KÖNYVKATALÓGUS

 

2010. 06. 16.

 

 

 

Hozadék

 

A katalógus nemcsak a könyvek számbavétele, jegyzék készítése róluk. Ennél több. Minden könyvet kézbe kell venni. Nem kell, de elkerülhetetlen, hogy bele is lapozok. 20 - 30 év múltán a könyv egészen más. Különösen akkor, ha vétele időpontjában meg sem néztem, csak raktam a polcra.

Sőt: betett cédulák is találhatók. Pl. 2002. 07. 02. lakásfestés után. Jó ég! Nemsokára esedékes

Csuday kétkötetes Magyarok történelme nem egymás mellett volt. Feltehetően egyenként jött be az antikba a két kötet és amikor a pár megjött, nem kerestem vagy nem is tudtam a másikról.

Kardos Samu Wesselényi monográfiája kettős meglepetéssel is szolgált. Két, eddig nem olvasott KazLev volt benne. Be is illesztettem őket a portrék közé. A monográfia előfizetője többek között Görgey Artúr nyugalmazott tábornok Visegrádról.

 A szerző egyetlen lexikonban sem található. Ott van viszont a hálón, nem is kis terjedelemben. Ügyvéd volt, nem történész, amatőr a maga nemében. A monográfia antikváriumi árverezésének kikiáltási ára 8000.- Én még 200-ért vettem 26 éve. Kardos felelő szerkesztője a Debrecenben megjelenő Régi okiratok és Levelek Tára c. kiadványnak. 1905-ös beköszöntőjében – ami a hálón olvasható -  írja, nem aggódik az érdektelenség miatt. A 63 vármegye, a 600-valahány középiskola, ugyanannyi főrendiházi tag, meg az alsó ház alapot ad lapjának.

Most hogy a történelem könyvek a katalógusban együtt vannak, érdekes lenne elemezni azok címét: Magyarok története, Magyarország története, Magyar történet, Magyarok történetei, A magyar nemzet története… A változat vajon milyen tartalmi eltérést takar? Ha takar egyáltalán.

A jelentéktelennek tűnő 1942-es egykötetes könyv szerzője, Török Pál bevezetőjében összefoglalja a magyar történetírás történetét. Csak a nevek: Kézai Simon, Bonfinius, Bethlen Farkas /az erdélyi történetírás mestere/, Katona István /műve 42 kötet, az „új” irodalmi lexikon alig méltatja/, Szalay László  /Horváth M ?/, Hóman-Szekfű /”átgondolt”/.

A hálóról megtudom, hogy Gunst Péter írt könyvet A magyar történetírás történeté-ről. /Csokonai, Debrecen, 1995./ A Nyugat 1931.7. számában Joó Tibor írt a témáról. És még sokan mások. Hosszú…

Jókai: A magyar nemzet története kritikai kiadás jegyzeteiből kiderül, hogy Fessler Ignác terjedelmes német nyelvű történelmét is használta. Ez tekinthető az első összegezésnek, Pray, Katona inkább forrás-gyűjtő.

 

Szilágyi Sándor történelmi tanulmányait két kötetben adták ki 1875-ben. Az egyik írás címe: A chilloni fogoly. Azonos címen Byron írt elbeszélő költeményt a fogolyról, Bonivardról. Azt írja róla a Larousse, hogy nevét Byron verse tette halhatatlanná. Byron és Bonivard a chilloni várbörtönben találkoztak, ahol később Szilágyi is járt. Kivettem a könyvtárból Byront, hogy a verset elolvashassam. Az én vékonyka kötetemben ez a vers nincs benne.

 

 

                  Figyelemre méltó:

 

 

Századok 1876 –

 

1868      Szerk: Thaly Kálmán

Kassa kereskedelme

Visegrád

Orbán Balázs

1876        Szerk: Szilágyi Sándor

Óvár

                   Toldy Ferenc emlékezete

1877        Fraknói: Martinovics, folytatás 1879-ben

Mikó Imre emlékezete

Kossuth Martinovicsról

1878        Horvát István, Berzsenyi, Kazinczy

Fraknói: Horváth Mihály munkássága

Arany-család

 

Budapesti Szemle      1857-1869    1873-1944

 

