Kazinczy műveinek kiadása

      

                                                                  2009. 11. 27.

 

 

 

          Tartalom

Előzmények

Bevezető a levélfeldolgozáshoz

     Kiadások életében

Egyes kötetek kiadása

Gyűjteményes kiadások

     Jelenkori kiadások

 

 

Előzmények

 

Búsa Margit két kötetes bibliográfiája /1981 és 1994./ és tárgyban publikált tanulmányai tartalmazzák a kiadástörténetet. A közelmúlt fejleményeiről – Busa utáni kiadásról és a tervekről - a hálóról vettünk le a szövegeket és kommentáljuk azokat. Az antikváriumok honlapján nagy a Kazinczy-kínálat. Ennek anyagát elkezdtem gyűjteni, de ehhez az összeállításhoz nem csatolom. Busa bibliográfiája illusztrációjának tekinthető azzal a kiegészítéssel, hogy a könyvek piaci ára is feltüntetésre kerül.

 

 

     Bevezető a levélfeldolgozáshoz

 

A művek kiadásával foglalkozó levelek Kazinczy küzdelmeiről, gyötrődéseiről szólnak. Küzd a kiadókkal. Gyötrődik, töpreng, változtat, visszakéri a kéziratot, még elküldi valakinek…Toldy szóvá is teszi, hogy így nem lehet könyvet szerkeszteni.

A gyűjteményes kiadás indítása többször és többféle kötetszámmal jelenik meg. Minden alkalommal gondosan elkészíti a kiadási tervet. Végül marad a 9 kötet, az is csak fordítás.

Két könyv kiadása egész életén végig vonul. Megszámlálhatatlan említésük a levelekben. Ez a kettő az Erdélyi levelek és Sallustius. A sors iróniája – és Kazinczy határozatlanságának következménye – hogy egyik sem jelent meg életében.  A két könyvvel kapcsolatos leveleket önálló fejezetbe soroltuk.

 

 

Kiadások életében

 

Egyes kötetek kiadása

 

 

5663.

 

Kazinczy – id. Ráday Gedeonnak                                                 Kassán, Martii 25. 1790.

 

…van szerentsém végtére Nagyságodnak megküldeni 1. Orpheusom első szakaszát és a’ másodikból két árkust. 2. A’ normális oskolák eránt altisztjeimhez tartott beszédemet. 3. A’ Batsányi uram által e’ napokban kezemhez adott verseket, mellyeknek által-küldetését Nagyságod nékem már két izben parantsolta, 4. eggy levelet Gants Pál urnak. 5. Hasonlóképpen eggy levelet eggy skatulyátskával eggyütt Horváth Ádám urnak; méltóztasson Nagysád az utolsót Doktor Szombathy ur kezénél le-tétetni, honnan Horváth majd el vitetni fogja.

Hamletem sajtó alatt vagyon, melléje tészem-még majd Missz Szára Szampszont, Emilia Galottit és Stellát Göthéből. …Vettem Nagysádnak kegyességéből Virgilius 1. Ecclogáját és a’ mellé tett verset, ugy az Aranka verseiről való tudósitást is. Ezek mellé még a’ Szép Rózsit irattam-le, hogy ha Nagysád meg engedéndi, eggyik szakaszba bé-iktathassam. Dolgozunk, egynehány holnapos irásaink vannak már, de ugy látszik el mondhatjuk Phaedrusból: Labori ut faber desit, non fabro labor.

Én most Rousseaunak Contrat Sociálján, és a’ sanssouci philosophusnak Antimachiaveljével sietek. Ha ezen soványabb munkában ki fáradok, Missz Sára Sampszont veszem-elő…

 

 

368.

 

Kazinczy — Döme Károlynak.                                                     Kassán, April 1-jén 1791.

 

Oprheusnak második Kötetjében a’ negyedik darabot, az az a’ nyoltzadik hónapra valót nyomtatja a’ Landerer nyomtatója, ’s hetedikbe belé ment a’ te gyönyörű Alagyád is Tibullusból….

 

….A 7-dik Heft darabjai ezek:

1.   zichynek köszöntése a’ Rendekhez 10. Jan. 1790.

2.   Virág a’ győzedelmes magyar Vitézekhez. Lásdd a’ Hadi Tört.

3.   Versegi: a’ Magyar nyelv Boldogítóihoz. Alagya.

4.   Aranka az Igasság képére. Haschka után.

5.   Ortzy Lőrintz Butsuzása Abaujból.

6.   Virgil kezdete 4 sorú stroph. Ráday.

7.   és 8. O navis referent. Kazinczy 1789. Virág 1790.

9.   A’ kert, Fejér.

10. Tibullus Alagya, Mede.

11. Way Józsefné.

12. A’ Prometh. tüze. Horváth.

13. Egy kevély széphez. Földi.

14. Calliroe. Ányos Pál.

15. Válasz Gessnertől Kazinczyhoz.

16. A’ Reménység. Szabó László.

17. Vitéz kis darabjai Olasz poetákból.

18. A’ páratlan Gerlitze, a’ Cancellistámé.

19. Fumo quid Laurus. Horváth.

20. Mese. Ráday.

21. Gvadányi Mapes, Kortsma dala.

22. Apologiája Mapesnek.

23. Telemachus 3 próbája.

24. Mese Gellértből, Látzai.

A’ 8-dik darab is sajtó alatt van. 1. és 3-dik darabja Rajnisnak töredékjei Volairnek Henriásából és a’ Virg. Aeneiséből. 2-dik Földi által Anacr. eggy dala, 4-dik a’ Prussz király elmélkedései a’ törvényszabásról….

 

386.

 

Kazinczy — Gr. Id. Ráday Gedeonnak.                                         Regmetz, 15. Xbr. 1791.

 

…Öszve szedtem már a’ jövő esztendőre készülendő Gyűjteményt is, ’s imé ezek lesznek Heliconi bokrétámnak virágszálai:

1   Leopoldnak koronáztatása. Rájnis. — 2. Ugyanarra Pétzeli. — 3. Hazafiúi örvendezés. Horváth. — 4. Martinestyei Vitézek. Batsányi. — 5. Nunkovics halála. Virág. — 6. Orczyhoz. Révay. — 7. Forgács Miklós. Rájnis. — 8. Éneki szerzemény Bánfinak tiszteletére. Bolla. — 9. Eheu fugaces Posthume. Virág. — 10. Szép Rózsi. Ráday. — 11. Tibullus első Alagyája. Döme. — 12. Gibráltár Denisz után. Széphalmy. — 13. Az Aeneis kezdete. N. J. — 14. Ugyanabból. Rájnis. — 15. a’ Henriásból hexameterek. Rájnis. — 16. Az én hazám, Klopstock odája. Széphalmy. — 17. Halotti ének: Ember, mi vagy etc. etc. Teleky. — 18. Jótétel jutalma. Hari. — 19. Az igaz nemesség. Kreskay. — 20. Az inség két Barátja. Széphalmy. — 21. Vay Charitász halála. Teleky. — 22. a’ Prométheus tüze. Bürgerből Horváth. — 23. Az Igasság képe. Aranka. — 24. Szabóhoz Virág. — 25. Eggy Fösvényhez. Rájnis. — 26. Cocu. Telekj. — 27. A’ szarvak. Aranka. — 28. Barátok tűköre. Földi. — 29. A’ Músák. Gróf Desőfi. — 30. Dayka Erzsébeth napjára. — 31. Az Álom. Csepány. — 32. A’ Szabadság. Versegi. — 33. Calliroe. Ányos. — 34. Elválás. Horváth. — 35. Esdeklő Panasz. Batsányi. — 36. Eggy kevély széphez. Földi. — 37. A’ Síphoz. Virág. — 38. Sóhajtás. Olaszból A. J. — 39. Ugyan az meg hosszabbítva. A. J. — 40. A’ habok. — 41. Lilla. Széphalmy. — 42. Minnyihez a’ tavasz zsengéjével. Kazinczy. — 43. A’ Boriska képe alá. Aranka. — 44. A’ Viola és Rósa. Ráday. — 45. Kazinczyhoz. Virág. — 46. Krajnikhoz Ányos. — 47. A’ Czenczi szája, Secundusból. — 48. Közös Lélek. Secundusból. — 49. Páratlan gerlitze. Beretzkj. — 50. Macbethből eggy boszorkány scena. — 51. Kazinci András, Mátkájához Vinnai Erzsébethhez 1685.

Ezek az 1792-dikre készített Heliconi Virágok. Még Daykától várok egynehány                   darabokat, azonnal küldöm nyomtatás alá.

 

583.

 

Kazinczy – Schedius Lajosnak.                                Ér-Semlyén, Biharban, Mart. 15d. 1803.

 

Meghagytam, hogy egy csomó írásom, mellyet még az esztendő’ első napjaiban indítottam Pest felé, az Úrnak Professor Uramnak is megadattassék. Óhajtanám, minek előtte a’ benne lévő fordítások sajtó alá kerűlnének, annak a’ férjfinak érteni felőlök ítéletét, a’ ki a’ maga ízlését a’ Külföldiek’ legszebb míveik körűl képzette, és a’ ki – úgy hiszem azt – érzi, hogy a’ Mesterségek’ dolgában csak úgy fogunk elébb haladhatni, ha azon – még eddig ugyan szerencsétlen – igyekezet helyett, hogy szép Originálokat készítsünk, a’ nálunknál szerencsésbb Nemzetek’ remekjeit tészük magunkéivá. Nékem ez az igyekezetem; ’s én ugyan inkább óhajtom azt a’ másod’ karbeli dicsőséget, hogy eggy kényes ízletű ’s szerencsés-kezű Bartolozzinak nézettessek, mint hogy Hazám bennem egy Dürrert találjon. – Teljesedve lesznek legszebb álmaim, ha az Úr Professor Uram Báró Prónay Sándor és a’ mi Kisünk, a’ magyarúl szóló Emiliát és Minnát, Clavigót és a’ Testvéreket, Alcibiádot és Alcidonist, ’s a’ Yorick és Elíze leveleit olvasván, édesen érzendik magokat ellepve, hogy magyar szókkal Lesszinget és Gőthét, Marmontelt és Fenaist fogják szóllani hallani. Kárhoztassanak a’ Puristák, a’ kik soloecismusaimon azért akadnak-fel, mert nem értik, a’ hogy’ nékiek tetszik, én azzal keveset gondolok; adjanak nékem leczkét, hogy fordítani szabad kézzel kell: én nem térek-el utamról. Szabad kézzel én is fordítottam. Az ő kedvekért – egyedűl az ő kedvekért – van úgy fordítva a’ Moličre’ két bohó játéka; így lessz a’ Metastasio’ Titusa, Themistoclese és Régulusa. is. De a’ Lesszing és Göthe ’s a’ Marmontel fordítójának illő a’ Hamlet tanácsát követni, hogy Auctora’ szavaihoz semmit ne adjon a’ magáéból….

 

1251.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                          Széphalom, Mart. 12d. 1808.

 

….Hozzá fogtam az Aesthetikai Magyar Grammatika írásához, ’s most még inkább tapasztalom, hogy Herkulesi erő kívántatik az Augiás istálójának kitisztítására… vevém B. Prónay Sándornak levelét. Néki megírtam, hogy Te buzdítottál ezen Grammatica írására, ’s azt kértem-ki, hogy ő méltóztassék megtekinteni minekelőtt kiadom…

 

 

5748.

 

Kazinczy – Cserey Miklósnak                                      [1808 aug. vége vagy szept. eleje]

 

…Tegnap az a’ gondolat szálla-meg, hogy életemet írom-meg születésem olta esztendőnként. Nem a’ publicum számára, és nem azért, mintha valami nagyot gondolnék nékiek hagyhatni, hanem azért, mert a’ maradéknak mindig kedves az, ha Elődjeiket a’ legkissebb kicsinységekben is ismerhetik…

 

 

1869.

 

Kazinczy – Gr. Dessewffy Józsefnek.                                                                        [K. és h. n.]

 

Nagy tekintetű Barátom! Magyar Régiségeim ’s Ritkaságaim’ első kötetével, íme kedveskedem néked….Szeretném látni, hogy Recensenseink mit mondanak felőle. Sokan majd azt fogják, hogy a’ Magyar Irók’ szokásaik szerént, valamit tudtam, mind előrámoltam. De felérik e, hogy ez azért esett, mert a’ könyvnek minél több Olvasót akarván szerezni (külömben nem reménylhetem, hogy nyomtatóm a’ következő darabok’ kiadását is felvállalja, mert költség és nyereség az övé), illő vala minél több interesszét adni a’ Praefátióknak ’s jegyzéseknek? Innen lehet és kell egyedűl megmagyarázni, miért voltam sok helyeken olly piquant…

 

 

5761.

 

Kazinczy – Jankovich Miklósnak                                      Széphalom, 11. Febr.     1810.

 

….Régiségeim és Ritkaságaim Első Kötete olly tekintettel fogadtatott a’Lipsiai Literaturai Zeitungban, hogy annak Recensiójának a’ füzetben legelső helyet adtak. Ezen csak annyiban örűlök – mert régen túl vagyok én azon, hogy engemet a’ Recensio vagy bántson, vagy csiklandjon – hogy némelly bölcs, ki a’ régi Magyar Irások’ kiadását haszontalannak tartja, becsűlni tanúlja az efféle igyekezeteket, ’s igy talán több Köteteket is bocsáthatnék az első után. A’ nehéz idők a’ könyvnyomtatásra is nehezek; ha némelly felettegazdag nem segélli a’ literaturai igyekezeteket, nem sokára elakadunk…

 

 

 

1912.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                    Széphalom, Január 17d. 1811.

 

                                            …Egyveleg Irásaim

köteteivel, La Rochefoucauldommal és minden más írásimmal: ha a’ vak sors gazemberekkel nem hozott volna szövődésben, most 10 darab írásom nyomtatva volna…

…A’ Magyar Könyvek, mellyek most megjelennek, mind haszontalan firkálások. Kis István Pesti könyváros tavaly Martiusban vette által Dayka Gábornak verseit tőlem, hogy kiadja, ’s még mostanáig nincs belőle eggy sor is nyomtatva. De másodszor nyomtattatja Erbia nevű Románt, melly az első kiadást sem érdemlette; másod ízben hasonló becsű mázolást, kettőt vagy hármat…

 

 

 

2272.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                       Széphalom, Jún. 17d. 1812.

 

Origináljaim’ érdemekről nem szóllok — a’ két leggyengébb: Bácsmegyei és a’ Vak Lantos, bírja ’s mindég bírni fogja a’ nagyobb Publicum’ kedvét. A’ fordításról azt reménylem, hogy barátjaim érzeni fogják, mint erőlködtem, méltónak találtatni azon javallásra, mellyel engemet ők tiszteltek-meg. Óhajtanám nevezetesen, hogy ezek Bácsmegyeimen végig-futván, figyelmeznének-fel, mit változtattam az első kiadáson, és miért.

