

Megengeded hogy eggy igen kedvetlen tárgyat illessek — azt az undok és gyalázatos pert, melly a’ Convers. Lexicon eránt támada…

 

 

5186.

 

Bajza József — Kazinczynak.                                                              Pest, Julius’ 6-d. 1830.

 

….A’ Tekintetes Úr igen nagy tévedésben látszik lenni, ha, mint levele mondja, azt hiszi, hogy én Emíliában változtatásokat tettem, még pedig a’ Tekintetes Úr’ tudta nélkűl. Szabadságot ada ugyan a’ Tekintetes Úr leveleinek egyike azt tennem kézíratával, a’ mit jónak fogok vélni, azonban ha én e szabadságot szerénytelenül használtam e, ki fog tetszeni a’ kézírat’ és nyomtatás’ összehasonlításából…

…S vétek e az hogy én a’ 10 esztendővel ifjabb Szalaytől tanúlok, a’ nálam 20. esztendővel öregebb (korosabb inkább) Döbrenteiről «keveset vagy épen semmit sem tartok»? Holott Döbrentei már akkor híres író volt, mikor én még csak Abc-ét tanultam. Tanulni mindenkitől lehet valamit, sőt mindenkitől tudni ’s akarni tanulni még dicséretes dolog is…

 

5187.

 

Kazinczy — Zádor Györgynek és Bajza Józsefnek.                           Újhely, 1830. jul. 9.

 

a’ Csokonay gyalázatos verse gyalázatos applicatióját kárhoztatám. Épen az nap, mellyen Wigand vevé levelemet, hogy én részt a’ Conv. Lexicon dolgozásában nem vehetek, vettem én is tőle és a’ Társaságtól a’ második levelet, mellyben a’ czikkek’ czímjeit közlik. Az A és B betűre 45 czikk, azon kívánsággal, hogy Julius’ közepéig a’ darabok ott legyenek. Bonaparte familia, József, Napoleon, Lucián, Lajos, Jeronym, Ankerstrőm, Maria Antonia, és egyebek. Magyar ezek közt csak Bogdanovics. És így tőlem csak fordított darabokat kívántak volna. Ha volna is időm, én jobbat is tudok fordítani, mint a’ Conv. Lex. czikkjeit, ’s kevélyebb vagyok, minthogy azt tűrjem, hogy dolgozásimon Gábor Deák corrigálhasson…

 

 

5188.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                            Pan.halm. Jul. 10d. 1830.

 

…A mi köztted, Sz. és D. között történt, tudom mind a két részről, ’s egyebet litterátori gyöngeségnél nem látok benne, millyenért egymásra haragudnunk, egymást nyilván bántanunk, nem illik…

 

 

 

5190.

 

Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek.            Sátoralja-Ujhelyről, 1830. júl. 14.

 

….örömmel látom, hogy az Úr Döbrenteivel jól van, s rosszúl Bajzával és társaival; s eggyikéhez és másikához semmi közöm. Az Urat hívom bizonyságúl, hogy előttem nincs tűrhetetlenebb szolgaság, mint midőn tőlem az kívántatik, hogy szeressem, a kit szeretni nem tudok, s a kit szeretek, gyűlőljem, mert más azt szereti, ezt gyűlőli, s a mit nem engedek másnak magamon, én sem kívánom mástól. Becsűlöm az érdemet azokban is, a kiket nem szeretek, s erőtlenségeket azokban is látok, a kik felé vonattatom; de inkább szeretem nyugalmomat, mint hogy némellyekkel viszálkodásban élni akarjak, s az erőtlenségekre behunyom szemeimet…

 

 

5191.

 

Zádor György — Kazinczynak.                                      Pest Julius 16d. 1830.

 

Gyöngyök közönséges példányai az itteni könyvárosoknak az utasitás szerint már ki vannak osztva, ugy az ajándék példányok is; a csomók el vannak küldve, csupán az Ocskay csomója van nállam, várja a legelső biztos alkalmat…. Szalay igen nagy segédemre volt a Gyöngyök gondviselésében. A legközelebb küldött Észrevételek példányával ő kedveskedett, a Bökversekkel ’s Tíz csapással pedig én.

E pillanatban veszem Gróf Dessewffy sületlen savatlan mázolását, ’s ide zárom, had szóljon maga…

 

 

5193.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                  Pannonhalm. Jul. 22d. 1830.

 

….Széchenyi Hitele felett mindenütt pálczát törnek. Ez egekig magasztalja, az pokolig legyalázza. Ellene kiált mind az, a ki szeret régi magyarosan élni. Most kaptam ellene egy kéziratot Szalából. Pipás nemes ember szóll abban Társaihoz. A jelszó: Szálj le nemes, ülj fel paraszt! De azért ő is haragszik, hogy a Tábla bírók mód felett szaporítatnak. — Látom naponként inkább megoszlunk, mint egyesülünk….

 

 

 

5194.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                              Újhely Júl. 23d. 1830.

 

fedd hogy a’ Csokonay Arpadiását, minekelőtte az megszületett, kárhoztatám? — Ne hidd hogy ezek nekem fájjanak; nem, barátom; én azt hiszem most is, ’s makacsság nélkül, hogy az után a’ mit Csokonay hagyott, bizonyossággal lehet mondani, hogy az ő Arpadiásza szerencsétlen mív volt volna…

 

 

5196.

 

Kazinczy — Zádor Györgynek.                                           1830. Júl. 27.

 

Tegnap vevém a’ nyalábot a’ Bowring kötetével és a’ mik mellé voltak téve….. Bár Szalay küldené, a’ mi még hátra van is:

Ezeket Wigandtól kellene kérni Denkmäler des alten Roms, nach Barbault. Augs. 1816.

                                                    fol. — 20 fl. W. W.

                                                   Taschenbuch v. Mednyánszky für d. J. 1829.

                                                   Geschichte der Ungarn v. Graf Mailáth

                                                 és a’ Sz. Hajd. Gy. azon expljait, mellyek nekem maradtak fenn

                                                   és a’ Sterne munkái…

…’S mit teve erre D. a’ Wigand nevében? Elmondá maga maga felől, hogy ő a’ magy. Irók közt melly magas tetőn áll, és hogy ő magyar Campe. — G. D. J. azt mondja, hogy ezt nem D. mondá, hanem Wigand. De ki nem ismeri a’ D. üres czifráját, a’ mivel ez az írás is el van öntve. De adjuk hogy azt nem D. mondá, hanem a’ német nyelvű Wigand; azt G. D. J. csak mégis meg fogja vallani, hogy ezt olvasta D. minekelőtte sajtó alól kiszabadult. Ő lévén itt is a’ Redactor, felelettel tartozik a’ nevetséges magasztalásért. De D. itt nem elégedék meg a’ maga magasztalásával: ő Fenyérynek tudatlanságot, kajánságot ver a’ fejéhez. Mint a’ szűz lyány a’ koszorút, úgy érdemlé ez a’ szerény férfiú, hogy meglakoljon szemtelen hiúságáért…

 

 

 

5197.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                                  Sz. Mihály Jul. 27én 1830.

 

bévégeztem észrevételeimet Gróf Széchenyi Hitel czímű munkájára; észel ’s ideákkal hemzsegő könyv, csupán nagyításait, szélsőségeit és túlságait kell szerényen, a’ szükséges mértékre visza szorítani, hogy hasznos gyümölcsöket hozzon és hozhasson. De nem elég csak mustrálgatónak lenni, meghatározottabban kell kijelelni a’ Nemzet részéről teendőket, mindennek okát kell adni; nem lehet szaladnunk, de kell indúlnunk. Köszönni kell a’ Szerzőnek és dícsérni szabad szokását ’s hasonló egyenességgel kell tagolni ideáit, nagy, neme, felséges érzéseitől elkell ragadtatni hasonló érzetekre és magasztalni kell az így érzeni tudót; bésavanyozott keserűségeit észre kell ugyan venni, de egyszersmind megengedni annak, ki gyönyörű nagy tettel előre megvásárlotta a’ bátrabb szollás szabadságát — holmi csipősségeket hasonló legyintő csipősségekkel kell viszonozni — így, ollyan lesz a’ critica, a’ millyennek lennie kell: használni fog a’ critizáltt könyv, használni a’ Criticus, és a’ Haza meg Király java ’s dísze fog következhetni. Septemberben szabadúl ki a’ prés alól e’ dolgozásom — magyarúl van írva….

 

 

5198.

 

Zádor György — Kazinczynak.                                  Pest Julius 31d. 1830.

 

….inditottam el Tek. Bártfayné asszonyság közbenjárásával bizonyos Ujhelyi Kereskedőtől a második csomót, mellyben a Könyvárosoktól vett könyvek 1) Galetti, 2) Bowring, 3) Hormayrs Taschenbuch 1830. 4) Gedichte Ludvigs von Bayern 2. B. 5) Mednyanszkys Sagen és 6) Lovakrol foglaltatnak. A harmadik csomót pedig, mellybe 4 velin s 20 közönséges Gyöngyöket, Bajza játékszinének 1 velin s egy közönséges példányát, az universitas ünnepére kijött holmi apróságokat s Majláth historiájának három részét rakattam …

…Az Erdélyi Leveleket által vettem Tek. Bártfayné asszonyságtól, ’s Szalay Urat fogom kérni hogy Drescherhez vigye…. a Magyar Akadémia plánja legfelsőbb helyen helyben hagyatott….. Kisfaludy Károly privilegiumot nyert magyar politicus ujságra és mulattató lapokra. Wigand is egy tudományos folyó irást igyekszik meginditani SAS czímmel, mellynek redactora Thaisz lesz. Bajza a Zajbaj szerzőnek bizonyosan fog felelni, ’s ugy a mint érdemli…

…Szalay, kire Döbrentei azért neheztel, hogy őtet jobban meg nem dicsérte, és hogy ifjú léttére itélgetni mer…

 

 

5201.

