KAZINCZY OLVASMÁNYAI; KAZINCZY-KÖNYVEK

 

 

 

Tartalom

     Könyvek a KazLev-ben

     Publikációk

               Kiss  Endre  József KAZ.  PATAKI  KÖNYVEI 2007

               Kazinczy könyvei Marosvásárhelyen 1998

                        Kazinczy könyvtári gyűjteménye Sárospatakon 2006

     Kaz-gyűjteményem

     Kaz főbb művei /2009. jubileum/

 

 

 

KÖNYVEK A KAZLEV-ben

 

Amikor elkezdtem a levelek feldolgozását, Könyvei, érdeklődése címen gyűjtöttem levélrészleteket. Ezek következnek, a Váczy-féle számozás sorrendjében, kissé fésült formában. A könyvek, melyekről a levelekben szó esik, nem Kazinczy művei és nem is róla szólnak. Könyvek, melyek érdekelték, melyeket munkájához felhasznált. Sallustius fordításához pl. elolvasta a hozzáférhető külföldi fordításokat. Voltaire-ről nem sokat írt, de leveleit olvasta. Könyveit időnként anyagi kényszerből áruba bocsátotta. Az eladás körülményiről is szólnak levelek.

A téma másnak is eszébe jutott /amikor találtam, kész voltam a fejezettel/:

 

Tanári konferencia Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójára

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a társszervezők 2009. november 20-21-22-én a Magyar Nyelv Éve alkalmával, Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójára három napos  konferenciát szerveznek Kassán a Márai Stúdióban.

           A konferencia témáiból: Kazinczy könyvtára és olvasmányai (Kiss Endre József):

                                  

 

 

5431.

 

Kazinczy – Gróf Teleki Sámuelnek.                                                Ér-Semjén, 6. Aug. 1802.

    

.Az én könyveim közt kettő van, a’ miről azt merem hinni, hogy az Excelentziád hazafiúi lélekkel állított Bibliothecájának öregbítésére lehetne. Esedezem Excellentziádnál, méltóztassék ajándékomat elfogadni, ’s érezze, mint örvendek, hogy azt nyújthatom. Egyike a’ Brouckhusius verseinek pompás kiadása, melyet én egy érdemes barátomtól, Miskolczi volt Professor Komjáti Ábrahámtól, kaptam, midőn Belgiumból haza ért. A’ másika az Oporin Bukolikusai….

 

 

5681.

 

Kazinczy – Budai Ézsaiásnak                                                    Érsemjén, 28 november 1802

 

Könyveim közt tizennyolc darab találtatik olyan, a’ mi inkább kívánhat nagy Bibliothecában helyet, mint egy oly kicsinyben, mint az enyém. Bátorkodom kérni az Úrat Professor Uramat, méltóztassék őket a’ Collégium Bibliothecájába betétetni…

 

 

5686.

 

Kazinczy – Széchényi Ferencnek                          Ér-Semlyén, Biharban, Jan. 24. D. 1803

 

Kegyelmes Uram! Excellentziád a’ Maga becses Könyvtárja’ Catalogusát ingyen osztogatja, és azt nem vehetni Könyvárusainknál. Esedezem alázatosan, ha kegyelmeire nem tart egészen érdemetlennek, méltóztassék egy nyomtatvánnyal engemet is megajándékozni…

 

.

5687.

 

Gr, Széchényi Ferenc – Kazinczynak                                Pestini 2da Februarii 1803

 

Indice Bibliothecae Hungaricae antea meae, jam vero Regnicolaris, qui Tomis tribus Libros typis editos complectitur, usui Popularium meorum, imprimis Rei literariae Cultorum destinato, Tibi Spectabilis Domine gratificor…

Cedet insigne hoc Monumentum maximo eidem decori et ornamento. Pro hacce autem benevolentiae testificatione non intermittam Continuationes et Supplementa, ut primum edita fuerint, Tibi mittere.

 

 

760.

 

Kazinczy – Cserey Farkasnak.                                                      Ér-Semlyén 23. May 1805.

 

Én ez idén egy magyar dolgokra tartozó Bibliothecát szerzettem Német Országon, és már útban vannak a’ könyvek. A’ legritkább, legkaphatatlanabb portékák fordulnak elő gyűjteményemben; nem azok a’ nagy, de kapható munkák, mint Pray, Katona etc. etc. ’s magyar emberek’ képeinek sok Centuriáji. Kötelességnek ismertem azokat megszerzeni a hazának: de új és későn kezdő gazda lévén, mihelyt a’ könyv elérkezik, mingyárt árúba bocsátom, legelőször is azt az Oskolát kínálván-meg vételével, mellyben gyermeki esztendeimet töltöttem. Ha ott árokon meg nem egyezhetem, Gróf Illésházynak írok iránta ’s vagyonosabb Polgárinknak. A’ gyűjtemény körül belől 2000 f. lesz. Tizenhárom árkus Catalogusát már láttam…

 

 

763.

 

Szombathy János – Kazinczynak.                                                   S. Patak. 27-a May. 1805.

 

…Új-Szigeten lakott Silvester János hat vagy hét esztendeig, ’s itt adta ki a’ Magyar Új Testamentomot is 1541ben…. Jól tudta a’ Magyar, Deák, Görög és ’Sidó nyelveket. A’ Magyar nyelvet ’s Magyar Poésist igen nagyon kedvelte ’s magosztalta, a’ mint bizonyítják mind versei, mind pedig az Új Testamentomhoz ragasztott Tanúsága,…

Nyomtatásban ki jött munkái Silvesternek, a’ melyeket én ki nyomozhattam, ezek: 1. Grammatica Hungaro-Latina in us. pueror. recens scripta. Neanesi 1539. 8°…….

7. Querela Fidei ad Serenissimum Romanor. Hungariae et Bohemiae etc. Regem Diuum Ferdinandum. Autore Joanne Sylvestro Pannonico. Viennae Austr. 1551. 4°. Versekben….

 

 

849.

 

Kazinczy – Szentgyörgyi Józsefnek.                                         Ér-Semlyén 23. xbr. 1805.

 

Az Austriai Monarchia Literaturájának Évkönyveit – ezzel az új, de szükséges szóval bosszantani akarlak – íme küldöm. Közöttük, ezen Évkönyv’ darabajai közt, fogod találni a’ szép Kriska vissza kívánt írásait is.

 

 

871.

 

Kazinczy — Schedius Lajosnak.                                             Ér-Semlyén, 31. Jan. 1806.

 

Nékem Münchenből három láda Hungarica-im érkeztek. Antiquáriusi portékák. Ezen új szerzeményemet sok esztendőki gyűjteményeimhez csaptam, ’s el akarom adni. Harmad napja hogy hozzá fogtam a’ Catalogus’ csinálásához, és így még most nem mondhatom-meg, mennyi darabból áll a’ Gyűjtemény. Nagy halom csak a’ sok Mappa és egyéb Rézmetszet is. Másfél ezer forintra fog menni az ára, és ebből igen keveset engedhetek-el.

Méltóztassék az Úr Prof. Úr Mélt. Gróf Teleki László, M. Báró Prónay Sándor Urakkal szóllani eránta. Örvendenék, ha ezen Urak közül egyike vagy másika lenne birtokosa, vagy egyike azon Iskoláknak, a’ melyek nincsenek kitéve . . . . . . — Debreczen és Patak most pénz nélkül vagyon; épít. Ott nem remélhetem, hogy Vevőre kapjak. — Különben annak adom, a’ ki kedvet mutat reá. Ha nem volna alkalmatlanságára az Urnak Prof. Urnak, méltóztassék ezt Kultsár Úrnak is tudtára adni. — Nem fognám eladni a’ becses gyűjteményt: de egy testvér öcsém testvéri-módon bán velem, ’s éltemet elkeseríti…

 

 

875.

 

Kazinczy — Kis Jánosnak.                                                             ér-Semlyén 12. Febr. 1806.

 

.Dayka eddig tökéletesen el volna készülve, de 29d. Január. olta egy Cataloguson dolgozom. Baváriában vettem-meg egy közel ezer darabból álló, Magyar dolgokat tárgyazó, Bibliothécát. Most ezekhez csatlom rég olta gyűjtögetett hasonló tárgyú könyveimet, ’s áruba bocsátom.

Van egy 1320dikban írt mstumom Leonardi Aretini Atila. Csak 12 lap ugyan, de becses kicsinység. Van egy Pelbartus de Themeswár — egy Michael de Hungaria; ez de anno 1516., amaz de 1503, et 1504. német betűkkel nyomtatott deák Concionatorok. — Luthernek sok akkor nyomtatott kicsinységei. Sok geographiai ’s militaris mappák, melyek közt vagy egy Hungaria, de a. 1577. ’s számtalan portrék. 1200 for. alatt nem fogom adhatni.

 

 

5710.

 

Budai Ézsaiás – Kazinczynak                                Debreczenbenn. D. 5. Mart. 1806.

 

Hogy a’ Régi Magyar dolgokra tartozó Könyveinek Laistromát méltóztatott velem közleni a’ Tekintetes Úr: alázatosan köszönöm. Gyönyörűséggel láttam abban sok ritkaságokat. A’ Laistrom úgy van készítve, hogy az, tsak magábann is, tanúságára lehet az olvasónak. Hát még, mikor az ember magokat is látja a könyveket, mennyivel többet tanulhat azokból! A’ Kazaiana Bibliothecát én szereztettem meg a’ Debreczeni Collegium Bibliothecája számára…

 

 

905.

 

Kazinczy — Nagy Gábornak.                                               Kázmér, 12. Apr. 1806.

 

Tegnap estve érkezett-meg az Inasom Patakról. Az ide zárt czédulácskát hozá Prof. Szombati Urtól. Elhozá a’ Collegiumnak következő czímű könyvét is:

Magyar Könyvesház, avagy

a’ Magyar Könyveknek kinyomtatások ideje szerint való rövid említésök.

Irá Sándor István. Győrött, 1803.

Ez a’ munka még nincs meg az Úrnál. El ne legyen nála nélkül. Az Úr nagy hasznát fogja vehetni, ’s megbővítheti. Valóban Sándor István nagy hálát érdemel érette.

 

 

973.

 

Szirmay Antal — Kazinczynak.                                                              Véke 12. Aug. 1806.

 

Pázmán Péterről a’ mit találtam gyűjteményembe, azt ide rekesztem. Zemplén Vármegyének leírásában bé nem hozhattam, mert meg nem engedték volna…

 

 

986.

 

Cserey Farkas — Kazinczynak.                                                             Krasznán 4-a Sept. 806.

 

..Méltó olvasnod következendő könyveket, melyeket nem régibe kaptam: Hannibal u. Antiochus, ein bruchstück aus dem XVIIIten Buch des Polibius.

Das Friedwünschende Deutschland.

Die Franzosen zu Wien.

Haupt und Staatssitten, spiegel für gross und Kleinen, offene briefe des Fre˙herrn Arminius v. der Eiche u. seines leibjägers Hans Heide Kraut während ihres leid u. Freude lebens in Frankreich zu ende des Consulats, und zu anfang des Kayserthums geschrieben.

Der Rhein graf oder das kleine deutsche Hofleben, ein Schauspiel in V. Aufzügen…

 

 

1014.

 

Kazinczy — Cserey Farkasnak.                                                   Széphalom, Octob. 9d. 1806.

 

Bibliothecámat a’ Sáros Pataki oskola számára Consil. Vay a’ r-a 8br. Újhelyben tartott Consistoriumban vétetette-meg 2000 Rf. — 250 ft elengedtem a’ megvétel után a’ Collégiumnak…

 

 

1194.

 

Kézy Mózes — Kazinczynak.                                                          S. Patak 21. Nov. 1807.

