ANTIKVÁRIUM                             Fájl nyitása: 08. 10, 23.

 

Hun Book hírdetés

Kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek, I.-II. Minerva, 1944

Antikvár, jó állapot. Előjegyezhető

 

Remekírók képes könyvtára, liliomos világos színű. Lampert Róbert könyvkiadó kiadása. Kisfaludy, Kölcsey, Kazinczy Ferenc válogatott munkái, magyar művészek rajzaival. 20 kötet. Korvina Antikvárium. Szombathely

 

 

 

           

KAZINCZY ÖSSZES MUNKÁI  KADÁSÁNAK EDDIGI PRÓBÁLKOZÁSAI

 

                                                           hét  tételben

 

 

                                                           - 1 -

 

Helmeczi Mihály 1814-es tervezete Hazai tudósítások, 1814. 03. 14. Újraközlés: Magyar Hírmondó, Magvető, 1985.

 

Helmeczi 20 kötetre tervezte Kazinczy munkáit, Trattnernél. A 20 kötetet V. szakaszra osztja, azoknak a címét is közli. Megadja a köteteket díszítő személyek nevét.

 

Az öt szakasz címe

 

I. Szépliteratúra

II. Magyar régiségek és ritkaságok

III. Nyelvtudomány és kritika

IV. Egyveleg tárgyú dolgozások

V. Levelezések

 

A kötetet díszítő személy

Pászthory fiumei gubernátor

Báróczy Sándor

Prof. Révai Miklós

Ráth Mátyás

Gróf Haller László

Gróf Ráday Gedeon

Generális Orczy

Obester Barcsay

Bessenyei

Gróf Teleki József

Gróf Teleki Ádám

Wesselényi

Spisics

Gróf Török s Referendár

Referendár Cserei

Prímás Barkóczy

Eszterházy cancellarius

Szécsényi érsek

Zrínyi a szigeti hős

Zrínyi a költő

 

A szépliteratúrába Helmeczi a következőket tervezi: Marmontel, Goethe, Herder, Wieland, Metastasio, Sterne, Shakespeare, Oszian, La Rochefoucauld, Klopstock, az újradolgozott Bácsmegyei.

 

A régiségek és ritkaságok: 14. és 15. sz. magyar Homiliák, melyek kézirati codexét a Debreceni Kollégium bírja…más becses, fontos, ritka darabok.

Minden pesti vásárra hármat ígér, ha szándéka buzgón elősegíttetik.

A vevő a munkával toldalékképpen 20 nagy ember képét és 20 vignettet is kap. Ez utóbbiak: a vatikáni Apolló, Medici Vénusz, Laocon, Psyche, Pallasz, Antoniusz és mások.

A többiről a nyomtató úr fogja értesíteni a nagyérdemű közönséget.

 

 

 

 

- 2 –

 

Vatera antik könyvek aukciója, 2006. febr. márc.

Kazinczy Ferenc Munkáji, 1815. II.- IX. kötet / az I. kötet hiányzik/

         Kikiáltási ár: 100 001 Ft.

 

A könyvekről több fotó látható/ a polcon egymás mellett, a kötetek első oldala kinyitva/. A kötet címeit nem közli / azok alább korábbi forrásból származnak/, hanem a kötetek címkép-mellékleteit, valamint az oldalszámokat.

 

            2. Hadadi Wesselényi Miklós

            3. Csehi József Első rendű kapitány

            4. Josephus Habsburg magyar király

            5. Gróf Ráday Gedeon

            6. Jápprai Spissich János Zala Vármegye Első Alispán

            7. Generális Báró Orczy Lőrincz Abaújvári Fő-ispán

            8. Barkóczy Ferenc de Szala

            9. Pásztory József fiumei kormányzó   

 

Munkáji. Szépliteratúra /Fordítások/ I – IX. Pest, Trattner János Tamás, 1814 – 1816

 

1.      Marmontel: Szívképző regék; Herder: Paramythek, 1814. 379 p.

2.      Idyllek, Evander és Alcimna, 1815. 377 p.

3.      Gessner munkái, 1815. 385 p.

4.      Sterne: Yorick levelei  Elizához és viszont, Érzékeny utazások, Goethe: A római karnevál, 1815. 415 p.

5.      Goethe:Esztelle, Clavigo, A testvérek /színművek/, 1815. 238 p.

6.      és 7. Ossziánnak minden énekei, 1815.