 

Laicsák Ferencz — Kazinczynak.                          N. Várad 9-a Aug. 830

 

Örömmel vettem a’ Tekéntetes Urnak, minden jó, igaz izlésű Magyar háladatos indúlatját, maga után vonszó fáradozását, mellyel a’ Magyar Litteraturát, Eö Excellentiája a’ Patriarcha Egri Érsek Szent Hajdan’ Gyöngyeinek fordításával ’s kiadásával megajándékozni méltóztatot. Ezen munkálkodása ujabb Borostyán koszorút szerez a’ Tekéntetes Ur Nagy Poetai homlokára, és igaz szivből eredett hazafiui törekedéseinek jele. A’ 20 exemplárt óhajtva várom, és szives indúlattal elfogadom, kötelességemnek tartván, Pozsonyba rövid idő alatt leendő felmenetelemmel azoknak árát 120 frt Pesten T. Bártfay László Urnak lefizetni…

 

5205

 

Kazinczy — Szalay Lászlónak.                                           Ujhely Aug. 17d. 1830.

 

Én az Erdélyi Leveleket olly sokszor dolgoztam újra 1816 olta, hogy a’ sok közt azt a’ legújabbit nem is ismerem igazán. Isten neki! Menjen ki valaha kezeim közzül. Ha sok olly Olvasóji volnának, mint az Úr, örvendhetnék szerencsémnek.

Az Úr’ munkájára csak a’ Muzárionban fogok felelni. Olly sok gond, olly sok teher, olly sok munka, olly sok öröm fog el engemet, hogy életem csupa zavar, ’soha sem tudom mit kezdjek…

 

 

5206.

 

Kazinczy — Zádor Györgynek.                                      Ujhely, 1830. aug. 17.

 

Ma veszem a’ Váradi Püspök’ levelét aug. 9dikéről, mellyben szinte panaszolja, hogy a nyomtatványokat nem vette, de hogy a’ pénzt Pesten fogja letenni Bártfay barátunknál. Eddig csak elküldözék a nyalábokat azok a’ Papocskák. De ha valahonnan már pénz jöve bé, kérem méltóztassék kérni Tek. Bártfayné asszonyságot, hogy azt nékem Engel nevű Ujhelyi zsidó által, ki ma indúlt Pestre, ’s a’ Bártfay barátunk házához is viszen nyalábokat, méltóztassék felküldeni.

….A’ kis Szalay nekem sok jót ír Erdélyi Leveleim felől. — A’ Majláth Regéjit most küldöm Censorhoz Kassára…Ha Bajzánk felelni fog a’ Zajbajra, ’s felelete nyomtatva lesz, láttassa velem azt az Úr, édes barátom.  Szalayhoz ide teszek eggy szelet papirost…. Engel Ujhelyi zsidó elhozná a’ Sz. Hajd. Gy. nékem hagyott nyomtatványait…

 

        

5209.

 

GuzmicsIzidor — Kazinczynak.                                                                       Pannonhalm.Szeptemb. 1. 1830

 

…Gyöngyeidet még sem láthatám! Átkozom Typographiaja, a mit legforróbban ohajtok, azt nem küldi. Szederre biztam, ’s még sincs; és egész Győrben nincs, vagy csak hogy láthatnám is.Kisfaludy Károly, ki Ujságot akar vala irni: «A Jelenkor» czím alatt, ’s már megnyeré a privilegiumot, Győrött feküdt egy ideig betegen…. Kisfaludy Sándor reá beszéllé Zalát, hogy Füreden Theatrumot építsen. Ő maga fog a Felvigyázó lenni…

 

 

5213.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                           Újhely 1830. Septemb. 10d.

 

….Ritka ember szereti úgy a’ czifra napokat, millyen az vala, mellyen mi Gróf Mailáth Antalt látánk bársonyszékünkbe beűlni, mint én. Ollyakat látunk, a’ kiket régen nem látánk, és a’ kiket régen vágyánk látni, sőt ollyaknak jutunk ismeretségekbe, szeretetekbe, kik azt érdemlik, de a’ kiket még hírekből sem ismerénk. — Meglátni ismét ezt a’ szeretetre méltó ifjú Fő Ispányt…

…..Az ebédhez későcskén mentem, ’s így messze estem a’ Centrumtól, hogy a’ Fő Isp. az eggyik, ’s az Iktató a’ másik asztalnál

 

                                                                       RAJZ!

praesideáltak. Ez vala a’ 25 öl hossz. és 8 öl széless. ebédlő, 12 asztallal a a’ Fő Isp., b a’ Personális. Én a’ c-nél találék helyet; ’s innen szabadon mentem, valahol ismerőst pillantottam meg. Sokára mentem a’ két fő asztal felé, mert eggy veres övű Pap Úr azt kérdé eggy Zemplényi Urtól, ki mellett űle, hogy ki az a’ fekete ruhás ősz fejű ember, ’s hallván nevemet, kérte ezt, csinálja, hogy felé is jöjjek. A’ Pap Úr Viski Plebánus és Esperes volt Hont Vármegyéből, nagy barátja Nyelvünknek. — De most a’ Kir. Tábla Assessora Mélt. Szerencsy Ur, ki az ajtóhoz közel az e mellett űlt, még messzére rám kiálta; balját az ajtóval általellenben függő óriási tűkör felé nyújtván (az oriási tűkör papiros volt, e’ versemmel: Én szűltem őtet etc.):…. Midőn az ebéd véget ére, a’ Personális elmenvén Abaujvári V. Isp. Comáromy mellett, a’ maga jobbjával ennek balját megfogá, ’s úgy méne végig az udvaron. Én utána Szerencsyvel….

… Bosszankodol hogy nem vevéd Gyöngyeimet. Képzeled miként én! Így bosszankodik a’ Váradi Püspök, így Ocskai Udv. Káplán és Váradi Kánonok, (Zemplényi születés és B. Splényi leány’ fija.) Ismered e ezt? Én személyesen. Jó ember, szeretetre méltó ember, ’s a’ ki nem sokára Püspök lesz. Rumy a’ Spiegelben szóla Gyöngyeim felől. — Kár, hogy nem hexameterekben; úgymond. ’S igaza van. De az olajfestés helyett jól dolgozott rézmetszetet bírni, az sem rossz. — Ő nagyon meg van elégedve Előbeszédemmel, ’s annak örvendek. — Neked édes barátom, az tóhajtom, hogy a’ Sz. Hajdan’ Éneklőjét lásd és ismerd, ’s hogy ő Téged szeressen.

Ma írok Pestre, hogy küldjék valaha Gyöngyeimet. Jót akara a’ küldő, midőn a’ Kis Papokra bízta, de nekem kárt tett. Szükségem volna a’ pénzre, ’s melly szükségem! — E’ héten eggy lovamat vesztém el, ma éjjel öt sertésemet hajtá el eggy éjjeli tolvaj, ebeimet kenyérrel némítván el.

Reszketek az általam olly hevesen szeretett Kisfaludy Károly életéért. Barátom, ki pótolja ki az ő ürét? Senki. Eggyetlen a’ maga nemében.   Toldy Septbr. 3d. érkezett meg Pestre…

 

 

5217.

 

Kazinczy — Zádor Györgynek.                                                    Újhely, 1830. sept. 17.

 

….Képzelhetlen szükségem van pénzre. Nehány hetek alatt ezek a’ káraim: Valamelly gonosz kondás megnyúzta kocsimat minden bőrétől; eggy lovam szerencsétlenül esvén eggy árokba, oda van; eggy esős éjjel e’ napokban hét darab sertésemet elhajtották, ’s nyomába nem akadhatok….

 

 

5220

 

Kazinczy — Szalay Lászlónak.                                                     Ujhely Sept. 27d. 1830.

 

Szinte jól esett nekem hogy az Urat a’ Generális Gróf Fekete Biographiajának dolgozása rá szorította…. A’ Generális felől alig tudok valamit egyebet mint a’ mit az eml. helyen már elmondottam, mondani; mert a’ mit tudnék, nem olly természetű hogy a’ Publicumnak általadhassuk. Illyen az hogy a’ szerelem testi gyönyörűségeit természeti szükségnek tekintvén, mint a’ Cynikusok’ legvastagabbjai, azzal nem látta szükségét titkon élni, ’s Oberster korában ing és lábravaló nélkül járt fel ’s alá a’ szobában, ’s úgy szóla az idegenekkel is, azt mondván, hogy a’ nyári meleg napokban a’ ruha alkalmatlan. — A’ Pucelle d’Orleánst, Voltaire után magyarra fordította, ’s Báró Orczy Lászlónak ajánlotta, ’s mivel nyomtatásban ki nem adhatta, az Országos Muzéumban tétette le…. Superint. Báthori Gábor Úrhoz eggy négy sorból álló epigrammot írt. Az értelme ez: Kérded, miért szeretnék Kalvinista lenni inkább mint Pápista. Azért inkább, mert inkább félszemű, mint egészen vak. A’ vers nálam le van írva, de nincs itt….

 

 

5223.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                         Újhely, Octóber’ 5d. 1830.

 

Fogadd szíves örvendésemet szerencsés megérkezésedhez a’ Német-, Angoly- és Franczia-földről,…Hogy Fekete Gáspár teljesíté valaha kérésemet, ’s azt, a’ mit Dussault íra Sallustius felől, nekem megküldötte, én egyenesen a’ Te emlékeztetésednek köszönöm. Valóban az érdemlé hogy neki és Néked kérésemmel alkalmatlankodjam.

Hogy a’ Mailáth’ Regéji valaha már jelenjenek meg, nagyon óhajtom….Verseim letisztázva várják rendelésedet; egyedül Epistoláim vannak hátra. Hogy azok valaha jussanak sajtó alá, magam is óhajtom, ’s kevélykedem azzal, hogy Kiadójok lenni méltóztatol, édes barátom…

 

 

5227.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                          Pest, oct. 26. 1830.

 

…Verseit nagyon várom a Tek. Úrnak. Mihelyt itt lesznek, öszvehívom barátimat, s tanácskozunk a rendről. Szegény Vitkovicsunk Verseit válogatva én és Vörösmarty szándékozunk kiadni hasonlóan, mint Vörösmarty a magáéit, s én a Tek. Úréit.

A plánumot jóváhagyása alá fogom bocsátani a Tek. Úrnak. Károlyi a Regék első MS-ának utolsó levelét kéri, melyen a censura van, hogy ne kelljen újra Dreschernek instálni.