 

A könyvek kinyerésére elég lett vólna tsak egy parantsoló szó is — Imé küldöm mind azokat, valamellyeket a Tekintetes Ur kíván — Jelentem, hogy a Rousseaunak egy darab hijja van, és így tsonka — Azt hiszem, hogy 16 Rhénesért meg lehet kapni a mi Auctiónkon —

 A Plutarchust 1 Rhénesre gondolom — Az Ernesti Homérusáért gondolom meg fognak adni 14 Rhénes — Ezt tsak Auctióinkon tett observatiom szerént írom — meg lehet, hogy sokkal óltsóbban is meg lehet venni — Én igérem ebbeli szives szólgálatomat; de szeretnék még is a Tekintetes Urtól e részben instruáltatni — A Görög és Deák Classicus Irók nállunk igen drágán szoktak elkelni.

A mi Bibliothekánkba nints meg a Sallustiusok között a Havercampé; sem az, a melly ki adattatott in usum Delphini: tsak ezen kettő találtatik:

Sallustii quae exstant etc. etc. Recensuit diligentissime, & Adnotationibus illusztrarit Gottl. Cortius — 4o Venetiis 1437 — — ez igen jó kiadás.

Sallustii opera, cum selectissimis variorum observationibus & accurata Recensione Ant. Thysii. — 8o Maiori Lugd. Bat. 1649…

 

 

1226.

 

Kézy Mózes — Kazinczynak.                                                              S. Patakon 28. Jan. 1808.

 

Az eladatás véget küldött könyveket vettem — Én senki eránt nem érzem magamat oly igen köteleztetnek lenni, mint a Tekintetes Ur eránt: melyre való nézve a reám bízott dolgokban a legnagyobb szorgalmatossággal kívánok eljárni — De azonban, mint oly, a ki a Pataki Auctióknak mivóltokkal igen esmeretes vagyok, kéntelen vagyok azt kijelenteni, hogy azon könyvekért a várt summa soha be nem jöhet — Azok többnyire régi Német könyvekből állanak, mellyeknek itten igen kevés betsi szokott lenni — Én azon könyvekből nem igen reménylek többet 40 Rhforintnál…

 

 

1269.

 

Kazinczy — Nagy Gábornak.                                         Széphalom, d. 8. Apr. 1808.

 

egy exemplárral a’ Marmontelemből kedveskedem. A’ másik csomócskát méltóztassék Halmágyi Ur által Cserei Farkas barátunknak megküldeni. Olly könyvek vannak benne, a’ mellyeket ő ada nekem kölcsön. Legyen tehát gondja az Urnak, hogy hűségtelen általvivő kezébe ne jussanak…

                            A’ Könyvek ezek:

Fabri Thesaurus Erud. Scholast. 2. t.

Winkelmann 2. t.

Bliomberis v. Alxinger 1.

Garve űber die Menschl. Pflichten 4 t.

Gedichte Schulschriften 1.

Götz: Gedichte 3.

Engels Mimik 2.

Mathisons Gedichte 1.

Wilhelmine 1.

Hermann und die Fürsten 1.

Mann von Geist 1.

Uz Gedichte 2.

Gemählde der K. K. Gallerie 2.

Babel et Ninive 2.

Salis Gedichte 1.

Fichtes Bericht 1.

27 darab.

 

 

5473.

 

Kazinczy – Gróf Teleki Sámuelnek.

 

E’ napokban valék a’ Münchenből felesége anyjának ’s testvéreinek látogatásokra Kassára érkezett Rottal. Általvettem tőle azon láda könyveket, melyeket magával számomra hozott, ’s így Antiquaria Bibliothecám nevezetes számú ’s becsű könyvekkel ’s mappákkal gazdagodott ismét. 526 Rftot fizettem mostan néki. A’ most általvettek köztt nékem különösen kedvesek Pelbartus de Themeswarnak és Michael de Hungaria nevezetű barátnak XXII. kötetből álló Munkájik: de semmi sincs oly kedves, mint egy Mátyás Király idejebeli Msptum következendő nevezet alatt:

Judiciu de Cometa que apparuit Anno dnj Mo CCCC 68 vicesima scda die mensis septembris in civitate Hystropolitana alias posoniens p Serenissimo principe et dno dno Mathia Dei gra Hwngarie Dalmacie Croacie etc Rege compositu.

Az alólírás a’ 11-dik az az utolsó lapon ez:

Eiusd Serenitatis tue fidelis seruitor, Die 6 Octobris

Martinus Archydiaconus Sigbiensis Ecclesie.

Rott azt mondotta, hogy ezt a’ kis munkát nyomtatásban is fellelem ládájában, de még nem találtam-meg.

Ez a’ Kézirás Gyüjteményemnek nagy becset ád, és könnyíteni fogja szándéklott eladását….

 

 

5757.

 

Kazinczy – Jankovich Miklósnak                      Ujhelyi szőlőm alatt. Oktob. 25d 1809.

 

Annak a’ férjfinak, a’ ki könyveket vásárolt, vásárol, és vásárolni mindég fog, nem szükség mondanom, hogy vannak ugyan esetek a’ midőn az ily gyűjteményeket mintegy ingyen kapja a’ Vevő: de azok nem mindég történnek. Én ezeket magam is sok esztendők olta gyüűtögetem, “s jó részeket, a’ frelüch-ét, elajándékoztam, eltépdeltem, ’s valamit el is adattattam; illyen volt példának okáért a’ theologiai, nem magyar dolgokra tartozó osztály; – mert annak előttem nem volt becse, nem lévén annak gyűjtése czélomban.

Második állításom az, hogy én itt gyűjteményemnek nem frelüché-től akarom magamat megszabadítani, a’ mint ezt a’ Gyűjtők cselekszik sokszor; hanem hogy mind azt, a’ mi könyveim közül ezen Gyűjteményhez per rei naturam tartozik, a’ Vevőnek általadom, és többé gyűjteni az illyet nem fogom. Mert példának okáért hogy hátra maradott könyveim között mind Istvánffy mind Bonfinio megmarad, ez a’ Gyűjtemény meg nem csonkítatik. Sőt azt is ígérem, hogy egy kis pakétocskát, mellyben olly darabok állanak, a’ mellyeknek neveik nem állanak a’ Catalogusban, ha a’ remélt alku közöttünk megkészül, a’ Méltós. Urnak akár toldás akár kedveskedő ajándék képében általadom…

 

 

5758.

 

Kazinczy – Jankovich Miklósnak                                 Széphalom, Novbr. 20d.     1809.

 

Méltóságos Úr! A’ három láda által van adva a’ Kalmárnak: de az őket csak akkor fogja megindítani Pest felé, mikor az út járhatóvá lészen. Karácsonyig csakugyan venni fogja a’ méltóságos Úr. Óhajtom, hogy bennek gyönyörűséget találhasson….

az ajándékkal a’ Mélt. Úrnak kedveskedem. Ígérem azt a’ Mélt. Úrnak, hogy valamit ezután szerezhetek a’ XVId. száz’ magyar nyomtatványaiból, azzal kedveskedni fogok, mert óhajtanám, hogy a’ Mélt. Úr gyüjteménye minél inkább gyarapodjék. Olly kincseket láttam ott tavaly, hogy valamit oda bétenni lehet, mind oda szeretném bétenni…

 

 

5763.

 

Kazinczy – Jankovich Miklósnak                                                Széphalom, Mai 29. 1810

 

.Pataki Prof. Kézy Móses Úrnál van eggy igen becses Terentius, Venetiis, apud Hieronymum Scotum 1505. és eggy Horatius, Venetiis, apud Hieronymum Scotum, 1504. in fol. Terentius egész, de Horatiusban az Epistol. L. I.-nak ezen sora, Ira truces inimicitias etc. az utolsó sora, a’ többi elhullott. De az Epist. ad Pisones egészen meg van, mert ez a’ Levél itt elébb van nyomtatva a’ könyvben. Ezt a’ két könyvet meg lehetne venni. Ha kedve van a’ Mélt. Úrnak reá, irhat magának Kézy Úrnak. 50 f. a’ Terentius, a’ Horatius 25. Becses, de drága…

 

 

1871.

 

Kazinczy – Fazekas Istvánnak.                                                Széphalom, Nov. 16. 1810.

 

Itten küldöm a Leipzigi Liter. Zeitungnak 33 fűzettét, a’ 34dik az Urnál vagyon már. Ezeket mikor reájok szükség nem lesz, úgy bépakolva, hogy az úton meg ne romoljanak, méltóztassék nekem visszaküldeni. Küldöm azon felűl a’ pataki Collegium történeteit. De rajta lévén a’ Prof. Szombathy Ur keze írása, méltóztassék ezt az elpisztolástól megőrzeni…

 

 

1914.

 

Vitkovics Mihály — Kazinczynak.                                                 Pestrül Janur 19ikén 1811.

 

…A rám bizottaidat, úgy mint Plan von Paris megvettem. Ezen kívül megvannak London, Prága, Triest, Béts Városainak rajzolattyai. Pestnek, Budának rajzolattyai készülőben vannak. E jövő Pesti Vásárkor mind ezeket, ha meghagyod, számodra megveszem, ’s Széphalmodra küldöm. Ezen alkalmatossággal a Plan von Paris és Institoristúl hozzám utasított Gnomáidhoz tartozó képeket…

 

 

2072.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                                      Octób. 3d. 1811.

 

.Reménylem, édes barátom, hogy Te a’ Diaetáról meghozod ezen czímű könyveket:

Gustermann, über die Ausbildung der Constitution und Gesetze der Ungarn, Wien, 1811.

Piringer, über Ungarns Banderien, Wien, 1810.

De potestate ac jure Status in bona Ecclesiae et Cleri. Viennae, 1811.

és így Tőled megolvashatom….

 

 

3295.

 

Kazinczy — Buczy Emílnek.                                                                                       é.n.

 

….A’ könyv czímje ez: Commentarii de bello Germanico, auctore Jo. Car. Serra. Pars I. 1806. 72. lap. Pars II. 1807. 86. lap. in 8-o. Párisban, Didotnál. — Én nem láttam a’ könyvet, de recenseálva van a’ Jénai Lit. Ujs. 1808. No. 13. — Imhol a’ hely:

Ad haec cum lacrimans coelum illa obtestaretur, ob invidiam et falsis denunciari hominem testibus: En, inquit Caeser, index noxae; factum, sodes, prugato….

Akönyvet méltó volna meghozatni valamelly Bécsi Correspondens által. Alig képzelhetni szebb deákságot…

 

 

5776.

 

Kazinczy – Jankovich Miklósnak                                             Széphalom, April. 19d. 1812.

 

…Az én Sallustiusomban ….in folis fog nyomtattatni; mellé lesz téve az ide tartozó Mappa, és az Ibarra Spanyol kiadásának nevezetesebb rezei.

Birom a’ Thyvon franczia fordítását, ’s németül az Abbtét, Höckét, Meissnerét, Schlüterét, Weinzierlét, Frőhlichét, ’s a’ hol szükséges lesz ezeket egymással és az enyémet ezekkel öszve vetem, hogy ez forditóinkat a’ Classikusok forditására is felvezesse….

 

 

3380.

 

Kis János — Kazinczynak.                                                Soprony, Febr. 12dikén 1817

 

Trattner nem győz panaszkodni a’Magyar könyvek rossz keletek eránt. Funke Reál-Lexiconát szeretném, ha megrövidítetve is, Magyarul kidolgoztatni ’s kiadatni. Azt írja, a’ kiadást nem meri magára vállalni. Ha Messiásodnak is késni kell a’ megjelenéssel, kimondhatatlanúl sajnálom a’ Publicum’ érzéketlenségét…

 

3507.

Kazinczy — Szabó Jánosnak.                                       Széphalom Novemb. 13d. 1817.

….A’ Méltós. Generálisné parancsolt velem, hogy Pestalozzinak szerezzek Előre-fizetőket, ’s nem tudom már mennyi ideje hogy megírtam, hogy egyet sem kaptam, ’s e’ tájon én vagyok az egyetlen egy Subscribens.