1860    Szerk: Csengery Antal

Több írás megjelent kötetben

Szász Károly: Schiller

Humboldt

1876    Szerk: Gyulai Pál

Fraknói: II. Lajos

1877    Xantus J.: Ceylon

 1879   Szász Károly: Dante  /1873 Athenaeumben is/

Toldy iratai

1886    Horvát István

1887    Hunfalvy Pál: Kirándulás Erdélybe I.- III.

1888    Károlyi Árpád: Napóleon bukása

       1907   Esperanto

     

 

Erdélyi Helikon    1928 – 1944

 

1928/112     Proust

1929 I. 231  Kós K.: Szekfű: Bethlen Gábor

        II. 771  Szekfű: Bethlen G. arcképéhez

832 Bethlen G. temetési meghívója

1930 I.    75  Szekfű: Kós K. Erdélye

              115  Kemény Zsigmond

               220 Bethlen Gábor /Makai S./

               345 Spectator: Arad  /folyt: II. 470 /

        II.   561  Ligeti Ernő: Fasizmus

               771 Molter K.: Marosvásárhely

1931/10       Jancsó: Erdély története /Kós/

1932/6 362  Apafi emlékmű /Kós/

1936/1   1   Idő és örökkévalóság

7       486  Székelyekről

194112 Reményik-szám

19424  Erdély öröksége

5.     Wich: Kassa története

 

Pásztortűz  1921 – 1944

 

1938 bekötve

Döbrentei 135    D’Annunzio  149     Báthory Zs. 205    Wass A. 271    Euchr Kongr 277

Dsida  321   Kölcsey  398   Andrássy Gyula  415   Utazás 1808-ban   Karinthy    485

Herczeg F  516   Szabó T.A: Kopjafák  529

 

 

 

Tudományos Gyűjtemény  1817 – 1841

 

1817/2   Kaz Erdélyi leveleiből   91. old.

              Czinke könyvbírálata 121. Reagálás 5/94

               Kölcsey: Kis J. versei Kaz kiadása   124 old.

1817/4   Kaz Erdélyi lev. Folyt     32. old.

5.     A menykőhárítókról…folyt  17/6 27 oldalon

Aranygyapjas rend   152. old

         6.  Horvát István:…könyvárosok     67. old

              A Mondolatról /Z/         97. old.

1825. 1. Kiss S.: Literatúránk akadályairól   53. old

          2  Edvi Illés Pál: …utazóknak    89. old.

          3. Erdély történetéből, Rákóczy Zs., Báthory G.  35. old.

               Horváth J. E.: Kazinczy          61. old

              107 éves személyt temettek    114. old

1826/10.  Toldy 95; Kazinczy  111.old

                Szemere: Kaz, Kölcsey   115

                Kölcsey: Ilias-pör   122

                Handbuch der Ungarischen Poesie    126

         11.  Latiatuc feleym          61

                A nő nem alkalmas tudományra    65

         12.  Oktatási intézmények    105

                Előfizetők          132

1829/9. Szerkeszti: Vörösmarty

             Horvát I: A jászokról      18    /Vass kommentár 398/

             Mária Terézia     60

             Kazinczy fordítása    102

1832/9  Anonimus  48   /folyt: 10/64

             Czuczor: Botond   108.

        10  Naprendszer    38

        11  Kölcsey    124

        12  Kisfaludy    93

              Előfizetők   111  /Óvár, Msziget, Horvát I., Schedel, Erdélyország     

 

 

 

 

Idézetek

 

 

A kommunizmus Magyarországon csakis halált, végleges pusztulást jelenthet a magyar fajra, mert:

1. Az ezeréves európai élet minden végzetes meghatározása által szétoldott öntudatú, a szolidaritás ösztönös rugóit elvesztett magyar fajt a „nemzetközi ember” herélt típusának erőszakolásával végkép szétrombolná…

2. Hódításának megkönnyítésére az ország minden faját fellázítaná a magyar nyelv ellen…Nyelvi Bábelt teremtene s fokozatosan kiölné a legfőbb, örök értékünket: a csodálatos magyar nyelvet…

3. Végtelen szenvedéseket, gyors pusztulást hozna a sub specie aeternitats magyarságra, a magyar faj minden védelmére, minden jövő ígéretére: a magyar parasztra.