Ez a’ Bácsmegyei lévén az a’ kedves csemege, mellyen a’ nagy Publicum kap, jónak látnám a’ kiadást ezen az 5dik és véle eggyütt 2dik Köteten, és nem a’ mint Te tanácslod, kedves barátom, Bácsmegyein és Karikk-Thúrán kezdeni. Ez bizonyosan annyit fogna behozni kevés holnapok alatt, hogy utána a’ 3dik és 4dik Kötet is közre léphetne, és osztán az első…

 

 

2368.

 

Kazinczy — Horvát Istvánnak.                                         Széphalom, Jan. 15d. 1813.

 

Régiségeimnek ’s Ritkaságaimnak IIdik Kötetét kiadni késedelmeskedni nem fogok. A’ nyomtatásra megkívántató kőltségről hagyj engemet gondoskodni, hanemha akár Könyvárosainknak eggyike, akár valaki azok közzűl, a’ kik nem épen hidegek Literatúránk gyarapodása eránt, erszényeket megnyitni kívánnák, melly nekem igen is kedves volna. Most engedd mondanom, miket vennék-fel ezen kötetbe:

 

1.) Homíliák a’ Debreczeni Códexből.

2.) Gr. Teleki Jósefnek Keserve a’ testvére hamvainál.

3.) Gr. Teleki Domonkosnak Magyar fordítása a’ puskapor által elveszett Palatinus halálára készűlt Birckenstocki munka után.

4.) Varjasnak e vocálisú Esedezése.

5.) Ráthnak Jelentései magyar, deák és német nyelveken a’ Lexicon eránt.

6.) Székely István Magyar Calendáriuma.

7.) Némelly nagy Magyarnak (vagy tudósnak) kézírása, rézbe metszve.

 

A’ Kötet előtt Primás Barkóczynak képe fogna állani. — Ha Néked valamelly darabod volna, melly az itt jelentetteknél inkább érdemlené-meg a’ kiadást, azon felűl hogy ezt nagy örömmel venném-fel, véghetetlenül leköteleztetve is érzeném magamat…

 

 

2382.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                               Széphalom, Febr. 6. 1813.

 

….Daykának Versei és az én Berkem eggyütt egynehány levéllel tesznek többet 15 ívnél. Tegnap tevém postára válaszomat Trattnerhez erántok, és a’ Praenumeransok neveik mintegy 3 ívet fognak tenni. Gyönyörű nyomtatás! A’ Martiusi Pesti vásárkor fogja árúlásra bocsátani Trattner. Ő most eggy kedves tisztet teve rám, hogy Báróczynak minden munkájit bocsássam-ki, írjam-meg életét, ’s képét küldjem-le, hogy kimetszethessék. Örömmel teljesítem.

Belé únván a’ Prókátori, osztályunkra tartozó dolgokba, a’ tudományokhoz lopom magam, ’s Régiségeim II. Kötetét készítem sajtó alá. Gratulálj nekem, hogy nyughatatlan ’s Ulyszesi lelkem ismét teve eggy tudós larcint, mint mikor a’ Sylvester Grammaticáját az azt féltő Sinaitól ellopattam, leírattam, kiadtam, de az originált Sinainak visszaadván. — A’ Debreczeni Coll. Bibliothecájában tartatik eggy XIV. századbeli Codex, Magyar nyelven írt Homíliák vannak benne…

 

 

2392.

 

Kazinczy — Pápay Sámuelnek.                                         Széphalom Febr. 19d. 1813.

 

…Ma indúl Pestre Magyar Régiségeim és Ritkaságaim II. Kötete. Ebben legelöl a’ Debr. Collegium Codexének Homiliáji állanak, magyar nyelven. A’ XIV. százban vannak írva, ’s a’ Debreczeni gőg nem engedte, hogy mása vétettessék. Averruncáltam a’ sárkányt, ’s a’ Lelki-Pásztorok’ híre nélkül közel 100 paginára valót leírattam. Majd meresztenek szemeket.

Második darabja: Judicium de Cometa 1468 ad Math. Regem Hwngarie, per Martinum Archidiaconum S[a]g[ra]bien[sem?] Ecclesiae compositum. —

3dik a’ legelső magyar Calendarium.

4. Ribinyi Oratio de Cultura Linguae Hung.

5. Teleki Jósef Elegiája Toroczkainéra.

6. Birkenstock és Teleki Domonkos a’ Sándor Leop. halálára.

7. Magyar első Sonettek.

8. Epistola Berzsenyihez. (A’ Magy. Verselés Története.)

Toldalék 10 darabban és IV. Réz tábla ezeknek neveikkel:

Tab. I. Maria Theresia — Kaunicz — Eszterházy Fer. Cancell. — Pászthory — Kalocsai Érsek Szécsenyi Pál 1702.

Tab. II. Bocskay István. Báthory Gábor. Rákóczy György. Kemény János, Rákóczy Ferencz II.

Tab. III. Ráday, Báróczy, Barcsay, Bessenyei, Orczy, Ányós, Molnár János, Rát.

Tab. IV. Rájnis, Szabó Dávid, Révai, Virág, Kis, Berzsenyi, Dayka, Kisfaludy, Csokonay, Verseghy,

Wartung Lutherus   1519.

 

 

2447.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                        Széphalom Jún. 3d. 1813.

 

…Ez idént egészen Sallustra akarnám fordítani. De megtörténhet, hogy kifáradok belé, ’s megkönnyebbűlésűl egyébbe kapok. Még Báróczinak életéhez sem nyúltam, pedig már illettt volna, Trattner Urnak meghívására sem kezdettem a’ nevezetes Magyarok’ életek’ leírásához. De ez könnyebb, mert Pandectáimban reá sok készűletek készen állanak. — Egmont tahát, Herdernek két Operája, ’s a’ Marmontel’ regéjiből két-három darab volna legközelebbi munkám. Geszneremmel kevés dolgom lesz, mert kész, ’s csak végső kézre van szüksége…

 

 

2473.

 

Kazinczy — Pápay Sámuelnek.                                                   Széphalom, Júl. 2d. 1813.

 

… Ruminak számára tulajdon kezeimmel copizáltam a’ Babocsay Izsák Tarczali Notarius Fata Tarczaliensia nevű munkáját, melly 1670–1700 esztendőknek történeteit krónikai jegyzések formán foglalja magában ollykor istentelen pleonasticus stílussal…

… Miolta Magy. Régiségeim és Ritkaságaim II. Kötetét Pestre felküldém hogy nyomtassák, hírt vevék eggy barátomtól Debreczenből, hogy a’ Codex Agendarius ott számomra nagy titokban írattatik, és így nem darabonként, hanem eggyszerre adathatom-ki. E’ miatt rendelést tettem, hogy ne nyomtassák, míg a’ munkát mind le nem küldöm. — Egyveleg Irásaimnak öt Kötetét eggyszersmind adom-ki jövő esztendőben minden kép nélkűl, mert az idők nem engedik, hogy pompázzunk, de csínosan. — Sallustomat májusban, megszabadúlván az osztály bajaitól, ismét elővevém…

 

2603.

 

Kis János — Kazinczynak.                                                 Soprony, Febr. 24dikén 1814.

 

…Trattner verseimet ki akarja adni, ’s azt kívánja, hogy a’ Pesti Jó’sefnapi vásárra a’ kézírást leküldjem.

Képeim’ kimetszését is magára vállalta. A’ verseket imitt amott, különösen az Általad kijegyzett helyeken, megigazgattam, ’s leküldöm Pestre úgy, a’ mint Te öszveszedted két kötetben…

 

2669.

 

Pápay Sámuel — Kazinczynak.                                                               Pünkösdkor. 1814.

 

….A’ mi derék Trattnerünk Húsévéti Ajándékúl egy egész nyalábot külde hozzám Helmeczi’ Jelentéseiből Kaz. Fer. Munkáinak nyomtatások iránt, olly kéréssel, hogy ezeket hirdetvén, terjesztvén, igyekezném minél több Előfizetőket szerezni. Szívesen! senki Munkáira nem szívesebbn, mint Kazincziéira!...

…kívánnám, hogy Munkáid’ Hirdetését még egyszer magad vennéd tollad alá, vagy Te adnád az övé alá, hogy a’ kiket a’ már kiadott Jelentés elrezzentett — boszonkodva kelle sokaktól hallanom: mitsoda Phantasta ez a’ hirdető! Azokat ismét viszsza lehetne édesíteni…

 

2682.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                            Széphalom Jún. 15d. 1814.

 

…Nekem elég, ha Augustusra a’ IXdik Kötet jelenend-meg, tudnillik Bácsmegyei, a’ Vak Lantos, a’ Repülő szekér és a’ Képszobor, és ha a’ kötet 25 ívet nem tenne, az Aetna, vagy valami egyéb…

 

 

2717.

 

Pápay Sámuel — Kazinczynak.                                                                  Aug. 20d. 1814.

 

….Munkáidra még eddig tsak négyen praenumeráltak nálam, mert az uj Tudósítást nem rég kaptuk, ’s megvallom, temérdek foglalatosságim között, nem is fordíthattam elegendő szorgalmat a’ praenumeratio-szedésre. Leküldöttem mégis 60. forintot Trattnernak, hogy el ne tsüggedgyen a’ szép munkának díszes kiadásában. A’ mint írja, a’ mostani Pesti Vásárkor kapható lesz az első kötet. Az hozzám felérkezvén, majd ki osztogatom…

 

2739.

 

Kazinczy — Horváth Ádámnak.                                               Széphalom Sept. 21d. 1814.

 

…Az én Bácsmegyeim Augusztusban ismét megjelene. Tudod, hogy ezt eggykor szerette Publicumunk. Mit fog erre a’ Bácsmegyeire mondani? Azt e hogy most már nem tudok magyarúl?...

…visszatérjek Bácsmegyeimre. Te a’ könyvet megvetted. Mondd-meg, kérlek, mind a’ mellett hogy némelly nem ismért vagy új formába öntött szó megcsapta füledet, nem veszed e észre hogy a’ könyv castigatissima dictiokból áll, hogy nincs benne egy comma is, mellyen én ki nem lestem volna, ha így lesz e jobb vagy amúgy. Bácsmegyei 1789. midőn először kijött, nagy bruit-et csinált ’s akkor engem a’ Publicum igen szép Irónak tarta; most kaczag. Én pedig akkori írásomért pirúlok. A’ Toldalékot az öreg Ráday emlékezete íratá vleem. Ő kért, hogy ha ismét kiadom, mentsem ki a’ leányt….

 

 

2933.

 

Kazinczy — Nagy Gábornak.                                               Széphalom, Oct. 23d. 1814.

 

Munkáimnak IX. Kötete megjelent. Azzal kedveskedni fogok, ha lesz exemplárom. A’ mi volt, elajándékozgatám. Kész, de meg nem jelent még az első Kötet is, a’ szívképző Regék és Pramythek. Most Gessnernek első Kötete nyomtattatik. — A’ Pászthory’ képe gyönyörű….

 

 

2938.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                             Széphalom Júl. 9d. 1815.

 

….igen nehéz Tr-t Valamire venni (emlékezzél Köteteim elrendelésekről, ’s a’ Kis’ Horátzáról), azolta nekem elveszett minden bizodalmam hogy vele boldogulhatok, ha eggyszer valamit magában feltett. Csinálja most a’ mit akar. Talán még meglehet a’ mi most meg nem lehetett. Azt írá minap, hogy a’ Messziást bizonyosan nyomtatja Januáriusban. Az három kötetet fog tenni. Ha ehhez Emiliát és Barnhelm Minnát eggy Kötetben, a’ másikban Missz Sárát, Boufflert és Rigót, a’ harmadikban a’ most elmaradtat és a’ Wieland két Regéjit kiadná, úgy az én Munkáim 15 Kötetre szaporodnának ’s Rochefoucaulttal [!] 16ra. Az pedig gondolnám olly ajándék volna a’ Nemzetnek a’ millyet nem hamar várhat, mert az Originalok excellensek, a’ fordítás pedig ha Túladunának rossz is, némellyeknek nem az. Te intézzd úgy a’ dolgot, hogy ez megtörténhessen.

….Én kevés napok mulva egészen kész leszek az Ahlwardt Ossziánjával. Melly jól esett hogy Ahlwardtot megvettem, és hogy Rhode után nem nyomtattatik Ossziánom! …

 

 

2996.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                      Széphalom Sept. 18d. 1815.

 

…Megújítom kérésemet hozzád, hogy a’ 8dik Kötet a’ Wieland’ két regéjét, a’ Boufflers’ leveleit és Rigót foglalja magába; megujítom azt is hogy légy rajta, hogy az Esztelle véknyan maradt kötelének Toldalékot adhassunk. Ha külömben nem lehet, kész vagyok ezen Toldaléknak árkusait tulajdon erszényemből fizetni. De ez eránt Dókus által bővebben.

Épen az a’ nap, a’ melly nekem ezen leveledet és a’ Trattner ’s Beregszászi Urakét meghozá, hozá-meg a’ Rumi’ Monumentájinak exemplárjait is…

 

 

2999.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                              September 21dikén 1815.

 

…Temorának IVdik Énekét elvégeztem, már az Vdikben dolgozom, ’s így azt hiszem  Vasárnap az egész Temora mehet Dókus által. — Te, édes barátom, addig eggy exemplár Esztellét, Clavigót és Testvéreket,

1. Osszián’ első darabját, és a’ 2diknak kész íveit,

1. Erdélyi Múzéum első és harmadik Fűzetét,

1. Horvát István I. Lajos és I. Mátyást magyar textusban, mert németűl bírom — pakkolj öszve,  Dókus Úrnak által adhassd, ’s ennek már Pesten léte alatt ne légy kénytelen vele bajoskodni. És eggy exempl. Elementare Universale Alphabetum, Logometria etc. Ezt, kérlek, el ne feledd…

 

 

 

3036.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                        Széphalom, Novemb. 7d. 1815.

 

…Döbrenteitől e’ napokban eggy sietve írt levelet kaptam. Ezt írja Osszián felől: — «Ossziánod’ első Kötete már megérkezett hozzánk. Az excellens.» ….Nagy szerentsétlensége az én Munkáimnak, édes barátom, hogy te olly sokat valál távol Pesttől. Yorick, Osszián igen igen sok és nagy hibákkal van nyomtatva, Esztelle pedig úgy, hogy majd öszve rogyék mikor megláttam. Ki várhatta volna azt a’ fösvénykedést így nyomtatott munkában, hogy minden Aktnak új oldalt nem adnak?...

… Ha erszényem engedné, én az Esztelle Kötetét és a’ Gessner’ Idylljeiét (ezeket azért mert az Unciálisok az oszlop’ szélén nem állanak) újra nyomtattatnám. Most már a’ 8dik Kötet jő sajtó alá. Légy rajta, kövess-el mindent, hogy a’ Wieland’ két regéje minjen oda és a’ Boufflers Levelei és Rigó. Vagy ha eggyike ezeknek kénytelen lesz látni elmaradását, maradjon-el Boufflers.   A Messziás 3 Kötetet fog adni. Óhajtanám hogy [a’] 13dik Kötet Emilia Galotti és Miss Szára Számpszon lehetne, 14dik Minna von Barnhelm és még holmi a’ kisebbek közzűl, 15dik Hamlet versekben. ’S bár 16dik osztán La Rochefoucauld

 

 

 

3191.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                                Széphalom Apr. 21d. 1816.