 

 

3538.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                   Széphalom Január. 10d. 1818.

 

Itt küldöm Boufflersnek Leveleit. Ámbár sok Magyar tud francziáúl, ezt csak Gróf Desőffy Józsefnek ’s Báró Naláczi Istvánnak kellene megítélni. — De téged itt nem csak Bírámnak kérlek-meg, hanem Oktatómnak is.

Me voici chez le Chev. de Bauteville, qui m’ a reçu commeun suisse (mint eggy Helvetziai — vagy mint eggy HelvétziaiT?) qui descendroit du ciel ŕ cheval sur un rayon. — Ezt mondja Boufflers a’ 2dik Levél első sorában. Látom én, hogy itt a’ suisse nem a’ Nominativusban, hanem az Accusativusban áll…

Les lettres de Boufflers adressées à sa mère , sur son voyage eu Suisse , ont été publiées eu 1770

 

 

3679.

 

Mokry Benjámin – Kazinczynak.                                                            Pesthen 818. 14i Dec.

 

Tekintetes Assessor Úr, E’ folyó esztendő’ Aprilisnek 20ik napján Széphalomról datalt azon levelét a’ Tekintetes Úrnak, a’ mellyben róllam annyiban emlékezni méltóztatik, a’ mennyiben S. Patak’ rövid leírását kívánta vólna körül nézetni, – tsak egynehány hetekkel ez előtt vólt szerentsém látni…

NB. Én most egy Historiai biographiai Lexiconon dolgozom, a’ melly a’ jövő esztendőben 4 Darab in 8-a ki fog jönni. – Vallyon elfogadná é Méltóságos Lónyai Gábor Fő Ispán Úr a’ Dedicatiót?? Vagy pedig mást kit comendálna a’ Tek. Assessor Úr?...

 

 

3702.

 

Kazinczy – Kis Jánosnak.                                                         Széphalom Febr. 16d. 1819.

 

Nekem eggy idő olta Cicero megint az olvasásom. Catilináriájit Döbrenteinek általküldöttem; most a’ Míló, a’ Ligárius és a’ Dejotarus mellett mondott Beszédeket fogom fordítani, ’s talán a’ de Oratore könyvet, és osztán némelly Leveleit…. próbálgatom erőmet az olly Classicus Munkák’ fordításán, a’ mellyeknek régibb Magyar fordításaikat Publicumunk javallja. Igy belé fogtam a’ Fenelon’ Telemachjába, nem hogy egészen lefordítsam, hanem hogy eggy két Könyvvel éreztessem, mennyire ment Nyelvünk a’ Haller’ ideje olta.

 

 

3741.

 

Gr. Dessewffy József – Kazinczynak.                                  A. Olysó Május’ 18ikán 1819.

 

Drága kedves Ferentzem! Imé nyoltz kötet Voltaire levelezéseibül – közte vannak a’ Burkus Királylyal és Katalinnal valók is. Mulatni fognak téged a’ koronás Főknek és a’ kormányzott fejnek egymáshoz intézett gondolatjaik. Még 21 kötet van hátra. Nem lehet mulatságosabb leveleket olvasni, és a’ melyekből többet tanulhatni. A’ mik a’ politikára és a’ Római hisztóriának legfényesebb epokhájára nézve Tzitzeró’ levelei, az ezek a’ Filozófiai század literatúrája’ tekéntetében az ujjabb időkben…

 

 

3758.

 

Cserey Farkas – Kazinczynak.                                                         Kraszna 8dik Jul. 1819.

 

…Bibliothecám, meljet néhai édes Atyám, Lőrincz testvérem gyűjtöttek egybe, és a meljet én magam nagy részbe becses régib, és ui könyvekkel nagy számba szaporítottam, sok nevezetes nyomtatásbéli ritkaságokat foglal magába, és nevezetesen a Magyar Historiara nézve nem hiszem, hogy igen sok nyomtatot könyv lenne, a melj itten mindenféle nyelveken fel ne találtasson – nem csak azok pedig, meljek egyenesen a Magyar Nemzetrül irattak, hanem azok is, meljek más Nemzetekrül irattak, de a meljekbül Hazai történeteinket világositani lehet. Ide foglalva nehány ritka könyveimnek rövid laistromát, közlöm Veled.

Vannak kéz irások is feles számmal.

Ércz- és ásványbéli gyüitemény – Conchiliak – Római régiségek – réz meczések – nehány jó festése, eredetiek és másoltak – gemmák….

In folio.

Valerius Maximus cum nova ac praeclara Oliverii Arzignanensi, Viri praestantissimi examinata interpretatione. Impress. Venetiis arte et impensis Bernardini de Benaliis. CCCLXXXVIII[!]. Die VIIII. Novembris.

Pauli Orosii Historiarum Libri 7. Venetiis 1483.

Antonini Archi Episcopi Florentini Ordinis Predicatorum Historia. Nurembergae 1484. 3 Volum.

Seneca: Opera omnia. Tarvisii 1478.

Livius Titus: Historiarum Decades: accedit Lucius. Venetiis 1498

Justinus Historicus in Trogi Pompei Historia commentarius. Venetiis 1497.

M. Fabii Quintiliani Institutionum Oratoriarum Libri XII. cum annotationibus Raphaelis Regii. Venetiis 1493.

M. Tul. Ciceronis Epistolae familiares. Cum commentariis. Venetiis 1497.

                                 ..

Chronica avagy Szep historias Enec miképpen Károlly Czászár hadakozot Affricaban a Barbarossa Bassa ellen es mi képpen Mulcassert a Tunetumi ki üzettet Királjt esmet az ő királyi Birodalomba be vitte, és Székiben hellyhesztötte.

Chronica Mellyben meg irattatik Prister Johannis az az A Nagy János Pap Czászárnak igen nagy Czászári birodalma ki Indiaban bir igen nagy böw földön.

Sigmond Kiralynak, és Czászárnak Chronicaja, és löt dolgai rendel irattac Tinodi Sebestyén által.

Historias Enec az jeles gyözedelemröl mint verte meg Mattyas Királj Üdeiben Báthori Istuan Erdéli Wayda a Király hadaual, es az Erdéli, es Magyar Orszagi hadaual az Alibeket Hatuan ezer Töröckel Erdelbe a kenyér mezöien Mikoron irnánac 1. 4. 79 Kálmán napian.

Historias Enec János Kiralnac Testamentomarol és Szoliman Czászárnak induláslárol – János királj fianac meg látásarol, Budanac el foglalásárol, Isabella királné aszszonnac budossássárol, Frater Györgynec czél czapássárol és a Király fianac valo tamodásarol.

 

 

3863.

 

Gr. Teleki József — Kazinczynak.                                              Szirák Junius 28d. 1820.

 

Jankovich Miklós… Sallustiust ő is lefordította, és annak első részét az előtt több esztendőkkel ki is adta…

Jankovich Miklós (Pest, 1773Pest, 1846. ápr. 18.): régiségbúvár, műgyűjtő,  történész, bibliográfus, az MTA t. tagja (1831).

Cajus Sallustius Crispus Szent-Györgyi Gellért magyarázásával. Buda, 1812.

 

 

4320.

 

Igaz Sámuel — Kazinczynak.                                                                                   9/III. 24.

 

A’ múlt szombaton vevém utóbbi soraidat…. Gróf Kornis Mihály Barátunk holnap indul Gubernialis Secretariusnak Kolosvárra. Lemaire Sallustját* olly meghagyással adá tegnapelőtt kezembe, hogy azt küldeném-el számodra. Megy is ez a’ jövő Posta-szekérrel, tudván melly kedves előtted az efféle….

*Lemaire, N. E. (Nicolas Eloi), 1767-1832 .... Sallust,

 

4338.

 

Jankovics Miklós — Kazinczynak.                                         Pest d. 5. April. 1824.

 

Baranyai Décsi János Salustját, ha Szent Miklósi Aloys kezében visszajövend, nagy kivánsággal fogom olvasni, mert a’ XVI. századból tsekély classicus Fordításaink vagynak, és talán eő volt az első, a’ ki egész Munkáját egy Classicus szerzőnek magyarban öltöztette. Ha gyűjteményemben meg nem szerezhetem is, amint hogy non possumus Omnia, részemről is fogom Barátomat Szent Miklósit unszolni, hogy azt ne úgy mint tulajdon, hanem mint nemzeti kintsét tekintse. És valóban magam is reá akadtam nyilván lévő nyomdokára annak, hogy Hazánkfiai 1570 tájban Salustot olvasták, és kedvelték…

 

 

4345.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek. .                                              Széphalom Apr. 20d. 1824.

 

Jankovics Miklós, nekem megküldé a’ Sallust Codex Membranaceusát, melly Hunyadi Mátyás Királyunké volt; az első lapon czímere. Megküldé a’ Spanyol Kir. Herczeg pompás fordítását is. Azt tegnap estve vevém. Képzeled, hogy az nekem most minden időmet el fogja rabolni. …

 

4424.

 

Kazinczy Ferencz — Kazinczy Honoriának.                                            Decemb. 13d. 1824

 

Édes Húgom Könyveid eránt azt tanácslanám, hogy csináltassd meg Catalogusát, és küldd által nekem. Gróf Dezsőffy 7000 darabból álló Bibliothecát bír, de jó könyveket még is nem idegenkedik venni. E’ pénztelen időben sok van úgy, mint én, a’ ki semmit nem veszen. Talán a’ Pataki Collégium is megvenné...

 

 

4505.

 

Gr. Dessewffy József és Dulházy Mihály — Kazinczynak.           Kassa, Júl. 13ikán 1825.

 

Gyermekeim’ unszolására, ha nem ingyen adod, hanem eladod könyveidet, megveszem belőllök e’ következendőket:

                                                                                 Tom.

Justusz Lipsiusz Tacituszszát         ... ... ... ... ...        1

Calepinuszt       ... ... ... ... ..                                   .         1

Bonfiniuszt       ... ... ... ... ...                                            1

Adelung Német Dictzionáriumját    ... ... ... ... ...         4

Ranzanust         ... ... ... ... ...                                             1

Bembus Cardinál leveleit      ... ... ... ... ...                     1

Wörterbuch der Buchdruckerei und Schriftgiesserei     2

Blotz, Gartenkunst      ... ... ... ... ...                                4

Oeuvres de Gresset    ... ... ... ... ...                                 2

Elementare Universale totius Generis humani alphabetum      ... ... 1

Justification de JJ. Rousseau ou Mémoires de Madame de Warens 1

Zeit-Gedichte v. Jacob Schweitzer

                                                                   ___________

                                                                         Summa   20

 

4506.

 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek.                                          Széphalom Júl. 15d. 1825.

 

Könyveimet nem azért küldém, hogy megvedd, vagy eladd. Nem, hanem hogy Bibliothecádat gazdagítsam, a’ mint tőlem kitelik. Így küldék egyszer egy kis, másszor eggy nagy ládával ajándékban Cancellárius Telekinek, ’s az elfogadta ajándékomat, noha ő nekem eggy babot sem adott soha. — Gróf Dezsőffy József, a’ ki nekem olly sokat adott, ezen, nekem csaknem haszontalan lomjaimat elfogadni nem akarja! — Értelek. De kérlek, fogadd-el, minden vonogatás nélkül. Én megmutattam, hogy kérni is tudok tőled. — Mihelytt haza szabadúlhatok, és ráérek, keresztül megyek könyveimen, és újra küldök eggy csomót. Neked Bibliothecád van: nekem az nincs, mert nem lehet. Illő tehát hogy az olly könyvek, a’ mikre nincs szükségem, nálad álljanak, nem a’ tiéid, hanem Bibliothecádé, legyenek…

 

 

4656.