Lesz-e időm, utazásaimat leírni? nem tudom. Igen sokat tennének. Németország két kötetet adna, Anglia egyet, Francziaország egyet, Belgium, Schweiz, Olaszország legalább egyet…

 

 

5228.

 

Kazinczy — Horvát Istvánnak.                                                                            é. n.

 

A’ mit Recensióban akartam vala mondani, Epistolában adom elő. Halld kezdetét:

 

Valót jövendőlt Íliumnak a’

Királyi Szűz; — hiszen szemét neki

Isten nyitá meg — ’s nem talált hivőkre.

Valókat hirdetsz itt te is nekünk;

Mert a’ koporsók vak setéti közt

Lépésidet csak Isten hordhatá el;

És még is a’ mindentudók’ csoportja —

Oh a’ mindentudók, a’ józanok! —

Tompán koholt meséidet kaczagják….

 

 

5229.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                     Újhely Novemb. elsőjén 1830.

                                                          azt kötöm ki:

1.         hogy igen szép betük ’s

2.         igen szép papiros vétessék a’ Munkához,

3.         hogy ritkított sorokkal nyomtattassék.

Borzadva látom az 1001 éjsz. példányát, mellyben betű, papiros rosszak, ’s a’ 2d. Kötet nem durchschossolva van nyomtatva, holott úgy az első. Valóban Vörösmartynak inkább kellene tisztelni nagy érdemeit….

 

Toldynak küldöttem 1830. Novemb. elsőjén:

1.         Sípját ’s e’ koszorút

2.         Kékellő violák’

3.         Nem kérdem én azt, kis madár,

4.         Zellim legelső rózs.

5.         Szökj Epigramma,

6.         Küprisz ez itt?

7.         Jön, lő, ’s győze!

8.         Antinous.

9.         Venus Callipygos

10.       Ió és Jupiter.

11.       Madonna, Carlo Dolcétól.

12.       Psyche a’ lepével. Oh a’ mennyei lyányka.

13.       Laokoon.

14.       Karlsbadi ferdőre (Poetai Berekbe van helye, mert fordítás).

15.       Olasz dalt német drombhoz.

16.       Elmaradás, te vagy a’ keserű.

17.       A’ szem látni tanúlt,

18.       A’ bűnösök.

19.       Lucrétia.

20.       A’ nagy napon.

21.       Biharnak két Nagyja.

22.       Gróf Ráday Erzsi.

23.       Mezei Virágok.

24.       Az Erdő.

25.       Graphidion.

26.       Pór gőg.

27.       Váradi ferdőben

28.       E’ busa nép.

29.       Distichon eredete.

30.       Koptusi intés.

31.       Sulpicia fordított darab; és így a’ Poetai Berekbe.

32.       Leonídás, Leonídás nem fordítás.

33.       Halld Vayt.

34.       Reményem eltűnt.

35.       Keresztes Bálint.

36.       Felfele tart mindég.

37.       Üss, csak szólani hagyj.

38.       Égtem érted.

39.       A’ tisztúlás innepe.

40.       Az oktalan Bölcs.

41.       Plátó lelke valék.

42.       Kant és Homér.

43.       Elfolya kétezer év (A’ Napoleon és Luíza menyegzőjére).

44.       Eggy lovat eggy tehenet.

45.       Hittem az esknek.

46.       Ámor az Oroszlánon.

47.       Az Inn hátán.

48.       Félre a’ gőgössel!

49.       Távol vagy mindég

50.       Nagy de rövid bántás

51.       Szirt rendíthetetlen

52.       Nyírliget.

53.       Fusd a’ bajt.

54.       Tartsa meg Európát.

55.       Adj örömet.

56.       Sztrigy.

57.       Ő mást szeret.

58.       A’ zápor ömlik.

59.       Szemeréhez.

60.       Téged nyájas anyád

61.       Spissich.

62.       B. Wesselényi Miklós.

63.       Gróf Draskovics János.

64.       Titkunkat sejti nénje.

65.       Szép a’ felduzzadt.

66.       Pászthory sírja.

67.       Martinuzinak itt áll kápolnája.

68.       Midőn az hajnal elveri álmomat

69.       Szompolygva tértem félre.

70.       Csalárd örvények.

71.       Ürményi.

72.       Milliók közt.

73.       A’ kit Athéne nekünk.

74.       Mint a’ szerelmes járja.

75.       Eggy fija volt ottan.

76.       Ott Armída vevé.

77.       Rákoson.

78.       Hősünk’ zengő karvasára.

79.       Az a’ kis lyányka.

80.       Melly boldog óra

81.       Orpheus a’ tekenős.

82.       Leányka dalt, de ne

83.       Brekeke.

84.       Arczképek.

a.         Zrínyi.

b.         Eggy nap nem épűlt

c.         Ráday.

d.         Báróczi.

e.         Péczeli

f.          Himfy.

g.         Kis és Berzsenyi.

h.         Teleki József és Ádám.

i.          Gr. Dess. Józs. és Tel. Fer.

85.       Gibárt és Irma.

Poeta vagy ’s historicus.

 

POETAI BEREK.

86.       Ne fusd, leányka

87.       Nyögdellő gyenge

88.       Tavasz árnyában leltem őt.

89.       Báj arczod Blidli

90.       Szánlak titeket.

91.       Ah ki hozza

92.       Héj te álnok csintalan leány te.

93.       Mint a’ harmatozó.

94.       Elment Chloe.

95.       Ha holnap élek e.

96.       Fiam te is.

97.       Én szeretek, szeretve vagyok.

98.       Szunnyadozám, ’s a’ szent Cyth.

99.       Fegyvert akartam én is

100.     Az éjjel a’ midőn már.

101.     Kis fecske, te mihozzánk.

102.     Leányka dőlj le

103.     A föld iszik.

104.     Ha bort iszom.

105.     Szép galamb.

106.     A szép Cythere férje.

107.     Hogyha életet szerezne.

108.     Igy szólnak a’ leányok. Gibraltár) Dayka Versei Menydörgés) megett állanak.

109.     Nekem szép kis magyar lyány (Pórdal formájú pajkosság).

110.     111. Gróf Mailáth Antalnak.

112.     Hogy lelkemnek lelke te légy (görögből).

113.     Ajkaimon lebegett lelkem (görögből.)

114.     Pindarus Olymp. VI. éneke.

115.     Csemegékre.

116.     Grammatikai Epigrammák.

a.         Ajánlás

b.Az Olvasóhoz.

 

————

1.         Könyvgyártó.

2.         Jót ’s jól.

3.         Hogy soloecissálok.

4.         Diphthongot

5.         Léleknek veve Róma ’s Athén.

6.         Kárist mond.

7.         Utálja a’ poetát.

8.         A + B =

9.         Berki szokottat.

10.       Szólj ’s ki vagy

11.       Repkényes poharat

12.       Ah mi elég?

13.       Nyargala.

14.       Természet, te vagy

15.       Engemet a’ sokaság.

16.       A’ foltatlanság.

17.       Te czifra szókkal élsz.

18.       A’ poezis kikap.

19.       Nem szeretek nehezet.

20.       Járj egyenest.

21.       A’ Genie.

22.       ’S az az uj miért jobb.

23.       Helmeczyhez. A’ szerencsent mosod.

24.       A’ rút rút.

25.       Mert én is Művész

26.       Korholtatni.

27.       Embert mondva

28.       Boileau után.

29.       Hallgassd a’ Mester szavait.

30.       Vén Kántor.

31.       et trop d’exactitude

32.       Borz.

33.       Dayka, Csokonay.

34.       Bántani mást vadság.

35.       Cayster.

36.       Két szót hall

37.       Kerűld ’s hajházd.

38.       Ungvár-Németihez.

39.       Rontott mert építeni.

40.       Jó nem kell ha az emberiség.

————

117.     Eggy Emlékkönyvbe.

118.     Romában és Román kivül.

119.     A’ kegyes Títus (Metastasio Operája).

120.     Gőthe után: Jobbomhoz etc.

121.     Barthos Muki.

122.     Bölöni Farkas Sándorhoz.

123.     Malonyay.

124.     Szilassy.

 

 

 

5230.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                                                         é.n.

 

Verseim’ csomóját eddig vetted a’ mi tisztelt barátnénktól, kihez azt Zelinka Kis-Pap Novemb. 4d. vitte. Sokat azokban megvethetsz bántásom nélkül; illyen az a’ bohóság, melly e’ soron kezdődik: Nékem szep kis magyar lány etc.

….kérem Fenyéryt, hogy nekem vegye meg

1.         Az V. Ferdinánd Magyar Király képét,

2.         a’ Lajos Filepét,

3.         A La-Fayette-ét…

                                             Utasítás a’ képek bepakkolása eránt. Minteggy hat árkus papirosat össze kell görgetni cylinder formára. Arra kell görgetni a’ képeket. Ismét hat ív papirosat rá görgetni. Akkor a’ boríték papirosba tekerni, ’s három helyt spárgával által kötni, és ott lepecsételni…

 

5237.

 

Kazinczy — Szalay Lászlónak.                                         Ujhely Nov. 23d. 1830.

 

….Vette e az Ur azon levelemet, mellyben Generalis Gróf Feketéről írtam holmi bohóságokat, vagy az veszett el talán? Sajnálnám azt, ’s meg nem foghatom, miként kelle épen az Urhoz írt levélnek elveszni, holott egyéb leveleim elveszni nem szoktak…

….Szemere Muzar. V. kötetében Erdélyi Leveleimből akar adni holmit. Farkas Zsidó által leküldöm az Urnak. Nagyon kedves volna nekem hallani, mit mond az Ur róla — még pedig Muzarionban szeretném azt hallani.

Ő Exc. a’ Patriarcha Érsek ezt írá Rumynak: — Kazinczys Übersetzung (Sz. Hajd. Gy.) ist voll Kraft; besonders die Vorrede. — Szemere azt írja hogy az az Előbeszéd neki szerelme — Kanonok Lonovics írja Pozsonyból, hogy fordításom ott közönségesen javaltatik…

 

 

5238.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                Pannonhalmán Novemb. 23d. 1830.