8.  Wieland: A szalamandrin és a képszobor, Goethe: Egmont /dráma/ 1816. 292 p.

9.  Veit Weber: Bácsmegyeinek gyötrelmei. A vak lantos, Herder: A repülő szekér, Brydon: Etna, Lessing: Mesék, Phaedrus, 1816. 390 p.

 

 

 

- 3 –

 

1836 – 1845. Eredeti munkái,  MTA  Szerk.: Bajza-Schedel, megjelent 5 kötet /huzavona, vita a családdal/

…Második kötet Utazások, Budán a Magyar Királyi Egyetem betűivel, 1839.

 

- 4  -

 

1879-1884. Összes munkái, Szerk.: Abafi, ismét 5 kötet jelent meg:

  1.-2.  Költemények

 3. Pályám emlékezete;

4. Erdélyi levelek;

 5. Magyar Pantheon   /Életrajzok és életrajzi jegyzetek, Pallas rt. 400 oldal

 

 

                                                             - 5  -

 

1890 – 1911,    MTA  Összes munkái, Szerk.: Váczy János, megjelent a  III. kiadvány: Levelezés 21 kötetben

                                   I. Versek, próza és a

                                   II. Fordítások      nem készült el.

 

 

 

- 6  -

 

Kazinczy összes művei,    Szerk.: Gergye László

 

Helmeczi tervezete óta egy valamirevaló koncepció sem került nyilvánosságra.   Egy tájékoztatóból /2002. évi pályázati jelentés/  viszont megtudjuk, hogy << a versfordítások kötetének munkái leálltak, mert a sajtó alá rendező Orosz Beáta szülni ment.>>

1998-ban a Balassi Kiadónál megjelent Összes költeményei Gergye László szerkesztésében. Legutóbb Abafi Lajos adott ki összest, 1879-ben. Nálunk 100 évente történik valami. Gergye a kötetről írja: „ jelen kiadás pillanatnyilag még nem teljesítheti a kritikai kiadással kapcsolatos abszolút elvárásokat.”

Az Összes költemények tervezett folytatása / a fenti forrás alapján/:

 

                                           Versfordítások

                                            Nagyobb fordítások

                                            Pályám emlékezete

                                            Az én életem

                                            Fogságom naplója

                                            Erdélyi levelek

 

A tanulmányokról szó sem esik A levelezésről azt írja Gergye 1998-ban: „ Még bonyolultabb a helyzet a Kazinczy-levelezéssel. A Váczy által kiadott hatalmas anyag…forrásainak pontos visszakeresése…megoldhatatlan feladatnak tűnik” Márpedig kritikai kiadásnál ez feltétel.

 

Bíró Ferenc önéletrajza:…egy Kazinczyról szóló monográfián dolgozom s vezetem azt a kis csoportot, amely Kazinczy publikációi, kritikai és elméleti írásainak kritikai kiadását készíti elő.

 

 

 

                        -   7   -

 

Szakmai zárójelentés a KNFP-5/0125/2002  sz. pályázatról

A projekt címe: A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése

Projektvezető: Dr Debreczeni Attila

 

…az első vonalbeli alkotók főként lírai életművére épülő kép korszerűsítése. A legnagyobbakra irányuló kutatások összekapcsolódnak a másod-, harmadvonal-beli szerzők vizsgálatával.

Kazinczy Ferenc   a versfordítások kötetének munkái leálltak, mert a sajtó alá rendező Orosz Beáta szült…a Pályám emlékezete nagy része készen áll…módosítottak a kötet koncepcióján. A Pályám emlékezete 5 változatához került Az én életem 4 változata, valamint a naplók és egyéb feljegyzések. A szöveggondozás nagyrészt készen van…Megszületett a kiadási koncepció…Kialakult a kötetek sorrendjének a terve…a Gessner Idylliumi / két fő változat/ besorozódik a Nagyobb fordítások kötetbe. Nagyobb átdolgozási igény nincs, viszont a jegyzetek több munkát igényelnek…

A Fogságom naplója kritikai kiadásán Szilágyi Márton és Hegedűs Béla dolgozott.

Az Erdélyi levelek genetikus kiadásának előkészítése folyamatban van. Szabó Ágnes írja át az autográfokat.