 

…Elővevém papírosaimat, ’s két nap olta folytatom. Szebb, mint képzelni mertem; ha tovább is így megyen, igen szépen fog elsűlni. Titulusa ez:

 

                                                   AZ ÉN ÉLETEM——

            barátimnak, Literaturánk’ barátjainak,’s legközelebbi gyermekimnek

                                               .——KAZINCZYTÓL.

Ilyen forma a’ Göthe Aus meinem Lebenje is; tudnillik a’ titulusa, mert külömben a’ kettő köztt nincs hasonlatosság, ’s úgy írom, mintha azt nem is olvastam volna. Nem Chroniconi renddel megyen a’ dolog, hanem poetai öszvefűződéssel, és a’ mi benne legjobb, meleg szívvel és az elmének, jó kedvnek, csintalanságnak elég benigna venájával…

 

 

3262.

 

Kazinczy — Horváth Ádámnak.                                       Széphalom Sept. 13d. 1816.

 

IX Kötet írásimmal kedveskedni fogok Neked. Pesten lesz letéve Vitkovics Prókátornál…

 

 

3299.

 

Horváth Ádám — Kazinczynak.                                                     P. Xurban 20-a 8br. 1816

.

…Kilencz kötet írásidat örömmel veszem; nem tsak azért hogy a’ Te írásod, hanem fő képen, hogy a’ Te ajándékod…

 

 

3329.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                              Széphalom Novemb. 25d. 1816.

 

…Azt hittem, édes barátom, hogy IX Kötet írásaim eggy két ezer fntot hoznak-be, hogy hat vagy hét ezer [frt.] adósságomból valamit lefizethessek. 31 exemplárt ingyen oszték-ki, ’s kérdd, kérlek, hány forintot vettem be? Ötvenet…

 

 

3366.

 

Kazinczy — Horváth Ádámnak.                                        Széphalom Január. 17d. 1817.

                                .                  

Munkáimnak IX. Köteteit Helmeczinél általvétetheted. Ma indúl vele a’ Sógorom Pestre…

 

 

3425.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                 Széphalom Máj. 6d. 1817.

 

Trattner írja, de talán csak titokban, hogy IX Köteteimet Horvát István akarja recenseálni. Bízvást. De én Kölcseit szeretném Recensensemnek…

 

 

3932.

 

Gr. Majláth János — Kazinczynak.                                                             Ofen, am 5/1. XXI.

 

…Die Zahl der 150. Gedichte ist voll, ich werde also von keinen Menschen mehr etwas übersezen, ausser von Judit Göndöcz, die ich um Gedichte angesprochen, wofür ich dan einige schwächere Gedichte anderer ausmärzen werde; Sie bitte ich recht sehr mit umgehender Post mir ihr Epigramm Amor és az oroszlán zu schicken, und noch Eines, diese will ich noch übersezen. Die Anthologie kömt Ungrisch heraus durch Szemere mit meiner Einleitung versehen…

 

           DIE FRÖSCHE. / A béka/

Brekeke!

Brekeke, Brekeke!

Kloax! Tuu!

Brekeke, Brekeke!

Brekeke! Kloax! Brekeke, Tuu!

Brekeke! brekeke, brekeke,

Brekeke, brekeke, brekeke, brekeke!

Kloax, Kloax! Tuu, tuu!

Brekeke! Tuu!...

……

IHR BILD.

Der Morgen wecket mich, mein höchstes Gut

Ihr göttlich Bild tritt meinem Aug entgegen.

Wie bebt mein Herz in süssen Liebes Schlägen;

Auflodert falmmenhell die alte Glut….                          /12 vers/

 

 

3952.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                         Széphalom Febr. 4d. 1821.

 

… Gróf Mailáth, igen is, kész a’ Magyar Anthologiával. 150 Versezetet ád-ki,… Kisfaludi Károly is illy szándékkal van, ’s Alamanchjába illy tárgyú Versezeteket bévenni nem akar. — A’ Császárné megengedte, hogy neki dedicáltassék az Almanach. Lesz eggy Zsebkönyvünk is. Igaz Sámuel Úr adja-ki Bécsben. A’ Czímlapra a’ Tokaji hegyet metszeté az én rajzolásom szerint…

 

 

3940.

 

Kazinczy — Kisfaludy Károlynak.                                            Széphalom, Január 20d. 1821

 

…Készen nálam semmi nincs; Verseim közzűl a’ mit illy czélra valónak tekinthettem, Novemberben felküldém Igaz Sámuel Urnak, hogy abból a’ mi tetszésére talál lenni, Zsebkönyvébe tehesse; a’ mi az Erd. Muzéumban már megjelent, nem hiszem, hogy a’ Tekint. Úr újra ki akarja adni; ’s a’ Kézíratnak Februáriusban már Bécsben kell lenni a’ parancsolat szerint. Legjobbnak vélném, ha a’ Tekint. Ur Igaz Sámuel Úrtól elkívánná azon darabjaimat, a’ mellyeket a’ Zsebkönyv fel nem veve. Én magam küldeném meg ezeket a’ Tekint. Úrnak, hogy időt nyerjünk, ha tudnám, mellyeket nem veve-fel Igaz Úr…

 

4271.

 

Kazinczy — Dúlházy Mihálynak.                                        Széphalom Decemb. 27d. 1823.

 

…negyven esztendő olta a’ Nyomtatókkal, megtanúlhatám, hogy vaktában ne higyjek. — Az öreg Ellingernek fizettem Bácsmegyeiért, ’s ő az én exemplárjaimon kivűl magának is nyomtatott. — Haykullal levelekben végzék Rochefoucauldom nyomtatása eránt; kirakta az egész Munkát az első soron kezdve az utolsóig, a’ nélkül hogy csak eggy ívet is nyomtattatott, ’s látván hogy a’ kihirdetett Diaetán akarom széllyel repíteni, jelenti, hogy ha meg nem toldom az ívek’ árát, a’ kirakást széllyel hányatja. Épen dolgom vala Bécsben, ’s felmentem, ’s Haykulnak az almáriomában leltem az egész kirakott Munkát. — Trattnerrel ki vala csinálva, mint adja-ki a’ IX. Kötetet, ’s a’ későbbi Kötetekhez sárga és durva papirost ada, ’s kopott betűket, ’s egyébképen is azt tevé a’ mi magának tetszett…

…Itt küldöm formátumomat, mellyen ki van mutatva az is, hogy micsoda betűkre lesz szükség.

1) a’ prózai textus minden Köteteimben Ciceróval lesz nyomtatva. A’ versek Garmonddal. De kell Petit is, még pedig úgy, hogy mind az Erdélyi Levelekben mind Sallustban egész ívek lesznek nyomtatva Petittel. A’ Petit mellé pedig Nompareille is kívántatik, Nótákhoz. — Ezeken kivűl mind a’ négy rendből kell Cursiv, de nem a’ Schadéfélék, minthogy azok nagyon bendősök, obesusok, hanem szikárabbak; az az ollyanok, a’ millyek most vagynak a’ Werfer Ur typographiajában. Ezen kivűl kellenek még görög betűk is, és francziák: ç, ŕ, č, ę etc. a’ Citátumok miatt.

2) A’ betűk eránt még azt kell kikötnöm, hogy kopottal semmi ne nyomtattassék, hanem valamikor én kívánom, újonnan öntettessenek. Továbbá, hogy mindenik rendű betű Schádétól legyen, ’s Cicerójához illjen.

3) A’ Papiros jó, de bár valamivel testesebb lehetne.

4) A’ nyomtató fekete ollyan legyen mint a’ legszebb Bécsi nyomtatásban, ’s által ne tűnjön a’ más oldalra.

5) Kirakatván a’ betűk, Werfer Úr a’ lehúzott ívet nekem a’ Tállyai postán megküldi, én azt 24 óra alatt veszem, ’s még akkor nap postára teszem, ’s Werfer Ur a’ Szinnyei postán 24 óra mulva veszi. A’ második Correctúra osztán az Úré.

6) Ha hozzá fognak a’ Munkához, abba nem hagyják míg kész nem lesz.

 

 

4390.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                    Eperjes Septemb. 12d. 1824.

 

…Reménylem, nem sokára látni fogod az első Kötetet. Szeretném, ha fél eszt. alatt a’ Munka megjelenhetne. A Classica Literatúrának kevés kedvelőji vannak, noha magát minden annak akarná tartani; ’s ha a’ deák textus a’ magyar fordítás mellé nyomtattatik, inkább reménylem hogy a’ jobb ifjak a’ kettőt egymással összehasonlítják, és mivel a’ fordítás az Originál’ értését nekik megkönyíti, a’ Magyar után a’ latint is megolvassák. De hol találunk rá Nyomtatót? A’ Horátz Leveleit Kis csak félig adhatá-ki, mert a’ Munka nem talála Vevőket…

 

 

4394.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                           Eperjes, Septbr. 20d. 1824.

 

…A’ Cicero’ Leveleinek első könyvével készen vagyok. Most azt fordítom a’ mit Quintushoz íra, de petitione Consulatus. Én megvallom, sokkal inkább szeretem azokat a’ Leveleit, mellyek mintegy kipattanának lelkéből, mint ezt, hol magát parádában mutogatja. Wielandot Mesternek nézem a’ fordításban, ’s ő, ki Mongault és Goujon ’s mások után dolgozott, nékem sok elakadáimban ismét igen kedves Vezérem…

 

 

4395.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                         Eperjes, Septemb. 23d. 1824.

 

Cicero’ Leveleinek fordításokba fogtam, ’s itt töltött üres időmet annak adám; az első Könyvvel készen vagyok… A’ Cicero’ Életét és a’ Jegyzéseket dolgozza majd a’ ki rá-ér; én azt tenni nem fogom….

 

 

4402.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                                                   1824. Octób. 4d.

 

…. Kétségen kívül

                                                          egy munkád

 

csonkán fog maradni: az utolsó, de ez még Cicero nem lesz, Cicero ne legyen!...

 

141.  /Kaz. G. kiadása/

 

Kazinczy - Dessewffynek                                                             1816. nov. 25.

…Azt hittem, édes barátom, hogy IX kötet írásaim egykét ezer forintot hoznak be, hogy hat vagy hét ezer adósságomból valamit lefizethessek. 31 explrt ingyen oszték ki, s kérd, kérlek, hány forintot vettem be ? ötvenet. Nem csinálhatnátok-e ti jobbak azt, hogy példának okáért tíz explrt ebből nagy és jó uraknak tolnátok nyakokra úgy, hogy ők azért nekem (tudatva velem vagy nem tudatva neveket) nevezetes summával kedveskednének. Mi volna az p. o. egy Illésházynak? Nekem pedig, kin ötödfél gyermek súlya fekszik, s a kit adósság nyom, nagy segéd volna. Ne hidd, hogy a nagyok fösvények. Nem azok, ha és lelkes ember szól szívekhez. — De bocsáss meg terhem szavának, s vedd ezt csak panasz. nem kérés gyanánt….

 

4647.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                                        Ujhely Júl. 7d. 1826.

 

….Bibliai Históriáimat… küldöm… arra kérlek, hogy mind azon helyeket, a’ mellyek igazítást vagy bővítést, vagy törlést kívánnak, jegyezzd-ki, jegyzésedet egyenesen nekem Ellinger által küldd-meg, a’ könyvet pedig küldd az én Guzmicsomnak Pannonhalmára, a’ MShoz akasztott levelkével. Őtet is arra kértem, hogy jegyzéseit rakja fel. — Előre figyelmessé teszlek, hogy a’ könyv’ végében álló Könyörgések neked is tetszeni fognak. De ott is kérem segédemre tolladat; nevezetesen arra, hogy az utolsó Könyörgést rekesszd bé….

 

 

 

4649.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak                                                                 Ujhely Júl. 7d. 1826.

 

…Édes barátom, melly triumphusom volna énnékem az, ha Te ezt az én Munkámat Catholicus Olvasóknak dolgoznád-fel, és ha a’ Te Munkád és az enyém eggyszerre jelennének-meg, ’s a’ külön felekezetek’ tagjai láthatnák, melly sokban eggyezünk. A’ Theologia neked hívatali pályád, én akarva is felejtettem a’ mit belőle valaha jobban tudtam mint kellett volna. A’ Te igazításaid tehát nékem jótétek lesznek. Rakd papirosra valami nem jót benne találsz, ’s hidd, hogy azokat még ott is tisztelni fogom, a’ hol gondolkozásom a’ Tiédtől elváland. Sietve tett munkám; nincs aestheticai érdeme, de kedves, mert a’ Szív’ Religióját igyekeztem megkedveltetni hazám’ új sarjadzatival…

 

               

4670.

 

Guzmics Izidor — Kazinczynak.                                Pannonhalmon August. 22d. 1826.

 

….Bibliai Történeteidet várva várom, ’s csak annak megolvasása fog engem elhatározni…. Én, már esztendeje, hogy hasonlóban munkálódom, de czélom messzebb terjed, sem hogy rövid időnek munkája lehessen az egész; ’s míg ez el nem készül, e tárgyról irni nem fogok.

Ismét beléd kötöttek, édes Barátom! A Pápai tudósok egy még a litteratura körén mind eddig ismeretlen katholikus pap nevében Kritikát, vagy mit (ők rostának nevezik) irtak reád, ’s Követőidre….

 

4700.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                   Széphalom Octób. 27d. 1826.

 

…..Szinte viszketeg az bennem, hogy Protestáns Kézi-Könyvem sajtó alá jusson (mert a’ Bibliai Historiáim e’ czímet fogják viselni az úgy-nevezett Szennyczímen), hogy láthassam, mint fogadtatik a’ világosság’ és setétség’ fijaitól; hogy láthassam, mit mond rá az én Guzmicsom, a’ ki szint olly tüzes nem protestans mint a’ millyen tüzes, ’s igen tüzes protestans én vagyok…

 

 

4806.

 

Kazinczy — Guzmics Izidornak.                                                         Ujhely Júl. 10d. 1827

 

Leányunk’ bérmálási-anyjánál megláttam eggy Münchenben nyomatott hasonló tárgyú könyvet, ’s Bibliai Történeteimet újra dolgozám. Az ellen csak az a’ kifogásom van, hogy elúntatja magát Olvasójával, mert igen hosszú (III kötet), ’s tele van kifárasztó oktatásokkal….

 

 

4848.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                                   Pest, oct. 12. 1827.

 

…Azt írod hogy verseidet összeszeded. Ennek felette örűlök. Én az eredetieket egészen elválasztanám a fordításoktól, s emezeket mind a Poetai Berek czíme alá gyűjteném össze (a versekről szólok). Mint ohajtanék én módot találhatni verseid nyomtattatására! A Regékkel mi történik, most még nem tudom bizonynyal; de verseidet, Tek. Úr, ha rám bíznád, a magam költségén adnám ki, s talán Bécsben,…

 

 

5553.