 

Kazinczy — Bártfay Lászlónak.                                                 Széphalom, Anna napján, 1826

 

…ha majd módját ejtheted, kérd-ki kölcsön valamely barátodtól ezen Munkákat, és küldd-fel nekem; egy holnap alatt kár és piszok nélkül visszakapod:

                                   1. Histoire des révolutions de Hongrie. Amsterdam 1736.*

                                   2. Wanderungen von Pompeji, vom Hauptm. v. Góró.

                                   3. Eggy német nyelven in folio nyomtatott kevés árkusnyi Munka azon Mosaik padimentom felől, melly Várhelytt Hunyad vármegyében találtatott-fel, két eszt. előtt….

                                       *  Több találat, pl   :A VELENCZEI SZ. MÁRKRÓL NEVEZETT KÖNYVTÁR  MAGYARORSZÁGI ...nyomtatványai

 

 

7164.

 

Márton József – Kazinczynak                                                                           1826. okt. 31.

 

Igaz Sámuel hátra maradt könyvei és írásai máig is pecsét alatt vagynak ’s nem tudom, mikor kaphatjuk vissza Kedves Barátomnak azok között lévő Tulajdonait…. Házi butorai már elkótyavetyéltettek, de nem a könyvei, irásai ’s képei. Én ezen, szerentsétlenségemre, jelen nem lehettem, ’s némelly vagyonaim, el is adattak, mellyek tsak haszonvételre voltak nála….

 

 

4883.

 

Kazinczy — Toldy Ferencznek.                                                           Decemb. 28d. 1827.

A’ Decsi Szallusztját Januárius első napjaiban viszi eggy Pestre indúló ifju Bártfainéhoz. A’ könyvnek mindeddig nem ismértetik több nyomtatványa. Én azt ajándékúl küldöm Jankowichnak…

 

 

5061.

 

Kazinczy — Bártfay Lászlónak.                                             Széphalom, Nov. 6. 1829.

 

Kérlek tehát hogy vagy Te, vagy Helmeczy nekem a’ következő Munkákat megvenni méltóztassatok:

 

Sallustius, Edidit Dr. Gerlach, Basileae 1823.

Oeuvres de Salluste, trad. par Dureau de la Malle, Paris, 1811.

Salluste, traduction de C. L. Mollevaut. Paris 1813.

Salluste, trad. par le Brun. Paris 1809.

erre múlhatatlan szüksége van az én dolgozásomnak. Kérlek tehát, hogy ára által magadat el ne rettentessd; sőt még toldd meg az által, hogy fél bőrbe köttessd be, és első alkalommal nekem küldd-meg….

 

 

5117.

 

Kazinczy — Bártfay Lászlónak.                                                                                         é. n.

 

Tisztelt kedves barátom,   Nem emlékezem — mert csuda e az ha én annyi baj közt mindenre nem emlékezem? — ha néked megköszöntem e már, hogy tellyesítéd kérésemet, ’s a’ Mollevaut Sallustját megküldötted? Hiszen az én életem csupa ide oda kapkodás. De ha megköszöntem is, fogadd újra szíves hálámat. — Megengeded azonban, ’s ez nem a’ Te vétked, hogy mons. Mollevaut felette könnyedleg bána a’ maga Auctorával, mint minden franczia társai, kiknek elég felkapni a’ gondolatot, ’s azt tiszta francziaságban nyomni-ki, nem gondolván a’ fordított Iró characterével…

 

 

5196.

 

Kazinczy — Zádor Györgynek.                                           1830. Júl. 27.

 

Tegnap vevém a’ nyalábot a’ Bowring kötetével és a’ mik mellé voltak téve….. Bár Szalay küldené, a’ mi még hátra van is:

Ezeket Wigandtól kellene kérni Denkmäler des alten Roms, nach Barbault. Augs. 1816.

                                                    fol. — 20 fl. W. W.

                                                   Taschenbuch v. Mednyánszky für d. J. 1829.

                                                   Geschichte der Ungarn v. Graf Mailáth…

 

 

 

 

 

                                     PUBLIKÁCIÓK

 

 

Kiss  Endre József : KAZINCZY  FERENC  PATAKI  KÖNYVEI

 

            Kazinczy annak a köznemesi osztálynak a tagja, amely azt a szerepet töltötte be a Közép-Európában, amit a haladó polgárság nyugaton. Korának szokása szerint, sokat utazik, megtanul több nyelvet, s egy jó hírű iskolában – a Sárospataki Református Kollégiumban – megalapozza a további tevékenységét.

Még pataki diák, amikor klasszikus műveket magyarít görögből és latinból, s megjelenik első könyve - az akkor a Kárpát-medencét jelentő - Magyarország földrajzáról. Vonzza a modern irodalom és fordít angolból, németből, franciából egyaránt.

A Felvidék fővárosában és szellemi központjában, Kassán működik, mint iskola-felügyelő, s közben irodalmi társaságot alapít, folyóiratot indít…..

A személyében a kortársak és főként az utókor első sorban az írót, a költőt, a kritikust, a nyelvújítót, az irodalmárt tartják számon, bár ugyancsak számottevőek a tudományos értekezései és közéleti publicisztikái…. Gyermekkorától kezdve élete végéig gyűjti a könyveket. Bár az anyagi helyzete nem kedvez bibliofil szenvedélyének, nem egyszer vagyonokat költ gyűjtemények vásárlására. Az egyik ilyen – saját műveivel és kortárs-irodalommal kiegészített - 1748 tételes hungaricum – könyvtárát, páratlan metszet-gyűjteményével együtt - a pataki Kollégiumnak adja 1807-ben. [1].

 Kazinczy elképzelése az, hogy ez a könyvtár lehetőleg ne magánkönyvtárak magányában maradjon elzárva, hanem legyen hozzáférhető minden érdeklődő számára. A szíve titkos vágya teljesedik akkor, amikor gyűjteménye éppen abba a Kollégiumba kerül, ahol maga is majd egy évtizeden át diákoskodott. Az átadott könyvtárhoz saját kezű jegyzéket mellékel, mellyel bizonyságot tesz arról, hogy a maga korának szintjén mestere a dokumentumok formai feltárásának, a régi könyvek leírásának, katalogizálásának. [2].

A II. világháború végén a Kollégium Nagykönyvtárának egyéb könyvei, levéltári és kézirattári anyagaival együtt, az ő könyvtárának néhány kötetét is a Szovjetunióba viszik és 61 év után kerülnek haza. Ennek a 200 éve a Nagykönyvtárba került anyagnak 8 könyvét - köztük 6 gyűjtőkötetet tekintettel a bennük foglalt 83 műre - ismertetjük. [3]

A bőrkötéses, aranyozott díszítésű pataki Kazinczy Kódex [4]

 három ősnyomtatványt tartalmaz, melyek  különös ritkaságoknak számítanak. [5] Az egyik: Fremperger Thomas: Historia translationis Tunice Iesu Christi de Hungaria Coloniae, Ludowicus Reuchen. A másik, Kazinczy leírásában: „Judicium de Cometa Anni M.CCCC68. vicessima scda die mensis septembris in civitte Hystropolitana alias posoniens et Generissimo principe et duo dno Mathia Dei gratia Hungariae, Dalmatiae, Croatiae etc. Rege compositu. Paginae undecim spisse completae. Codex etiam chartaceus et cui nihil deest.” A harmadik: Aretinus Leonardus itáliai szerző ugyancsak latin nyelvű műve, mely az „Attila magyar király élete és halála” –címet viseli.(Köln, 1474.) Ezt Kazinczy szerette volna – feltehetően magyarra fordítva – kiadni és ismertetni, de ez a terve nem vált valóra. [6]

….Ide tartozik Laskai Osvát: Sermones dominicales perutiles, alias Biga salutis nuncupati. Hagenaw, Henricus Gran, 1499. –című, negyedrét nagyságú, két kolumnás, 44 soros, 436 levelet tartalmazó műve, bőrkötéses fatáblákba kötve. A ferences szerzetes Budán és Esztergomban alkotott. Névtelenül jelentek meg prédikációs kötetei, melyeket emiatt néha más szerzőknek tulajdonítottak.  Kazinczy a szerzőben Temesvári Pelbártot sejtette. A külföldön is olvasott szerző „Üdvösség szekere” és „Úrnapi prédikációk” c. munkái számos kiadást megértek. Egyszerre építették a keresztyén hitet és gyarapították enciklopédikus anyagaikkal az olvasók ismereteit.

Viszont valóban Temesvári Pelbárt a szerzője a Bázelben, 1496-ban nyomtatott „Stellarium coronae virginis Mariae” c., 228 levelet tartalmazó incunabulumnak, melyben ugyancsak szerepel Kazinczy 1807. évi bejegyzése. A jeles humanistának és skolasztikusnak ez a szűz Máriát dicsőítő műve akkor született, amikor az 1479-1481. évi pestisjárvány során betegségéből felgyógyult.  A 16. század elejéig, több, mint 20 kiadásban megjelent.

….Folytathatjuk a humanisták sorát a világot látott tudós Zsámboky János egyik korai kiadványával: Oratio in Christi natalem…Augusta Rheticae, 1553. –című, Ingolstadtban tartott karácsonyi beszédével, ami mellett ott találjuk a Magyar Királyság országainak leírását 1556-ból és Conradinus Balthazar latin nyelvű orvosi értekezését (1594.), valamint a római történelemről írt német nyelvű munkát (Bécs, 1556.).

Hét szerző nyolc művét egybekötve tartalmazó – kódexlapba kötött [7]

 könyv a következő. Előzéklapjaira kéziratos tartalomjegyzéket és betűrendes fogalmi szótárt írtak. Valamennyi mű filozófiai értekezéseket foglal magába az 1620-as évekből, s egy kivételével Rostockban nyomtatták őket. Neimann Th., Crugerus A., Mulius J., Eddelerus Th., Duchon J., Heidenheim G., a szerzők. A filozófia meghatározásával, bölcseleti bevezetéssel, a filozófia felosztásával és rendszerével foglalkozó munkák mellett olvashatunk latinul a jóról, az erőről és a cselekvésről, a szükségesről és az elégségesről elmélkedő tanulmányokat.  Zabanius Izsák (1632-1707) a metafizikai viták összegzéséről készített dolgozatot, de a róla elnevezett gyűjteményben 12 önálló címlappal ellátott előadása szerepel. Műveit Thököly Imrének, Petrőczy Istvánnak és Vitnyédy Istvánnak ajánlotta, s a bevezetőben felsorolta respondenseit, akik az eperjesi iskola tanárai – kollegái - közül kerültek ki. Zabanius Izsák evangélikus lelkipásztor, breznóbányai rektor, s eperjesi tanár. Az ellenreformációs üldözések egyik áldozata lett, amikor 1705-ben fogságba vetették a kassai jezsuitákkal több ízben vitázó, s egyébként sokoldalú, termékeny tudós tiszteletest. Az ő címadó műve – „Synopsis controversarium methaphysicarum…” Lőcsén jelent meg 1669-ben, a többi dolgozata Kassán 1668-ban és 1669-ben.

A  „Collectiana Tsomosiana” Albisi Csomós Mihály Kolozsváron 1758-ban megjelent latin előadásáról kapta az elnevezését. Művét, melyben az erdélyi magyar jogtudomány fejlődését vázolta, báró hadadi Wesselényi Farkasnak ajánlotta, aki feltehetően a tanulmányainak, vagy a kiadásnak a támogatója volt. Leideni és frankfurti egyetemjárásából hazatérve jogot és történelmet tanított a kolozsvári református kollégiumban. Rajta kívül azonban nem találunk több hazai szerzőt és kiadványt a 20 művet tömörítő gyűjtőkötetben. A könyvtárnok a kötetet ezzel a bejegyzéssel szerzeményezte: „Accessit Libri, Btheca Coll. Ref. S. Patak e Btheca Kazincziana. Sign. Joan. Somosy ord. B. mp.” A könyvtárnok látta el kézirásos tartalomjegzékkel is a kötetet.