A Nagyobb fordítások első kötetének szövegit Borbély Szilárd készítette el. Gépre került a Szépliteratúra 9 kötete  és befejeződött az akadémiai hagyaték kéziratos köteteinek archíválása.

 

                                           Versfordítások

                                            Nagyobb fordítások

                                            Pályám emlékezete

                                            Az én életem

                                            Fogságom naplója

                                             Erdélyi levelek

 

        A sorban a következő Schedius Lajos

 

 

OTKA honlap    2007. augusztus

Debreczeni Attila: Kazinczy Ferenc művei /kritikai kiadás/

 

A Pályám emlékezete – ami a kritikai kiadás nyitókötete – helyett …emlékezetei cím a helyesebb. Több tízezer lapnyi K-kézirat vár feldolgozásra, illetve kiadásra. További két kötet levelezés megjelenése várható.

Az elmúlt 80 év alatt nem volt kísérlet az életmű feldolgozására. A sok kézirat sokfelé – külföldön is – van szétszórva. A hagyományos kritikai szöveggondozás mellett szerepet kap a genetikus /keletkezési körülmények/ közelítésmód és az elektronikus feldolgozás. A hagyományos könyv és az elektronikus adathordozó kiegészíti egymást.

Eddig elkészült a Kazlev 23 kötetének digitalizálása.* Ez 25-30 millió karakter. Az adatbázis kutatóhelyeken hozzáférhető. Elkészült továbbá a Kazinczy életében kiadott kötetek /műfordítások/ számítógépes rögzítése, valamint az életmű-kiadás koncepciója.

 

* Fried prof közlése Dezsőnek: a hallgatók munkája tele van hibával, különösen a levelekben levő idegen nyelvű szövegek. Szaklektorra nincs pénz. Valószínű Hász F.K ígérete a cd-re ezért csak ígéret mindezidáig

 

 

* * *

 

 

Főbb munkái Busa bibliogáfiája /1981/ alapján

 

1791. Heliconi virágok, Pozsony-Komárom, 112 p. Kazinczy, hozzá, róla és mások által írt versek

 

1811. Tövisek és Virágok, Széphalom, Sárospatak, 52 p. 45 vers

 

Munkáji. Szépliteratúra /Fordítások/ I – IX. Pest, Trattner János Tamás, 1814 - 1816

 

1831. Útja Pannonhalmára, Landerer

 

1836 – 1845. Eredeti munkái,  MTA  Szerk.: Bajza-Schedel

                        I. Poétai munkái

                        II. Utazásai

                        III. Levelei Kis Jánoshoz

IV.                             Szentgyörgyihez

V.                                Sipos Pálhoz

 

1846. Levelei Sipos Pálhoz, Lipcse

 

1860. Levelei Berzsenyihez, Kazinczy Gábor

                      Kisfaludy Károllyal

                        Dessewffy Józseffel

 

1873. Levelei Guzmics Izidorhoz, Pest, Gulyás Elek

 

1890 – 1911   Váczy 21 + 2 pótkötet

 

1966. Kókay: Kiadatlan levelei,  Itk. 415 – 418

 

1858.  Versei, Kazinczy Gábor által, Heckenast. Magyar Remekírók Gyémánt kiadás /többszörös utánnyomás/

 

1879-1884. Összes munkái, Szerk.: Abafi

1.-2 Költemények 

3. Pályám emlékezete;

 4. Erdélyi levelek;

5. Magyar Pantheon

 

1899. Tübingiai pályamű, Heinrich Gusztáv    / 1916, 1960, 1979, 1980 újra/

 

1903. Válogatás, Franklin, Váczy János szerk.  Magyar Remekírók

 

1928. Válogatás, Franklin, Élő Könyvek, Magyar Klasszikusok, Dézsi Lajos

 

1932. Vajthó: Kazinczy világa, Egyetemi Nyomda

 

1942. Vajthó: Válogatás, Magyar Népművelők

 

1960. Válogatás, I., II. Szépirodalmi, Szauder Józsefné szerk.

 

1979. Válogatás, I., II. Szépirodalmi, Magyar Remekírók, Szauder Mária szerk

                       

                                               * *

1998, Balassi Kiadó Összes költeményei Gergye László szerk.