 

Kazinczy – Gróf Teleki Sámuelnek.                                                   Széphalom Febr. 8d. 1817

 

….A’ Jezsuita ’s Metricus Versíró Székely születésű Szabó Dávid képén kívűl én a’ Bibliotheca’ számára azon IX. kötet dolgozásaimnak, mellyeket az elmúlt két esztendőben ada-ki Trattner, eggy exemplárját küldöm, eggy más csomó nyomtatványokkal, mellyek ott nem lesznek-meg, ’s bár többekkel szaporíthatnám.

 

 

5554.

 

Kazinczy – Szent-Iványi Bugomérnak.                                  Széphalom, Május’ 28d. 1817.

 

…Messziásomnak nyomtattatni kellett volna. Trattner azt írá, hogy nincs elég Előfizetője, ’s én nem gondoltam vele, hogy megszegte ígéretét. A’ IX. kötet sem a’ szerént méne ki a’ mint én akartam, s úgy hiszem, nem sokára újra fog kiadattatni; ’s akkor azt csinálom dolgozásaimmal a’ mit magam látok jónak…

 

7180.

 

Kazinczy – Szemere Miklósnak                                                                             1830. 01. 09.

 

Édes Uram Öcsém! Uram Öcsém bírja a’ Göthe’ utolsó kiadását. Ipigheniáját ’s Faustját szeretném az én kiadásomban összehasonlítani ezen legújabbal, ’s kérem kedves Uram Öcsémet, hogy a’ két darabot nekem kevés napokra átküldeni méltóztassék

 

 

 

 

Gyűjteményes kiadások

 

 

Megjelent:

 

Munkáji. Szépliteratúra /Fordítások/ I – IX. Pest, Trattner János Tamás, 1814 – 1816

 

1.     Marmontel: Szívképző regék; Herder: Paramythek, 1814. 379 p.

2.     Idyllek, Evander és Alcimna, 1815. 377 p.

3.     Gessner munkái, 1815. 385 p.

4.     Sterne: Yorick levelei  Elizához és viszont, Érzékeny utazások, Goethe: A római karnevál, 1815. 415 p.

5.     Goethe:Esztelle, Clavigo, A testvérek /színművek/, 1815. 238 p.

6.     és 7. Ossziánnak minden énekei, 1815.

8.  Wieland: A szalamandrin és a képszobor, Goethe: Egmont /dráma/ 1816. 292 p.

9.  Veit Weber: Bácsmegyeinek gyötrelmei. A vak lantos, Herder: A repülő szekér, Brydon: Etna, Lessing: Mesék, Phaedrus, 1816. 390 p.

 

Előbeszéd Sallustiushoz, Kassa, 1824

Útja Pannonhalmára, Landerer, 1831

 

                                              Levelek

 

424.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.      Regmetzen, Tokajhoz 5 mértföldnyire Juliusnak 27 d. 1793.

 

….De szóljunk az én írásaimról.

 

A kiadott munkák ezek:

1.   Gessnernek Idylliumi.

2.   Bácsmegyeinek levelei.

3.   Hamlet.

4.   Herdernek Paramythionjai.

5.   Wielandnak Diogenese.

6.   Lanassza.

7.   orpheus. 8 darab. — A’ nyomtató gazsága miatt, ki tizenegy hónap alatt csak 2 árkust nyomtatttatott, a 8dik darabnál félbeszakadt. Folytatódni fog.

8.   Helikoni Virágok. — — A’ nyomtató panaszolkodik, hogy a’ munka nem kél. Már tehát magam költségemen fogom nyomtattatni. Tegnap érkeze kezemhez a’ 2dik esztendei darab kézírása Wébertől. Készűlnek ’s készen vannak rész szerint 1. Klopstock Messiasának 10 éneke. — 2. Az első ének jámbusban. — 3. A’ Gratziák Wieland szerint. — 4. Miss Sara Sampson és Emilia Galotti. — 5. Makbeth és Hamlet. — 6. Sztella és die Geschwister Göthe által. — 7. A’ vak Lantos (Weber’s Sage der Vorzeit.) — 8. Themisztokles Metasztázió után….

 

 

576.

 

Kazinczy – Szentgyörgyi Józsefnek.                                          Ér-Semlyén, 27. Febr. 1803.

 

.2387 nap mulva jövén vissza tömlöczömből, megtekintettem egykori nyomtatásaimat. Az Orpheusom’ némelly lapjain kivűl semmimet nem olvashatom; ízetlenség és incorrectio minden. – Illő, helyre hoznom hibámat.

 

Kész nagy részént, nagy részént munkában vagyon a’ mi itt következik:

1) Gesznernek Minden Munkáji. –

Nyolczadnapja, hogy a’ Cuprumok eránt Bécsbe írtam Consil. Bartschnak, a’ ki Custos az Udvari Bibliothecában, és maga excellenter rádál.

2) Kazinczynak (fordított) Egyveleg Munkáji

7 darabban.

1. és 2. darab Contes Moraux de Marmontel.

3. darab Gőthének darabjai.

4. Lessingnek Emiliája és Minnája.

5. Moliernek Mariage forcé és Médecin malgré luije, ’s Herdernek Paramythionjai ’s Lesszingnek Meséji.

6. Metastasióból a’ Titus kegyelmessége – Themistocles – Régulus.

7. Hamlet.

Moliernek legelevenebb, és leg gefeyertebb darabja, melly olly kedvességet nyert a’ Világ előtt, hogy még Moszkva nyelvre is fordítatott, még pedig eggy Herczeg asszony által….

 

 

708.

 

Kazinczy – Ürményi Józsefnek.                                              Kázmér, 10. Decembr.1804.

 

Mostan készűl sajtó alá öt darabból álló munkám, ’s mindenik kötet elibe eggy nagy Magyarnak akarom képét rézbe metszve függeszteni. Az első darab előtt az Excellentziádé fogna állani; mert az abban előfordúló ’s Marmontelből vett Szívképző Regéknek egyik könyve – (három Magyar történetet foglal magában, a’: Les deux infortunées – Le scrupule és Laurette Regéjiből) – Excellentziádnak nevét viseli homlokán a’ következő ajánlással:…

…A’ Következő darabokban ezeknek képei fognak állani:

 

a’ 2dikban: Bárótzi Sándor.

a’ 3dikban: Báró Vay Miklós.

a’ 4dikben: talán az öregebb Ráday Gedeon.

az 5dikben: Báró Prónay László Excell….

 

 

741.

 

Kazinczy – Cserey Farkasnak.                                              Ér-Semlyén, Mart. 31d. 1805.

 

…A’ melly Országban még nem virágzik a’ Festés és Faragás, ott első kötelesség az, hogy réz metszetek és olajfestéses cópiák ’s Gipsz abguszok által ébresszük-fel az alvó geniet. A’ poetai munkákban ezeknek substitutjai a’ fordítások, mellyeken én azért kapok olly igen, minthogy minden Origináljaink, még a’ legjobbak is, nem érnek annyit, mint a’ középszerű, ’s nem épen rossz fordítások. – Ez idén tehát Fordított Egyveleg Irásaimnak 5. kötetét adom-ki igen csinosan, és a’ legnagyobb grammaticai ’s othogr. gondokkal, ’s minden darabban eggy portrét, két réz és 3 vignette lesz. A’ fordítása az Originálnak minden szépségével tartozik bírni; a másként nem lehetett, hanem úgy, hogy sok helytt új szóllással éljek! Csak remek munkákat vettem-fel fordításúl, és azt úgy igyekeztem tenni, hogy a’ ki az Originált csaknem könyv nélkűl tudja, a’ Magyart olvasván, minden soron reá ismerjen az Originálra ’s minden szakaiból vannak mustráim a’ Stylisticának. A’ legelső Lieferung az első és az utolsó Kötetből fog állani; az elsőben van Marmontelnek 6. Conte Morálja; (Alcibiád, a’ négy palaczk, a’ Szamniumi házasság, a’ kétség vagy magával békételen szerelem, a’ két szerencsétlen, és a’ szép Anikó). Nincs semmi nehezebb, mint a’ Francziák atticismusát, azt a’ kedvességet és elegantiát, melly mint a’ virágok’ illatja, meg magyarázhatatlan módra érezteti magát és nem szenvedi az analyzálást és hideg vérrel való feszegetést, magyar szókkal kitenni, és minden bizonnyal ez a’ Kötet került legtöbb munkámban. – Az 5dik Ossziánnak, Dénisznek és Klopstocknak darabjait foglalja magában. Ez csupa erő. – A’ Karrikaturákat könnyebb copiálni, mint a’ szelíd szépséget. –

Minden darab eggy tiszteletet érdemlő embernek vagy Asszonynak nevét viseli homlokán. – A’ Mélt. Úr neve Yoricknak Elizához írt levelei előtt fog állani, mellynek hátuljában áll Raynalnak ismeretes keserve. Szép, igen szép, és a’ tudatlan szemnek kedvesebb mint a’ Yorick és Eliza levelei; de amaz elmés czifraság, ez a’ szívnek természetes meleg felbuzdulása, ömledezése. Ugyan csak ez idén nyomtattatnak: Herczeg de la Rochefoucauldnak erkölcsöt festő mondásai is, Francziaúl, Németűl Schulz Friedrich után (a’ ki a’ Német Criticusok itélete szerint a’ Franczia stylus tulajdonságait csudálást érdemlő könnyűséggel tudta kinyomni a’ Németek darabos nyelvén) és Magyarúl.

 

Irásaimnak 2-dik kötetében Stella, Clavigó és a’ Testvérek fognak állani.

a’ 3-dikban: Emilia Galotti és Minna v. Barnhelm.

a’ 4-dikben: Paramythek, Titus, Themistocles, Etna és a’ Moliér Médecin malgré lui-je.

az 5-dikben: Karrik Thura, a’ Szelmai Dalok, Ojthóna, Berrathon, Karthon, Króma és Darthula Ossziánból. – A’ Menydörgés és Gibraltar Déniszből. – A’ Tavaszinnep és a’ Messziásnak válogatott darabjai Klopstockból.

 

 

770.

 

Kazinczy – Kis Jánosnak.                                                                    Ér-Semlyén 4. Jún. 1805.

 

Édes barátom, a’ Schrćmbl nyomtatóműhelyének mostani birtokosa, Schindelmayer, Májusnak 22d. felel levelemre, ’s azt írja, hogy epistoládnak 500 exempl. Hartleben Pesti könyváros barátjához útasította. Én tehát néki a’ mai postával írok, hogy kétszáz exemplt 1 forintjával a’ te számodra adjon-el… ne halaszd sokára Epistoládnak Német fordítását visszaküldeni, hogy a’ Magyar textushoz azt is hozzá nyomtathassam, és Schillernek ’s az Allg. Lit. Zeitg. Irójinak megküldhessem… ez a’ mennyei költemény az én nevemet el nem fogja veszni hagyni.

511 frtot e’ napokban indítottam Bécsbe, Udvari Agens Sok Urnak kezeihez olly végre, hogy mihelyt levelek által a’ Typografus köztt és közötte megkészűl az alkú, a’ pénzt adja által neki a’ Msttal eggyütt, melly 3 darabból áll most, t. i.:

T. 1. Szívképző Regék 2 könyvben.

T. 2. Ossiánnak 7., Denisnek 2 énekei, és a’ legszebb darabjai a’ Messiásnak.

T. 3. Emilia Galotti és Minna v. Barnhelm.

Eddig Rochefoucauldom kezeid köztt van; Németh azt írta Apr. 28d., hogy kevés napok alatt küldi hozzád. Szeretném, ha a’ rövid Praefatióját megírnád hozzá,….

 

 

817.

 

Kazinczy – B. Prónay Sándornak.              Kázmértt Zemplényben, Septembr. 15d. 1805.

 

….Én négy esztendő olta a’ stylisticának sok nemeiben gyakorlottam erőmet. Nem sokára, egymás után, öt kötetben fognak megjelenni nagy gonddal készített fordításaim. Ezeknek első darabja Marmontelnek hat szívképző Regéjit foglalja magában, ’s a’ thema a’ franczia elegantia. A’ 3dik kötetben van Lesszingnek két remekje: Emília és Minna, a’ théma: a’ német erő. – az 5dik kötetben Ossziánnak 7, Dénisnek 2 éneke, ’s a’ Klopstock Messziásának legszebb töredékei. Minden darab előtt eggy tisztelt név áll, p. o. Darthúla előtt Ossziánból az ő Excell. neve. – – Minden kötetnek eggy rézre metszett portréja, 3. vignettje és 2. nagy reze lesz. Az első kötetnek két vignettjét ide rekesztem. Eggy Herculánumi Terpsichore eggy régi gemma szerint festve, a’ levegőben lebeg, symbólja a’ franczia könnyűségnek ’s elegantiának….

… Ezen felyűl Rochefoucauldnak Gnómájit nyomtatják számomra. Schulz, kinél eggy német sem nyomta-ki ékesebben a’ francziák atticismusát, németre fordította ezt a’ munkát. Én versent futottam vele, ’s meg akartam mutatni, hogy ámbár nyelvünk a’ metaphysicai oldalról tekintve, felette messze maradt az Európaiak mellől, még is alkalmatos Rochefoucauldnak szépségeit, könnyűségét, elegantiáját felfogni, ’s hogy az Olvasó ítélhessen, a’ Magyar textusnak elibe tettem a’ francziát és a’ Német fordítást. Nyugtalan vagyok látni, mit ítél róla majd a’ Recensens…

Fordított egyveleg írásimnak mindenik kötete 800 fntnál többe kerűl, ’s erszényem ezt nem győzi eggyszerre. Az ötödik kötet nyomban fogja követni az elsőt….

 

 

1398.

 

Kazinczy – B. Prónay Sándornak.                                                    Széphalom, Jan. 16d. 1809.

 

Nagy tekintetű barátom! Utolsó levelemben jelentettem, hogy Elődbe fogom terjeszteni rövid idő múlva, mi vagyon készen dolgozásaim közül a’ közre bocsátásra, ’s teljesítem ígéretemet.

 

1.) La Rochefoucauldnak Gnómájit három nyelvben, francziáúl, németűl (Schulz által) ’s magyarúl Nyomtatóm már kirakta. A’ próbaárkusokat épen ma indítom hozzá. Közre fog lépni a’ könyv a’ Martiusi Pesti vásárkor.

2–5.) Gesszner Salamonnak minden munkáji 4. kötetben.

6.) Bácsmegyei egészen újra dolgozva.

 

7.) Sallust.

8–9.) A’ Tübingi kérdés’ pályaírása.

 

10.) Dayka Gábor versei Lesszingnek újra dolgozott meséjivel.

11–14.) Négy kötet fordított egyveleg írásom.

 

…Ha valaki találtatnék, a’ ki ezer forintot lefizettetne nem az én, hanem Typographusom kezébe olly szándékkal, hogy Egyveleg írásimnak eggyik kötete nyomtattassék, én arra kötelezném magamat, hogy három száz exemplárt a’ pénz visszatérítése’ fundusáúl annak, a’ kit a’ kölcsönöző e’ végre nékem kinevezni fogna, általadnék….

 

 

1957.

 

Kazinczy — Pápay Sámuelnek.                                                   Széphalom, Mart. 11d. 1811.

 

… Szegvárimat régen tűzbe vetettem.