A 16-17. századi nyomtatványok Strasburgban, Nürnbergben, Dillingenben, Zürichben, Lipcsében, Bécsben, Augsburgban, Regensburgban, Wittenbergben láttak napvilágot. …..Erdély eredetéről és történetéről, általában a magyarokról, elmélkedés arról, hogy mit tehet a jó tanácsos, aki gonosz fejedelem alatt szolgál, vagy buzdítás arra, hogy a keresztyének ne hódoljanak be a töröknek, hanem vitézül vegyék fel vele szemben a küzdelmet, továbbá találhatók hálaadó templomi szónoklatok a török felett aratott zentai, győri, siklósi diadalok alkalmából, s olvashatunk V. Károlyt, [8] Lajos magyar király hitvesét éltető, s Károlyi Józsefet a szatmári főispánná történő beiktatása alkalmán dicsőítő költeményeket.   

A következő kötet, nagy alakú (folio), s 34 művet tartalmaz. Kiadásuk átfogja a 16-18. századokat. A Bécs, Prága, München, Frankfurt, Heidelberg, Augsburg, Regensburg nyomdáiból kikerült könyvek mellett nagy számban találunk hely nélkül jelzett dokumentumokat az udvari protokollból. Ilyen a Prága visszafoglalása után a magyar fegyverek magasztalása, Mária Therézia magyar és cseh királynő  prágai bevonulását megörökítő tudósítás, a róla zengett óda, rendelete a fejadóról, a franciák felett aratott győzelmének ünneplése. Ide sorolható Ausztria őrgrófja haditetteinek számbavétele, II. József köszöntése, Freysing grófnőjének hálaadása, a rajnai választófejedelem érkezésének ünneplése, a rajnai palotagróf részvétele templomszentelési ünnepségen. Vannak  közigazgatási iratok, mint árvaszéki per Ambergben 1524-ben, udvari közlemény, a pfalzi herceg levele a királyhoz, Sopron városának szabadalmai, (Oedinburg, 1698.) a bajor közigazgatás elnökének kinevezése, a választófejedelem alattvalóinak eskümintája (1743), a bajor herceg vallásügyi állásfoglalása, egyezmény a rajnai kerület élelmezéséről. Az udvari protokollt ünnepi mariológiai beszédek, egyházi méltóságok köszöntései egészítik ki.  S itt is megjelenik a magyarországi török háborúk összefoglaló krónikája német nyelven, [9] (1716) a Temesvárnál a török felett aratott magyar győzelem megörökítése egyházi beszédben (1717), hálaadó istentisztelet Belgrád elfoglalásakor, a török feletti győzelmek dicsőítése további prédikációkban, a törökkel folytatott sikeres béketárgyalás kihirdetése (1718), a bécsi polgárság hálaadása a megszállás veszedelmének elmúlásáért. (1742) Mindezek latin, német és francia nyelveken olvashatók.

Az utolsó kötet egy tucat mű colligatuma, melyek között öt magyar szerzőt, hat hazai művet és hét hazai kiadást találunk. A 17-18. századból származó könyvek református, evangélikus és római katolikus szerzők teológiai, hitépítő, hitvédő munkái.

Blumauer a törökök seregek orosz csapatok feletti győzelméről számol be az Orsován, évszám nélkül megjelent művében,  H.V. Joann pedig egy országos örömünnepről, melyekhez Welthern J. M. orvosdoktori értekezése csatlakozik.

A magyar szerzők között Debreczeni Kalocsa János  a külföldet járt, hajdúsági református lelkipásztor  „Örök élet zsengéjének érzése…” – címmel értekezik (Debrecen, 1662.). Diószeghy Kis István református püspök „a generális gyűlésben mondott tanításával” (Debrecen, 1682.) képviselteti magát. Ezeken kívül Balásfy Tamás római katolikus püspök, Pázmány Péter barátja, az alattvalóknak a fejedelmek iránti hűségéről elmélkedik (1621), Érsekújvári Karai Orbán a Debreceni Református Egyházmegye esperese a hit titkáról és a jó cselekedetekről (1687), Hodosi Sámuel pedig az 1702-ben fogságba vetett és holland közbenjárásra kiszabadult református püspök a Sellyei M. István - a Sárospatakon is tanult dunántúli református püspök - felett mondott temetési beszédével (1687) gazdagítja a kötetet                                                                                                           Sárospatak, 2007.

     

[1] Kazinczy egy hegyaljai szőlő áráért, 2000.-Ft-ért adta el a Kollégiumnak ezt a gyűjteményt, az összeg nagy részét azonban támogatók összeadták, 250.-Ft-ot maga is elengedett belőle, s a hátralévő pár száz forintot a következő évek során, kisebb részletekben fizette ki számára a Kollégium.

[2] Kazinczy Ferenc könyvtári gyűjteménye Sárospatakon. Sárospatak, 2006.

[3] Az ismertetett kötetek könyvtári jelzetei:  Kt.3., SS. 152., SS.168., SS.235., SS.193., SS.66., SS.5., SS.281.

[4] Kazinczy Kódex –elnevezéssel a szakirodalom azt a 16. századból való 3 nyomtatvány colligatumát tartja nyilván, mely Jankovich Miklós magángyűjteményével került a nemzeti könyvtárba. Jankovichnak ugyanúgy adott el könyvgyűjteményt Kazinczy, mint a pataki Kollégiumnak, s mindkét könyvtár hasonló összetételű. A Kazinczytól származó kódex-elnevezés megtévesztő, mert egyik esetben sem kézírásos könyvet, hanem incunabulumokat és 16. századi nyomtatványokat takar.

[5] Harsányi István: A sárospataki református főiskola ősnyomtatványai. In: A sárospataki református főiskola évkönyve. I. Sárospatak, 1922. 96. p.

[6] Gulyás József: Kazinczy mint gyűjtő. In: Kazinczy könyvtári gyűjteménye Sárospatakon. Id. m. 18. p.

[7] A jó minőségű papír felhasználására példa számos kódexpapírba kötött könyv a Nagykönyvtár állományában. Célszerűnek látták a már megrongálódott, használhatatlan kódex papír-anyagát újra hasznosítani.

[8] V. Károly üdvözlésének illusztrált címlapján Kazinczy tulajdoni bejegyzése szerepel.

[9] A gazdagon illusztrált feldolgozás táblázatban csoportosítja a török-ellenes csatákat hely és idő szerint. Kitér az egyes csaták – Temesvár, Galánta, Pancsova, Újpalánka, Media, Orsova, Sziget, Belgrád – leírására, külön táblán közli a hadvezérek neveit, s 10 metszettel ábrázolja a pozserováci béketárgyalások jeleneteit.

 

 

                                                      *  *  *

 

 

Kazinczy Ferenc könyvei Marosvásárhelyen. (Adalékok Kazinczy könyvtárának történetéhez.) Magyar Könyvszemle, 1998. 4.

 A Kazinczy levelezés ismerői jól tudják, hogy a széphalmi poéta milyen sokszor szól a KÖNYV-ről, a könyvek gyűjtéséről….Az elhatalmasodó anyagi gondjai miatt 1806-ban a tulajdonos a könyvek eladására kényszerül. Már az év elején Schedius Lajoshoz intézett levelében írja:

„Nékem Münchenböl három láda Hungarica-im érkeztek. Antiquáriusi portékák. Ezen új szerzeményemet sok sok esztendöki gyűjteményeimhez csaptam, ’s el akarom adni… Debreczen és Patak most pénz nélkül vagyon; épit. Ott nem remélhetem, hogy Vevöre kapjak. Különben annak adom, a’ki kedvet mutat reá.”[1]

Fél év múlva a Consistoriumot keresi fel ajánlatával:

„Magyar dolgokat illető régi és ritka könyveimnek ’s képeimnek gyűjteményét, mellyet tavaly egy Bavariában vásárlott Bibliotheca által gazdagítottam, mutatom-bé itt a ’Fő Tiszt. Consistóriumnak, hogy azt, ha méltónak látja, a’ Debreczeni Collegium számára megvehesse… Az egész gyűjtemény mintegy 1400 darab könyv, és 900-nál több kép, topographiai, prospectusi, militaris rajzolat és mappa, ’s az ára Két ezer Rfor. ’s ebből alkuképen el nem engedek semmit…”[2]

Végül az egyházkerület 1806 októberében tartott gyűlése úgy dönt, hogy 1694 forintért a sárospataki kollégium számára megveszik a felajánlott könyveket. A vételár egy részét az egyházkerület előlegezte, a többi jótevők adománaiból gyűlt össze.[3] A gyűjteményt 1807-ben szállították Sárospatakra. A másfélezer nyomtatvány jegyzékét maga Kazinczy készítette el: „Bibliotheca antiquaria rerum hungaricarum Francisci Kazinczi Bibliothecae Collegii Reformator. Sárospatakiensi illata 1807.”

Kazinczy nem hagy fel a könyvek gyűjtésével. Lassan-lassan növekedni kezd egy második gyűjtemény, amely később ugyancsak eladásra [412 kerül. A mintegy 1478 kötetes állomány Jankovich Miklós birtokába jut s majd az ő hagyatékával együtt kerül be a Széchényi Könyvtárba.[4]

.Feltehető, hogy az írott és nyomtatott szó elkötelezettje ismert anyagi nehézségei ellenére élete végéig (1831) nem hagyta félbe a könyvek szerzését. A kérdés csak az, hogy mi lett ezeknek a sorsa? A 18–19. századi köz- és magángyűjtemények vizsgálata, régi könyvjegyzékek, leltárak faggatása talán még segíthet a kérdés megválaszolásában.

A marosvásárhelyi Teleki Téka jó példa erre, hiszen közel félszáz könyvről bebizonyítható, hogy Kazinczy adományaként került Teleki Sámuel gyűjteményébe.

Három kötet esetében a könyvekben lévő beírások segítenek abban, hogy ne tévedjünk az adományozót illetően. A 17. századi latinul író holland költő, Janus Broukhusius Amsterdamban megjelent imponáló kivitelezésű kötetében[5] két Kazinczy beírás is található. Először 1785 decemberében Kassán jegyzi a könyvet: „Franc. Kazinczy Cassoviae 27. Xbr. 1785”, majd 1802 nyarán Érsemjén rögzíti az ajándékozás tényét:

„Librum hunc, Dono Abrahami Komjáti possessum, Bibliothecae Excellentissimi Comitis Samuelis Teleki de Szék, Cancellarii Transilvanici, Comitis Bihariens. Societ. Erud. Gotting. Membri. (…) infert Franciscus Kazinczy dIs patriis tokaisque coelo, post toleratos in carce primum Budensi, postea Brunano, tandem Kufsteniensi ac Munkácsino MCCCLXXXVII dies, clementie Francisci II Pii, Justi, Felicis, IV Kal. Julii MCCCI redditus Er-Semjén, in agro Bihariensi, VIII Id.Augusti, MDCCCII.”

A másik könyv az Oporinus család bázeli nyomdájában 1546-ban készült,[6] s Kazinczy 1786-ban jegyezte be nevét a kötetbe: „Franc. Kazinczy 1786.” Mindebből még nem tudhatnánk semmit arról, hogy hogyan került végül a kötet Teleki Sámuel birtokába, ha nem említené maga Kazinczy 1802 augusztusában kelt levelében az ajándékozási szándékot:

„Az én könyveim köztt kettő van, a’miről azt merem hinni, hogy az Excellentiád hazafiúi lélekkel állított Bibliothekájának öregbítésére lehetne. Esedezem Excdnál, méltoztassék ajándékomat elfogadni, ’s érezze, mint örvendek, hogy azt nyújthatom. Egyike a’ Brouckhusius verseinek pompás kiadása, mellyet én egy érdemes barátomtól, Miskolczi volt Professor Komjáti Ábrahám Úrtól kaptam, midőn Belgiumból hazaért. A’másika az Oporin Bucolicus poetai (munkája) 1546-ban jött ki Basileában.”[7]

A harmadik Telekinek ajándékozott könyv Kazinczy Fordított Egyveleg írásainak első kötete,[8] melybe maga a kancellár jegyzi be: „Sam. Teleki ex dono auctoris.” [413

Nem a könyvekben lévő beírások alapján, hanem egy véletlenül felbukkant könyvjegyzék segítségével sikerült mintegy 45 kötetről egészen pontosan megállapítani, hogy Kazinczy Ferenc ajándékaként kerültek a Teleki könyvtár állományába.