                                               * * *

 

 

 

Antiqua. Hu

 

Mitrovics Gyula: Kazinczy Ferenc esztétikai törekvései. Debrecen-Budapest. 1929. Kiadó: Csáthy Ferenc

 

Antikvárium. hu   Kazinczy Ferenc: Fentebb stylus. Interpopulart, 1995

                             Csatkai Endre: Kazinczy és a képzőművészetek, MTA Művészettörténeti Kutatócsoport,   

                                                                                                          1983

 

Benkő Lóránd: Kazinczy Ferenc és kora a magyar nyelvtudományban. Akadémiai, 1982.

 

 

Intra Text com.

Kazinczy Ferenc összes verse.    Közölve:

 

            A Tanítvány

 

            Kékellő violák illatozási közt

            Szüle egy gyenge leány engemet…

 

                                   „Te”, mond, -

            „Serdülj, s amiket itt látsz,

            Zengd majd lantom idegjein.”…

 

            …..zengi dalom; honnomat egykor és

            Lelkes nagy fiait…

            1787

 

 

Régi könyvek az Interneten

Kazinczy Ferenc munkái

Költemények, Pályám emlékezete

Élő könyvek – Magyar Klasszikusok

Franklin Társulat, Budapest, 244 oldal

900 Ft 3,8 €

 

Antik könyvek

Kazinczy Ferenc válogatott munkái

Remekírók képes könyvtár

Woldiamer F. és fiai, Budapest

395 oldal

Előjegyezhető

 

Központi antikvárium árverés. 2006.11.10. Portfolio.hu  Pénzügyi Évkönyv Bankárképző Központ

 

A kéziratok tételei közt szerepel Kazinczy Ferenc egyik levele, melyet 1787-ben írt Eszterházy Ferenc egri püspöknek a püspökség területén levő iskolák támogatásának szükségéről. Kazinczy ekkoriban több megyére kiterjedő joggal kinevezett tanfelügyelő volt. Egyebek közt egy protestáns falusi iskola támogatását is kéri a katolikus főpaptól.

A kézirat kikiáltási ára 1,5 millió Ft.

 

Kazinczy Ferenc: Az én életem. Összegyűjtötte, szerkesztette, előszót és jegyzetet írta Szilágyi Ferenc. Magvető, 1987. Nemzet és emlékezet

 

                        Pályám emlékezete, Maecenas Kiadó 1993, Magyar Hírlap, Heti klasszikusok

                        Fogságom naplója. Utószó Fenyő István, a szöveg gondozása Szilassi Márton.

Osiris, 2000       Millenniumi könyvek

 

Régi könyvek. Hu

Kazinczy Ferenc Tübingiai pályaműve a magyar nyelvről

Kiadta és bevezetéssel ellátta: Heinrich Gusztáv

Régi magyar könyvtár, 37.

MTA, Budapest, 1916. Franklin

194 oldal, felvágatlan

1600.- Ft. 6,7 €

 

Kazinczy Ferenc művei, I., II.

Magyar Remekírók

Szépirodalmi, 1979. egész vászon

Előjegyezhető

 

Régi könyvek. Hu

Négyesi László: Kazinczy Pályája

MTA 1931   Királyi Magyar Egyetemi Nyomda

171 oldal

1800.- Ft.   7,5 €

 

Kis Gábor: Szemeid szép ragyogása

Régi szerelmes versek

Benne: Kazinczy: A kötés napja

Dayka Gábor: Esdeklés a szerelmes után

Arany János: Oh ne nézz rám

 

 

Sterne: Érzelmes utazás. Kazinczy fordítása alapján újrafordította Határ Győző. 1957.

 

Kazinczy válogatott munkái. Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Jancsó Elemér

Bukarest, 1960

 

Magyar Hírmondó. Érzelmes históriák. Magvető /1980 ?/, benne: Bácsmegyei

 

Négy oldalas kínálat 2007. 01. 23-án:

Munkjáji, IX. Szépliteratura, Trattner, 1814

 

Munkáji. Régi nyomtatványok. Tartalom: Bácsmegyei, A vak lantos, A repülő szekér, Etna. Mesék három könyvben

 

Erdélyi levelek, Aigner Lajos, 1880

 

Az amerikai Podocz…MTA, 1914. Régi magyar könyvtár

 

Az én életem, Magvető, Nemzet és Emlékezet, 1987

 

Magyar Pantheon, Aigner Lajos bizománya

 