                                             Egyveleg Irásaimnak 4

Tomusa, Gessznernek minden írásai készen állanak, de én többé tulajdon költségemre nem igen nyomtattatok semmit; vissza nem vehetném pénzemet, mellyre minorennis lévén mind magam mind feleségem, szükségem volna. Osztán ha nyomtattatok, nagy az ingerlés, ajándékban osztogatni ki csaknem felét….

 

 

2271.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                Széphalom, Jún. elsőjén, 1812.

 

….Fordított Egyveleg Irásaimat másképen kell kiadnom mint kezdettem; először azért, mert illy papiroson és annyi képpel az idők’ mostohasága nem engedi folytatását, — másodszor azért, mert az első Kötetben sok igazítani-való vagyon. Én ezen fordított írásaim’ gyüjteményét képek nélkül, de eggy rézbe metszett czímlappal (mellyen eggy Vignette állana) és ha a’ költség engedné minden Kötetet eggy portréval azon nemű papirosra, a’ mellyre a’ Budai Titulárék nyomtattatnak, Falkának betűjivel szeretném kiadni, hogy így a’ kiadás legalább csínos volna, ha nem pompás is többé. ’S a’ gyűjtemény ezekből állana:

 

I.   Kötet. Marmonteli Regék; megtoldva eggy Könyvvel.

II.  Kötet. Sztélla. Clavígo. A’ Testvérek (Göthe darabjai) és a’ Yorick’ és Elíza’ Levelei, Raynalnak keservével Elíza után.

III. Kötet. Emília Galotti és Minna von Barnhelm.

IIII. Kötet. Paramythek. Ariadne Libera. Prometheusz (Herder után), Lessing’ Meséji, és eggy kis darab: Aetna, Brydone után.

V. Kötet. Ossziánnak válogatott darabjai, ’s töredékek a’ Messziásból.

VI. Kötet. Bácsmegyei. A’ Vak Lantos. A’ repűlő szekér. (Napkeleti Rege, Herder után.)

 

Ha el lehetne bírni a’ költséget, szeretném a’ Kötetek elébe ezeknek képeiket tenni, de nem ezen renddel.

1.   Wesselényi Miklós.

2.   Báróczi Sándor.

3.   Révai Miklós.

4.   Pászthori Sándor.

5.   Generális Orczy.

6.   Gróf Desőffy Jósef vagy Gener. B. Vay Miklós…..

 

 

2510.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                       Széphalom, Sept. 4dikén 1813.

 

….Báróczy után az én munkáim fognak megjelenni  

                                                            mintegy   15   kötetben.

 Augustusban Wielandnak Salamandrín nevű Románját ’s Yoricknak Érzékeny útazásait fordítottam le. — (Megbocsáss, vigyázatlanságból mocskos papirost találtam venni.) Ezen gyűjteményembe minden prózai dolgozásaimat felveszem, fel még Gesszneremet is; és ezt azért, hogy valami tollamból folyt, eggyütt találtassék. Verseim valaha külön kötetben jelennek-meg.

Szemere arra akara bírni, hogy Biographiámat írjam-meg. Azt sem szerénységem, sem kevélységem, sem ízlésem nem engedi. Melly génie tudna ebből eggy művész munkát dolgozni! — A’ helyett valamit készítek a’ mi ehhez jól hasonlíthat, és erre Te adtad nekem a’ gondolatot. Két-három esztendeje lesz, hogy Pesti barátimnak azt tanácslád, hogy szedjék öszve leveleimet, ’s a’ mi nyomtatható vagyon bennek, adják-ki. Most tehát Levelezőimtől kölcsön fogom venni leveleimet, s övéikkel eggyütt végig olvasom, a’ mi a’ Publicumot interesszálhatja, kiszedem, ’s új stilusba öntöm, ’s haladék nélkűl kiadom. Meg fogom valani, hogy új formába vannak öntve, és hogy sok leveleimet emlékezetemből írom. Szüléimen, életem első esztendein, oskolai ’s patvaristai koromon kezdem, ’s elbeszélltem mint fejlődtek-ki tehetségeim, mint lettem Íróvá, mint jöttem szövetkezésbe Rádayval, Orczyval, Báróczyval ’stbb ’s ezeknek képeiket festem, elbeszéllem hol voltam velek, mik felől beszélltüónk; elbeszélem életemnek szebb scénájit, ’s Leveleim hasonlítani fognak Mathissonnak leveleihez. A’ tőlem kitelhető elegantiát adom-meg nekiek, hogy némelly olvasót a’ dolog, némelly mást a’ stylus interesszáljon. — Még e’ holnapban hozzá fogok e’ munkához, ’s fél esztendő alatt kész leszek két vagy három kötettel. Megtörténhetik, hogy Leveleim nyolcz kötetre is fognak nevekedni.

E’ czélra az szükség, hogy Te is küldd hozzám leveleimnek csomóját, mert Pesti barátim bizonyossá tesznek, hogy az nálad meg vagyon….                     

                      /Csak 1839-ben jelentek meg először levelei Bajza és Schedel kiadásában/

 

 

2518.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                          Széphalom Sept. 19d. 1813.

 

…Szemerével (ki épen ma eggy hete leve vőlegény) sokat tanácskozám munkájimnak kieresztések eránt, ’s már meg van határozva mit cselekszem. Halld addig is, míg bővebben értesítlek, ’s barátságos gondjaidat kikérendem.

 

A’ kötetek így állanak:

1.) Szívképző Regék, könyvekre nem osztva’ ’s eggy vagy két újjal megtoldva; ’s bár Tódorral ’s Flórával is! —

2.) Göthe és Yorick levelei. —

3.) Emília és Minna. —

4.) Pramythek, Szalamandrin, Mesék. —

5.) Bácsmegyei és a’ mik mellette állanak. Ez leend az első Lieferung.

A’ második ez:

6.) Yoricknak érzékeny útazásai.

7.) La-Rochefoucauld.

8.) Osszián és Klopstock. 9. 10.) Gesszner.

A’ harmadik Lieferung állana: 11.) Pályaírásomból a’ Tübingi kérdésre. 12., 13., 14., 15.) Egyéb darabjaimból, Recensióimból

A’ negyedik Lieferung

                                           16—20.) Leveleimből,

 mellyeket újra dolgoznék ’s méltónak tennék, hogy közre eresztessenek. Ezen Gyűjtemény mind azt foglalná magában a’ mit prózában írtam ’s ezután fognék.

                                                           Verseim külön jelennének meg…

 

 

2542.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                         Széphalom Novem. 1. 1813.

 

….Dolgozásaim eggy czím alatt jelennek-meg, de négy osztályokban. —

 

                                                       Első Osztály

 lesz a’ Szép Literatúráé. Ez álland XII. Kötetből. — I. Kötet. Szívképző Regék, meg toldva most a’ Jó Anyával és a’ Misanthroppal. — II. Kötet. Sztella, Clavígo, a’ Testvérek, Yorick’ Levelei Elízához. — III. Kötet, Emília, Minna. IV. Kötet. Paraythek. Títusz. Themistocles. Lanassza. — V. Kötet. Egmont. Hamlet. — VI. Kötet. Bácsmegyei. Vak Lantos. Repűlő szekér. Etna. — VII. Kötet. Érzékeny Útazások. Lessing Meséji. — VIII. La Rochefoucauld. A’ Szalamandrín és a’ Képszobor. — IX. Kötet. Osszián és Klopstock. — X. XI. XII. Kötet. Gesszernek minden Írásai.

Ez a’ XII. Kötet három szakokban jelenne-meg. 1814. Júniusban készen kellene lenni az 1., 2., 3., és 6dik Kötetnek. — az Augustusi vagy Novemberi Pesti vásárra a’ 4., 5., 7., és 9diknek. — végre 1815. Martziusban a’ 8diknak, 10., 11., és 12diknek. —

Minden Kötetet mintegy 23 ívnek vévén, az egész Gyüjtemény 280—300 ívre menne.

Eggyetlen eggy nyomtatvány sem menne velínre ’s hollandi papirosra, hanem mind olly nagyságú ’s fejérségű papirosra mint az itt mustráúl menő Széchényi Leveleké. Ezt azért is kell tennem, mert holtomig folytatván a’ nyomtatást, külömben az fogna történni, hogy sok Vevő’ exemplárjának némelly Kötete nyomtatóra, némelly más Kötete hollandira, ’s más ismét velínre volna vonva, ’s így tarka ’s egyenetlen volna a’ birtok.

Vignetteket, portraiteket hozzá nem metszettetnék. — Elkeseredtem a’ dolgozók ellen, kik nem teljesítik rendelésemet. — Azonban Trattner Úrra bízom egészen, ha akarja, ám legyen. ’S ezen esetre kettőt lehetne csinálni:

1.)                       hogy Kreutzinger által festett képem John által metszettessék hozzá, de úgy, hogy ezt a’ gondot én vinném; külömben ismét el lesz tévesztve a’ dolog, mint Báróczynak képével, melly sem nem Báróczy, sem nem szép mív. — ’S ezt ismét úgy lehetne tenni, hogy a’ kép (portrait) mellé minden Kötet kapjon vignettet, vagy eggy Kötet sem.

Ha Trattner Úrnak inkább tetszenék a’ portraiten kívül vignetteket is metszeni, íme itt vagynak ezek.

Az I. Kötethez: Homérnak Apotheosise. Camé.

II. Apollo di Belvedere.

III. Laocoon.

IV. Venus Medicis.

V. Pallas di Velletri.

VI. Flora.

VII. Antinous.

VIII. a’ Lebegő. Lássd a’ Szívképző Regék előtt.

IX. Eggy Múzsa a’ Florentzi Muséumból.

X. Ganyméd, Gesszner által.

XI. Léda. Gesszner által.

XII. A’ gypsfigurák’ árosa. Gesszner által.

A’ másik mód az, hogy ne az én képem álljon a’ munka előtt, hanem Neidl által metszett portraitek, (darabját 60 forinttal fizetvén Neidlnél) illy renddel:

I.                         Báróczy, egy más kép után.

II.                        Pászthory Sándor Fiumei Kormányzó.

III.                                                                                                                                      Révai Miklós.

IV.                      Barcsay Ábrahám.

V.                        Generális Orczy.

VI.                      Teleki Jósef.

VII.                     Virág Benedek.

VIII.                    Kis János.

IX.                      IX. Wesselényi.

X.                        X. Generalis Vay.

XI.                      Ráth Mátyás.

XII.                     Spisich.

Vignettek így nem volnának, hogy megkíméljük a’ pénzt.

 

                                              A’ Második Osztály:

 

NYELVTUDOMÁNY, KRITIKA.

I.                         Tübingi Pályaírás.

II.                        Értekezések. Új szók. Neologismusok. etc. etc.

III.                       Recensiók. Hotkócz. Zemplény Vármegyei Relatio.

Az Anyám’ emlékezete, etc. etc.

 

 

                                                 a’ Harmadik osztály:

 

LEVELEK.                    ÉLETEM’ NEVEZETESEBB EPOCHÁJI.

 

———

                                                  a’ Negyedik osztály:

 

MAGY. RÉGIS. ÉS RITKASÁGOK.

 

I.  Sylvester etc. megtoldva még annyival.

II. A’Debreczeni Agendárius, melly nem leírva, hanem lefestve egészen meg van birtokomban, és még ez idén, az az 1814. bizonyosan megjelen.

Trattner Úr csak a’ XII. első osztálybeli Kötetnek kiadására kötelezné magát. Ezek elkészűlvén, meg fogom kínálni, ha tetszeni fog e a’ több osztályok’ kiadása vagy nem; és ha tetszend, élni fogok jóvoltával.

Trattner Úrnak szabadján hagyatik a’ XII. Kötetnek árát olly fennt vagy alant szabni-meg, a’ hogyan jónak látandja. Csaknem 300 árkusnyira menvén az ívek, én azt hiszem, hogy képek nélkül is kívánhat érttek 16 frtot. De reménylem, hogy így Trattner Úr nem lesz idegen, nekem száz nyomtatványt ingyen adni.

Ha Praenumeratiót tetszik szedni Trattner Úrnak, kérni foglak, édes barátom, hogy azt te tedd-fel; de elébb engedd látnom, mit akarsz mondani a’ Publicumnak….

A’ Kreutzinger’ szép mívét eggy kevés igazítással én Sallustom előtt akarom látni.

Kérlek, tanácskozzál ezek eránt Trattner Úrral, ’s végezését minél elébb engedd tudnom.

———

Magyar Régiségeim’ első Kötetét újra nyomtattatom, hogy ezen Gyűjteményem’ Köteteihez illjen, ’s az Agendárius már ezen formátumban fog megjelenni. Szóllj Trattner Úrral, ’s járj végére, hogy ennek íveit mennyiért akarja illyen papirosra ’s illy formátumban nyomtatni. Ezt azért, mert előre látom, hogy ezt a’ maga risicójára kiadni idegen lészen. 500 árkusra fog nyomtattatni ez, és érette én fizetek.

Minden dolgozásaim ezen közönséges czím alatt jelennek-meg:

 

                                                                KAZINCZY FERENCZ’ MUNKÁJI.

 

                                                                SZÉP LITERATÚRA.   ELSŐ KÖTET.

 

’S így a’ Iidik, IIIdik, IVdik osztály

 

Ide zárom a’ Báróczyhoz való homloklapokat is, hogy Mansfeldnek idejében küldethessenek-fel.

Élj szerencsésen, kedves barátom. Nyugtalanúl várom leveledet.

Virágot festetni akarád. Kérlek, siess e’ szándék’ teljesítésével.

Itt küldöm a’ Védelmeztetett Magy. Nyelvet.

                                                                        Ez  22, ha a levelek 5 kötet.

 

2557.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                          Széphalom Decemb. 6d. 1813.

 

Kedves barátom, Novemb. 29dike volt az a’ szerencsés nap, melly nékem kezembe jutatá nyalábodat ’s azon örvendetes jelentést, hogy Trattner Úr az én munkáimat kiadni szándékozik. Már annakelőtte is nagy szorgalommal dolgoztam azon darabokon a’ mellyek még készen nem voltak, most még nagyobbal dolgozom reggeltől fogva addig, míg a’ nap lemegyen — mert gyertyánál sem nem dolgozhatom, sem dolgozni nem akarok….

 Azolta hogy a’ nyaláb kezemben van, valamiben megváltozott plánom. — Halld azt most:

I. Kötet.               Szívképző Regék.

II. Kötet.              Sztella. Clavígo. Testvérek. Yorick’ Levelei.

III. Kötet.            Paramythek. Títusz. Themistoclesz. A’ Szalamandrín és a’ Képszobor.

IV. Kötet.            Emília és Minna.

V. Kötet.             Egmont. Lesszing’ Meséji.

VI. Kötet.            Hamlet. Osszián Énekei.

VII.Kötet.            Érzékeny Útazások. A’ Római Carneval.

VIII.Kötet.           La Rochefoucauld. Válogatott Gnómák.

IX. Kötet.            Bácsmegyei. Vak Lantos. Repűlő szekér. Etna.

X. XI. Kötet.        Gessznernek minden Munkáji.

XII.—XV. Kötet. Klopstocknak Messziása.

 

RÉGISÉGEK ÉS RITKASÁGOK.