A könyvjegyzéket maga a könyvtáralapító említi 1820. november 23-án marosvásárhelyi könyvtárosához, Kelemen Mártonhoz írott levelében:

„Vettem a Kazinczi Ferencz Urtól Tavaly Bibliothecámnak ajándékul küldött Nyomtatványoknakis Consignatioját, és itt lévő Catalogusomban inferaltattam…”[9]

A következő év decemberében pedig arról tudósítja tékáriusát, hogy katalógusának V. kötetét, mely az újabb szerzeményeket tartalmazza, Bécsből leküldte leányához Kolozsvárra.[10] A levelekben talált nyomokon indult el e sorok írója a Teleki Téka négykötetes Bécsben megjelent katalógusának kiegészítését felkutatni. Kiderült, hogy az elveszettnek hitt kézírásos kötet a családi levéltár töredékeivel együtt a második világháború után az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárába került. (Jelenleg a Kolozsvári Állami Levéltár tulajdonában van.) A negyedrét alakú füzet címe: Catalogi Bibliothecae Com. Teleki de Szék. Pars Quinta. Librorum inde ab anno MDCCCXIX post typis vulgatam catalogi partem quartam comparatos, complexa.” A katalógus 148. lapjától kezdődően találjuk a Kazinczy Ferenc ajándékából kapott könyvek jegyzékét: Consignatio Librorum, quos spectabilis ac Perillustris Dominus Franciscus Kazinczy Bibliothecae donavit. A lista 34 cím alatt 45 darab nyomtatványt tartalmaz, amely között 9 kötetes könyvsorozattól kezdve két példányban szereplő pár leveles nyomtatvány is van. A jegyzéket Szentgyörgyi Imre, Teleki Sámuel bécsi titkára készíthette közvetlenül az ajándékozás után (1819). Alább közöljük az eredetiben 5 oldalas listát, kiegészítve a kötetek helyrajzi számával, amelyet az egyes tételek mellé, szögletes zárójelbe tettünk:

Csáky /Emanuelis Comitis/ Sermo, in Generali Congregatione habitus. in Folio. Leutschoviae. 1809. [Tf-445 c/3 (59)]

Sermones in Generali Congregatione Comitatus Scepusiensi, habiti sub praesidis Caroli Ambrosii. in Folio. Leutschoviae. 1809. Exempl. 2. [Tf-445 c/3 (58)]

Modalitas Repartitionum tempore Diaetre Anni 1792. in Folio. [Tf-1147 b/coll. 5]

Kézy /Moysi/ Carmen summis honoribus a meritis Domini Petri Klobusiczky dicatum. in quarto. Sarospatakini. 1816. [Tq-507 d/3 (63)]

– Manes Priscae Pronay Elegia ad Ill. et Magnif. D. Gabrielem Lonyai. in 4°. Sarospatakini. 1816. Exempl. 2 [Tq-507 d/3 (62)]

Kazinczy /Ferentz/ Munkái. in 8°. Pest. 1819. Tom. IX. [To-1548 r-q]

– Báro Wesselényi Miklos Urhoz Miklosnak Fiához, midőn mint Kapitány-segédtisztye az Attyának Századját gyakorlotta. in 4°. Budán. 1809. [Tq-507 d/3 (65)]

Magyar Régiségek és Ritkaságok. Kiadta Kazinczy Ferentz. in 8°. Pesten. 1808. Tom. I. [To-3612 c/3]

Zrínyinek minden Munkái. Kiadta Kazinczy Ferentz. in 8°. Pesten. 1817. Tom. I. [To-3583 b]

Ujhellyi Dajka Gábor Versei. öszve szedte és kiadta Kazinczy Ferentz. in 8°. Pesten. 1813. accessit: Berzsényi Dániel Versei. Kiadta Helmeczy Mihály. in 8°. Pest. 1813. [To-1548 1/4] [414

G. Dessewffy Josef és Kazinczy Ferentz Vélemények Zemplény Vármegye Rendeihez a Györnél el-esett Vitézeknek állitando Emlék dolgában. in 8°. S.Patak. 1811. [To-1050 b/3 (13)]

Szabó Dávid Mejképe le-festve 1788. Julius 24-kén. festtette Kazinczy Ferentz.

Tövisek és Virágok. Széphalom. in 8°. 1811. 2 Exemplumba. [To-1050 b/9 (14)]

Szemere /Paul/ Gedicht an den Herrn Ladislaus Vida übersetzt von Andreas Haliczky. in 4-to. Pest. 1809. [Tq-507 d/3 (64)]

W. Jankovich Miklos. Magyar Szo-Nemzés. in 8°. Pesth. 1812. [To-3611 b]

Zaid! vagy Negyedik Mahumed Török-Császárnak szerencsétlen Szerelme. Kotzebue után Magyarul. in 8°. Pest. 1803. [To-1548 o]

Baicsi /Joan/ Epigrammatum Libri II. in 8°. Comáromii. 1795. [To-1050 b/9 (6)]

Nagy Ferentz Odái Horátz Mértékein. in 8°. Kassán. 1807. [To-1548 g]

Bion és Moschus Idylliumai fordította Vályi Nagy Ferentz. in 8°. S.Patak. 1811. [To-1050 b/9 (7)]

Beregszászi /Paul/ Ueber die Selbstkentniss. in 8°. Erlangen. 1795. [To-1050 b/9 (8)]

Egy Proba az Igazgatás formáiról, és az Uralkodok Kötelességeiről. in 8°. Kolosvár. 1791. [To-1050 b/9 (9)]

Liturgia, vagy a Közönséges Isteni tiszteleteknek és az arra tartozo rendtartásoknak modja. in 8°. S.Patakon. 1814. [To-105 b]

Funkens /Jo. Casp./ Reformations-Historie. in 8°. Ulm. 1717. [To-499 b]

Az uj Hadi Tudomány Leleke. forditotta Zalárdi Jalko László. in 8°. Pest. 1809. [To-3656 é]

Poëtai Gyűjtemény. Öszve szedte Nagy Josef. in 8°. S.Patakon, 1813. [To-1548 p.]

Berchthold /Leop. Graf. v./ Versuch die Grenzen der Wohlthätigkeit gegen Menschen und Thiere zu erweitern. in 8°. Wien. 1765. [To-830 b]

Cristiani /Aloys. Gr./ Prosaisches Gedicht nach dem Claudianus. in 8°. Wien. 1765. [To-1050 b/9 (12)]

Bajcsi /Jo./ Bregaetias; sive Poëmata in memoriam Praesulum Jaurinensium. in 8°. Comaromii. 1794. [To-1050 b/9 (10)]

Örom-érzések, midön Grof Széchény Pál, Grof Guilford Károlina Kis-Aszszonyt el-jegyezte. in 8°. Sopron. 1811. [To-1050 b/9 (11)]

Musen-Almanach 1-ter Jahrgang. in 8°. Leutschau. 1801. [To-3636 d/3]

Fuchs /Jo. Sam./ Elementa Juris Naturae. in 8°. Leutschoviae. 1803. [To-668 c]

Falusi Mihály Okos Gyermekek Nevelés-példája. in 8°. Pososn. 1805. [To-2312 a/10]

Chazár /And./ Dissertatio de Gallicia et Lodomeria, item Dalmatia veneta dicta, Regno Hungariae incorporanda. in 8°. s. l. 1805. [To-1050 b/9 (15)]

Virgilius Eneisse. Forditotta Baroti Szabo Dávid. in 8°. Pest. 1813. Tom. II-dus. [To-1548 c/2]

Kazinczy a könyvek mellett egy portrét is ajándékozott a kancellárnak. Minden bizonnyal Baróti Szabó Dávidot ábrázolta az 1788-ban készült mellkép, amely sajnos ma már nincs meg a marosvásárhelyi könyvtárban. Ezzel szemben az adományozott könyvek mind megvannak. Láttuk, hogy közöttük olyanok is vannak, amelyeknek szerzője, vagy kiadója maga Kazinczy (6 cím – 14 kötet). A kiadványok zöme 19. századi, azaz nem sokkal az ajándékozás előtt láttak napvilágot. Mindössze hét kiadvány 18. századi.

Három kiadvány esetében minden bizonnyal a listakészítő tévedett a megjelenési évszámot illetően, ugyanis a címlapon más dátum áll. Szemere Pál Vida Lászlóhoz írott versének magyar fordítása 1810-ben látott napvilágot; Leopold Berchthold Bécsben megjelent munkájának kiadási éve 1800, az előszót is akkor írta a szerző, a Musen-Almanach von und für Ungarn auf das Jahr 1807 nem jelenhetett meg 1801-ben.

Másik három könyv címlapján Kazinczy saját kezű bibliográfiai kiegészítéseit találjuk. [415

Kazinczy, ha csak tehette kiegészítette a hiányos bibliográfiai adatokat tartalmazó könyveket. Címleírások kiegészítéseként anonymus munkák szerzőjét, az esetleges fordító nevét igyekezett kideríteni, más esetben a kiadási hely, kiadó, vagy tipográfus adatait, a megjelenés évét próbálta megállapítani.[11]

A Tékának adományozott könyvek között található Bion és Moschus idylliumainak görögből magyarra átültetett kiadása, amelyen nincs feltüntetve a fordító neve, sőt az előszó is elhallgatja a magyar változat szerzőjét. Kazinczy viszont a címlapra beírja kiegészítésként: „Vályi Nagy Ferencz Professor által.”

A Versuch die Grenzen der Wohlthätigkeit gegen Menschen und Thiere zu erweitern című, névtelenül kiadott munka címlapján ugyancsak nincs feltüntetve a szerző neve, hanem csak az, hogy barátai között ingyenesen kívánja szétosztani a könyvet: „Herausgegeben zur unentgeldlichen Vertheilung an meine Freunde.” Ezután írja be Kazinczy: „von Leopold Graf Berchthold”. Sőt, a szerzőség még biztosabb nyomatékosítására a névtelenül írott előszó végére is a „Der Verfasser” alá kézírással beírja: „Graf Leopold Berchthold.”

A harmadik kiadvány, Dissertatio de Gallicia et Lodomeria… szerzőjének nevét a cím után jegyzi be Kazinczy: „auctore Andr. Cházár, Cottus Gömör Tab. Judr. Assessore.”

A Kazinczy Ferenc adományából származó könyvek egy része egyforma márványmintás kartonkötésben van. A bordó színű aranyozott gerincen pedig a mű rövidített címe olvasható. Ezek a kötetek minden valószínűség szerint rossz állapotban lehettek s Teleki utasítására Marosvásárhelyen újrakötötték őket.

Könyvtárának rekonstruálása korántsem tekinthető befejezettnek. Jelentősebb, vagy akár kisebb gyűjtemények vizsgálata még mindég hozhat felszínre eddig ismeretlen adatokat.

Deé Nagy Anikó [416

[1] Kazinczy Ferencz levelezése. Közzéteszi Váczy János. IV. Bp. 1893. 37.

[2] Uo. 242–243.

[3] Szinyei Gerzson: A sárospataki főiskolai könyvtár története. Sárospatak, 1884. 46–47.

[4] Barcza József: Kazinczy Ferenc első könyvtára Sárospatakon. = MKsz 1962. 2–3. sz. 204.