                                                ***

 

Hungaroton. Verstár. A magyar líra klasszikusai. 49 költő összes verse

…Ányos Pál, Batsányi, Berzsenyi, Bessenyei, Csokonai, Dayka Gábor, Földi János, Kazinczy, Verseghy, Virág Benedek

 

Kazinczy: Fény és homály. Válogatott költemények.  1040 Ft. Multi Book

 

Kazinczy költői rangját olykor kétségbe vonják. Pedig nemcsak a nyelvújítási küzdelemnek nagy alakja ő, nemcsak a prózairodalmat gazdagította, hanem költeményeivel is példát mutatott kortársainak. A kötet a költő-Kazinczy felfedezését kívánja elősegíteni. Kazinczy a szonett, epigramma, óda, episztola mestere, az ókori görög és latin klasszikusok követője. A kötet 74 verset tartalmaz.

 

 

 

Antikva hu 50 tételes K-kínálat

 

Bíró Ferenc gondozza a kritikai kiadás publicisztika, kritikák kötetet

 

Margócsy:  K. munkáinak filozófiai háttere   2007. 03

 

1931-ben szorgalmazzák K-összest a centenáriumra /2031-ben meglesz?/

 

Nyelvünk múzeuma K kertjében /napi sajtó/…az RTL klub a tervet rettenetesnek tartja

 

Simon Z a Sallustról 1998   Domonkos Ágnes tanulmánya

 

 

Kazinczy és a képzőművészetek

 (1925)

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Csatkai Endre (Szerző)
Galavics Géza (Szerkesztő)
Kazinczy Ferenc (Róla szól)

Kiadó:MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja

:Budapest: 1983

Oldalszám:

139

24 x 17 cm

 

 

Kazinczy Ferenc munkái
Költemények pályám emlékezete

Cím megjegyzés: Az előszót írta Gróf Klebelsberg Kuno

Kiadó: Osiris Kiadó Kiadás éve: 2000 Kötés: karton Oldalszám: 244  

 

 

Szerző további kapható művei

Fény és homály

 Kazinczy Ferenc művei I.

Fogságom naplója

Sophie

 Pályám emlékezete

 A nagy titok

Fentebb stylus

 Erdélyi levelek I-II.

 Kazinczy Ferenc munkái Pályám emlékezete

 

 

 

Imádságok Kazinczy Ferenc szavaival*
Busa Margit* (szerkesztő*), - Kazinczy Ferenc Társaság* (Sátoraljaújhely*) - 2004+
790 Ft+ - HISTORIAANTIK.HU+ - Irodalomtörténet*, nyelvészet* (Literary History*) -

 

 

 

 

 

 

  

Kazinczy Ferenc prózai kéziratainak bibliográfiája*
Busa Margit* (szerző*), - Kazinczy Ferenc Társaság* (Sátoraljaújhely*) - 2001+
1000 Ft+ - HISTORIAANTIK.HU+ - Irodalomtörténet*, nyelvészet* (Literary History*) - Tárolt lap

 

 

 

 

Kazinczy Ferenc bibliográfia 2. 1980-1990.*
Busa Margit* (szerkesztő*), - Kazinczy Ferenc Társaság* (Sátoraljaújhely*) - 1994+
990 Ft+ - HISTORIAANTIK.HU+ - Irodalomtörténet*, nyelvészet* (Literary History*) - Tárolt lap

 

 

 

 

 

 

 

Az érzékeny neoklasszicista. Vizsgálódások Kazinczy Ferenc körül*
Fried István* (szerző*), - Kazinczy Ferenc Társaság* (Sátoraljaújhely*) - 1996+
1200 Ft+ - HISTORIAANTIK.HU+ - Irodalomtörténet*, nyelvészet* (Literary History*) - Tárolt lap

 

 

 

 

Kazinczy évkönyv
Sziklay Ferenc* (szerk*.) - Kazinczy Kiadóváll*. - Kassa*, 1929* - 1929+
A könyv borítóján ázás nyomok találhatóak.
ANTIKVA.HU+ - Regény*, elbeszélés Magyar irodalom* - Tárolt lap

 

 

 

 

 

 