4. Elkerülhetetlenül a világhatalmi összeköttetésű zsidó imperializmus szabad zsákmányává tenné az országot.

5. Az ifjúságot, a nőt, a családot immorális eszközeivel, képtelen erotikájú propaganda fogásaival minden erkölcsi züllés esendőségébe lökné.

6. Rövidebb-hosszabb uralom után a szétoldott, átrohasztott magyarságot egy idegen impérium könnyű zsákmányává tenné.

                  Szabó Dezső: Füzetek, 1936. 14.

 

Életében megkezdték szalonképtelenné nyilvánítását:

nemcsak a magyarság számára veszett el, de elveszett az egészséges emberek számára…” /mármint Szabó Dezső. Nem elveszett, elveszejtették/  Zsolt Béla, A toll 1930/5  

 

 

 

 

 

                                       SZÉPIRODALOM

                                           STATISZTIKA

 

 

A szerző neve

 

 

Ady Endre

 

Arany János

 

Babits Mihály

 

Illés Endre

 

5. Illyés Gyula

 

Jókai Mór

 

Kazinczy Ferenc

             kortársai

 

Kemény Zsigmond

 

Kosztolányi Dezső

 

10. Krúdy Gyula

 

Márai Sándor

 

Móricz Zsigmond

 

Németh László

 

Sütő András

 

15. Szabó Dezső

 

Weöres Sándor

 

 

 

Könyv tőle

 

 

8

 

15

 

58

 

11

 

43

 

23

 

16

43

 

8

 

23

 

35

 

55

 

23

 

25

 

  5

 

18

 

6

Róla

 

 

25

 

16

 

30

 

1

 

13

 

2

 

9

15

 

6

 

7

 

8

 

7

 

8

 

4

 

 

 

4

 

3

Összesen

 

 

33

 

31

 

88

 

12

 

56

 

25

 

25

58

 

14

 

30

 

43

 

62

 

31

 

29

 

  5

 

22

 

  9

 

 

További feljegyzések

 

 

 

2008. 07. 23. Az excel-katalógus kb. 90 %-os készültségben egyelőre megszakadt. Nem nagyon érdekelnek a még hátra levő kötetek.

Részben a katalógus, részben az, hogy befutott a Kazinczy-kötet, felszínre hozta a Vajthó-féle Magyar Irodalmi Ritkaságokat. Meglepően jó Vajthó Nyugat-beli visszhangja:

Illyés, 8 füzet, 1932. 7;  Vas István 1934. 10-11; Schöpflin 1931. 2. 667 a Kazinczy-füzetet ismerteti. Az 1938. 9. a Magyar írók leveleit méltatja.

Az elektronikus antikvárium a sorozat több füzetét kínálja. Az Irodalmi Lexikonból kiderül, hogy 1930 – 44 között 63 füzet jelent meg. Könyveim között meglevő legnagyobb sorszámú a 42, eddig megvan a címlista. Ha nem bujkál egy füzet valahol a polcok mélyén, akkor nekem 8 van meg. A háló alapján még megnevezhető:

                  46. Medgyesi Pál: Lelki ábécé

                  53. Bessenyei György  …társaság

               62. Bessenyei György: A magyar nemzetnek szokásairól

Könyveim között:

10.  Kazinczy

18.  Péterfy: Dramaturgiai dolgozatok

                               24. Régi folyóiratok

                         28. Horvát I.: Magyar irod.tört.

                         30. Greguss: Írói arcképek

                         37. Riedl: Vörösmarty

                          41. Péterfy: Magyar irodalmi bírálatai

                          42. Riedl: Kölcsey

A 42-ből még érdekelne:  20. Pázmány;  22. Riedl: Vajda, Reviczky, Komjáthy;   25. Barcsay;  26. Riedl: Madách. Van, ami megvan, azért nem érdekel. 17 címet még ki kell deríteni.

 

2009. 01. 12. Csaknem fél évvel ezelőtti állapothoz képest a katalógus nem, de a könyvek helye a polcon változott. A belső tévé fölötti polcon a belső sort is megraktam, így egy hosszú sort nyertem. Oda – a külső sorba - kerültek az Aranykönyvtárból a regények, néhány Jókai. Ezek korábbi helyén a „mindegyik lépik egyet” elv érvényesült. A könyvek kis lélegzethez jutottak, néhány a hátsó sorból előre került, némi tematikai finomítással egyidejűleg.