[5] Jani Broukhusii Poematum Libri Sedecim. Amstelaedami, excudit Franciscus Halma, 1711. Jelzete: Tq-679 b.

[6] En habes lector Bucolicorum autores XXXVIII… Basileae, ex officins Ioannis Oporini, 1546. Jelzete: To-1455.

[7] Kazinczy Ferenc levelezése… II. 484.

[8] Kazinczynak fordított egyveleg írásai. Első-kötet. Széphalom, Abaujban, 1808. Jelzete: To-1751 b/2.

[9] Teleki Sámuel levele Kelemen Mártonnak. Bécs, 1820. november 23. (Marosvásárhely, Kelemen Márton irathagyatéka. Magántulajdonban. Közli: Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel. Kolozsvár, 1997. 385.)

[10] Teleki Sámuel levele Kelemen Mártonnak. Bécs, 1821. december 18. (Uo. Közli: uő. 389.)

[11] Barcza József: i. m. 92.; Gulyás József: Kazinczy jegyzetei néhány könyv szerzőjét illetően. = ItK 1935. 1. sz.

 

                                                 *  *  *

 

     Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Kazinczy Ferenc :: Érdekességek ...

Kazinczy könyvtára. Barcza József: Kazinczy Ferenc első könyvtára Sárospatakon Magyar könyvszemle, 1962. 2-3. sz. 203-206. old. ... TÖBB TÁRGYI PUBLIKÁCIÓ
www.fszek.hu/konyvtaraink/...konyvtar/.../kazinczy_ferenc/?... - Tárolt változat

 

 

                                                *  *  *

 

 

Kazinczy Ferenc könyvtári gyűjteménye Sárospatakon. Szerk.: Kiss Endre József. Sárospatak, 2006. Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, 192 l. /Acta Patakina 19./

Gulyás József 1933-ban elemezte Kazinczy Ferenc könyvgyűjtő szokásait (Debreceni Szemle 1933. 272–278.), és kiemelte, hogy folyamatosan gyűjteményeket hozott létre, amelyeket akár különálló egységként kényszerült eladni. Nem kevés könyvet ajándékozott elsősorban a pataki iskolának. Gyűjtőszenvedélye nem a szép könyvek, a díszes kötések iránt vonzotta, hanem a tartalmilag érdekes, jellemzően magyar vonatkozású kiadványok, kéziratok megszerzésére sarkallta. A müncheni Rott-antikvárium a megszűnt szerzetesi közösségek könyvtáraiból nagyszámú kiadvánnyal, illetve kézirattal szolgált. 1807-ben egy jelentősebb könyvtár (közel 2000 dokumentum) eladására kényszerült. A sárospataki református kollégiumi könyvtár több részletben fizetni is tudott ezekért a darabokért, így ezek a mai napig hozzáférhetőek. Az Oroszországba hurcolt kötetek is visszakerültek Patakra. A második nagyobb gyűjteményt egy Kazinczynál is megszállottabb gyűjtő, Jankovich Miklós vásárolta meg. A Kazinczy-gyűjtemény is, József nádornak köszönhetően, a nemzeti könyvtárat gazdagította (1836).

A most kézbe vehető kötetben – Gulyás említett tanulmányának újra közlése mellett – Kiss Endre József a pataki gyűjteménynek Kazinczy által 1805–1807-ben összeállított jegyzékét betűhív szövegolvasatban adja közre. Ez a gyűjtemény 1748 könyvtári egységből áll, kéziratok, metszetek, térképek, és főként nyomtatványok. A sajtó alá rendező elemzi Kazinczy címleíró szokásait, nevesen azt, hogy a költő nem törekedett a kiadványok azonosítására, csak azokat az adatokat közli, amelyek a dokumentumon magán megtalálhatóak. Így az anonymák névtelenek maradnak, a hamis nyomdahely az eredeti formájában szerepel. Ha az egykori tulajdonos a kolligátumot tételesen írta le, akkor ezt látjuk, ha összegezve, nem tudunk meg róla többet. A kéziratok között szerepelnek a manuscriptumok közé kötött nyomtatványok is. A betűhív közlés következetes, eltekintve nyilvánvaló nyomdahibáktól jól használható segédeszközzel gyarapodott a Kazinczy-filológia és a magyarországi könyvtártörténet-írás. Néhol azért több jegyzetet várnánk, így például az előszót író Kiss ahhoz az állításához, hogy a széphalmi bibliofil 1484-ben nyomtatott nürnbergi magyar nyelvű kiadványra vonatkozó hírekről írt Cserey Farkasnak (1806. január 14)….

A munka folytatására jó alkalom az Oroszországból visszatért ritkaság-kolligátum „Codex Kazinczyanus” (Aretino Attila története, az 1468-as üstökös-leírás, az 1474-ben Kölnben kiadott szépen illusztrált ősnyomtatvány arról, hogy a gyermek Krisztus tunikája Magyarországról került a kölni dómba stb.) részletes feldolgozási kényszere ahhoz, hogy a pataki Kazinczy-könyvtárat feldolgozzák. Azonosítva az egyes darabokat akkor is, ha Harsányi István írt a ritkaságokról, pontosítva a mester jegyzékének adatait (MKsz 1939. 187–190.), vagy Czegle Imre leírta a röplapokat is (A sajtó (periodika) zsengéi. Röplapok – újságlapok – röpiratok a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtárában (1503–1730). Sárospatak, 2001). Az 1850 előtti állomány katalógusa jelentős dokumentum.

Kazinczy Ferencről a könyvgyűjtőről, olvasmányairól nem lehet a levelezés alapos feldolgozása nélkül írni. Kazinczy nem bibliofil volt elsősorban, hanem tudomány-, és irodalomszervező. Azokat a darabokat, amelyeket képtelen volt megvenni, igyekezett közvetíteni intézményekhez, magyarországi  magángyűjtőkhöz..                                                                                                                        Monok István

 

 

 

 

 

                                           KAZINCZY-GYŰJTEMÉNYEM

 

 

 

Az első Kaz-könyvet, az 1951-es kiadású Fogságom naplóját feltehetően gimnáziumi kötelező olvasmányként vettem meg 11,50.- Ft-ért. 20 év múlva következett a Pályám emlékezete. A 70-es évek második felében kezdtek szaporodni a Kaz-kötetek. Ekkor szereztem meg a KazLev 7, 8, 15 és 23. kötetét. 30 év alatt a gyakori antikváriumi látogatások ellenére további KazLev kötet nem bukkant fel. Az is igaz, hogy nem folyamodtam előjegyzéshez. Mezei 1994-es kötete adott újabb ösztönzést a Kaz-könyvek gyűjtésére. A túlzottan szakmai stílusú könyv nem lett a kedvencem, információ-tömege viszont sok ötletet adott.

Korábban a vásárlás dátumát nem mindig tüntettem fel. Az 1903-as Váczy-féle válogatás ára mindössze 12,- Ft. Ez csak a 70-es években lehetett. A Kaz-könyvekkel párhuzamosan a kortársakat is gyűjtöttem. A kortárs-jegyzék csatolása és kommentálása meghaladná ennek a fejezetnek a kereteit.

 

 

KAZINCZY FERENC

Válogatott munkái

vers, próza, Balassa

Franklin

1902

 

 

Vál. Művek levelek  II.

Magyar Remekírók

Szépirodalmi

1979

 

 

K. F. műveiből

Váczy János

Franklin

1903

 

 

Vers, műford.  Próza  I.

Magyar Remekírók

Szépirodalmi

 

1979

 

 

Tübingai pályaműve

Heinrich Gusztáv

MTA

1916

 

 

Utazásai, Erdélyi levelek

Bajza, Schedel

Buda

1839

 

 

Pályám emlékezete

magyarázatokkal

Singer Wolfner

1943

 

 

Utazásai

Busa Margit

Széphalom

1995

 

 

Magyar Pantheon

Életrajzok   Abafi L.

Budapest

1890

 

 

Fogságom naplója

 

Szépirodalmi

1951

 

 

Árnyékrajzolatok

 

Kassa

 

1928

 

 

Sophie

Szilágyi Ferenc

Szépirodalmi

1984

 

 

Jót s jól breviárium

Szilágyi Ferenc

Tankönyvkiadó

1981

 

 

A nagy titok

válogatás

Kozmosz

1986

 

 

Levelei  1782 - 1831

Váczy János

Szent István társ

1907

 

 

Kazlev

7. kötet  Váczy

MTA

1896

 

 

 

8. kötet  Váczy

MTA

1898

 

 

 

15. kötet Váczy

MTA

1905

 

 

 

 

23. kötet  Busa

Akadémiai

1960

 

Berzsenyi

Levelei  Kazinczyhoz

Merényi Oszkár

Debrecen

 

1942

 

 

 

 

 

 

 

H. P.

Újabb kori ism. Tára

K-címszó  20 oldal

Heckenast

1853

 

Heinrich Gusztáv

Mondolat

 

Franklin

1894

 

Balassa József

Kaz válogatott

Bácsm, Irod tan

Franklin

1902

 

Váczy János

Kaz és kora I.

 

MTA                               

1915

 

Kovács Lajos

Kazinczy jellemzése

 

Miskolcz                           

1886

 

Négyesy László

Kazinczy pályája

 

MTA

1931

 

Vajthó László

Kazinczy világa

 

Egyetemi ny.

1932

 

Kováts Miklós

A város és az író

Kaz és Kassa

Madách

1994

 

Z. Szabó László

Kazinczy Ferenc

Nagy Magyar Írók

Gondolat

1984

 

Mezei Márta

Nyilvánosság és műfaj            

Irodtört. füzetek

Miskolc

1994

 

Busa Margit

Bibliográfia

 

Miskolc

1981

 

Fried István                                  

Kaz pályaképe

Kaz-társaság

S.újhely-Szeged

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Kazinczy főbb művei /2009. jubileum/

 

Ez a jól szerkesztett jegyzék úgy illik ide, hogy szemlélteti Kazinczy könyvgyűjtő munkájának eredményét – ami a művekben testesült. Mutatja továbbá szerény kollekcióm és a fontos művek viszonyát.

 

A hálóról letöltve 2009. okt,      Összefoglaló Kazinczy

                                                   legfontosabb műveiről és bibliográfiáiról.

A Kaz 250. ünnepi alkalomra készült.                                  Rövidítette: B.G.

                                               

 

Magyar ország geographica, az az állapotjának le-rajzolása, mellyet, egynehány fő geographusoknak munkájából kiszedegedett Kazintzy Ferentz, Kassa, Landerer Mihály, 1775.

[Bessenyei György], Az amerikai Podotz’ és Kazimir’ keresztyén vallásra való megtérése, Kassa, Landerer Mihály, 1776.

[Salomon] Geszner’ Idylliumi, , Kassa, Füskuti Landerer Mihály, 1788.

Bácsmegyeynek öszveszedett levelei: Költött történet, Kassa, Ellinger János Jósef, 1789. [Albrecht Christoph Kayser, Adolf’s gesammelte Briefe (Adolf összegyűjtött levelei) című Werther-utánzatának magyar nyelvű átdolgozása.]

Hivatalba vezető Beszéd, mellyet a’ Kassai Tudománybeli Megye’ Nemzeti Oskoláinak leg-első Királyi Visitatoraihoz tartott Kazinczy Ferentz, Tettes Abaújvár és Sáros Vármegyék Törvény-Táblájok’ Bírája, mint a meg-nevezett Oskoláknak Királyi Districtualis Inspectora [kerületi intézője] Kassán, Decemb.[er] 20-ik, Ellinger János Jósef, 1789.

[William Shakespeare], Hamlet, szomorújáték 6 felvonásnban, úgy a’ mint az a’ mai Játszó-színünkre léphet, fordította Kazinczy Ferencz, Kassa, 1790

Orpheus: Eggy hónapos irás, a’ jozan-gondolkozásnak, igazabb ízlésnek és magyar történeteknek elő-segéllésére, ki-adta Széphalmy Vintze [Kazinczy Ferenc], Kassa, Füskuti Landerer Mihály, 1790–1792.