Fény és homály. Válogatott költemények*
Kazinczy Ferenc* - B*-A-Z Megyei Múzeumi Igazgatóság* - 2000+ - ISBN: 9789639271050*
... A magyar irodalmi klasszicizmus egyik vezéralakjának, Kazinczy ... . Kötetünk a költő-Kazinczy felfedezését kívánja elősegíteni, amikor ...
1200 Ft+ - SUNBOOKS.HU+ - Vers* - Poétai Gyűjtemény* - Tárolt lap

 

 

 

 

Kazinczy és az angyal*
Péterfy Gergely* - Pesti Kalligram Kft*. - 2007+ - ISBN: 9788081010057*
... bennünket Kazinczy Ferenc szabadkőműves kapcsolataiba. A bécsi levéltári ... Egy, a Kazinczy-hagyatékban 2001-ben felfedezett dokumentum ...
2000 Ft+ -

 

 

Könyvadatok

 

18 cm x 13 cm

A könyv címe:

Kazinczy Ferencz válogatott munkái

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Kazinczy Ferencz (Szerző)
Radó Antal (Szerkesztő)

Kiadó:

Lampel Róbert (Wodianer F.) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés

A kiadás helye:

Budapest

A kiadás éve:

 

Sorozatcím:

Remekírók képes könyvtára

Kötéstípus:

Fűzött keménykötés

Oldalszám:

395

Nyelv:

Magyar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kazinczi Ferenc tübingai pályaműve a magyar nyelvről*
Kazinczy Ferenc* - Magyar Tudományos Akadémia* - Budapest*, 1916* - 1916+

 

 

 

Kazinczy Ferencz versei/Poe A. Edgár költeményei/Himfy szerelmei-A kesergő szerelem*
Ferenczi Zoltán  Kazinczy Ferenc* , Kisfaludy Sándor* , Poe* A. Edgár* - Franklin*-Társulat Magyar Irod*. Intézet és Könyvnyomda* - 1895+

 

 

 

Kazinczy Ferenc esztétikai törekvései*
Mitrovics Gyula* - Csáthy Ferenc* - Budapest*; Debrecen*, 1929* - 1929+
ANTIKVA.HU+ - Esztétika Magyar irodalom* -
Tárolt lap

 

 

 

Kazinczy válogatott műveiből

Vajthó László (Szerkesztő)

Kiadó: Magyar Népművelők Társasága Budapest

A kiadás éve:

Oldalszám: 93

 

Bevezetés

Versei  Bor mellett    Margit szigetén   A kötés napja    Az ő képe   A szabad Erdély

Vajda-Hunyad   A német fiú  A nagy titok  A kész írók   Soloecismus     Írói érdem

Szokott és szokatlan   A neo- és paleologus  Lukai  Himfy  Epigrammai morál A nyelvrontók

Nehéz és könnyű   Vitkovics Mihályhoz

Pályám emlékezete    Fogságom naplója      Irodalmi tanulmányok:    Dayka Gábor élete

Báróczy Sándor élete

Magyarországi utak         Erdélyi levelek

Szemelvények leveleiből    Anyjának   Kis Jánosnak   Berzsenyi Dánielnek    Kisfaludy Károlynak   Kisfaludy Sándornak   Mocsáry Antalnak

 

 

 

A Kazinczy Ferenc Társaság által kiadott könyvek

Évkönyvek  Kazinczy Könyvtár

DÓCZY JENŐ: Dédácsi idill. Kazinczy Ferenc apokrif naplója. 2007.

Imádságok Kazinczy Ferenc szavaival. Busa Margit nyomán összeállította: Kiss Endre József. 2004.

 

KAZINCZY FERENC: Természet oeconomiája (Kiadatlan művet közzéteszi: Szilágyi Ferenc). 1989.
KAZINCZY FERENC: Magyar Museum (Az 1788. évi I. kötet hasonmása). 1988.
KAZINCZY FERENC: Magyarország Geographica… (Az 1775. évi kassai kiadás hasonmása). 1986.
Tövisek és virágok (Az 1811. évi sárospataki kiadás hasonmása). 1985., 1991., 19
98.

 

 

 

Kazinczy Ferenc:  Fentebb stylus

 Diák-és házi könyvtár 39.