 

…Én ezen uj Epocháját nemzeti erölkedésünknek egy Magyar Atheneon czímű Pindariconban éneklém előre meg öt Énekben; de csak most nyomatik Posonyban. Énekeim: 1) a Nemzethez; 2) Ferencz, 3) Ferdinand Királyainkhoz, 4) Nádorunkhoz, 5) Fundatorainkhoz; egészen hellen szellemben…. A Revisor eme soraimat, mint tiltottakat törlé ki Ferenczből:

 

«Vér áldozat szüntetheti a vért,

S a Király lányával áldozik.

A példa győzött. Lenyomva dült

Erőnytől a szerencsefi.»

                                               Majd ezek hagyattak meg:

 

«O nagy Király, a mit Te tevél itt,

Nem halandó músa zengheti»…

 

 

5240.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                       Pest, nov. 26. 1830.

 

….Az epistolákat sovárogva várom, s hiszem hogy Versei iránt, melyeknek ezt a czímet szeretném adni: Kazinczy Ferencz Poetai Munkái, kedves hírrel foghatom meglepni a Tek. Urat. Többet most nem írhatok, mert el vagyok borítva dolgokkal….

                          Az akademiai választások megvannak:

Helybeli rendes tagok: Philol. Kisfaludy, Vörösmarty, Schedel.

Philos. Döbrentei (D. és Philosophia!), Imre.

Mathem. Tittel.

Természettud. Gebhardt és Bugát.

Historia: Horvát István és Petrovics.

Nem tudom mire: Balásházy.

Vidékiek: Hist.: Kazinczy, Kis.

Philos. Berzsenyi, Szilasy.

Philol. Kisfaludy Sándor, Kölcsey.

Szecretárius ezek által fog Pesten választatni…

 

 

 

5241.

 

Kazinczy — Somosy Jánosnak.                                                                Nov. 28d. 1830.

 

…..Megszólítva hogy csináljak eggy Inscriptiót a Wékey kövére, ezt írtam:

 

A’ tiszta lelket, a’ szerényt, csudálta

’S szerette minden, senki nem gyülölte.

A’ régi ház, baráti, ’s a’ Megye

Eggyütt kesergik elhunyt díszeket.

 

 

5244.

 

Kazinczy — Szemere Pálnak.                                                                   Nov. 30d. 1830.

 

Ma vevém a’ Schédel levelében a’ hírt hogy Kisfal. Károly meghala, ’s süvegemen fityeg a’ fátyol. Ezt megírám Schédelnek. Bár Pesten követnék példámat. …

 

 

5245.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                            Ujhely Nov. 30d. 1830.

 

Felkötém a’ fátyolt a’ mi kedves Kisfaludy Károlyunk után… Kisfaludynál van két rezem: eggyik Calme, Vernettől. A’ másik Aquarelben dolgozott tengeri vész, ’s K. K. ezt nekem vászonra kezdé által vinni. Légyen gondod hogy megkaphassam, hogy portékáji közt el ne vesszenek…Farkas Zsidó hétfőn indúl Pestre, szállani fog Váczi út (nem úcza), arany csillag, Madarasi ház, Winter Jakab Zsidónál

 

 

5247.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                       Újhely, Decemb. 3d. 1830.

 

…Farkas Zsidó a’ jövő héten…Viszi XVIII. Epistoláimat is, három vagy négy darabbal, mellyet a’ Poetai Berekből némelly változtatásokkal vettem ki. — Míg a’ Nyomtató addig jut, hogy szüksége lészen reá, elkészűl Hozzád Párizsba írt Epistolám is, de a’ mellyen elakadtam. Annak első sora ez: Vendége Carthatónak és Athénnek….

 

 

5250.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                        Ujhely, 1830. Decemb. 5d.

 

Mik történtek a’ Sz. Hajdan’ Gyöngyeinek széllyel küldésével, kérdeni is alig merem…Pénzt még keveset láttam belőlök; Egerben mind az 50 példány elkölt, de az árát bé nem szedték. Egyedül a Váradi Püspök fizette le mind a’ husznak árát; még Ocskay Kanonok sem még…Lonovics Kánonok írja, hogy a’ kikkel a’ fordításról szóla, nagyon meg vannak elégedve vele. De hány Olvasó szereti a’ szent Poesist és ezt a’ nyelvet? Azok a’ díbdábságok elrontják Olvasóink’ ízlését.

Ő Exc. azt óhajtja, hogy adjam hexameterekben. De én nem öntöm verseimet, ’s ez a’ sok és soknemű gond! Próbát tevék még is. Halld Mózesét:

 

«Már elhúzódék Hórebnek bérczein a’ rest

Felhő, melly sebesen mint nyil kele délkor az égnek,

És éjféli homályt öntött a’ völgybe. Kavargó

Keble gyakor tüzeket szikráztata. Dörge, de későn,

’S szűnetlen lobogás hányt a’ komor éjre világot.

Mennykő kergete mennyköveket; rengettek az ormok’

Szirtjei, ’s . . . . repedezve lapúlt el.

Nem renge a’ ki juhait gondoskodva hozá fel,

’S most a’ zápor elől eggy kőbarlangba vonúla,

’S némán néze a’ tűz sűrű lobogásiba. Nyolczvan

Esztendőt élt már, de szakála fejérleni még csak

Kezde…

 

 

5253

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                             December 15. 1830.

 

…..pár szót a Tek. Úr munkáji iránt: Tessék az eredetieket mind összeszedni, talán ily renddel:

                                  K. F. Eredeti Munkái.

1.         kötet:   Poetai munkák.

2.                 Historiai munkák (biographiák).

3. 4.            Philos. és aesthetikaiak (ide valók az előszók is, és minden polemicumok).

5.                Erdélyi Levelek.

6. 7.            Pályám Emlékezete.

Úgy hiszem, igen hasznosan fogok ezekkel a Tekintetes Úr számára kereskedhetni: csak tudjam, akarja-e összeszedni? Hamar kérek választ. Szallusztot, Horácot és Cicerót is nagyon kérem….

… Wigand panaszolkodik, hogy nem veszik a Gyöngyöket, és Szalay nem mert kérni könyveket. Bártfayné sem tud már eladni semmit…

 

Ez lett:           Kazinczy Ferencz Eredeti munkái, I–V, összveszedték Bajza [József] és Schedel [Toldy Ferenc], Buda – Pest, 1836–1845. [Az öt kötet tartalma: I. (1836) Eredeti poetai munkái;   II. (1839) Utazások Eredeti munkái;    III–IV. (1839) Levelei;         V. (1845) Levelei.]

 

5255.

 

Kisfaludy Sándor — Kazinczynak.                                    Sümeghen December 16kán 1830.

 

Vettem becses leveledet. Károly Öcsémnek, nemzetiségünk’ és Literaturánk’ egygyik jeles Hőssének halála felett érzett búmat ’s bánatomat azon örömérzés derítheti valamennyire fel, hogy mostani Literatúránknak egygyik Főszerzője és Alapítója Benned még él. Éltessen is az Ég! szívemből kívánom, sokkal tovább, mint a’ mennyire közönséges embereknél a’ közönséges élethatár terjedni szokott! — Adgya Néked azt, a’ mit Öcsémtől elvett!...

 

 

5256.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                         Ujhelyben 1830. Decemb. 17d.

 

.Erdélyi Leveleim teljesen készek. Kész az a’ Kötet is mellyben a’ Marmontel Regéjit adom, két újjal, Boufflerst és Rochefoucauldot. Kész Emília, Miss Sara, Minna. Kész Sallust és a’ Cicero Catilináriája, Mílója, Ligáriusa, de ezek mind végig tekintést kívánnak még.

A’ mit tenni készűlsz, és a’ mit leveledben jelentesz, szép, de mind arra idő kell. Végig kellene forgatnom a’ Tud. Gyűjt. minden Köteteit és minden vett Leveleim’ csomójit. Melly sok kincs van ott letéve! De ezekről éjjenként fogok gondolkozni. Hidd el, édes barátom, kevélykedem én azon gondolaton, hogy ezeknek Kiadójok lenni méltóztatol. Te, Fenyéry, Bajza sok jó tanáccsal fogtok segélhetni….

…Itt az Academia tagjainak kinevezésén csudálkoznak. Képzelsz bennem annyi észt, hogy én ezek tónusába nem csapok, ’s ellenkezem a’ meddig lehet vagy hallhatok. De a’ Philosophuson álmélkodnak. Van még eggy a’ kit itt ismernek (B.), ’s meg nem foghatják, mint léphete ő oda, holott olly sokan nem…

 

5258.

 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak                                                     Decemb. 20d. 1830.

 

….Az Academia felől csak azt írhatom, hogy én nékem kötve vannak kezeim. A mennyországba sem kívánkoznak annyin mint oda. Ha száz hely volna is kiadó, mind a’ százra lesz száz Aspirans. ’S a’ Patrónusok hatalmasok. Mindeniknek van Cliense….

 

 

5259.

 

Kazinczy — Névtelennek.                                                    Ujhely Decemb. 24d. 1830.

 

…..Ezt írják nekem Pozsonyból az nap, midőn az űlés a’ Cziráky praesidiuma alatt tartatott:

                         Elölülő az idén (az az, az első esztendőben)

Gróf Teleki Jósef.

Vice Elölülő Gróf Széchenyi István.

Perceptor Helmeczi.

Controlor (Ellenőr) Gr. Széchenyi István.

                         TAGOK.

I. Helybeliek.

(Mint az 5233. számú levélben.)

A’ kiknek neveik el vannak húzva, fizetést vonnak; a’ kiknek nincs, ezután bizonyosan fognak. A’ Pesten Budán lakók esztendőnként 500 ft. Conv. pénzben, a’ Pesten nem lakók 300 ft. Conv. pénzben….

 

 

5261.

 

Bajza József — Kazinczynak..                               Pest, Dec’ 30d. 1830.

                                                                        

….Kritikai lapjaim’ I. füzete Januarius’ 15dikéig elhagyja a’ sajtót. Gróf Dezsőffy ott fogja megnézhetni képét az általam elébe tartott tűkörben. — E’ fűzetben a’ Gyöngyök és a’ Hébében kiadott pindarusi oda’ fordítása is recenseálva vannak. Nem kedvezőleg, de igazságosan; legalább az én itéletem szerint, mert amúgy nem is vettem volna fel. Más recenseálta a’ Gyöngyöket, más az ódát. Nevét egyiknek sem szabad felfedeznem. Férfiúi igéretem tiltja azt. Ha a’ Tekintetes Úr felelni akarna reájok, méltóztassék azt Kritikai lapjaim’ második fűzetébe adni….