Új könyvek beszerzése csaknem nulla. Rendszeres könyvtár-látogatás és az internet feleslegessé teszi.

 

2009. 01. 25. Abafi: Figyelő. 10 bekötött kötet. Milyen tartalmas! Különösen Kazinczy-tanulmányaim után. Ő uralja a mezőnyt. Toldy- Kazinczy Gábor levelezése. Az akadémia titkára panaszkodik, hogy korszakalkotó irodalomtörténete kollegái körében érdektelen. Kaz G nyavalygásai.  A Mester százados ünnepségének kicsinyes gondjai, Toldy szívós harca. Mintha ma írnák a lap oldalait. Az ember nem változik, csak a körítés.

 

 

Abafi: Figyelő. 1879. VII. kötet 35. oldal

Toldy Ferenc > Kazinczy Gábor, 1857. 06. 22 ”…Irodalomtörténetemről tartozom neked megmondani, hogy e téren nincs elődöm s nemcsak literatúrai, de nyelvtörténeti tekintetben is első vagyok, aki az emlékeket tudományosan tárgyaltam. Horvát Istvánnak, Döbrenteinek sejtelmük sem volt erről…07. 10…Azt hiszed, hogy irodalomtörténet dolgozataimat osztályom elnöke /Fáy/ és rendes tagjai /Fábiánon kívül/ olvassák?...azt hiszed, hogy tudják, mit adott az én irodalomtörténetem. Szokás volt Wallaszky és Pápay munkáikat irodalomtörténelemnek nézni: s ím itt van még egy. Hát mi van abban különös? Nem természetes-e, hogy a harmadik kiírta a másodikat s az elsőt? Ezzel punctum…”

 

2009. 02. 14-én találtam a Plutarkus-szöveget. A 4. kötet megvan.

A Nemzeti Plutarkus az életpálya elején született. Terjedelméből ítélve a huszonéves szerző történeti kutatásait már Pécsre kerülésekor megkezdte. A második kötet elején álló bevezetés szerint azért látott munkához, mert tapasztalatai szerint a külföldön megjelenő élettörténeti művekben magyar emberekről alig, vagy egyáltalán nem történik említés sem. A leginkább emlegetett ilyen munka Jean-Pierre Blanchard Neue Plutarch című lexikona, a legfontosabb műfaji minta volt, amely 1806-ban Bécsben, 1815-ben, Kölesy munkájával egy évben pedig Pesten is megjelent.7

Kölesy főként azt sérelmezi, hogy: „csak Magyarok fordulnak e’ drága munkában ritkán ’s igen kevesen elő; ’s ha hellyel-közzel megjelen is Egy vagy Más közűlök; Életírása rövid, ’s szokásként hideg vérrel festett”.8 Mindennek két lehetséges okát feltételezi. Az egyik, hogy szükséges forrásban szűkölködtek ezek az írók, illetve, hogy azt gondolták, Magyarországon nem élt olyan említésre méltó egyéniség, aki méltó lenne a későbbi korok tiszteletére: olyan érv ez, amely a „historia litteraria” kezdeteitől fogva megjelenik az ilyen tárgyú előszavakban.9 A Nemzeti Plutarkus e gyanú eloszlatása végett keletkezett - a II. kötet előszava szerint azért, nehogy külföldön azt higgyék, szülőföldje csupán: „medvék’ ’s farkasoktól lakatott barlang” lenne.10 Eredetileg 28-30 jeles emberről akart írni, de látván a nagy érdeklődést, több mint száz életrajzot készített, melyeket négy kötetben adott ki, a második kötettől kezdve társszerzővel, Melczer Jakabbal együtt. Előszót a második kötetnek készít: itt részletesebben beszámol az indíttatásról, arról, hogy milyen művek alapján dolgozott. Említi August Gottlieb Meissner, Karl August Schiller, Karl Reichard, és Joseph Hormayr nevét is. Az első három szerző Kölesy vállalkozásához kapcsolható munkái ma is megtalálhatók a Klimo Könyvtárban.11