Cím megjegyzés: Populart füzetek Kiadó: Interpopulart Könyvkiadó Kiadás éve: 1993 Kötés: papír Oldalszám: 86 Minőség: Antikvár jó állapot Szállító: Palota Könyveskert Ár: 180 Ft

 

Baros Gyula Kazinczy Ferenc és Radvánszky Teréz Franklin-Társulat 1908 félvászon Antikvár jó állapot 2 800 Ft

 

             Dóczy Jenő Dédácsi idill Kazinczy Ferenc apokrif naplója
                            Révai Kiadás 1937 papír, papírborító     Antikvár jó állapot
1 500 Ft

 

 

      Hofbauer Aladár Riedl Frigyes középiskolai tanítása Kazinczy Ferencről

Budape
st 1931  papír

 

 

 

 

Z. Szabó László   Vallomás   Költők az anyanyelvről Kazinczy Ferenc Gimnázium  1985


 

Kazinczy Ferenc : Banga Ferenc : Szemethy Imre Képes Kiadó 1998


 
Kazinczy Ferencné, Török Sophie levelezése Győr 1986


 Kazinczy Ferencz' Idyllek.Három könyvben. Trattner János Tamás
1815


Kazinczy Ferenc  Magyar Pantheon - Életrajzok és életrajzi jegyzetek
Kiadó: Révai Testvérek Kötés:
vászon

 

 

Kazinczy Ferenc fordított egyveleg írásai, 1808
Szántó Tibor: Szép magyar könyv 1473/1973.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974, 217. kép.

 

 

Kazinczy Ferenc lefordítja 1789-ben Azzán aga balladáját Goethe német szövegéből ...

 

 

 

Kazinczy Ferenc munkái
Költemények pályám emlékezete


Cím megjegyzés: Az előszót írta Gróf Klebelsberg Kuno

Kiadó: Osiris Kiadó Kiadás éve: 2000 Kötés: karton Oldalszám: 244  

 

 

Szerző további kapható művei

Fény és homály

 Kazinczy Ferenc művei I.

Fogságom naplója

Sophie

 Pályám emlékezete

 A nagy titok

Fentebb stylus

 Erdélyi levelek I-II.

 Kazinczy Ferenc munkái Pályám emlékezete

 

 

 

Kazinczy és az angyal*
Péterfy Gergely* - Pesti Kalligram Kft*. - 2007+ - ISBN: 9788081010057*
... bennünket Kazinczy Ferenc szabadkőműves kapcsolataiba. A bécsi levéltári ... Egy, a Kazinczy-hagyatékban 2001-ben felfedezett dokumentum ...
2000 Ft
+ -

 

 

Könyvadatok

Kép a könyvről

18 cm x 13 cm

 

A könyv címe:

Kazinczy Ferencz válogatott munkái

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Kazinczy Ferencz (Szerző)
Radó Antal (Szerkesztő)

Kiadó:

Lampel Róbert (Wodianer F.) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés

A kiadás helye:

Budapest

A kiadás éve:

 

Sorozatcím:

Remekírók képes könyvtára

Kötéstípus:

Fűzött keménykötés

Oldalszám:

395

Nyelv:

Magyar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Kazinczi Ferenc tübingai pályaműve a magyar nyelvről*
Kazinczy Ferenc* - Magyar Tudományos Akadémia* - Budapest*, 1916* - 1916+

 

 

 

Kazinczy Ferencz versei/Poe A. Edgár költeményei/Himfy szerelmei-A kesergő szerelem*
Ferenczi Zoltán  Kazinczy Ferenc* , Kisfaludy Sándor* , Poe* A. Edgár* - Franklin*-Társulat Magyar Irod*. Intézet és Könyvnyomda* - 1895+

 

Kazinczy Ferenc esztétikai törekvései*
Mitrovics Gyula* - Csáthy Ferenc* - Budapest*; Debrecen*, 1929* - 1929+
ANTIKVA.HU+ - Esztétika Magyar irodalom* - Tárolt lap

 

Szentimrei Jenő: Ferenc tekintetes úr. 2 kiadás Debrecen 1990, első: 1939

Kölcsey Ferenc életregénye /Kerületi Szabó Ervin Könyvtár, Cupi vette ki/

Regény-szerű, de Kaz Levelek alapján. Néha szó szerint, pl. Berzsenyi pesti látogatása. Megelőzte a Sophie. c. könyvet, mely a levelek pontos szövege alapján készült, akárcsak az én összeállításaim.