 

 

5268.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                              Pest, Jan.’ 11. 1831.

 

Tegnapelőtt nekem azt mondta Gr. Teleki, hogy, ámbár az Akad. praesesek még nem nyerték-meg a’ felség’ helybenhagyását, még is öszvehívja a’ tagokat Febr. 12kére. Tisztelt Tanítóm! ki mindég olly kész valál kéréseim’ teljesítésére, egyet ne tagadj-meg tőlem most: Légy Vendégem. Szállásom ollyan, hogy egyik szobáját, melly egészen külön van, ajánlhatom mint egy igen nyugalmas alkalmatos szobát, ’s ha együtt akarunk lenni, csak tíz lépésbe kerűl. —…..Örömmel láttam a’ Nálad készen álló munkák’ hosszu sorát. Marmontellel a’ publicum sok időre el van látva ’s így ez ’s minden többi mit a’ IX. kötet foglal magában, olly hamar kiadni újra, nem lehet. De Boufflers’ leveleit, Rochefoucauldot, Sallustot, Cicero’ beszédeit ’s leveleit, Horácz’ epistolájit ’s az Erdélyi leveleket valamint a’ pályát is hozzd-le magaddal. Kell végre módot találni, hogy ezek kijöhessenek, ’s fogunk is találni. Inkább még a’ praenumerátió’ útját választjuk …Prózai munkáid’ öszveszedése nem nagy munka lesz. Azokat osztályokra osztva ’s időrend szerint elintézve csak le kell írni. Engedd-meg hogy a’ mi szívünkön van, nyíltan kimondjuk. Mi mindnyájan azt hisszük, hogy remekűl dolgozol, de hogy változtatgatásaidnál semmi nem lehet szerencsétlenebb…. Vallyon mi volt volna az, ha Lessing, Wieland, Herder mindég ’s örökké változtatgatták volna irásaikat, ma egy und-ot kitörlöttek volna, mellyet egy év múlva vissza fogtak volna tenni ’stb. Az az átdolgozgatás’ systémája, mellyet mindég követtél, literatúránkat kétannyi munkától fosztotta-meg, mint a’ mennyivel megajándékoztad. Ne mondd, hogy nem a SOK sok, hanem a’ jó sok: mert 1815-től fogva legtöbbnyire első dolgozásaid legjobbak. Egy férfiu, kinek itéletét igen nagyra becsűlöd, azt állítja, hogy Erdélyi leveleid minden revisióval vesztettenek, ’s hogy az utolsó az elsővel öszve nem hasonlíttathatik. …

… Nem tagadhatom hogy a’ beküldött versekben — valamennyien vagyunk — alig találtunk egy két változtatást, melly egyszersmind javítás és szépítés volna. Te tisztelt apánk! egész fából egy egészet vágni remekűl tudsz, de faragcsálni, nyesegetni , foltozgatni, enyvezgetni nem — mint Göthe apa sem….

 

Kazinczy Ferencz’ eredeti poetai munkáji.

Előszó. (tőlem)

Első Könyv.

ÓDÁK. DALOK.

Ajánlás.

 

Az Áldozó. 1788

A’ tanítvány.

Keresztes Bálint a’ Sz. f. 1780.

A’ kaukhoz. 1781.

Az esthajnalhoz. 1787.

Bor mellett. 1788.

Zellihez. 1791.

Margit’ szigetén. 1800.

A’ kötés’ napja

Az én boldogítóm.

Az ő képe.

Fény és homály.

Szirmay Jánoshoz.

A’ sajka.

A’ sonett’ Múzája.

Minnyihez.

Új láncz.

Gátlások.

Emlékűl. «Hiú lepék.»

Esős nap.

A’ szabad Erdély.

Tusakodás.

Hit’ szava.

Nem, megöl az álom.

 

Második Könyv.

VEGYES KÖLTEMÉNYEK.

 

A’ bűnösök.

A’ tisztulás’ ünnepe.

A’ boldog alkony.

Vajda-Hunyadon.

Dédácson e.

Branyicskán e.

Szent-Mihálytt.

A’ habcsillapító. 1790.

Nagyság, szépség.

A’ lengeséghez.

Gibárt és Irma.

Emlékkönyvbe.

Egy más em—e.

Csemegékre.

A’ német fiu.

A’ nyírliget.

Harmadik Könyv.

EPIGRAMMÁK

a’ Görögök’ értelmében.

Az epigramm.

Nínon’ képénél.

Venus Call.

Io és Jupiter.

Dolce’ Mad.

Psyche e.

Antinous.

Laokoon.

Graphidion.

Lucretia.

Az özvegy.

Apollon.

Bihar’ két nagyja.

Vay J.’ kép.

A’ szép házi kör.

Nagy-Mihály.

Az Inn’ hátán.

Mezei virágok.

A’ Váradi fürdőben. 2.

Vád és béke.

Heliodóra.

Idához.

Az erdő.

Gr. Ráda˙ Erzsi.

Egy gyermek’ sírkövére.

Gr. Draskovics e.

Pászthory’ sirjén (?).

B. Wesselényi Miklós e.

Spissich.

Astyanax.

Könyörgés.

Férfilélek.

Kant és Homér.

Themistokles.

Mi fáj.

Szem és szív.

Amor az oroszlánon.

Tyrolban.

Ürményi.

A’ lepe.

Cerinthushoz.

Egy ferdőben.

Vigasztalás.

Koptusi intés.

Rákoson e.

A’ szerény. Félre a’ gőg.

Az Egri könyvtár.

 

Negyedik Könyv.

TÖVISEK ÉS VIRÁGOK.

Széphalom. 1811.

 

Egészen, a’ magyarázatokkal együtt, nem hagyván-ki semmit, Himfyt sem.

 

5. Könyv.

ÚJABB T. ÉS VIR.

 

Palladio.

A’ tusázó.

Pór gőg.

Különbség. (Correggio.)

Ál-lovag. (Nyargala e.)

Boileau után.

Neo- és Orthologia.

Nehéz és könnyű.

Helmeczyhez. (A’ szerecsent.)

Ungvár-Németihez.

Zrínyi.

Dessewffy és Teleki (hibázik).

Szemeréhez.

A’ vétkes szép.

«’S az új miért e (Mi lesz czíme?).

«Hallgasd a’ Mest. (Mi czíme?)

«Két szót hall e. (czíme?)

«Jó nem kell e. (czíme?)

Intés.

«Embert mondva e. (czíme?)

«H betű. (czíme).

Izéhez.

Jövendölés.

(Fullajtáros vers).

Egy rosz követőhöz.

Anch’ io pittore.

A’ mesterező.

A’ Múzsához.

A’ borz és az evet.

 

6. Könyv.

EPISTOLÁK.

 

Horvát Ádámhoz. (hibázik)

Wesselényi e.

Cserei e.

Berzsenyi e.

Gr. Török.

’stb.

Jankovics e.

Gr. Széchenyihez! (hibázik.)

 

Töredékek.

JEGYZETEK. MAGYARÁZATOK.

MUTATÓ.

 

 

5271.

 

Gr. Teleki József — Kazinczynak                                                Pesten Januar. 15én 1831

 

Tekintetes Táblabiró Ur! Azon királyi válasznál fogva, melly a’ Felséghez küldött magyar tudós társaság alaprajza és rendszabásai érkeztével azokat megerősiti, a’ mult 1830ik esztendei November 17én tartotta Psonyban az emlitett társaság igazgató tanátsa első ülését, és abban Elölülők választása után, felhatalmazása szerént, rendes tagot most eleinte huszonhármat nevezett ki. Szives örömest teszem azt én Ő Cs. Kir. Főhertzegségének a’ Nádornak, mint a’ tudós társaság Pártfogójának különös meghagyásából ezennel hirül, hogy az igazgató tanáts a’ Tekintetes Táblabiró Urat is rendes taggá neveztetésre igen érdemesnek vallván, a’ Historia osztályában a’ vidéki rendes tagok között elsőnek választotta.

… Előre való rendelkezhetés végett jelentem, hogy most minden vidéki tagnak szállásról magának kell gondoskodni; azonban reménylem, hogy az igazgató tanáts a’ vidéki tagoknak, legalább azoknak, kiknek a’ Fundus miatt most eleinte fizetés nem jut, uti és helybeli költségeik megtéritéséről gondoskodni fog. Az ülések tárgyai gondolom egy hét alatt elvégezhetők…

 

 

 

 

5274.

 

Kazinczy — Bártfay Lászlónak.                                              Újhely, 1831. Január. 25.

 

. Ezeket reptében írom, ’s az Archivum szobája tele lévén emberekkel, még pedig lármázókkal.

Imhol egy ritornella, rím nélkül.

 

Bellinek Emlékkönyvébe.

Lepék, ocsmány legyek, dongók, darázsok

Fogják körűl a’ kertek büszke díszét,

’S Zephyr sohajtva tér el kedvesétől. (= a’ rózsától.)

 

Így a’ sok lány, így Bellit a’ sok asszony,

’S az ifjak víg, de szívtelen csoportja,

Hogy futnom kell, keblem’ tüzét kihűtni.

 

Így itt is, e’ könyvében. — Gyáva firkák,

Melegség ’s elme nélkül! — De te, Kedves,

Tudod ki ég, tudod ki lángol érted.

 

 

5277.

 

Scitovszky János — Kazinczynak.                                  Tekintetes Tábla Biró Úr!

 

Minek előtte a Diaetara mentem volna, kezemhez vévén a Tettes Ur által hozzám küldött tíz nyomtatvánt [!] a Sz. Hajdan Gyöngyökből, azoknak meg szerzését Megyebélimnek töstént ajánlottam. Ismételt ajánlásomnak az volt következése, hogy én két, egymásvalaki pedig egy példázatot vett.