I—V. Kötet. — Debreczeni Hymnárion ’s egyéb.

———

E’ szerént az első Osztály, melly illy czím alatt fogna megjelenni: KAZINCZY FERENCZ’ // MUNKÁJI. // SZÉP LITERATÚRA. // I. Kötet. etc. etc. — állana 15 kötetből. — a’ IV. osztály pedig a’ Régiségeké etc. etc. pedig ötből; és így ez a’ kettő húszból.

Minden Lieferungra 4. Kötetnek kellene megjelenni a’ Szép Literatúra osztályából, a’ Régiségekéből pedig eggynek, és így minden Lieferungra egyetemben ötnek; ’s így a’ húsz Kötet Munka 4 Lieferungra bizonyosan megjelenne, ’s annál bizonyosabban, mert a’ kilencz első Kötetből minden készen van, Egmonton és Hamleten kivűl, mellyek Januáriusban mind kezeidben lesznek. Készen Gesszner is, csak hogy fele még tisztázatlan; kész jó részben a’ Messziás is. — Mind Gesszner, mind a’ Messziás nagy szorgalommal készűl, úgy hogy minekelőtte a’ nyomtatáshoz hozzá fognak, az egész munka nálatok lesz letéve. Nem csaljuk-meg tehát a’ Publicumot, ha a’ szándékot néki annunciáljuk.

A’ Portraitek és a’ Vignettek eránt ma írok Bécsbe, ’s elkészítem a’ dolgot. —

 

                                                    Húsz Kötetet Praenumeratióra

 

 30 fnton lehetne adni, hozzá vetvén, hogy a’ boltokban drágábban fog adattatni.

Ezek azok, édes barátom, a’ miket Veled tudatnom kelle, minekutána barátságod szándékomat a’ magáévá teszi….

 

 

2568.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                              Széphalom Jan. 5d. 1814.

 

…Most két osztály menne sajtó alá.

1.) A’ Szép Literatúráé.      2.) A’ Magyar Régiségeké.    Tekintsük sorba a’ kettőt.

 

I. Szép Literatúra.

——

I. Kötet. Szívképző Regék.

II. — Sztella, Clavígó, Testvérek, Yorick’ Levelei.

III. — Pramythek. Titusz. Themistoclesz. Szalamandrin.

IV. — Emília Galotti. Minna. Lesszing’ Meséji.

V.

VI. Kötet. Hamlet. Ossziáni Darabok

VII. — Érzékeny Utazások. A’ Római Carneval.

VIII. — La Rochafoucauld Gnómáji

IX. — Bácsmegyei. Vak Lantos. Repülő szekér. Etna.

X. XI. — Gesszner’ minden munkáji.

XII.—XV. — A’ Messziás.

———

Ezek közzűl most mégyen az Első Osztálynak első, második, harmadik, negyedik, hetedik és kilenczedik Kötete. — Mehetne a’ nyolczadik is, de ehhez még minteggy két ívet kell dolgoznom. Szemere Februariusban itt akar ismét lenni. Akkor bizonyosan viszi a’ most elmaradt hatodik, nyolczadik és tízedik ’s tizeneggyedik darabot; mert előmutattam Szemerének, hogy Geszner 87 lapon kívűl egészen kész és tisztára vagyon írva, a’ nyolczadik kötetben hibázó két ívet hamar dolgozhatom, a’ hatodikban pedig az eggy Hamlet nem kész. Előmutattam az 1793ban dolgozott öt első énekeit a’ Messziásnak is. Ezt újra dolgozni ’s végig menni az egész munkán nem lesz nehéz dolog. — Semmi nem rettent egyéb mint Egmont. Azt hézagok nélkül a’ Censor meg nem engedi; Egmontot pedig kiherélni istentelenség. Míg a’ többi kötetek nyomtattatni fognak, kipótolhatjuk a’ hézagot.

Hogy Trattner Úr minden vásárra 4 Kötetet szándékozik kiadni, az engem nagy örömmel tölt-el. Nagyon hosszasan ment volna a’ munka, ha eggy vásárra csak 3 Kötet jelenhetett volna-meg. —

 Én azt látnám jónak, hogy a’ Lieferungok így esnének:

I. Lieferung. Tom. I. II. III. IV.

II. — Tom. VII. VII. IX. és a’

Magy. Régis.

I. Kötete

III. Lieferung. Tom. X. XI. és a’ Magy. Rég. II. III. Köt.

IV. — Tom. XII—XV. az az a’ Messziás.

V. — Tom. V. VI. és M. Régis. IV. V. Köt.

Igérnénk azt az Annunciatióban, hogy a’ munka 20 alphabetet az az 460 árkust fog tenni, ’s 20 portréval ’s ugyan annyi vignéttel lesz ékesítve; ’s minden Lieferungot az az minden 4 Kötetet eresztenénk 5 f. Váltó Czédulában, az az minden Kötetet 1 f. 15 xr., melly nem tartathatik soknak, ’s szépen enodáljuk magunkat azon tartalékokból a’ mellyeket Trattner Úr, mint a’ munka Entrepreneurje, mostan igen jó okokból forgat.

Neidltől és a’ Vignettek’ Metszőjétől még mindég várom a’ választ. Mihelytt megérkeznek, azonnal megküldöm Trattner Úrnak az originálban.

Az első Lieferungra Pászthory, Révai, Báróczi és az öreg Rádai fognának megjelenni Neidltől, ’s ezek mellé Grűnertől a’ Belvedéri Apolló, Laocoon, a’ Medicziszi Vénusz, és Pallasz, talán a’ Velletriben lelt márványszobor után. — A’ Révai képe meg van nálam rézben. Másként fogom én azt dolgoztatni, mint a’ Bárócziét Kininger és Weiss, melly kimondhatatlanúl rossz.

A’ velem most közlött Mittel Antiqua betűk irgalmatlanúl rosszak….Én téged, édes barátom, arra kérlek, hogy Trattner Urat nyerd-meg arra, hogy Munkáimat vagy a’ Széchényianae Epistolae papirosára vagy annál még szebbre…

                                                       XV  + V  =  20 kötet

 

2631.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak                                              Széphalom Apr. 3d. 1814.

 

Eggyütt vele:     Egy jegyzés, mellyre a’ darabok’ vastagsága felől kérem feltétetni a’ teendő calculust.

A’ Révai’ képe, rézben. a’ Schillerével ’s a’ melléjek szükséges útasítással.

…Adj eggy ívet a’ Kis verseinek nyomtatványaiból is hogy lássam mint nyomtattatnak. A’ Praefatiót hozzájok még meg nem írtam, de idejében veszi Trattner Úr. — Képét ki metszi Bécsben? Neidl e?...

… Itt küldöm Trattner Úrnak Munkáimnak 5dik Kötetét (az az Miss Sarat, Ossziant, Boufflerst) — a’ 8dik Kötetet (La Rochefoucauldot és a’ Válogatott Gnomákat) — és a’ 10 etc. Kötetet (Gessznernek minden munkájit.) — E’ szerént mind az a’ mit a’ szép Literaturára ígértem, mind kezében van Trattner Úrnak, kivévén a’ 6dik Kötetet (Hamlet és Romeo) és a’ Messziás 4 Kötetét…

… hogy, ha valamellyik darab nagyon sokkal vastagabb vagy véknyabb volna, mint társai, tudhassam, mint kell úgy tenni az osztályt, hogy a’ Kötetek alkalmasan eggyarányúak legyenek….

… Az első Kötet előtt fog állani a’ Pászthory’ képe’ és a’ Psychéje — a’ 7dik előtt a’ Ráth Mátyásé és Laocoon…

… Minden darabhoz a’ nyomtatott czímlapon kivűl eggy olly czímalpot is kell nyomtatni, melly csak azon darabokat adja-elő a’ mellyek a’ megjelent Kötetben állanak, hogy a’ ki csak eggyet veszen  péld. Okáért az ötödiket, ezt czímlappal bírhassa… Múlnak a’ napok ’s nem haladunk. Félek hogy ez idén sem kezdjük-el a’ nyomtatást, melly nekem nagyon nem kedves lenne….                                                                                        /1814-ben 9 kötet megjelent/

 

 

2692.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                            Széphalom Júl. 6d. 1814.

 

…Az én Munkáimnak 9dik Kötetén kezdjük a' kiadást, 's Augustusra csak ez az eggy Kötet jelen meg, mert 400 remélt praenumeráns helyett százat sem kapott Tr. a' mint írja; a' kettő a' melly most elmarad, Novemberben lép közre. Ezen 9dik Kötethez Trattner nem a' Révai portréját teszi, a' mint én hagytam, hanem a' Páészthoryét. Engednem kell neki valamit; de helyre hozom eggy Jelentéssel…

 

 

2702.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                            Széphalom Júl. 27d. 1814.

 

….ellenkezem Tr. Urral az eránt hogy Bácsmegyeim első helyt ne foglaljon-el írásaimnak sorokban, hanem azért mert Bácsmegyei ezen polczra annyira érdemetlen, hogy sok ízben szálla-meg az a' gondolat hogy azt a' nyavalyás Románt írásaimból egészen kirekesszem. Vagynak a' kik úgy hiszik — 's ez az ő hitek eggyez értelmemmel — hogy az a' Toldaléklevél, mellyet én ezen Románnak utána vetettem, többet ér, mint maga a' Román. Így ítél Szemere, és Szemere magától ítél, nem én utánam. Bácsmegyei tehát nem csak legelől nem állhat, hanem kénytelen ott állani, a' hova én tettem, az az legutól, a 9dik Kötetben. Hogy az Olvasók azon inkább fognak kapni, mint a' Yorick Érzékeny Utazásán 's a' Göthe' darabjain, az engem el nem szédíthet…

…Akármint tekintem a' dolgot, én jobbat nem tudok gondolni, mint az volt volna, ha a' kilencz Kötet úgy nyomtattatott volna, mint eggyüvé nem tartozó kilencz könyv — az az két czím alatt: az eggyik a' közönséges, és mind a' kilenczet eggyüvé foglaló:

                               K. F. Munk. Szép Liter. I. II. III. etc.

 Kötet; a' másik: Bácsmegyei Gyötrelmei, mellé van adva: Vak Lantos etc. etc. 's így lehetett volna kezdeni a' Kiadást a' kilenczedik Köteten minden botránkozás nélkül, 's a' 9dik után a' 7diket, 4diket, rend ellen, kieresztgetni, még pedig azon vígyázással élvén, hogy a' kevésbbé kapós Köteteket sokkal kisebb számú exemplárokban nyomtatták volna mint a' tizenhárom eszt. olta szüntelenűl sürgetett Bácsmegyeit, mellyből 1000 exemplár is el fog kelni…

A' kilencz kötet így fogna megjelenni:

 

I. Kötet. Szívképző Regék. — Báróczi képe. Apollo Vaticanus Vignette.

II. K. — Paramyth. Sztella. Clavígó. Testvérek. Római Carneval. Barcsay. Venus Medicis.

III. K. — Rigó Sámson. Lanassa. Miss Sara. — Bessenyei. Antinous.

IV. K. — Emília és Minna. — Gr. Haller László. — Flóra.

V. K. — Titus. Themist. Szalamandrín. Boufflers. Révai Miklós. Laocoon.

VI. K. — Hamlet. Roméo. — Primas Barkóczy. Pallas.

VII. K. — Yorick Utaz. és Lev. — Orczy. Dea Róma.

VIII. K. — Rochef. és Válog. Gn. — Csehy. Terpsichore.

IX. K. — Bácsmegyei. — Pászthory és Psyche.

 

Ezt követné Gessner mint X és XI 's talán XII. Kötet, — 's Osszián XIII. XIV. és XV. Kötet.

…A' Messziás talán el fogna maradni — legalább sokára haladna. — Ezek mellett a' Régiségeket kiadnám…

 

 

2716.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                    Széphalom Aug. 17d. 1814.

 

Kilencz Kötetnek kell megjelenni. — Az Úr óhajtása szerént ez a’ kilencz kötet így rakattatik öszve.

 

I. Marmontel Regéji, Paramythek.

II, III. Gesszer.

IV—VI. A’ Messziás.

VII—VIII. Osszián.

IX. Bácsmegyei és a’ mik mellette állanak.

 

Helmeczi barátom írja hogy az Úr La Rochefoucauldot ki adni kész. —

Én az Úrnak ezen projektjére eggy mást teszek, ’s minek utána annyi reményeimtől elestem, nagy örömömre lenne, ha az Úr az itt következő rendet méltóztatnék elfogadni.

Kazinczy által projektált rend.

——

I. Kötet. Szívképző Regék és Pramythek.

II. III. Kötet. Gesszner.

IV—VI. Osszián.

VII. Yorick’ Utazása és Levelei / / vagy ha az Úrnak így tetszenék: Títusz, Themistocles, Boufflers, Bölcsek köve és Szalamandrín. (a’ két Román itt a’ Publicumnak tetsző lészen.)

VIII. La Rochafoucauld.

IX. Bácsmegyei, a’ mellé tettekkel.

Az tehát csak a’ külömbség, hogy a’ Messziás helyett Yorick és La Rochefoucauld adassék-ki. — A’ Messziás nem kap annyi kedvességet a’ Publicumban mint Yorick vagy Títusz és a’ társai, ’s La Rochefoucauld….

…Ha az Úr Augustusban két Kötetemet véteti munkába, óhajtanám, hogy az az első Kötet volna Marmontellel és a’ Paramythekkel, és a’ hetedik Yorickal — vagy Títusszal, Themistoclesszel, Bouflers-el, és a’ Kazinczy István öcsém által e’ napokban leküldött ’s az Urnak Vitkovics által adandó Bölcsek’ kövével és Szalamandrínnel. — La Rochefoucauld elébe a’ Csehy barátom élete jő, mellynek reménylem nem fog sajnálni az Úr nehány lapot. — Kiknek portréjiket akarom felvétetni, tudja az Úr; e’ szerént tetszése szerént tegye a’ most kiadandó darabokhoz az Orczy Generálét és Prof. Révaiét…

 

 

5253

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                             December 15. 1830.

 

…..pár szót a Tek. Úr munkáji iránt: Tessék az eredetieket mind összeszedni, talán ily renddel:

                                  K. F. Eredeti Munkái.

1.   kötet:           Poetai munkák.

2.                  Historiai munkák (biographiák).

3. 4.             Philos. és aesthetikaiak (ide valók az előszók is, és minden polemicumok).

5.        Erdélyi Levelek.

6. 7.             Pályám Emlékezete.

Úgy hiszem, igen hasznosan fogok ezekkel a Tekintetes Úr számára kereskedhetni: csak tudjam, akarja-e összeszedni? Hamar kérek választ. Szallusztot, Horácot és Cicerót is nagyon kérem….

… Wigand panaszolkodik, hogy nem veszik a Gyöngyöket, és Szalay nem mert kérni könyveket. Bártfayné sem tud már eladni semmit…

 

Ez lett:           Kazinczy Ferencz Eredeti munkái, I–V, összveszedték Bajza [József] és Schedel [Toldy Ferenc], Buda – Pest, 1836–1845. [Az öt kötet tartalma: I. (1836) Eredeti poetai munkái;   II. (1839) Utazások Eredeti munkái;    III–IV. (1839) Levelei;         V. (1845) Levelei.]