 

 

 

 

 

 

 

2008. Eötvös József Kiadó

 

250. születésnapjának „előestéjén” egyik maradandó művének új kiadásával tisztelgünk Kazinczy Ferenc (1759-1831) emléke előtt. A XXI. század emberének figyelmére is érdemes alkotó nemzeti hagyományaink jeles értéke, akire már életében tisztelettel tekintettek, s aki felé elismeréssel fordult valamennyi íróutód. Kazinczy nagy érdeme, hogy a bénító politikai, gazdasági, földrajzi körülmények dacára vállalt küldetését teljesíteni tudta, a megújuló hazai irodalmi élet vezéralakja lett. Kiterjedt levelezése volt mozgósító eszköze. Nagy tollcsatáktól sem volt mentes az az időszak, hiszen többféle felfogás ütközött meg egymással. Kazinczy elengedhetetlennek tartotta a magyar szókészlet nagyszabású gyarapítását, s Tövisek és virágok címmel kiadott esztétikai epigrammái ,Jót s jól’ jeligével foglaltak állást a megújulás mellett. Ő maga is egyre határozottabban törekedett eredeti művek alkotására, ami legsikeresebben önéletrajzi jellegű prózai írásaiban valósult meg. A Pályám emlékezete, az Erdélyi levelek s a nagyon sokáig kiadatlan Fogságom naplója megszövegezésében remekül alkalmazta legjobb írói erényeit, megfigyelő- és jellemzőkészségét, szemléletes ábrázolásmódját. Ezek a művei a magyar prózairodalom maradandó értékei.

Kazinczy Ferenc életművének egyik legszebb, ma is olvasmányos darabja erdélyi útirajza, amely méltán helyezhető másik két híres önéletrajzi műve mellé. Igaz, itt mindössze három hónap élményeire szűkül az elbeszélés, az író azonban történelmi kitérőivel és képzettársításaival jelentősen kitágítja időben és térben közölnivalóját. 1816 júniusában indult el Széphalomról a Kazinczyt, Eugénia lányát, inasát, kocsisát, úti holmiját szállító négylovas batár a hosszú – számításaink szerint több mint kétezer kilométeres – útra, s három hónap múltán érkezett újra vissza otthonába. A látottakat, tapasztaltakat Dessewffy József barátjának szóló huszonhat levélben írta meg. Az Erdélyi levelek tartalma több szálból szövődik: az utazás eseményeinek, a találkozásoknak és a reflexióknak rögzítése mellett történelmi kitérők, épületekről és műalkotásokról adott ismertetések kerülnek a szövedékbe. A levél szépprózai alkotásokban is szívesen alkalmazott forma volt akkor, s útirajzhoz adaptálva természetes keretet adott a személyes megnyilatkozások számára; miközben közvetlenül teremthetett kapcsolatot olvasójával, s Kazinczy könnyed írásmódja hatásosan bontakozhatott ki benne.

Kiadónk úgy gondolja, hogy 64 évvel a legutóbbi teljes változat megjelenése után időszerű a nagyközönség rendelkezésére bocsátani Kazinczy Ferenc erdélyi útirajzát és mellékleteit. Egy művelt író korabeli ismeretkincséről és felfogásáról tanúskodó dokumentumnak tekintjük e művet. Nincs szükség arra, hogy Kazinczyt mai szemléletünktől eltérő ítéletei miatt bíráljuk vagy mentegessük. Ahogyan ő széttekint és ábrázol, abban benne van a maga társadalmi helyzetéből, korának látásmódjából következő sok előny és minden korlát; őszinteségében és jóindulatában nincs okunk kételkedni.

Elmondhatjuk, hogy ez az eddigi legteljesebb kiadása a műnek, amelyhez a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kézirattárában őrzött iratokból a Kazinczy által készített rajzokat is közölni tudjuk. A szöveget XIX. századi ábrázolásokkal illusztráljuk. A széphalmi mesternek egyedülálló élményekben volt része erdélyi útja során, és az Erdélyi leveleket lapozgatva az olvasó is társa lesz Kazinczynak egy sok-sok érdekességet ígérő felfedezőúton.

 
Tartalom

Előbeszéd

Bevezetés

Erdélynek történetei

Erdélyi levelek

Toldalékok

Névmutató

Szómagyarázat

Kazinczy Ferenc és az Erdélyi levelek (Kováts Dániel)