Ennek következésébe ide csatolván az árát 18 f. W. az hátra maradott 7 nyomtatvánt Ns. Torna Vármegye Subst. Vice Ispánya, Tettes Martinidesz László Ur által a Tettes Ur kezébe szolgáltatni szerencsém vagyon; szivességébe zárt illő tisztelettel maradván

Rosnyón 31. Januar 1831.

a Tettes Urnak alázatos szolgája    Scitovszky mpr.          Spectabili Domino Franc. Kazinczy.

Scitovszky János (1785-1866) rozsnyói püspök, majd eszt. Érsek

 

 

5278.

Kovacsóczy Mihály — Kazinczynak.                                       Kassa Febr. 6án 831.

…Most kegyedhez fordúlok és remélve reméllem hogy meg nem tagadja segedelmét, leg alább az első kötetre, hogy így Litteraturánk koszorús hőse munkájával léphessek elő — nem kell tartani hogy Aspasia ügyetlenségével jelenend a’ gyüjtemény meg — a’ 22 esztendőn mellyel amazt szerkesztettem, túl haladtam, ’s a’ ki akkori járatlanságom kárhoztatja, kárhoztassa eggyszersmind nyelvünk eránt való buzgóságom. — Azomban ha valami munkája készen nem vólna — esedezem vezesse legalább eggy elő beszéddel a’ világba — sok helyett tapasztalt kegyességét és kedvező itéletét kegyednek megvallom mind eddig meg nem érdemlettem, de most árra méltónak akarom magam tenni…

 

 

5283.

 

Kazinczy — Cserey Miklósnak.           Péczelen, három órányira Pesttől, Martz. 4d. 1831.

 

…..Meghíva Febr. 14dikére a’ Magy. Academia’ dolgában, én már 9dikben beértem Pestre, de Gödölő körűl tüdőgyúladásba estem, ’s betegen értem bé. Alig tudtam hangot adni midőn eggy barátomhoz beléptem…

…Tiszteletbelieknek választánk ezeket: 1. Báró Mednyánszky Aloyz Loc[umtenentia]lis Consil. 2. Gróf Dezsőffy József. 3. Báró Wesselényi Mikl. 4. Fáy András, a’ Meseköltő. 5. Superint. Buday. 6. Veszprémi Püspök Kopácsy. 7. Jankovich Miklós a’ gazdag Collector. 8. Consil. Bene, Orvos. 9. Görög Demeter Udv. Tanácsos. 10. Döme Károly Pozsonyi Kánonok. 11. Kolozsvári Sándor Veszpr. derék Kanonok. 12. Prof. Consil. Schédius.

16. Szemere Pál, kit Döbr. kihagya Pozsonyban, 24 vokssal rendes Tagnak választatott meg; csak eggy adá talán csintalanságból másra voksát. Prof. Schuster is annak választatott 23 vokssal. Ma tiszteletbeliek lettek Pécsi Püsp. Szepesy, Kresznerics Áldozó Pap, Ragályi Tamás Borsodi Követ, ’s a’ Paszmosi Teleki Ferencz.

17dben 20 Levelezők, kiknek neveiket restellem leírni. Én ezek közzé projectáltam Gr. Dezsőffy Aurélt, de haszontalan volt tanácsom. Sokan nem ismerék…

Febr. 20dikán a’ Kir. Tábla’ palotájában tartánk az űlést a’ Teleki praesidiuma alatt. Jelen voltak, mint Igazgatók, Gróf Cziráky az Ország Bírája, Personalis Mailáth, Fő-Ispány Szegedi, és a’ Rendes Tagok. Gr. Dezsőffy újra megkérde, ha akarok e lenni Secretárius, mert dicsekedés, annál inkább pedig hazugság nélkül mondhatom, hogy ámbár Döbrentei mindent elkövetett, hogy az ő lehessen, engem óhajtottak annak. Megmondám fenn szóval, hogy én az lenni nem akarok; feleségemmel ’s azzal a’ sok gyermekkel Pestre nem jöhetek. Így Döbr. Megtétetett…

 

 

5284.

 

Kazinczy — Zádor Györgynek.                                                             Pest, 1831. márt. 8.

 

Itt küldöm az Úrnak, édes barátom, a’ mi felől tegnap előtt szólottam, ’s minthogy képzelem, hogy Vörösmarty barátunknak betegsége alatt a’ Tud. Gyűjt. redactiójával az Úr fog bajlódni, nagyon kérem, méltóztassék helyt adni ezen írásomnak….

…. Az Academiai űlések felől megcsinálom a’ Tud. Gyűjt. számára a’ Híradást.

 

 

 

5286.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                     Pesten Martz. 9d. 1831.

 

Elmeneteled olta két héti űlésünk volt, és szép űlésünk: eggyik Február.’ utólsóján, a’ másik Martz’ 7d. Mind az eggyiken mind a’ másikon a’ teljes 9 számnál többen valánk jelen. Széchenyi el nem marada.

felolvastattak Döbrentei által a’ Pesti és Budai Typographusok’ Januáriusi és Februáriusi nyomtatványainak laistromai, ’s kiosztattak két két Tagnak, hogy vélekedéseiket adják erántok. Nekem a’ Horátz Ódájira tett Jegyzések jutának, mellyeket (a’ mint Döbrentei mondá) valaki Nitsch után dolgozott. Bírom a’ Nitsch’ Horátzát négy igen vastag Kötetben, ’s meglátom, mit mondhatok ezen Jegyzések felől.

Döbrentei olvasá fel a’ Trattner laistromában a’ Kritikai Lapok czímjét is. — Én a’ Döbrentei ’s Fenyéri és Bajza közt lefolyt pert a’ legundokabbnak nézem, melly Literatúránk’ mezején valaha folyt, mert a’ mi Rájnis és Szabó ’s Bacsányi, vagy Révai és Verseghi közt folyt 40 és 30 eszt. előtt, az idők által inkább mentethetik. Itt bátran merem állítani, hogy ezt a’ gyalázatost egyenesen a’ Döbr. hiuságának köszönhetjük.

… A’ Kritikai Lapok csupa marakodások…A’ szép-lelkű Kölcsey nem csinála titkot belőle, hogy Pindarusi Ódámat ő recenseálta.  Azt a’ recensiót gyönyörködve olvastam. …Nekem csak az fáj, a’ mit G... név alá rejtezve Schédel barátom monda a’ Szent Hajdan Gyöngyeinek fordítása ’s Irója felől. Már beadtam feleletemet a’ Tud. Gyüjtemény Redactiójának, ’s olvasni fogod azt, úgy hiszem.

Nekem nem mi öregek vagyunk reményem és gyönyörűségem, mert mi már azok sem leszünk, a’ kik voltunk; ifjainktól várok mindent…

 

 

5287

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                    Pesten, Martz. 11d. 1831.

 

….a’ Martz. 7dikén tartott Gyülésben, vagy inkább csak héti-űlésben, jelen voltunk. Valóban dolgaink jól indúlnak.  Febr. 28d. felolvasá Döbr. a’ másfél ivnyi levelet, tömött betűkkel és sorokkal, mellyben Kassai József Szerencsi volt Plebánus, most a’ Pécsi Püspök alumnusa, az Academiát arra kéri, hogy IX. fólio-Kötet etymologiai Lexiconát nyomtattassa, őtet pedig fogadja Tagjai közzé. Ezen utóbbi kérését három Exclamationis signummal rekeszti be — nem tudván hogy a’ Statútumok az illy kérést tiltják. A’ Secretárius felelni fog: Az Academia maga készítet Grammaticát és Lexicont; de kedvesen venné, ha a’ IX. fóli-Kötetet használás végett felküldené…

…Ugyan-azon űlésben az Előlűlő bemutatta a’ Polycletus Római Leveleit, Superint. Kis által fordítva. Ez is a’ Munka’ kiadását kéri. — Petrovics fogja adni eránta véleményét.

… A’ Kritikai Lapokban az én Gyöngyeim is meg vannak csípkedve. — Az elrejtőző Recensens G . . . betűt vete ítélete alá, ’s el kell mondanom hogy az nem Guzmics. Ha két ívet töltött volna is el a’ fordított helyek és az Originál összehasonlításával, nem szólanék, mert hol éri utól a’ nagy Írót a’ nem nagy fordító? de midőn azon akad fel hogy prózában, bár poetaiban adom a’ hexametert, már akkor szólanom kell. Jó tudni mit tanítanak a’ theoreticusok, de az ő leczkéjik mellett elmélkedni is kellene. ’S az a’ vad harag a’ hasonlíthatatlan férfiu ellen! Észrevételimet beadtam a’ Tud. Gyüjt. Februáriusi darabjába. Olvasni fogod azt…

 

            

5288.

 

Kazinczy — B. Wesselényi Miklósnak.                                                Pesten Martz. 11d. 1831

 

…Sok Pap vagy Papi-ruha van köztünk. A’ derék Schédel eggy nap a’ Teleki szobájában Széchenyinek és Mednyánszkinak a’ neki tulajdon hévvel ezt mondá, az én jelenlétemben: »De Méltós. Urak, tizeneggy Pap! — Hiszen az Academia Klastrom lesz.« — Szeretem azt a’ tüzes, lelkes, tanult ifjút. Bár sok volna illyen. Én őt óhajtám Secretariusnak, nem az általam eggykor szeretett, most ugyan nem szeretett, és bátran mondom, nem szerethetett Döbrenteit…

… Ennek a’ Társaságnak is, mint minden emberi dolgoknak, nem nagy a’ kezdete; de idővel igen jóvá lehet, ’s nem lesz idő, melly Széchenyit hálás tisztelet nélkűl emlegesse. Az utolsó űlésben, midőn még a’ vidékiek is itt voltak, Schédelnek jutott az a’ megtiszteltetés hogy Kisfaludy Károlynak halotti-Oratiót mondjon a’ Septemberben vagy Octóberben tartandó Gyűlés alatt — Superint Kisnek pedig hogy Széchényi Ferencznek és Festetics Györgynek (a’ kettőt eggy Beszédben). Bár akkor itt lehessek…

 

 

5292.

 

Kazinczy — Bajza Józsefnek.                                        Pesten, Martz. 14d. 1831.