 

5268.

 

Toldy Ferencz — Kazinczynak.                                                              Pest, Jan.’ 11. 1831.

 

…Örömmel láttam a’ Nálad készen álló munkák’ hosszu sorát. Marmontellel a’ publicum sok időre el van látva ’s így ez ’s minden többi mit a’ IX. kötet foglal magában, olly hamar kiadni újra, nem lehet. De Boufflers’ leveleit, Rochefoucauldot, Sallustot, Cicero’ beszédeit ’s leveleit, Horácz’ epistolájit ’s az Erdélyi leveleket valamint a’ pályát is hozzd-le magaddal. Kell végre módot találni, hogy ezek kijöhessenek, ’s fogunk is találni. Inkább még a’ praenumerátió’ útját választjuk …Prózai munkáid’ öszveszedése nem nagy munka lesz. Azokat osztályokra osztva ’s időrend szerint elintézve csak le kell írni. Engedd-meg hogy a’ mi szívünkön van, nyíltan kimondjuk. Mi mindnyájan azt hisszük, hogy remekűl dolgozol, de hogy változtatgatásaidnál semmi nem lehet szerencsétlenebb….

 

Kazinczy Ferencz’ eredeti poetai munkáji.

Előszó. (tőlem)

Első Könyv.

ÓDÁK. DALOK.

Ajánlás.

 

Az Áldozó. 1788

A’ tanítvány.

Keresztes Bálint a’ Sz. f. 1780.

A’ kaukhoz. 1781.

Az esthajnalhoz. 1787.

Bor mellett. 1788.

Zellihez. 1791.

Margit’ szigetén. 1800.

A’ kötés’ napja

Az én boldogítóm.

Az ő képe.

Fény és homály.

Szirmay Jánoshoz.

A’ sajka.

A’ sonett’ Múzája.

Minnyihez.

Új láncz.

Gátlások.

Emlékűl. «Hiú lepék.»

Esős nap.

A’ szabad Erdély.

Tusakodás.

Hit’ szava.

Nem, megöl az álom.

 

Második Könyv.

VEGYES KÖLTEMÉNYEK.

 

A’ bűnösök.

A’ tisztulás’ ünnepe.

A’ boldog alkony.

Vajda-Hunyadon.

Dédácson e.

Branyicskán e.

Szent-Mihálytt.

A’ habcsillapító. 1790.

Nagyság, szépség.

A’ lengeséghez.

Gibárt és Irma.

Emlékkönyvbe.

Egy más em—e.

Csemegékre.

A’ német fiu.

A’ nyírliget.

Harmadik Könyv.

EPIGRAMMÁK

a’ Görögök’ értelmében.

Az epigramm.

Nínon’ képénél.

Venus Call.

Io és Jupiter.

Dolce’ Mad.

Psyche e.

Antinous.

Laokoon.

Graphidion.

Lucretia.

Az özvegy.

Apollon.

Bihar’ két nagyja.

Vay J.’ kép.

A’ szép házi kör.

Nagy-Mihály.

Az Inn’ hátán.

Mezei virágok.

A’ Váradi fürdőben. 2.

Vád és béke.

Heliodóra.

Idához.

Az erdő.

Gr. Ráda˙ Erzsi.

Egy gyermek’ sírkövére.

Gr. Draskovics e.

Pászthory’ sirjén (?).

B. Wesselényi Miklós e.

Spissich.

Astyanax.

Könyörgés.

Férfilélek.

Kant és Homér.

Themistokles.

Mi fáj.

Szem és szív.

Amor az oroszlánon.

Tyrolban.

Ürményi.

A’ lepe.

Cerinthushoz.

Egy ferdőben.

Vigasztalás.

Koptusi intés.

Rákoson e.

A’ szerény. Félre a’ gőg.

Az Egri könyvtár.

 

Negyedik Könyv.

TÖVISEK ÉS VIRÁGOK.

Széphalom. 1811.

 

Egészen, a’ magyarázatokkal együtt, nem hagyván-ki semmit, Himfyt sem.

 

5. Könyv.

ÚJABB T. ÉS VIR.

 

Palladio.

A’ tusázó.

Pór gőg.

Különbség. (Correggio.)

Ál-lovag. (Nyargala e.)

Boileau után.

Neo- és Orthologia.

Nehéz és könnyű.

Helmeczyhez. (A’ szerecsent.)

Ungvár-Németihez.

Zrínyi.

Dessewffy és Teleki (hibázik).

Szemeréhez.

A’ vétkes szép.

«’S az új miért e (Mi lesz czíme?).

«Hallgasd a’ Mest. (Mi czíme?)

«Két szót hall e. (czíme?)

«Jó nem kell e. (czíme?)

Intés.

«Embert mondva e. (czíme?)

«H betű. (czíme).

Izéhez.

Jövendölés.

(Fullajtáros vers).

Egy rosz követőhöz.

Anch’ io pittore.

A’ mesterező.

A’ Múzsához.

A’ borz és az evet.

 

6. Könyv.

EPISTOLÁK.

 

Horvát Ádámhoz. (hibázik)

Wesselényi e.

Cserei e.

Berzsenyi e.

Gr. Török.

’stb.

Jankovics e.

Gr. Széchenyihez! (hibázik.)

 

Töredékek.

JEGYZETEK. MAGYARÁZATOK.

MUTATÓ.

 

 

 

 

2742.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                            Széphalom 22. Sept. 1814.

 

Marmontelben hány ív kész már? Ha Szemere nem jő, vedd-által a’ Gessner’ első Kötetét, olvassd-meg elébb, Te ismered orthographiai különösségeimet, ’s tedd hasonlóvá Bácsmegyeihez, ’s hagyd nyomtatni, — ha tudnillik Trattner Úr Gessnernek első Kötetét akarja Novemberre Marmontellel kiadni. De vigyázz, hogy ez az első Kötet az itt következő renddel jőjjön-ki: 1) Abel. 2) Töredék, az az Szemíra és Szemin. 3.) Daphnisz, 4.) Első Hajós. Ezeknek elébe jő a’ Gessner’ élete, melly legutóbb is nyomtattathatik. Ebben sok van a’ mi Vevőket vonzhat a’ Trattner Úr’ igyekezeteinek.

A’ Gessner második Kötetét nem fogom tartóztatni. Tisztára írom Evanderét ’s Erasztját, mert az csak impurumban áll ott. Gessnernek első Kötete németben a’ Zürichi octav-kiadásban tészen 296 lapot, a’ második pedig 268. Ha tehát az első Kötet 25 ívnél több lesz is, azon nem kell felakadni, a’ második kevesebb lesz…

 

 

2753.

 

Kazinczy — Szentgyörgyi Józsefnek.                                   Széphalom Octob. 23d. 1814.

 

…Már elkészült Trattnernél az első Kötet is, melly a’ Szívképző Regéket ’s Paramytheket foglalja magaban, ’s az Novemberben a’ Gessner’ munkájinak első Kötetével fog kiadattatni az Előrefizetőknek. Várd annak idejében tőlem azt is. — A’ Medárd vagy Szent István vásárára jelen-meg a’ hátulsó három, mert a’ közbülső három Martziusban lesz kész. Igy az annunciált 9 Kötettel nyomtatóm elkészül, ’s talán reá hagyja magát vétetni, hogy még három Kötetet utána eresszen a’ kilencznek.

                         Ezen XII Kötettel be fog rekesztetni a’ Szép Literaturai osztály.

Akkor, ha nekie tetszend, a’ többire léphet által…

 

2805.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                               Széphalom, Decemb. 19d. 1814.

 

….Az én munkáimból ….még csak a’ IXdiket láttam, melly Bácsmegyeit, a’ Vak Lantost, a’ Herder’ Repülő szekerét, Etnát, és a’ Lessing’ Meséjit foglalja magában. — Az első Kötet Marmontelnek 1808 kijött Regéjit, eggy újabbat (la bonne mčre), és a’ Herder’ Paramythjeit. — Ez előtt a’ Révai’ képe ’s a’ Flóra’ antik szobra, amaz előtt a’ Pászthoryé és a’ Canóva’ Psychéje áll. Most Gessnernek minden munkáji nyomtattatnak. 10 ív kész vala Decemb. 4dikén. Ezek előtt a’ Generális Orczy és a’ Kapitány Csehy József’ képeiket fogja venni a’ Publicum.  Midőn ez a’ 3 Kötet Munkád kész lesz, sürgetni fogom Trattnert, hogy Horátzodat is nyomtassa….

 

 

2828.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                       Széphalom Januar. 12. 1815.

 

…Isten tudja mikor fogom én látni Munkáimnak első Kötetét, ’s a’ mi Gessnerből már elkészűlt, és a’ miket Te Rátkainak általadni méltóztatál…Hogy Gessner olly vastag Kötetet adand, nem hittem. De a’ II. Kötet véknyabb lesz, ’s ez helyre hozza a’ dolgot, úgy hogy Tr. Úr veszteni nem fog. — Nagyon kérem Tr. Urat, hogy az Idyllek a’ szerént nyomtattassanak, a’ mint hagyám: mindenike külön lapon, és ne úgy hogy az eggyiknek vége ’s a’ másiknak kezdete eggy columnán jelenjen-meg. Ezt kérd, kívánd, erőszakkal is kividd….

…Minekutána

                              a’ IX. Kötet után a’ X. XI. és XII. is kiszabadúl a’ sajtó alól,

 a’ Nyelvtudomány osztályára lépek, ’s itt legelébb fog állani: Herder a’ Nyelvek eredetéről. II. Herder az Izlés megromlásáról. III. Jenischnek öszvehasonlítása XIV Nyelv[vel], megtoldva a’ Magyarral. IV. Az én apologiám a’ Neologismus mellett. Ezeket csak barátságos tudósításképen még most….

 

 

2870.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                          Széphalom Febr. 26d. 1815.

 

…Kijövén a’ IX Kötet közűl már négy, öt vagyon még nyomtatni-való. Ezek így következnének:

I. Esztelle, Clavígó, a’ Testvérek, Egmont. Ráday képével.

II. Yorick Érz. Utazásai és Elízához írt Levelei, ’s a’ Római Carneval. Barkóczy képével.

III. A’ Bölcsek’ köve, a’ Szobor és Szalamandrín. Títusz, és hátúl Rigó. Haller képével.

Rigót és Títuszt itt veszed. Semmi sincs tehát egyéb nálam, mint Osszián, és Egmont. — Talán nem lesz szükség Boufflersre. Próbáltam a’ verseket, ’s ki nem tudám csinálni…

 

 

2897.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                   Széphalom, Mart. 30d. 1815.

 

…Trattnertől meg fogom tudakozni hová küldötte a’ te exemplárodat az én Munkáimból, ’s megírom hol kerestessd. Már négy kötet kész; tudnillik Bácsmegyei és társai; — a’ Szívképző Regék, megtoldva A jó anyával és a’ Paramythek Herderből — ’s Gessner két kötetben. Most Yoricknak Érzékeny Utazása nyomtattatik, — két más kötettel. — Augustusra pedig Osszián két kötetben…

…Trattner nekem tulajdon Munkáimból (nem azokból is, a’ mellyeket csak kiadok, mint Dayka, Báróczi, és Kis) száz exemplárt ád ingyen. Ebből 20 explt ingyen osztogatok-el. Ha 80t eladhatnék, eggy két ezer ft adósságom lerovathatnék vele. —…

 

 

2977.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                            Széphalom, Aug. 28d. 1815.

 

Kedves barátom,  Utolsó leveledben Themistocleszt kívánod, hogy Ossziánt Munkáimnak 6dik és 7dik kötetévé tevén, 8dikká Títuszt, Themisztocleszt és Rigót tehessd.

Oh, kérlek mindenre, ne tedd ezt; sőt Tiítuszt és Themisztocleszt hagyd nyomtatatlan. Ez a’ két darabon, valamint Lanassza is, nekem repudiált darabjaim. Ha valaha nyomtatás alá kell nekik jutni, menjenek Toldalék darabok czímje alatt utána a’ többieknek, mint a’ hogy Wieland ada hat Supplementbandot.

Látván hogy Trattner Úr a’ megdrágúlt holmi miatt azon van, hogy kevesebb íveket adhasson mint annunciálá, én a’ te távollétedben neki más propositiót tevék. Ha te Pesten voltál volna, nem fogtalak volna ebben is elkerülni, mert hiszen te a’ legszebb barátsággal osztozol dolgaimban. — Imhol propositióm:

1.) Minthogy Esztelle, Clavígo és a’ Testvérek felett vékony Kötetet adnak, csapjuk ezen már kiment Kötetekhez Egmontot, continuálván a’ lapszámokat a’ Testvérek’ utólsó lapszámjok’ rendében.

2.) Osszián jelenjen-meg három Kötetben ugyan, de csak két Kötésre. Tudnillik az első kötet olly vastag legyen, mint a’ 2dik és 3dik eggyüve véve. A’ 2dikat tegye Temora, VIII énekben — a’ 3dikat Karrik-Thúra — Golnadonáig. —

Ha ezen propositióm elfogadtatnék, azt nyernénk, hogy az így elkészűlendő 9 Kötet a’ Bibliothecákban 8 egyforma nagyságú Kötetet (Bandot) fogna tenni, és ez a’ 8 Kötet nem lenne hasonlatlan egymás köztt vastagságra, testességre nézve, mert Egmont az 5diket, melly most szertelenűl vékony, megtestesítené.

Trattner Úr azt kívánta, hogy Ossziánt osszam úgy 3 Kötetre, hogy a’ 3dikhoz valamelly theatr. darab menjen. De te látod melly rettenetes sületlenség, absurditás, lenne abból. Osszián és Egmont vagy Themistocles eggyütt! Kaczagna minden

Te tehát légy rajta, kényszerítlek minden szentekre, rajta légy, hogy Osszián 2 Kötetbe menjen, és két egészet tegyen. Ha épen meglennie kell, úgy a’ hogy én kívántam és ezen levelemben neked is magyaráztam; ha pedig azt lehetne kisütni, hogy Trattner Úr reá álljon így, hogy Osszián tehát a’ 6dik és 7dik Kötetet Ossziánnak hagyja, a’ 8dikra pedig vegye a’ Bölcsek’ kövét, a’ Szalamandrínt, Boufflerst és Rigót. — Hogy tisztábban értsd, imhol mind a’ két plán:

 

I-o. I. Kötet. Marmontel. Param.

II. Gessner. I.

III. Gessner. II.

IV. Yorick. Római Carneval.

V. Esztelle, Clav. Testv.

Egmont.

VI. Ossian. I.

VII. Ossian. II.  in una eadem-

VIII. Ossian. III.         que compactura.

IX. Bácsmegyei és társai.

 

II-o. I. Kötet. Mármontel. Paramyth.

II. Gessner. I.

III. Gessner. II.

IV. Yorick. Római Carneval.

V. Esztell. Clav. Testv.

(Egmont nélkül.)