Helikoni Virágok 1791. esztendőre, szedte Kazinczy Ferencz, Pozsony – Komárom, Weber, 1791. [Költészeti antológia.]

[August von Kotzebue], Lanaszsza, szomorújáték négy felvonásban, fordította Kazinczy Ferenc, Pest, Trattner Mátyás, 1793.

[Johann Gottfried von] Herdernek Paramythionjai [mitológiai példázatai], által tette Kazinczy Ferencz, Széphalom, 1793, Széphalmi Vincénél. [A következő tétellel egy kötetben.]

[Gotthold Ephraim] Lesszingnek Meséi három könyvben, fordította Aszalay János, átdolgozta és kiadta Kazinczy Ferenc, Bécs, Hummel, 1793.

[Christoph Martin] Wieland, Sokrates Mainomenos az az a’ Szinopei Diopgenes’ dialogusai, fordította Kazinczy Ferenc, Pest, Trattner Mátyás, 1793.

[Johann Wolfgang von Goethe], Sztella, dráma öt felvonásban, azoknak, akik szeretnek, Göthe után Kazinczy Ferencz. [Kiadás helyét és idejét lásd a következő tételnél.]

[Veit Weber, eredeti nevén Leonard Wächter], A’ vak lantos, regéje a hajdan kornak, fordította Kazinczy Ferenc, Pozsony, Wéber Simon Péter, 1794. [Az előző tétellel egy kötetben.]

[Johann Wolfgang von] Goethe, A’ vétkesek, [átírta Johann Friedrich Ernst Albrecht, Az ő szövegét fordította] Kazinczy Ferenc, [1795].

Magyar régiségek és ritkaságok, I, kiadta és bevezette Kazinczy Ferenc, Pest, Mossóczi Institoris Károly, Trattner, 1808. A több kötetre tervezett sorozatnak csak ez az első darabja jelent meg.

Jean François Marmontel Szívképző regéi, fordította Kazinczy Ferenc, Széphalom Abaújban, 1808 (Kazinczynak Fordított Egyveleg Írásai, 1). [A több kötetre tervezett sorozatnak csak ez az első kötete jelent meg.]

Tübingai pályamű: Kazinczy 1808-ban írta, és adta be a magyar nyelvről szóló pályázatát a Tübingában székelő Allgemeine Zeitung szerkesztőségének felhívására. A kéziratban maradt mű csak több mint száz év múlva jelent meg.

Herczeg [La] Rochefoucauldnak Maximái és morális reflexiói, három nyelven, németre fordította Schultz, magyarra Kazinczy Ferenc, bevezette Kis János, Béts – Triest, 1809.

Kazinczy Ferencz méltóságos báró Wesselényi Miklós Úrhoz, Miklósnak fijához, midőn 13-ik esztendejébe belépvén, a’ Közép-Szolnok Várm. felköltek között, mint kapitány-segédtisztje az atyjának, szolgálni kezdett ’s századját mart. 23d. 1809. Nagy-Károlyban Nádor-Ispán Ő Cs. Kir. Fennsége előtt a’ fegyverben gyakorlatta, Buda, Egyetemi, 1809. [Vers.]

A’ Nagyság’ és Szépség’ Diadalma: Napoleonnak és Luizának mennyegzőjöknél, Sárospatak, Szentes József, 1810. [Vers.]

Kazinczy Ferencz, Császári Királlyi Kamarás és Major Méltóságos Cserei Farkas Úrhoz, midőn Autographiai Gyűjteménye öregbbitése végett néhány nagybecsü leveleket küldte, Széphalom, Júliusban 1810., Kolozsvár, Ref. Coll., 1810. [Vers.]

Gróf Dessewffy József és Kazinczy Ferencz kiküldött táblabírónak Vélemények a’ tek[intetes] Zemplény vármegye Rendeihez a’ Győrnél 1809. Jun[ius] 14. elesett vitézeknek állítandó emlék dolgában, 2. megigazított kiadás, Sáros-Patak, Nádaskay, 1811.

Poetai epistola Vitkovics Mihály barátomhoz, a budai görög püspökség consistoriumi fiscálisához, azon felekezetből első, sőt mint eddig egyetlen írónkhoz, Széphalom [Buda], 1811.

Tövisek és virágok, Széphalom [Sárospatak], 1811.

[Kazinczy Ferenc, Szemere Pál], Hat sonett: Kazinczytól és Szemerétől, kiadta Horvát István, Pest, Trattner Mátyás, 1812.

Újhelyi Dayka Gábor’ Versei, öszveszedte ‘s kiadta barátja Kazinczy Ferencz, Pest, Trattner, 1813.

Kazinczynak poetai berke, Pest, 1813

Özvegy Kazinczy Józsefné született Bossányi Susánna emlékezete, írta első szülöttje Kazinczy Ferenc Rokonainak ’s barátjainak gyászlevél helyébe; maradékainak a’ dolgok tudása végett, Széphalom, Júniusban 1813, Sárospatak, 1813.)

Báróczynak minden munkáji, I–VIII, újra kiadta Kazinczy Ferenc, Pest, Trattner Mátyás, 1813–1814.

Kazinczy Ferenc, Himfy szerelmei [recenzió Kisfaludy Sándor, Himfy szerelmei című versciklusairól], Erdélyi Muzéum, 1814, I. fűzet, 72–89.

                                            Kazinczy munkái

                                                  

Kazinczy Ferencz Munkáji: Szépliteratura, I–IX, Pest, Trattner János Tamás, 1814–16. Műfordítások

Kis János Versei, I–III, kiadta, Előszót írta Kazinczy Ferenc, Pest, Trattnet János Tamás, 1815.

Fegyverneki ’s Felső-Penczi Vida László Úrhoz, sok Vármegyéknek Első-Rendű Táblabirájokhoz: Epistola, Széphalom dec. 11-én 1815, Pest, Trattner János Tamás, 1816. [Vers.]

Zrínyinek Minden Munkáji, I–II, kiadta Kazinczy Ferenc, Pest, 1817 [valójában 1816].

Erdélyi levelek, 1817-ben és 1818-ban megjelentetett hat részt a Tudományos Gyűjteményben. A teljes mű:Kazinczy Ferencz Eredeti munkái, II, Utazások Eredeti munkái; Buda – Pest, Egyetemi, 1839.

Orthológus és neológus; nálunk és más nemzeteknél, Tudományos Gyűjtemény, 1819, XI, 3–27. Homér’ Íliásza, I–II, fordította Vályi-Nagy Ferencz, kiadta és bevezetéssel ellátta Kazinczy Ferenc, Sárospatak, Nádaskay András, 1821.

Kazinczy’ [Ferenc], Előbeszéde az általafordított Sallustiushoz, A’ Cicero’ első catilinariájának első fejezetével, Kassa, Werfer Károly, 1824. [halála után, 1836-ban jelent meg.]

Fogságom naplója: Kazinczy 1828-ban írta meg a börtönévekre való visszaemlékezését, és a kéziratot Toldy Ferencre bízta. 1848-ban jelent meg belőle először részlet….

Felsőőri Pyrker János László, A’ szent hajdan gyöngyei [Perlen der heiligen Vorzeit], elbeszélő költemények, prózában fordította Kazinczy Ferenc, Buda, Egyetemi, 1830.

[Gotthold Ephraim] Lessing, Emilia Galotti, németből fordította Kazinczy Ferenc, Pest, Beimel, 1830 (Külföldi Játékszín, 1).

Kazinczy’ Útja Pannonhalmára, Esztergomba, Vácra, Pest, Landerer, 1831.

Szent történetek az ó és új testamentom könyvei szerint, Sárospatak, Nádaskay András, 1831. A’ hajdan Garázda-, ma már gróf Teleki-Ház leágazása, Kassa, Ellinger István, 1831.

Pályám emlékezete: életében nem fejezett be, modern kiadása: Kazinczy Ferenc Művei, Budapest, 1979, I. kötetében.

Molère, A’ bot-csinálta doctor, vígjáték három felvonásban, fordította Kazinczy Ferenc, Buda, Egyetemi, 1834 (Külföldi Játékszín, 7).

[Gotthold Ephraim] Lessing, Barnhelmi Minna vagy a katona-szerencse, vígjáték öt felvonásban, fordította Kazinczy Ferenc, Buda, Egyetemi, 1834 (Külföldi Játékszín, 8).

Molière, A’ kénytelen házasság, vígjáték egy felvonásban, fordította Kazinczy Ferenc, több tudósokkal kiadja Bajza József, Buda, Egyetemi, 1839 (Külföldi Játékszín, 15).

[Gotthold Ephraim] Lessing, Miss Sara Sampson, szomorújáték öt felvonásban, fordította Kazinczy Ferenc, Buda, Egyetemi, 1842 (Külföldi Játékszín, 19).

Kazinczy Ferencz Eredeti munkái, I–V, összveszedték Bajza [József] és Schedel [Toldy Ferenc], Buda – Pest, 1836–1845. [Az öt kötet tartalma: I. (1836) Eredeti poetai munkái; II. (1839) Utazások Eredeti munkái; III–IV. (1839) Levelei; V. (1845) Levelei.]

Sallustius C. C. Épen maradt minden munkái, magyarra fordította Kazinczy Ferenc, Buda, Egyetemi, 1836 (Római Classicusok Magyar Fordításban, 1).

Cicero M. T., Beszédek, Levelek és Scipio’ álma, fordította Kazinczy Ferenc, Buda, Egyetemi, 1837 (Római Classicusok Magyar Fordításban, 2).

Kazinczy Ferenc Összes művei, I–V, kiadta Abafi Lajos, Budapest, Aigner Lajos, 1879–1884 (Nemzeti Könyvtár, 1, 3, 7, 12, 36). [Az öt kötet tartalma: I–II. (1879) Összes költeményei; III. (1879) Pályám emlékezete; IV. (1880) Erdélyi levelek; V. (1884) Magyar Pantheon: Életrajzok – életrajzi jegyzetek.

Kazinczy Ferenc Levelezése, I–XXI, sajtó alá rendezte Váczy János, Budapest, 1890–1911; XXII, 1927; XXIII, 1960.

Kazinczy Ferenc Válogatott művei, I–II, Budapest., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1960.

Kazinczy Ferenc Művei, I–II, kiadta Szauder Mária, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979

Kazinczy Ferenc, Sophie, Szilágyi Ferenc, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984

Kazinczy Ferenc, Az én életem, Szilágyi Ferenc, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1987 (Nemzet és Emlékezet). [Kiadatlan szövegeket tartalmaz.]

Kazinczy Ferenc Utazásai, válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta Busa Margit, az előszót írta Kováts Dániel, Miskolc, Széphalom Könyvműhely, 1995.

Kazinczy Ferenc Összes költeményei, sajtó alá rendezte Gergye László, Budapest, Balassi, 1998

Kazinczy Ferenc, Fogságom naplója, az utószót írta Fenyő István, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Szilágyi Márton, Budapest, Osiris, 2000

Kazinczy Ferenc, Erdélyi levelek, szerkesztette, Kováts Dániel, Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2008.

Bibliográfiák:

Kazinczy Ferenc Bibliográfia, összeállította V. Busa Margit, Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Herman Ottó Múzeum, 1981.

Kazinczy Ferenc Bibliográfia 2., összeállította V. Busa Margit, Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc Társaság, 1994.

Kazinczy Ferenc Prózai kéziratainak bibliográfiája, összeállította Busa Margit, Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc Társaság, 2001.

Kazinczy Ferenc és családjára vonatkozó iratok, dokumentumok Zemplén vármegye levéltárában, összeállította Hőgye István, Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc Társaság és a Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltár, 1990.

Gergye László, Kazinczy Ferenc kéziratos hagyatéka, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 1993 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai, 21).