 

…Látom én hogy én az Urat úgy nem fogom az én gondolkozásomra vonhatni mint az Úr engem a’ magáéra nem, ’s így a’ levél’ egyéb czikkelyeire elhallgatok. Csak azt kell megjegyzenem hogy ha az Úr érzené magát az én szólásom által megbántva, én az Úr’ fájdalmát nem ingerleném hideg játékkal, mint az Úr azon soraiban, a’ hol a’ Gyöngyök’ általam eltalált vagy el nem talált Recensense felől szól. Az ollyan ellenkezik a’ szép társaságok’ tónusával….

 

 

5295.

 

Kazinczy — a M. Tud. Akadémiának.

 

Méltóságos Gróf Előlülő Urak,                                 Tekintetes Társaság,

Itt nyujtom be alázatos véleményemet a’ Szalay László’ ugynevezett Bimbóji, és a’ Lassu István’ Horátzhoz magyar nyelven dolgozott Jegyzései felől.

Társaságunk’ törvényei kivonatot kivánnak, magasztalás és feddés nélkül, ’s nem a’ Vélekedő, hanem az Iró’ értelmét akarják hallani. Igyekeztem el nem térni az előmbe szabott rendeléstől, de minden törekvéseim mellett sem tudtam úgy szólani lyrai költések felől, hogy ítéletemet ne hallassam. Elakadván így, az által közelítettem tisztem’ teljesítéséhez, hogy sem javalatimban ne találtathassam nem hív tömjénezőnek, sem élesnek feddésimben. Véleményemet, úgy hiszem, pirulás és neheztelés nélkül fogná olvashatni maga az Iró is.

A’ Horátz’ Ódájinak első kötetökhöz írt Jegyzések felől jót mondanom lehetetlen. Lassú Úr igen hasznos munkákat adhatott Geographiai és Statisticai tárgyakban, de midőn Philologiai ’s Aestheticai tárgyakra tért által, nem a’ maga helyén áll. Semmi sincs könnyebb mint Horátzra adni jó magyarázatokat, minek utána, annyi sok mások után, Ódájira Mitscherlich, a’ Sermókra pedig és az Epistolákra Wieland, ’s az egész Horátzra Nietsch, ’s ez gyermekeknek és férfiaknak, olly igen lelkes, olly igen bőv világosításokat adtak. Az újabb Commentátornak csak ezekkel kell férfiasan megismerkedni, ’s megválasztani a’ szükségest a’ feleslegestől, elhagyni a’ mit a’ régibbek ollykor csak széles olvasottságok’ fitogtatására mondottak, ’s azt tiszta és csinos beszédben adni az ifjak kezébe, ’s megtette a’ mit tőle kívánhatunk.

De én ugyan a’ mi Commentatorunkat minderre eléggé el nem készűltnek lelem; mert nem csak beszéde nem tanult és nem csínos nyelv, de grammaticánkat sem ismeri a’ mint Irónak kellene. Orthographiájával nem gondol, ’s olly dolgokra kapatja el magát, a’ miknek beszélését nem kívánta a’ hely. Illyen az, péld. midőn lapokat tölt el a’ Mithologiából kiszedett czikkelyekkel, ellenben azon bévezetéseknek, mellyeket Mitscherlich minden Óda elébe függeszte, és a’ mellyeknél a’ Horátz’ stúdiumában megőszültnek semmi nem lehet kedvesebb, mint a’ Horátzzal ismerkedni meg csak kezdő ifjunak nem semmi oktatóbb, nem vette hasznát. Sőt kénytelen vagyok még azt a’ jegyzést is tenni, hogy a’ textus’ átvételére sem fordíta annyi gondot, a’ mennyit Classicus Iró’ kiadójától méltán kívánunk.

Hogy a’ mit itten mondok, indulat’ szavának ne vétethessék, itt tészem le a’ Munka’ ajánlását, némelly helyeit megkurtítván; abban a’ Hazához szól. —

«Horatiusnak érdemei isméretesebbek mint hogy azoknak fejtegetésére hosszasan kiereszkednie szükség volna. Azzal tehát nem terhellek téged (a’ Hazát!), hanem csak azon kérdésedre (a’ Hazáéra!) felelek, miért adom Horatiust (M.) magyar élet leírásokkal ’s magyarázatokkal: 1. hogy a’ deákúl nem tudók is haszonnal múlatva olvashassák azt; 2. mert deák magyarázatokkal adni nem láttam szükségesnek, igen természetes dolog lévén, hogy a’ ki Horatiust az eredeti nyelvén olvassa, a’ (az) már tud deákúl, ’s annak nincs szüksége a’ deák magyarázatokból nyelvet tanúlni; a’ ki pedig gyenge a’ deák nyelvben, az azokból úgy se (sem) tanúl meg deákúl; az anyai nyelven írt jegyzések által pedig az előtte homályos helyek’ megértésére veréltetik.» — —

Szerencsére a’ könyv nem 1831. hanem még 1829. jelent meg, legalább czímlapján ezen esztendő áll, ha talán a’ nyomtatás most végeztetett volna is el, ’s így nem azok könyvek’ számába tartozik, mellyekről az Academia által előnkbe szabott rendelés szerint, szólanom kelljen. Óhajtom, hogy a’ munkás férfiúnak maga, vagy valamelly szorosb barátja, azt a’ tanácsot sugalja, hogy a’ munka folytatásától térjen dicséretesen járt pályájára.

Maradok alázatos tisztelettel

Nagyságotoknak és a’ Tekint. Társaságnak alázatos szolgája

Pesten, Martz. 21d. 1831. Kazinczy Ferencz.

 

 

5297.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                    Péczelen Martz. 24d. 1831.

 

Tisztelt kedves barátom, A’ mi Szemerénk mostoha Fija Fáy Albert holnap csötörtökön jő ki ide Pestről. Kérem alázatosan az Urat, méltóztassék általa nekem Verseim’ csomóját kiküldeni az azokra tett jegyzésekkel, hogy láthassam, azokból mit fogadhatok el. Megtartani individualitásunkat jobb dolog mint hogy azt, bár melly tekintetekért, megtagadjuk; de a’ jók’ tanácsa is derék dolog, ’s boldog a’ ki dolgozását, minekelőtte sajtó alá ereszti, másokkal láttathatja….

 

 

5299.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                 Pest, Martzius’ 24. 1831.

 

…. Nem lehet eltitkolnom fájdalmamat, hogy az a’ nyílt hang, mellyel észrevételeim’ a’ gyűjtemény’ mostani állapotjáról egyik levelemben hallattam, vétkesnek találtatott. Lehet, hogy némellyeket el kell vala hallgatnom, némellyeket máskép ejtenem, mert tanítómmal, közös tanítónkkal, szólék; de a’ tűz, mellyel ezen műveket szeretem; a’ félelem, mellyel a’ hozzájok-nyúlást nézem, menthetne, hgy a’ T. Úr’ adott engedelme nem mentene is; hogy véleményemet tartalék nélkűl mondjam-el. Mindazáltal megnyúgszom abban a’ mit tevék, érezvén, hogy velem azt a’ művek’ tisztelése tetette; ’s ha illyenkor a’ müvészt elfeledjük, őt csak annál inkább tiszteljük.

Jegyzéseimet ide kapcsolnom nem lehet. Azok talán szájbeli előadást kivánnak, ’s ohajtom, hogy egyszer szabad legyen legalább némellyeket szóval elmondanom….

 

 

5300.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                        Péczel, Martz. 29d. 1831.

 

…Imhol eggy Ritornella, mellyet Pesten dolgoztam ’s itt végeztem el; hévvel van írva, ’s poetai szabadsággal, de szemérmesen és kényes kézzel vannak téve a’ festések benne.

 

«Ne, ne! megöl az álom; hagyj alunni!»

Mond’, félig-alva már, az édes lyányka,

’S reám borúl, ’s elszunnyadt karjaimban.

 

Én engedek, ’s a’ kedves terhet, össze-

Szőtt karral, lábbal, tartom áltszorítva,

’S számlálom szíve’ minden döbbenését.

 

De végre virrad. Hahh eggy mély fohász, és

Utána csók, eggy néma — kínjaimnak

Felhozza végét, és a’ várt jutalmat.

 

 

5301.

 

Vörösmarty Mihály — Kazinczynak.                                             Pest, 29 Mart. 1831.

 

… A’ Redactió sanyarú kötelessége kénytelenít a’ Tns Urat igéretére emlékeztetnem; mert nem szeretném, ha az Akademia ujabbi történeteinek leirása e’ kötetből kimaradna, így is már egy hónappal későbben jő, mint jöhetett volna. Ugyan azért kérem, ha lehetséges, méltóztassék azt minél előbb beküldeni, vagy legalább tudtomra adni lehet-e, nem-e? Én minden esetre várni fogok a Tns Úr munkájára…

 

 

5310.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                     Pesten Apr. 6d. 1831.

 

az Úr’ szándéka, azaz, az a’ rend, mellyet neki szabni szándékozik, ellenkezésben van ízlésemmel. A’ német Kiadók a’ Verseket chronologiai rendben szeretik eggy idő olta kiereszteni, ’s miattam teheti minden a’ mit jónak lát. De én a’ magaméit szeretném a’ szerint fűzni rendbe, a’ hogy a’ bokrétakötő a’ maga virágait: — oda mindenikét, a’ hova őket a’ hely kívánja. Én első helyt a’ magaméi közt kevés számú Ódáimnak ’s dalaimnak adtam, mert az Óda’ méltósága elsőséget kívánt. Ezeket Epigrammáim váltják fel, mellyek a’ Szobrászok’ és Festők’ míveikkel vannak összeköttetésbe — a’ görögnél az Epigramma is a’ lyrára tartozott. — Úgy jönnének a’ Ritornellák; Epigrammák ismét; ’s most a’ Szonetek, ’s legutól a’ koporsók és a’ tájdarabok. Ezeket követnék, bántó tarkaságban, a’ Vegyes Költések, ’s végre az Epistolák.

Schiller úgy hagyta apróbb költéseit, a’ hogy elsőbben adta ki, mert Olvasóji azokhoz szoktak….. valaha Szallusztot és Cicerót is ki fogom adni, ’s nagyocskább octávban, Cicero-rendű betűkkel…

 

 

5316.

 

Kovacsóczy Mihály — Kazinczynak.                                        Kassán April 15én 831.