VI. Ossian.

VII. Ossián.

VIII. Bölcsek köve, Szalamandrín, Boufflers. Rigó.

IX. Bácsmegyei.

 

Én a’ 2dik Plánt óhajtom; ’s minthogy meg nem emészthetem, hogy elmarada Egmont, kész vagyok arra, hogy Egmontot tulajdon erszényemből utána nyomtattatom sub Schmutztitel TOLDALÉK A’ KAZINCZY’ MUNKÁJINAK V. KÖTETÉHEZ ’s a’lapszámok és ívszámok úgy mennének, mint a’ Testvérek utolsó lapjához illenek.

Ezen 2dik Plánom szerént Osszián 2 kötetben így fogna megjelenni:

 

I. Kötet.

Fionghal VI. Énekb.

Kath. Lod. III. Énekb.

Komhála.

Berrathon.

Kárthon.

Króma.

Kuchullin halála.

Darthula.

Kalth. és Kolv.

 

II. Kötet.

Tpémora, VIII. Én.

Karrik-Thúra.

Szelmai Dalok.

Lathmon.

Ojthóna.

Iniszth. háború.

Oskar Karosszal.

Kathlin.

Szulmalla.

Lórai Csata.

Ojnamorul.

Konlach és Kuthóna.

Golnadóna.

 

Már Temora is elment postán. — A’ mi hátra van, íme megyen.

———

Mit remélhetek, tudósíts első postával. Nagy nyugtalanságban vagyok.

A’ Messziásszal készen leszek Januáriusig, de úgy hogy tégy bizonyossá, hogy akkor ez 3 kötetben, Emília Galotti és Minna 1ben Misz Szara, ’s Hágár a’ pusztában, a’ Négy palaczk (Dráma) ismét 1ben, ’s ha kell Themisztoclesz, Titusz, Lanassza eggy 3dikban, mindöszve hat új darab megjelenhessen, mert így osztán Munkáimnak ez a’ szakasza tizenöt kötetet fogna tenni…

….Sallustból a’ mit várál, venni fogod Zrinivel…

 

 

3024.

 

Kazinczy — Bölöni Farkas Sándornak.                                  Széphalom Octób. 22d. 1815.

 

Munkáimnak, mellyeknek számokat Trattner Úr kilenczre szorította, most nyomtattatik 7dik Kötete, melly második Ossziánban. E’ héten kaptam-meg az elsőtt’ íveit és a’ másodikból azokat a’ mellyeket a’ Betűrakó elkészíte. A’ megígért 9 Kötetből már csak eggy van nyomtatatlan. Tr. Úr most a’ Klopstock’ Messziádját várja tőlem. A’ mi Olvasóink azon olly kevéssé fognak kapni, mint Ossziánon…

 

 

3126.

 

Kazinczy — Helmeczy Mihálynak.                                             Széphalom Febr. 11d. 1816.

 

…Trattner Úr elkészűlvén azon IX Köteteimmel, mellyeknek kiadásokra magát az Előfizetőknek 1814. lekötelezte volt, önn-maga szóllíta-meg, hogy ereszteném utánok Klopstocknak Messzíását is Három Kötetben, melly, valamint Emilia Galotti, Miss Sara Sampson, Barnhelm Minna, Boufflers Levelei, Wielandnak eggy Szép Regéje, Rigó Jonathán (Médecin malgré lui) és La Rochefoucault Gnómáji ezen IX Kötetben helyt nem talált. Mert az egész Gyüjtemény ezekből áll, ’s ezeken fog,

                                     öszveséggel XV Kötetben, végződni,

ha a’ Publicum a’ nemeslelkű Kiadót előfizetései által segélleni tovább is méltóztatik…

 

 

3522.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                    Széphalom, Decemb. 15d. 1817.

 

…Trattner az én dolgozásaim közzül sokat nem veve-fel, ’s merő makacsságból. Most újra dolgozom a’ kiadott darabokat is. Novemb. 1. napja olta sokat dolgoztam. —

Három osztályból fognak állani dolgozásaim:

I.  Régi Literatúra. Cicero Catilin. — pro Marcello — pro Milone. Cicerónak némelly Philos. Irásai ’s Levelei — Sallust.

II.  Uj Literatúra. Emília Galotti, Miss Sara Sampson és Minna Barnhelm kész. Kész Wielandból a’ két Kőmívesi Rege is: a’ Bölcsek Köve, és a’ Salamandrín. (Most semmi újítást nem engedek, a’ mi nyereségére nincs a’ Nyelvnek, ’s minden szó leírása alatt látom a’Somogyiano-Ruszekiano-Kisfaludiano-Tuladunaiano Satyr’ korbácsát.) A’ mi darabos, a’ mi tarka, nem lehet szép, ’s minden Neologismus darabos. De nem az a’ darabos a’ mit Perecsenyi Nagy László vagy Láczai József néz annak.

III.  Osztály. Egyveleg tárgyúak, ’s inkábbára eredeti darabjaim. — Kérd Istent, édes barátom, hogy az 59dik esztendőbe belépett embert éltesse sokáig ’s jó kedvben és erőben. Mert ezeknek elvégzésekre sok idő kellene….

 

 

3655.

 

Kazinczy – Döbrentei Gábornak.                                                Széphalom Octób. 27d. 1818.

 

… Most neki bőszűltem ismét, ’s most, a’ kurta napokon.

                                                    IX Köteteimet készítem új kiadáshoz,

’s a’ Marmonteli regéket, mellyek Szemerének, Kölcseinek, Szent Miklósinak ott legjobb dolgozásaim, megtisztongattam, ’s három új Marmonteli Regével megtoldottam. Most Ciceróból fordítom a’ Scípio Álmát, majd eggy két Orátiót még….

 

5322.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                                   Péczel, Május’ 4d. 1831.

 

….Pannonhalmi Útamat bémutattam Máj. 2d. az Academiának, ’s ajándékúl a’ két Előlűlőnek is, és a’ Casínónak. Az nap Telekinél valánk ebéden mindnyájan. Döbr. tart mindentől a’ mi tollamból foly, ’s végig forgatta a’ Teleki szobájában a’ könyvet…

 

 

 

 

Jelenkori kiadások

 

 

 

Kazinczy összes művei,    Szerk.: Gergye László

 

Helmeczi tervezete óta egy valamirevaló koncepció sem került nyilvánosságra.   Egy tájékoztatóból /2002. évi pályázati jelentés/ viszont megtudjuk, hogy „ a versfordítások kötetének munkái leálltak, mert a sajtó alá rendező Orosz Beáta szülni ment.”

1998-ban a Balassi Kiadónál megjelent Összes költeményei Gergye László szerkesztésében. Legutóbb Abafi Lajos adott ki összest, 1879-ben. Nálunk 100 évente történik valami. Gergye a kötetről írja: „ jelen kiadás pillanatnyilag még nem teljesítheti a kritikai kiadással kapcsolatos abszolút elvárásokat.”

Az Összes költemények tervezett folytatása / a fenti forrás alapján/:

                                           Versfordítások

                                   Nagyobb fordítások

                                            Pályám emlékezete

                                            Az én életem

                                            Fogságom naplója

                                            Erdélyi levelek

A tanulmányokról szó sem esik A levelezésről azt írja Gergye 1998-ban: „ Még bonyolultabb a helyzet a Kazinczy-levelezéssel. A Váczy által kiadott hatalmas anyag…forrásainak pontos visszakeresése…megoldhatatlan feladatnak tűnik” Márpedig kritikai kiadásnál ez feltétel.

Bíró Ferenc önéletrajza:…egy Kazinczyról szóló monográfián dolgozom s vezetem azt a kis csoportot, amely Kazinczy publikációi, kritikai és elméleti írásainak kritikai kiadását készíti elő…/Feltehetően ez is csak terv marad  B/

                   

Szakmai zárójelentés a KNFP-5/0125/2002  sz. pályázatról

A projekt címe: A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése

Projektvezető: Dr Debreczeni Attila

 

…az első vonalbeli alkotók főként lírai életművére épülő kép korszerűsítése. A legnagyobbakra irányuló kutatások összekapcsolódnak a másod-, harmad vonal-beli szerzők vizsgálatával./ Az jó, ha vizsgálják őket  B./

Kazinczy Ferenc   a versfordítások kötetének munkái leálltak …a Pályám emlékezete nagy része készen áll…módosítottak a kötet koncepcióján. A Pályám emlékezete 5 változatához került Az én életem 4 változata, valamint a naplók és egyéb feljegyzések. A szöveggondozás nagyrészt készen van…Megszületett a kiadási koncepció…Kialakult a kötetek sorrendjének a terve…a Gessner Idylliumi / két fő változat/ besorozódik a Nagyobb fordítások kötetbe. Nagyobb átdolgozási igény nincs, viszont a jegyzetek több munkát igényelnek…

A Fogságom naplója kritikai kiadásán Szilágyi Márton és Hegedűs Béla dolgozott.

Az Erdélyi levelek genetikus kiadásának előkészítése folyamatban van. Szabó Ágnes írja át az autográfokat.

A Nagyobb fordítások első kötetének szövegit Borbély Szilárd készítette el. Gépre került a Szépliteratúra 9 kötete és befejeződött az akadémiai hagyaték kéziratos köteteinek archiválása.

                                      

 

OTKA honlap    2007. augusztus

Debreczeni Attila: Kazinczy Ferenc művei /kritikai kiadás/

A Pályám emlékezete – ami a kritikai kiadás nyitókötete – helyett …emlékezetei cím a helyesebb. Több tízezer lapnyi K-kézirat vár feldolgozásra, illetve kiadásra. További két kötet levelezés megjelenése várható.

Az elmúlt 80 év alatt nem volt kísérlet az életmű feldolgozására. A sok kézirat sokfelé – külföldön is – van szétszórva. A hagyományos kritikai szöveggondozás mellett szerepet kap a genetikus /keletkezési körülmények/ közelítésmód és az elektronikus feldolgozás. A hagyományos könyv és az elektronikus adathordozó kiegészíti egymást.

Eddig elkészült a Kazlev 23 kötetének digitalizálása.* Ez 25-30 millió karakter. Az adatbázis kutatóhelyeken hozzáférhető. Elkészült továbbá a Kazinczy életében kiadott kötetek /műfordítások/ számítógépes rögzítése, valamint az életmű-kiadás koncepciója.

1816      Fried prof közlése Dezsőnek: a hallgatók munkája tele van hibával, különösen a levelekben levő idegen nyelvű szövegek. Szaklektorra nincs pénz.

 

ELTE BTK XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

Kazinczy Ferenc levelezésének kritikai kiadása

támogató: MTA
 kutatásban résztvevő személy: Czifra Mariann
 témavezető: Debreczeni Attila (DE), Szilágyi Márton

 az MTA–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoportjával együttműködésben

 1890-ben jelent meg a Kazinczy-levelezés összkiadásának első kötete Váczy János munkájának köszönhetően, a művek összes kiadásának elsőjeként. Az 1910-ig megjelent huszonegy kötetnyi terjedelmű monumentális sorozatot még két pótkötet kiadása követte, amelyek a kimaradt leveleket közölték. A projekt célja, hogy a levelezés félbe maradt kiadását folytassa, s továbbá, egy nagyobb vállalkozás keretei között a már megjelent szövegeket kritikai igénnyel jelentesse meg. Előbbi cél várható eredménye lesz az a még két kötetnyi levél, amely Kazinczy hivatali levelezését (sajtó alá rendező: Soós István), ill. a korábbi kötetekből kimaradt leveleit tartalmazza majd. Utóbbi feladat digitális szövegkiadás formájában fog megvalósulni. 
A munka kezdetén a Debreceni Egyetem hallgatói hosszas munkával szövegszerűen rögzítették a Váczy János által kiadott kötet közel hatezer darab levelét, a leendő kiadás alapszövegének nyers változatát létrehozva. Eztán a levelek adatainak (feladó, címzett, dátum, kézirat lelőhelye és jelzete, nyelv és egyéb jellegzetességek) táblázatos formátumban való felvitele történt meg, amely a levelekkel való további munka feltételeit teremtette meg. 

2007-től a kutatási projekt elnyerte MTA egyetemi Kutatóhelyek támogatására szolgáló pályázati támogatását (MTA TKI). Ekkor a munka Kazinczy Ferenc kéziratos leveleinek felkutatásával folytatódott. A korábban OTKA támogatással elkészült levélkatalógusokat alapul véve először az MTA Könyvtárának Kézirattárában, a Kazinczy-hagyaték lelőhelyén készített felméréseket. A munka eredményeként leírta mindazt a 230 körüli jelzetet, amelyek alatt Kazinczy szerzőségű és hozzá írott leveleket tárolnak. Az elkészült anyag kézirat-katalógussá alakítása jelenleg zajlik. A levelek digitális formátumú archiválása következett, amely 2008 januárjában zárult le. Az elkészült  35 000 darab fotóval befejeződött a teljes MTAK Kézirattárában lévő Kazinczy-hagyaték archiválása. Az elkészült felvételek száma a nem levél műfajú kéziratok fotóit is beleszámítva, meghaladja az ötvenezret. 

A kutatás a további magyarországi és külföldi közgyűjteményekben folytatódik, s a teljes fellelhető kéziratállomány archiválása után elkezdődhet majd a levelek feldolgozása, összeolvasása és megjegyzetelése. 

 

 

 

Kazinczy Ferenc: Erdélyilevelek. 2008. Eötvös József Kiadó

 

250. születésnapjának „előestéjén” egyik maradandó művének új kiadásával tisztelgünk Kazinczy Ferenc (1759-1831) emléke előtt. ….Kazinczy nagy érdeme, hogy a bénító politikai, gazdasági, földrajzi körülmények dacára vállalt küldetését teljesíteni tudta, a megújuló hazai irodalmi élet vezéralakja lett….

Kazinczy Ferenc életművének egyik legszebb, ma is olvasmányos darabja erdélyi útirajza, amely méltán helyezhető másik két híres önéletrajzi műve mellé. Igaz, itt mindössze három hónap élményeire szűkül az elbeszélés, az író azonban történelmi kitérőivel és képzettársításaival jelentősen kitágítja időben és térben közölnivalóját.

1816 júniusában indult el Széphalomról a Kazinczyt, Eugénia lányát, inasát, kocsisát, úti holmiját szállító négylovas batár a hosszú – számításaink szerint több mint kétezer kilométeres – útra, s három hónap múltán érkezett újra vissza otthonába. A látottakat, tapasztaltakat Dessewffy József barátjának szóló huszonhat levélben írta meg. Az Erdélyi levelek tartalma több szálból szövődik…. 64 évvel a legutóbbi teljes változat megjelenése után időszerű a nagyközönség rendelkezésére bocsátani Kazinczy Ferenc erdélyi útirajzát és mellékleteit. …ez az eddigi legteljesebb kiadása a műnek, amelyhez a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kézirattárában őrzött iratokból a Kazinczy által készített rajzokat is közölni tudjuk. A szöveget XIX. századi ábrázolásokkal illusztráljuk.

 
      Tartalom

Előbeszéd

Bevezetés

Erdélynek történetei

Erdélyi levelek

Toldalékok

Névmutató

Szómagyarázat

Kazinczy Ferenc és az Erdélyi levelek (Kováts Dániel)