 

….levelem által bátorkodom (azon reménységgel, hogy kérésemet tellyesiteni méltóztatik) Tekintetes Uraságodat eggy általam kiadandó Álmanachnak munkával, ha mindjárt eggy versecske lenne is… ohajtanám, hogy a’ dolgozó társak munkáji Majus 10ig kezemnél lehetnének…

 

 

5320.

 

Kazinczy — a M. Tud. Akadémiának.                                          Pesten Ápril 25d. 1831..

 

…Halics-országbeli Kormányszéki Tanácsos Kriebel János Úr…. ajándékát a’ Tekintetes Társaságnak alázatos tisztelettel benyujtom, ajánlom ezt az Eperjesi születésű polgártársunkat…. ki a’ külföldön kívül is minden idejét a’ Haza’ történeteinek leírására fordította, ’s a’ Magyar Museumnak már hét kötet Magyar-országi deák nyelven írt Történeteit benyujtotta…

 

 

5322.

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                                   Péczel, Május’ 4d. 1831.

 

….Pannonhalmi Útamat bémutattam Máj. 2d. az Academiának, ’s ajándékúl a’ két Előlűlőnek is, és a’ Casínónak. Az nap Telekinél valánk ebéden mindnyájan. Döbr. tart mindentől a’ mi tollamból foly, ’s végig forgatta a’ Teleki szobájában a’ könyvet. Azt a’ gyalázatos pert, melly a’ Convers. Lexicon eránt folyt, én az ő büdös gőgjének tulajdonítom; ha ő kevélyen, és a’ mint szokott gondolatlan leczkékkel nem felelt volna a’ Fenyéry’ kérdéseire, nem volt volna ez a’ lárma….

 

 

5325.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                             Pannonhalmon Máj. 10d. 1831.

 

….Értvén innen is onnan is a gyanút, mintha a Gyöngyöket én recenszeáltam volna, irtam a Nagy Férfiúnak, kinek kegyes levelére válasszal ugy is tartoztam. E tárgyról ím ezeket irtam:

«Kegyelmes uram! Excellentziádnak Kaz. által jól fordított gyönyörü Gyöngyeit, egy szentségtelen kéz méltatlanul illetni nem irtózott. A vétkes, mint minden hozzá hasonló, szokott, lappang, s G. betű alatt lappang. Kik az én lelkemet nem ismerik, ellenem gyanakszanak. Kaz. nem gyanakszik, mert ismer, mert tudja, hogy vad megbántástól lelkem irtózik. Eggy illyen vétket valamint elkövetni képtelen vagyok, ugy ha arra a bolondságra vetemedném, hogy elkövessem, magamnak megbocsátni soha nem tudnék.»

 

 

 

5329.

 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak.                                     Sz. Mihály d. 13a Ma˙ 831.

 

…Én felelek Bajza levelére, ’s a’ Censor nem engedi a’ kinyomtatást, ha nevét nem változtatom, így lett Bajzábul Zajba

 

 

5330.

 

Kis János — Kazinczynak.                                                           Soprony Május 14-dikén 1831

 

…Nem láttad-e Pesten létedben, vagy nem emlitette-e valaki Előtted azon kéziratomat, melly Károlyinál van letéve, s mellyet Magyar Költők’ válogatott virágai tzim alatt szándékozom kiadni. Megkértem némelly Pesten lakó vagy tartózkodó Urakat, p. o. Szemerét, Schedelt, Bajzát, hogy néznék által, ’s változtatnának rajta, a’ mit változtatni jónak találnának. Még eddig senkitől sem vettem eránta semmi tudósítást is. Minthogy igen kívánom, hogy a’ munka vagy tzélerányos legyen, vagy napfényt se lásson, azért ha talán még tovább is Pesten, vagy Pest körül maradsz (mert mig Pesten voltam ott maradásodat nem tudtam), Tégedet is nagyon kérlek, tselekedd velem azt a’ szívességet, nézd-által, jobbitsd és igazítsd tetszésed szerint az említett kéziratot….

 

 

5335.

 

Kazinczy — a M. Tud. Akadémiának.                                          Május’ 24d.1831.

 

…A’ Bársony Tzipő eránt nyujtván be jelentésemet, ámbár az nekem nem parancsoltatott, egyszersmind a’ darab’ újradolgozását nyujtom be. A’ darab fabuláját legfőbb vonásaiban megtartottam ugyan, de az alkotás, a’ dialogus egészen enyémek, ’s nem felejtém, hogy a’ Szín költőjének a’ Víg játékokban sem szabad a’ Moralitásról elfeledkezni. Ámbár a’ kevés tekintetű darabnak újra-dolgozásom sok érdemet nem adhatott; úgy hiszem még is, hogy Szinészeink ennek is vehetik hasznát olly napon, mikor a’ nagyobb darab mellé poltolásul még eggy rövidebbet kell adniok…

 

 

5341.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                     Pesten, Május 27d. 1831.

 

….Az Academiának eggy Bársony Czipő nevű theatrumi darab küldetett bé nyomtatás végett, ’s nekem adák hogy tekintsem meg, ’s adjam ítéletemet. Vörösmarty már elébb rossznak ítélte. Én is annak. A’ nyavalyás embernek tetszett az a’ frivolus történet, hogy eggy Tiszt eggy Suszternét magához csal, ’s rá jövén férje, az asszonyt eltakarja, ’s a’ Suszterrel mértéket vétet eggy pár új czipőre lábáról, mellyet az asszony, a’ Tiszt’ kényszerítésére, a’ lepel alól nyújt ki. ’S a’ dolog’ immoralitása feddés nélkül maradt. — Elúntam bajlódni vele, megtartám a’ fabulát, ’s eggy morális Víg Játékot csináltam belőle, ’s azt a’ múlt űlésben beadtam….

 

 

5355.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                         Pest, Június’ 27. 1831.

 

Tekintetes Táblabíró Úr! Bocsánatot kérek, hogy az itt menő versdarabokat csak most küldöm. Midőn a’ Tek. Ur a’ versek’ kéziratát visszakiváná, ezek külön borítékba voltak nálam kötve, ’s csak most lelém-meg történetesen….

 

 

5358.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.

 

Tisztelt kedves barátom, Széphalom, Abaujnak utolsó helye Zemplény felé, nincs bekerítve a’ Cholera miatt, de Ujhely és az egész Zemplényi Megye van el tőlünk, ’s így levelemet a’ Kassai postán fogom feltétetni. Emberem indúl oda, ’s annyit írtam, nevezetesen Bártfay barátunknak is, hogy alig lát többé szemem, ’s nyakam’ inai csak nem megmerevedtek. És így csak röviden. — Nagyon kérem az Urat, hogy végezzen Wigand Úrral a’ leveleinkben említett módok eránt, ’s légyen rajta hogy a’ Gróf Mailáth Regéji megjelenhessenek. Ha a’ Bévezetést megírni méltóztatik, azt szíves köszönettel vészem. Nem szükség hogy azt elébb meglássam; addig is hadd nyomtassák. Az Úr’ barátsága nekem igen becses örömeket adott, ’s az Úr’ érdemeit senki inkább nem vallja mint én. Maradok hálás tisztelettel

Jul. 10d. 1831. hív barátja

 

 

5386.

 

Kazinczy — Gr. Ráday Gedeonnénak.                                  Széphalom Aug. 15d. 1831

 

…Nékem Aug. 28d. Pesten kellene lennem, ’s már 25dikben Péczelen voltam volna, hogy Nagysádnak látásban tölthessem a’ napot, melly Nagysádet szülte: de mint hagyjam el e’ rettenetes időkben feleségemet, gyermekimet? …

 

 

5392.

 

Kazinczy — Bártfay Lászlónak.                    Aug. 19d. 1831.

 

……A’ nagy gyűlése az Akademiának elhalada, ’s örvendek annak; én most ott nem leheték vala. Pedig azt csak a’ Schédel és Kis Orátiójik miatt is óhajtottam. — Ugyan édes barátom, mi lesz abból a’ Döbrenteiből, ha tudniillik még szerencsétlenebb lehet, mint a millyenné magát már tette? Láttad e azon hívatalos megszólítását, hogy adjuk-be melly segéd könyveket bírunk a’ Lexikon dolgozására? Fesz és pöf! ezt kiáltom, ha megölnek is érte, mert ezt nem indúlatból, hanem meggyőződésből mondhatom. Bár csak az illyen Circulárék dolgozását Schédelre bíznák az előlülők.

 

 

5393.

 

Kazinczy — Mocsáry Antalnak.                                                      Széphalom Aug. 20d. 1831.

 

… Bajunk mellyet festeni fogok, Kassáról erede. — A’ Város eggy csuda formájú bárkát csináltata, mellyen a’ cholerások ispotályba vitessenek. A’ szemet ijeszté a’ bárka formája, melly emlékeztete azon másik szekérre, mellyen a’ kutyapeczér az agyon sujtott ebeket szokta kihordani; de ijeszté a’ fekete szín is a’ szekeren, melly halál’ színe. A’ beteg a’ maga atyját vagy gyermekét nem akará utolsó szempillantásiban elhagyni, sem a’ feleség és gyermek a’ maga gondjai alól kiereszteni atyját ’s férjét, ’s így a’ szekér és ispotály gyűlőlt nevekké levének. — Valamelly arató-leány rosszúl leve a’ mezőn. A’ szekér jött, ’s erővel vitte a’ menni nem akaró leányt. Az megsejté hogy a’ szekérnek nem csak a’ két oldalán, hanem hátúl is van ajtaja; titkon megnyitá azt, ’s kicsúszott rajta. A’ szekér megáll az ispotály előtt, jőnek a’ ház’ emberei kiemelni a’ leányt, ’s — oh csudák csudája! — a’ leány nincs. A’ superstitiosus tót nép ezt isteni intésnek vevé, kivált hogy a’ leány nem haza, hanem eggy ismerőséhez rejtezett el — tudta hogy atyjánál keresni és erővel is ispotályba vinni fogják — ’s ott kiürítvén házi szerekkel gyomrát az epétől, más nap épen, egésségesen jelene meg. — Íme mondának a’ babonások, meggyógyúlt, pedig nem volt ispotályban; ha ott lett volna, már eddig nem élne…..                     

                                              Vége a VÁCZY-sorozatnak